Жалпы ережелер 1-бап. Осы Заѕда реттелетін ќатынастаржүктеу 0.67 Mb.
бет2/3
Дата21.04.2019
өлшемі0.67 Mb.
1   2   3
3-тарау. ЌЫЗМЕТ ТЇРЛЕРІ

      12-бап. Ґнеркјсіп саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Ќызметтiѕ мына тїрлерiмен айналысу їшiн лицензияныѕ болуы талап етiледi:


      1) тау-кен (пайдалы ќазбаларды барлау, ґндіру), мўнай-химия, химия ґндiрiстерiн жобалау (технологиялыќ) жјне (немесе) пайдалану, мўнай-газ ґѕдеу ґндірістерін жобалау (технологиялыќ), магистральдыќ газ ќўбырларын, мўнай ќўбырларын, мўнай ґнiмдерi ќўбырларын пайдалану.
      Ќызметтiѕ бўл тїрi мынадай кiшi ќызмет тїрлерiн ќамтиды:
      тау-кен ґндiрiстерiн жобалау (технологиялыќ) жјне (немесе) пайдалану;
      ќатты пайдалы ќазбаларды (кеѕ таралєан пайдалы ќазбаларды ќоспаєанда), мўнайды, газды, мўнай-газ конденсатын ґндiрудi жобалау;
      ќатты пайдалы ќазбалардыѕ кен орындарын, мўнай-газ кен орындарын јзірлеу жобаларын жјне технологиялыќ регламенттердi жасау;
      ќатты пайдалы ќазбаларды (кеѕ таралєан пайдалы ќазбаларды ќоспаєанда), мўнайды, газды, мўнай-газ конденсатын ґндiру;
      ашыќ жјне жер асты тјсiлдерiмен ќатты пайдалы ќазбалардыѕ кен орындарын ашу жјне јзiрлеу;
      кен орындарында технологиялыќ жўмыстар жїргiзу;
      пайдалы ќазбаларды ґндiру їшiн жару жўмыстарын жїргiзу;
      кенiштер мен шахталарды жабу бойынша жою жўмыстары;
      мўнай, газ ўѕєымаларындаєы каротаж жўмыстары;
      мўнай, газ ўѕєымаларындаєы атќылау-жару жўмыстары;
      мўнай, газ ўѕєымаларын, оныѕ iшiнде теѕiзде жјне iшкi су айдындарында бўрєылау;
      ўѕєымаларды жер астында жјне кїрделi жґндеу; жабдыќтар мен агрегаттарды бґлшектеу; ўѕєымалар кґтергiшiн орнату;
      ўѕєымаларды жґндеуден кейiн сынау;
      ўѕєымаларды жуу, цементтеу, байќаудан ґткізу жјне игеру;
      мўнай ќабаттарыныѕ мўнай беруiн арттыру жјне ўѕєымалардыѕ ґнiмдiлiгiн ўлєайту;
      ќўрлыќта жјне теѕiзде мўнайдыѕ тґгiлуiн, ўѕєымалардыѕ ґздiгiнен атќылауын, мўнай жјне газ шыєарындыларын (бўрќаќќа ќарсы жўмыстарды ќоспаєанда) болєызбау жјне жою жґнiндегi жўмыстар, ўѕєымаларды консервациялау;
      мўнай-химия, химия ґндiрiстерiн жобалау (технологиялыќ) жјне (немесе) пайдалану;
      мўнай-газ кен орындарын јзірлеу жобаларыныѕ техникалыќ-экономикалыќ негiздемесiн жасау;
      магистральдыќ газ ќўбырларын, мўнай ќўбырларын, мўнай ґнiмдерi ќўбырларын пайдалану;
      2) энергиямен жабдыќтау маќсатында электр энергиясын сатып алу;
      3) заѕды тўлєаларда ґз ґндірісі барысында жјне ќўрамында тїстi жјне (немесе) ќара металл сыныќтары жјне (немесе) ќалдыќтары болєан мїліктік кешенді сатып алу нјтижесінде пайда болєан тїстi жјне ќара металл сыныќтары мен ќалдыќтарын ґткізу жґніндегі ќызметті ќоспаєанда, заѕды тўлєалардыѕ тїстi жјне ќара металл сыныќтары мен ќалдыќтарын жинауы (дайындауы), саќтауы, ґѕдеуi жјне лицензиаттарєа ґткiзуi.
      Ескерту. 12-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      13-бап. Атом энергиясын пайдалану саласындаєы ќызметті


               лицензиялау

      Ќызметтіѕ мына тїрлерімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі:


      1) атом энергиясын пайдалану объектілерініѕ тіршілік циклініѕ кезеѕдеріне байланысты жўмыстарды орындау.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      ядролыќ ќондырєылар, радиоактивті ќалдыќтарды саќтау ќоймалары ќўрылысы;
      ядролыќ ќондырєыларды, радиоактивті ќалдыќтар саќтау ќоймаларын пайдалану;
      ядролыќ ќондырєыларды, радиоактивті ќалдыќтарды саќтау ќоймаларын пайдаланудан шыєару;
      ядролыќ ќондырєыларды орналастыру, салу, пайдаланудан шыєару кезінде жўмыстарды жјне жобаларды басќару;
      2) ядролыќ материалдармен жўмыс істеу.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      ядролыќ материалдарды ґткізу;
      ядролыќ материалдарды пайдалану;
      ядролыќ материалдарды саќтау;
      3) радиоактивті заттармен, ќўрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен жјне ќондырєылармен жўмыс істеу.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      радиоактивті заттарды, ќўрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жјне ќондырєыларды дайындау;
      радиоактивті заттарды, ќўрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жјне ќондырєыларды пайдалану;
      радиоактивті заттарды, ќўрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жјне ќондырєыларды саќтау;
      радиоактивті заттарды, ќўрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жјне ќондырєыларды ґткізу;
      табиєи уранды ґндіру жјне ќайта ґѕдеу;
      4) иондаушы сјулеленуді генерациялайтын аспаптармен жјне ќондырєылармен жўмыс істеу.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      иондаушы сјулеленуді генерациялайтын аспаптарды жјне ќондырєыларды дайындау;
      иондаушы сјулеленуді генерациялайтын аспаптарды жјне ќондырєыларды пайдалану;
      5) атом энергиясын пайдалану саласында ќызметтер кґрсету.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      ќўрамында иондаушы сјулеленудіѕ радиоизотоптыќ кґздері бар немесе иондаушы сјулеленуді генерациялайтын, медициналыќты ќоса алєанда, аспаптар мен ќондырєыларєа техникалыќ ќызмет кґрсету, монтаждау, бґлшектеу, зарядтау, ќайта зарядтау, жґндеу;
      иондаушы сјулелену кґздерініѕ, сондай-аќ ќўрамында осындай кґздер бар немесе иондаушы сјулеленуді генерациялайтын аспаптардыѕ, жабдыќтардыѕ, ќондырєылардыѕ жўмыс сапасын баќылау;
      аумаќтарды, їй-жайларды, жўмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сыныќтарын, кґлік ќўралдарын радиациялыќ баќылау;
      ґнімдердегі, материалдардаєы, ќоршаєан орта объектілеріндегі радионуклидтердіѕ барын аныќтау, радон жјне басќа да радиоактивті газдардыѕ шоєырлануын ґлшеу;
      персоналды дозиметрлік жеке баќылау;
      6) радиоактивті ќалдыќтармен жўмыс істеу.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      радиоактивті ќалдыќтарды жинау жјне сўрыптау;
      їй-жайларды, жабдыќ пен материалдарды залалсыздандыру (радиоактивті ластанудан тазарту);
      радиоактивті ќалдыќтарды ґѕдеу;
      радиоактивті ќалдыќтарды саќтау жјне кґму;
      аумаќтар мен объектілерді радиациялыќ оѕалту, ґѕдеп ќалпына келтіру;
      7) ядролыќ материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сјулеленудіѕ радиоизотоптыќ кґздерін, радиоактивті ќалдыќтарды транзиттік тасымалдауды ќоса алєанда, Ќазаќстан Республикасы аумаєыныѕ шегінде тасымалдау;
      8) ядролыќ сынаќтар жїргізу салдарынан ластанєан бўрынєы ядролыќ сынаќ полигондарыныѕ аумаќтарындаєы жјне басќа да аумаќтардаєы ќызмет;
      9) ядролыќ ќондырєылар мен ядролыќ материалдарды физикалыќ ќорєау.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      физикалыќ ќорєау жїйелерін жобалау, монтаждау, жґндеу, оларєа техникалыќ ќызмет кґрсету;
      ядролыќ материалдарды жјне радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде оларды физикалыќ ќорєауды ќамтамасыз ету;
      10) ядролыќ жјне радиациялыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау.
      Ескерту. 13-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      14-бап. Улы заттар айналымы саласындаєы ќызметті


               лицензиялау

      Ќызметтіѕ мына тїрлерімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі:


      1) уларды ґндіру, ґѕдеу, сатып алу, саќтау, ґткізу, пайдалану, жою.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      уларды ґндіру, ґѕдеу, саќтау, ґткізу, жою;
      уларды сатып алу, саќтау, ґткізу, пайдалану;
      уларды сатып алу, саќтау, ґткізу.
      Нормативтік ќўжаттарєа сјйкес сынаќтар, зерттеулер жјне дезинфекция жїргізу їшін ќажетті кґлемде улы заттарды пайдаланатын аккредиттелген зертханалардыѕ ќызметі улар айналымы саласындаєы лицензиарєа Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындаєан тјртіппен, удыѕ жылдыќ ќажеттілігі туралы аќпарат жјне оларды пайдалану туралы жыл сайынєы есеп бере отырып, лицензиялаусыз жїзеге асырылады;
      2) пестицидтерді (улы химикаттарды) ґндіру (формуляциялау), пестицидтерді (улы химикаттарды) ґткізу, пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдыќ жјне фумигациялыќ тјсілдермен ќолдану.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      пестицидтерді (улы химикаттарды) ґндіру (формуляциялау);
      пестицидтерді (улы химикаттарды) ґткізу;
      пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдыќ жјне фумигациялыќ тјсілдермен ќолдану.
      Ескерту. 14-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      15-бап. Техникалыќ ќауіпсіздік саласындаєы ќызметті


               лицензиялау

      Ескерту. 15-бап алып тасталды - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      16-бап. Кґлік саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Жолаушыларды облысаралыќ ќалааралыќ, ауданаралыќ (облысiшiлiк ќалааралыќ) жјне халыќаралыќ ќатынастарда автобустармен, шаєын автобустармен тўраќты емес тасымалдау, жолаушыларды халыќаралыќ ќатынаста автобустармен, шаєын автобустармен тўраќты тасымалдау ќызметiмен айналысу їшiн, сондай-аќ теміржол кґлігімен жїктерді тасымалдау жґніндегі ќызметпен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етiледi.


      Ескерту. 16-бап жаѕа редакцияда - ЌР 04.07.2013 № 132-V Заѕымен (01.01.2014 бастап ќолданысќа енгізіледі).

      17-бап. Есірткі, психотроптыќ заттардыѕ, прекурсорлардыѕ


               айналымы саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Есірткі, психотроптыќ заттардыѕ жјне прекурсорлардыѕ айналымы саласындаєы ќызметпен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі.


      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      есірткі, психотроптыќ заттар мен прекурсорларды јзірлеу, ґндіру, ґѕдеу, тасымалдау, жґнелту, сатып алу, саќтау, тарату, ґткізу, пайдалану, жою;
      ќўрамында есірткі жјне психотроптыќ заттар бар ґсімдіктер мен шґптерді ґсіру, жинау, дайындау;
      денсаулыќ саќтау жїйесінде есірткі, психотроптыќ заттар мен прекурсорларды ґндіру, тасымалдау, сатып алу, саќтау, тарату, ґткізу, пайдалану, жою.

      18-бап. Аќпараттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету


               саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Ќызметтіѕ мына тїрлерімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі:


      1) алып тасталды - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      2) аќпаратты криптографиялыќ ќорєау ќўралдарын јзірлеу жјне ґткізу (оныѕ ішінде ґзге де беру).
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      аќпаратты криптографиялыќ ќорєау ќўралдарын јзірлеу;
      аќпаратты криптографиялыќ ќорєау ќўралдарын ґткізу (оныѕ ішінде ґзге де беру);
      3) аќпараттыѕ таралып кетуіне жол беретін техникалыќ арналарды жјне жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан арнайы техникалыќ ќўралдарды аныќтау жґнінде ќызметтер кґрсету.
      Ескерту. 18-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      19-бап. Жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан


               арнайы техникалыќ ќўралдар саласындаєы ќызметті
               лицензиялау

      Жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан арнайы техникалыќ ќўралдарды јзірлеу, ґндіру, жґндеу жјне ґткізу жґніндегі ќызметпен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі.


      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан арнайы техникалыќ ќўралдарды јзірлеу, ґндіру;
      жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан арнайы техникалыќ ќўралдарды жґндеу жјне ґткізу.
      Ескерту. 19-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      20-бап. Ќару-жараќ, јскери техника мен жекелеген ќару


               тїрлері, жарылєыш заттар мен олар ќолдана отырып
               жасалєан бўйымдар айналымы саласындаєы ќызметті
               лицензиялау

      Ќызметтіѕ мына тїрлерімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі: 


      1) монтаждауды, реттеуді, жаѕартуды, орнатуды, пайдалануды, саќтауды, жґндеуді жјне сервистік ќызмет кґрсетуді ќоса алєанда, оќ дјрілерді, ќару-жараќ пен јскери техниканы, олардыѕ ќосалќы бґлшектерін, жиынтыќтаушы бўйымдары мен аспаптарын, сондай-аќ оларды ґндіруге арналєан арнайы материалдар мен жабдыќтарды јзірлеу, ґндіру, жґндеу, алу жјне ґткізу. 
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      1) монтаждауды, реттеуді, жаѕартуды, орнатуды, пайдалануды, саќтауды, жґндеуді жјне сервистік ќызмет кґрсетуді ќоса алєанда, оќ-дјрілерді, ќару-жараќ пен јскери техниканы, олардыѕ ќосалќы бґлшектерін, жиынтыќтаушы бўйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды ґндіруге арналєан жабдыќтарды јзірлеу, ґндіру;
      монтаждауды, реттеуді, жаѕартуды, орнатуды, пайдалануды, саќтауды, жґндеуді жјне сервистік ќызмет кґрсетуді ќоса алєанда, оќ-дјрілерді, ќару-жараќ пен јскери техниканы, олардыѕ ќосалќы бґлшектерін, жиынтыќтаушы бўйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды ґндіруге арналєан жабдыќтарды жґндеу;
      монтаждауды, реттеуді, жаѕартуды, орнатуды, пайдалануды, саќтауды, жґндеуді жјне сервистік ќызмет кґрсетуді ќоса алєанда, оќ-дјрілерді, ќару-жараќ пен јскери техниканы, олардыѕ ќосалќы бґлшектерін, жиынтыќтаушы бўйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды ґндіруге арналєан жабдыќтарды сатып алу жјне ґткізу;
      2) жарылєыш жјне пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды јзірлеуґндіру, сатып алу жјне ґткізу. 
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      жарылєыш жјне пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды јзірлеу;
      жарылєыш жјне пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды ґндіру;
      жарылєыш жјне пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды сатып алу жјне ґткізу;
      жарылєыш жјне пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды ґздерініѕ ґндірістік ќажеттіліктері їшін сатып алу;
      3) босатылєан оќ-дјріні, ќару-жараќты, јскери техниканы, арнайы ќўралдарды жою (ќўрту, кјдеге жарату, кґму) жјне ґѕдеу. 
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      босатылєан оќ-дјріні жою (ќўрту, кјдеге жарату, кґму) жјне ґѕдеу;
      босатылєан ќару-жараќты, јскери техниканы, арнайы ќўралдарды жою (ќўрту, кјдеге жарату, кґму) жјне ґѕдеу;
      4) алып тасталды - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      5) азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын јзірлеу, ґндіру, жґндеу, сату, коллекцияєа жинау, экспонаттау.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын јзірлеу;
      азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын ґндіру;
      азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын жґндеу;
      азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын сату;
      азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын коллекцияєа жинау;
      азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын экспонаттау;
      5-1) азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын сатып алу;
      6) азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды јзірлеу, ґндіру, сату, пайдалану.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды јзірлеу;
      азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды ґндіру;
      азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды сату;
      азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды пайдалану;
      7) азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды сатып алу.
      Ескерту. 20-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      21-бап. Єарыш кеѕістігін пайдалану саласындаєы ќызметті


               лицензиялау

      Зымыран-єарыш техникасын жасауды, ґндіруді, пайдалануды, жґндеуді жјне жаѕєыртуды, оныѕ жўмыс істеуін ќамтамасыз ету їшін жер їсті инфраќўрылымдарын (полигонды, командалыќ-ґлшеу кешенін, стендтік базаны жјне басќаларын) пайдалануды ќоса алєанда, єарыш кеѕістігін пайдалануєа байланысты барлыќ ќызмет тїрлерімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі. 

      22-бап. Аќпараттандыру жјне байланыс саласындаєы
               ќызметті лицензиялау

      1. Байланыс саласында ќызметтер кґрсетуді ўсыну жґніндегі ќызметпен айналысу їшiн лицензияныѕ болуы талап етiледi.


      Ќызметтiѕ бўл тїрi мынадай кiшi ќызмет тїрлерiн ќамтиды:
      ќалааралыќ телефон байланысы;
      халыќаралыќ телефон байланысы;
      спутниктік жылжымалы байланыс;
      ўялы байланыс (стандарт атауын кґрсете отырып).
      2. Мынадай ќызметті жїзеге асыру їшін лицензия алу талап етілмейді:
      1) меншікті не жалєа алынєан желілік немесе коммутациялыќ жабдыєы жоќ жјне пайдаланушыларєа тиісті лицензиялар негізінде јрекет ететін басќа байланыс операторларыныѕ ќызметтерін ўсынатын жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ќызметі.
      Мўндай тўлєалар мен байланыс операторыныѕ арасындаєы ќатынастар жасалєан шарттармен реттеледі, олардыѕ ќўрылымы лицензиармен келісілуге тиіс. Делдалдар ќызметтерді шарт жасасќан байланыс операторыныѕ сауда маркасымен ўсынуєа міндетті. Бўл ретте, тўтынушыларєа ўсынылатын ќызметтердіѕ сапасына жјне лицензияныѕ ќолданылу шарттарыныѕ орындалуына байланыс операторы жауап береді;
      2) ґндірісішілік ќызметті жјне технологиялыќ процестерді, оныѕ ішінде їшінші тўлєаларєа байланыс ќызметтерін ўсынбай радиожиілік спектрін пайдалана отырып, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында Ќазаќстан Республикасыныѕ резиденті емес байланыс операторлары ўсынатын байланыс ќызметтерін пайдаланбай, басќаруєа арналєан желілерді ќўру жјне пайдалану жґніндегі ќызмет;
      3) байланыс ќызметтерін кґрсетумен байланысты емес, ортаќ пайдаланудаєы телекоммуникация желісіне ќосылмаєан жјне негізгі ќызмет тїрін жїзеге асыруєа арналєан ўтќыр телекоммуникациялыќ байланыс желілерін ќўру жјне пайдалану (оныѕ ішінде жылжымалы радио (радиотелефондыќ), транкингтік жјне пейджингтік байланыс) жґніндегі ќызмет.
      Осы тармаќтыѕ 2), 3) тармаќшаларында кґзделген жаєдайларда жиілік, радиожиілік жолаќтарын (радиожиілік арналарын) пайдалану їшін байланыс саласындаєы ујкілетті орган Ќазаќстан Республикасыныѕ байланыс саласындаєы заѕнамасына сјйкес радиожиілік спектрін пайдалануєа рўќсат береді.
       Ескерту. 22-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2008.11.21 N 89-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      23-бап. Білім беру саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Білім беру ќызметімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі ќызметтіѕ мынадай кіші тїрлерін ќамтиды:
      бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімніѕ жалпы білім беру баєдарламалары;
      техникалыќ жјне кјсіптік білім берудіѕ, оныѕ ішінде кјсіптер мен мамандыќтар бойынша кјсіптік баєдарламалары;
      орта білімнен кейінгі, жоєары, жоєары оќу орнынан кейінгі білім берудіѕ, оныѕ ішінде мамандыќтар бойынша кјсіптік баєдарламалары;
      діни білім беру баєдарламалары.
      Ескерту. 23-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      24-бап. Телерадио хабарларын тарату саласындаєы


               лицензиялау

      Теле-, радиоарналарын тарату жґніндегі ќызметпен айналысу їшін  лицензияныѕ болуы талап етіледі.


      Ескерту. 24-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.01.18 N 546-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік отыз кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      25-бап. Ауыл шаруашылыєы саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Ескерту. Таќырып жаѕа редакцияда - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      Ќызметтіѕ мына тїрлерімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі:


      1) алып тасталды - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      2) астыќ ќолхаттарын беру арќылы ќойма ќызметі бойынша ќызметтер кґрсету;
      3) маќта ќолхаттарын беру арќылы ќойма ќызметі бойынша ќызметтер кґрсету;
      4) алып тасталды - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.
      Ескерту. 25-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      26-бап. Денсаулыќ саќтау саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Ќызметтiѕ мына тїрлерiмен айналысу їшiн лицензияныѕ болуы талап етiледi:
      1) медициналыќ ќызмет.
      Ќызметтiѕ бўл тїрi мынадай кiшi ќызмет тїрлерiн ќамтиды:
      алєашќы медициналыќ-санитариялыќ кґмек: дјрiгерге дейiнгi, бiлiктi, жедел медициналыќ кґмек;
      диагностика;
      патологиялыќ анатомия;
      клиникалыќ зертханалыќ диагностика;
      ќан мен оныѕ компоненттерiн дайындау, консервациялау, ґѕдеу, саќтау жјне ґткiзу;
      ересектерге жјне (немесе) балаларєа мына мамандыќтар бойынша консультациялыќ-диагностикалыќ жјне (немесе) стационарлыќ медициналыќ кґмек:
      акушерлiк жјне гинекология;
      педиатрия немесе терапия: жалпы, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология (иммунология), гематология, кјсiптiк патология, отбасылыќ дјрiгер; инфекциялыќ аурулар; фтизиатрия;
      хирургия: жалпы, трансплантология, кардиохирургия, ангиохирургия, пластикалыќ хирургия, жаќ-бетсїйек хирургиясы, нейрохирургия, оториноларингология, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология жјне ортопедия;
      анестезиология жјне реаниматология;
      дерматовенерология (дерматокосметология);
      психиатрия: жалпы, наркология, психотерапия, сексопатология, медициналыќ психология;
      онкология;
      стоматология;
      дјстїрлi медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануальдыќ терапия, рефлексотерапия;
      медициналыќ реабилитология;
      сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сараптама;
      еѕбекке уаќытша жарамсыздыќ пен кјсiптiк жарамдылыќ сараптамасы;
      санитариялыќ-гигиеналыќ жјне эпидемияєа ќарсы медициналыќ ќызмет: дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау ќўралдары мен препараттарын ґндiру, ќайта ґѕдеу жјне ґткiзу, сондай-аќ оларды пайдалануєа байланысты жўмыстар мен кґрсетiлетiн ќызмет тїрлерін ґткізу;
      2) фармацевтикалыќ ќызмет.
      Ќызметтiѕ бўл тїрi мынадай кiшi ќызмет тїрлерiн ќамтиды:
      дјрiлiк заттар ґндiрісі;
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар ґндiрісі;
      медициналыќ техника ґндiрісі;
      дјрiлiк препараттарды дайындау;
      медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды дайындау;
      дјрілік заттарды кґтерме саудада ґткізу;
      дјрілік заттарды бґлшек саудада ґткізу.
      Ескерту. 26-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      27-бап. Жеке жјне заѕды тўлєаларєа ќызмет кґрсету


               саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Ќызметтіѕ мына тїрлерімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі:


      1) адвокаттыќ ќызмет;
      2) нотариаттыќ ќызмет;
      3) мїлікті баєалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдыќ емес активтер ќўнын ќоспаєанда);
      4) зияткерлік меншікті, материалдыќ емес активтер ќўнын баєалау;
      5) аудиторлыќ ќызмет;
      6) ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы жўмыстарды орындау жјне ќызмет кґрсетумен айналысу.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      шаруашылыќ жјне ґзге де ќызметтіѕ І санаты їшін табиєат ќорєауєа ќатысты жобалау, нормалау;
      шаруашылыќ жјне ґзге де ќызметтіѕ І санаты їшін экологиялыќ аудит;
      7) лотерея ўйымдастыру жјне ґткізу;
      8) заѕды тўлєалардыѕ кїзет ќызметін жїзеге асыру;
      9) туроператорлыќ ќызмет;
      10) жеке сот орындаушыларыныѕ ќызметі.
       Ескерту. 27-бап жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      28-бап. Ойын бизнесі саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Ќызметтіѕ мына тїрлерімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі
      1) казино ќызметі;
      2) ойын автоматтары залыныѕ ќызметі;
      3) букмекерлік кеѕсе ќызметі;
      4) тотализатор ќызметі.

      29-бап. Ветеринария саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Ветеринария саласындаєы ќызметпен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      ветеринариялыќ маќсаттаєы препараттарды ґндіру;
      жануарлардан алынатын ґнімдер мен шикізатќа ветеринариялыќ-санитарлыќ сараптама жїргізу.
      Ескерту. 29-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      30-бап. Сот-сараптама саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Сот-сараптама ќызметімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі.

      31-бап. Мјдениет саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Тарих пен мјдениет ескерткіштерінде археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставрациялыќ жўмыстарды жїзеге асыру їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі. 

      32-бап. Ќаржы саласындаєы ќызметті жјне ќаржы


               ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметті
               лицензиялау

      Ќызметтіѕ мына тїрлерімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі:


      1) банк операциялары:
      заѕды тўлєалардыѕ депозиттерін ќабылдау, банк шоттарын ашу жјне жїргізу;
      жеке тўлєалардыѕ депозиттерін ќабылдау, банк шоттарын ашу жјне жїргізу;
      банктер мен банк операцияларыныѕ жекелеген тїрлерін жїзеге асыратын ўйымдардыѕ корреспонденттік шоттарын ашу жјне жїргізу;
      банктердіѕ жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ металл шоттарын ашуы жјне жїргізуі, оларда осы тўлєаєа тиесілі тазартылєан ќымбат баєалы металдар мен ќымбат металдардан жасалєан монеталарыныѕ физикалыќ мґлшері кґрсетіледі;
      кассалыќ операциялар: банктер мен Ўлттыќ почта операторыныѕ ќолма-ќол аќшаны ўсаќтауды, айырбастауды, ќайта есептеуді, сўрыптауды, орауды жјне саќтауды ќоса алєанда, оны ќабылдауы жјне беруі;
      аударым операциялары: жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ аќша тґлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау. Аударым операциясын жїзеге асыруєа лицензия банктерге жјне "Ќазаќстан Республикасындаєы банктер жјне банк ќызметі туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 30-бабыныѕ 6-1-тармаєында аталєан заѕды тўлєаларєа єана беріледі;
      есепке алу операциялары: жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ вексельдерін жјне ґзге де борыштыќ міндеттемелерін есепке алу (дисконт);
      банктік ќарыз операциялары: банктіѕ, ипотекалыќ ўйымныѕ немесе агроґнеркјсіптік кешен саласындаєы ўлттыќ басќарушы холдингтіѕ еншілес ўйымдарыныѕ тґлем жасалу, мерзімдік жјне ќайтарымдылыќ шарттарында аќшалай нысанда кредиттер беруі;
      шетел валютасымен айырбас операцияларын ўйымдастыру;
      банкноттарды, монеталар мен ќўндылыќтарды инкассациялау;
      тґлем ќўжаттарын (вексельдерден басќа) инкассоєа ќабылдау;
      аккредитив ашу (шыєару) мен оны растау жјне ол бойынша міндеттемелерді орындау;
      аќшалай нысанда орындау кґзделетін банк кепілдіктерін беру;
      їшінші тўлєалар їшін аќшалай нысанда орындау кґзделетін банктік тапсырмалар мен ґзге де міндеттемелерді беру;
      2) банктер жїзеге асыратын ґзге де операциялар:
      тазартылєан ќымбат баєалы ќўйма металдарды (алтын, кїміс, платина, платина тобыныѕ металдары), ќымбат баєалы металдардан жасалєан монеталарды сатып алу, кепілге ќабылдау, есепке алу, саќтау жјне ґткізу;
      ќўрамында ќымбат баєалы металдар мен ќымбат баєалы тастар бар зергерлік бўйымдарды сатып алу, кепілге ќабылдау, есепке алу, саќтау жјне ґткізу;
      вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоєа ќабылдау, тґлеушініѕ вексельдерге аќы тґлеуі жґнінде ќызметтер кґрсету, сондай-аќ домицильдендірілген вексельдерге аќы тґлеу, делдалдыќ тјртіппен вексельдердіѕ акцепті;
      лизингтік ќызметті жїзеге асыру;
      меншікті баєалы ќаєаздарды (акциялардан басќа) шыєару;
      факторингтік операциялар: тґлем жасамау тјуекелін ќабылдай отырып, сатып алушыдан тауарларєа (жўмыстарєа, ќызметтерге) аќы тґлеуді талап ету ќўќыєын иелену;
      форфейтингтік операциялар (форфейтер): сатушыєа айналымсыз жолмен вексель сатып алу арќылы тауарларды (жўмыстарды, ќызметтерді) сатып алушыныѕ борыштыќ міндеттемесіне аќы тґлеу;
      сенімгерлік операциялар: сенімгердіѕ мїддесіне орай жјне тапсырмасы бойынша аќшаларды ипотекалыќ ќарыздар жјне тазартылєан ќымбат баєалы металдар бойынша талап ету ќўќыќтарын басќару;
      сейфтік операциялар: сейф жјшіктерін, шкафтар мен їй-жайларды жалєа беруді ќоса алєанда, клиенттердіѕ ќўжаттамалыќ нысанда шыєарылєан баєалы ќаєаздарын, ќўжаттары мен ќўндылыќтарын саќтау жґніндегі ќызметтер;
      2-1) ислам банктері жїзеге асыратын банк операциялары:
      жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ талап етілгенге дейін процентсіз депозиттерін ќабылдау, жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ банк шоттарын ашу жјне жїргізу;
      жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ инвестициялыќ депозиттерін ќабылдау;
      банктік заем операциялары: ислам банкініѕ мерзімділік, ќайтарымдылыќ талаптары бойынша жјне сыйаќы алмай аќшалай нысанда кредиттер беруі;
      кјсіпкерлік ќызметті мынадай тїрде ќаржыландыру: коммерциялыќ кредитті бере отырып, сауда делдалы ретінде сауда ќызметін ќаржыландыру;
      заѕды тўлєалардыѕ жарєылыќ капиталына ќатысу жолымен жјне (немесе) јріптестік талаптары бойынша ґндірістік жјне сауда ќызметін ќаржыландыру;
      лизинг (жалдау) талаптары бойынша инвестициялыќ ќызмет;
      ислам банкініѕ банк операцияларын жїргізу кезіндегі агенттік ќызмет;
      3) "ґмірді саќтандыру" саласы бойынша мынадай саќтандыру сыныптары шегінде:
      ґмірді саќтандыру;
      аннуитеттік саќтандыру;
      4) "жалпы саќтандыру" саласы бойынша мынадай саќтандыру сыныптары шегінде:
      жазатайым оќиєалардан саќтандыру;
      ауру жаєдайына арналєан саќтандыру;
      автомобиль кґлігін саќтандыру;
      темір жол кґлігін саќтандыру;
      јуе кґлігін саќтандыру;
      су кґлігін саќтандыру;
      жїктерді саќтандыру;
      осы тармаќшаныѕ тґртінші-сегізінші абзацтарында кґрсетілген сыныптарды ќоспаєанда, мїлікті залалдан саќтандыру;
      автомобиль кґлігі иелерініѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін саќтандыру;
      јуе кґлігі иелерініѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін саќтандыру;
      су кґлігі иелерініѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін саќтандыру;
      осы тармаќшаныѕ оныншы - он екінші абзацтарында
кґрсетілген сыныптарды ќоспаєанда, азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілікті саќтандыру;
      ќарыздарды саќтандыру;
      ипотекалыќ саќтандыру;
      кепілдіктер мен кепілдемелерді саќтандыру;
      осы тармаќшаныѕ он тґртінші, он бесінші, он алтыншы жјне он сегізінші абзацтарында кґрсетілген сыныптарды ќоспаєанда, ќаржы ўйымдарыныѕ залалдарын саќтандыру;
      ґзге де ќаржы шыєындарынан саќтандыру;
      сот шыєыстарын саќтандыру;
      титулдыќ саќтандыру;
      5) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген жјне саќтандырудыѕ жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті саќтандыру тїрлері:
      кґлік ќўралдары иелерініѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру; 
      тасымалдаушыныѕ жолаушылар алдындаєы азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру;
      жеке нотариустардыѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру;
      аудиторлыќ ўйымдардыѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру; 
      туроператор мен турагенттіѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру; 
      ґсімдік шаруашылыєындаєы міндетті саќтандыру;
      ќызметі їшінші тўлєаларєа зиян келтіру ќаупімен байланысты объектілер иелерініѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру; 
      ќызметкер еѕбек (ќызмет) міндеттерін атќарєан кезде оны жазатайым оќиєалардан міндетті саќтандыру;
      міндетті экологиялыќ саќтандыру жґніндегі ќызмет;
      6) ќайта саќтандыру жґніндегі ќызмет.
      "Жалпы саќтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар саќтандыру ўйымыныѕ тек "жалпы саќтандыру" саласында єана саќтандырудыѕ барлыќ сыныптары бойынша ќайта саќтандыру жґнінде лицензия алуєа жјне ќызметті жїзеге асыруєа ќўќыєы бар.
      "Ґмірді саќтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар саќтандыру ўйымыныѕ тек "ґмірді саќтандыру" саласында єана саќтандырудыѕ барлыќ сыныптары бойынша ќайта саќтандыру жґнінде лицензия алуєа жјне ќызметті жїзеге асыруєа ќўќыєы бар.
      Ќайта саќтандыру жґніндегі лицензия негізінде ќызметтіѕ ерекше тїрі ретінде ќайта саќтандыруды жїзеге асыратын ќайта саќтандыру ўйымы "ґмірді саќтандыру" жјне "жалпы саќтандыру" салаларындаєы саќтандырудыѕ барлыќ сыныптары бойынша ќайта саќтандыруды жїзеге асыруєа ќўќылы;
      7) саќтандыру брокерініѕ ќызметі;
      8) тјуелсіз актуарий ретінде ќызметті жїзеге асыратын жјне тізбесі мен оларєа ќойылатын талаптарды ќаржы нарыєы жјне ќаржылыќ ўйымдарды реттеу мен ќадаєалау жґніндегі ујкілетті мемлекеттік орган белгілеген актуарийлердіѕ халыќаралыќ ќауымдастыќтарыныѕ мїшелері болып табылатын адамдардыѕ ќызметін ќоспаєанда, саќтандыру нарыєындаєы актуарийлік ќызмет;
      9) брокерлік ќызмет;
      10) дилерлік ќызмет;
      11) алып тасталды - ЌР 2011.12.28 N 524-IV (2013.01.01 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      12) инвестициялыќ портфельді басќару жґніндегі ќызмет.
      Аталєан ќызмет тїрі ќызметтіѕ мынадай кіші тїрлерін:
      ерікті зейнетаќы жарналарын (ерікті жинаќтаушы зейнетаќы ќоры) тарту ќўќыєымен инвестициялыќ портфельді басќару жґніндегі ќызметті;
      ерікті зейнетаќы жарналарын тарту ќўќыєынсыз инвестициялыќ портфельді басќару жґніндегі ќызметті ќамтиды;
      13) алып тасталды - ЌР 21.06.2013 N 106-V (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-б. 1-т. 1) тармаќшасынан ќараѕыз) Заѕымен;
      14) кастодиан ќызметі;
      15) трансфер-агенттік ќызмет;
      16) баєалы ќаєаздармен жјне ґзге де ќаржы ќўралдарымен жасалатын сауданы ўйымдастыру жґніндегі ќызмет;
      16-1) ќаржы ќўралдарымен мјмілелер бойынша клиринг ќызметі;
      17) алып тасталды - ЌР 21.06.2013 N 106-V (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-б. 1-т. 1) тармаќшасынан ќараѕыз) Заѕымен;
      18) мемлекет ќатысатын кредиттік бюроныѕ ќызметін ќоспаєанда, кредиттік бюроныѕ ќызметі.
      Ескерту. 32-бапќа ґзгерту енгізілді - ЌР 2009.02.12 N 133-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2009.02.13 N 135-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз), 2009.07.11 N 185-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2009.12.30  № 234-IV(2010.08.09 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2010.07.15 N 338-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2011.12.28 N 524-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-б. ќараѕыз), 21.06.2013 N 106-V (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-б. 1-т. 1) тармаќшасынан ќараѕыз) Заѕдарымен.

      33-бап. Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс саласындаєы


               ќызметті лицензиялау

      Лицензияныѕ болуы мынадай ќызмет тїрлерiмен айналысу їшiн талап етiледi:


      1) iздестiру ќызметi.
      Ќызметтiѕ бўл тїрi мынадай кiшi ќызмет тїрлерiн ќамтиды:
      инженерлiк-геодезиялыќ жўмыстар, оныѕ iшiнде:
      геодезиялыќ орталыќтарды салу жјне ќалау;
      жоспарлы-биiктiк тїсiру желiлерiн ќўру;
      жобалау мен салуєа арналєан топографиялыќ жўмыстар (1:10000-нан 1:200-ге дейінгі масштабтаєы тїсiрулер, сондай-аќ жерасты коммуникациялары мен ќўрылыстарын тїсiру, жердегi желiлiк ќўрылыстар мен олардыѕ элементтерiн трассалау жјне тїсiру);
      инженерлiк-геологиялыќ јзiрлемелердi, геофизикалыќ жјне басќа да iздестiру нїктелерiн бекiту арќылы наќты іске асырумен байланысты геодезиялыќ жўмыстар;
      инженерлiк-геологиялыќ жјне инженерлiк-гидрогеологиялыќ жўмыстар, оныѕ iшiнде:
      геофизикалыќ зерттеулер, шолып байќау жјне тїсiру;
      жер ќабаттарын далалыќ зерттеулер, гидрогеологиялыќ зерттеулер;
      2) жобалау ќызметі.
      Ќызметтiѕ бўл тїрi мынадай кiшi ќызмет тїрлерiн ќамтиды:
      ќала ќўрылысын жобалау (тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі єылыми-реставрациялыќ жўмыстарды ќоспаєанда, тарихи ќўрылыс аудандарыныѕ ќала ќўрылысын ќалпына келтiру їшiн жобалау ќўќыєымен) жјне жоспарлау, оныѕ iшiнде:
      жоспарлау ќўжаттамасын (аумаќтардыѕ ќала ќўрылысын жоспарлаудыѕ кешендi схемаларын – аудандыќ жоспарлау жобаларын, елдi мекендердiѕ бас жоспарларын, аудандарды, шаєын аудандарды, орамдарды, жекелеген учаскелердi егжей-тегжейлi жоспарлау жобалары мен салу жобаларын);
      елдi мекендердiѕ (елдi мекендер шекараларыныѕ шегiнде орналасќан кґше-жол желiлерi мен ќалаiшiлiк жјне сыртќы кґлiк объектiлерiнiѕ) жјне ќонысаралыќ аумаќтардыѕ (елдi мекендердiѕ кґше-жол желiсiнен тысќары орналасќан сыртќы кґлiк объектiлерi мен коммуникацияларыныѕ) кґлiк инфраќўрылымын дамыту схемаларын;
      ќўрылыс салу жїйесiнде жылу энергиясын ґндiру жјне тасымалдау объектiлерін орналастыра отырып, елдi мекендердi жылумен жабдыќтау, сондай-аќ ќонысаралыќ аумаќтарда орналасќан ґндiрiстiк кешендердi жылумен жабдыќтау схемаларын;
      ауыз су жјне (немесе) техникалыќ су кґздерiн орналастыра отырып жјне су аєызуды трассалай отырып, елдi мекендердi сумен жабдыќтау схемаларын, сондай-аќ ќонысаралыќ аумаќтарда орналасќан ґндiрiстiк кешендердi сумен жабдыќтау схемаларын;
      тўрмыстыќ, ґндiрiстiк жјне жауын-шашынныѕ сарќынды суларын жинау мен аєызудыѕ орталыќтандырылєан жїйесiн, бас тазартќыш ќўрылыстарды, сарќынды суларды буландырєыштар мен ќайта генерациялау объектiлерiн орналастыруды ќоса алєанда, елдi мекендер мен ґндiрiстiк кешендердiѕ кјрiз схемаларын;
      елдi мекендер мен ќонысаралыќ аумаќтарда орналасќан ґндiрiстiк кешендердi газбен жабдыќтау схемаларын;
      ќўрылыс салу жїйесiнде электр энергиясын ґндiру жјне тасымалдау объектiлерiн орналастыра отырып, елдi мекендердi электрмен жабдыќтау, сондай-аќ ќонысаралыќ аумаќтарда орналасќан ґндiрiстiк кешендердi электрмен жабдыќтау схемаларын;
      инфраќўрылым объектiлерi мен аќпарат кґздерiн орналастыра отырып, елдi мекендер їшiн телекоммуникация жјне байланыс схемаларын јзiрлеу;
      єимараттар мен ќўрылыстар їшін сјулеттiк жобалау (тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі єылыми-реставрациялау жўмыстарын ќоспаєанда, сјулеттiк-реставрациялау жўмыстары їшiн жобалау ќўќыєымен), оныѕ iшiнде:
      объектiлердiѕ бас жоспарларын, аумаќтыѕ инженерлiк дайындыєын, жер бедерiн кґркейтуді жјне ўйымдастыруды;
      ќўрылыстыќ жобалау (єимараттар мен ќўрылыстарды кїрделi жґндеу жјне (немесе) реконструкциялау їшiн жобалау, сондай-аќ тґменде аталєан жўмыстардыѕ јрќайсысы їшiн конструкцияларды ныєайту ќўќыєымен) жјне конструкциялау, оныѕ iшiнде:
      негiздер мен iргетастарды;
      бетон жјне темір-бетон, тас жјне арматура-тас конструкцияларды;
      металл (болат, алюминий жјне ќорытпа) конструкцияларды;
      инженерлiк жїйелер мен желiлердi, оныѕ iшiнде:
      жылытудыѕ iшкi жїйелерiн (электрмен жылытуды ќоса алєанда), желдетудi, кондиционерлеуді, салќын ауамен жабдыќтауды, газдандыруды (тґмен ќысымды газбен жабдыќтауды), сондай-аќ олардыѕ ќосалќы объектiлерi бар сыртќы желiлерiн;
      су ќўбыры (ыстыќ жјне суыќ су) мен кјрiздiѕ iшкi жїйелерiн, сондай-аќ олардыѕ ќосалќы объектiлерi бар сыртќы желiлерiн;
      тогы јлсiз ќўрылєылардыѕ (телефондандырудыѕ, ґрттен ќорєау дабыл ќўралыныѕ) iшкi жїйелерiн, сондай-аќ олардыѕ сыртќы желiлерiн;
      iшкi жјне сыртќы электрмен жарыќтандыру, 0,4 кВ-єа дейiн жјне 10 кВ-єа дейiн электрмен жабдыќтау жїйелерiн;
      35 кВ-єа дейiн, 110 кВ-єа дейiн жјне одан жоєары электрмен жабдыќтауды;
      магистральдыќ мўнай ќўбырларын, мўнай ґнiмдерi ќўбырларын, газ ќўбырларын (орта жјне жоєары ќысымды газбен жабдыќтауды) жобалау;
      тўрєын їй-азаматтыќ маќсаттаєы, оныѕ iшiнде:
      мектепке дейiнгi білім беруге, жалпы жјне арнаулы білім беруге, интернаттарєа, кадрлар даярлайтын орындарєа, єылыми-зерттеу, мјдени-аєарту жјне ойын-сауыќ мекемелерiне, сауда (дјрiханаларды ќоса алєанда), денсаулыќ саќтау (ауруларды емдеу жјне олардыѕ профилактикасы, оѕалту жјне санаториялыќ емдеу), ќоєамдыќ тамаќтану мен тўрмыстыќ ќызмет кґрсету кјсiпорындарына, дене шыныќтыру-сауыќтыру жјне спорттыќ жаттыєуларєа, демалыс пен туризмге, сондай-аќ тїрлi ќоєамдыќ маќсаттаєы їй-жайлары бар ґзге де кґп функциялы єимараттар мен кешендерге арналєан;
      кґлiк инфраќўрылымына (халыќќа тiкелей ќызмет кґрсетуге арналєан) жјне коммуналдыќ шаруашылыќќа арналєан (кґлiк ќўралдарына ќызмет кґрсету їшін, сондай-аќ ґзге де ґндiрiстiк-шаруашылыќ маќсатындаєы єимараттар мен ќўрылыстардан басќа) єимараттар мен ќўрылыстарды технологиялыќ жобалау (ќўрылыс жобаларыныѕ технологиялыќ бґлiгiн јзiрлеу);
      ґндiрiстiк маќсаттаєы, оныѕ iшiнде:
      энергетика ґнеркјсiбiне арналєан;
      жеѕiл жјне тамаќ ґнеркјсiбiн ќоса алєанда, ґѕдеу ґнеркјсiбiне арналєан;
      ауыр машина жасауєа арналєан;
      медицина, микробиология жјне фармацевтика ґнеркјсiбiне арналєан;
      бґгеттер, дамбалар, басќа да гидротехникалыќ ќўрылыстар;
      мўнара жјне дiѕгек їлгiсiндегi конструкцияларєа;
      кґтергіш-кґлiктiк ќўрылєылар мен лифтiлерге арналєан объектiлердi технологиялыќ жобалау (ќўрылыс жобаларыныѕ технологиялыќ бґлiгiн јзiрлеу);
      кґлiк инфраќўрылымы, байланыс жјне коммуникация, оныѕ iшiнде:
      автомобиль, электр, теміржол жјне ґзге де рельстi, јуе, су кґлiгi тїрлерiн ќоса алєанда, ќалаiшiлiк жјне сыртќы кґлiкке;
      жергiлiктi байланыс, радио-, телекоммуникация желiлерiне;
      байланыс (спутниктiк байланысты ќоса алєанда) жјне ґзге де телекоммуникация тїрлерiнiѕ жалпыреспубликалыќ жјне халыќаралыќ желiлерiне ќызмет кґрсету жґніндегі объектiлердi технологиялыќ жобалау (ќўрылыс жобаларыныѕ технологиялыќ бґлiгiн јзiрлеу);
      мыналарды:
      теміржол кґлiгi ќатынасы жолдарын;
      барлыќ санаттаєы автомобиль жолдарын;
      ќалалыќ электр кґлiгінiѕ кґше-жол желiсiн;
      кґпiрлер мен кґпiр ґткелдерiн, оныѕ iшiнде кґлiк эстакадалары мен кґп деѕгейлi жолайырыќтарын ќамтитын технологиялыќ жобалау (кґлiк ќўрылысы жобаларыныѕ технологиялыќ бґлiгiн јзiрлеу);
      ґѕдеу ґнеркјсiбi кјсiпорындарын ќоспаєанда, ауыл шаруашылыєы объектiлерiнiѕ ќўрылысын технологиялыќ жобалау (жобалардыѕ технологиялыќ бґлiгiн јзiрлеу);
      3) ќўрылыс-монтаж жўмыстары.
      Ќызметтiѕ бўл тїрi мынадай кiшi ќызмет тїрлерiн ќамтиды:
      жер ќабатындаєы арнаулы жўмыстарды, оныѕ ішінде:
      іргетас негіздерін орналастыруды;
      жер ќабатындаєы бўрєылау жўмыстарын;
      суасты-техникалыќ жўмыстар мен теѕiз ќайраѕындаєы жўмыстарды;
      объектілерді кїрделі жґндеу мен реконструкциялауды ќамтитын, єимараттар мен ќўрылыстардыѕ (оныѕ iшiнде кґпiрлер, кґлiк эстакадалары, тоннельдер мен жол ґткізгілер, ґзге де жасанды ќўрылыстар) тiрек жјне (немесе) ќоршау конструкцияларын салуды, оныѕ ішінде:
      металл конструкцияларды монтаждауды;
      мўнара жјне дiѕгек їлгiсiндегi ќўрылыс конструкцияларын, тїтiн мўржаларын монтаждауды;
      кґпiрлер мен кґпiр ґткелдерiнiѕ тiрек конструкцияларын монтаждауды;
      гидротехникалыќ жјне селден ќорєау ќўрылыстарын, бґгеттердi, дамбаларды;
      тїтiн мўржаларын, кїш тїсетін ќўрылыстарды, градирняларды, шахта їстiндегi тоќпаќтарды;
      тау-кен ўѕєылау жјне тоннель жўмыстарын, сїзгілеуге ќарсы ќалќаларды орналастыруды;
      кґтергіш ќўрылєылардыѕ (лифтiлердiѕ, эскалаторлардыѕ, шахта тоќпаќтары мен кґтергiштерiнiѕ, аспалы жолдар мен басќа да кґтергіш ќўрылєылар конструкцияларын) ќўрылыс конструкцияларын монтаждауды;
      монолиттi конструкцияларды орналастыру, сондай-аќ ќўрама-бетон жјне темiр-бетон конструкцияларын монтаждауды, ќабырєалар мен аралыќ ќабырєалардыѕ жеке элементтерін ќалауды жјне ойыќтарды толтыруды;
      шатыр жабу жўмыстарын ќамтиды;
      кїрделі жґндеу мен реконструкциялауды ќамтитын желілік ќўрылыстарды салу жґніндегі арнаулы ќўрылыс жјне монтаж жўмыстарын, оныѕ ішінде:
      ќысыммен жўмыс iстейтiн не жарылу-ґрт ќаупi бар немесе ґзге де ќауiптi (зиянды) сўйыќ немесе газ тектес заттарды саќтауєа арналєан болат резервуарларды (ыдыстарды);
      мўнай ќўбырларыныѕ, газ ќўбырларыныѕ кјсiпшiлiк жјне магистральдыќ желiлерiн, сондай-аќ мўнай ґнiмдерi ќўбырларыныѕ магистральдыќ желiлерiн;
      кернеуi 35 кВ-єа дейiнгi жјне 110 кВ-єа дейiнгi жјне одан жоєары кернеулі электр беру магистральдыќ желiлерiн;
      байланыс пен телекоммуникацияныѕ жалпы республикалыќ жјне халыќаралыќ желiлерiн ќамтиды;
      кїрделі жґндеу мен реконструкциялауды ќоса алєанда, инженерлiк желiлер мен жїйелердiѕ ќўрылєысын, оныѕ iшiнде:
      теміржол ќатынасы жолдарын электрмен жабдыќтау желiлерiн, јуе кґлiгi кјсiпорындарын электрмен жабдыќтау жјне электрмен жарыќтандыру желiлерiн;
      газбен жабдыќтаудыѕ жоєары жјне орташа ќысымды, тўрмыстыќ жјне ґндiрiстiк газбен жабдыќтаудыѕ тґмен ќысымды желiлерiн, газбен жабдыќтаудыѕ iшкi жїйелерiн;
      суыќ жјне ыстыќ сумен жабдыќтау, жылумен жабдыќтау желiлерiн, тўрмыстыќ, ґндiрiстiк жјне жауын-шашынныѕ сарќынды суларыныѕ орталыќтандырылєан кјрiзiн, су ќўбырыныѕ, жылу беру мен кјрiздiѕ iшкi жїйелерiнiѕ ќўрылєысын;
      электрмен жабдыќтау желiлерiн жјне сыртќы электрмен жарыќтандыру ќўрылєысын, электрмен жарыќтандырудыѕ жјне электрмен жылытудыѕ iшкi желiлерiн ќамтиды;
      кїрделі жґндеу мен реконструкциялауды ќамтитын автомобиль жјне теміржол ќўрылыстарын салу, оныѕ ішінде:
      темір жолдарєа арналєан негiздерді жјне оныѕ беткi ќўрылыстарын салу;
      I жјне II техникалыќ санаттаєы автомобиль жолдарыныѕ, сондай-аќ жїрдек жјне реттелмелi ќозєалыстыѕ ќалаiшiлiк магистральдыќ жолдарыныѕ, їздiксiз жјне реттелмелi ќозєалыстыѕ жалпыќалалыќ маѕызы бар магистральдыќ кґшелерiнiѕ кґлiк жїретiн бґлiгiнiѕ негiздерi мен жабындыларын, ќорєаныш ќўрылыстары мен оларды жайластыруды;
      III, IV жјне V техникалыќ санаттаєы автомобиль жолдарыныѕ, сондай-аќ магистральдыќ болып табылмайтын елдi мекендер кґшелерiнiѕ кґлiк жїретiн бґлiгiнiѕ негiздерi мен жабындыларын, ќорєаныш ќўрылыстары мен оларды жайластыруды;
      аэродромдардыѕ ўшу-ќону жолаќтары мен тiкўшаќ алаѕдарыныѕ негiздерi мен жабындыларын ќамтиды;
      мыналармен:
      гидротехникалыќ жјне мелиоративтiк ќўрылыстармен;
      ќўрылыс материалдары, бўйымдар мен конструкциялар ґндiрiсiмен;
      театр-ойын-сауыќ, білім беру, спорт маќсатындаєы объектiлермен;
      байланыспен, авариядан ќорєаумен, баќылау жјне дабыл ќўралы жїйесiмен, кґлiкте, электр энергетикасы жјне сумен жабдыќтау объектiлерiнде, тiршiлiктi ќамтамасыз ететiн ґзге де объектiлерде оќшаулаумен, сондай-аќ ґндiрiстiк маќсаттаєы есепке алу мен баќылау аспаптарымен байланысты технологиялыќ жабдыќтарды монтаждау, iске ќосу-жґндеу жўмыстары;
      4) тўрєын їй єимараттарыныѕ ќўрылысын їлескерлердіѕ аќшасын тарту есебінен ўйымдастыру жґніндегі ќызмет.
      Ескерту. 33-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      34-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік рјміздерін


               дайындау саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Ескерту. Таќырыпќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.06.28 N 24-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi) Заѕымен.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туы мен Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Елтаѕбасын дайындау їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі.
      Ескерту. 34-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.06.28 N 24-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi) Заѕдарымен.

      35-бап. Кеден ісі саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Ескерту. 35-бап алынып тасталды - ЌР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      36-бап. Этил спиртініѕ жјне алкоголь ґнімініѕ ґндірісі


               мен айналымы, темекі ґнімдерініѕ ґндірісі
               саласындаєы ќызметті лицензиялау

      Ќызметтіѕ мына тїрлерімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі:


      1) этил спиртініѕ ґндірісі;
      2) алкоголь ґнімініѕ ґндірісі.
      Ќызметтіѕ бўл тїрі мынадай кіші ќызмет тїрлерін ќамтиды:
      араќтар мен айрыќша араќтардыѕ ґндірісі;
      ликер-араќ ґнімдерініѕ ґндірісі;
      шарап материалыныѕ ґндірісі;
      шарап ґндірісі;
      коньяк ґндірісі;
      бренди ґндірісі;
      сыра ґндірісі;
      3) алкоголь ґнімдерін ґндіру аумаєында оларды саќтауды, кґтерме жјне (немесе) бґлшек саудада сатуды ќоспаєанда, алкоголь ґнімін саќтау, кґтерме жјне (немесе) бґлшек саудада сату; 
      4) алып тасталды - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      5) темекі ґнімдерініѕ ґндірісі.
      Ескерту. 36-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      37-бап. Валюталыќ ќўндылыќтарды пайдалануєа байланысты


               ќызметті лицензиялау

       Ескерту. 37-бап алынып тасталды - ЌР 2009.07.04 N 167-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз) Заѕымен.

      37-1-бап. Тауар биржалары саласындаєы ќызметті
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет