Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 5В050900Дата14.03.2018
өлшемі236.11 Kb.
#21141
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы кафедрасы

«Қаржылық қызметтін маркетингі» пәнiнен

5В050900 «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34
БекітеМІн

ОІ жөніндегі проректоры

___________Н.Э. Пфейфер

20___ж «___»___________

Құрастырушы: аға оқытушы Амерханова А.Х..__________

Қаржы кафедрасы


«Қаржылық қызметтін маркетингі» пәнiнен

5В050900 «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 5В050900 «Қаржы»

С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 20_ж. «____» _________, №_____хаттама


20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ Хаттама.

Кафедра меңгерушiсi________Кафтункина Н.С. 20__ж. «____» ________

Қаржы – экономика факультетінің оқу - әдiстемелiк кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы _______ Темиргалиева А.Б. 20__ж. «____» ________КЕЛІСІЛГЕН

Қаржы-экономика факультетінің деканы_______ Т.Я.Эрназаров

20__ ж. « __» ________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ________________ Варакута А.А.


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама1 Пәннің мақсаты
Пәннiң негiзгi мақсаты – мақсаты ұсынылатын қаржы қызметін көрстеу қаржы нарық субъектілерінң нарықтық бағасын үйрену болып табылады.

Пәннің міндеті:

Осы пәннің оқыту үрдісіндегі қойылған мақсатты іске асыру үшін мынадай міндеттер ұсынылған: • маркетингті түсіну және маңызын ашу;

 • қаржылық құралдар маркетингті оқып білу арқылы қаржылық нарыққа маркетинг қызметін дамытуды негізге алатын бағытын анықтау;

 • қаржылық қызмет көрсетудің қазыргі заманға сай әдістемелері қазіргі жағдайдағы қаржылық нарыққа берілетін шаруашылық субъектілерінің қаржылық қызметін оқып білу;

 • әртүрлі қызмет көрсету маркетингі ерекшелігін оқып білу;

 • Қаржы нарығында өткізілетін маркетингтік іс шаралардың ерекшелігін қарау;

 • Қаржылық қызмет көрсетуді жоспарлау және талдау;

 • Қаржылық қызмет көрсетуді ұсыну үшін маркетингтік бақылау.

Пәнді оқып білу нәтижесінде студент білу қажет:

- аудиторлық маркетингті, бантік қызмет көрсетуді, құнды қағаздар нарығында қызмет көрсету және т.б. жүзеге асырады;

- қаржылық қызмет көрсетудің маркетингтік санды және сапалы қорытнды көрсеткіштерін есептеу, өлшеу және талдау;

- қауіпті деңгейін бағалау.

Студент мынаны істеу білу керек

- банк жұмысының әртүрлі облысы бойынша талдау;

- ұазқ мерзімде орындалатын жоспарларды дәлелдеу;

- банк қызметін анықтайтын экономикалық көрсеткіштерінің бақылауы


2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:

- «Маркетинг»;

- «Банктік іс»;

- «Корпоративтік қаржы».
3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар меңгеру үшін дипломдық жұмысты жазғанда және тәжірибені өткенде қажет болады.4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспарлар
4.1.1 5В050900 «Қаржы» мамандығы күндізгі оқыту түрі


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптың атауыСағат көлімі

Дәріс

Тәжірибелік сабақ

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Пән, курстың мазмұны мен міндеті

2

1

10

2

Маркетингтің базалық негіздері

2

1

10

3

Қаржылық қызмет көрсетудің мәні

5

3

10

4

Банктік қызмет көрсету нарығын сигменттеу

4

2

10

5

Банктік маркетингтің негізгі элементі

3

2

10

6

Сақтандыру қызметін көрстеу маркетингі

4

2

10

7

Консалтинг қаржылық қызметінің маркетингі

4

2

10

8

Маркетинг жүйесіндегі контроллинг

4

1

10

9

Маркетинг қызметінің аудиті

2

1

10

БАРЛЫҒЫ

30

15

90

3.1.2 5В050900 «Қаржы» мамандығы орта және жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқыту түрі


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптың атауыСағат көлімі

Дәріс

Тәжірибелік сабақ

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Пән, курстың мазмұны мен міндеті

1
12

2

Маркетингтің базалық негіздері

2

1

14

3

Қаржылық қызмет көрсетудің мәні

1
12

4

Банктік қызмет көрсету нарығын сигменттеу

2

1

14

5

Банктік маркетингтің негізгі элементі

1

1

12

6

Сақтандыру қызметін көрстеу маркетингі

2

1

14

7

Консалтинг қаржылық қызметінің маркетингі

1

1

14

8

Маркетинг жүйесіндегі контроллинг

1
12

9

Маркетинг қызметінің аудиті

1

1

13

БАРЛЫҒЫ

12

6

117

4.2 Дәріс сабақтардың мазмұны

1 тақырып Пән, курстың мазмұны мен міндеті

Қаржылық нарық оның объектісі мен субъектісі. Экономиканың дамуындағы қаржылық жүйенің маңызы мен рөлі. «Қаржылық қызмет көрсету маркетингі»және «Қаржылық қызмет көрсету».

Маркетинг ең алдыңғы шаруашылық басқару саласы. Маркетингті анықтау классификациясы. Маркетингті жүзеге асыру үрдісі. Шаруашылық субъектінің маркетингтік қызметін ұйымдастыру.
2 тақырып Маркетингтің базалық негіздері

Маркетингтің терминологиясын базалық анықтау. Маркетингтің өнімге және тұтынушыға бағдары. Ықпалдастық марктинг. • Мақсатты бағыттағы және екі сатылы маркетинг;

 • Жабық және ашық жүйедегі маркетинг;

 • Саралап жіктеу, саралап жіктелмеген шоғырланған маркетинг;

 • Өнімге сұраныстан тұратын маркетингтің түрлері;

 • Маркетингтің өндірістік тұжырымдамасының сипаттмасы және негізгі принципі. Сауда тұжырымдамасының ерекшелігі. Дәстүрлі маркетингтің тұжырымдасының мазмұны. Әлеуметтік тұжырымдаманың ерекшелігі мен мәні.


3 тақырып Қаржылық қызмет көрсетудің мәні

Қаржылық компанияның өнімді стратегиясы және қаржылық қызмет көрсетудің жалпы ерекшелігі. Банктік қызмет көрсетудің өнімдік белгісі. Банктің өнімдік стратегиясындағы олардың классификациясының белгілері мен несиелік қызмет көрсету. Депозиттердің маңызды типтері және олардың сипаттамасы. Банктердің инвестициялық операциялары. Банктік басқа да қызмет көрсету: тстовтық операциялар, бағалы заттарды сақтау бойынша қызмет көрсету есеп- айыру кассалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, шетелдік валютамен операция және т.б.

Лизигтің маңызы: негізгі шегі,коммерциялық несиеден ерекшелігі, объектілер мен субъектілердің лизингілік мәмілесі, лизингтің классификациялық белгісі.

Факторингтің белгісі және оның шектелуі. Факторингтік операциялардың түрлері. Факторингтік келісімдердің типтері.

Форфейтингтік ерекшеліктері. Форфейтингтік алгоритмі. Форфейтингтік комиссиялық құрамы. Форфейтингтіктің ерекшелігі.
4 тақырып Банктік қызмет көрсету нарығын сигменттеу

Сигменттеу нарығының қажеттілігі мен оның мүмкіншілігі. Сигменттеудің негізгі өлшемі. Банктік қызмет көсретудің клиентуралық нарықтың негізіг сигменттері жеке тұлғаларды сигменттеудің белгілері. Банктік қызмет көрстеудің типтік жинаумен сауда айналымының шамасы бойынша кәсіпорынныңсигменттелуі. Банктік қызмет көрстеудің кәсіпорынның қызметіндегі түбірлі өзгеріс кезеңі мен сипаттамасы.

Банктерге клиенттердің негізіг талабы.
5 тақырып Банктік маркетингтің негізгі элементі

Қандайда болмасын банктің маркетингтік стратегиялық негізгі элементтері:

Сигменттеу, қысқа- орташа- ұзақ мерзімді мақсаты, маркетинг- микс, олардың өзара байланысы.

Сигменттердің мақсаты үшін банктің стратегиялық мақсатын белгілеу.

Банктік маркетинг- микстің элменттері. Транзакциондық шығындар. Банктік қызмет көрсетудің табысын басқару.

Банктік қызмет көрсетуді жариялау: дәстүрлі және дәстүрлі емес жолдары.

Банктік қызмет көрсетуден алынатын негізгі тәсіл.

Коммуникациялық функциялар ретінде банктік қызмет көрсетудің жылжуы.

Нақты қызмет көрсету мен нақты банкті таңдау туралы шешім қабылдау механизмдері мен тұтынуды дәлелдеу. Жаңашылдық стратегияны қолдану принципі. Басқыншы банктік стратегияның шарты мен белгілері. Диверсификациялау стратегиясының субъектісі : осы стратегияның өзгеру себебі.

Маркетингтік- стратегияны әзірлеу шарты: қатысушылар, марктеингтік ақпарат жүйесін қолдану, стратегиялық бар мақсаттар.


6 тақырып Сақтандыру қызметін көрстеу маркетингі

Сақтандыру қызметін көрсетудің ерекшелігі. Сақтандыру бизнесіндегі жаңа өнімдерді дайындау спецификасы. Сақтандыру нарығын үйренудің жүйелілігі. Сақтандырудың жаңа полисін құру жөніндегі жұмыс жоспары.

Сақтандырудың жаңа өнімінің апробациялық жылжуы.

Сақтандыру нарығында клиенттік сигменттеу. Клиенттердің негізгі типтері. Жаңа өнімге компанияның қызығушылығын арттыру жөнінде жалпы маркетингтік стратегияны әзірлеу. Сақтандыру өнімдерін сату жолдарын стратегиялық таңдау: сатушы клиентке барады, клиент сатушыға барады, қарама- қарсы сату.

Сақтандыру қызметін көрстеудің тура маркетингісінің маңызы, ұсыныс түрі мен негізгі құралдар.
7 тақырып Консалтинг қаржылық қызметінің маркетингі

Конъюнктурлі консалтингтік бизнеске ықпал ететін факторлар Экономикалық шарт банктік жүйедегі даму мен шарт қажылық консалтингтің дамуындағы салықтық реттеу.

Консалтингтік қызмет көрсету маркетинг- миксі. Консалтингтік өнім сипаттамасы. Консалтингтік қызмет көрсету бағасын қалыптастыру. Консалтингтегі негізгі ұстаным. Өнімдерді жариялау мен жылжуы: ерекшелігі, тәсілі, жүйелілігі.
8 тақырып Маркетинг жүйесіндегі бақылаулингісі

Компанияның маркетингтік қызмет көрстеудегі бақылау функциясының мазмұны мен маңызы. Бақылаулизингінің түсінігі. Бақылаушының оперативтік және стратегиялық мақсатын бөлу.

Қаржы компаниясындағы бақылаулингісін ұйымдастыру. Маркетингтік тексеруді жүргізу үрдісі. Маркетингтегі бақылау функцияларын анықтауыдың түрлері. Бақылаулизингінің міндеті және бақылау жұмысының негізгі кезеңі.
9 тақырып Маркетингтік қызметтегі аудит

Маркетингтік аудит жеке қызмет жүйесі ретінде:

Аудит моделі бес фазалық түрде ашу: қорытындысын дайындау, іс әрекетін жоспарлау, енгізу мен аяқтау.

Маркетингтік аудиттің негізіг бағыты: маркетингтік зерттеу фирмасының қоғамдық пікірді қалыптастыруға дейін.

Өткізіп алған қамның түсінігі. Маркетингік аудиттің нәтижесі.

Маркетингтік стратегияның, бақылаулизингі және аудиттің өзара байланысы.


4.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
1 тақырып Пән, курстың мазмұны мен міндеті

Қаржылық нарық оның объектісі мен субъектісі. Экономиканың дамуындағы қаржылық жүйенің маңызы мен рөлі. «Қаржылық қызмет көрсету маркетингі»және «Қаржылық қызмет көрсету».

Ұсынылатын әдебиет: 1,3,4.
2 тақырып Маркетингтің базалық негіздері

Маркетингтің терминологиясын базалық анықтау. Маркетингтің өнімге және тұтынушыға бағдары. Сауда тұжырымдамасының ерекшелігі. Дәстүрлі маркетингтің тұжырымдасының мазмұны. Әлеуметтік тұжырымдаманың ерекшелігі мен мәні.

Ұсынылатын әдебиет: 3,5,8.
3 тақырып Қаржылық қызмет көрсетудің мәні

Қаржылық компанияның өнімді стратегиясы және қаржылық қызмет көрсетудің жалпы ерекшелігі.

Лизигтің маңызы: негізгі шегі,коммерциялық несиеден ерекшелігі, объектілер мен субъектілердің лизингілік мәмілесі, лизингтің классификациялық белгісі.

Факторингтің белгісі және оның шектелуі. Факторингтік операциялардың түрлері. Факторингтік келісімдердің типтері.

Форфейтингтік ерекшеліктері. Форфейтингтік алгоритмі. Форфейтингтік комиссиялық құрамы. Форфейтингтіктің ерекшелігі.

Ұсынылатын әдебиет: 2,5,7.


4 тақырып Банктік қызмет көрсету нарығын сигменттеу

Сигменттеу нарығының қажеттілігі мен оның мүмкіншілігі. Сигменттеудің негізгі өлшемі. Банктерге клиенттердің негізіг талабы.

Ұсынылатын әдебиет: 2,7,8.
5 тақырып Банктік маркетингтің негізгі элементі

Нақты қызмет көрсету мен нақты банкті таңдау туралы шешім қабылдау механизмдері мен тұтынуды дәлелдеу. Жаңашылдық стратегияны қолдану принципі. Басқыншы банктік стратегияның шарты мен белгілері. Диверсификациялау стратегиясының субъектісі : осы стратегияның өзгеру себебі.Маркетингтік- стратегияны әзірлеу шарты: қатысушылар, марктеингтік ақпарат жүйесін қолдану, стратегиялық бар мақсаттар.

Ұсынылатын әдебиет: 2,5,6.
6 тақырып Сақтандыру қызметін көрстеу маркетингі

Сақтандыру қызметін көрсетудің ерекшелігі. Сақтандыру бизнесіндегі жаңа өнімдерді дайындау спецификасы. Сақтандыру нарығын үйренудің жүйелілігі. Сақтандырудың жаңа полисін құру жөніндегі жұмыс жоспары.

Ұсынылатын әдебиет: 4,5,6.
7 тақырып Консалтинг қаржылық қызметінің маркетингі

Конъюнктурлі консалтингтік бизнеске ықпал ететін факторлар Экономикалық шарт банктік жүйедегі даму мен шарт қажылық консалтингтің дамуындағы салықтық реттеу.

Ұсынылатын әдебиет: 1,5,7.
8 тақырып Маркетинг жүйесіндегі бақылаулингісі

Компанияның маркетингтік қызмет көрстеудегі бақылау функциясының мазмұны мен маңызы. Бақылаулизингінің түсінігі. Бақылаушының оперативтік және стратегиялық мақсатын бөлу.

Ұсынылатын әдебиет: 1,5,6.
9 тақырып Маркетингтік қызметтегі аудит

Маркетингтік аудит жеке қызмет жүйесі ретінде:

Аудит моделі бес фазалық түрде ашу: қорытындысын дайындау, іс әрекетін жоспарлау, енгізу мен аяқтау.

Ұсынылатын әдебиет: 8,5,6.4.4 Студентрердің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 05В05900 «Қаржы» мамандығы бойынша күндізгі оқыту түрі СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп нысаны

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріске дайындалу
Сабаққа қатысу

18

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй жұмысты істеу

Оқұ дәптері

Сабаққа қатысу, ауызша сұрақтау

18

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалын әзерту

Конспект

Конспекті тексеру

27

4

Бақылау шараларына дайындалу
АБ1, АБ2, сұрақтарғажауап беру, есептерді өздік шешу

27

Қорытынды:

90

4.4.2 05В05900 «Қаржы» мамандығы орта кәсіби, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқыту түрі үшін СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп нысаны

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріске дайындалу
Сабаққа қатысу

23,4

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй жұмысты істеу

Оқұ дәптері

Сабаққа қатысу, ауызша сұрақтау

23,4

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалын әзерту

Конспект

Конспекті тексеру

35,1

4

Бақылау шараларына дайындалу
АБ1, АБ2, сұрақтарға жауап беру, есептерді өздік шешу

35,1

Қорытынды:

117


4.4.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

1 тақырып Пән, курстың мазмұны мен міндеті

Маркетинг ең алдыңғы шаруашылық басқару саласы. Маркетингті анықтау классификациясы. Маркетингті жүзеге асыру үрдісі. Шаруашылық субъектінің маркетингтік қызметін ұйымдастыру.

Ұсынылатын әдебиет: 1,2,3.
2 тақырып Маркетингтің базалық негіздері

Маркетингтің терминологиясын базалық анықтау. Маркетингтің өнімге және тұтынушыға бағдарыСауда тұжырымдамасының ерекшелігі. Дәстүрлі маркетингтің тұжырымдасының мазмұны. Әлеуметтік тұжырымдаманың ерекшелігі мен мәні.

Ұсынылатын әдебиет: 1,3,4.
3 тақырып Қаржылық қызмет көрсетудің мәні

Қаржылық компанияның өнімді стратегиясы және қаржылық қызмет көрсетудің жалпы ерекшелігі. Банктік қызмет көрсетудің өнімдік белгісі.

Форфейтингтік ерекшеліктері. Форфейтингтік алгоритмі. Форфейтингтік комиссиялық құрамы. Форфейтингтіктің ерекшелігі.

Ұсынылатын әдебиет: 4,5,6.


4 тақырып Банктік қызмет көрсету нарығын сигменттеу

Банктік қызмет көрстеудің кәсіпорынның қызметіндегі түбірлі өзгеріс кезеңі мен сипаттамасы.

Банктерге клиенттердің негізіг талабы.

Ұсынылатын әдебиет: 4,5,4.


5 тақырып Банктік маркетингтің негізгі элементі

Нақты қызмет көрсету мен нақты банкті таңдау туралы шешім қабылдау механизмдері мен тұтынуды дәлелдеу. Жаңашылдық стратегияны қолдану принципі. Басқыншы банктік стратегияның шарты мен белгілері. Диверсификациялау стратегиясының субъектісі : осы стратегияның өзгеру себебі.

Ұсынылатын әдебиет: 2,3,5.

6 тақырып Сақтандыру қызметін көрстеу маркетингі

Сақтандыру қызметін көрсетудің ерекшелігі. Сақтандыру бизнесіндегі жаңа өнімдерді дайындау спецификасы. Сақтандыру нарығын үйренудің жүйелілігі. Сақтандырудың жаңа полисін құру жөніндегі жұмыс жоспары.

Ұсынылатын әдебиет: 2,4,5.
7 тақырып Консалтинг қаржылық қызметінің маркетингі

Консалтингтік қызмет көрсету маркетинг- миксі. Консалтингтік өнім сипаттамасы. Өнімдерді жариялау мен жылжуы: ерекшелігі, тәсілі, жүйелілігі.

Ұсынылатын әдебиет: 4,5,6.
8 тақырып Маркетинг жүйесіндегі бақылаулингісі

Компанияның маркетингтік қызмет көрстеудегі бақылау функциясының мазмұны мен маңызы. Маркетингтегі бақылау функцияларын анықтауыдың түрлері. Бақылаулизингінің міндеті және бақылау жұмысының негізгі кезеңі.

Ұсынылатын әдебиет: 4,5,6.
9 тақырып Маркетингтік қызметтегі аудит

Маркетингтік аудит жеке қызмет жүйесі ретінде:

Аудит моделі бес фазалық түрде ашу: қорытындысын дайындау, іс әрекетін жоспарлау, енгізу мен аяқтау.

Ұсынылатын әдебиет: 2,3,7.

Мамандықтын оқулық жұмыс бағдарламасынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.332


5 Мамандықтын оқу жұмыс жоспарынан көшірмесі

5.1 05В05900 «Қаржы» мамандығыПәннің атауы Қаржы қызметінің маркетингі


Оқу нысаны

Бақылау түрлері

Студент. жұмыстын көлемі, сағаттар

Курс және семестр бойынша сағаттарды бөлу

емт.

сын.

КП

КЖ

ЕГЖ

Бақ.

жұмыс

Жалпы

Дәріс

Тәж

СӨЖ

Дәріс

Тәж

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ


-

-

-

30

15

90

ОКБ негізінде күндізгі оќыту нысаны

4
135

45

90

3 семестр

4 семестр

-

-

-

30

15

90

6

-

-

6

6

117

ОКБ негізінде сырттай оќыту нысаны

4
135

18

117

3 семестр

4 семестр

6

-

-

6

6

117

ЖКБ негізінде сырттай оќыту нысаны

3
135

18

117

2 семестр

4 семестр

6

-

-

6

6

117

Кафедра меңгерушісі ______________ Н.С. Кафтункина 20__ ж. «____» _______

6 Әдебиеттер тізіміНегізгі

 1. Д. Т. Абенова, Д. К. Ахметов Маркетингті басқару: Павлодар: Кереку, 2010

 2. Оразбаева, К. Н. Маркетинг: - Атырау : Ер Төстiк, 2007

 3. Романова А.Н М.Маркетинг: Учебник : Банки и биржи Юнити, 2006

 4. Рахимбаев, А. Б.Маркетинг теориясы және практикасы : оқу құралы-Алматы : Заң әдебиетi, 2009

 5. Рахимбаев, А. Б.Маркетинг теориясы және практикасы [Электрондық ресурс] : оқу құралы -Алматы : Нұр-Пресс, 2009.

 6. Сатыбалдыұлы, С.Маркетинг - нарықтану : жоғары оқу орындарының студенттерiне арналған оқулық - Алматы : Бiлiм, 2002.


Қосымша
7 Маркетинг және менеджмент негiздерi : оқулық Сатыбалдыұлы, С., Байтанаева, Б. Астана : Фолиант, 2007

8 Маркетинг негiздерi : оқулық [кәсiптiк бастауыш және орта бiлiм беру ұйымдарына ұсынылған] Тойкин, С. Х. Астана : Фолиант, 2008
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет