Жинақ банкі АҚ еб-де жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету талаптарынаДата22.04.2019
өлшемі67 Kb.
#112034

Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де жеке тұлғаларға банктік

қызмет көрсету талаптарына

№ 15 Қосымша
Приложение № 15

к Условиям банковского обслуживания

физических лиц в ДБ АО «Сбербанк»«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де жеке тұлғалардың аллокирленбеген металл шотымен операциялар жүргізу талаптары


1. МӘНІ:

Осы арқылы,

тиісті түрде толтырылған «Жинақ банкі» АҚ ЕБ жеке тұлғалардың аллокирленбеген металл шоттарымен жасалатын операцияларды жүргізу талаптары» (бұдан әрі – Талаптар) және Талаптардың № ___ Қосымшасы болып табылатын «Жинақ банкі» АҚ ЕБ жеке тұлғалардың аллокирленбеген металл шоттарымен жасалатын операцияларды жүргізу ережелеріне» (бұдан әрі – Ереже) қол қойған, ___________________________________

____________________________________

(клиенттің аты-жөні)

бірінші тараптан,

бұдан былай «Банк» деп аталатын «Жинақ банкі» АҚ ЕБ атынан _____________________ негізінде әрекет ететін ____________________,

екінші тараптан, Талаптар, Ережелерге, бірге атағанда Клиент пен Банк арасында жасалған Аллокирленбеген металл шотының шартына (бұдан әрі – АМШ шарты) қол қойды.

1.1. Клиент «Жинақ банкі» АҚ ЕБ жеке тұлғалардың аллокирленбеген металл шоттарымен жасалатын операцияларды жүргізу ережелерімен танысқанын растайды.

1.2. Клиент Шотқа Банктен Металл сатып алу арқылы Металл енгізеді, ал Банк массасы ______ троя унциясында (______________________) (жазбаша) болатын Металды қабылдайды.

1.3. Банк Клиентке Аллокирленбеген металл шотын (бұдан әрі – АМШ) ашады, жеке белгілерін көрсетусіз бағалы металды есепке алу үшін және Қазақстан Республикасының заңнамасы, Банк тарифтері, ішкі нормативтік құжаттар, сондай-ақ ИМШ шартының талаптарына сәйкес осы Шот бойынша келесі операцияларды жүзеге асыру үшін ___________ (бұдан әрі мәтін бойынша Металл) ЖСК №_____________ береді:
- Банктен сатып алынған Металды клиенттің шотына есептеу (Қосымша 3.1);

- Металды клиент Шотынан есептен шығару (Банкке сату) (Қосымша 3.2).


2. НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР:

2.1. Шот ашу, Шот бойынша операциялар жүргізу, және АМШ шартына сәйкес Банк ұсынатын басқа қызметтер үшін, Клиент Банкке Банкте қолданылатын Тарифтерге сәйкес комиссия төлейді. Банк пен Клиент арасындағы есеп айырысулар Банк кассасына қолма-қол ақша салу, Клиенттің Банкте ашылған басқа банктік шотына аудару жолымен жүргізіледі.

Условия проведения операций с неаллокированными металлическими счетами физических лиц в ДБ АО «Сбербанк»


 1. ПРЕДМЕТ:

Настоящим, _____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Клиента)

подписывая надлежащим образом заполненные «Условия проведения операций с неаллокированными металлическими счетами физических лиц в ДБ АО «Сбербанк» (далее-Условия) и Правила проведения операций с неаллокированными металлическими счетами физических лиц в ДБ АО «Сбербанк» (далее - Правила), являющиеся Приложением №___ к Условиям, с одной стороны и ДБ АО «СБЕРБАНК», именуемый далее «БАНК», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________________ с другой стороны, подписали Условия, Правила, в совокупности являющиеся заключением между Клиентом и Банком Договора неаллокированного металлического счета (далее - Договор НМС).
  1. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами проведения операций с неаллокированными металлическими счетами физических лиц в ДБ АО «Сбербанк».

  2. Клиент вносит на Счет Металл путем приобретения у Банка Металла, а Банк принимает Металл в массе______________ тройских унций (______________________) (прописью).

  3. Банк открывает Клиенту Неаллокированный Металлический Счет (Далее-НМС), присваивает ИИК №_____________ в ___________ (далее по тексту Металл) для учета драгоценного металла без указания индивидуальных признаков и осуществления, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Тарифами Банка, внутренними нормативными документами Банка, а также условиями Договора НМС, по данному Счету следующих операций:

- зачисление, купленного у Банка Металла на Счет клиента (Приложение 3.1);

- списание (продажа Банку) Металла со Счета клиента (Приложение 3.2). 1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
  1. За открытие Счета, ведение операций по Счету и иные услуги, предоставленные Банком согласно Договору НМС, Клиент уплачивает Банку комиссии в соответствии с действующими в Банке Тарифами. Расчеты между Банком и Клиентом производятся путем взноса наличными в кассу Банка, перевода с другого банковского счета Клиента, открытого в Банке.
Металдың түрі/

Вид Металла:

 • Алтын/Золото

 • Күміс/серебро

 • Платина

 • Палладий

Банктің Металды сату бағасы (санмен және жазбаша)/Цена продажи Металла Банком (цифрами и прописью):

___________________________________________

___________________________________________

(теңге/троя унциясы / тенге/тройская унция)


Металдың массасы (санмен және жазбаша)/Масса Металла (цифрами и прописью):

___________________________________________

___________________________________________

(троя унциясы/тройских унций)


Банктің сату бағасы бойынша ақша баламасы (санмен және жазбаша)/Денежный эквивалент по цене продажи Банка (цифрами и прописью):

___________________________________________

___________________________________________

(теңге/тенге)
 1. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ/АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ, Қазақстан Республикасы,

Мекенжайы: Алматы қ., Гоголь/Қалдаяқов к-ші, 30/26

Қазақстан Ұлттық Банкінің монетарлық операцияларды есепке алу басқармасындағы (ООКСП) корр. шоты KZ82125KZT1001300306, коды 125

БСК SABRKZKA

БСН 930740000137

____________________________________

(аты-жөні, қолы)

Филиал____________________________
Құрылымдық бөлімшенің № __________________

Банктің атынан, қол қоюға толық өкілеттілігі бар,


____________________________________

(аты-жөні, қолы)
Клиент:

____________________________________

Мекенжайы: ________________________

ж/куәлігі___________________________

СТН: __________________________

ЖСН: ___________________________

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-дегі ЖСК: ______________________

Телефон: __________________________


Клиенттің атынан толық қол қою уәкілеттігімен, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ ұсынатын қызмет Тарифтерімен» танысқанын және келісімін растай отырып,
____________________________________________________________ (аты-жөні, қолы)

(аты-жөні, қолы)


Банк:

ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан,

Адрес: ______________________________ ____________________________________

Кор.счет KZ82125KZT1001300306 код 125

в Управлении учета монетарных операций (ООКСП) Национального Банка Республики Казахстан.

БИК SABRKZKA

БИН 930740000137.

Филиал______________________________

структурное подразделение № __________________

От Банка, с полными полномочиями подписывать,

____________________________________

(ф.и.о., подпись)Клиент:

______________________________________

Адрес: ________________________________

Уд/л: ________________________________

ИИК _____________________________

в ДБ АО «Сбербанк».

ИИН:_________________

Телефон: ____________________________

От Клиента, с полными полномочиями подписывать, с подтверждением ознакомления и согласия с «Тарифами на услуги, оказываемые ДБ АО «Сбербанк»

________________________________________________________ (ф.и.о., подпись)
Каталог: uploads -> files
files -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
files -> 14 қараша 2012 жылы нормативтік құқықтық кесімдерді
files -> Спорттық атақтарды, разрядтарды және біліктілік санаттарын беру нормалары мен талаптарын бекіту туралы
files -> Календарный план
files -> Қр ауыл шаруашылығы министрлігі «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» кақ
files -> Гаев Андрей Михеевич


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет