Жалпы ережелер 1-бап. Осы Заѕда реттелетін ќатынастаржүктеу 0.67 Mb.
бет3/3
Дата21.04.2019
өлшемі0.67 Mb.
1   2   3

                лицензиялау

      Ќызметтіѕ мына тїрлерімен айналысу їшін лицензияныѕ болуы талап етіледі:


      1) тауар биржаларыныѕ ќызметі;
      2) биржалыќ брокерлер жјне биржалыќ дилерлер ќызметі.
      Ескерту. 3-тарау 37-1-баппен толыќтырылды - ЌР 2009.05.04. N 156 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-б. ќараѕыз, 2009.05.08. жарияланды) Заѕымен.

4-тарау. ТАУАРЛАРДЫЅ ЭКСПОРТЫ МЕН ИМПОРТЫ САЛАСЫНДАЄЫ


ЛИЦЕНЗИЯЛАУ

      38-бап. Жалпы ережелер

      1. Кеден одаєы комиссиясыныѕ шешімімен бекітілген, їшінші елдермен саудада Еуразия экономикалыќ ќоєамдастыєы шеѕберінде Кеден одаєына мїше мемлекеттер јкелуге немесе јкетуге тыйым салатын немесе шектеулер ќолданатын тауарлардыѕ бірыѕєай тізбесі негізінде Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі экспорты жјне (немесе) импорты лицензиялануєа жататын тауарлардыѕ тізбесін белгілейді.
      Тауарлардыѕ экспортын жјне (немесе) импортын лицензиялау оларды орындау їшін осы шектеулер енгізілген маќсаттармен салыстырєанда тауарлар экспортына немесе импортына мейлінше шектеушілік немесе бўрмалаушылыќ јсер етпеуге тиіс.
      2. Сыртќы экономикалыќ ќызметтіѕ Бірыѕєай Тауар номенклатурасына сјйкес сыныпталатын, оєан ќатысты лицензиялау енгізілген јрбір тауарєа лицензия беріледі.
      Лицензиар мынадай лицензия тїрлерін береді:
      біржолєы;
      бас;
      ерекше.
      Лицензиар бас жјне ерекше лицензиялар беруді Кеден одаєы комиссиясыныѕ шешімімен кґзделген жаєдайларда жїзеге асырады.
      3. Бас жјне ерекше лицензиялардыѕ иелерi лицензияныѕ орындалу барысы туралы тоќсан сайын, есепті тоќсаннан кейiнгi айдыѕ он бесiне дейiн ујкiлеттi органєа электронды ќўжат нысанында есеп беруге мiндеттi.
      Бiржолєы лицензиялардыѕ иелерi лицензияныѕ орындалуы туралы лицензияныѕ ќолданылу мерзiмi аяќталєан соѕ кїнтiзбелiк он бес кїн iшiнде ујкiлеттi органєа электронды ќўжат нысанында аќпарат беруге мiндеттi.
      4. Біржолєы лицензияныѕ ќолданыс кезеѕі оныѕ ќолданыла бастаєан кїнінен бастап бір жылдан аспауєа тиіс. Біржолєы лицензияныѕ ќолданыс мерзімі сыртќы сауда шартыныѕ (келісімшартыныѕ) ќолданыс мерзімімен немесе лицензия беруге негіз болып табылатын ќўжаттыѕ ќолданыс мерзімімен шектелуі мїмкін.
      Сан жаєынан шектеулер енгізілген тауарлар їшін лицензияныѕ ќолданыс кезеѕі квота белгіленген кїнтізбелік жылда аяќталады.
      Егер Кеден одаєы комиссиясыныѕ шешімінде ґзгеше жазылмаса, бас лицензияныѕ ќолданыс мерзімі ол ќолданыла бастаєан кїннен бастап бір жылдан аспауєа тиіс, ал сан жаєынан шектеулер енгізілген тауарлар їшін квота белгіленген кїнтізбелік жылда аяќталады.
      Ерекше лицензияныѕ ќолданыс мерзімі јрбір наќты жаєдайда Кеден одаєы комиссиясыныѕ шешімімен белгіленеді.
      Ескерту. 38-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2011.01.26 № 400-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік отыз кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      39-бап. Жекелеген тауарлардыѕ экспортын лицензиялау

      Ескерту. 39-бап алып тасталды - ЌР 2011.01.26 № 400-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік отыз кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      40-бап. Жекелеген тауарлардыѕ импортын лицензиялау

      Ескерту. 39-бап алып тасталды - ЌР 2011.01.26 № 400-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік отыз кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      41-бап. Жекелеген тауарлардыѕ импортын автоматты тїрде


               лицензиялау

      Жекелеген тауарлардыѕ импортын автоматты тїрде лицензиялау кезінде ґтініш барлыќ жаєдайда маќўлданады. Бўл ретте, импорт операцияларын жїзеге асыру їшін импорттаушы елдіѕ заѕды талаптарын орындайтын кез келген тўлєа импортќа лицензия алуєа ґтініш жасау жјне оны алу ќўќыєын теѕ жаєдайларда иеленеді. Лицензия алуєа ґтінішті тауарлар кедендік тазартылєанєа дейін кез келген жўмыс кїнінде беруге болады. Лицензия алуєа ґтініш пен ќажетті ќўжаттар тиісті јрі толыќ нысанда ўсынылєан жаєдайда лицензия он жўмыс кїні ішінде беріледі.


      Импортты автоматты тїрде лицензиялауєа жататын тауарлардыѕ тізбесін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекітеді.
      Ескерту. 41-бапќа ґзгерту енгізілді - ЌР 2011.01.26 № 400-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік отыз кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

5-тарау. ЛИЦЕНЗИЯНЫ ЖЈНЕ (НЕМЕСЕ) ЛИЦЕНЗИЯЄА ЌОСЫМШАНЫ


БЕРУДІЅ ШАРТТАРЫ МЕН ТЈРТІБІ

      42-бап. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны


               беру шарттары

      1. Лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша, егер жергiлiктi атќарушы орган немесе орталыќ мемлекеттiк органныѕ аумаќтыќ органдары лицензиар болып табылса, жеке немесе заѕды тўлєаны тiркеу орны бойынша берiледi.


      Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі беретінќаржы саласындаєы ќызметпен жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензияларды жјне (немесе) оларєа ќосымшаларды ќоспаєанда, ґтініштер мен ќўжаттарды ќабылдауды жјне лицензиялар жјне (немесе) лицензияларєа ќосымшалар беруді жїзеге асыратын ўйымдарды Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды.
      2. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны (ќызметтiѕ кiшi тїрлерi болєан жаєдайда) алу їшiн мынадай ќўжаттар беріледі:
      1) ґтiнiш;
      2) заѕды тўлєа їшiн – ґтініш беруші жарєысыныѕ (тїпнўсќалары берiлмеген жаєдайда салыстырып тексеру їшiн нотариат кујландырєан) кґшiрмесi жјне заѕды тўлєаны мемлекеттiк тiркеу (ќайта тіркеу) туралы аныќтамасы;
      3) жеке тўлєа їшiн – жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшiрмесi;
      4) дара кјсiпкер їшiн – ґтiнiш берушiнi дара кјсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы кујлiктiѕ (салыстырып тексеру їшiн тїпнўсќа берiлмеген жаєдайда нотариат кујландырєан) кґшiрмесi;
      5) ґтiнiш берушiнiѕ салыќ органында есепке тўрєаны туралы кујлiктiѕ (салыстырып тексеру їшiн тїпнўсќа берiлмеген жаєдайда нотариат кујландырєан) кґшiрмесi;
      6) «электрондыќ їкіметтіѕ» тґлем шлюзі арќылы тґленген жаєдайларды ќоспаєанда, жекелеген ќызмет тїрлерiмен айналысу ќўќыєы їшiн бюджетке лицензиялыќ алымныѕ тґленгенiн растайтын ќўжаттыѕ кґшiрмесi;
      7) бiлiктiлiк талаптарына сјйкес мјлiметтер мен ќўжаттар.
      Жарєыныѕ кґшірмесін (салыстырып тексеру їшін тїпнўсќалар берілмеген жаєдайда нотариат кујландырєан) ўсыну бґлігінде осы тармаќтыѕ бірінші бґлігі 2) тармаќшасыныѕ талабы ќаржы саласындаєы ќызметті жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметті жїзеге асыратын заѕды тўлєаларєа ќолданылады.
      Осы тармаќтыѕ бірінші бґлігініѕ 2), 3) 4) жјне 5) тармаќшаларында кґзделген ќўжаттарды ўсыну олардаєы аќпаратты мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден жјне (немесе) мјліметтер нысанынан алу мїмкін болєан жаєдайда, талап етілмейді.
      «Электрондыќ їкімет» веб-порталы немесе халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы арќылы ќўжаттарды беру кезінде ќўжаттар электрондыќ нысанда беріледі.
      Бўл ретте, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында ќўжаттыѕ нотариат кујландырєан кґшірмесін немесе салыстырып тексеру їшін ќўжаттыѕ тїпнўсќасын ўсыну туралы талап болєан жаєдайда мўндай ќўжаттар халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы ќызметкерініѕ электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбасымен кујландырылєан, ќўжаттыѕ электрондыќ кґшірмесі тїрінде ўсынылады.
      Кујландырылєан ќўжаттардыѕ аныќтыєы їшін оларды ўсынєан ґтініш беруші немесе лицензиат жауапкершілікте болады.
      Ќаржы саласындаєы ќызметпен жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензия берген кезде ќўжаттар тiзбесiне ќойылатын ќосымша талаптарды Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкi де белгiлей алады.
      2-1. Осы баптыѕ 2-тармаєыныѕ кїші «Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 73-бабында кґзделген тјртіппен лицензия алу жаєдайларына ќолданылмайды.
      3. Лицензиясы бар ќызмет тїрi шеѕберiнде лицензияєа ќосымшаны алу їшiн мынадай ќўжаттар ќажет:
      1) ґтiнiш;
      2) ќызметтiѕ кiшi тїрiне ќойылатын бiлiктiлiк талаптарына сјйкес мјлiметтер мен ќўжаттар.
      4. Лицензиар ґтініш берушініѕ (лицензиаттыѕ) ќўжаттарын алєан сјттен бастап екі жўмыс кїні ішінде ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќтыєын тексеруге міндетті. Ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќ емес фактілері аныќталєан жаєдайда лицензиар аталєан мерзімде ґтінішті одан јрі ќараудан жазбаша дјлелді тїрде бас тартады.
      5. Ґтініш берушініѕ Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ талаптарына сјйкестігі мјніне мемлекеттік органдардыѕ келісімдерін алу їшін лицензиар ґтініш берушініѕ лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны алуєа арналєан ќўжаттары тіркелген кїннен бастап екі жўмыс кїні ішінде ґтініш берушініѕ лицензияланатын ќызмет тїрін жїзеге асыратын орны бойынша тиісті мемлекеттік органдарєа сауал жібереді.
      Мемлекеттік органдар лицензиар сауалыныѕ негізінде он жўмыс кїні ішінде ґтініш берушініѕ ќойылатын талаптарєа сјйкестігі немесе сјйкес еместігі туралы тиісті лицензиарєа жауап жібереді.
      Мемлекеттік органдар осы Заѕда белгіленген мерзімде жауап жібермеген жаєдайда лицензия беру келісілді деп саналады.
      6. Ќаржы саласындаєы ќызметпен жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензиялар беру, беруден бас тарту, олардыѕ ќолданылуын тоќтата тўру, тоќтату тјртібі мен шарттарын Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі белгілейді.
      Ойын бизнесі саласындаєы ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензиялар берудіѕ шарттары мен тјртібі «Ойын бизнесі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында айќындалады.
      Їлескерлердіѕ аќшасын тарту есебінен тўрєын жайлар ќўрылысын ўйымдастыру жґніндегі ќызметке лицензия берудіѕ шарттары мен тјртібі «Тўрєын їй ќўрылысына їлестік ќатысу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕымен айќындалады.
      Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс саласындаєы ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензия берудіѕ ерекше талаптары «Ќазаќстан Республикасындаєы сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс ќызметі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында айќындалады.
      7. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беру їшiн тиiстi лицензиарєа немесе халыќќа ќызмет кґрсету орталыєына ўсынылєан барлыќ ќўжаттар тiзiмдеме бойынша ќабылданады, оныѕ кґшiрмесi аталєан органныѕ ќўжаттарды ќабылдаєан кїнi туралы белгiсі соєылып, ґтiнiш берушiге жiберiледi (табыс етiледi).
      Ескерту. 42-бап жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.05 N 30-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.12.24 N 60-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi), 21.06.2013 N 106-V (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-б. 1-т. 1) тармаќшасынан ќараѕыз) Заѕдарымен.

      43-бап. Лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша беру


               туралы ґтініштерді ќарау мерзімдері

      1. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны осы Заѕда белгіленген тиісті ќўжаттармен ќоса ґтініш ўсынылєан кїннен бастап отыз жўмыс кїнінен кешіктірмей беретін, атом энергиясын пайдалану саласындаєы, ќаржы саласындаєы жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметтегі лицензиарларды, экспорттыќ баќылауєа жататын ґнімдер импорты мен экспортыныѕ лицензиарларын ќоспаєанда, лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны лицензиар он бес жўмыс кїнінен кешіктірмей береді.


      2. Егер лицензиар осы Заѕда белгіленген мерзімде ґтініш берушіге лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны бермеген не лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беруден дјлелді тїрде бас тартуды ўсынбаєан жаєдайда, оларды беру мерзімдері ґткен кїннен бастап лицензия жјне (немесе) лицензияныѕ ќосымшасы берілді деп есептеледі.
      Лицензиар лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беру мерзімдері ґткен кїннен бастап бес жўмыс кїнінен кешіктірмей ґтініш берушіге тиісті лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беруге міндетті.
      Лицензиар лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны бермеген жаєдайда бес жўмыс кїнi ґткеннен кейiн лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша алынды деп есептеледi. Ґтініштіѕ ќабылданєаны туралы ґтініш беруші алєан хабарлама лицензия алынєанєа дейiн лицензияланатын ќызмет тїрiн жїзеге асырудыѕ заѕды екенiн растайтын ќўжат болып табылады.
      Ескерту. 43-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 21.06.2013 № 107-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік отыз кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      44-бап. Ќызметтіѕ жекелеген тїрлерімен айналысу ќўќыєы


               їшін тґленетін лицензиялыќ алым

      Ќызметтіѕ жекелеген тїрлерімен айналысу ќўќыєы їшін тґленетін лицензиялыќ алым Ќазаќстан Республикасыныѕ Салыќ кодексіне сјйкес лицензиялар (лицензиялардыѕ телнўсќасы) берілген (ќайта ресімделген) кезде алынады.


      Жекелеген ќызмет тїрлерімен айналысу ќўќыєына лицензиялыќ алым ставкалары Ќазаќстан Республикасыныѕ Салыќ кодексімен белгіленеді.
      Лицензияєа ќосымшаларды (лицензияєа ќосымшалардыѕ телнўсќаларын) берген кезде лицензиялыќ алым алынбайды.
      Лицензияларды жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаларды берген кезде осы Заѕныѕ 47-1-бабында кґзделген жаєдайларда лицензиялыќ алым алынбайды.
       Ескерту. 44-бапќа ґзгерістер енгізілді - ЌР 2008.12.10 N 101-IV (01.01.2009 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2009.11.16 N 200-IV (01.01.2010 бастап ќолданысќа енгізіледі); 06.03.2013 N 81-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi) Заѕдарымен.

      45-бап. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны


               беруден бас тарту

      1. Егер:


      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында субъектілердіѕ осы санаты їшін ќызметтіѕ жекелеген тїрімен айналысуєа тыйым салынєан;
      2) алып тасталды - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен;
      3) ќызмет тїріне лицензия беруге ґтініш берілген жаєдайда ќызметтіѕ жекелеген тїрлерімен айналысу ќўќыєы їшін лицензиялыќ алым енгізілмеген;
      4) ґтініш беруші біліктілік талаптарына сай келмеген;
      4-1) ґтініш берушіге лицензия беру келісуші мемлекеттік органмен келісілмесе;
      5) ґтініш берушіге ќатысты оєан ќызметтіѕ жекелеген тїрімен айналысуєа тыйым салатын заѕды кїшіне енген сот їкімі болєан;
      6) сот орындаушысыныѕ ўсынуы негізінде сот ґтініш берушіге лицензия алуєа тыйым салєан жаєдайларда, лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша беруден бас тарту жїзеге асырылады.
      Ќаржы саласындаєы ќызметпен жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметпен айналысуєа лицензиялар беруден бас тарту їшін ќосымша талаптарды Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі белгілей алады.
      1-1. Осы баптыѕ 1-тармаєыныѕ кїші «Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ  73-бабында кґзделген тјртіппен лицензия алу жаєдайларына ќолданылмайды.
      2. Лицензия беруден бас тартќан жаєдайда лицензиар лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша беру їшін белгіленген мерзімдерде ґтініш берушіге дјлелді жауап ќайтарады.
      Ескерту. 45-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2009.07.04 N 167-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2010.04.02 N 262-IV (2010.10.21 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 21.06.2013 N 106-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      46-бап. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны


               беруден бас тартуєа шаєымдану

      Егер лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша осы Заѕда белгіленген мерзімде берілмесе немесе лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беруден бас тарту ґтініш берушіге дјлелсіз болып кґрінсе, ол Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен бўл іс-јрекеттерге шаєымдануєа ќўќылы.

6-тарау. ЛИЦЕНЗИЯНЫ ЖЈНЕ (НЕМЕСЕ) ЛИЦЕНЗИЯЄА ЌОСЫМШАНЫ ЌАЙТА
РЕСІМДЕУ, ОНЫЅ ТЕЛНЎСЌАЛАРЫН БЕРУ, ЌОЛДАНЫЛУЫН ТОЌТАТУ ЖЈНЕ
ТОЌТАТА ТЎРУ    

      47-бап. Лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ


               телнўсќаларын ќайта ресiмдеу жјне беру, сондай-аќ
               электрондыќ форматќа аудару

      1. Лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша жоєалєан, бїлiнген жаєдайда лицензиаттыѕ лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ телнўсќаларын алуєа ќўќыєы бар.


      Егер лицензия ќаєаз жеткізгіште берілген болса, лицензиат телнўсќаны алмастан, оны ґтініш бойынша электрондыќ форматќа аударуєа ќўќылы.
      Лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ жоєалєан, бїлiнген бланкiлерi лицензиаттыѕ лицензиарєа жазбаша ґтiнiш берген кїнiнен бастап жарамсыз деп есептеледi.
      Лицензиар ґтiнiш берiлген кїннен бастап екi жўмыс кїнi iшiнде жаѕа нґмiр бере отырып жјне жоєарєы оѕ жаќ бўрышында «Телнўсќа» деген жазуы бар лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ телнўсќаларын береді.
      Лицензиялардыѕ жјне (немесе) лицензияларєа ќосымшалардыѕ телнўсќалары осы Заѕныѕ 10-бабыныѕ ережелерін саќтай отырып, электрондыќ нысанда ресімделеді.
      2. Лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша мынадай:
      1) жеке тўлєаныѕ тегi, аты, јкесiнiѕ аты (ол болєан кезде) ґзгерген;
      2) дара кјсiпкер ќайта тiркелген, оныѕ атауы мен мекенжайы ґзгерген;
      3) заѕды тўлєа бiрiгу, ќосылу, бґлiнiп шыєу немесе ќайта ќўрылу нысанында ќайта ўйымдастырылєан;
      4) заѕды тўлєаныѕ атауы жјне (немесе) заѕды мекенжайы ґзгерген жаєдайларда ќайта ресiмделуге жатады.
      Ќызмет тїрiнiѕ жјне (немесе) кiшi тїрiнiѕ атауы ґзгерген жаєдайда, лицензиаттыѕ лицензияларды ќайта ресiмдеу кезiнде жекелеген ќызмет тїрлерiмен айналысу ќўќыєы їшiн бюджетке лицензиялыќ алымныѕ тґленгенiн растай отырып, лицензияны ќайта ресiмдеу туралы ґтiнiш беруге ќўќыєы бар.
      Лицензиат ќайта ресiмдеу туралы ґтiнiштi лицензияларды ќайта ресiмдеу кезiнде жекелеген ќызмет тїрлерiмен айналысу ќўќыєы їшiн бюджетке лицензиялыќ алымныѕ тґленгенiн растайтын ќўжаттарды ќоса бере отырып, кїнтiзбелiк отыз кїн iшiнде бередi.
      Лицензиялыќ алым тґленбеген жаєдайда, лицензиар лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресiмдеуден бас тартады.
      Лицензияланатын ќызмет тїрiнен бiр немесе одан кґп банк операциялары, саќтандыру ќызметiнен бiр немесе одан да кґп сыныптар алып тасталєан жаєдайда, лицензиат кїнтiзбелiк отыз кїн iшiнде лицензияны ќоса отырып, лицензияны ќайта ресiмдеу туралы ґтiнiш беруге мiндеттi.
      Ќаржы саласындаєы ќызметтi жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметтi жїзеге асыратын жеке немесе заѕды тўлєа ґызмет тїрiнiѕ атауы ґзгерген жаєдайда, егер мўндай ґзгерiс лицензияланатын ќызмет тїрi мјнiнiѕ ґзгеруiне јкеп соќпаса,  кїнтiзбелiк отыз кїн iшiнде лицензияларды ќайта ресiмдеу кезiнде жекелеген ќызмет тїрлерiмен айналысу ќўќыєы їшiн бюджетке лицензиялыќ алымныѕ тґленгенiн растайтын ќўжаттарды ќоса бере отырып, лицензияны ќайта ресiмдеу туралы ґтiнiш беруге мiндеттi.
      Ќайта ресімделген лицензиялар жјне (немесе) лицензияларєа ќосымшалар осы Заѕныѕ 10-бабыныѕ ережелерін саќтай отырып, электрондыќ нысанда ресімделеді.
      Ескерту. 47-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      47-1-бап. Берілген лицензиялардаєы ќателерді тїзету

      Берілген лицензияда жјне (немесе) лицензияєа ќосымшада ќателер табылєан жаєдайда лицензиат оларды тїзету туралы еркін нысанда ґтініш беруге ќўќылы.
      Лицензиар лицензиаттыѕ тиісті ґтінішті берген кїнінен бастап он жўмыс кїні ішінде лицензиялар тізіліміне ќажетті ґзгерістерді енгізеді жјне тиісті тїзетулері бар лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны береді.
      Ескерту. 6-тарау 47-1-баппен толыќтырылды - ЌР 06.03.2013 N 81-V Заѕымен(алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi).

      48-бап. Лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ


               ќолданылуын тоќтату

      1. Лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ ќолданылуы мынадай жаєдайларда:


      1) лицензияныѕ берілген мерзімі аяќталєанда;
      2) жїзеге асырылуына лицензия берілген іс-јрекеттер (операциялар) толыќ кґлемде жасалєанда;
      3) лицензия алып ќойылєанда;
      4) жеке тўлєаныѕ ќызметі тоќтатылєанда, заѕды тўлєа таратылєанда, бірігу, біріктіру, бґліну, немесе ќайта ќўрылу нысанындаєы ќайта ўйымдастырылуды ќоспаєанда, заѕды тўлєа ќайта ўйымдастырылєанда;
      5) лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша лицензиарєа ерiктi тїрде ќайтарылєанда;
      6) лицензияланатындардыѕ тізбесінен ќызметтіѕ жекелеген тїрі жјне (немесе) кіші тїрі алып тасталса;
      7) лицензиат лицензиялауєа жататын субъектілер ќатарынан алып тасталса;
      8) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген ґзге де жаєдайларда тоќтатылады.
      2. Лицензияныѕ ќолданылуы осы баптыѕ 1-тармаєыныѕ 6) жјне 7) тармаќшаларында кґзделген негіздер бойынша тоќтатылєанды ќоспаєанда, лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ ќолданылуы тоќтатылєан кезде, лицензиат он жўмыс кїнi iшiнде лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны лицензиарєа ќайтаруєа мiндеттi.
      Ескерту. 48-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2009.02.13 N 135-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз), 2010.01.20 № 241-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-б. ќараѕыз), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      49-бап. Лицензияныѕ ќолданылуын тоќтата тўру, одан айыру

      Лицензияныѕ ќолданылуын тоќтата тўру, одан айыру Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген тјртіппен жїзеге асырылады.
      Ескерту. 49-бапќа ґзгерту енгізілді - ЌР 2010.01.20 № 241-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-б. ќараѕыз) Заѕымен.

      49-1-бап. Лицензиялыќ баќылау

      1. Лицензиялыќ баќылау тексеру нысанында жјне ґзге де нысандарда жїзеге асырылады.
      2. Лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша берілгеннен кейін лицензиаттардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ лицензиялау туралы заѕнамасын саќтауын тексеру «Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттiк баќылау жјне ќадаєалау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес жїзеге асырылады. Баќылаудыѕ ґзге де нысандары Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес жїзеге асырылады.
      3. Лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша берілгенге дейін ґтініш берушініѕ немесе лицензиаттыѕ біліктілік талаптарына сай келетіндігін тексеру тексерілетін субъектіге бару арќылы баќылаудыѕ ґзге де нысаны тјртібінде жїзеге асырылады, оныѕ нјтижелері бойынша ґтініш берушініѕ немесе лицензиаттыѕ біліктілік талаптарына сай келетіндігі немесе сай келмейтіндігі туралы шешім ќабылданады.
      Ќўжаттарды ўсынумен расталмайтын біліктілік талаптары, сондай-аќ ўсынылєан ќўжаттардыѕ аныќтыєы тексерілуге тиіс.
      Ескерту. 6-тарау 49-1-баппен толыќтырылды - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен, жаѕа редакцияда - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

7-тарау. ЌОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      50-бап. Залалдарды ґтеу

      Лицензия беруден негізсіз бас тартудан немесе лицензиаттыѕ ќўќыєын бўзудан туындайтын залалдарды ґтеу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен жїзеге асырылады.


      Ескерту. 50-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      51-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ лицензиялау туралы


               заѕнамасын бўзу

      Ќазаќстан Республикасыныѕ лицензиялау туралы заѕнамасын бўзу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген жауаптылыќќа јкеп соєады.

      52-бап. Осы Заѕды ќолданысќа енгізу тјртібі

      1. Осы Заѕ ресми жарияланєан кїнінен бастап алты ай ґткеннен кейін ќолданысќа енгізіледі.


      2. "Лицензиялау туралы" 1995 жылєы 17 сјуірдегі Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ (Ќазаќстан Республикасы Жоєарєы Кеѕесініѕ Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-ќўжат; N 12, 88-ќўжат; N 14, 93-ќўжат; N 15-16, 109-ќўжат; N 24, 162-ќўжат; Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-ќўжат; 1997 ж., N 1-2, 8-ќўжат; N 7, 80-ќўжат; N 11, 144, 149-ќўжаттар; N 12, 184-ќўжат; N 13-14, 195, 205-ќўжаттар; N 22, 333-ќўжат; 1998 ж., N 14, 201-ќўжат; N 16, 219-ќўжат; N 17-18, 222, 224, 225-ќўжаттар; N 23, 416-ќўжат; N 24, 452-ќўжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-ќўжаттар; N 21, 787-ќўжат; N 22, 791-ќўжат; N 23, 931-ќўжат; N 24, 1066-ќўжат; 2000 ж., N 10, 248-ќўжат; N 22, 408-ќўжат; 2001 ж., N 1, 7-ќўжат; N 8, 52, 54-ќўжаттар; N 13-14, 173, 176-ќўжаттар; N 23, 321-ќўжат; N 24, 338-ќўжат; 2002 ж., N 2, 17-ќўжат; N 15, 151-ќўжат; N 19-20, 165-ќўжат; 2003 ж., N 1-2, 2-ќўжат; N 4, 25-ќўжат; N 6, 34-ќўжат; N 10, 50, 51-ќўжаттар; N 11, 69-ќўжат; N 14, 107-ќўжат; N 15, 124, 128, 139-ќўжаттар; 2004 ж., N 2, 9-ќўжат; N 5, 27-ќўжат; N 10, 54-ќўжат; N 14, 82-ќўжат; N 15, 86-ќўжат; N 16, 91-ќўжат; N 17, 98-ќўжат; 2005 ж., N 7-8, 23-ќўжат; N 11, 37-ќўжат; N 14, 55, 58-ќўжаттар; N 23, 104-ќўжат; 2006 ж., N 8, 45-ќўжат; N 13, 85-ќўжат; N 15, 92-ќўжат; N 16, 97, 102-ќўжаттар) кїші жойылды деп танылсын.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Президенті


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет