Жаппай электрондық төлемдер жүйесіне (жэтж) қатысу және қызметтер көрсету туралы №46111/смэп17 шарт алматы қ. 2017 жыл Бұдан әрі – Орталық деп аталатын «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы»жүктеу 255.75 Kb.
Дата08.05.2019
өлшемі255.75 Kb.

Жаппай электрондық төлемдер жүйесіне (ЖЭТЖ) қатысу және қызметтер көрсету туралы №46111/СМЭП17-____________

ШАРТ

Алматы қ. «_____»__________ 2017 жыл

Бұдан әрі – Орталық деп аталатын «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны атынан, Жарғы негізінде ісәрекет жасайтын бас директоры Руслан Нариманович Мусаев бір жағынан және бұдан әрі Қатысушы деп аталушы ________________, ____________________ негізінде ісәрекет жасайтын _________________________________________ екінші жағынан бұдан әрі бірлесіп Тараптар деп аталып, Жаппай электрондық төлемдер жүйесіне (ЖЭТЖ) қатысу және қызметтер көрсету туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) төмендегілер жөнінде жасады:


1.ШАРТТЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ

1.1.Шарт жаппай электрондық төлемдер жүйесінде (бұдан әрі –Жүйе) Қатысушының электрондық төлемдерін және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде Жүйелердің қатысушыларын көрсете отырып, жан-жақты клиринг арқылы Тараптардың құқықтарын, міндеттемелерін және жауапкершілігін белгілейді.

1.2. Қатысушының Жүйеде ақша аударымдары Орталықпен бекітілген Жаппай электрондық төлемдер жүйелерінің жұмыс істеу қағидаларына (бұдан әрі - Қағида) және осы Шарттың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Жүйеде ақша аударымдары Қатысушының банкаралық ақша аудару жүйесінде ақшаны пайдалана отырып жүзеге асырылады.

1.3.Орталық Жүйенің операторы ретінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген Жүйе операторының қызметіне сәйкес, Қатысушыға қызметтер көрсетеді, оның ішінде: Қатысушыға төлем хабарларын қабылдау және өңдеу бойынша және олардың негізінде Жүйе қатысушыларының позициясы бойынша ақша аударымын жүзеге асыру, сондай-ақ, Жүйеде жасалған операциялар бойынша, операциялық күнді басқару бойынша, Жүйеде тәуекелдерді басқару жүйелерін анықтау және қолдану бойынша, Жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге (бұдан әрі-Қызметтер) басқа операциялық және технологиялық қызметтерді орындау бойынша ақпараттық хабарларды Қатысушыға жолдауға және қабылдауға, өңдеуге, ал Қатысушы Шарт талаптарына сәйкес Қызметтерді қабылдауға және ақы төлеуге міндеттенеді.

1.4. Қатысушы Жүйеде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкпен (бұдан әрі-Ұлттық Банк) келісу бойынша Орталық әзірлеген және Жүйеде қолданылатын алмасу рәсімдеріне және форматтарына (бұдан әрі – Рәсімдер) сәйкес электрондық хабарлар алмасады.
2.ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1.Орталық міндеттенеді:

2.1.1.Жүйеде Қатысушының электрондық хабарларын тәулік бойы қабылдау және өңдеуді тоқтаусыз, үздіксіз қамтамасыз етуге, сондай-ақ, қабылданған электрондық төлем хабарларын беруге (бұдан әрі-төлем хабарлары);

2.1.2. Жүйеде Қатысушымен жүргізілген электрондық төлемдердің клирингі, банкаралық ақша аудару жүйесінде клиринг нәтижесі бойынша ақша аударымдарын жүзеге асыруға Қатысушының таза позициясын және төлем хабарлары туралы ақпаратты дайындауға;

2.1.3. операциялық күн ішінде Қатысушының сұратуы бойынша Қатысушыға мынадай ақпарат бар үзінді түріндегі ақпараттық хабарды жолдауға:

1)Қатысушының Орталыққа берген жіберушіні, сомасын және төлем хабарының бірегей сәйкестендіргіш көрсетілген төлем хабарларының тізбесі;

2) Қатысушының пайдасына келіп түскен жөнелтушіні, сомасын және төлем хабарының бірегей сәйкестендіргіші көрсетілген төлем хабарларының тізбесі;

3) Қатысушының таза позиция мәні;

2.1.4. ақша аударымын аяқтағаннан кейін Қатысушыға Жүйеде өңделген төлем хабарлары туралы ақпаратты және Қатысушының Жүйедегі таза позициясы туралы ақпаратты қамтитын соңғы үзінді-көшірмені және Жүйеде қандай да бір себептермен өңделмеген себептері көрсетілген төлем хабарлары туралы ақпаратты ұсынуға;

2.1.5. Қатысушыға қолда бар байланыс арналары (коммутацияланатын телефон желілері, бөлінген желілер және т.б.) арқылы электрондық хабарларды қабылдау-тапсыру үшін Жүйеге кіру мүмкіндігін беруге;

2.1.6. Қатысушыға Орталықтың ресми интернет-ресурсында (http:www.kisc.kz) жариялау арқылы оларды бекіткеннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, тарифтер және оларды өзгерту Рәсімдерін жеткізуге;

2.1.7. Жүйеге қатысушылардың анықтамасын жүргізу және Қатысушының сұратуы бойынша Жүйелердің жұмыс істеуіне қатысты және Орталықта болатын кез-келген нормативтік-анықтамалық ақпараттарды ұсынуға;

2.1.8. ақпараттық қауіпсіздік шараларының сақталуын қамтамасыз ету және Жүйе кездейсоқ тоқтап қалған жағдайда оның жұмыс жасауын қалпына келтіру үшін барлық қажетті шараларды қолдануға;

2.1.9. Алматы қ. тыс жерде орналасқан Қатысушыға қағаз түріндегі шот-фактураны және көрсетілген қызметтердің актісін пошта байланысы арқылы жіберуге.

2.2.Орталық құқылы:

2.2.1. Қағидамен көзделген жағдайда төлем хабарларын орындаудан бас тартуға;

2.2.2. жалпы ұзақтығы жылына 7 (жеті) күнтізбелік күннен аспайтын профилактикалық жұмыстарды олардың басталу сәтіне дейін кемінде 1 (бір) күнтізбелік күн бұрын алдын ала ескерте отырып, тек жексенбі күндері (демалыс күндері) немесе түнгі уақытта жүргізуге;

2.2.3.Тараптар арасында бағдарламалық-техникалық өзара әрекеттердің талаптарын және Жүйедегі ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптарының Рәсімдерін дербес анықтауға;

2.2.4. Ұлттық Банктің талап етуімен Қатысушының төлем хабарының барлық деректемелері бойынша статистикалық деректер беруге;

2.2.5.Қатысушының Жүйеге қатысуын және Қатысушыға хабарламай Шарт бойынша Қызмет көрсету мынадай жағдайларда уақытша тоқтатылады:

1) Қатысушының Қағиданың талаптарын орындамауы;

2) Жүйеде жүзеге асырылған төлем бойынша Қатысушының өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігінің жоқтығы және/немесе бас тартуы;

3) Ұлттық Банктің хабарламасының және /немесе Ұлттық Банкпен банкілік операцияларды жүргізуге Қатысушының лицензиясын тоқтату негізінде;

4) Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен көзделген негіздер бойынша Ұлттық Банкте ашылған оның корреспонденттік шоты бойынша Қатысушының шығыс операцияларын тоқтату;

5) Орталық көрсетілген Қызметтер үшін шот-фактураны ұсынған күннен бастап ол қарызды жойғанға дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен аса Қатысушы толық төлем жасамаған жағдайда, мұндайда тоқтата тұру кезеңіне ақы төлеу Қатысушымен Ұлттық Банк бекіткен ең төменгі тарифке сәйкес жүргізіледі.

Қатысушының Жүйеде қатысуын уақытша тоқтата тұру Жүйеге қатысушы мәртебесінен айырмайды;

2.2.6. Қатысушының Жүйеде қатысу мәртебесінің жойылуы, Қағиданың, Рәсімдердің және Шарт талаптарының шарттарын бұзған жағдайда Шартты біржақты соттан тыс тәртіпте бұзуға;

2.2.7. Орталықтың мұрағатынан Қатысушының сұратуы бойынша ақпаратты қалпына келтіру үшін қосымша төлемдерді Ұлттық Банкпен бекітілген тарифтерге сәйкес өндіруге;

2.2.8.Жүйенің операциялық күн кестесін дербес орнатуға.

2.3. Қатысушы міндеттенеді:

2.3.1. Ұлттық Банкпен жасалған «овердрафт» күндізгі займды ұсыну туралы шарттың көшірмесін Шартқа қол қойған күні Орталыққа ұсынуға;

2.3.2. Шарт талаптарына сәйкес көрсетілген Қызметтер үшін Орталыққа төлемді жүзеге асыруға;

2.3.3.Жүйеге дебеттік аударымдарды жібермеуге;

2.3.4. Жүйелерді ұйымдастыруға, жұмыс істеуіне және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріне қатысты Қағида және Рәсімдердің, сондай-ақ, Ұлттық Банктің және Орталықтың басқа да актілерінің талаптарын сақтауға;

2.3.5.электрондық хабарларды беру фактісін, түпнұсқалығын және дұрыс құрылуын белгілеу және оларды беру кезінде қателерді айқындау үшін Орталықпен белгіленген ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету рәсімдерін сақтауға;

2.3.6. Рәсімдерге сәйкес жіберілген Жүйедегі электрондық төлем хабарларының өңделуін дербес бақылауға;

2.3.7. Қатысушының Жүйедегі позициясының жағдайы туралы үзінді-көшірмеде Қатысушы Орталыққа жіберген электрондық (төлем) хабар туралы ақпарат болмаса, келесі операциялық күннен кешіктірмей Орталыққа хабарлауға;

2.3.8.келесі операциялық күннен кешіктірмей электрондық хабарларды (үзінді-көшірмелерді) кешіктіріп алуы немесе олардың болмауы туралы Орталыққа хабарлауға;

2.3.9. егер Қатысушы Алматы қ. орналасқан жағдайда қағаз түріндегі шот-фактураны және көрсетілген Қызметтердің актісін Орталықтан алуға.2.4. Қатысушы құқылы:

2.4.1.Орталықтан Шартта көзделген толық көлемде және мерзімде Қызметтерді тиісті көрсетуді талап етуге;

2.4.2. Орталықтан Қағида мен Рәсімдерде көзделген электрондық ақпараттық хабарларды жіберуге және алуға;

2.4.3.Жүйеге қатынау үшін байланыс арналарының бірінен бас тартқан кезде басқа арнаны пайдалануға;

2.4.4. кез-келген уақытта өзінің қарауы бойынша Қатысушы өзі анықтаған мөлшерде Орталықтың ұсынбаған шот-фактурасыз алдын-ала төлемді жүргізуге.

2.5. Тараптар жеке бас мәліметтері туралы қолданыстағы заңнама талаптарын орындауға және мемлекетпен кепілдік берілетін олардың қорғалуын қамтамасыз етуге және жеке бас мәліметтерге рұқсатсыз қатынауды болдырмауды қамтамасыз ететін жеке бас мәліметтерді қорғау бойынша қажетті шараларды қабылдауға, егер осындай рұқсатсыз қатынаудың алдын ала алмаса және жеке бас мәліметтерге санкцияланбай қатынаудың жағымсыз салдарын төмендете алмаса, жеке бас мәліметтерге рұқсатсыз қатынау фактісін дер кезінде анықтауға, сондай-ақ, субъектінің немесе оның заңды өкілінің келісімінсіз немесе басқа да заңды негіздің болуымен оларды таратуға жол бермеуге құқылы.3.ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

3.1.Қатысушы Орталықтың есептегі айдан кейінгі айдың 10 жұлдызына дейін Жүйе бойынша Қатысушыға электрондық тәсілмен ұсынған Орталықтың көрсетілген Қызметтер актісі және шот-фактурасының негізінде, Ұлттық Банк бекіткен Орталықтың ресми интернет-ресурсында (http:www.kisc.kz) жарияланған қолданыстағы тарифтерге сәйкес ақшаны ай сайын қолма-қол ақшасыз аудара отырып, Орталықтың Қызметтеріне ақы төлейді.

3.2.Орталыққа Қызмет ақысын төлеу Қатысушыға Жүйе бойынша көрсетілген Қызметтер актісі және шот-фактура келіп түскен кезден бастап 10 (он) операциялық күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

4.ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

4.1.Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікті көтереді.

4.2.Шарттың 3.2.-тармағында көзделген мерзімде Орталық Қызметтеріне ақы төлеу кешіктірілген жағдайда, Қатысушы әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін көрсетілген Қызметтер сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде өсімпұл төлейді.

4.3. Шарттың 2.1.3. тармағында көзделген ақпараттарды уақытында ұсынбағаны үшін Орталық Қатысушыға ағымдағы айда көрсетілген Қызметтер сомасының 5% (бес пайыз) мөлшерінде айыппұл төлейді.

4.4. Айыппұл ықпал шараларының жалпы сомасы Қатысушыға ағымдағы айда көрсетілген Қызметтер сомасының 50% (елу пайыз) аспауы тиіс.

4.5.Орталық Қатысушының кінәсінен төлем хабарларының толық емес немесе қате ресімделмеу, сондай-ақ қателіктер, бас тартулар немесе кешіктірілулер болған жағдайда осы Шарт бойынша жауап бермейді.

4.6.Тараптар осы Шарт бойынша өздеріне қабылдаған міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағандығы үшін, егер ол тежеусіз күш жағдайларының (табиғи апаттар, өрт, жаппай тәртіп бұзұшылықтар, әскери қозғалыстар), Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына тікелей немесе жанама кедергі келтіретін заң актілерінің, мемлекеттік органдардың үкіметтік қаулылары мен өкімдерінің, Ұлттық Банктің актілерінің күшіне енуінің салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады. Көрсетілген органдардың құқықтық актілері және/немесе құзыретті мемлекеттік органдар берген жазбаша құжаттар осы тармақта көрсетілген жағдайлардың басталуына және ұзақтығына дәлел болады. Тараптар жалпыға белгілі болған фактілерді дәлелдеуге міндетті емес.

4.7.Жүйенің жұмыс істеуін бұзатын күтпеген жағдайлар туындаған жағдайда, Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді бұзудан келтірілген зияндарды азайту үшін барлық ықтимал шараларды қолданады.

4.8. Тараптардың бірі Шарттың 5 тарауын бұзған жағдайда, құпия ақпаратты жариялаған Тарап құпия ақпаратты жариялау салдарынан пайда болған залалды толық көлемде өтейді.

4.9. Тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлеу, Тараптарды Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындаудан босатпайды.5.АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҚ РЕЖИМІ, БАНК ҚҰПИЯСЫНЫҢ САҚТАЛУЫ ЖӘНЕ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ

5.1.Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте Тараптардың ішкі бағдарламалық жүйелеріндегі Жүйеде Тараптармен өңделген барлық электрондық хабарлардағы аудиторлық іздің және ақпараттың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

5.2.Тараптардың әрқайсысы осы Шарт бойынша Жүйеге қатысу процесінде алынған ақпаратқа қатысты, соның ішінде банк құпиясын сақтау және жеке бас мәліметтерді қорғау үшін құпиялылықтың тиісті режимін сақтайды және аталған ақпаратты жарияланудан сақтау үшін барлық қажетті шараларды қолданады.

5.3.Тараптар жалпы Шарт талаптарын және ұсынушы Тарап құпия деп белгiлеген барлық ақпаратты, екінші Тараптың осындай жариялауды төмендегі жағдайларды қоспағанда көрсетілген ақпаратты ұсынатын Тараптың жазбаша рұқсатынсыз ешқандай үшiншi тарапқа жариялауға болмайтынын мойындайды:

1) Орталық Шартты орындау үшін тартқан персоналға ұсыну. Көрсетілген ақпарат осы персоналға шарттық міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сол шамада конфиденциалды ұсынылады;

2) егер мұндай жариялау заңнамада жазылғанда немесе соған уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың ресми сұратуы негiзiнде жүзеге асырылады.

5.4.Орталық Қатысушының алдын-ала жазбаша келісімінсіз шартты іске асыру мақсатынан басқа жағдайларда, жоғарыда тізбелеп көрсетілген қандай болмасын құжаттарды немесе ақпаратты қолданбайды.

5.5.Құпия ақпарат жарияланған жағдайда, Тараптар Шарттың 4 тарауына сәйкес жауапкершілік атқарады.6.ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

6.1.Осы Шартта көзделмеген Жүйенің жұмыс істеу мәселелері бойынша Тараптар Қағиданы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

6.2.Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер мен даулар туындаған жағдайда, Тараптар оларды соттан тыс тәртіппен реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.

6.3.Жүйедегі электрондық құжаттардың түпнұсқалылыққа қатысты кез келген даулар, Орталықтың ресми интернет-ресурсында (http: www.kisc.kz) жарияланған төлем жүйелеріндегі электрондық құжаттардың түпнұсқалылығына байланысты даулы жағдайларды шешудің қолданыстағы Қағидаға сәйкес, Тараптармен шешіледі.

6.4.Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі және соттан тыс тәртіпте дауларды реттеу мүмкін болмаған жағдайда, Орталықтың орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының сотында қаралатын болады.

7.КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚОРҒАУДЫ ПАЙДАЛАНУ

7.1.Тараптар электрондық хабарлармен алмасу кезінде, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Орталық Қатысушыға ұсынатын сертификатталған "Тұмар-CSP" ақпаратты криптографиялық қорғау және тіркеу куәлігінің бағдарламалық құралын пайдаланады және авторлықты растау және электрондық хабарлардың түпнұсқалылығының құпиялылығын, толықтығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті екендігін мойындайды.

7.2.Тараптар жіберушінің электрондық сандық қолтаңбаның электрондық хабарын оның қол қойып, мөрмен растаған қағаз түріндегі құжатының заңды баламасы болатындығын мойындайды.
8.ТӨЛЕМНІҢ АЯҚТАЛУЫНЫҢ (ТҮПКІЛІКТІЛІГІ) ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) АҚША АУДАРУ ТӘРТІБІ МЕН ТАЛАПТАРЫ

8.1.Жүйедегі төлем хабарларын қабылдау және өңдеу кестесін - Жүйедегі операциялық күнді - Орталық белгілейді.

8.2.Төлем кері қайтарылмайтын (түпкілікті) болып есептеледі және Жүйемен келесі талаптарын орындау кезінде өңделеді:

1) аутентификациядан өту;

2) ақпараттар құрылымын және толықтығын бақылаудан өткізу;

3) операциялық күннің төлем хабарында көрсетілген төлем күніне сәйкес келуі;

4) төлем хабарының сомасы Ұлттық Банк шешіміне сәйкес Орталықпен белгіленген бір төлем хабарының ең жоғарғы сомасынан аспайды;

5)жөнелтушінің, алушының, қатысушы-ақша жөнелтушінің және қатысушы-бенефициарының Жүйеге қатысушы мәртебесінің болуы;

6) Қатысушының Жүйеге қатысуы тоқтатылмады;

7) Жүйеде қатысушы-ақша жөнелтуші таза позициясынан есептелмеген соманың ағымдағы дебеттік мәні төлем хабарларының сомасын есепке ала отырып, Ұлттық Банк шешіміне сәйкес, Орталықпен белгіленген Қатысушының дебеттік таза позициясының шекті рұқсат етілген мәнінен аспайды.

8.3. Осы төлем және (немесе) ақша аударымы пайдасына жүзеге асырылған қатысушы-бенефициардың позициясына ақша есепке алынғаннан кейін төлем және (немесе) ақша аударымы жүйеде аяқталды (түпкілікті) деп есептеледі.

9.БАСҚА ДА ТАЛАПТАР

9.1. Жүйеде өңделген бір төлем туралы хабарламаның ең жоғарғы сомасы Ұлттық Банк шешімінің негізінде Орталықпен белгіленеді.

9.3. Қатысушымен электронды хабарды қабылдау және беру мүмкін болмаған жағдайда Тараптар Шарт талаптарын орындау бойынша барлық мүмкін болатын шараларды қабылдайды.
10.ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ, ОНЫ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ БҰЗУ ТӘРТІБІ

10.1. Шарт Жүйедегі Қатысушы жұмысының басталуы туралы Орталыққа Қатысушыдан жазбаша хабарламада көрсетілген күннен бастап күшіне енеді және белгіленбеген мерзімі бойы қолданылады.

10.2. Тараптардың орналасқан жерлері және/немесе деректемелері өзгерген жағдайда тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің ішінде басқа Тарапқа жазбаша түрде хабарлайды.

10.3.Шарттың 10.2. тармағында көрсетілген өзгерістерді ескермегенде, Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер қосымша келісімдермен рәсімделеді және Тараптар қол қояды.

10.4.Тараптардың әрқайсысы қарсы Тарапты осы Шарттың бұзылуы болжанған күніне дейін бір ай бұрын жазбаша ескерте отырып осы Шартты бұзуға құқылы.

10.5. Орталық осы Шартты бұзуға немесе Ұлттық Банк хабарламасының негізінде Жүйедегі Қатысушының қатысуын уақытша тоқтата тұруға құқылы.

10.6. Осы Шарт Ұлттық Банктің немесе Орталықтың Жүйеге қатысты актілері өзгерген жағдайда қайта қаралады.

10.7. Қатысушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін біреуге толығымен, не ішінара беруге құқығы жоқ.

10.8. Тараптар қайта ұйымдасқан жағдайда осы Шарт бойынша міндеттері құқықтық мирасқорларға өтеді.

10.9. Шарт әрқайсысының заң күші бірдей екі данада жасалды.


11.ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ МЕН БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

ОРТАЛЫҚ: "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК, 050040, Алматы қ., "Көктем-3" ы/а, 21-үй, БCН 960440000151, резиденттік белгісі 1, экономика секторы 5, белгіленген төлем белгісі 840, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дағы ЖСК KZ KZ54125KZT1002300104, БСК NBRKKZKX


ҚАТЫСУШЫ:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


12.ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ

М.О. М.О.ОРТАЛЫҚ

ҚАТЫСУШЫ

___________________

Р.Мусаев


___________________


ДОГОВОР

об участии и оказании услуг в системе массовых электронных платежей (СМЭП) №46111/СМЭП17-____

г. Алматы «____»____________ 2017 г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем Центр, в лице генерального директора Мусаева Руслана Наримановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем Участник, в лице ______________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об участии и оказании услуг в системе массовых электронных платежей (СМЭП) (далее – Договор) о нижеследующем:
 1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1.Договор устанавливает права, обязанности и ответственность Сторон при осуществлении срочных электронных платежей и (или) переводов денег Участника в системе массовых электронных платежей (далее – Система) путем многостороннего клиринга указаний участников Системы.

1.2.Переводы денег Участника в Системе осуществляются в соответствии с Правилами функционирования системы массовых электронных платежей, утвержденными Центром (далее – Правила), и условиями настоящего Договора. Перевод денег в Системе осуществляется с использованием денег Участника в межбанковской системе переводов денег.

1.3.Центр как оператор Системы оказывает Участнику услуги в соответствии с функциями оператора Системы, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе: по приему и обработке платежных сообщений Участника и осуществлению на их основе переводов денег по позициям участников Системы, а также по приему, обработке и направлению Участнику информационных сообщений по совершенным в Системе операциям, по управлению операционным днем, по определению и применению системы управления рисками в Системе, по выполнению иных операционных и технологических функций в обеспечение функционирования Системы (далее – Услуги), а Участник обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

1.4. Участник обменивается электронными сообщениями в соответствии с процедурами обмена и форматами, разработанными Центром по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и применяемыми в Системе (далее – Процедуры).
 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  1. Центр обязуется:

   1. обеспечивать бесперебойный, непрерывный, круглосуточный прием и обработку электронных сообщений Участника в Системе, а также передачу принятых электронных платежных сообщений (далее – платежные сообщения);

   2. осуществлять клиринг электронных платежей, проведенных Участником в Системе, подготовку информации о чистых позициях Участника и платежных сообщениях на осуществление переводов денег по результатам клиринга в межбанковской системе переводов денег;

   3. в течение операционного дня по запросу Участника направлять Участнику информационное сообщение в виде выписки, содержащее следующую информацию:

1)перечень платежных сообщений, переданных Участником в Центр, с указанием отправителя, суммы и уникального идентификатора платежного сообщения;

2)перечень платежных сообщений, поступивших в пользу Участника, с указанием отправителя, суммы и уникального идентификатора платежного сообщения;

3)значение чистой позиции Участника;


   1. предоставлять Участнику после завершения перевода денег окончательную выписку, содержащую информацию о платежных сообщениях, обработанных в Системе, информацию о чистой позиции Участника в Системе и информацию о платежных сообщениях, которые по какой-либо причине не были обработаны в Системе с указанием причины;

   2. предоставлять Участнику доступ к Системе для приема-передачи электронных сообщений по имеющимся каналам связи (коммутируемые телефонные линии, выделенные линии и др.);

   3. доводить до Участника Процедуры, изменения и дополнения в них, тарифы и их изменения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после их утверждения путем опубликования на официальном интернет-ресурсе Центра (http: www.kisc.kz);

   4. вести справочник участников Системы и предоставлять по запросу Участника любую нормативно-справочную информацию, имеющуюся у Центра и касающуюся функционирования Системы;

   5. обеспечивать соблюдение мер информационной безопасности и принимать все необходимые меры по восстановлению функционирования Системы в случае непредвиденной ее остановки;

2.1.9. Участнику, находящемуся вне г.Алматы, отправлять счет-фактуру и акт оказанных услуг на бумажном носителе почтовой связью.

2.2. Центр вправе:

2.2.1. в случаях, предусмотренных Правилами, отказать в исполнении платежного сообщения;

2.2.2. проводить профилактические работы только в воскресные дни (дни отдыха) или в ночное время общей длительностью не более 7 (семи) календарных дней в год, с предварительным предупреждением Участника не менее чем за 1 (один) календарный день до момента начала профилактических работ;

2.2.3. самостоятельно определять Процедуры, требования к программно-техническому взаимодействию между Сторонами и требования по обеспечению информационной безопасности в Системе;

2.2.4. предоставлять по требованию Национального Банка статистические данные в разрезе всех реквизитов платежного сообщения Участника;

2.2.5. временно приостанавливать участие Участника в Системе и оказание Услуг по Договору без уведомления Участника в следующих случаях:

1) неисполнение Участником требований Правил;

2) невозможность и/или отказ Участника от исполнения своих обязательств по платежам, осуществленным в Системе;

3) на основании уведомления Национального Банка и/или приостановления Национальным Банком лицензии Участника на проведение банковских операций;

4) приостановление расходных операций Участника по его корреспондентскому счету, открытому в Национальном Банке, по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан;

5) в случае неоплаты Участником счета-фактуры в полном объеме, предъявленного Центром за оказанные Услуги, более 30 (тридцати) календарных дней со дня его предъявления до ликвидации задолженности, при этом оплата за период приостановления производится Участником согласно утвержденному Национальным Банком минимальному тарифу.

Временное приостановление участия Участника в Системе не лишает его статуса участника Системы;

2.2.6. расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Участником требований Правил, Процедур и условий Договора, утраты Участником статуса участника Системы;

2.2.7. взимать дополнительную плату за восстановление информации по запросу Участника из архива Центра в соответствии с тарифами, утвержденными Национальным Банком;

2.2.8.самостоятельно устанавливать график операционного дня Системы.

2.3. Участник обязуется:

2.3.1. предоставить Центру в день подписания Договора копию договора о предоставлении дневного займа «овердрафт», заключенного с Национальным Банком;

2.3.2. осуществлять оплату Центру за оказываемые Услуги в соответствии с условиями Договора;

2.3.3. не направлять в Систему дебетовые переводы;

2.3.4. соблюдать требования Правил и Процедур, а также требования иных актов Национального Банка и Центра, касающихся вопросов организации, функционирования и обеспечения безопасности Системы;

2.3.5. соблюдать процедуры обеспечения информационной безопасности, установленные Центром, для определения подлинности и правильности составления, факта передачи электронных сообщений и обнаружения ошибок при их передаче;

2.3.6. самостоятельно контролировать обработку электронных платежных сообщений в Системе, отправленных в соответствии с Процедурами;

2.3.7. не позднее следующего операционного дня уведомить Центр, если выписка о состоянии позиции Участника в Системе не содержит информации об электронном (платежном) сообщении, переданном Участником в Центр;

2.3.8. не позднее следующего операционного дня уведомить Центр о несвоевременном получении электронных сообщений (выписок) или их отсутствии;

2.3.9. получать в Центре счет-фактуру и акт оказанных Услуг на бумажном носителе, если Участник находится в г.Алматы.2.4. Участник вправе:

2.4.1. требовать от Центра надлежащего оказания Услуг в полном объеме и в срок, установленный Договором;

2.4.2. направлять и получать от Центра электронные информационные сообщения, предусмотренные Правилами и Процедурами;

2.4.3. при отказе одного из каналов связи для доступа к Системе использовать другой канал;2.4.4. в любое время по своему усмотрению производить предварительную оплату без выставленного счета-фактуры Центра в размерах, определяемых Участником самостоятельно.

2.5. Стороны обязуются выполнять требования действующего законодательства о персональных данных и обеспечивать их защиту, которая гарантируется государством и принимать необходимые меры по защите персональных данных, обеспечивающие предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным, своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить, и минимизацию неблагоприятных последствий несанкционированного доступа к персональным данным, а также не допускать их распространения без согласия субъекта или его законного представителя либо наличия иного законного основания.


 1. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  1. Участник ежемесячно производит оплату Услуг Центру, безналичным перечислением денег в соответствии с действующими тарифами, утвержденными Национальным Банком, опубликованными на официальном интернет-ресурсе Центра (http: www.kisc.kz), на основании выставляемого Центром акта оказанных Услуг и счета-фактуры, отправляемых Участнику электронным способом по Системе до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

  2. Оплата Услуг Центру должна быть осуществлена Участником в течение 10 (десяти) операционных дней с момента поступления по Системе Участнику акта оказанных Услуг и счета-фактуры.
 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  2. За задержку оплаты Услуг Центра в срок, предусмотренный пунктом 3.2. Договора, Участник уплачивает Центру пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы оказанных Услуг за каждый календарный день просрочки.

  3. За несвоевременное предоставление информационных сообщений, предусмотренных пунктом 2.1.3. Договора, Центр уплачивает Участнику штраф в размере 5% (пять процентов) от суммы оказанных Услуг Участнику за текущий месяц.

  4. Общая сумма штрафных санкций в месяц не может превышать 50% (пятьдесят процентов) от суммы оказанных Участнику Услуг за текущий месяц.

  5. Центр не несет ответственности по Договору в случае неполного или неправильного оформления платежных сообщений, а также ошибки, отказа или задержки, произошедших по вине Участника.

  6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, военные действия), вступления в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, актов Национального Банка, прямо или косвенно препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору. Доказательством наступления и продолжительности указанных в данном пункте обстоятельств служат правовые акты указанных органов и/или письменные документы, выданные компетентными государственными органами. Факты, являющиеся общеизвестными, Стороны не обязаны доказывать.

  7. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, нарушивших функционирование Системы, Стороны принимают все возможные меры по уменьшению убытков, причиненных нарушением обязательств по Договору.

  8. В случае нарушения одной из Сторон раздела 5 Договора Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, возмещает в полном объеме ущерб, возникший вследствие раскрытия конфиденциальной информации.

  9. Уплата суммы неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
 1. РЕЖИМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, СОХРАНЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

  1. Стороны обязуются обеспечивать хранение информации и аудиторский след всех электронных сообщений, обработанных Сторонами в Системе во внутренних программных системах Сторон, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

  2. Каждая из Сторон по настоящему Договору сохраняет надлежащий режим конфиденциальности, в том числе хранения банковской тайны и защиты персональных данных, в отношении информации, полученной в процессе участия в Системе, и принимает все необходимые меры по предохранению указанной информации от разглашения.

  3. Стороны признают, что условия Договора в целом и вся информация, обозначенная предоставляющей Стороной как конфиденциальная, не может разглашаться другой Стороной никакой третьей стороне без письменного разрешения Стороны, предоставляющей указанную информацию, за исключением случаев:

1) предоставления персоналу, который привлечен Центром для выполнения Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения договорных обязательств;

2) если такое разглашение предписывается законодательством либо осуществляется на основании официальных запросов уполномоченных на то государственных органов.  1. Центр без предварительного письменного согласия Участника не использует какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

  2. В случае разглашения конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в соответствии с разделом 4 Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. По вопросам функционирования Системы, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. В случае возникновения разногласий и споров в процессе исполнения условий Договора, Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке.

6.3. Любые споры, касающиеся подлинности электронных документов в Системе, разрешаются Сторонами в соответствии с действующими Правилами разрешения конфликтных ситуаций, связанных с подлинностью электронных документов платежных систем, опубликованными на официальном интернет-ресурсе Центра (http: www.kisc.kz).

6.4. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан и в случае невозможности урегулирования споров в досудебном порядке, они будут рассматриваться в судах Республики Казахстан по месту нахождения Центра.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

7.1. При обмене электронными сообщениями Стороны используют сертифицированное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, программное средство криптографической защиты информации "Тумар-CSP" и регистрационные свидетельства, представляемые Участнику Центром, признают их достаточными для обеспечения конфиденциальности, целостности, подтверждения авторства и подлинности электронных сообщений.

7.2. Стороны признают электронное сообщение с электронной цифровой подписью отправителя юридически эквивалентным документу на бумажном носителе, заверенному его подписью и печатью.
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАВЕРШЕННОСТИ (ОКОНЧАТЕЛЬНОСТИ) ПЛАТЕЖА И (ИЛИ) ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ

8.1. График приема и обработки платежных сообщений в Системе – операционный день Системы – устанавливается Центром.

8.2. Платеж считается безотзывным (окончательным) и будет обработан Системой при выполнении следующих условий:

1) прохождение аутентификации;

2) прохождение контроля целостности и структуры информации;

3) соответствие даты операционного дня дате платежа, указанной в платежном сообщении;

4) сумма платежного сообщения не превышает максимальную сумму одного платежного сообщения, установленную Центром в соответствии с решением Национального Банка;

5) наличие статуса участника Системы у отправителя, получателя, участника-отправителя денег и участника-бенефициара;

6) участие Участника в Системе не приостановлено;

7) текущее дебетовое значение суммы не рассчитанных чистых позиций участника-отправителя денег в Системе с учетом суммы платежного сообщения не превышает максимально допустимого значения дебетовой чистой позиции Участника, установленного Центром в соответствии с решением Национального Банка.

8.3. Платеж и (или) перевод денег считаются завершенными (окончательными) после зачисления денег на позицию участника-бенефициара, в пользу которого осуществлен данный платеж и (или) перевод денег.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Максимальная сумма одного платежного сообщения, обрабатываемого в Системе, устанавливается Центром, на основании решения Национального Банка.

9.2. В случае невозможности приема и передачи Участником электронных сообщений Стороны принимают все возможные меры по выполнению условий Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,

ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в письменном уведомлении от Участника Центру о начале работы Участника в Системе, и действует в течение неопределенного срока.

10.2. В случае изменения места нахождения и/или реквизитов Сторона уведомляет в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

10.3. Все изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются Сторонами, за исключением изменений, указанных в пункте 10.2. Договора.

10.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом другую Сторону за один месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

10.5. Центр вправе расторгнуть настоящий Договор или временно приостановить участие Участника в Системе на основании уведомления Национального Банка.

10.6. Настоящий Договор подлежит пересмотру в случае изменения актов Национального Банка или Центра, касающихся Системы.

10.7. Участник не вправе ни полностью, ни частично передавать кому-либо свои обязательства по Договору.

10.8. В случае реорганизации Сторон обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемникам.

10.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЦЕНТР: РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", 050040, г. Алматы, мкр. "Коктем-3", дом 21, БИН 960440000151, признак резиденства 1, сектор экономики 5, код назначения платежа 840, ИИК KZ54125KZT1002300104 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК NBRKKZKX


УЧАСТНИК:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


12. ПОДПИСИ СТОРОН
ЦЕНТР УЧАСТНИК

______________ ______________

Р.Мусаев

М.П. М.П.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет