Жануарлар миграциясы, оның түрлері мен тәсілдері. Жануарлардың бағдарлауы. Түр ареалының кеңеюі үшін миграцияның маңызыжүктеу 68.86 Kb.
Дата30.07.2018
өлшемі68.86 Kb.

6М060800 - Экология 1. Жануарлар миграциясы, оның түрлері мен тәсілдері. Жануарлардың бағдарлауы. Түр ареалының кеңеюі үшін миграцияның маңызы.

 2. Ядролық энергетика және технологиялар. Биотаға радиоактивтік элементтердің әсері.

 3. ҚР және дүние жүзінің ерекше қорғалатын табиғи кешендері. Қорықтар, қорықшалар, ұлттық парктер, табиғи ескерткіштер.

 4. Популяция өнімі. Сандық реттелуі. Тығыздыққа тәуелді және тәуелсіз факторлар. Территория – популяция санын реттейтін фактор. Көбеюі.

 5. Жердегі химиялық элементтердің биологиялық айналымы.

 6. Қоршаған ортаның мониторингі, оны ұйымдастыру жолдары. Табиғатты тиімді

пайдалану .

 1. Табиғатты ластаушы заттардың әсер етуі.Атмосфераның, гидросфераның және топырақ қабатының ластануы.

 2. Техногенез түсінігі. Техногенездің экологиялық мәселелері.

 3. Күн қуаты – маңызды экологиялық фактор. Жарықтың жылулық және фотохимиялық әсері; фототаксистер, фотопериодизм, күн сәулесінің спектр құрамы.

 4. Қоршаған ортаның радиациялық ластануы. Ядролық сынақтардың адамзатқа тигізетін зардаптары.

 5. Табиғи ортаның негізі үрдісі (процестері) және табиғи кешендерге антропогендік әсері.

 6. Тіршілік циклдері (біржылдық, екіжылдық ағзалар циклі). Популяцияның динами- калық сипаттамасы: туу, өлу, өсу жылдамдығы, қалпына келу коэффициенті.

 7. Мониторинг. Жүйелік геоэкологиялық мониторинг. Табиғи ортаның ғаламдық мониторингі.

 8. Қоршаған ортаның радиациялық ластануы. Ядролық сынақтардың адамзатқа тигізетін зардаптары.

 9. ҚР шөлейттенуге қарсы іс-қимылдарының жоспары: басымдықтар, шөлейттену факторларын бәсеңдету және оларға қарсы күрестің әдістері мен жолдары.

 10. «Қышқыл жаңбыр» түзілуінің себептері және оның салдары.

 11. Жануарлардың қоректену типтері: фитофагтар, сапрофагтар және паразитті қоректену. Азықты табу, ұстау жолдары .

 12. Атмосфера құрылымы, құрамы. Атмосфераның ластануының антропогендік ошақтары.

 13. Қазақстан Республикасында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары.

 14. Популяцияның динамикалық сипаттамасы: туу, өлу, өсу жылдамдығы, қалпына келу коэффициенті.

 15. Қоршаған ортаның радиациялық ластануы. Ядролық сынақтардың адамзатқа тигізетін зардаптары.

 16. Ғаламдық және аймақтық экологиялық проблемалар.

 17. Экология ғылымы, мақсаты және міндеттері. Экологияның биологиялық ғылымдар жүйесіндегі орны және басқа ғылымдармен байланысы.

 18. Демографиялық қысым, урбанизация, олардың табиғи жүйелерге әсері. Ресурстық дағдарыс және оның салдары.

 19. Қоршаған ортаның негізгі ластаушылары. Өндіріс көздері.

 20. Биосфераны қорғау – адамзаттың негізгі міндеті. Биосфераның табиғи-ресурстық потенциалы.

 21. Биосферадағы топырақтың ролі. Топырақ туралы ғылымның негізін қалаушы –Докучаевтің ілімі.

 22. Қоршаған ортаға тигізетін әсер ықпалды бағалау. Табиғи ортаның өзгерістерінен болатын зардаптарды бағалау.

 23. Тіршілік циклдері (біржылдық, екіжылдық ағзалар циклі). Популяцияның

динамикалық сипаттамасы: туу, өлу, өсу жылдамдығы, қалпына келу коэффициенті.

 1. Атмосфералық ауа, су ресурстары және топырақ жамылғысын қорғау, сақтау проблемалары.

 2. Өндіріс көздерінің табиғи ортаға тигізетін қауіпті әсерлер деңгейін азайту жлдары, мүмкіндіктері.

 3. Қоршаған ортаның радиациялық ластануы. Ядролық сынақтардың адамзатқа тигізетін зардаптары.

 4. Қоршаған орта туралы түсінік. Қоршаған ортаның физико-химиялық қасиеті және тірі ағзалар үшін ерекшелігі.

 5. Қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық нормалары. Қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық құқықтық негіздері.

 6. ҚР экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы: негізгі принциптері мен басым бағыттары.

 7. Демографиялық қысым, урбанизация, олардың табиғи жүйелерге әсері.

 8. Популяция туралы түсінік. Популяцияның статикалық сипаттамалары. Популяция тығыздығына тәуелді және тәуелсіз факторлар. Популяция санының реттелуі.

 9. Озон қабаты, оның күйіне әсер етуші факторлар. Озон қабатын қорғау.

 10. Популяцияның сандық сипаттамасы (саны, тығыздығы, жастық және жыныстық құрамы). Популяцияның өзгергіштігі және тұрақтылығы.

 11. Экологиялық пирамидалар. Қауымдастық мен экожүйелердің биологиялық өнімділігі. Экожүйелердің тұтастығы мен орнықтылығы.

 12. .ҚР шөлейттенуге қарсы іс-қимылдарының жоспары: басымдықтар, шөлейттену факторларын бәсеңдету және оларға қарсы күрестің әдістері мен жолдары.

 13. Жануарлардың қоректену типтері: фитофагтар, сапрофагтар және паразитті қоректену. Азықты табу, ұстау жолдары және жануарлардың қорекке мамандануы.

 14. Қазіргі заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары.

 15. Қазақстанда адами даму тұжырымдамасын таратудағы БҰҰ даму бағдарламасының ролі.

 16. Негізігі абиотикалық факторлардың экологиялық мәні. Экологиялық факторлардың әсеріне организмдердің кеңістік пен уақытқа байланысты реакциясы.

 17. Топырақтың компоненттік құрамдары (минералогиялық, химиялық) және олардың қасиеттері.

 18. .Атомосфера құрылымы, құрамы. Атмосфераның ластануының антропогендік ошақтары.

 19. .Жануарлар популяциясы - кәсіптік түрлер сандарын реттеудегі антропогендік фактордың маңызы. Сирек және жойылып кету қаупі бар жануарлардың түрлері, оларды қорғау, сақтау мәселелері.

 20. .Топырақтың органикалық заты және оның топырақ құнарлығына әсері. Топырақ құнарлығы азаюының экологиялық салдарлары.

 21. Топырақ құрылымы, құрамы және мониторинг. Топыраққа антропогендік әсердің

түрлері. Топырақ эрозиясы (жел, су, жер суару).

 1. Жануарлардың тіршілік формалары.

 2. Топырақ түзуші экологиялық факторлар және олардың зоналық таралуға әсері.

 3. Арал, Балқаш, Семей полигоны және жергілікті өңірдегі қоршаған ортаны қорғау проблемалары. Бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру.

 4. Негізігі абиотикалық факторлардың экологиялық мәні. Экологиялық факторлардың әсеріне организмдердің кеңістік пен уақытқа байланысты реакциясы.

 5. Әлеуметтік экологияның қалыптасуы және дамуы. Әлеуметтік экологияның даму кезеңдері. Әлеуметік экологияның негізгі заңдары.

 6. Экологиялық сукцессия. Биологиялық алуантүрліліктің табиғи сукцессия барысында және антропогендік әсер нәтижесінде өзгеруі.

 7. Атмосфераға байланысты экологиялық факторлар. Тіршілік орта ретінде атмосфераның ерекшелігі. Ауаның газдық құрамы. Жануарлардың тыныс алуы үшін оттегінің маңызы

 8. Әлеуметтік экологиядағы қоршаған орта ұғымы, қоршаған орта элементерінің арасалмағы.

 9. Табиғи ресурстарды және табиғатты қорғаудың халықаралық одағы. МСОП, ЮНЕП, ЮНЕСКО бағдарламасы.

 10. Құрлықтағы тіршілік формаларының көптүрлілігі. Жануарлардың алуантүрлілігі, оның табиғаттағы орны, шаруашылықтағы маңызы.

 11. Экологиялық факторлар (абиотикалық, биотикалық, антропогенді). Ауа-райының қалыптасуы. Температура, ылғалдылық және ағза.

 12. Жануарлар: түр аралық өзара қарым-қатынастар: бәсекелестік, жыртқыш - жемтік, паразит - ие, симбиоз (селбесу), мимикрия және т.б.

 13. Халықаралық ұйымдар және қоршаған орта мәселелері бойынша бағдарламалар.

 14. Биоценоздар. Таксономиялық, функциональды құрамы. Дискреттік. Алуантүрлілік индекстері.

 15. Адам экологиясы. Ортаның экология жағдайына байланысты туындайтын аурулар, денсаулық деңгейі.

 16. Қоршаған ортаның аймақтық мәселелері.

 17. Глобалдық экологиялық проблемалар. Антропогендік әрекет және экологиялық болжам.

 18. Батыс Қазақстан облысының жануарлар әлемі, оларды қорғау, тиімді пайдалану шаралары.

 19. Қазақстан Республикасының табиғи ресурстық потенциалы және оны пайдаланудың мәселелері.

 20. .Биогеоценоз және экожүйе түсініктері. Экожүйелерде энергия айналымы. Алғашқы өнім, оларды бағалау әдістері.

 21. Су – экологиялық фактор. Су – жануарлардың тіршілік ортасы. Алғашқы су жануарларындағы тұз-су алмасуы, осмореттелу; стено- және эвригальды жануарлар.

 22. Табиғат пайдаланудың экономикалық механизмі және басқару негіздері.

 23. Қорек тізбектері. Экологиялық пирамидалар (сандардың, биомассалардың, энергияның) қауымдастықтардағы энергия және заттар айналымы.

 24. Экологияның қалыптасу тарихы. XIX ғасыр ғалымдарының жұмыстары: А.Гумбольдт, Н.А.Северцова және т.б. Ч. Дарвин және экология. В.И.Вернадский, Ч. Элтон, Г.Ф.Гаузе, В.Н.Сукачев және т.б.

 25. Пестицидтер, пайда болуы мен қолданылуы. Қазіргі ауыл шаруашылықта қолданылатын химиялық элементтер. Пестицидтерге қойылатын талаптар.

 26. Биосфера. Биосфера және Ноосфера туралы В.И.Вернадскийдің ілімі. Биосфераның құрылымы. Биосферадағы негізгі биогеохимиялық циклдары. Биосфераның энергетикалық балансы.

 27. Тұрақты даму саласындағы негізгі міндеттер мен ғаламдық бастамалар.

 28. . Өсімдіктердің тіршілік формалары.

 29. Жер шары тұрғындарының өсуі. Адамзаттың азық ресурстары.

 30. Қазақстан тұрақты даму жолында.

 31. Экологиялық сауаттылық, экологиялық білім, экологиялық тәрбие және экологиялық мәдениет

 32. Арал, Балқаш, Семей полигоны және жергілікті өңірдегі қоршаған ортаны қорғау проблемалары. Бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру.

 33. Экожүйелерді модельдеу принциптері.

 34. Тұрақты даму және қоғам санасын экологияландыру. ҚР формалдық емес

экологиялық білім және дүниетаным. Қоғамдық экологиялық академия.

 1. Температура – экологиялық фактор. Пойкилотермді және гомоиотермді ағзалар.

Жануар денесінің температураны реттеу тәсілдері.

 1. Экологиялық мөлшерлеу. Нормативтік және нормативтік емес көрсеткіштер. Санитарлық-гигиеналық нормативтер.

 2. Табиғатты ластаушы заттардың әсер етуі. Атмосфераның, гидросфераның және топырақ қабатының ластануы.

 3. Биосфераны қорғау – адамзаттың негізгі міндеті. Биосфераның табиғи-ресурстық

потенциалы.

 1. Экологиялық сараптама. Экологиялық аудит. ҚР табиғат пайдалануды мөлшерлеу.

 2. Демографиялық қысым, урбанизация, олардың табиғи жүйелерге әсері.

Каталог: images -> stories -> masters -> questions
stories -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
stories -> Ќазтђтынуодаѓы Ќараѓанды экономикалыќ универститеті
stories -> Ұсыныс беруге шақыру
questions -> Бітірушілердің билет сұрақтары
questions -> СұРАҚтары физика табиғаты құбылыстардың жалпы заңдылықтары туралы ғылым
questions -> 6М060100 Математика мамандыєы бойынша магистратураєа тїсетін
questions -> 6М060100 Математика мамандыєы бойынша магистратураєа тїсетін
questions -> 6М010800 «Дене шыныќтыру жјне спорт» мамандыєы бойынша магистратураєа ќабылдау емтихандарыныѕ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет