Құжат № Бекітілген күні: 2014 жылбет2/2
Дата14.03.2018
өлшемі0.54 Mb.
#20959
1   2

«Астана-финанс Банкі» АҚ жеке тұлғаның ағымдағы шотты ашу туралы өтініш / Заявление об открытии текущего счета для физических лиц в АО «Банк «Астана-финанс» №______________________


Шарттың негізгі деректемелері / Основные реквизиты Договора
 1. Клиент / Клиент 1. Клиент ЖСН-і / ИИН Клиента 1. Шартты жасаған күні / Дата заключения Договора 1. № Шоттары (Клиенттің ЖСК-ы – Жеке сәйкестендіру коды)/ Шоттың валютасы / № Счета (ИИК - Индивидуальный идентификационный код Клиента)/Валюта счета 1. Жеке басын куәландыратын құжаттың № / № документа, удостоверяющего личность 1. Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні және оны берген орган / Дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность 1. Банктің комиссиялары: / Комиссии Банка:

  1. Ағымдағы шотты ашу / Открытие текущего счета

Тегін / Бесплатно

  1. Филиал аралық желі мен банк аралық аудармалар бойынша қолма-қол ақшасыз түсу жолымен түскен қолма-қол ақшаны ағымдағы шоттан беру / Выдача наличных денег с текущего счета поступивших безналичным путем по межфилиальной сети и по межбанковским переводам

Ұлттық валютадағы шот бойынша 0,5% (min 100,00 KZT),

/ 0,5% по счетам в национальной валюте (min 100,00 KZT),

Шетелдік валютадағы шот бойынша 1% (min 2,00 USD, 1,00 EUR, 60,00 RUB) / 1% по счетам в иностранной валюте (min 2,00 USD, 1,00 EUR, 60,00 RUB)


  1. Шот ашылған сәттен бастап 12 айдың ішінде шот бойынша қозғалыс болмаған жағдайда / При отсутствии движения по счету с момента открытия счета в течении 12 месяцев

250,00 KZT в пределах остатка на счете
 1. Банк тарифтерімен таныстым және қандай да бір қарсылықсыз және ескертпесіз қабылдаймын. / С тарифами Банка ознакомлен (-а) и принимаю без каких-либо возражений и замечаний.

 1. Осы Өтініш жеке тұлғаларға арналған Банктік қызмет көрсету кешенді шартының ажырамайтын бөлігі болып табылады және Клиент Банктің ресми веб-сайтында орналастырылған шарттың талаптарымен таныспын, қандай да бір наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдаймын деп қол қоя отырып бекітеді / Подписывая Заявление, которое является неотъемлемой частью Комплексного договора банковского обслуживания, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и соглашается со всеми условиями Договора, размещенного на официальном веб-сайте Банка принимая их без каких-либо возражений и замечаний.

 1. Тараптардың қолдары / Подписи Сторон


БАНК:

Атауы / НаименованиеЗаңды мекенжайы / Юр.адресТелефоны / ТелефонБСН / БИНБСК / БИК ______________

Қолы / Подпись

м.о / м.п
КЛИЕНТ:

Аты-жөні / ФИОМекенжайы / АдресТелефоны / Телефон_____________

Клиенттің қолы / Подпись Клиента


«Астана-финанс Банкі» АҚ жеке тұлғаларға арналған

Банктік қызмет көрсету кешенді шартына (Қосылу шартына)

4 Қосымша

2 Өтініштің үлгі нысаны

Приложение №4

к Комплексному договору банковского обслуживания

(Договор присоединения) для физических лиц в АО «Банк «Астана-финанс»

Типовая форма заявления №2

Шот ашу және «Астана-финанс Банкі» АҚ жеке тұлғаларға арналған Банктік қызмет көрсету кешенді шартына (Қосылу шартына) қосылу жөніндегі өтініш / Заявление об открытии Счета и присоединении к комплексному договору банковского обслуживания (Договор присоединения) для физических лиц в АО «Банк «Астана-финанс»Салым атауы / Название вклада «Астана»______________________

Жинақ шотының негізгі деректемелері/Основные реквизиты сберегательного счета

1. Салымшы /Вкладчик

 

2. Салымшының ЖСН/ИИН Вкладчика

 

3. Шарттың жасалған күні/Дата заключения Договора

 

4. Шоттың № KZT / № Счета KZT

 

4.1. Салым сомасы / Сумма Вклада

 

4.2. Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу (годовая) %

 

4.3. Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*

 

4.4. Ең төменгі айырбастау сомасы, KZT/ Минимальная сумма конвертации

150 000 KZT

5. Шоттың № USD / № Счета USD

 

5.1. Салым сомасы USD / Сумма Вклада

 

5.2. Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу (годовая) %

 

5.3. Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*

 

5.4. Ең төменгі айырбастау сомасы / Минимальная сумма конвертации

1000 USD

6. Шоттың № EUR / № Счета EUR

 

6.1. Салым сомасы / Сумма Вклада

 

6.2. Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу (годовая) %

 

6.3. Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*

 

6.4. Ең төменгі айырбастау сомасы / Минимальная сумма конвертации

1000 EUR

7. Шоттың № RUR / № Счета RUR

 

7.1. Салым сомасы / Сумма Вклада

 

7.2. Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу (годовая) %

 

7.3. Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*

 

7.4. Ең төменгі айырбастау сомасы / Минимальная сумма конвертации

30 000 RUB

8. Салым бойынша төмендетілмейтін қалдық сомасы /Сумма неснижаемого остатка по Вкладу

20 000 KZT

9. Сыйақыны капиталдау немесе банк шотына ай сайын төлеу № / Капитализация вознаграждения / Ежемесячная выплата на банковский счет

 

10. Шарттың әрекет ету мерзімінің аяқталу күні/ Дата окончания срока действия Договора

 

11. Жеке басын растайтын құжаттың № және берілген күні / № и дата выдачи документа удостоверяющего личность

 

12. * Шарт жасалған күніне Салым бойынша сыйақының тиімді мөлшерлемесі (жылдық) % / * Эффективная ставка вознаграждения по Вкладу на дату заключения Договора (годовая), %

13. Банк тарифтерімен таныстым және қандай да бір наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдаймын / С тарифами Банка ознакомлен (а) и принимаю без каких-либо возражений и замечаний.

14. Осы Өтініш жеке тұлғаларға арналған Банктік қызмет көрсету кешенді шартының ажырамайтын бөлігі болып табылады және Салушы Банктің ресми веб-сайтында орналастырылған шарттың талаптарымен таныспын, қандай да бір наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдаймын деп қол қоя отырып бекітеді / Подписывая Заявление, которое является неотъемлемой частью Комплексного договора банковского обслуживания, Вноситель подтверждает, что он ознакомлен и соглашается со всеми условиями Договора, размещенного на официальном веб-сайте Банка принимая их без каких-либо возражений и замечаний.
15. Тараптардың қолдары / Подписи Сторон

БАНК/ БАНК:

 

САЛЫМШЫ /ВКЛАДЧИК:

Атауы / Наименование

 

 

Аты-жөні / ФИО

 

Заңды мекенжайы / Юр.адрес

 

 

Мекенжайы / Адрес

 

Телефоны / Телефон

 

 

Телефоны / Телефон

 

БСН / БИН

 

 

 

 

БСК / БИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ ____________________________

Қолы, м.о./Подпись м.п Салымшының қолы/ Подпись Вкладчика

«Астана-финанс Банкі» АҚ жеке тұлғаларға арналған

Банктік қызмет көрсету кешенді шартына (Қосылу шартына)

4 Қосымша

3 Өтініштің үлгі нысаны

Приложение №4

к Комплексному договору банковского обслуживания

(Договор присоединения) для физических лиц в АО «Банк «Астана-финанс»

Типовая форма заявления №3

Шот ашу және «Астана-финанс Банкі» АҚ жеке тұлғаларға арналған Банктік қызмет көрсету кешенді шартына (Қосылу шартына) қосылу жөніндегі өтініш / Заявление об открытии Счета и присоединении к комплексному договору банковского обслуживания (Договор присоединения) для физических лиц в АО «Банк «Астана-финанс»Салым атауы / Название вклада «На вырост»______________________

Жинақ шотының негізгі деректемелері/Основные реквизиты сберегательного счета

 1. Салымшы /Вкладчик

 

 1. Салымшының ЖСН/ИИН Вкладчика

 

 1. Жеке басын куәландыратын құжатың үлгісі/ Тип документа, удостоверяющий личность

 

 1. №; (сериясы, болған жайғдайда) берген орган және жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні / № (серию, при наличии), орган выдавший и дату выдачи документа, удостоверяющего личность

 

 1. Шарттың жасалған күні/Дата заключения Договора

 

 1. Шоттың № KZT / № Счета KZT

 

  1. Өтінішке қол қойған уақыттағы салым сомасы / Сумма Вклада на
   момент подписания Заявления

 

  1. Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу (годовая) %

 

  1. Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*

 

  1. Салым бойынша төмендетілмейтін қалдық сомасы /Сумма неснижаемого остатка по Вкладу

5000 KZT

  1. Шоттан ақшаны ішінара алу немесе Шартты мерзімінен бұрын бұзған жайғдайда сыйақы ставкасы / Ставка вознаграждения действующая при частичном изъятии суммы денег и досрочном расторжении договора банковского вклада

10%

 1. Шоттың № USD / № Счета USD

 

  1. Өтінішке қол қойған уақыттағы салым сомасы / Сумма Вклада на
   момент подписания Заявления

 

  1. Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу (годовая) %

 

  1. Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*

 

  1. Салым бойынша төмендетілмейтін қалдық сомасы /Сумма неснижаемого остатка по Вкладу

20 USD

  1. Шоттан ақшаны ішінара алу немесе Шартты мерзімінен бұрын бұзған жайғдайда сыйақы ставкасы / Ставка вознаграждения действующая при частичном изъятии суммы денег и досрочном расторжении договора банковского вклада

3%

 1. Шоттың № EUR / № Счета EUR

 

  1. Өтінішке қол қойған уақыттағы салым сомасы / Сумма Вклада на
   момент подписания Заявления

 

  1. Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу (годовая) %

 

  1. Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*

 

  1. Салым бойынша төмендетілмейтін қалдық сомасы /Сумма неснижаемого остатка по Вкладу

20 EUR

  1. Шоттан ақшаны ішінара алу немесе Шартты мерзімінен бұрын бұзған жайғдайда сыйақы ставкасы / Ставка вознаграждения действующая при частичном изъятии суммы денег и досрочном расторжении договора банковского вклада

2%

 1. Сыйақыны төлеу тәртібі мен жиілігі / Порядок и частота выплаты вознаграждения

Капиталданады/ ай сайын / Капитализация /ежемесячная

 1. Шарттың әрекет ету мерзімінің аяқталу күні/ Дата окончания срока действия Договора

 

 1. * Шарт жасалған күніне Салым бойынша сыйақының тиімді мөлшерлемесі (жылдық) % / * Эффективная ставка вознаграждения по Вкладу на дату заключения Договора (годовая), %

 1. Банк тарифтерімен таныстым және қандай да бір наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдаймын / С тарифами Банка ознакомлен (а) и принимаю без каких-либо возражений и замечаний.

 1. Осы Өтініш жеке тұлғаларға арналған Банктік қызмет көрсету кешенді шартының ажырамайтын бөлігі болып табылады және Салушы Банктің ресми веб-сайтында орналастырылған шарттың талаптарымен таныспын, қандай да бір наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдаймын деп қол қоя отырып бекітеді / Подписывая Заявление, которое является неотъемлемой частью Комплексного договора банковского обслуживания, Вноситель подтверждает, что он ознакомлен и соглашается со всеми условиями Договора, размещенного на официальном веб-сайте Банка принимая их без каких-либо возражений и замечаний.

 1. Тараптардың қолдары / Подписи Сторон

БАНК/ БАНК

 

САЛУШЫ /ВНОСИТЕЛЬ:

Атауы / Наименование

 

 

Аты-жөні / ФИО

 

Заңды мекенжайы / Юр.адрес

 

 

Мекенжайы / Адрес

 

Телефоны / Телефон

 

 

Телефоны / Телефон

 

БСН / БИН

 

 

 

 

БСК / БИК

 

 

 

 

_____________________________ ____________________________

Қолы, м.о./Подпись м.п Салушының қолы/ Подпись ВносителяДостарыңызбен бөлісу:
1   2
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет