Жұмыс бағдарламасы 050716 Аспапжасау мамандығының элективтік пәндер каталогы және жұмыс оқу жоспары негізінде әзірленген, С. Торайғыров атындағы пму ғылыми кеңесінің отырысында бектілген. 20 ж. № хаттамажүктеу 234.3 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі234.3 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.183/30Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Химия және химиялық технологиялар кафедрасы
Химиялық өндірістердің негізгі процестері және аппараттары

050716 – Аспапжасау

мамандығының студенттеріне арналған
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандықтың элективтік пәндер каталогы негізінде дайындалған, пәннің оқу жұмыс бағдарламасына бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_____________Пфейфер Н.Э.

20__ж. «___» _________­­­­­­___


Құрастырушы: аға оқытушы_______________________ТуғамбаеваТ.Б.

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы


Химиялық өндірістердің негізгі процестері және аппараттары пәні бойынша 050716 – Аспапжасау мамандығының студенттеріне арналған
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы 050716 – Аспапжасау мамандығының элективтік пәндер каталогы және жұмыс оқу жоспары негізінде әзірленген, С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бектілген. «___» _____________20__ж. № ___ хаттама.
Кафедра мәжілісінде ұсынылды «___» _________20__ж. № ___ хаттама

«___» __________20__ж.


Кафедра меңгерушісі ___________________ Жапаргазинова К.Х.
Химиялық технологиялар және жаратылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«___» _____________20__ж. № _____ хаттама


ОӘК төрайымы__________ Буркитбаева У.Д. «___» _____________20__ж.
КЕЛІСІЛДІ

ХТжЖ деканы __________Ахметов К.К. «____» ____________20__ж.


ЖжӘҚБ МАҚҰЛДАНДЫ

ЖБ және ӘҚе бөлімінің бастығы________Варакута А.А. «__»________20__ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«___» _____________20__ж. № _____ хаттамаПәннің мақсаттары мен міндеттері
«Анализдің физика- химиялық әдістері» пәні болашақ аспапжасаушы мамандарды дайындауда маңызды курстардың бірі болып табылады.

Пәнді оқыту мақсаты: аналитикалық химияның маңызды бір бөлігі болатын физика-химиялық талдау әдістерінің маңызы, жіктелуі, қолдану аймақтары және қолданылатын аспаптар ерекшеліктерін үйрету. Жұмыс істейтін өндірістер негізінде бұл әдістердің тәжірибелік қолданылуы мен маңызын түсіндіру.

Пәнді оқыту міндеттері: аналитикалық химияның мағызды бөлімі физика-химиялық талдау әдістерін студертердің игеруіне қол жеткізу; студенттердің осы талдау әдістерін іс жүзінде қолдана білуін дамыту, болашақ мамандардың физика-химиялық талдау әдістерінде қолданылатын аспаптар ерекшеліктері мен олардың көмегімен талдауларды тәжірибеде орындай алуына қол жеткізу.
Пәнді оқып игеруде студент

білуі керек:

-физика-химиялық анализдеудің теориялық негіздерін;

-оптималды талдау әдісін таңдауды және радиалды талдау схемасын құрастыруды;

-физика-химиялық талдау әдістері негізінде есептеулер жүргізуді.


орындай білуі керек:

- аспаптарда аналитикалық тәжірибелерді орындауды;

- физика-химиялық талдау әдістерін жеке жағдайларда қолдануды;

- алынған нәтижелер негізінде дұрыс шешім қабылдауды;

- химиялық зертханада алған тәжірибелер орындау дағдыларын іс жүзінде қолдануды;

- компьтерді қолданып анализдер нәтижелерін бағалауды.
Пререквизиттер:

Пәнді оқытуда келесі пәндерде алынған білімдер қажет: химия, аналитикалық химия, физика, математика, физикалық химия, қолданбалы механика.
Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан үзінді

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

түрі
Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан үзінді

050716 − АспапжасауПәннің аталуы Физика-химиялық талдау әдістері


Оқу түрі

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестрлер бойынша бақылау түрлері

Семестр

Студенттердің семестрлердегі жұмыс көлемі

кредиттер


академиялық сағаттар

емт

сынақ

КЖб

КЖм

кредиттер

Аудиториялық сабақтар (акад.сағаттар)

СӨЖ (акад.

сағаттар)Барл

ығы


ауд

СӨЖ

Бар

лығы


Дәріс

Тәж

зерт

Бар

лығы


СӨОЖ

Күндізгі ЖОБ негізінде

3

135

45

90

4


4

3

45

15

15

15

90

45

Кафедра меңгерушісі ______________ К.Х. Жапаргазинова


20__ж. «___» _________ хаттама № ___


Пәннің мазмұны
1 Пәннің тақырыптық жоспары
Тақырыптар атауы

Сабақтар түрлері бойынша контактты сағаттар саны

Дәр

Зерт

Тәж

СӨЖ

1

Физика-химиялық талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы, қолданылуы
4

1

5

2

Спектралды талдау әдістері


10

3

Эмиссионды спектралды талдау

2
2

2

4

Абсорбциялық спектроскопия

2

12

2

2

5

Атомды- абсорбциялық спектралды талдау

12

6

Нефелометрия және турбидиметрия1

5

7

Рефрактометрия және поляриметрия
4
5

8

Электрохимиялық талдау әдістері


10

9

Кондуктометрия

1
1

2

10

Потециометрия

2

4

2

2

11

Полярография (вольтамперометрия)

2
2

2

12

Электролиз және кулонометрия

1
2

10

13

Хроматографиялық талдау әдістері

1
2

5

14

Газды хроматография

15

15

Сұйықтық адсорбциялық хроматография

14

16

Жіңішке қабатты хроматография
6
5

17

Ионалмасу хроматографиясы

14

18

Хроматография әдістерінің басқа түрлері


10

Барлығы:

15

30

15

902 Пәннің тақырыпты мазмұны
Физика-химиялық талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы. Аспапты талдау әдістері – аналитикалық химияның негізгі құрам бөлігі. Физика-химиялық талдау әдістерінің ерекшеліктері мен қолдану аймақтары. Негізгі физика-химиялық талдау әдістері. Физика-химиялық талдау әдістерінде қолданылатын негізгі тәсілдер.

Спектралды талдау әдістері. Спектралды талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы. Спектралды талдау әдістерінің жіктелуі. Қолданылатын аспаптар ерекшеліктері.

Эмиссионды спектралды талдау. Электормагнитті сәулеленудің негізгі сипаттамалары. Эмиссионды спектроскопияның теориялық негіздері. Спектр сызықтарының интенсивтігі. Ломакин-Шайбе теңдеуі. Спектр сызықтарының жалпақтығы. Спектралды аспаптардың негізгі түйіндері. Қоздыру көздері. Диспергирлейтін элемент. Жарық қабылдағыштар. Спектралды аспаптардың кострукциялары. Сандық және сапалық спектралды талдаулар. Сандық талдаудың фотографиялық әдістері. Әдістің практикада қолданылуы. Әдістің жалпы сипаттамасы

Абсорбциялық спектроскопия. Сәуле сіңірудің негізгі заңы. Бугер-Ламберт- Бер заңының шектеулері және қолдану жағдайлары. Сіңіру спектрлері. Айналатын, тербелетін, электрондық спектрлер. Сіңіру интенсивтігі. Фотохимиялық реакциялар. Абсорбциялық спектроскопия аспаптардың негізгі түйіндері. Жарық көздері. Монохроматизаторлар. Жарық қабылдағыштатр. Фотометрлік өлшеулердің негізгі әдістері. Фотометрлік титрлеу. Әдістің практикада қолданылуы. Әдістің жалпы сипаттамасы

Атомды - абсорбциялық спектралды талдау. Әдістің теориялық негіздері. Атомды абсорбциялы талдаудың аспаптарының негізгі түйіндері. Сандық талдаулар. Тәжірибеде қолдану. Әдістің жалпы сипаттамасы.

Нефелометрия және турбидиметрия. Әдістің жалпы сипаттамасы. Жарықтың шашырауы. Релей теңдеуі. Сапалық және сандық талдау. Жарықты шашырату. Турбиметриялық және нефелометриялық талдау әдістерінің аспаптары. Тәжірибелік қолданылуы.

Рефрактометрия және поляриметрия. Сыну көрсеткіші және толық ішкі шағылысу. Сыну көрсеткішін анықтайтын аспаптар. Жарықтың полярлану жазықтығының айналуы. Полярометриялық талдауларды орындау аспаптары

Электрохимиялық талдау әдістері. Электрохимиялық талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы. Талдауды орындау ерекшеліктері. Электрохимиялық талдау әдістерінің жіктелуі.

Кондуктометрия. Кондуктометриялық талдау әдістерінің теориялық негіздері. Ерітінділердің электрөткізгіштігі. Электр өткізгіштікті анықтайтын қондырғының схемасы. Тікелей кондуктометрия және кондуктометриялық титрлеу. Кондуктометриялық титрлеудің қолданылатын реакциялары. Жоғарыжиілікті титрлеу. Практикалық қолданылуы. Әдістің жалпы сипаттамасы.

Потециометрия. Потенциометриялық талдау әдістерінің теориялық негіздері. Электродтық потенциал. Нернст теңдеуі. Потенциометриялық өлшеулерді орындауға арналған қондырғы схемасы. Стандартты гальваникалық элемент. Зерттелетін гальваникалық элемент. Электродтар жүйесі: индикаторлық және салыстырмалы электродтар. Диффузиялық потенциал. Тікелей потенциометрия. рН-ты анықтау. Ионселективті электродтар. Ионометриялық талдаудың негізгі әдістері. Потенциометриялық титрлеу. Эквивалент нүктесін анықтау. Потенциометриялық титрлеу түрлері. Автоматты титрлеу. Заттардың физика-химиялық қасиеттерін потенциометриялық анықтау. Ионселективті далада қолданылатын транзисторлар. Әдістің практикада қолданылуы. Әдістің жалпы сипаттамасы

Полярография (вольтамперометрия). Вольтамперометрияның (полярографияның) теориялық негіздері. «Ток - потенциал» қисығы. Шекті диффузиялық токтың қасиеті. Полярографиялық толқын теңдеуі. Илькович теңдеуі. Полярографиялық қондырғының схемасы. Сандық полярографиялық талдау. Хроноамперометрия. Инверсионды вольтамперометрия. Амперметрлік титрлеу. Амперметрлік титрлеу қисықтары. Амперметрлік титрлеу реакцияларының негізгі түрлері. Екі индикаторлы электродпен титрлеу. Әдістің практикада қолданылуы. Әдістің жалпы сипаттамасы

Электорлиз және кулонометрия. Электролиз заңдары. Ыдырау және артық кернеу потенциалы. Электрогравиметриялық талдау. Электрогравиметриялық талдауда қолданылатын электролиз қондырғысының схемасы. Электрогравиметриялық бөлу. Сынап катодындағы электролиз. Ішкі электролиз.Кулонометрия. Потенциал тұрақты бақыланатын кулонометрия. Ток күші тұрақты бақыланатын кулонометрия (кулонометиялық титрлеу). Әдістің практикада қолданылуы. Әдістің жалпы сипаттамасы

Хроматографиялық талдау әдістері. Заттың адсорбциялануы – хроматография негізі. Хроматография әдістерінің жіктелуі. Хроматограммаларды алу әдістері. Хроматографиялық параметрлер. Хроматографияның теориялық негіздері. Теориялық табақтар теориясы. Хроматографияның кинетикалық теориясы. Хроматографиялық талдау әдістерінде қолданылатын аспаптардың негізігі түйіндері.

Газды хроматография. Газды хроматографияда қолданылатын хроматографиялық бағаналар мен детекторлар. Газды хроматографтардың ерекшеліктері. Сандық және сапалық талдау. Температураның әсері. Аналитикалық реакционды газды хроматография. Тәжірибеде қолданылуы.

Сұйықтық адсорбциялық хроматография. Сұйықтық адсорбциялық хроматография. Талдаудың теориялық негіздері. Аспаптардың негізгі түйіндері. Сандық және сапалық талдау.

Жіңішке қабатты хроматография. Жіңішке қабатты хроматографияның негізгі сипаттамалары. Сандық және сапалық талдау.

Ионалмасу хроматографиясы. Ионалмасу хроматографиясының негізгі ерекшеліктері. Ионалмасу тепе-теңдігі. Ионалмасу тұрақтысы. Никольский теңдеуі. Ионалмасу шайырларының түрлері. Ионалмасу тепе-теңдігі. Тәжірибеде қолданылуы.

Хроматография әдістерінің басқа түрлері. Сұйық-сұйықтық бөліп тарататын хроматография. Гель-хроматография. Бөліп тарататын қағаздық хроматография.Иондық хроматография.
3. Тәжірибелік сабақтардың тізімі және мазмұны
Тақырып 1. Физика-химиялық талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы, қолданылуы

Физика-химиялық талдау әдістерінде қолданылатын негізгі тәсілдермен танысу. Сандық талдауда қолданылатын градуирленген график, қоспалар тәсілі, молярлық қасиет тәсілі, титрлеу тәсілдерімен танысу. Градуирленген график пен титрлеу қисығын салу ерекшеліктерін үйрену − 1 сағат.Тақырып 3. Эмиссионды спектралды талдау

Заттардың толқын ұзындықтарын табу бойынша есептеулер орындау. Эмиссионды спектралды талдауда қолданылатын үш эталондар, қатты график және бір эталон әдістерін қолданып заттардың массалық үлестерін анықтаумен танысу және есептеулер орындау. − 2 сағат.Тақырып 4. Абсорбциялық спектроскопия

Абсорбциялық спектроскопияда қолданылатын қоспалар тәсілімен, градуирленген график тәсілімен танысу және есептеулер орындау. Потенциометриялық титрлеу қисықтарын салу, градуирленген графиктер салу − 2 сағат.Тақырып 6. Нефелометрия және турбидиметрия

Сандық және сапалық спектралды талдаулар. Фотографиялық, фотоэлектрлік әдістер. Химия-спектралды талдау. Жалын фотометриясы. Тәжірибелік қолданылуы. Үш эталондар әдісін қолданып есептеулер орындау, градуирленген графиктер сызу. − 1 сағат.Тақырып 9. Кондуктометрия

Кондуктометрия әдісіндегі есепетулер орындау. Ерітінділердің электрөткізгіштерінің өзгеруі бойынша градуирленген графикті қолданып зат мөлшерін анықтау. Титрлеу қисықтарын титрант көлемі V – аспап көрсеткіші координаталарында салу және есептеу − 1 сағат.Тақырып 10. Потециометрия

Ионометриялық талдаудың негізгі әдістері: градуирленген график әдісі, концентрациялық элемент әдісі, қоспалар әдістерімен танысу. Потенциометриялық титрлеуде эквивалент нүктесін анықтау әдістерімен танысу. Қарапайым, дифференциалды және Гран әдісін қолданып титрлеу қисықтарын салу ерекшеліктерімен танысу және есептеулер орындау. – 2 сағат.Тақырып 11. Полярография (вольтамперометрия)

Сандық полярографиялық талдау. Илькович теңдеуін қоспалар әдісінде қолданумен есептеулерді орындау. Талдауды орындаудағы алынатын полярограммадағы толқын биіктіктері бойынша зат мөлшерін анықтау есептеулерін орындау. Амперметрлік титрлеу қисығын салу және есептеу орындау. − 2 сағат.Тақырып 12. Электролиз және кулонометрия

Электролиз процестерін түсіндіретін негізгі заңдар– Фарадей заңдарын қолданып есептеулер орындау. − 2 сағат.Тақырып 13. Хроматографиялық талдау әдістері

Газ қоспасындағы компоненттердің массалық үлестерін анықтау. Хроматографиялық шың сипаттамаларына сүйеніп теориялық табақтар санын, хроматография уақытын есептеу. Хроматографияда градуирленген графикті қолданумен есептеулер орындау. − 2 сағат.


4.Зертханалық сабақтардың тізімі және мазмұны
Тақырыптар атаулары

Зертханалық жұмыстың атауы

Мазмұны

1

2

3

4

1

Физика-химиялық талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы, қолданылуы

1)Физика-химиялық зертханада жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері

2) Физика-химиялық талдау әдістерінің қолданылатын аспаптар конструк

циясы


Физика-химиялық зертханада жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен танысу. Инструктаж өту.
Негізгі аспаптармен танысу. КФК, рефрактометр, рН-метр аспаптарының құрылы-

сымен танысу4

Абсорбциялық спектроскопия

1) Дифференциалды фотометриялық әдіс арқылы электролит-

тегі мысты анықтау

2)Темірді (ІІІ) трисульфосалицил түрінде анықтау

3) Фотоколоримет-

риялық әдіспен Ni никель ионын анықтау


Дифференциалды фото-

метриялық әдіс арқылы КФК аспабын қолданып оптикалық тығыздық пен өткізу коэффициенттері бойынша электролиттегі мысты анықтау

Темірді(ІІІ) трисульфосалицил түрінде КФК аспабын қолданып оптикалық тығыздық пен өткізу коэффициенттері бойынша анықтау

Ni никель ионын КФК аспабын қолданып оптикалық тығыздық пен өткізу коэффициенттері бойынша анықтау7

Рефрактометрия және поляриметрия

Калий хлориді ерітіндісінің концентрациясын анықтау

Калий хлориді ерітіндісінің концентрациясын рефракто-

метрдің көмегімен анықтау10

Потециометрия

Заттардың рН-ын анықтау


рН-метрдің көмегімен әртүрлі заттардың сутектік көрсеткішін анықтау

16

Жіңішке қабатты хроматография

Бірөлшемді жоғары қарай жылжитын жіңішке қабатты хроматография әдісімен Hg(II). Cd (III). Pb(II). Bi(III). Cu(II) катиондарын бөлу және анықтау.Қозғалатын фазаны анықтау үшін сүзгі қағазын қолданып тәжірибені орындау

Талданатын қоспа құрамындағы катион-

дарды анықтау үшін қозғалатын фаза мен талданатын қоспа сорбенттің бетімен жылжуының әртүрлі жылдамдықтарын анықтау5. Студенттің өздік жұмысының мазмұны
5.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Бақылау формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Дәріс материал

дары бойынша ауызша сұрау7,5

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Дәптерге конспект жазу

Тәжірибелік жұмыс бойынша сұрау

33

Зертханалық сабақтарға дайындалу

Дәптерге конспект жазу

Зертханалық жұмыс бойынша сұрау

7,54

Есеп беруді құрастыру және зертханалық жұмысты қорғау

Жұмыс дәптері

Зертханалық жұмыс бойынша сұрау

7,5

5

Бақылау жұмыстарына дайындалу

Ауызша сұрау

Берілген тапсырма бойынша сұрау

5

6

Аудиториялық сабақтарға кірмеген курстың қосымша материалдарын оқу

Дәптерге конспект жазу

Ауызша тексеру

55,5

7

Аралық бақылауға дайындалу

Жауап парағы

Бақылау жұмысы

4

БАРЛЫҒЫ:

90


5.2 Студенттердің өздігінен оқуға ұсынылатын тақырыптар тізімі
Тақырып 1. Физика-химиялық талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы, қолданылуы

1. Физика-химиялық талдау әдістерінің ерекшеліктері мен қолдану аймақтары. [1. 5-9 б.], [3. 4-15 б.], [4. 10-18 б.]

2. Физика-химиялық талдау әдістерінде қолданылатын негізгі тәсілдер. [1. 5-9 б.], [3. 4-15 б.], [4. 10-18 б.]

Тақырып 2. Спектралды талдау әдістері

1. Спектралды талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы. [1. 226-299 б.], [3. 156-192 б.], [8. 280-294 б.]

2. Спектралды талдау әдістерінің жіктелуі. [1. 226-299 б.], [3. 156-192 б.], [8. 280-294 б.]

3. Спектрлердің түрлері (сызықтық, жолақты, бірыңғай [1. 226-299 б.], [3. 156-192 б.], [8. 280-294 б.]

Тақырып 3. Эмиссионды спектралды талдау

1. Спектралды аспаптардың негізгі түйіндері. [1. 226-299 б.], [3. 156-192 б.], [8. 280-294 б.]

2. Спектралды аспаптардың кострукциялары. [1. 226-299 б.], [3. 156-192 б.], [8. 280-294 б.]

3. Жалын фотометриясы. Тәжірибелік қолданылуы. [1. 226-299 б.], [3. 156-192 б.], [8. 280-294 б.]

Тақырып 4. Абсорбциялық спектроскопия

1. Абсорбциялық спектроскопия. Сәуле сіңірудің негізгі заңы. [1. 355-389 б.], [3. 306-392 б.], [8. 300-374 б.]

2. Сіңіру спектрлері. Айналатын, тербелетін, электрондық спектрлер. [1. 355-389 б.], [3. 306-392 б.], [8. 300-374 б.]

3. Абсорбциялық спектроскопия аспаптардың негізгі түйіндері. Фотометрлік титрлеу. [1. 355-389 б.], [3. 306-392 б.], [8. 300-374 б.]

Тақырып 5. Атомды- абсорбциялық спектралды талдау

1. Атомды абсорбциялы талдаудың аспаптарының негізгі түйіндері. [1. 355-389 б.], [3. 306-392 б.], [8. 300-374 б.]

Тақырып 6. Нефелометрия және турбидиметрия

1. Турбиметриялық және нефелометриялық талдау әдістерінің аспаптары. Тәжірибелік қолданылуы. [1. 392-418 б.], [3. 326-392 б.], [8. 375-399 б.]

Тақырып 7. Рефрактометрия және поляриметрия

1. Рефрактометрия және поляриметрия талдаудың аспаптарының негізгі түйіндері. [6. 287-295 б.], [7. 201-225 б.], [8. 288-343 б.]

Тақырып 8. Электрохимиялық талдау әдістері

1. Электрохимиялық талдау әдістерінің сипаттамасы. [1. 196-299 б.], [3. 56-102 б.], [4. 108-198 б.]

Тақырып 9. Кондуктометрия

1. Кондуктометриялық талдау әдістерінің теориялық негіздері. [1. 196-299 б.], [3. 56-102 б.], [6. 88-174 б.]

Тақырып 10. Потециометрия

1. Потенциометриялық талдау әдістерінің теориялық негіздері. [1. 196-299 б.], [3. 56-102 б.], [6. 88-174 б.]

2.Заттардың физика-химиялық қасиеттерін потенциометриялық анықтау. [1. 196-299 б.], [3. 56-102 б.], [6. 88-174 б.]

Тақырып 11. Полярография

1. Вольтамперометрияның (полярографияның) теориялық негіздері. [1. 196-299 б.], [3. 56-102 б.], [6. 88-174 б.]

2. Полярографиялық қондырғының схемасы. [1. 196-299 б.], [3. 56-102 б.], [6. 88-174 б.]

3. Тура полярография. Амперметрлік титрлеу. [1. 196-299 б.], [3. 56-102 б.], [6. 88-174 б.]

4. Шекті диффузиялық токтың қасиеті. [1. 196-299 б.], [3. 56-102 б.], [6. 88-174 б.]

5. Полярографиялық толқын теңдеуі. Илькович теңдеуі. [1. 196-299 б.], [3. 56-102 б.], [6. 125-174 б.]

Тақырып 12. Электролиз және Кулонометрия

1.Электролиз қондырғысының схемасы. Электрогравиметриялық бөлу. [1. 196-299 б.], [3. 56-102 б.], [8. 239-274 б.]

1. Кулонометриялық талдау әдістері [1. 196-299 б.], [3. 56-102 б.], [8. 239-274 б.]

Тақырып 13. Хроматографиялық талдау әдістері

1. Хроматография әдістерінің жіктелуі. Хроматграфияның теориялық негізі. [1. 422-458 б.], [3. 400-492 б.], [8. 405-599 б.]

2. Хроматографиялық талдау әдістерінде қолданылатын аспаптардың негізігі түйіндері. [1. 422-458 б.], [3. 400-492 б.], [8. 405-599 б.]

Тақырып 14. Газды хроматография

1. Хроматографиялық бағаналар мен детекторлар. [1. 422-458 б.], [3. 400-492 б.], [8. 405-599 б.]

Тақырып 15. Сұйықтық адсорбциялық хроматография

1. Сұйықты хроматографияның ерекшеліктері [1. 422-458 б.], [3. 400-492 б.], [8. 405-599 б.]

Тақырып16. Жіңішке қабатты хроматография

1. Жіңішке қабатты хроматографияның негізгі сипаттамасы. [2. 337-358 б.], [5. 257-376 б.], [8. 295-311 б.]

Тақырып 17. Ионалмасу хроматографиясы


  1. Ионалмасу хроматографиясының негізгі ерекшеліктері. [1. 422-458 б.], [3. 400-492 б.], [8. 405-599 б.]

Тақырып 18 Хроматография әдістерінің басқа түрлері

1. Гельді хроматографияның негізгі ерекшеліктері. Тәжірибеде қолданылуы. [2. 337-358 б.], [5. 257-376 б.], [8. 295-311 б.]6 Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет
1. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн.2 Физико-химические методы анализа, учеб. для студ. вузов, обучающихся по химико-техн. спец. / В.П. Васильев. − 5-е изд., стереотип. − М. : Дрофа, 2005. − 383 с.

2. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физика-химические методы анализа. / Е.Н. Дорохова, Г.В. Прохорова, − М. : Высшая школа, 1991, − 256 с.

3. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Орлова Т.Д. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач: Пособие для вузов, / В.П. Васильев, Л.А.Кочергина, − 5-е изд., стереотип. − М. : Дрофа, 2003. – 320 с.

4. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн.1 Общие вопросы. Методы разделения: Учебник для вузов /Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева идр. Под ред. Ю.А. Золотова. – 3 изд. перер. и доп. – М. : Высшая школа, 2004. – 361 с.

5.Крешков А.П. Основы аналитической химии. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. /А.П.Крешков, − М. : Химия. 1970, – 472 с.

6.Крешков А.П. Основы аналитической химии: Кн. 1 и 2 /А.П.Крешков, − М. : Химия. 1976, – 960 с.


Қосымша әдебиет


  1. Практикум по физико-химическим методам анализа. Под ред. О.М.Петрухина. М. : Химия, 1987, – 246 с.

  2. Физико- химические методы анализа. Практическое руководство. Под ред. Алесковского В.Б., Ленинград. : Химия, 1988. – 376 с.

3. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн.1 Гравиметрические и титриметрические методы анализа, учеб. для студ. вузов, обучающихся по химико-техн. спец. / В.П. Васильев. − 5-е изд., стереотип. − М. : Дрофа, 2005. − 383с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет