Жаратылыстану -математикалық


Анорганикалық химиядан тест тапсырмаларыжүктеу 1.13 Mb.
бет4/5
Дата21.04.2019
өлшемі1.13 Mb.
1   2   3   4   5

Анорганикалық химиядан тест тапсырмалары

ІІ – вариант
1. Берілген қатардан тек қышқылдарды көрсетіңіз?

а) BaCl2, NaOH, H3PO4

б) NaOH, H2SO4, FeOH2

в) HCl, HNO3

г) NaCO3, HBr, MgO

д) CHCOOH, HCN, Al(OH)3


2. Берілген заттардан орта тұздың формуласын көрсетіңіз?

а) KHS


б) NH4Cl

в) PH3

г) K2 HPO4

д) KH2PO4


3. 3 валентті хромның гидрооксонитритін берілген тұз қатарынан көрсетіңіз?

а) CrOHNO3

б) CrOHNO2

в) CrOH(NO2)2

г) CrOH(NO3)2

д) Cr(NO3)3


4. Берілген қышқыл қалдықтарының қайсысының тотығу дәрежесі - 2-ге тең?

а) ортофосфат

б) дигидроортофосфат ион

в) гидроортофосфат

г) гидросульфит

д) гидросульфиді


5. Берілген қатардағы тұздардың қайсысы натрий гидроксиді ерітіндісімен әрекеттеседі?

а) FeCl3, ZnSO4, Cu(NO3)2

б) K2CO3, K2SiO3, NaNO3

в) FeCl3, KCl, CaSO4

г) MgCl2, Ca(HCO3)2, Na2SO4

д) KCl, CaSO4, Na2SO4


6. Берілген реакциялардың қайсысында суда ерімейтін қосылыс түзеді?

а) K2O + H2O →

б) K + H2O →

в) MgCl2 + NaOH →

г) CaCl2 + K2SO4

д) BaO + H2O →

7. Қысқартылған иондық реакциялардың теңдеуіне

Pb2+ + S2-= PbS ↓ қай реакция сәйкес келеді?

а) Pb(NO3)2 + H2S →

б) Pb(NO3)2 + Na2S →

в) PbSO4 + Na2S →

г) Pb(OH)2 + H2S →

д) PbCl2 + H2S →
8. Берілген тұз қатарларынан гидрооксо тұзының формуласын көрсетіңіз?

а) NaH2PO4

б) NH4Cl

в) KHSiO3

г) MgOHCl

д) CuCl2


9. Қысқартылған иондық теңдеуге Zn2+ + CO32- = ZnCO3 сәйкес химиялық реакцияны көрсетіңіз?

а) Zn(OH)2 + CO2

б) ZnSO4 + Na2CO3

в) Zn(OH)2 + CO2 + H2O →

г) ZnCO3 + HCl →

д) ZnCO3 + HNO3


10. 0,2 моль мөлшердегі ортофосфор қышқылдық салмағы неге тең?

а) 9,8 г


б) 19,6 г

в) 4,9 г


г) 3,3 г

д) 1,96 г


11. Химиялық элемент дегеніміз –

а) бейтарап бөлшек, оң зарядталған ең кіші ядродан және

электроннан тұрады.

б) бөлінбейтін бөлшек

в) салмақтары бірдей атомдардың жиынтығы

г) зарядтары бірдей атомдардың жиынтығы

д) химиялық қосылыс
12. Берілген қатардың қайсысы изотоптарға жатады?

а) 40Ar, 40 K, 40 Ca

б) 41K, 41 Ca, 41Se

в) 16O, 17O, 18 O

г) 16O, 32O, 18 O

д) 14 C, 13 C, 14N


13. Қысқарған электрондық конфигурациясы жоғарғы оксидтің формуласына сәйкес келеді?

а) 3s2 3p3 3d1

б) 2s2 2p3

в) 2s2 2p5

г) 3d1 4s2

д) 2s2 2p4


14. 4-ші периодта

а) 2 элемент

б) 8 элемент

в) 18 элемент

г) 32 элемент

д) 6 элемент


15. Иондану потенциалдарын салыстырып, берілген элементтер қатарындағы қай элемент металдық қасиетін анық көрсетеді?

а) мырыш


б) ванадий

в) темір


г) калий

д) мыс
16. Дұрыс анықтаманы беріңіз?

а) металдардың бәрі s элементтерге жатады;

б) металдар р-элементтерге жатады;

в) металдар d - элементтерге жатады;

г) металдар s, p, d, f элементтерге жатады;

д) металдар f - элементтерге жатады;
17. Берілген электрондық қатардың қайсысының мағынaсы дұрыс емес?

а) 1p 2d


б) 2s 2p

в) v3s 4p

г) 3d 4p

д) 4s 4p
18. Қай атомда электрон орын ауыстырады?

а) Na

б) V


в) P

г) Cr


д) Mn
19. Ковалентті байланыс түзетін жағдайлар:

а) метал мен бейметал арасында;

б) тек қана газ тәрізді қатардың атомының арасында ;

в) бір атомнан екінші атомға электрондар ауысқан жағдайда;

г) атомдық орбитальдар қай жағдайда бүркескенде және жұп

электрон түзілген кезде;

д) бейметалдар атомдары арасында;
20. Су молекула арасында қандай байланыс түзіледі?

а) сутектік;

б) иондық;

в) ковалентті полюсті;

г) ковалентті полюссіз;

д) атомдық;


21. Берілген қосылыстардың ішіндегі қайсысы металдық қосылыс түзеді?

а) NaCl


б) Fe

в) H2O

г) C алмаз

д) J2

22. Қай химиялық байланыс нақты?

а) металдық

б) сутектік

в) ковалентті полюсті

г) ковалентті полюссіз

д) иондық


23. Берілген химиялық реакциялардың қайсысы гомогендіге жатады?

а) C + O2 = CO2

б) CO + O2 = 2CO

в) MgCO3 = MgO + CO2

г) 2Zn + O2 → 2ZnO

д) Fe + O2 = Fe2O3


24. Гомогенді химиялық реакциялардың жылдамдығына қандай факторлар әсерін тигізеді?

а) әрекеттесуші заттардың табиғаты;

б) әрекеттесуші заттардың концентрациясы;

в) температура;

г) катализаторлардың қатынасы;

д) әрекеттесуші заттардың жанасу беті;

а) 1,2,3

б) 2,3,4,

в) 3,4,5

г) 1,2,3,4

д) 2,3,4,5
25. 43,4 % натрий, 11,3 % көміртегі, 45,3 % оттегі бар заттың қарапайым формуласын табыңыз?

а) NaHCO3

б) Na2CO3

в) Na2C2O4

г) NaHCO2

д) NaHC2O4

26. Фосфор табиғатта қай қосылыс түрінде кездеседі?

а) Ca3(PO4)2

б) Ca3P2

в) P2O5

г) PCl5

д) PCl3

27. Тұздардың ішіндегі қайсысы гидролизге ұшырайды?

а) K2S

б) Na2SO4

в) KCl


г) Na2SO4

д) NH4Cl

28. Берилий хлоридіндегі берилий атомының гибридизация типі қандай?

а) sp


б) sp2

в) sp3

г) spd2

д) s1p2d1


29. Берілген химиялық реакцияның жылдамдығын келесі теңдеулер 4Al(қ) + 3O2(г) → 2Al2O3 анықтайды?

а) V=K*C (O2)

б) V=K*C3(O2)

в) V= K*C4(Al) * C3(O2)

г) V=K*C2(O2)

д) V= K*C(Al) * C(O2)


30. Қай тұздардың рН–ы 7-ден үлкен?

а) Na2CO3

б) NaCl

в) NH4NO3г) AlCl3

д) ZnCl2


31. Молекулалардың қайсысы тұрақтырақ?

а) H2

б) F2

в) O2

г) N2

д) Cl2


32. Қай гидроксид амфотерлі?

а) LiOH


б) Ca(OH)2

в) Cr(OH)3

г) Mg(OH)2

д) NaOH
33. Берілген теңдеулерден химиялық реакцияның жылдамдығына температураның әсерін көрсететін теңдеуді табыңыз?

а) V(T2) T2-T1

----- = γ ------

V(T1) 10

T2- T1

б) V(T2) = VT1 * γ -----

10
в) V(T2) = VT1 * γ * (T2 – T1)


г) V(T2) = VT1 * γ
д) V(T2) γ * (T2-T1)

------ = ------------

V(T1) 10

34. Қандай тұздар толық гидролизденеді:

а) күшті негіз және күшті қышқылмен түзілген тұздар;

б) күшті негіз және әлсіз қышқылмен түзілген тұздар;

в) әлсіз негіз және күшті қышқылмен түзілген тұздар;

г) әлсіз негіз және әлсіз қышқылмен түзілген тұздар;

д) нашар еритін тұздар;
35. Тұздың гидролизге тұскен кездегі өнімі:

FeCl3 + H2O → ? + HCl

а) FeOHCl2

б) Fe(OH)2Cl

в) Fe(OH)3

г) Fe(OH)2

д) FeCl3 * H2O
36. Тұздың гидролизі түскен кездегі өнімі:

Mg (NO3)2 + H2O ? + HNO3

а) MgO

б) Mg(OH)2в) MgOHNO3

г) Mg(NO3)2 * H2O

д) MgO * MgOHNO3
37. Қандай тұз гидролиз процесіне түскенде қышқылдық орта түзеді?

а) KNO3

б) FeCl2

в) KCN


г) CaCl2

д) K2CO3


38. Фенолфталеин қандай ерітінділерде түссіз?

а) Na2CO3

б) KOH

в) Ba(NO2)2г) HNO3

д) K2S


39. Жаңбыр суы шамамен қандай орта көрсетеді?

а) рН > 7

б) рН < 7

в) рН = 7

г) рН ≥ 7

д) рН = 0


40. Берілген реакциялардың қайсысы тотығу-тотықсыздану реакцияларына жатпайды?

а) S + O2

б) Al + O2

в) Mg + H2SO4

г) CuSO4 + H2O →

д) Zn + H2SO4

41. Негіздердің қай қатарында тек сілті бар?

а) Cu(OH)2, NaOH, Fe(OH)2

б) RpOH, Sr(OH)2, KOH

в) Be(OH)2, LiOH, Fe(OH)3

г) Mg(OH)2, Ca(OH)2, Zn(OH)2

д) Fe(OH)2, KOH, Zn(OH)2


42. Қай тұздың формуласы дұрыс емес?

а) MgOHS


б) K2S

в) CaOHCl

г) K2HPO4

д) KNO3


43. Сызба-нұсқасы төменде келтірілген молекулярлы теңдеулердің қайсысы мына ионды

CH3COO- + H+ = CH3COOH теңдеуге сәйкес келеді?

а) CH3COOK + MgCl2

б) (CH3COO)2Pb + H2O →

в) CH3COOH + KOH →

г) CH3COONa + HCl →

д) AlCl3 + CH3COOH →

44. 1s22s22p63s23p63d3 электронды формуласы қай бөлшекке сәйкес келеді?

а) Mn

б) Mn2+в) Mn4+

г) Mn6+

д) Mn+7

45. Негізгі жағдайда қандай элементтердің атомдарында ішкі энергетикалық деңгейдегі электрондар саны бірдей?

а) Cr және Cu

б) Mg және S

в) Cr және Sc

г) Al және P

д) Al және Cr
46. Оқшауланған жүйеде химиялық процестің жүру бағытын қай термодинамикалық функция көрсетеді?

а) G


б) S

в) H


г) U

д) T


47. 3 О2  2О3 жүйесінің теңдеу константасының көрсеткішін көрсетіңіз:

а) КР = [O3]/[O2]

б) KP = [O3]2/ [O2]3

в) KP = [2O3] / [3O2]

г) KP= [O2]3/[O3]2

д) KP= [O2] / [O3]

48. Келесі қайтымды реакцияның 3Fe + 4H2O ↔ Fe3O4 +4H2↑ тепе-теңдік константасын анықтайтын теңдеуін көрсетіңіз?

а) KT = [H2]4/[H2O]4

б) KT = [H2O]4/[H2]4

в) KT = [H2] / [H2O]

г) KT = [H2O] / [H2]

д) KT = [Fe3O4]/ {[Fe]3[H2]4}


49. Берілген тұздардан қайсысы катион және анион бойынша гидролизге түседі?

а) ZnCl2

б) CH3COOK

в) (CH3COO)2Ba

г) Na2S

д) K2CO3


50. Көлемі 160 мл суда 40 г тұзды ерітті. Осы ерітіндідегі тұздың массалық үлесін көрсетіңіз?

а) 14


б) 16

в) 18


г) 20

д) 9
51. Төменде көрсетілген заттардың қайсысы коллоидты ерітінді түзеді?

а) ZnCl2

б) CuSO4

в) H2SiO3

г) H2SO4

д) CaCl2
52. 0,2 н 0,5 л Na2CO3 ерітіндісін дайындау үшін тұздың қандай массасын алу керек?

а) 5,3


б) 106

в) 53


г) 10,6

д) 15,9
53. 20 г натрий гидроксиді ерігенде неше мл. 0,2 М NaOH ерітіндісін алуға болады?

а) 2,5

б) 5,0


в) 50

г) 25


д) 7,5
54. Концентрленген күкірт қышқылын темір цистерналарда тасымалдайды, себебі:

а) күкірт қышқылы металдармен әрекеттеспейді;

б) концентрленген күкірт қышқылы темірді пассивтендіреді;

в) темір қышқылдарда ерімейді;

г) күкірт қышқылы күшті тотықтырғыш;

д) темір тотықпайды;

55. Na2SO4 балқымасын электролиздегенде катодта қандай процестер жүреді?

а) Na+ + 1e- → Na0

б) 2H2O -4e- →O2 + 4H+

в) 2H2O + 2e- → H2 + 2OH

г) 2SO42- -4e- → 2SO3 + O2

д) 4OH- - 4e- → 2H2O + O2


56. Темірдің катодты жамылғысы ретінде қолданылатын металды атаңыз?

а) Zn


б) Cr

в) Al


г) Sn

д) Mg
57. СuSO4 ерітіндісінің электролиз процесінде инертті электродтарда қандай заттар бөлініп

шығады?

а) Cu және SO2б) H2 және O2

в) Cu және O2

г) Cu және H2S

д) H2 және SO2


58. MgSO4 ерітіндісінің электролиз процесінде инертті электродтарда қандай заттар бөлініп

шығады?


а) Mg және O2

б) H2 және O2

в) H2 және SO3

г) Mg және SO3

д) MgSO4 электролиз процесіне түспейді.
59. Қай заттың сулы ерітіндісін электролиздегенде электродтарда су тотығу-тотықсыздану

процесіне түспейді?

а) CuBr2

б) CuSO4

в) AgNO3

г) KCl


д) Na2SO4
60. Қай заттардың арасында химиялық реакция жүреді?

а) Pb және NaNO3

б) Zn және CuSO4

в) Ag және HCl

г) Al және MgSO4

д) Pb және MgSO4
Анорганикалық химиядан тест тапсырмалары

ІІІ – вариант
1. Қай оксидтер өзара әрекеттеспейді?

а) K2O, ZnO

б) CaO, FeO

в) Co, Na2O

г) SO2, MgO

д) Na2O, BeO


2. Берілген тұздардың қайсысы қышқылдық тұздарға жатады?

а) NaНCO3

б) MgOHNO2

в) NH4Cl

г) CuOHCl
3. Берілген қатардағы қай қышқыл қышқылдық тұздар түзбейді?

а) азот қышқылы

б) кремний

в) күкірт

г) ортофосфор

д) күкіртті


4. Калий гидроксиді қай тұзбен әрекеттеседі?

а) CuCl2

б) Na2SO4

в) Na2SiO3

г) CaCl2

д) KNO3


5. Берілген қатардан негіздік оксидін, сілтіні, тұзды көрсетіңіз?

а) MgO, H2SO4, MgCl2

б) CO2, NaOH, HCl

в) CaO, Ca(OH)2, CaCl2

г) P2O5, Be(OH)2, MgSO4

д) CO2, Be(OH)2, MgCl2


6. Берілген алмасу реакцияларының қайсысы газ бөледі?

а) CaCl2 + K2CO3

б) ZnSO4 + Na2S →

в) FeS + HCl →

г) KOH + CO2

д) Cu(NO3)2 + NaOH →


7. Берілген реакциялардың қайсысында газ бөлініп шығады?

а) KCl + Na2SO4

б) CuSO4 + KOH →

в) Na2CO3 + HCl →

г) MgCl2 + Na2S →

д) Na2SO4 + ZnCl2


8. Берілген қосылыстардың қатарының қайсысы кальций гидросульфидіне сәйкес келеді?

а) Ca(HSO4)2

б) CaOHCl2

в) Ca(HS)2

г) Ca(HSO3)2

д) CaS
9. Қалыпты жағдайда 4 валентті күкірт оксидінің салмағы SO2 (N) 6,4 г. тең қандай көлем алады?

а) 22,4 л

б) 2,24 л

в) 44,8 л

г) 4,48 л

д) 5,6 л
10. (IV) көміртек оксидінің салмағы 8,8 г тең, қандай мөлшер құрайды?

а) 0,1 моль

б) 0,2 моль

в) 1 моль

г) 2 моль

д) 0,4 моль


11. Элементтің массалық саны

а) электрон саны

б) ядродағы протон саны

в) ядродағы нейтрон саны

г) ядродағы нейтрон және протон санының жиынтығы

д) реттік номері


12. Берілген қатардағы орбитальдардың қайсысының мағынасы жоқ?

а) 2s, 2p

б) 2d, 3f

в) 3d, 4s

г) 4s, 4f

д) 3s, 3p


13. Периодта реттік номер артуымен қатар:

а) атом радиусы кішірейеді, элементтің электр терістілігі артады;

б) атом радиусы артады, элементтің электр;

в) элементтің электр терістілігі және атом радиусы кемиді, сілтілігі кемиді;

г) электр терістілігі және атом радиусы артады;

д) электр терістілігі және атом радиусы өзгермейді;


14. Берілген қатарда Be → Mg → Ca элементтерінің металдық қасиеттері

а) кемиді;

б) артады;

в) бірінші кемиді, кейін артады;

г) өзгермейді;

д) бірінші артады, кейін кемиді;


15. Берілген қатардағы элементтердің қайсысында электр терістілігі артады?

а) Si → P → S → Cl

б) N → O → P → Br

в) P → N → S → Cl

г) S → N → C → Si

д) C → J → B → Si
16. Берілген қатардың қай қатары атом радиусы артуы бойынша орналасқан?

а) Na, Mg, Al, Si

б) C, N, O, F

в) O, S, Se, Te

г) I, Br, Cl, F

д) Rb, K, Na, Ni


17. Берілген қатардағы элементтердің қай қатарында электр терістілігі артады?

а) F, Cl, Si

б) Si, Cl, P

в) Si, P, Cl

г) Cl, P, Si

д) P, Si, Cl


18. Mn пен Cl бір топта, бірақ 2 топшада орналасқан...

а) элементтер әр түрлі периодта орналасқан;

б) Mn метал, Cl бейметал;

в) Cl-дың электр терістілігі мол;

г) Cl электронмен сыртқы деңгейшесін толтырады;

д) Mn–электр тоқ өткізгіш, Cl-электрон ішкі деңгейшесін толтырады;


19. НҒ молекуласы түзілген кезде қандай орбитальдар бүркескен?

а) S және P

б) S және S

в) P және P

г) d және P

д) S және d


20. Берілген қосылыстар қатарында қайсысы полюсті байланысқа жатады?

а) HCl, H2O, S8

б) O2, HCl, H2O

в) H2O, NH3, HF

г) HBr, NO, N2

д) O2, NO, S4


21. Берілген молекулалар қатарында қайсысы қос 3 жұп электрон түзеді?

а) O2

б) Br2

в) N2

г) Cl2

д) J2


22. Берілген қосылыстар қатарындағы қайсысы донорлы – акцепторлық механизм арқылы түзілген?

а) NH4Cl

б) NaCl


в) CCl

г) HCl


д) H2S
23. Химиялық кинетикада негізгі заң болып саналатын...

а) масса сақталу заңы

б) әрекеттесуші массалар заңы

в) еселік қатынас заңы

г) көлем қатынас заңы

д) Гесс заңы


24. Берілген химиялық реакцияның жылдамдығын анықтайтын теңдеуді көрсетіңіз?
2 А(қ) + 3 В2 (г) ↔ 2АВ3 (қ)
а) V = KC3(B2)

б) V= KC2 ( A*C3( 3B2)

в) V= KC (B3)

г) V= K*C (2A) C(3B2)

д) V= K*C (2A) C (3B2)
25. Оттегі молекуласындағы байланыс:

а) ионды;

б) ковалентті полюсті;

в) сутектік;

г) ковалентті полюссіз;

д) атомдық;


26. Хлорлылау қышқылының формуласы?

а) HClO


б) HСlO2

в) HClO3

г) HClO4

д) HCl
27. Молярлы массасы 256 г/моль күкірттің аллотропиялық түр өзгерісіне неше атом кіреді?

а) 2

б) 4


в) 6

г) 8


д) 10

28. Берілген химиялық реакция бойынша химиялық реакция энтальпиясы ∆Н ═ 46 кДж


CuO (графит) = Cu + CO

х 0 0 -110
  1. –156

б) +156

в) –15,6


г) +15,6

д) + 23,4


29. Реакцияда энтальпияның өзгеруін көрсетіңіз?

∆Н кДж


28 О2 + О2 = 28 О3

-297 0 -396

а) -198


б) +198

в) -99


г) +99

д) -297
30. Тотықтырғыштарға жататындары:

а) металдар, сутегі, углерод;

б) теріс тотығу дәрежелі элементтері бар қосылыстар;

в) альдегидтер және спирт тер;

г) жоғары оң тотығу дәрежелі элементтері бар қосылыстар;


31. Гидролизге түсетін тұздың формуласы?

а) K2S

б) Na2SO4

в) KCl


г) K2SO4

д) NaCl
32. Химиялық реакцияның жылу эффектісін табыңыз?

2 Mg + CO2 → 2MgO + C (графит)

0 -393,5 -601,2 0

а) + 808,9

б) +80,89

в) –808,9

г) –80,89

д) +40,49

33. Берілген химиялық реакцияның 2 А(г) + В(к( = С (к) жылдамдығын келесі формула арқылы анықтайды:

а) V = K * C2 (A)

б) V = K * C (B)

в) V = K * C (A) * C(B)

г) V = K * C2 (A) * C(B)

д) V = K * C* (A)
34. Коллоидты ерітінділердің шын ерітінділерден айырмашылығы?

а) олардың еру процессі жылу бөліну арқылы жүреді;

б) екі немесе оданда көп бөлшектерден тұрады;

в) тиндаль эффектісі байқалады;

г) айырмашылығы жоқ;

д) тұнба түзеді;


35. Берілген қышқылдар қатарының қайсысы коллоидты ерітінді түзеді?

а) H2CO3

б) H2SO3

в) H2SiO3

г) H2SO4

д) HCl
36. Ерітінді дайындау үшін 20 г NaCl және 180 г H2O берілген жағдайда, натрий хлориді ерітіндісінің массалық үлесін (%)табыңыз?

а) 0,1 %

б) 15 %


в) 10 %

г) 1,5 %


д) 1%
37. Қандай тұздың ерітіндісінде [Н+] = [OH-] тең?

а) K2SiO3

б) K2S

в) KNO3

г) K2CO3

д) K2SO3


38. Қандай тұздың ерітіндісінде фенолфталеиннің түсі өзгереді?

а) Na2S

б) NaCl

в) (CH3COO)3Alг) Al2(SO3)3

д) NaNO2


39.Натрий және калий силикаттарының ерітінділері қандай орта көрсетеді?

а) рН = 7

б) рН >7

в) рН < 7

г) рН ≤ 7

д) рН = 0


40. Қандай заттың құрамында бір элемент әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш:

а) 3HNO2 → HNO3 + 2NO + H2O

б) 2KClO → 2KCl + 3O2

в) 2KJ + Cl2 → 2KCl + J2

г) NH4NO3 → N2O + 2H2O
д) 2Fe2O3 + C → 4FeO + CO2

41. Қай қатарда тек амфотерлі гидроксидтер көрсетілген?

а) Cr(OH)2, Be(OH)2, Zn(OH)2

б) Cu(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2

в) KOH, Sn(OH)2, Fe(OH)2

г) Fe(OH)3, Al(OH)3, NaOH

д) Al(OH)3, KOH, Zn(OH)2
42. Қай реакция нәтижесінде тұнба түзіледі?

а) Na2SO4 + AlCl3

б) KCl + NaNO3

в) ZnCl2 + K2S →

г) CuCl2 + ZnSO4

д) ZnCl2 + Na2SO4


43. Қандай бөлшекте электрон санына қарағанда протон саны көп?

а) Mg


б) Mg2+

в) S2-

г) N-3

д) O-2


44. 1s22s22p6 электронды формуласы сәйкес келеді....

а) тек фтор ионына;

б) тек натрий ионына;

в) тек неон атомына;

г) магний ионына;

д) фтор, натрий, магний иондарына және неон атомына;


45. Полярлы ковалентті байланысы бар полярлы молекулаға мысал:

а) NaCl


б) O2

в) HF


г) CCl2

д) Li2O


46. Жұмыс жүрмейтін жабық жүйеге арналған, термодинамиканың бірінші заңының

математикалық жазылуын көрсетіңіз;

а) Qp = ∆ H

б) Qv = ∆ U

в) ∆ U = 0

г) ∆ G = ∆ H - T∆S

д) Q = ∆ U + A
47. A2 (г) + В2 (г) ↔ 2АВ (г) реакциясына арналған тіке процесстің кинетикалық теңдеуін көрсетіңіз.

а) V = k [A]2[B2]

б) V = k [2A] [2B]

в) V = k [A2][B2]2

г) V = k{a2][B2]2

д) V = k{A2][B]2

48. Әрекеттесуші массалар заңына ұсынып, берілген қайтымды реакцияның

2 SO2 + O2  2 SO3  H  0 тепе-теңдік константасының теңдеуін көрсетіңіз:

а) KP = [SO3]2 / [O2]

б) KP = [O2]/ [SO3]2

в) KP = [SO3]2/ [SO2]2 * [O2]

г) KP = [SO2]2 / [SO3]2

д) KP = [SO2]/ [SO3]

49. Ерітінділерде қатты заттардың еруі кезіндегі энтальпия мен энтропияның өзгеруін

көрсетіңіз?

а)  или  и S>0

б) H<0, S<

в) H> и S<

г) H=0 и S0

д) H>, S=


50. 200 мл. көлемді ерітіндіде массасы 7,4 г болатын кальций гидроксиді бар. Ерітінді

эквивалентінің молярлы концентрациясын көрсетіңіз?

а) 2,0 н

б) 1,5 н


в) 1,0 н

г) 0,5 н


д) 0,75 н
51. 20 г NaCl мен 180 г Н2О –дан дайындалған ерітіндідегі NaCl-дың массалық үлесін

табыңыз?


а) 40 %

б) 20 %


в) 10 %

г) 5 %


д) 15 %
52. 0,2 н K2CO3 ерітіндісінің 0,2 л көлемінде K2CO3-тің қанша массасы бар?

а) 2,76


б) 27,6

в) 15,6


г) 1,56

д) 4,14


53. 450мл суда 50 г К2СО3 ерітсе, К2СО3-нің массалық үлесін табыңыз?

а) 10


б) 5

в) 15


г) 20

д) 8


54. Алюминий неге коррозияға ұшырамайды?

а) концентрлі қышқылдарда ерімейді;

б) амфотерлі қасиетке ие;

в) оксидті қорғаныш пленкамен жабылған;

г) тотықтырғыш болып табылады;

д) электр тогын жақсы өткізеді;


55. Қандай заттардың сулы ерітінділерінің электролизі кезінде сілті алуға болады?

а) KCl


б) CuSO4

в) MgCL2

г) AgNO3

д) FeCl2


56. Берілген гидроксидтердің Ca(OH)2, Cu(OH)3, Mg(OH)3, Au(OH)3, Fe(OH)3 Гиббс энергиясының мәндері арқылы қай металдар (Ме – Mg, Ca, Cu, Fe, Au) ылғалды ортада келесі теңдеу арқылы Me + H2O + O2 → Me(OH)n коррозия процесіне түседі:

а) -897


б) -357

в) -834


г) -290

д) -694
57. Темірден жасалған бұйымды коррозиядан қорғау үшін оны қандай металмен қаптау

керек? (анодты қаптау)

а) Sn


б) Cu

в) Zn


г) Ni

д) Cd
58. Мыс сульфатының (ІІ) құймасын электролиздеген кезде көмір электродтарда не

бөлінеді?

а) H2, SO3, O2

б) Cu және SO2

в) H2 жәнеO2

г) Cu, SO3, O2

д) Cu және O2


59. Қандай заттардың арасында реакция мүмкін емес?

а) CuSO4 және Fe

б) Pb(NO3)2 және Zn

в) Cu(NO3)2 және Pb

г) ZnSO4 және Fe

д)ZnSO4 және Mg


60. Полярлы ковалентті байланысы бар полярлы молекулаға мысал болып...

а) NaCl


б) O2

в) HF


г) CCl4

д) Li2O


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет