Қызылорда облысының білім басқармасының «Қызылорда облыстық оқу орталығы (әдістемелік кабинет)» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орталық директоры Асқаров С.Қжүктеу 1.1 Mb.
бет1/3
Дата28.03.2019
өлшемі1.1 Mb.
  1   2   3«КЕЛІСЕМІН»

Қызылорда облысының білім басқармасының «Қызылорда облыстық оқу орталығы (әдістемелік кабинет)» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орталық директоры______________ Асқаров С.Қ.

«____» 2018 ж.

«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің төрағасы экономика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы________________Құлмырзаев Н.С.

«______» ___________ 2018 ж.


Академиялық Кеңесінің төрағасы

_______________Дауренбеков К.К.

Мәжіліс хаттамасы №___«_____»_________ 2018ж.

Мәжіліс хаттамасы №___«_____»_________ 2018ж.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

Kyzylorda State University after Korkyt Ata

Экономика және ақпараттық технологиялар факультеті/ Экономика и информационных технологии факультет / Economics and Information Technology faculty

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар кафедрасы / кафедра Информационно-коммуникационных технологии / Department of Information and Communication Technologies

Мамандығы/специальность/ specialty: 5В060200-информатика/ 5В060200-информатика /5В060200- computer science

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин/Catalogue of elective disciplines

Оқуға түскен жылы/год поступления/year of entrance: 2018ж./2018г./2018у.

Білім алу траекториясы/образовательная траектория/educational trajectory: Компьютерлік жүйелерде, программалау тілдеріне, әртүрлі есептерді шешуде қолданылатын заманауи ақпараттық технологиялар / Использование современных информационных технологий при решении различных задач в компьютерных системах, языках программирования / The use of modern information technology in solving various problems in computer systems, programming languages

Пән атауы/

Наименование дисциплины/

Name of discipline


Пән коды/

Код дисциплины/

Code of discipline


Пән циклы/

цикл дисциплины/

cycle of discipline


Кредит саны KZ/

Кол-во кредитов KZ/

Number of credits KZ


ECTS боцынша кредит саны / кол-во кредитов в ECTS/

Numver of credits ECTS
Курсы/курс/course
Академиялық кезең/

Академический период/

Academic period


Бақылау түрі/ форма контроля/ form of controlБақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша,)/ вид контроля (тест, письменно, устно)/

type of control (test, written form, orally)Пәннің сипаттамасы/

характеристика дисциплины/

characteristics of discipline:

1.Пререквизиттері/пререквизиты/ prerequisites

2. Постреквизиттері/

постреквизиты/ postrekvizites

3. Пәннің мақсаты/цель дисциплины/aim of the discipline

4. Қысқаша мазмұны/ краткое содержание/short content

5. Құзыреттілігі/

компетенции/ competences

6. Күтілетін нәтиже/ ожидаемые результаты/ expected results


Бағдарлама жетекшісінің аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі/

ф.и.о. руководителя программы, ученая степень, звание /

name, surname of the instructor of program, scientific degree, rank


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

а) Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

Основы техники безопасности

Safety Basics


TKN

1101/


OTB

1101/


SB1101


ЖББП/ТК

ООД/


КВ

GED/


CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

тест

1.Пререквизиті: Талап етілмейді.

2.Постреквизиттері: Еңбекті қорғау негіздері.

3.Курстың мақсаты: Cтуденттерге өндірісте еңбектің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын ұйымдастыру жөнінде өз беті жұмыс жүргізуіне мүмкіндік беретін еңбекті қорғау бойынша негізгі білімді қалыптастыру.

4.Қысқаша мазмұны: Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі. Адам-тіршілік – орта жүйесіндегі қауіптерді жіктеу. Тіршілік ету ортасының эволюциясы, биосферадан техносфераға өту. Ағзаны қорғаудың табиғи жүйесі. Өзіне-өзі және дәрігералды көмек көрсету жөнін үйрету. Төтенше жағдайлардың негізгі түсініктері, пайда болу себептері және жіктелуі. Төтенше жағдай кезіндегі халықты, қоршаған ортаны және мекемелерді қорғаудың негізгі принциптері. Халықты қорғаудың негізгі тәсілдері. Төтенше жағдайлар салдарын жою. Техносфераның негативтік факторлары. 

5.Құзыреттілігі: Студенттер нормативтік актілер негізінде жүргізілетін тіршілік барысында адамның қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ететін заңдылық актілер, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдасушылық, техникалық, гигиеналық және емдеу-сақтылық шаралары мен құралдар жүйесін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Курсты бітіргеннен кейін студенттер еңбек жағдайын бағалау мен қолайлылауды, төтенше жағдайлардың, өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанулардың себептерін талдауды және деңгейін болжауды, заттар мен конструкциялардың өрт қауіпсіздігінің, радиациялық және химиялық қорғанудың, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың негізгі параметрлерін есемтеу немесе қазіргі өлшеу әдістері арқылы анықтауды, бұл факторлардан қорғану шараларын жасауды және ұйымдастыруды істей алады.

1. Пререквизиты: не требуются.

2.Постреквизиты: основы охраны труда.

3.Цель курса: формирование у студентов основных знаний по охране труда, позволяющих вести самостоятельную работу по организации безопасных и безвредных условий труда на производстве.

4.Краткое содержание: обеспечение безопасности жизнедеятельности. Опасность среды обитания. Классификация угроз в системе человека-среды обитания. Эволюция среды обитания, переход из биосферы в техносферу. Естественная система охраны организма. Обучение по оказанию само и доврачебной помощи. Основные понятия, причины возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций. Основные принципы защиты населения, окружающей среды и учреждений при чрезвычайных ситуациях. Основные способы защиты населения. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

5.Компетенции: студент овладеет системой законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, здоровье и работоспособность человека в процессе жизнедеятельности, проводимых на основе нормативных актов.

6.Ожидаемый результат: по окончании курса студенты смогут оценивать и подходить к условиям труда, анализировать причины и прогнозировать уровень чрезвычайных ситуаций, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, определять основные параметры пожарной безопасности веществ и конструкций, радиационной и химической защиты, опасных и вредных производственных факторов, разрабатывать и организовывать меры защиты от этих факторов.

1.Prerequisites: Not required.

2.Post-requisites: basics of labor protection

3.The aim of the discipline: the formation of students ' basic knowledge of labor protection, allowing to conduct independent work on the organization of safe and harmless working conditions in the workplace.

4.Short content: ensuring the safety of life. The danger of the environment. Classification of threats in the human system-habitat. The evolution of the habitat, the transition from the biosphere to the technosphere. The natural system of protection of the body. Training in self-and pre-hospital care. Basic concepts, causes and classification of emergency situations. Basic principles of protection of the population, environment and institutions in emergency situations. The main ways to protect the population. Stability of economic objects. Elimination of consequences of emergency situations. Technosphere negative factors.

5.Competence: the student has a system of legislative acts, socio-economic, organizational, technical, hygienic and therapeutic and preventive measures and means to ensure the safety, health and efficiency of a person in the process of life, carried out on the basis of regulations.

6.Expected result: upon completion of the course, students should be able to assess and approach working conditions, analyze the causes and predict the level of emergencies, occupational injuries and occupational diseases, determine the basic parameters of fire safety of substances and structures, radiation and chemical protection, hazardous and harmful production factors, develop and organize measures to protect against these factors.Арыстанбек А.Б. магистр-оқытушы
б)Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Безопасность жизнедеятельности


Life safety basics

TАK 1101/

BZh


1101/
LSB1101

ЖББП/ТК
ООД/

КВ
GED/

CC


2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Тест

1.Пререквизиті: Талап етілмейді.

2.Постреквизиттері: Еңбекті қорғау негіздері

3.Курстың мақсаты: Студенттерге еңбектің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын ұйымдастыру жөнінде өзбеті жұмыс жүргізуіне мүмкіндік беретін еңбекті қорғау бойынша негізгі білімді қалыптастыру.

4.Қысқаша мазмұны:Қазақстан Республикасы Конституциясы. ҚР Еңбек туралы заңы, ҚР Қауіпсіздік және еңбекті қорғау туралы заңы. Еңбек қорғауды басқару қызметі. Еңбек қорғауды басқару міндеттері. Өнеркәсіп объектілерін құруға санитариялық талаптар. Өндірістік жарықтама. Өндіріс ортасының метеорологиялық жағдайлары. Ауадағы зиянды заттардан қорғану. Зиянды сәулелерден қорғану. Қауіпсіздік техникасы. Агрегаттардың, машиналардың және механизмдердің қауіпсіздігі. Материалдық өндірістер нысандарындағы электр қауіпсіздігі.
5.Құзыреттілігі: Студенттер еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі пәнін, оның құрамын, мазмұнын, ғылыми-әдістемелік принципін және маңызын меңгеру.

6.Күтілетін нәтиже: Курсты бітіргеннен кейін студенттер негізгі заң шығару актілерімен нормативтерді, еңбек жағдайларын бағалау және өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанудың себептерін талдау әдістерін, өрт пен апаттар, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар туралы мағлұматтарды, материалтану және материалдар технологиясы нысандарындағы күресі әдістері мен құралдарын, шаруашылық объектілерінің тұрақты жұмыс істеу шарттарын біліп шығады.

1.Пререквизиты: не требуются.

2.Постреквизиты: основы охраны труда

3.Цель курса: формирование у студентов основных знаний по охране труда, позволяющих вести самостоятельную работу по организации безопасных и безвредных условий труда.

4.Краткое содержание:

Конституция Республики Казахстан. Закон о труде РК, закон О безопасности и охране труда РК. Служба управления охраной труда. Задачи управления охраной труда. Санитарные требования к созданию промышленных объектов. Производственная освещенность. Метеорологические условия производственной среды. Защита от вредных веществ в воздухе. Защита от вредных излучений. Техника безопасности. Безопасность агрегатов, машин и механизмов. Электробезопасность на объектах материальных производств.

5.Компетенции: студенты усвоят предмет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, его состав, содержание, научно-методический принцип и значение.

6.Ожидаемый результат: по окончании курса студенты освоят основные законодательные акты, нормативы, методы оценки условий труда и анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, методы и средства борьбы на объектах материаловедения и технологии материалов, условия устойчивого функционирования объектов хозяйствования.

1.Prerequisites: Not required.

2.Post-requisites: basics of labor protection

3.The aim of the discipline: the formation of students' basic knowledge of labor protection, allowing to conduct independent work on the organization of safe and harmless working conditions.

4.Short content:

Constitution of Kazakhstan. Labor law of the Republic of Kazakhstan, the law on safety and labor protection. Service management of labor protection. Objectives of occupational health and safety management. Sanitary requirements for the creation of industrial facilities. Industrial lighting. Meteorological conditions of the production environment. Protection from harmful substances in the air. Protection against harmful radiation. Safety. Safety of units, machines and mechanisms. Electrical safety on the objects of material production.

5.Competencies: to learn the subject of life safety and labor protection, its composition, content, scientific and methodological principle and value.

6.Expected result: at the end of the course, students should know the basic laws, regulations, methods of assessing working conditions and analysis of the causes of occupational injuries and occupational diseases, information about fires and accidents, hazardous and harmful production factors, methods and means of struggle at the facilities of materials science and technology materials, conditions for sustainable operation of facilities management.Сарабекова Ұ.Ж.

Phd философия докторы,

аға оқытушы

в) Техносфералық қауіпсіздік

Безопасность техносферы

Industrial Security Essentials


TK1101/
ВЕ1101/

ISE1101


ЖББП/ТК

ООД/


КВ

GED/


CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

тест

1.Пререквизиті: Талап етілмейді.

2.Постреквизиттері: Еңбекті қорғау негіздері

3.Курстың мақсаты: Студенттерге өнеркәсіп кәсіпорындарындағы еңбек қорғауды басқару жүйесі туралы білімді меңгерту.

4.Қысқаша мазмұны: Өнеркәсіп объектілерін құруға санитариялық талаптар. Өндірістік жарықтама. Өндіріс ортасының метеорологиялық жағдайлары. Ауадағы зиянды заттардан қорғану. Зиянды сәулелерден қорғану. Қаауіпсіздік техникасы. Агрегаттардың, машиналардың және механизмдердің қауіпсіздігі. Материалдық өндірістер нысандарындағы электр қауіпсіздігі. Өрт қауіпсіздігінің жалпы мәселелері. Өрт қауіпсіздігінің жүйесі.

5.Құзыреттілігі: Студенттер нормативтік актілер негізінде жүргізілетін тіршілік барысында адамның қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ететін заңдылық актілерді меңгереді.

6.Күтілетін нәтижелер: Курсты бітіргеннен кейін студенттер еңбек жағдайын бағалау мен қолайлылауды, төтенше жағдайлардың, өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанулардың себептерін талдауды және деңгейін болжауды, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың негізгі параметрлерін есемтеу немесе қазіргі өлшеу әдістері арқылы анықтауды, бұл факторлардан қорғану шараларын жасауды және ұйымдастыруды істей алады.

1. Пререквизиты: не требуются.

2.Постреквизиты: основы охраны труда

3.Цель курса: овладение студентами знаниями о системе управления охраной труда на промышленных предприятиях.

4.Краткое содержание: санитарные требования к созданию промышленных объектов. Производственная освещенность. Метеорологические условия производственной среды. Защита от вредных веществ в воздухе. Защита от вредных излучений. Қаауіпсіздік техники. Электробезопасность на объектах материальных производств. Общие вопросы пожарной безопасности. Система пожарной безопасности.

5.Компетенции: усвоение студентами законодательных актов, обеспечивающих безопасность, здоровье и работоспособность человека в процессе жизнедеятельности, проводимых на основе нормативных актов.

6.Ожидаемые результаты: по окончании курса студенты смогут оценивать и подходить к условиям труда, анализировать причины и прогнозировать уровень чрезвычайных ситуаций, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, определять основные параметры опасных и вредных производственных факторов посредством расчета или современных методов измерения, разрабатывать и организовывать меры защиты от этих факторов.

1.Prerequisites: Not required.

2.Post-requisites: basics of labor protection

3.The aim of the discipline: to master students ' knowledge of the occupational safety management system in industrial enterprises.

4.Short content: sanitary requirements for the creation of industrial facilities. Industrial lighting. Meteorological conditions of the production environment. Protection from harmful substances in the air. Protection against harmful radiation. AUSD technology. Safety of units, machines and mechanisms. Electrical safety on the objects of material production. General issues of fire safety. Fire safety system.

5.Competence: mastering by students of the legislative acts providing safety, health and working capacity of the person in the course of activity carried out on the basis of regulations.

6.Expected results: at the end of the course, students should be able to assess and approach working conditions, analyze the causes and predict the level of emergencies, occupational injuries and occupational diseases, determine the main parameters of hazardous and harmful production factors through calculation or modern methods of measurement, develop and organize measures to protect against these factors.


Нұржанова Д.Б. -аға оқытушы

2.

а) Компьютер сәулеті

Архитектура компьютера

Computer ArchitectureKS 1201

AK1201


CA1201

БПТК

/БДКВ/


BDCC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша-ауызша/

Письменно-устно/

Written-orally form


1.Пререквизиттері:Талап етілмейді 2.Постреквизиттері:Компьютерлік желілер, Операциялық жүйелер.

3. Пәннің мақсаты: ЭЕМ құрылымының негізгі ұғымдарын үйрену. Есептеу жүйесі мен желісін ұйымдастыру принциптерін оқып білу.

4. Қысқаша мазмұны: Есептеу жүйесі мен желісін ұйымдастыру принциптері. Арифметикалық-логикалық құрылғы. Басқару құрылғылары, енгізу-шығару құрылғылар тобы, жады. Бағдарламаны басқару. Желі типтері. Берілгендерді жіберу әдісінің классификациясы. Масштабтау классификациясы. Бір рангылы желілер. Сервер негізіндегі желілер. Комбинацияланған желілер. Сандарды ұсыну формасы. Кері сандарды кодтау. Тура, кері қосымша кодтау. Екілік санау жүйесінде қосу операциялары. Көбейту, бөлу операциялары. Естеу сақтау иерархиясы, құрамы. Жадыны ұйымдастыру әдістері. Оперативті есте сақтау құрылғысы және тұрақты есте сақтау құрылғысы. Динамикалық жады. Статикалық жады. Буферлі жады.

5. Құзыреттілігі: Дербес компьютерді   қолдануды және есептерді   шешу үшін микропроцессор жүйесі мүмкіндіктерін білуге құзіретті болу керек.

6. Күтілетін нәтиже: Компьютерлік аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді оның архитектурасы деңгейінде білу, онымен жұмыс істеу дағдысы, есептеуіш құрылғылардың архитектурасын дамытудың заманауи үрдістеріне сәйкес кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігі.

1.Пререквизиты: не требуются 2.Постреквизиты: компьютерные сети, операционные системы.

3. Цель дисциплины:

Изучить ссновные понятия и структуру ЭВМ. Изучение принципов организации вычислительных систем и сетей.

4. Краткое содержание: Принципы организации вычислительных систем и сетей. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления, группа вводно-выводных устройств, память. Управление программой. Типы сетей. Классификация методов передачи данных. Классификация масштабирования. Одноранговые сети. Сети на основе сервера. Комбинированные сети. Форма представления чисел. Кодирование обратных чисел. Прямая, обратная дополнительная кодировка. Операции сложения в двоичной системе счисления. Множительные, разделительные операции. Иерархия памяти, состав. Методы организации памяти. Оперативное запоминающее устройство и постоянное запоминающее устройство. Динамическая память. Статическая память. Буферная память.

5. Компетенции: Освоение особенностей микропроцессорной системы для решения проблем использования персональных компьютеров и отчетов

6. Ожидаемый результат: Знание аппаратных средств и программного обеспечение компьютера на уровне понятий его архитектуры, навыки работы с ними, умение применять их в профессиональной деятельности в соответствии с современными тенденциями развития архитектуры вычислительных средств.

1. Prerequisites: Not required

2.Post-requisites: computer networks, operating systems.

3. The aim of discipline: Basic concepts of computer structure. The study of the principles of computer systems and networks.

4. Short content: Basic concepts of computer structure. Principles of organization of computer systems and networks. Arithmetic-logical device. Control device, group of input-output devices, memory. Network type. Classification of data transmission methods. Classification of scaling. Ad hoc network. Server-based networks. Combined toils. Form of representation of numbers. Coding of inverse numbers. Direct, reverse additional coding. The operation of addition in the binary system. Multiplying, separating operations. Memory hierarchy, composition. Methods of memory organization. Random access memory and persistent storage. Dynamic memory. Static memory. Buffer memory.

5. Competences: Application of knowledge gained in software development.

6. Expected results: Directs the work of modernizing and modern computers


Бекмұратова Х.Қ.,

аға оқытушы


б) Схемотехника негіздері/

Основы схемотехники/

Basics of circuitry


SN1201/

OS1201/


BC1201

БПТК

/БДКВ/


BDCC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша-ауызша/

Письменно-устно/

Written-orally form


1. Пререквизиттері: Талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Компьютерлік желілер, Операциялық жүйелер

3. Пәннің мақсаты: ЭЕМ-нің сандық құрылғылары элементтерінің интегралды сұлбаларын жобалау, жасау әдістерімен, ЭЕМ-нің жұмыс принципімен және әртүрлі сандық,

аналогтық электронды құрылғылар

құру; сандық құрылғының базалы-

логикалық элементтерінің сұлбаттехникасы; комбинациялық және тізбекті типті сандық құрылғылардың құрылысы мен жұмыстарының принциптері; программалаушы сипаттамалары бар логикалық құрылғылар; операциялық күшейткіштер негізінде аналогтық сигналдарды түрлендіру тәсілдері; аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштердің сұлбатехникасы туралы студенттерге жүйелі білім беру.

4. Қысқаша мазмұны:

Базалық жартылай өткізгіш аспаптар және логикалық элементтер. Функционалдық түйіндер. Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы. Аналогтық электрондық құрылғылардың сұлбатехникасы. Аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер.

5. Құзыреттілігі: Электрлік сұлбаларды құра білу және әр түрлі логикалық элементтердің жұмыс істеу принциптерін түсіндіре алады, сонымен қатар, ЭЕМ-нің сандық құрылғылары мен тізбектерінің, сол сияқты оларды қолдануға қолайлы орындарын анықтай біледі.

6. Күтілетін нәтиже: Әртүрлі типтегі электронды–цифрлық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп, сұлбаларды тұрғыза алады.

1. Пререквизиты: Не требуются

2. Постреквизиты: Компьютерные сети, Операционные системы

3. Цель дисциплины: Разработка интегральных схем элементов цифровых устройств ЭВМ различными числовыми методами,

создание базы цифровых устройств;

системное ознакомление студентов о схемах аналоговых и цифровых преобразователей на основе операционных усилителей; принцип построения и работы цифровых устройств комбинационного и цепного типов.

4. Краткое содержание: Базовые полупроводниковые приборы и логические элементы. Функциональные узлы. Устройство запоминания полупроводников. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Аналоговые-цифровые и цифровые-аналоговые преобразователи.

5. Компетенции: Научатся составлять электрические схемы и интерпретировать принципы работы различных логических элементов, а также определять числовые устройства и цепи ЭВМ, а также места, приемлемые для их использования.

6. Ожидаемый результат: Смогут формулировать схемы, объяснять принципы работы электронно–цифровых устройств различных типов.

1. Pre-requisites: Not required

2. Post-requisites: Сomputer networks, Оperating systems.

3. The aim of discipline:

Methods of design, development of integrated circuits elements of digital computer devices, the principle of operation of computers and various numerical methods, analog electronic devices creating a database of digital devices; system knowledge of students about circuits of analog and digital converters based on operational amplifiers; the principle of construction and operation of digital devices of combination and chain types; logic devices with programming characteristics; methods of conversion of analog signals based on operational amplifiers; circuitry analog and digital converters.

4. Short content:Basic semiconductor devices and logic gates. Functional unit. Semiconductor storage device. The circuitry of analog electronic devices. Analog-to-digital and digital-to-analog converters.

5. Competences: To be able to make electrical circuits and interpret the principles of operation of various logic elements, as well as to determine the numerical devices and computer circuits, as well as places acceptable for their use.

6. Expected result: Can to formulate schemes, to explain the principles of operation of electronic digital devices of various types.


Айтимов М.Ж.,

PhD философия докторы,

аға оқытушы

в) Микроконтроллерлік жүйелер/

Mикроконтроллерные системы/

Microcontroller system


MZh 1201
MS 1201
MS 1201

БПТК

/БДКВ/


BDCC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша-ауызша/

Письменно-устно/

Written-orally form


1. Пререквизиттері: Талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Компьютерлік желілер, Операциялық жүйелер

3. Пәннің мақсаты: микроЭВМ және микропроцессорлар негізінде есептеуіш техникаларының жаңа құрылғыларымен танысу және радиоэлектронды құрылғыларды қамтамасыздандыратын метрологиялық есептерде осы техниканың қолдану негізін меңгеру

4. Қысқаша мазмұны: Микропроцессорлы жүйенің үш шиналы архитектурасы. Бір кристалды микропроцессорлар (МП). Адрестер/деректердің мультиплекстік шинасы. Бір кристалды микро ЭВМ (контроллерлер). Есте сақтау құрылғыларының жартылай жолсеріктер (ЗУ). Генераторлар, жүйелік контроллерлер және шина

контроллерлері. Тізбектеліп енгізу /шығару интерфейсі. Параллельді енгізу/шығару интерфейсі.

5. Құзыреттілігі: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер есептеуіш желілердің арифметикалық және логикалық негіздерін, есептеуіш және цифрлық техниканың аппаратты құрылғыларын, микропроцессорлық құрылғылар және микроЭВМ, архитектура және программалық қамсыздандыруды меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Әртүрлі типтегі электронды–цифрлық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп, сұлбаларды тұрғыза алады.

1. Пререквизиты: не требуются

2. Постреквизиты: Компьютерные сети, Операционные системы

3. Цель дисциплины: ознакомление с новейшими устройствами вычислительной техники на основе микроЭВМ и микропроцессоров и овладение основами применения этой техники в метрологических расчетах, обеспечивающих радиоэлектронное оборудование.

4. Краткое содержание: трехфазная архитектура микропроцессорной системы. Одно кристаллические микропроцессоры (МП). Мультиплексная шина адресов /данных. Один кристаллический микроЭВМ (контроллеры). Полупроводники запоминающих устройств (ЗУ). Генераторы, системные контроллеры и шины

контролеров. Последовательно ввода/вывода интерфейс. Интерфейс параллельного ввода / вывода.

5. Компетенции: в результате изучения дисциплины студентs освоят арифметические и логические основы вычислительных сетей, арифметико-логические устройства, цифровые автоматы, перевод измеряемой аналоговой информации, микропроцессорные устройства и микро ЭВМ, архитектуру и программное обеспечение.

6. Ожидаемый результат: смогут формулировать схемы, объяснять принципы работы электронно –цифровых устройств различных типов.

1. General provisions Pre-requisites: Not required

2. Post-requisites: computer networks, operating systems.

3. The The aim of the discipline: familiarization with the latest devices of computer technology based on microcomputers and microprocessors and mastering the basics of using this technology in metrological calculations, providing electronic equipment.

4. Short content: three-phase architecture of microprocessor system. One crystal microprocessors

(MP.) Multiplex address/data bus. One crystal microcomputer (controllers). Semiconductors of storage devices (storage). Generators, system controllers and buses controllers'.

5. Competence: as a result of the study of the discipline, the student will know: arithmetic and logical foundations of computer networks; hardware devices of computer and digital technology: combinational device, microprocessor and microcomputer, architecture and software.

6. Expected result: to be able to formulate schemes, to explain the principles of operation of electronic digital devices of various types.


Құлмырзаев Н.С.,

э.ғ.к, аға оқытушы
3.

а) Информатиканың теориялық негіздері

Теоретические основы информатики

Theoretical bases of computer science


ITN1202
TOI1204
TBCS1204

БП/ТК
БД/КВ
ВD/CC

3

5

1

1

Емт./

Экз./


exam

Тест

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді.

2.Постреквизиттері: Программалау, Операциялық жүйлер

3.Пәннің мақсаты: Информатиканың фундаментальдi ұғымдары: ақпараттар теориясының негiзi, цифрлық автоматтар теориясы, алгоритмдер теориясы, алгоритмдер тиiмдiлiгiнiң анализi, ақпараттық модельдеу және информатиканың семантикалық негiзi туралы түсiнiк қалыптастыру және машықтандыру.

4.Курстың мазмұны: Информатиканың пайда болуы және дамуы. Есептеу техникасының даму тарихы. Информатиканың ғылым ретінде пайда болуы. Информатика құрылымы. Ақпарат философиялық категория ретінде. Ақпаратты түрлендіру. Хабарды сигналдар көмегімен жеткізу. Ақпараттық жүйелердің құрылымы мен топтасуы. ЭЕМ – программалық басқарылатын цифрлы автомат. Тьюринг машинасы. Пост машинасы. Ақпараттарды өрнектеу үшін санау жүйесін таңдау. Сандық ақпаратты бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне көшіру. Теріс сандарды өрнектеу. Сандық ақпараттардың қателіктері. Логикалық бульдік айнымалы. Логикалық функция. Алгоримдер арқылы шешілмейтін есептер. Алгоритмнің күрделілігі ұғымы. Алгоритмнің асимпотикалық күрделілігі. Есептің күрделілігі. Әр түрлі алгоритмдердің тиімділігін салыстыру. Рекурсивті алгоритмдер. Іздеу және таңдау алгоритмдері. Сұрыптау.

5. Құзіреттілігі: пәнді оқу нәтижесінде студент информатиканың арифметикалық және логикалық негіздерін, есептеу және цифрлық техниканың аппараттық құрылғыларын: комбинациялық құрылғылар, арифметикалық-логикалық құрылғыларды біліп шығады.

6. Күтілетін нәтиже: схеманы құрастыра біледі, түрлі үлгідегі электронды–цифрлық автоматтардың жұмыс принциптерін түсіндіре біледі, ақпаратты өлшеу міндеттерін шеше алады.

1.Пререквизиты: не требуются

2.Постреквизиты: Программирование, Операционные системы.

3.Цель дисциплины: сформировать представление о фундаментальных понятиях информатики: основы теории информации, теория цифровых автоматов, теория алгоритмов, анализ эффективности алгоритмов, информационное моделирование и семантические основы информатики.

4.Содержание курса: Bозникновение и развитие информатики. История развития вычислительной техники. Возникновение информатики как науки. Структура информатики. Преобразование информации. Передача сообщения с помощью сигналов. Формы выражения информации. Понятие информационной системы. Процессы в информационных системах. Структура и классификация информационных систем. Перевод цифровой информации из одной системы счисления в другую. Выражение отрицательных чисел. Погрешности цифровой информации. Логическая булевая переменная. Логическая функция. Задачи, не решаемые с помощью алгоритмов. Понятие сложности алгоритма. Асимптотическая сложность алгоритма. Сложность задачи. Сравнение эффективности различных алгоритмов. Рекурсивные алгоритмы. Алгоритмы поиска и выбора. Сортировка.

5. Компетенции: В результате изучения дисциплины студенты освоят: арифметические и логические основы информатики, аппаратные устройства вычислительной и цифровой техники, цифровые автоматы, перевод измеряемой аналоговой информации.

6. Ожидаемый результат: Смогут формулировать схемы, объяснять принципы работы электронно –цифровых автоматов различных типов, решать задачи измерения информации.

1.Pre-requisites: Not required.

2.Post-requisites: Рrogramming, Оperating systems

3. Aim of the discipline: To form an idea of the fundamental concepts of Informatics: fundamentals of information theory, the theory of digital machines, the theory of algorithms, analysis of the effectiveness of algorithms, information modeling and semantic foundations of Informatics.

4. Short content: The emergence and development of Informatics. History of computer technology. The emergence of Informatics as a science. Structure of Informatics. Information as a philosophical category. Information transformation. Send a message through signals. Forms of information expression. Static. Dynamic. Coding. Decoding. The concept of information system. Processes in information systems. Structure and classification of information systems. Computer-a digital machine with software control. Turing machine. Sentry car. Select a number system for expressing information. Transfer of digital information from one number system to another. Expression of negative numbers. Problems that cannot be solved with the help of algorithms. The concept of algorithm complexity. Asymptotic complexity of the algorithm. The complexity of the task. Compare the performance of different algorithms. Recursive algorithm. Search and selection algorithms. Sort.

5. Competence: as a result of studying the discipline, the student will know: arithmetic and logical foundations of computer science; hardware devices of computer and digital technology: combinational device, arithmetic logic device, a digital automatic transfer of the measured analog data and digital forms, questions of accuracy.

6. Expected result: to be able to formulate schemes, to explain the principles of operation of electronic digital machines of various types, to solve the problem of measuring informationЖусипбек Б.К. –информатика магистры, аға оқытушы

б)Динамикалық программалау негіздері

Основы динамического программирования

Fundamentals of Dynamic Programming


DPN1202
ODP1202
FDP1202

БП/ТК
БД/КВ
ВD/CC

3

5

1

1

Емт./

Экз./


exam

Тест

  1. Пререквизиттері: Талап етілмейді

  2. 2. Постреквизиттері: Интернетте программалау, объектіге-бағытталған программалау

3. Пәннің мақсаты: Динамикалық құрылымдағы берілгендер есептерін шешуді қолдану және ұйымдастыру дағдыларын практикалық тұрғыда қалыптастыру; күрделі берілгендер құрылымын қолданып есептерді шешудің кең тараған алгоритмдерін оқып үйрену.

4. Курстың мазмұны: Жедел жадыны Exe-файл негізінде бөлу схемасы. Динамикалық айнымалылардың жалпы сипаты. Динамикалық және статистикалық айнымалыларды салыстыру. «Көрсеткіш» типі: анықтамасы, сипаттамасы, құрылымы, сақталатын берілгендер диапазоны, артықшылығы мен кемшілігі. Динамикалық сызықтық бірбағытты тізім: сипаттамасы, құрылымы, сақталатын берілгендер диапазоны. Тізімдермен жасалатын операциялар: жаңа элемент қосу, элементтерді өңдеу, өшіру.

5. Құзереттілігі: Динамикалық құрылымдағы берілгендер есептерін шешуді қолдану және ұйымдастыру дағдыларын практикалық тұрғыда қалыптастыруды игереді.

6. Күтілетін нәтиже: Күрделі берілгендер құрылымын қолданып есептерді шешудің кең тараған алгоритмдерін құрады.

1.Пререквизиты: Не требуются

2.Постреквизиты: Программирование в Интернет, Объектно-ориентированное программирование

3. Цель дисциплины: Формирование у студентов навыков организации и применения решения задач в динамической структуре, изучение наиболее распространенных алгоритмов решения задач с использованием сложных структур данных.

4. Краткое содержание: Схема распределения оперативной памяти на основе Exe-файла. Общая характеристика динамических переменных. Сравнение динамических и статистических переменных. Динамический линейный однонаправленный список: описание, структура, диапазон хранящихся данных. Операции со списками: добавление нового элемента, редактирование и удаление элементов.

5. Компетенции: Студенты освоят практические навыки применения и организации решения проблем в динамических структурах.

6. Ожидаемый результат: Смогут создавать общие алгоритмы для решения задач с использованием сложных структур данных.

1.Prerequisites: Not required

2.Post-requisites: Programming on the Internet, Object-oriented programming

3.The aim of the course: the formation of students ' skills of organization and application of problem solving in a dynamic structure.;

- study of the most common algorithms for solving problems using complex data structures.

4. Short content: scheme of memory allocation based on Exe-file. General characteristics of dynamic variables. Comparison of dynamic and statistical variables. Indicator type: definition, characteristic, structure, range of stored data, advantages and disadvantages. Classification of indicators used in Pascal. Operations for working with pointers. Dynamic linear unidirectional list: description, structure, range of stored data. List operations: add a new item, edit, and delete items.

5. Competence: Develops the practical skills of applying and organizing problem solving in dynamic structures. 6. Expected result: Creates common algorithms for solving problems using complex data structures.


Мукеева Г.И., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

в) Компьютерлік математика

Компьютерная математика

Computer mathematics


KM1202 KM1202

CM1202


БП/ТК

БД/КВ


ВD/CC

3

5

1

1

Емт./

Экз./


exam

Тест

1. Пререквизиттері: Талап етілмейлі

2. Постреквизиттері: Сандық әдістер, Дискреттік математика

3. Курстың мақсаты: Maple бағдарламасының терезесін оқып білу

4. Пәннің мазмұны: Компьютерлік матаматикаға кіріспе. Maple жүйесінің интерфейсі, сұхбат режимінде жұмыс істеу, программа терезесі, математикалық өрнектердің форматы, символды есептеулер, график сызу құралдары Математикалық талдау. Қосындыны есептеу, туындыны табу, функция дифференциалы мен интегралын есептеу, теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу, функция шегін табу, қатарларға жіктеу, мат.статистика есептерін шешу, есептерді сандық әдіспен шешу жолдары. График салу. Екі өлшемді графиктер салу, бірнеше функция графигін бір координата осіне салу, үш өлшемді графиктер салу, графиктердің кеңейтілген құралдарын қолдану, анимация жасау. Математикалық пакеттер. Maple-дің негізгі пакеттері, интегралды есептеу пакеттері, сызықты алгебра пакеті.

5. Құзіреттілігі: Күрделі функцияларды есептеу, физикалық құбылыстарды модельдеу, электронды схемаларды моделдеу және сандық есептеулер жүргізе білу.

6. Күтілетін нәтиже: Maple-дің негізгі пакеттері, интегралды есептеу пакеттері, сызықты алгебра пакеттерін қолданып ғылыми-техникалық есептер шығара алады.

1. Пререквизиты: Не требуются

2. Постреквизиты: Численные методы, Дискретная математика

3. Цель курса: изучить программу Maple.

4. Содержание дисциплины: Введение в компьютерную матаматику. Интерфейс системы Maple, работа в режиме интервью, окно программы, формат математических выражений, символические вычисления, графическое черчение. Построение графика. Построение двухмерных графиков, построение нескольких графиков функций в одну ось координат, построение трехмерных графиков, использование расширенных инструментов графики, анимация. Математические пакеты. Основные пакеты Maple, интегральные вычислительные пакеты, линейный пакет алгебры. Научно-технические задачи. Расчет сложных функций, моделирование физических явлений, моделирование электронных схем и проведение числовых вычислений.

5. Компетенции: Освоение вычисления сложных функций, моделирования физических явлений, моделирования электронных схем и ведения численных расчетов.

6. Ожидаемый результат: Смогут использовать основные пакеты Maple, интегрированные вычислительные пакеты, научно-технические пакеты линейной алгебры.

1. Prerequisites: Not required

2. Post-requisites: Numerical methods, Discrete mathematics

3. The aim of the course: is to examine the program window Maple

4. The content of the course: The interface of Maple, work in the interview mode, the program window, the format of mathematical expressions, symbolic computation, graphic drawing. Types of operators and operands, mathematical functions, vectors, matrices, series, work with data, development of user functions and procedures, conditional operators, work with cycles, modules and macros. Plotting a graph. Construction of two-dimensional graphs, construction of several graphs of functions in one coordinate axis, construction of three-dimensional graphs, the use of advanced graphics tools, animation. Mathematical package. The basic packages of Maple, integrated computational packages, linear algebra package. Scientific and technical tasks. Calculation of complex functions, modeling of physical phenomena, modeling of electronic circuits and numerical calculations

5. Competence: Computation of complex functions, modeling of physical phenomena, modeling of electronic circuits and conducting numerical calculations.

6/ Expected result: The main packages of Maple, integrated computing packages, scientific and technical reports using the linear algebra packages.Бекмұратова Х.Қ. – аға оқытушы

4.

а) Мәдениеттану/

Культурология/

Cultural Studies


М 1103

K1103/


CS1103

ЖББП/ТК

ООД/


КВ

GED/


CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша-ауызша/

Письменно-устно/

Written-orally form


1.Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2.Постреквизиттері: Философия

3.Пәннің мақсаты: Мәдениеттің ғылым ретіндегі негізгі проблемалары, теориясы, мәдениеттің қалыптасуы туралы жүйелі түрде білім беру.

4.Қысқаша мазмұны: Мәдениеттанудың қазіргі кездегі күйі, құрамы және құрылымы; мәдениеттану жүйесіндегі философия, әлеуметтану және мәдениет тарихы; теориялық және қолданбалы мәдениеттанудың негізгі түсініктері; цивилизация, мәдениет морфологиясы, мәдениеттің динамикасы, мәдениеттің тілі мен символдары, мәдени кодтар, мәдениаралық коммуникации, мәдени бағалылықтар мен нормалар, мәдени ғұрыптар, әлемнің мәдени бейнесі, әлеуметтік мәдениет институттары, мәдени модернизация; мәдениет типологиясы: этникалық және ұлттық, элитарлы және топтық мәдениет; мәдениеттің шығыс және батыстық типтері; спецификалық және «орталықтанған» мәдениеттер; локальді мәдениеттер.

5.Құзыреттілігі: Мәдениеттанудың қазіргі кездегі күйі, құрамы және құрылымы; мәдениеттану жүйесіндегі философия, әлеуметтану және мәдениет тарихы; теориялық және қолданбалы мәдениеттанудың негізгі түсініктерін оқып меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Мәдениеттің шығыстық және батыстық типтерін; спецификалық және «орталық» мәдениеттер; локальді мәдениет; Қазақстанның әлемдік мәдениетте алатын орнын біледі.

1. Пререквизиты: Современная история Казахстана

2.Постреквизиты: Философия

3.Цель дисциплины: Дать систематические знания об основных проблемах культуры как науки, теории, формировании культуры.

4.Краткое содержание: Современное состояние, состав и структура культурологии; философия, история социологии и культуры в системе культурологии. Основные понятия теоретической и прикладной культурологии; цивилизация, морфология культуры, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурная коммуникация, культурные ценности и нормы, культурные обряды, культурный образ мира, институты социальной культуры, культурная модернизация; типология культуры: этническая и национальная, элитная и групповая культура; восточные и западные типы культуры.

5.Компетенции: Изучат современное состояние, состав и структуру культурологии; историю философии, социологии и культуры в системе культурологии, основные понятия теоретической и прикладной культурологии.

6.Ожидаемый результат: Освоит восточные и западные типы культур, меструю культуру, место Казахстана в мировой культуре.

1. Pre-requisites: The modern history of Kazakhstan

2.Post-Requisites: Philosophy

3.The The aim of the discipline: to give systematic knowledge about the main problems of culture as a science, theory, formation of culture.

4.Short content: current state, structure and structure of cultural studies; philosophy, history of sociology and culture in the system of cultural studies; basic concepts of theoretical and applied cultural studies; civilization, morphology of culture, dynamics of culture, language and symbols of culture, cultural codes, intercultural communication, cultural values and norms, cultural rites, cultural image of the world, institutions of social culture, cultural modernization; typology of culture: ethnic and national, elite and group culture; Eastern and Western types of culture.

5.Competence: studies the current state, composition and structure of cultural studies; history of philosophy, sociology and culture in the system of cultural studies; basic concepts of theoretical and applied cultural studies.

6.Expected result: Will know Eastern and Western types of culture; specific and "Central" cultures; local culture; place of Kazakhstan in the world culture.


Ибраев Г.М.

Педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


б) Өркениет негіздері

Основы цивилизации

The foundations of civilization


ON 1103

OC 1103


FC 1103

ЖББП/ТК

ООД/


КВ

GED/


CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша-ауызша/

Письменно-устно/

Written-orally form


1.Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы

2.Постреквизиттері: Философия

3.Пәннің мақсаты: Адамзат баласының өркениет жетістіктерін игеруге, өркениеттің қалыптасуы мен дамуының әмбебаптық заңдылықтары мен негізгі түрлерін меңгеруге және әлемдік өркениетті өз беттерімен түсініп-білуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі арттыруға ықпал етеді.

4.Қысқаша мазмұны: «Өркениет  негіздері» курсы – ұзақ мерзімдегі эволюциялық тарихи дамудың нәтижесінде бір, не бірнеше ірі этностардың қалыптасқан этнодемографиялық, әлеуметтік-мәдени бірегейлігі, белгілі бір кеңістікте материалды, рухани мәдениеті бір тұтас, мәдени типтерін өз беттерімен түсініп-білуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі арттыруға ықпал етеді. Бұл курста «Өркениет негіздері» зерттеудің жалпы мәселесі де талқыланады.

5.Құзыреттілігі: Студенттер әртүрлі тарихи түрлерді салыстыру үшін әлемнің түрлі тарихи көзқарастарын талдай алады.

6.Күтілетін нәтижелер:

Студенттер негізгі оқиғаларды талдай алады және түсіндіре алады, Жаңа және жаңа дәуірдегі Шығыс елдерінің тарихы мен мәдениеті туралы, тарихи фактілерді салыстыру және дәлелді қорытындылар жасай алады.

1. Пререквизиты: Современная история Казахстана

2.Постреквизиты: Философия

3.Цель дисциплины: Способствует пониманию достижений цивилизации человечества, овладение основными формами и закономерностями универсального становления и развития цивилизации, самостоятельное понимание мировой цивилизации, дальнейшее повышение профессионального уровня.

4.Краткое содержание: Способствует формированию этнодемографической, социально-культурной идентичности одного или нескольких крупных этносов в результате эволюционного исторического развития в течение длительного времени, самостоятельному пониманию целостного, культурного типа в определенном пространстве материальной, духовной культуры, дальнейшему повышению профессионального уровня. На данном курсе обсуждается и общая проблема исследования "основы цивилизации".

5.Компетенции: Студенты смогут анализировать различные исторические типы мировоззрений, сопоставлять различные исторические типы мышления.

6.Ожидаемые результаты: Студенты смогут аанализировать и интерпретировать основные события

по истории и культуре стран Востока в Новое и Новейшее время;

сравнивать и сопоставлять иисторические факты, делать аргументированные выводы.

1.Pre-requisites: The modern history of Kazakhstan

2.Post-Requisites: Philosophy

3. The aim of the discipline: mastering the achievements of human civilization, mastering the basic forms and laws of the universal formation and development of civilization, independent understanding of world civilization, further professional development.

4.Short content: the course "fundamentals of civilization" -contributes to the formation of ethno-demographic, socio-cultural identity of one or more major ethnic groups as a result of evolutionary historical development for a long time, independent understanding of the integral, cultural type in a certain space of material, spiritual culture, further professional development. This course also discusses the General problem of the study "fundamentals of civilization".

5.Competencies: the course "fundamentals of civilization" contributes to the processes of democratic development, studies the formation of civil society, the activation of human creativity.

6.Expected result:

This will allow human society to drink from the treasures of wisdom gathered over the millennia.Бермаханов О.Б.,

аға оқытушы


в) Мәдени мұра

Культурное наследие

Cultural heritage


MM 1103

KN1103


CH1103

ЖББП/ТК

ООД/


КВ

GED/


CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша-ауызша/

Письменно-устно/

Written-orally form


1.Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы

2.Постреквизиттері: Философия

3.Пәннің мақсаты: Студенттерді адамзат баласының мәдени жетістіктерін игеруге, мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының әмбебаптық заңдылықтары мен негізгі түрлерін меңгеруге және әлемдік мәдениеттің інжу-маржандарын өз беттерімен түсініп-білуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі арттыруға ықпал етеді.

4.Қысқаша мазмұны: мәдени, экономикалық және әлеуметтік капитал, жалпы адамзаттық мәдениеттің құрылымдық бөлігін, этнос, қоғам, адам парасатының дамуы мен құрылуының бастауы, тарихи естеліктердің маңызды негіздерін, тарихи-мәдени мұрамен хабардар етеді.

5. Құзыреттілігі: Мәдени және діни орталықтарда шоғырланған әлемдік көркем мәдениеттің материалдық және рухани мұрасын меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Мәдениеттің мағынасын адам өмірінің нысаны ретінде түсіну және өз жұмысында негізгі мәдени құндылықтармен, толеранттылықтың, диалог пен ынтымақтастықтың заманауи қағидаттары бойынша біліп шығады.

1. Пререквизиты: Современная история Казахстана

2.Постреквизиты: Философия

3.Цель дисциплины: Изучить культурные достижения человечества, овладение основными формами и закономерностями универсального становления и развития культуры, самостоятельное понимание жемчужин мировой культуры, дальнейшее повышение профессионального уровня.

4.Краткое содержание: культурный, экономический и социальный капитал, структурная часть общечеловеческой культуры, этнос, общество, начало становления и развития человеческого интеллекта, важнейшие основы исторических воспоминаний, историко-культурное наследие.

5.Компетенци: Освоят материальное и духовное наследие мировой художественной культуры, сосредоточенное в культурных и религиозных центрах

6.Ожидаемый результат: Cпособность понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества

1. Pre-requisites: The modern history of Kazakhstan

2.Post-Requisites: Philosophy

3.The aim of the discipline: mastering students cultural achievements of mankind, mastering the basic forms and laws of universal formation and development of culture, independent understanding of the pearls of world culture, further professional development.

4.Short content: cultural, economic and social capital, the structural part of human culture, ethnicity, society, the beginning of the formation and development of human intelligence, the most important foundations of historical memories, historical and cultural heritage.

5. Competences: Will master the material and spiritual heritage of world artistic culture, concentrated in cultural and religious centers.

6. Expected result: The ability to understand the value of culture as a form of human existence and to be guided in its activities by basic cultural values, modern principles of tolerance, dialogue and cooperationИбраев Г.М.

Педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы5.

а) Дискретті математика

Дискретная математика

Discrete Math


DM 1203

DM 1203


DM 1203

БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

2

3

1

2

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша-ауызша/

Письменно-устно/

Written-orally form


1.Пререквизиттері:Талап етілмейді

2. Постреквизиттері: Тиімділік әдістері

3.Пәннің мақсаты: Студенттердi дискреттiк математиканың негiзгi бөлiмдерi және олардың қолдануларымен таныстыру. Бұл информатика мамандарын дайындағанда басқа курстарды дұрыс меңгеруге мүмкiндiк бередi.

4. Қысқаша мазмұны:Курсты оқығанда дискреттi объектiлер, шектi жиындар, буль функциялары, айтылымдар алгебрасының формулалары, графтар және тiзбектер және құпиялар теориясының проблемаларымен танысады. Тривиальды емес алгоритмнiң мысалдарының қорын толықтырады. Жиындар, ішкі жиындар және элементтер. Жиындар алгебрасының теңдігі. Анықталушы және ескерiлетiн түсiнiктер мен арнайы терминдердiң мөлшерi бұрынғыға қарағанда нақтылай түсiндiрiледi. Дискреттi математиканың, комбинаториканың әдiстерiн меңгеру, графтар мен құпиялар теориясының ұғымдарымен танысу, формальды қорыту және дәлелдеу әдiстерiмен танысу.

5. Құзыреттілігі: Студенттер математикалық теорияның негізгі ұғымдарын және математикалық аппаратты пайдалануда математикалық және практикалық мәселелерді шешу үшін дискретті математика әдістерін біліп шығады.

6. Күтілетін нәтиже: мүмкін

кәсіби және математикалық есептерді сипаттау және зерттеу үшін дискретті математиканың ұғымдары мен әдістерін қолдана алады.

1. Пререквизиты:не требуются

2. Постреквизиты: Методы оптимизации

3.Цель дисциплины: Ознакомить студентов с основными разделами дискретной математики и их применением.

4. Краткое содержание: при изучении курса знакомятся с проблемами теории дискретных объектов, предельных множеств, функции Буля, формулами алгебры высказываний, граф и цепей и секретов. Дополняет базу примеров не тривиального алгоритма. Множества, подмножества и элементы. Уравнение алгебры множеств. Размеры определяемых и учитываемых понятий и специальных терминов конкретизируются по сравнению с предыдущим. Овладение методами дискретной математики, комбинаторики, ознакомление с понятиями теории графов и секретов, ознакомление с методами формального обобщения и доказывания.

5.Компетенции: студенты усваивают основные понятия фундаментальных математических теорий и навыки использования математического аппарата, методов дискретной математики для решения математических и практических задач

6. Ожидаемый результат: Смогут

использовать понятия и методы дискретной математики для описания и исследования профессиональных и математических задач

1. Pre-requisites: Not required

2. Post-requisites: Efficiency methods

3.The aim of the discipline: expected results to acquaint students with the main sections of discrete mathematics and their application. This allows you to properly master other courses in the preparation of computer science specialists.

4. Short content: in the study of the course acquainted with the problems of the theory of discrete objects, limit sets, Boule function, formulas of algebra statements, graphs and chains and secrets. Complements the base of non-trivial algorithm examples. Sets, subsets, and elements. The equation of the algebra of sets. The sizes of defined and taken into account concepts and special terms are specified in comparison with the previous one. Mastering the methods of discrete mathematics, combinatorics, familiarization with the concepts of graph theory and secrets, familiarization with the methods of formal generalization and proof.

5. Competences: students learn the basic concepts of fundamental mathematical theories and skills in using the mathematical apparatus, methods of discrete mathematics to solve mathematical and practical problems.

6. Expected result: can

use the concepts and methods of discrete mathematics to describe and study professional and mathematical problems


Тоқсанова С.К.,

аға оқытушыб) Графтар теориясы/

Теория графов/

Graph theory


GT 1203

TG 1203


GT 1203

БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

2

3

1

2

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша-ауызша/

Письменно-устно/

Written-orally form


1.Пререквизиттері:Талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Тиімділік әдістері

3.Пәннің мақсаты: Студенттердің графтар теориясының негізгі ұғымдарын меңгеріп, комбинаторика есептерін шешу мен граф құрудың әдістерін үйрету.

4. Қысқаша мазмұны: Қарапайым ұғымдар (түсініктер) мен анықтамалар. Көбейту мен қосу қағидасы (принципі). Орын ауыстыру, орналастыру мен үйлестіру. Графтар дәрежесінің қасиеттері. Эйлер теориясы Бағытталған графтар. Графтардын ең қарапайым қасиеттері. Ашық (дерево) және тұйық (цикл) графтар ұғымы. Жазық графтар қасиеттері. Ашық графтар қасиеттері. Эйлер графтарымен қолды үзбей сызу есептері. Ілулі граф. Ілулі графтағы қысқа жолдар және қысқа маршруттарды құрудың Форда алгоритмі. Графта қысқа жол іздеу. Графтағы ара-қашықтықтардың сипаттамалары. Графты орап өту. Графтарды бояу және Зыков алгоритмі. Бағытталған графтар және Форд-Фалкерсон алгоритмі.

5. Құзыреттілігі: Студенттердің абстрактілі, алгоритмдік ойлау мәдениетін қалыптастыру.

6.Күтілетін нәтиже: Комбинаторика есептерін шеше алады және граф құра алады

1. Пререквизиты: не требуются

2. Постреквизиты: Методы оптимизации

3.Цель дисциплины: овладение студентами основными понятиями теории графов, методами решения задач комбинаторики и построения графов.

4.Краткое содержание: элементарные понятия и определения. Принцип умножения и сложения. Перемещение, размещение и координация. Свойства степени графов. Графы, направленные на теорию Эйлера. Основные свойства графов. Понятие открытых (деревянных) и замкнутых (циклов) графов. Свойства плоских граф. Свойства открытых граф. Задачи непрерывного рисования рук графами Эйлера. Подвешенный граф. Алгоритм построения коротких линий и коротких маршрутов в подвешенном графе. Поиск коротких строк в графе. Характеристики расстояний в графах. Государственная система обеспечения единства измерений. Алгоритм окраски графов и Зыкова. Ориентированные графы и алгоритмы Форд-Фалкерсона.

5.Компетенции: формирование у студентов культуры абстрактного, алгоритмического мышления.

6.Ожидаемый результат:умение решать задачи комбинаторики и составлять графы

1.General provisions Pre-requisites:Not required

2. Post-requisites: efficiency methods

3.The The aim of the discipline: mastering the basic concepts of graph theory, methods of solving combinatorics and graph construction.

4. Short content: Elementary concepts and definitions. Principle of multiplication and addition. Movement, placement and coordination. Properties of the degree of graphs. Graphs to the theory of Euler. Basic properties of graphs. The concept of open (wooden) and closed (cycles) graphs. Properties of planar graphs. The properties of open graph. Problems of continuous drawing of hands by Euler graphs. The count is suspended. An algorithm for constructing short lines and short routes in a suspended graph. Search for short lines in a graph. Characteristics of distances in graphs. The state system of ensuring the unity of measurements. Graph and Zykov coloring algorithm. Directed graphs and algorithms Ford-Fulkerson.

5.Competence formation of students ' culture of abstract, algorithmic thinking.

6.Expected result: ability to solve combinatorics problems and make a graph.Мукеева Г.И

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


в) Символдық математика/

Символьная математика/ Symbolic mathSM 1203

SM 1203


SM 1203

БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

2

3

1

2

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша-ауызша/

Письменно-устно/

Written-orally form


1. Пререквизиттері:Талап етілмейді

2.Постреквизиттері:Тиімділік әдістері, Логикалық программалау

3. Пәннің мақсаты: Matlab бағдарламасын, операндтар қызметтерін оқып білу.


  1. Қысқаша мазмұны: Matlab жан-жақты ойластырылып жасалған компьютерлік математика жүйесі. Ол математикалық және соған жақын барлық пәндердің жай есептеулерінен бастап күрделі есептеулеріне дейін шеше алады. Физикалық құбылыстардың математикалық моделін жасайды. Көркем графика салады. Тек символды есептеулерді ғана емес сандық есептеулерді де жүргізеді және оны графиктік түрдегі көркем кескінін салады.

  2. Құзыреттілігі: Студенттер мәтіндік, формулалық және графиктік редактор ретінде де қолдануға болатын қуатты есептеуіш жүйе- Matlab программасымен жұмыс жасауды меңгереді.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет