Жалпы ережелер 1-бап. Осы Заѕда реттелетін ќатынастаржүктеу 0.67 Mb.
бет1/3
Дата21.04.2019
өлшемі0.67 Mb.
  1   2   3

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заѕда реттелетін ќатынастар

      1. Осы Заѕда ќызметтіѕ жекелеген тїрлерін лицензиялауєа байланысты ќатынастар реттеледі.
      2. Осы Заѕда жеке жјне (немесе) заѕды тўлєалар арасында жасалєан лицензиялыќ шарт шеѕберінде лицензиялар беруге байланысты ќатынастар реттелмейді.

      2-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ лицензиялау туралы


              заѕнамасы

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ лицензиялау туралы заѕнамасы Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына негізделеді жјне осы Заѕ мен Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілерінен тўрады.


      2. Егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шартта осы Заѕда кґзделгеннен ґзгеше ережелер белгіленсе, онда халыќаралыќ шарттыѕ ережелері ќолданылады.

      3-бап. Осы Заѕда пайдаланылатын негізгі ўєымдар      Осы Заѕда мынадай негізгі ўєымдар пайдаланылады:
      1) бiлiктiлiк талаптары – ґтiнiш берушiнiѕ жјне лицензиаттыѕ жекелеген лицензияланатын ќызмет тїрiмен жјне (немесе) лицензияланатын ќызмет тїрiнiѕ кiшi тїрiмен айналысу ќабiлетiн сипаттайтын сандыќ жјне сапалыќ нормативтер мен кґрсеткiштердiѕ жиынтыєы;
      2) бірыѕєай технологиялыќ процесс - лицензияланатын бір ќызмет тїрініѕ шеѕберінде ґндіріс процесінде орындалатын технологиялыќ ґзара байланысты жјне дјйекті іс-ќимылдар (жўмыстар) жиынтыєы;
      3) жекелеген тауарлардыѕ импортын автоматты тїрде лицензиялау - лицензия беру мониторингтеу маќсатында белгіленген шара;
      3-1) ќўжаттыѕ электрондыќ кґшiрмесi – ґтініш беруші, лицензиат немесе аталєан ќўжатты кујландыруєа ґкілеттігі бар адам не халыќќа ќызмет кґрсету орталыєыныѕ ујкiлетті ќызметкерi электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбасымен кујландырєан, тїпнўсќа ќаєаз ќўжаттыѕ тїрін жјне ондаєы деректерді электрондыќ цифрлыќ нысанда толыєымен кґрсететін электрондыќ ќўжат;
      3-2) ќўзыреттi (салалыќ) орган – мемлекеттiк басќарудыѕ лицензияланатын ќызмет тїрiне жататын тиiстi саласына (аясына) басшылыќты жїзеге асыратын мемлекеттiк орган;
      4) лицензиар - осы Заѕєа сјйкес лицензиялауды жїзеге асыратын мемлекеттік орган;
      4-1) лицензиардыѕ электрондыќ тізілімі – берілген, ќайта ресімделген, тоќтатыла тўрєан, жаѕартылєан жјне ќолданылуы тоќтатылєан лицензиялар туралы лицензиар енгізген мјліметтерді ќамтитын лицензиялардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімініѕ ажырамас бґлімі;
      5) лицензиат - лицензиясы бар жеке немесе заѕды тўлєа;
      6) лицензия - тиісті лицензиардыѕ жеке немесе заѕды тўлєаєа ќызметтіѕ жекелеген тїрімен айналысуєа беретін рўќсаты;
      7) лицензияланатын ќызмет тїрі (бўдан јрі - ќызмет тїрі) - айналысу їшін осы Заѕєа сјйкес лицензия алу талап етілетін ќызмет тїрі (белгілі бір іс-јрекет (операция, саќтандыру сыныптары);
      8) лицензияланатын ќызмет тїрініѕ кіші тїрі (бўдан јрі - ќызметтіѕ кіші тїрі) - тиісті ќызмет тїрін бір лицензия шеѕберінде наќтылау;
      8-1) лицензиялар тізілімі - берiлген, ќайта ресiмделген, тоќтатыла тўрєан, жаѕартылєан жјне ќолданысы тоќтатылєан лицензиялар, сондай-аќ лицензияланатын ќызмет тїрін (кіші тїрін) жїзеге асыратын лицензиаттыѕ филиалдары, ґкілдіктері (объектілері, пункттері, учаскелері) туралы мјлiметтердi ќамтитын дерекќор базасы;
      9) (алып тасталды - ЌР 2010.07.15 N 337-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз) Заѕымен);
      9-1) лицензиялардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімі – берілген, ќайта ресімделген, тоќтатыла тўрєан, жаѕартылєан жјне ќолданылуы тоќтатылєан лицензиялар, сондай-аќ лицензияланатын ќызмет тїрін (кіші тїрін) жїзеге асыратын лицензиаттыѕ филиалдары, ґкілдіктері (объектілері, пункттері, учаскелері) туралы мјліметтерді ќамтитын, лицензиарлар беретін лицензиялардыѕ сјйкестендіру нґмірін орталыќтандырып ќалыптастыратын аќпараттыќ жїйе;
      9-2) лицензиялардыѕ сјйкестендіру нґмірі – јкімшілік ќўжаттарды нґмірлеу мен кодтаудыѕ бірыѕєай жїйесініѕ стандартына сјйкес лицензиялардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімінде генерацияланатын бірегей нґмір;
      10) лицензиялау - лицензияларды беруге жјне ќайта ресімдеуге, лицензиаттардыѕ тиісті талаптарды саќтауын лицензиарлардыѕ баќылауды жїзеге асыруына, лицензиялардыѕ ќолданылуын тоќтата тўруєа жјне ќайта бастауєа, лицензиялардан айыруєа байланысты іс-шаралар кешені;
      11) лицензиялыќ баќылау – лицензиардыѕ лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша берілгенге дейiн ґтініш берушініѕ немесе лицензиаттыѕ бiлiктiлiк талаптарына сјйкестiгiн тексеруге, сондай-аќ ол берілгеннен кейін лицензиаттардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ лицензиялау туралы заѕнамасын саќтауын ќамтамасыз етуге баєытталєан ќызметi;
      11-1) лицензияныѕ электрондыќ нысаны – ќаєаз жеткiзгiштегi лицензияєа теѕ, аќпараттыќ технологиялар пайдаланыла отырып ресiмделетiн жјне берiлетiн электрондыќ ќўжат нысанындаєы лицензия;
      12) ґтініш беруші - лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша беру туралы тиісті лицензиарєа ґтініш жасаєан жеке немесе заѕды тўлєа;
      13) ујкілетті орган - мемлекеттік саясатты јзірлеу мен жїргізуді жїзеге асыратын жјне лицензиялау саласындаєы басќа да мемлекеттік органдардыѕ ќызметін їйлестіретін мемлекеттік орган;
      14) электрондыќ лицензия – ќаєаз жеткізгіштегі лицензияєа теѕ, аќпараттыќ технологиялар пайдаланыла отырып ресімделетін жјне берілетін электрондыќ ќўжат нысанындаєы лицензия.
      Ескерту. 3-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2010.07.15 N 337-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      4-бап. Лицензиялаудыѕ негізгі принциптері      1. Лицензиялар беру белгілі бір ќызмет тїрі їшін белгіленген талаптарєа сай барлыќ тўлєалар їшін теѕ негіздерде жјне теѕ жаєдайларда жїзеге асырылады.
      2. Ќызметтіѕ жекелеген тїрлері бойынша лицензиялыќ тјртіп енгізу ўлттыќ ќауіпсіздік, ќўќыќтыќ тјртіпті ќамтамасыз ету, ќоршаєан ортаны, азаматтардыѕ меншігін, ґмірі мен денсаулыєын ќорєау маќсатында белгіленеді.
      3. Осы Заѕда ќызмет тїрлерініѕ жјне ќызметтіѕ кіші тїрлерініѕ егжей-тегжейлі тізбесі белгіленеді.
      4. Осы Заѕєа жаѕа ќызмет тїрлерi жјне (немесе) ќызметтiѕ кiшi тїрлерi енгiзiлген кезде оларды лицензиялау бiлiктiлiк талаптарын белгiлейтiн тиiстi нормативтiк ќўќыќтыќ актiлер ќабылданєаннан кейiн жїзеге асырылады.
      Жекелеген ќызмет тїрлерiне (кiшi тїрлерiне) ќойылатын бiлiктiлiк талаптарын жјне бiлiктiлiк талаптарына сјйкестігін растайтын ќўжаттар тізбесін, сондай-аќ экспорты немесе импорты лицензиялануєа жататын жекелеген тауарлар тiзбесiн бекiтетiн нормативтiк ќўќыќтыќ актiлердi осы актiлер ресми жарияланєаннан кейiн жиырма бiр кїндiк мерзiм ґткенге дейiн ќолданысќа енгiзуге болмайды.
      5. Ќызметтіѕ жекелеген тїрлерін лицензиялау Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген ґнімге ќойылатын талаптар, жекелеген ґнім тїрлерініѕ, процестердіѕ сјйкестігін міндетті тїрде растау жґніндегі талаптар мемлекеттік јкімшілік ету маќсаттарына жету їшін жеткіліксіз болєан жаєдайларда белгіленеді.
      6. Лицензия иеліктен шыєарылмайды жјне оны лицензиат басќа жеке немесе заѕды тўлєаєа бере алмайды.
      7. Лицензияныѕ кїші, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген жаєдайларды ќоспаєанда, Ќазаќстан Республикасыныѕ барлыќ аумаєында ќолданылады.
      8. Бірыѕєай технологиялыќ процеске кіретін жјне (немесе) ќызмет тїрін жїзеге асырудыѕ ќажетті элементі болып табылатын ќызмет тїрлері лицензиялануєа жатпайды.
      Ќызмет тїрініѕ бірыѕєай технологиялыќ процеске кіретіні жјне (немесе) оны ќызмет тїрін жїзеге асырудыѕ ќажетті элементіне жатќызу туралы ќорытындыны ґтініш берушініѕ ґтініші негізінде лицензиардыѕ сўрауы бойынша ќўзыретті (салалыќ) орган береді.
      9. Мемлекеттiк органдар, дербес бiлiм беру ўйымдары жјне олардыѕ ўйымдары, оныѕ iшiнде аталєан ўйымдарда бiлiм беру баєдарламаларын енгiзетiн жјне (немесе) iске асыратын шетелдiк заѕды тўлєалар, сондай-аќ Ќазаќстанныѕ Даму Банкi Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгiленген ґкiлеттiктер шегiнде жїзеге асыратын ќызметтi ќоспаєанда, лицензиялау талап етiлетiн ќызметтiѕ жекелеген тїрлерiн жїзеге асыруєа немесе белгiлi бiр iс-јрекеттер (операциялар) жасауєа лицензия болєан жаєдайда єана жол берiледi.
      Кредиттік серіктестіктерорталыќ депозитарийбірыѕєай тіркеуші, мемлекет ќатысатын кредиттік бюроґзара саќтандыру ќоєамдары, «электрондыќ їкіметтіѕ» тґлем шлюзініѕ операторы, сондай-аќ Ўлттыќ почта операторы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген ґкілеттіктер шегінде жїргізетін ќызметті ќоспаєанда, ќаржы саласындаєы ќызметтіѕ жекелеген тїрлерін жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметті жїзеге асыруєа лицензия болєан жаєдайда єана жол беріледі.
      Ескерту. 4-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2010.07.15 N 337-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2011.01.19 N 395-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi), 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯЛАУ ЖЇЙЕСІ

      5-бап. Мемлекеттік лицензиялау жїйесініѕ ќўрылымы

      Мемлекеттік лицензиялау жїйесі:


      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметінен;
      2) ујкілетті органнан;
      3) лицензиарлардан тўрады.

      6-бап. Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќўзыреті

      Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќўзыретіне:
      1) лицензиялау саласындаєы мемлекеттік саясаттыѕ негізгі баєыттарын, оны жїзеге асыру жґніндегі стратегиялыќ жјне тактикалыќ шараларды јзірлеу;
      2) лицензиарларды айќындау;
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкi Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес бекiтетiн бiлiктiлiк талаптарын, сондай-аќ ойын бизнесi саласындаєы ќызмет тїрлерiне ќойылатын бiлiктiлiк талаптарын ќоспаєанда, бiлiктiлiк талаптарын жјне оларєа сјйкестiкті растайтын ќўжаттар тiзбесін бекiту;
      4) алып тасталды - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      5) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі бекітетін ґтініш нысанын ќоспаєанда, лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны алу їшін ґтініш нысанын бекіту;
      6) ґндірілуі, ґѕделуі, тасымалдануы, сатып алынуы, саќталуы, сатылуы, пайдаланылуы жјне жойылуы лицензиялануєа тиіс улардыѕ тізбесін бекіту;
      7) алып тасталды - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      8) ґтініш берушiнiѕ Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ талаптарына сай келетіндігі бґлiгiнде лицензия беруге келiсудi жїзеге асыратын мемлекеттiк органдарды айќындау;
      9) лицензиялардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімін жїргізу ќаєидасын бекіту;
      9-1) халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы ќызметкерлерініѕ ќўжаттардыѕ электрондыќ кґшiрмелерiн растауы ќаєидаларын бекiтуі;
      10) ґзіне Конституциямен, осы Заѕмен, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарымен жјне Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілерімен жїктелген ґзге де функцияларды орындау жатады.
      Ескерту. 6-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2010.07.15 N 337-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2011.01.06 N 378-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      7-бап. Ујкілетті органныѕ ќўзыреті

      Ујкiлеттi органныѕ ќўзыретiне:
      1) лицензиялау саласындаєы мемлекеттiк саясатты ќалыптастыру;
      2) лицензиялардыѕ мемлекеттiк электрондыќ тізіліміне ќол жеткізу ќўќыќтарын дамыту, белгілеу процесін, оныѕ жўмыс iстеуiн ќамтамасыз етудi басќару;
      2-1) халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы ќызметкерлерініѕ ќўжаттардыѕ электрондыќ кґшiрмелерiн растауы ќаєидаларын јзірлеуі;
      3) лицензиялардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімін жїргізу ќаєидасын јзірлеу;
      4) ќаржы саласындаєы ќызметті жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметті жїзеге асыруєа арналєан лицензиялардыѕ нысандарын ќоспаєанда, лицензиялардыѕ жјне лицензиялардыѕ ќосымшаларыныѕ нысандарын јзірлеу;
      5) осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ жјне Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ актiлерiнде кґзделген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асыру жатады.
      Ескерту. 7-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      8-бап. Мемлекеттік органдардыѕ ќўзыреті      Лицензиарлардыѕ ќўзыретіне:
      1) жекелеген ќызмет тїрлеріне (кіші тїрлеріне) ќойылатын бiлiктiлiк талаптары жобаларын жјне оларєа сјйкестiкті растайтын ќўжаттар тiзбесін јзiрлеу жјне ујкілетті органмен келісу.
      Жекелеген ќызмет тїрлерiне (кiшi тїрлерiне) ќойылатын бiлiктiлiк талаптарыныѕ жобаларын жјне оларєа сјйкестiгін растайтын ќўжаттар тiзбесін јзiрлеудi, егер жергiлiктi атќарушы орган лицензиар болып табылєан жаєдайда, орталыќ мемлекеттiк органдар ґз ќўзыретi шегiнде жїзеге асырады;
      2) ґтiнiш берушiнiѕ бiлiктiлiк талаптарына сјйкестiгiн белгiлеу;
      3) лицензиялау;
      4) лицензиялыќ баќылауды жїзеге асыру;
      5) азаматтыќ жјне ќызметтік атыс ќаруы мен оныѕ патрондарын, азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды сатып алуєа арналєан лицензияларды ќоспаєанда, лицензиялар тізілімін жїргізу жјне оны ай сайын ґзініѕ интернет-ресурсында орналастыру жатады.
      Лицензиардыѕ электрондыќ тiзiлiмiнде жјне лицензиялардыѕ мемлекеттiк электрондыќ тiзiлiмiнде мынадай мјлiметтер:
      лицензиардыѕ атауы;
      лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ берiлген кїнi жјне нґмiрi;
      дара кјсiпкер їшiн - жеке тўлєаныѕ тегi, аты, јкесiнiѕ аты (ол болєан кезде), сондай-аќ жеке тўлєа дара кјсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркелген жаєдайда кујлiктiѕ нґмiрi жјне оныѕ берiлген кїнi;
      заѕды тўлєа їшiн – заѕды тўлєаныѕ атауы, орналасќан жерi;
      ќызмет тїрi жјне (немесе) ќызметтiѕ кiшi тїрлерi;
      лицензияныѕ ќолданылу мерзiмi;
      тґлем тапсырмасыныѕ нґмiрi жјне лицензиялыќ алым тґленген кїн;
      жеке сјйкестендіру нґмірі;
      бизнес-сјйкестендіру нґмірі;
      лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресiмдеу негiздерi жјне кїнi;
      лицензияныѕ ќолданылуын тоќтата тўру, жаѕарту негiздерi жјне кїнi;
      лицензияныѕ ќолданылуын тоќтату негiздерi жјне кїнi;
      лицензиаттыѕ лицензияланатын ќызмет тїрін (кіші тїрін) жїзеге асыратын филиалдары, ґкілдіктері, объектілері, пункттері, учаскелері (болєан жаєдайда) туралы деректер кґрсетiлуге тиiс;
      6) ґтініш берушініѕ Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ біліктілік талаптарына сјйкестігі бґлігінде лицензия беруді келісу туралы мемлекеттік органдарєа сауал жіберу;
      7) Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру туралы заѕнамасына сјйкес аќпараттыќ жїйелердi пайдалана отырып электрондыќ ќызмет кґрсету;
      8) берiлген, ќайта ресiмделген, тоќтатыла тўрєан, жаѕартылєан жјне ќолданылуы тоќтатылєан лицензиялар туралы аќпаратты ґз интернет-ресурсында орналастыру жатады.
      Лицензиат филиалын (ґкілдігін, объектісін, пунктін, учаскесін) ќўрєан, оныѕ орналасќан жерін ґзгерткен жаєдайда он жўмыс кїні ішінде – лицензиардыѕ мекен-жайына, егер жергілікті атќарушы орган лицензиар болєан жаєдайда - филиалдыѕ (ґкілдіктіѕ, объектініѕ, пункттіѕ, учаскесініѕ) орналасќан жері бойынша оныѕ біліктілік талаптарына сјйкестігін растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмелерін ќоса хат жолдауєа міндетті. Лицензиар лицензиаттыѕ хатын (хабарламасын) алєан кїннен бастап он жўмыс кїні ішінде ґтініш берушініѕ тиісті ќызмет тїріне (кіші тїріне) ќойылатын біліктілік талаптарына сјйкестігін белгілейді. Ол біліктілік талаптарына сјйкес болєан жаєдайда тиісті деректерді лицензиялар тізіліміне енгізеді.
      Ќаржы саласында жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметте лицензиялар тізіліміне филиал (ґкілеттік, пункт) ќўру, оныѕ орналасќан жерін ґзгерту туралы деректерді енгізуді лицензиар лицензиаттан Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген ќўжаттарды алєан кїннен бастап он жўмыс кїні ішінде жїзеге асырады.
      Ескерту. 8-бап жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.01.12 № 538-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-б. ќараѕыз), 2012.12.24 N 60-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi) Заѕдарымен.

      9-бап. Лицензиялардыѕ тїрлері мен ќолданысы

      Лицензиялар мынадай белгілері бойынша:
      1. Субъектілер бойынша:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ жеке жјне заѕды тўлєаларына берілетін;
      2) шетелдіктерге, азаматтыєы жоќ адамдарєа, шетелдік заѕды тўлєаларєа жјне халыќаралыќ ўйымдарєа берілетін болып бґлінеді.
      2. Ќызмет кґлемі бойынша:
      1) бас лицензия – ќызметтіѕ жекелеген тїрлерімен айналысуєа ќолданыс мерзімі шектеусіз берілетін;
      2) біржолєы лицензия – рўќсат етілген мерзім, кґлем, салмаќ немесе саны шегінде (заттай не аќшалай алєанда) жекелеген ќызмет тїрімен айналысуєа, сондай-аќ «Ойын бизнесі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында белгіленген мерзім шегінде ойын бизнесі саласында ќызмет тїрлерімен айналысуєа жјне «Тўрєын їй ќўрылысына їлестік ќатысу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында белгіленген кґлем шегінде їлескерлердіѕ аќшаларын тарту есебінен тўрєын їйлердіѕ ќўрылысын ўйымдастыру жґніндегі ќызметпен айналысуєа;
      3) операциялыќ лицензия – банк ќызметінде жекелеген операциялармен айналысуєа, саќтандыру ќызметінде сыныптарды (саќтандыру сыныптарын) иеленуге берілетін болып бґлінеді.
      3. Тауарлар экспорты мен импорты саласында:
      1) бас лицензия – кеден одаєына мїше мемлекеттіѕ шешімі негізінде сыртќы сауда ќызметіне ќатысушыєа берілетін жјне лицензияда айќындалєан санымен жекелеген тауар тїрініѕ экспортына жјне (немесе) импортына ќўќыќ беретін лицензия;
      2) ерекше лицензия – сыртќы сауда ќызметіне ќатысушыєа жекелеген тауар тїрініѕ экспортына жјне (немесе) импортына ерекше ќўќыќ беретін лицензия;
      3) біржолєы лицензия – сыртќы сауда шарты (келісімшарты) негізінде сыртќы сауда ќызметіне ќатысушыєа берілетін жјне белгілі бір санымен лицензияланатын тауардыѕ экспортына жјне (немесе) импортына ќўќыќ беретін лицензия.
      Ескерту. 9-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2011.01.26 № 400-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік отыз кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      9-1-бап. Лицензиялардыѕ ќолданылуыныѕ ерекше шарттары

      Лицензиялардыѕ ќолданылуыныѕ ерекше шарттары лицензияєа:
      «Ќазаќстан Республикасындаєы сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс ќызметі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс саласындаєы ќызметті лицензиялау кезінде лицензиаттыѕ санатын;
      ґнеркјсіп саласындаєы ќызметті лицензиялау кезінде лицензияланатын ќызмет тїрі жїзеге асырылатын саланы кґрсету їшін енгізіледі.
      Ескерту. Заѕ 9-1-баппен толыќтырылды - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      10-бап. Лицензияныѕ жјне лицензияєа ќосымшалардыѕ нысаны

      Лицензияныѕ жјне оныѕ ќосымшаларыныѕ нысанын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      Ќызметтіѕ кіші тїрлері кґрсетілетін лицензияєа ќосымша лицензияныѕ ажырамас бґлігі болып табылады.
      Осы Заѕныѕ 32-бабында кґзделген ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметті жїзеге асыруєа арналєан лицензиялардыѕ нысандарын Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі белгілейді.
      Лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша электрондыќ нысанда беріледі. Ґтініш беруші немесе лицензиат лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќаєаз жеткізгіште алуєа ґтініш білдірген жаєдайда лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша электрондыќ форматта ресімделіп, басып шыєарылады жјне лицензиар-органныѕ мґрімен жјне басшысыныѕ ќолымен расталады.
      Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны электрондыќ форматта беру мїмкіндігі болмаєан жаєдайда, лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша ќаєаз жеткізгіште беріледі.
       Ескерту. 10-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2009.07.04 N 167-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2012.07.05 N 30-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      11-бап. Лицензиялау салалары      Мынадай:
      1) ґнеркјсіп
      2) атом энергиясын пайдалану;
      3) улы заттар айналымы
      4) алынып тасталды - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      5) кґлік
      6) есірткі, психотроптыќ заттар, прекурсорлар айналымы;
      7) аќпараттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету
      8) жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан арнаулы техникалыќ ќўралдар;
      9) ќару-жараќјскери техника жјне жекелеген ќару тїрлерініѕ,  жарылєыш заттар жјне олар ќолданыла отырып жасалєан бўйымдар айналымы; 
      10) єарыш кеѕістігін пайдалану;
      11) аќпараттандыру жјне байланыс;
      12) білім беру;
      13) бўќаралыќ аќпарат ќўралдары;
      14) ауыл шаруашылыєы;
      15) денсаулыќ саќтау;
      16) жеке жјне заѕды тўлєаларєа ќызмет кґрсету
      17) ойын бизнесі
      18) ветеринария;
      19) «Ќазаќстан Республикасындаєы сот-сараптама ќызметі туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ ережелері ескеріле отырып, сот-сараптама;
      20) мјдениет;
      21) ќаржы саласы жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызмет
      22) сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс;  
      23) Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік рјміздерін дайындау
      24) алынып тасталды - ЌР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      25) этил спирті мен алкоголь ґнімдерін, темекі ґнімдерін ґндіру жјне олардыѕ айналымы;
      26) алынып тасталды - ЌР 2009.07.04 N 167-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз) Заѕымен;
      27) тауарлар экспорты мен импорты;
      28) тауар биржалары салаларындаєы ќызметтіѕ жекелеген тїрлері лицензиялануєа тиіс.
      Ескерту. 11-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2009.07.04 N 167-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2009.05.04 N 156 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-б. ќараѕыз, 2009.05.08. жарияланды), 2010.01.20 № 241-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-б. ќараѕыз), 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап ќолданысќа енгізіледі),  2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.06.28 N 24-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 21.06.2013 № 107-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік отыз кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет