Жұмыс бағдарламасы 050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар»бет5/5
Дата24.09.2017
өлшемі443.88 Kb.
#1623
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5

4.2 Пән тақырыптарының мазмұны


1 тақырып. Кіріспе.

2 тақырып. Гидравлика. Сүйыктыктың непзгі касиеті. Сүйыктык және газдың аныктамалары.Сүйыктыкка әсер ететін күштер. Сұйыктыктын кысымы. Сүйыктықтың үйкелісіне арналған Ньютонның заңы. Созылу. Беттегі тартуы. Сүйықтықтағы қаныққан будьщ қысымы. Газдың сүйыктыкта еруі. Аномальдык сұйықтыктар. Бинтем формуласы. Идеал сүйықтықтьщ моделі. Сұйыктыктың кернеулі күйі.

3 тақырып. Гидростатика. Қозғылыссыз сүйықтыктағы кысымның қасиеттері. Гидростатиканың негізгі теңдеуі. Эйлер тендеуі. Теңді қысымдардың беттері. Сұйыктыктың бос беті. Паскаль зацы. Қысым өлшеу приборлары. Жазық пен қисык сызықты бетке әсереткен сүйыктыктын қысым күші. Архимед заңы. Денелердің жүзуі. Сүйыктыктыңсалыстырмалы тынышы. Ыдыстағы сүйыктыктьвд тіксызықты теңдеулі козғалысы.Сүйыктық қүйылған ыдыстың бірқалыпты айналмасы.

4 тақырып. Сүйықтык пён газдын кинематикасы мен динамикасы. Сүйыктык козғалысының түрлері. Сүйықтык пен газдың кинематикасының негізгі түсініктері. Сүйыктыктың ағыны. Орташа жылдамдык. Шығын. Шығыннын теңдеуі. Идеалды сүйыктық козғалысынын дифференциалдык теңдеуі. Идеалды сұйыктыктың орнықпаған қозғалысына арналған Бернулли теңдеуінін интерпритациясы. Идеалды сұйықтыктын салыстырмалы козгалысына арналған Бернулли теңдеуі. Реалдык сүйыктьщтың ағынына арналған Бернулли теңдеуі. Кориолис коэффиценті. Гидравликалык жоғалту туралы жалпы мағлұматтар. Гидравликалық жоғалту түрлері. Пито трубкасы, Вентури шығын өлшегіші. Машина жасауда Бернулли теңдеуін пайдаланатын мысалдары. Газдык динамиканың элементтері. Сүйықтыктың козғалыс сандарының теңдеуін пайдалану.

5 тақырып. Тесіктерден және саптамалардан сұйықтықтың өтуі. Жұка қабырғадағы тесіктен түракты ағынмен сұйыктықтың ағуы. Сыгылу, жылдамдық, шығын коэффиценті.Цилиндрлік саптама аркылы сүйыктыктың ағуы. Саптаманың түрлері. Толыксыз сығымдасүйықтықтын ағып өткі. айнымалы ағын кезіндегі сүйықтықтың ағып өтуі. Щапшып ағу техникасы туралы түсініктер. Газдардың тесіктерден ағып өтуі.

6 тақырып. Гидро және пневможетектерді топтастырмасы мен жалпы мағлүматтар Сұйыктыктын біртегіс және кедір-бұдыр кұбырлардан жылжығандағы үзындык бойындағы жергілікті кедергісінін коэффиценті, кедергінің ауысу облысы. Кедір-бүдырдағы және дөнгелек емес күбырлардағы турбуленттік ағын. Өлшем анализінің әдісін пайдалану. Дарси формуласы. Никурадзенін графигі. Гидродинамикалык бейнелі теория негіздері. Гидродинамикалык күбылыстарды модельдеу.

7 тақырып. Көлемдік гидромашиналар Гидромашиналардың жалпы қасиеттері. Көлемді сораптардың жұмыс үрдісіндегі сипаттаушы шамалары. Піспекті және плунжерлі сораптардың құрылысы мен қолданылатын облысы. Піспектің қозғалуына арналған кинематикалық байланыс және берілістің өзгеріс заңы. Қақпақша жүйесінің тарату жұмысы. Піспекті сораптардың қалыпсыз берілісі және оны теңестіру тәсілдері. Піспекті сораптың индикаторлы диаграммасы. Піспекті машиналар. Роторлы сораптың жалпы қасиеттері мен топтастырылуы. Роторлы сораптың сипаттамалары.Роторлы-піспекті гидромашиналар. Радиал-піспекті гидромашиналар. Биік моментті радиал-піспекті гидравликалық моторлар. Аксиалды-піспекті гидромашиналар. Роторлы-піспекті гидромашиналардың энергия балансы мен индикаторлы диаграммасы. Берілісті реттеу. Сораптың құбырлы өткізгішке жасаған жұмысы. Ротролы-піспекті сораптардағы кавитация.Пластинкалы, тісті дөңгелекті және бұрамалы сораптар. Осы сораптардың құрамалары мен типтері. Жұмыс көлемдерін анықтау. Беріліс және оның қалыпсыздығы. Сораптардың мінездемелері. Берілісті реттеу. Сораптың құбырлы өткізгішке жасаған жұмысы.Көлемді гидравликалық қозғауыштар. Гидроцилиндрларды есептеу. Бұрылыстық гидравликалық қозғауыштар. Роторлы-гидравликалық қозғауыштар – гидромоторлар. Роторлы сораптың және гидромоторлардың кері қайтымдылығы. Роторлы-піспекті, пластинкалық, тісті дөңгелекті және бұрамалы гидромоторлардың типтері. гидромотордың білігіндегі қуат пен айналдырушы иінді күшті есептеу.

8 тақырып. Гидродинамикалық берілістер Гидродинамикалық берілістердің тағайындамасы жєне ќолданылатын облысы. Гидромуфтаныњ жұмыс процесі және мінездемесі. Гидродинамикалық берілістердің мінездемелерін қайтадан есептеу және оларды моделдеу. Гидромуфталардың қозғауыштармен және энергияны қолданушылармен жұмыс істеуі.

9 тақырып. Гидроаппаратура Гидроаппаратура және көмекші элементтер. Тараткыш күралдар. Негізгі типтері, олардың арнауы және іс-әрекеті (золотникті, кранды, клапанды). Гидроклапандар. Олардаң іс-әрекеті, күрамасы мен мінездемесі. Дроссельді қүрамалар (гидробекіткіш), оның арнауы, іс-әрекеті мен мінездемесі. Фильтрлар. Гидропневмоаккумуляторлар. Гидросызықтар. Гидросыйымдылыктар. Жүмыс сүйыктары және оларды тазарту мен суыту.

10 тақырып. Колемді гидрожетекті реттеу Көлемді реттеу. Дроссельді тізбектепкоскандағы гидрожетекті дроссельдік реттеу. Дроссельді тізбектеп коскандағыгидрожетектің пайдалы әсер коэффиценті. Дроссельді катарлас коскандағы гидроприводты дроссельдік реттеу. Гидрожетектерді реттейтш тәсілдерді салыстыру. Шығу буындардың кочғалыстарын түрактандыру мен үйлестіру.

11 тақырып. Гидро және пневможетектерді есептеу Қүбырларды гидравликалық есептеу. Қарапайым күбырдың негізгіесептеу теңдеуі. Тіркесті және катарлас күбырлардың косылуы. Күрделі күбырлар. Сараптыберіліспен күрастырылған күбырлар. Газдарға арналған күбырларды гидравликалық есептеу.

4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі


1) 2 тақырып. Сүйыктықтардың және газдардың физикалык касиеттерін есеп жолымен аныктау. Сүйыктыктьщ және газдың тепе теңдігі н анықтауы.

2) 3 тақырып. «Гидростатика» тақырыбы бойынша есеп шығару.

3) 4 тақырып Бернулли теңдеуін колданып есеп шығару. Вентури шығын өлшегішті есептеу. Бернулли теңдеуі аркылы сүйықтықтьщ жылдамдығын жөне шығынын анықтау.

4) 5 тақырып. «Гидравликалык кедергілер» тақырыбы бойынша есеп шығару.

5) 6 тақырып. «Түрақты және айнымалы ағын бойынша сұйықтықтың тесіктерден ағып өтуі» такырыбы бойынша есеп шығару.

6) 7 тақырып. Қарапайым және кедергі күбырларды есептеу. «Қүбырлардағы гидравликалык соккы» такырыбы бойынша есеп шыгару. Қүбырлардың ішіндегі гидросоққыдеген такырап бойынша есептер анықтап шешу.

7) 8 тақырып. «Қатты кабырғалы өзіндік ағындар» тақырыбы бойынша есеп шығару.

8) 9 тақырып. Гидрожетектердщ принципиалдык ақшам сызбасын қүрастыру.

9) 10 тақырып. Гидроауаавтоматика элементтері қүрамына кіретін көлемді гидрожетекті есептеу.
4.4 Зертханалық сабақтардың мазмұны және тізімі

3 тақырып.

№ 1 Зертханалық жұмыс Гидростатикалық қысымды өлшейтін тәсілдерді оку.Қысымды өлшеуге керек күралдармен танысу (пьеаометр, монометр, вакумметр, салыстыруда керек манометрлермен). Манометр мен пьезометр көмегімен практика жүзінде өлшеуді жүрпзу:артык кысымды (манометрмен); вакуумдык қысым (атмосфера қысымына жетпейтін кысым).

№ 2 Зертханалық жұмыс. Айналып түрған ыдыстағы үйыктықтың салыстырмалы тыныштыгын оқу.Цилиндрлі ыдыстағы сүйыктыкты тік өсте үстап түрақты бүрыштык жылдамдыкта біркелкі айналдырганда салыстырмалы тыныштык кезде анктау. Алған өлшем нәтижелерін теориялык есептерді салыстыру.

4 тақырып.

№ 3 Зертханалық жұмыс. Сүйыктық ағыныньщ энергетикалық анализі.Толык сызыктык және пьезометрлік арынның тәжірибелік қүрамының тәсілімен танысу. әрі пьезометрлік және гидравликалык бүрылыстардың қүбырларымен танысу.

№ 4 Зертханалық жұмыс. Сұйыктықтың жылжу режимдерін білу кондырғысы. Ламинарлык және турбуленттік козғалыс тәртібіне сәйкес Рейнольдс критерийін аныктау. Су козғалысынын бақылауындағы түракты тәртібін оку.

10 тақырып.

№ 4 Зертханалық жұмыс. «Гидроавтоматика және гидрожетектердің элементтік базасымен танысу» тақырыбы бойынша зертханалық жұмысты орындау.
4.5 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.5.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

Күндізгі жалпы орта білім негізінде

СӨЖ түрі

Есептің формасы

Бақылау түрлері

Сағат көлемі

1

Дәрістік сабаққа дайындалу

Конспект

Сабаққа қатынасу

10

2

Тәжірибелік сабаққа дайындалу, үй жұмысын орындау

Жұмыс дәптер

Сабаққа қатынасу

10

5

Аудиториялық сабақта қарастырылмаған материалдарды оқу

Конспект

Конспектті тексеру

7,5

6

Зертханалық жұмысты орындау

Есеп

ЗЖ қорғау

5

7

Межелік бақылауға дайындық
МБ 1, МБ 2

5

Барлығы

37,5

Сырттай орта кәсіптік білім негізінде

СӨЖ түрі

Есептің формасы

Бақылау түрлері

Сағат көлемі

1

Аудиториялық сабақта қарастырылмаған материалдарды оқу

Конспект

Конспектті тексеру

15

2

Зертханалық жұмысың алдын-ала дайындау

Қажетті кестелерді сызу

ЗЖ есебі

15

3

Зертханалық жұмысты орындау және қорғау

Есеп

ЗЖ қорғау

18

4

Межелік бақылауға дайындық
МБ 1, МБ 2

30

Барлығы

78


4.5.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1) 1 тақырып. Кіріспе. Әдебиет: [4,5] §1 3-6б.; §1.4 4-6б.

2) 2 тақырып. Сүйықтыктың және газдың негізгі қасиеттері

Әдебиет: [4] §3 стр. 14-16; §3.1 стр.16-18.

3) 3 тақырып. Гидростатика

Әдебиет: [4] §4 19-21б;

4) 4 тақырып. Сүйықтыктын және газдын кинематикасы мен динамикасы

Әдебиет: [3,4] §7 23-26 б.; §6 20-24б.

5) 5 тақырып. Тесіктерден және саптамалардан сүйыктықтын өтуі

Әдебиет: [3,4] §10 33-36б.; §9 34-36б.

6) 6 тақырып. Гидро және пневможетектерді топтастырмасы мен жалпы мағлүматтар. Әдебиет: [5] §8 43-46б.;

7) 7 тақырып. Көлемдік гидромашиналар. Әдебиет: [6] §6 13-16б.; §7 24-29б.

8) 8 тақырып. Гидродинамикалық берілістер. Әдебиет: [6] §10 53-60б.; §11 40-56б.

9) 9 тақырып. Гидроаппаратура. Әдебиет: [7,6] §15 53-56б.;

10) 10 тақырып. Колемді гидрожетекті реттеу. Әдебиет: [7,6] §15 60-62б.;

11) 11 тақырып. Гидро және пневможетектерді есептеу. Әдебиет: [6] §18 73-76б.


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1.Гидравлика, гидравлические машины и гидропривод. Башта Т. М., Руднев С. С., Некрасов Б. Б. и другие. M. 2002.

2. Альтшуль А. Д., Животовский П.С, Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. — М.: Стройиздат, 2003. – 410 с.: ил.

3. Тян А.Д. Гидравлика в примерах и задачах. Алма-Ата: Рауан, 1990–208с.:ил.

4. Чугаев Р.Р. Гидравлика: Учебник для вузов. – 4-е изд. – Л.: Энергоиздат. 2000. –672с.:ил.

5. Қадырбаев А.Қ., Қалыбаева Е.М., Қадырбаева А.А. Сұйық және газ механикасы, гидропневможтек. Алматы, Бастау баспасы 2008 ,

6. Е.Нұрекең. Сұйық және газ механикасы. Сорғылар,Алматы, 2005ж.

Қосымша әдебиеттер

7. Альтшуль А.Д., Калицун В.И. и др. Примеры расчетов по гидравлике. – М.: Стройиздат, 1976. – 256 с

8. Калицун В.И., Кедров B.C., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация.– М.: Стройиздат, 2002. – 351 с.: ил.

9. Тугунов П.И., Новоселов В.Ф. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. – М.: Недра, 1981. – 385 с.: ил.
Мамандық(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


5В071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар»мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы «Сұйық және газ механикасы, гидропневможетек»Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы іштей

2

90

30

60

4


4

2

30

15

7,5

7,5

60

22,5

ОКБ база-сындағы сырттай

2

90

12

78

3


3

2

12

6

3

3

78

7,5

Кафедра меңгерушісі ____________ А. Х. Мустафин 2013ж . «__»________

Жұмыс бағдарламасының Нысан

келісім парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/352013-2014 оқу жылына арналған
«Сұйық және газ механикасы, гидропневможетек»
Пәнінің жұмыс оқу бағдарласымен келісу парағы

КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ


Шығаратын

кафедра

Кафедра меңгерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісім күні

1

2

3

4

Көліктік техника және логистика

К.К.АбишевКаталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет