Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбc 08. 344-2006 және Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьютерлік моделдеужүктеу 186.64 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі186.64 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Электрэнергетика кафедрасы

Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьтерлік моделдеу пәнінен 5В071800 – Электрэнергетика (Электрмен жабдықтау мамандандырылу (сала бойынша)) мамандығының(тарының) студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарМамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және типтік бағдарламаның негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________ Н.Э. Пфейфер

20__ж. «___»__________

Құрастырушы ______________т.ғ.к., доцент Жұмажанов С.К.


Электрэнергетика кафедрасы

Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьтерлік моделдеу пәні бойынша 5В071800 – Электрэнергетика (Электрмен жабдықтау мамандандыру (сала бойынша)) мамандығының (тарының) студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының ҚР МЖМБC 3.08.344-2006 және Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьютерлік моделдеу, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің 22 маусым 2006 жылғы хаттамасымен бекітілген типтік бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»__________№___Хаттама.
Кафедра меңгерушісі____________ Марковский В.П. 20__ж. «___»_________
Энергетика факультетінің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»____________№___Хаттама


ОӘК төрағасы _____________Кабдуалиева М.М. 20__ ж. «___»____________

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы _________ Кислов А.П. 20__ ж. «___»_________
МАҚҰЛДАНДЫ

ОҮЖжӘҚБ бастығы __________Варакута А.А. 20__ ж. «___»___________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»_________№___Хаттама1 Пәннің мақсаты мен міндеті, оқу үрдісіндегі орны
Пәннің мақсаты – математиканы негізгі теориялық курс сиякты оны электрэнергетика аумағында мамандардын жұмысыңда практикада қолданумен байпаныстырып және қолданбалы зерттеулерде нақты математикалық ақпарат беру.

Пәннің міндеті - электрмен қамтамасыз ету жүйенің оңтайланды параметрлерің табу үшін математикалық бағдарламалау әдістерді, есеп шығару іскерлікті өндіру, колданып, зерттеленетін электрмен жабдықтау объектілердің математикалық модельдерін және оңы жасау үйрену.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің түсініктері болуы қажет:білуі керек:

  • электрмен қамтамасыз ету жүйелердің жұмыс режимдерін талдау үшін колданылатын математикалық әдістер мен модельдер.

икемді болуы керек:

- электрмен қамтамасыз ету жүйелердің және электрлік тораптардың режимдерін және оңтайланды параметрлерін анықтау есептерді шығару.практикалық дағдыларды иемденуі қажет:

- электр берілістін математикалық моделін зерттеу;

- критериалды бағдарламалау әдіс бойынша маткматикалық моделді зерттеу;

- тәжірибелік жоспарлау әдіспен модельді зерттеу.


2 Пререквизиттер: Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді оқу кезінде алынған білім, икемділік және дағдымашықтар керек:

1. Жоғарғы математика (функцианы аппроксимациясы).

2. Электртехниканың теориялық негіздері (айнылмалы ток тізбектері);

3. Мамандыққа кіріспе (электрэнергетиканың элементтері);


3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар электрмен жабдықтау жүйелеріндігі өтпелі процестер пәнді оқу үшін қажет.4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары ЖОБ базаларында күндізгі оқу формасы

Пәннің тақырып аталуы

Сағат саны

Дәр.

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

315

2

Электрэнергетикадағы математикалық есептеулер

3

3
20

3

Электрэнергетикада математикалық бағдарламалау әдісін қолдану

8

8
20

4

Бағытталған және бағытталмаған графтардың теориясы

310

5

Сызықты емес бағдарламалау

525

6

Динамикалық бағдарламалау

3

7
10

7

Критериалді бағдарламалау

5

12
20

БАРЛЫҒЫ:

30

30
120

ОКБ базасында қашықтық оқу формасы

Пәннің тақырып аталуы

Сағат саны

Дәр.

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

120

2

Электрэнергетикадағы математикалық есептеулер

1

2
25

3

Электрэнергетикада математикалық бағдарламалау әдісін қолдану

2

3
25

4

Бағытталған және бағытталмаған графтардың теориясы

215

5

Сызықты емес бағдарламалау

230

6

Динамикалық бағдарламалау

2

3
15

7

Критериалді бағдарламалау

2

4
26

БАРЛЫҒЫ:

12

12
156

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

1 тақырып. Кіріспе. Электрэнергетикадағы математакалық есептеулер және компьютерлік моделдеу тапсырмаларының қойылымы. Курстьң негізгі мақсаты (электрмен жабдықтау жүйесінің оптималді параметрін анықтау, электр жабдықтау элементтерінің экономикалык резервтеуінің дәрежесін аныктау, электрэнергетика жүйелерінің тұрақтылығын анықтау, жүйенің жеке элементтерінің математикалық моделін құрау, қоршаған ортаға минималді әсер ететін кездеп, электрзэнергетика объектілерінің кұрылысына кететін минималды шығынын анықтау және т.б.) және оларды математикалық әдістермен шешу.

2 тақырып. Электрэнергетикадағы математикалық есептеулер

Электрэнергетика жүйелерін пайдалану және жобалау кезінде пайда болатын есептер. Матрицалы турде Кирхгоф және Ом заңдарын колдана отырып электрлік тораптың конфигурациясын аналитикалық түрде көрсету және; оларды есептеу. Электрэнергетика жүйелерін математикалық оптимизациялау негізі. Сипаттамалы оптимизациялық есептер: энергожүйенің дұрыс қалыптасқан режимін баскару, әр түрлі уақыт перспективаларына -электрэнергиялық жүйелерің өркендету және жобалау және т.с.с.

3 тақырып. Электрэнергетикада математикалық бағдарламалау әдісін қолдану

Электрэнергетиканың практикалық есептерінде сызыкгық бағдарламалауды қолданады. Сызықты бағдарламалау есебінің тужырымдамасы. Сызықты алгебралық тендеулерді дәл және жуыктау әдісімен есептеу түсінігі. Сызықты бағдарламалаудың экономика-математикалык моделін күру. Симплекс әдісімең шешу. Сызықты бағларламалау есебін графикалық тәсілмен шешу. Кері матрицаларды екі есе көбейткіштердің туындысы түрінде корсету. Сызықты бағдарламалаудын екі жақтылык теориясы.

4 тақырып. Бағытталған және бағытталмаған графтардың теориясы

Қолдану облысы және негізгі шешу амалдары. Электрэнергетикадағы транспорттық есептін құрылуы. Транспорттық есептін математикалық моделін құру. Берілген тіректік жоспарды табу әдісі. Транспорттық есептің шешімін потенциалдар тәсілімен тексеру. Ашық транспорттық және транспорттық есептің аралық тасымалдау есептерін шешу. Шекаралық және тармақтар әдісін қолданумен транспорттық есепті тораптық түрге келтіреміз

5 тақырып. Сызықты емес бағдарламалау

Электрэнергетикадағы сызықты емес бағдарламалау есебінің құрылуы. Электрэнергетикалық есептерде анықталмаған Лагранж көбейткіші әдісің қолдану. Куна-Теккер теоремасы. Градиенттік оптимизациялау әдісі.

6 тақырып. Динамикалық бағдарламалау

Электрэнергетикадағы динамикалық бағдарламалау есептерінің құрылуы және динамикалық бағдарламалау түсінігі. Динамикалық бағдарламалау есебінің геометриялық интерпритациясы. Оптималды баскарудың кезеңі бойынша құрылу принципі. Функционалды теңдеулер әдісі.

7 тақырып. Критериалді бағдарламалау

Электрэнергетика нысандарының (ЭЖЖ, трансформаторлы қосалқы станциялар және т.б.) техника-экономикалық моделін зерттеу. Ұқсастық критерияларын аныктау. Аумақ кендігін зерттеу. Параметрлер мәнін және мақсаттық фунциясының минимум нүктесіндегі шығынын анықтау.Техника-экономикалық тұрақтылықты зерттеу. «Аз» және «үлкен» тұрақтылық туралы ұғым. Статикалық және динамикалық туралы ұғым. Тұрақтылықтың алгебралық критериі. Мағлүматтар өзгеруіне қайталай параметрлер сезімталдығын және минимум нүктесіндегі шығынды оптимизациялау. Тізбектілген интервалдар әдісі. Электрэнергетикалық есептерді шығарғанда Ляпунов әдісін қолдану. Электрэнергетикадағы кездейсоқ жағдайлар мен құбылыстар және кездейсоқ мәндер. Тоқтап қалудың математикалық моделдері және қайтадан қалпьша келтіру. Қайтадан қалпына келтірудің және тоқтап калудың статистикалық мәліметтерін жинау. Кездейсоқ моделдің таралу заңын және олардың сандык сипаттамаларын аңыктау. Келісім критериі. Электрэнергетикалық жүйесінің әр түрлі сұлбаларының сенімділік көрсеткішін қалпына келтіру уақыты немесе қалпына келмеуін және олардың тоқтап қалу ыктималдығы.
4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

Практикалық сабақтардың мазмұны – теоретикалық материалдарды пайлалану, нақты есептерді шешу үшін математикалық бағдарламалау әдістерге үйрену.

2 тақырып. Электрэнергетикадағы математикалық есептеулер

Ең азы әдістер арқылы аппроксимация функцияларды анықтау. Кесте түрлі берілген функцияны интерполяция жасау.

3 тақырып. Электрэнергетикада математикалық бағдарламалау әдісін қолдану

Электрмен қамтамасыз ету жүйенің элементтерін математикалық модельдерін құру. Басқару объектілердің құрылым модельдерін жасау.

6 тақырып. Динамикалық бағдарламалау

Тәжірибе жоспарлау әдіспен электрлік желінің параметрлерді оңтайлы математикалық модельді құру.

7 тақырып. Критериалді бағдарламалау

Белгілі бағдарламалау әдіспен электрмен жабдықтау жүйенің режимдері мен оңтайланды параметрлерін есептеу. Сызықты бадарламалау шешетін есептер.


4.4 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

күндізгі оқу түрі ЖОБ, ОКБ базаларында


СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққан-дағы көлемі

1

Дәрістерді өңдеу
Жұмысқа қатысу

18

2

Тәжірибелік және зертханалық сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Жұмысқа қатысу

30

3

Үй тапсырмасын дайындау

Есептеу нәтижесі

Жұмысқа қатысу

54

4

Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2

18

Барлығы

120

қашықтық оқу түрі ОКБ базасында


СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққан-дағы көлемі

1

Дәрістерді өңдеу
Жұмысқа қатысу

23

2

Тәжірибелік және зертханалық сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Жұмысқа қатысу

46

3

Үй тапсырмасын дайындау

Есептеу нәтижесі

Жұмысқа қатысу

116

4

Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2

23

Барлығы

156

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың мазмұны тізімі


1 тақырып. Кіріспе. Электрэнергетикадағы математакалық есептеулер және компьютерлік моделдеу тапсырмаларының қойылымы. Курстьң негізгі мақсаты (электрмен жабдықтау жүйесінің оптималді параметрін анықтау, электр жабдықтау элементтерінің экономикалык резервтеуінің дәрежесін аныктау.

Пайдалану әдебиеті [1, 2].

2 тақырып. Электрэнергетика жүйелерін пайдалану және жобалау кезінде пайда болатын есептер. Матрицалы турде Кирхгоф және Ом заңдарын колдана отырып электрлік тораптың конфигурациясын аналитикалық түрде көрсету және оларды есептеу.

Пайдалану әдебиеті [1, 2, 3].

3 тақырып. Электрэнергетиканың практикалық есептерінде сызыкгық бағдарламалауды қолданады. Сызықты бағдарламалау есебінің тужырымдамасы. Сызықты алгебралық тендеулерді дәл және жуыктау әдісімен есептеу түсінігі. Сызықты бағдарламалаудың экономика-математикалык моделін күру. Симплекс әдісімең шешу.

Пайдалану әдебиеті [1, 2].

4 тақырып. Қолдану облысы және негізгі шешу амалдары. Электрэнергетикадағы транспорттық есептін құрылуы. Транспорттық есептін математикалық моделін құру. Берілген тіректік жоспарды табу әдісі. Транспорттық есептің шешімін потенциалдар тәсілімен тексеру.

Пайдалану әдебиеті [1, 2].

5 тақырып. Электрэнергетикадағы сызықты емес бағдарламалау есебінің құрылуы. Электрэнергетикалық есептерде анықталмаған Лагранж көбейткіші әдісің қолдану.

Пайдалану әдебиеті [1, 2].

6 тақырып. Электрэнергетикадағы динамикалық бағдарламалау есептерінің құрылуы және динамикалық бағдарламалау түсінігі. Динамикалық бағдарламалау есебінің геометриялық интерпритациясы.

Пайдалану әдибиеті [1, 2].

7 тақырып. Электрэнергетика нысандарының (ЭЖЖ, трансформаторлы қосалқы станциялар және т.б.) техника-экономикалық моделін зерттеу. Ұқсастық критерияларын аныктау. Электрэнергетикадағы кездейсоқ жағдайлар мен құбылыстар және кездейсоқ мәндер. Тоқтап қалудың математикалық моделдері және қайтадан қалпьша келтіру. Қайтадан қалпына келтірудің және тоқтап калудың статистикалық мәліметтерін жинау.

Пайдалану әдебиеті [1, 2].


4.4.3 Бақылау жұмысының тақырыбы

Электр беріліс желінің математикалық моделін зерттеу

Электрмен қамтамасыз ету жүйенің элементтерін математикалық модельдерін құру. Тәжірибе жоспарлау әдіспен электрлік желінің параметрлерді оңтайлы математикалық модельді құру.

Пайдалану әдебиеті [1, 2].


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

  1. Волгин М.Е. Электрмен жабдықтауда оңтайлы шешімдер. Павлодар.: С. Торайгыров атындағы ПМУ, 2004, - 201 бет.

  2. Утегулов Б.Б., Волгин М.Е., Волгина О.С. Электрмен жабдықтаудың математикалық есептері. – Павлодар.: С. Торайгыров атындағы ПМУ, 2002, -152 бет.

Қосымша:

  1. Плис А.И., Славина Н.А. MATHCAD математикалық тәжірибе. – М.: Қөр және статистика, 2003, - 656 бет.
Мамандықтың(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/32


5В071800- Электрэнергетика мамандығының (тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірмеПән атауы Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьтерлік моделдеуОқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кредиттер

академиялық сағаттар

кредиттер

аудиториялық сабақтар

(ак.сағат)СӨЖ

(ак.сағат)Бар

лығы


Дәріс

Пр.

Зертх

Барлығы

ОСӨЖ

барлығы

ауд

СӨЖ

емт.

Сын.

КЖ-а

КЖ-с

1

ЖОБ негізін дегі күндізгі

4

180

60

120

4


4

4

180

30

30
120

30

2

КОБ негізін дегі күндізгі

4

180

24

156

4


3

4

180

6

6
156

12

4

6

6Кафедра меңгерушісі _________ Марковский В.П. 20__ж. «___»_________Пәннің оқу бағдарламасына

толықтырулар мен өзгертулер

парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьтерлік моделдеу пәнінің оқу бағдарламасына толықтырулар мен өзгертулер парағы

5В071800 – Электроэнергетика мамандықтары тәлімгерлері үшін, 2012–2013 оқу жылына


Жұмыс бағдарламасына енгізілген өзгерістер:
5 Әдебиет

Негізгі:

Өтеғұлов Б.Б., Жұмажанов С.К. Электрмен жабдықтаудың математикалық есептеулер. Павлодар – 113 б.

Жұмыс бағдарламасы Электрэнергетика кафедрасының отырысында қайта қаралды және мақұлданды.

« ___» __________20___ ж., хаттама № ___

Кафедра меңгерушісі Марковский В.П. «____» ________20__ж.

БЕКІТЕМІНФакультет деканы Кислов А.П. «____» ________20__ж.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет