Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 03. 08. 329-2006 және типтік оқу бағдарлама бойынша 23 желтоқсанда 2005 ж. №779 Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігімен типтік бағдарламасының негізіндежүктеу 225.16 Kb.
Дата12.05.2019
өлшемі225.16 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Механика және мұнайгаз ісі кафедрасы

Қолданбалы механика пәні бойынша


5В071600 – «Аспап құрастыру» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС оқу БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар
Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және типтік бағдарламаның негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31
БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________Н.Э. Пфейфер

201_ ж. «___»________


Құрастырушы: ____________профессор А.Х. Мустафин

Механика және мұнайгаз ісі кафедрасы

Қолданбалы механика пәні бойынша


5В071600 – «Аспап құрастыру» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 03.08.329-2006 және типтік оқу бағдарлама бойынша 23 желтоқсанда 2005 ж. № 779 Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігімен типтік бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж . «__»________№__ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ____________ А. Х. Мустафин 20__ж . «__»________
Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік

кеңесімен мақұлданды 200_ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы ________________Ж. Е. Ахметов 20__ж. «____» ________
КЕЛІСІЛДІ

ММжК факультет деканы ________ Т. Т. Токтаганов 20__ж. «____» ________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А. Варакута 20__ж. «____» ________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж . «__»________№__ хаттама.1. Пәнді оқыту мақсаты

«Қолданбалы механика» пәнінің мақсаты – кең бейінді болашақ инженерлерге тиімділіктің, дәлдіктің, сенімділіктің және үнемділіктің қазіргі талаптарына жауап беретін, машиналарды, қоңдырғыларды, приборларды, автоматтық құрылғылар мен кешендерді жасау үшін қажетті механизмдердің сұлбаларын зерттеу мен жобалаудың жалпы әдістерін білуді қамтамасыз ету. Автоматтандырылған есептеуді қолдану арқылы машиналардың тетіктері мен тораптарын есептеу.

Пәннің міндеттері – механизмдердің негізгі түрлерінің құрылысы, кинематикалық және динамикалық сипаттамалар, механизмдер қозғалысының қарапайым заңдары туралы білім беру.

«Қолданбалы механика» келесі оқу пәндеріне сүйенеді: жоғары математика, инженерлік графика, физика, информатика негіздері. Студенттің «Қолданбалы механика» пәнін зерделеу кезінде алған білімдері мен дағдылары жалпы инженерлік пәндер мен бейінді пәндерді меңгеру кезінде қажет болады.

Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің:

-машиналардың, жабдықтар мен приборлардың құрамды бөлігі болып табылатын, механизмдердің элементтерін зерттеу мен жобалаудың жалпы әдістері және машиналардың тетіктері мен тораптарын есептеу негіздері туралы түсінігі болуы керек;-механизмдердің негізгі түрлерін, оларды есептеу және жобалау әдістерін білу;

-жеке механизмдер жұмысының принциптерін және олардың машинада өзара әрекеттесуін білуі керек;-есептік сұлбаларды таңдауды, конструкция элементтерін беріктікке, қаттылыққа және тұрақтылыққа есептеу жүргізуді, механикалық берілістерді жобалауды жасай білуі керек;

-машина жасау конструкциялары элементтерінің беріктігін, қаттылығы мен тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелерінде;

-Машиналар мен механизмдердің конструкциялары тораптарын есептеу, жобалау және конструкциялау облысында дағдыларды иелену керек.

2 Пререквизиттер

Студенттер «Қолданбалы механика» курсын оқу үшін келесі пәндерді білулері керек:

- жоғары математика - сызықты алгебра мен аналитикалық геометрия элементтері, векторлар, функцияны дифференциялды есептеу, анықталмаған интеграл, анықталған интеграл, қарапайым дифференциялды теңдеулер, бірінші ретті дифференциялды теңдеулер, сандыұ қатарлар, сандық әдістердің элементтерін;
3 Постреквизиттер

- физика - материалдық нүктенің кинематикасы, материалдық нүктенің динамикасы, қатты дененің динамикасы, тербелістер механикасы, толқындық қозғалыстар, қатты дененің молекулярлық физикасы, электр өрісіндегі өткізгіштер, тұрақты электр тоғы, тұрақты токтың магнит өрісі, жарықтың толқындық теориясының элементтері, жарық поляризациясы, жарықтың заттармен өзара байланысы, кристаллдар теориясы;


- сызықтық геометрия – проекция тұрғызу, нүкте және түзу сызық4 Пәннің мазмұны
4.1. Пәннің тақырыптық жоспары

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫп/п

Тақырыптардың атаулары

Сағаттар саны

Дәріс

Жаттығу

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Қолданбалы механикаға кіріспе

1. Статика, кинематика және динамика

2

Кинематика. Қозғалыстың қарапайым түрлерінің кинематикалық сипаттамалары.

1


3

Күштер жұптар теориясы

0,5

1
2

4

Нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері

0,53

5

Қатты дененің және нүктенің динамикасы


3

2.

6

Созылу және сығылу. Материалдардың механикалық сипаттамалары

2

1
3

7

Созылу және сығылудың күрделі жағдайлары


2

8

Ығыму мен бұралу

1

1
3

9

Иілу. Арқалықтардың беріктігін тексеру.

1,5

2
3

10

Күрделі кедергі туралы түсініктеме

0,51

3. Механизмдермен мен машиналарды теориясымен олардың бөлшектерімен түйіндерімен есептеу.

11

Механизмдер мен машиналардың кинематикалық сипаттамаларын анықтаудың жалпы әдістері

1

1,5
5

12

Механизмдердің негізгі түрлерінің сұлбаларын жобалау әдістері

1,55

13

Машиналардың тетіктері мен тораптарын жобалаудың жалпы мәселелері

0,5


14

Механикалық берілістер. Тісті берілістер

1,5

1

3,5

4

15

Червякты берілістер

0,52

16

Ременді тартқыштары


3

17

Қосылыстар

1,5
2

4

18

Машиналармен механизмдердің тіректелі және жүктемелі бөлшектері

1,5
2

2
Барлығы:

15

7,5

7,5

454.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны


1 Тақырып Кіріспе

«Қолданбалы механика» пәнінің мазмұны және оның инженерлік білім үшін тағайындалуы. Пәннің білімнің басқа облыстарымен байланысы. Механизмдер мен машиналар туралы ғылымның даму тарихы. Отандық ғалымдардың ғылыми мектептерді жасаудағы ролі. Машиналар мен механизмдерді оңтайлы жобалау кезінде ЭЕМ-ді қолданудың және шешудің көп нұсқалығы.2 Тақырып Материалдар кедергісі пәнінің мәселелері мен негізгі ұғымдары

Материалдар кедергісінің міндеттері мен әдістері. Негізгі ұғымдар, принциптер, болжамдар мен жорамалдар. Конструкция элементтеріне әрекет ететін, күштердің жіктелуі.3 Тақырып Бойлық күші. Қию әдісі. Деформация және кернеу туралы түсініктеме

Қималар әдісі. Деформациялар мен кернеулер туралы ұғым. Деформацияардың типтері.

Қималарды таңдау. Кернеулерді өзек өсіне перпендикуляр алаңдар бойынша есептеп шығару. Шақтамалы керенулер. Гук заңы.

4 Тақырып Материалдың механикалық сипаттамалары

Созылу, сығылу диаграммалары пластикалық, морт материалдардың. Кернеулер диаграммасы.5 Тақырып Мүмкіндік кернеуі. Мүмкіндік кернеуі арқылы беріктікке есептеуі.

Пластикалық морт материалдардың мүмкіндік кернеуін анықтау. Беріктік қоры коэффициенті.6 Тақырып Созылу және сығылудың күрделі жағдайы

Шақтамалы керенулер бойынша статикалық анықталмайтын жүйелерді есептеу. Статикалық анықталмайтын жүйелер. Күштік фактор. Жасау дәлсіздіктерінің статикалықанықталмайтын конструкциялар элементтеріндегі күштерге әсер етуі (жинақтау факторы). Температура өзгерген кезде пайда болатын кернеулер.7 Тақырып Ығысу және бұралу

Таза ығысу. Кернеулер мен деформациялар. Гук заңы. Потенциал энергия. Тойтармалы және бұрандамалы қосылыстарды есептеу. Дәнекерлік қосылыстарды есептеу. Кілтекті қосылыстарды есептеу.

Бұрау. Бұралатын өзектің беріктігі мен қаттылығын тексеру. Дөңгелек көлденең қиманың білігін бұрау кезінде кернеулерді анықтау. Бұрау кезіндегі беріктік шарты. Бұрау кезіндегі деформациялар. Қаттылық шарты.

8 Тақырып Қималардың геометриялық сипаттамалары

Қималардың өстік, өрістік инерция моменттерін анықтау9 Тақырып Иілу. Арқалықтардың беріктігін тексеру.

Иілу кезіндегі ішкі күштік факторлар. Көлденең күштер мен июші моменттердің эпюралары. Арқалықтар тіректерінің құрылғысы. Июші момент және көлденең күш. Июші моменттер мен көлденең күштердің эпюраларын салу.

Иілу кезіндегі қалыпты кернеулерді есептеп шығару және арқалықтардың беріктігін тексеру. Таза иіліс кезіндегі материалдың жұмысын эксперименттік зерттеу. Гук заңы иіліс кезіндегі потенциал энергия.

10 Тақырып Күрделі кедергі

Бұралу мен иілудің бірлескен әрекеті. Июші және бұраушы моменттерді анықтау. Кернеулерді анықтау және бұрау арқылы ию кезіндегі беріктікті тексеру.11 Тақырып Механиздер мен машиналардың кинематикалық және динамиклық сипаттамаларын анықтаудың жалпы әдістері

Механизмдердің құрылымдық теориясының элементтері. Кинематикалық жұптардың жіктелуі. Кинематикалық тізбектер. Кинематикалық тізбек пен механизмнің құрылымдық формулалары. Ассур-Артоболевский әдісі бойынша механизмдердің құрылуы.

Жазық механизмдерді кинематьикалық талдау. Жылдамдықтар мен үдеулер жоспарларының әдісі. Көп буынды тісті механизмдердің кинематикасы (қатарлы және сатылы). Қарапайым планетарлы механизмдер.

Жазық механизмдерді күштік талдау. Күштік талдау міндеттері мен әдістері. Механизмдерде әрекет ететін күштердің жіктелуі. Инерция күштері және инерция күштерінің моменттері. Күштік есептеудің графика-аналитикалық әдісі.12 Тақырып Механизмдердің негізгі түрлерінің сұлбаларын жобалау әдістері

Рычаг механизмдерін синтездеу. Кірістік және шығыстық буындардың берілген ережелері бойынша механизмді синтездеу. Шығыстық буынның орташа жылдамдығын өзгерту коэффициенті бойынша синтездеу.

Тісті механизмдерді синтездеу. Тісті берілістердің негізгі түрлері. Цилиндрлік тісті беріліс. Эвольвенталы ілініс. Эвольвенталы іліністің құрылуы. Тісті доңғалақтарды жасау тәсілдері. Берілген ығысулар кезінде эвольвенталы тісті берілістерді геометриялық есептеу. Планетарлы тісті берілістер және оларды синтездеу.

13 Тақырып Машиналардың тетіктері мен тораптарын жобалаудың жалпы мәселелері

Машиналар конструкцияларын дамытудағы негізгі бағыттар. Машиналар мен коснтрукциялардың тетіктері мен тораптары туралы жалпы мәліметтер. Машиналардың тетіктері мен тораптарына қойылатын негізгі талаптар. Машина жасау материалдары.14 Тақырып Механикалық берілістер

Берілістер типтері және олардың негізгі сипаттамалары. Механикалық жетектің тағайындалуы және құрылымы. Берілістердің жіктелуі. берілістердің негізгі сипаттамалары.

Тісті берілістер. Жалпы мәліметтер: тағайындалуы, құрылғысы, жіктелуі. Түзу тісті доңғалақтардың геометриясы бойынша қысқаша мәліметтер: эвольвенталы іліністің негізгі параметрлері.

Тісті берілістер ілінісіндегі күштер. Тістердің бұзылуының түрлері және берілістердің жүмысқа қабілеттілігі критерийлері. Тістерді иілу кезіндегі беріктікке есептеу. Түйіспе беріктікке есептеу. Тісті доңғалақтарға арналған шақтамалы кернеулер.

Бұрамдықты берілістер. Бұрамдықты берілістердің қүрылғысы және жіктелуі. Бұрамдықты берілістер геометриясы бойынша қысқаша мәліметтер. Жұмысқа қабілеттілік критерийлері жөне берілістерді есептеу. Шақтамалы кернеулер. Жылулықты есептеу.

Белдікті берілістер. Жалпы мәліметтер: конструкциясы, жіктелуі және қолдану облысы. Негізгі типтері және белдіктердің материалдары. Берілістің негізгі теориялары және жүмысы.15 Тақырып Тетіктерді қосу

Дәнеркелік қосылыстар. Тағайындалуы, құрылғысы. Жіктелуі. Қосылыстар мен жіктер. Дәнекерлік қосылыстарды есептеу: есептеу критерийлері, нүктелік жіктер, түйіс жіктер, білікті жіктер. Шақтамалы кернеулер. Электродтар маркалары. Шартты белгілері, МЕСТ.

Тойтарма қосылыстар. Тағайындалуы, құрылғысы, жіктелуі. Тойтарма қосылыстарды есептеу: есептеу критерийлері, статикалық жүктемелер кезіндегі берік қосылыстарды есептеу, берік тығыз жіктерді есептеу, айнымалы жүктемелер кезінде есептеу, шақтамалы кернеулер, тойтарма материалдары.

16 Тақырып Механизмдер мен машиналардың тойтарушы және көтергіш тетіктері

Біліктер мен осьтер. Тағайындалуы, құрылғысы, жіктелуі. Жүктелу шарты: жүктемені беру принципі. Біліктер мен осьтерді есептеу: есептік сұлбалар, есептік жүктеме, алдын ала есептеу, беріктік бойынша тексеріп есептеу, қаттылыққа есептеу.

Муфталар. Тағайындалуы мен жіктелуі. Тұрақты муфталар: бітеу, серпімді, орнын толтырушы, іліністі және т.б. Тұрақты муфталарды есептеу: есептеу критерийлері, есептік жүктеме.

Тербеліс мойынтіректері. Тағайындалуы, құрылғысы, жіктелуі. Динамикалық және статикалық жүк көтергіштік. Мойынтіректі есептеу жене таңдау: есептеу критерийлері, есептік жүктеме, мойынтіректерді таңцау. Мойынтіректі тораптарды отырғызу, майлау және тығыздау.


4.3. Практикалы. сабақтарының мазмұны

3 тақырып. Күштер жұптар теориясы

Статикалық тепе-теңдік теңдеулері және тіректердің реакцияларың анықтау.6 тақырып. Созылу және сығылу. Материалдардың механикалық сипаттамалары

Бойлық күші. Қию әдісі. Деформация және кернеу туралы түсініктеме

Қималар әдісі. Деформациялар мен кернеулер туралы ұғым. Деформацияардың типтері.

Қималарды таңдау. Кернеулерді өзек өсіне перпендикуляр алаңдар бойынша есептеп шығару. Шақтамалы керенулер. Гук заңы.8 тақырып. Ығысу мен бұралу.

Таза ығысу. Кернеулер мен деформациялар. Гук заңы. Потенциал энергия. Тойтармалы және бұрандамалы қосылыстарды есептеу. Дәнекерлік қосылыстарды есептеу. Кілтекті қосылыстарды есептеу.

Бұрау. Бұралатын өзектің беріктігі мен қаттылығын тексеру. Дөңгелек көлденең қиманың білігін бұрау кезінде кернеулерді анықтау. Бұрау кезіндегі беріктік шарты. Бұрау кезіндегі деформациялар. Қаттылық шарты.

9 тақырып. Иілген арқалықтың беріктігін тексеру.

Иілу кезіндегі ішкі күштік факторлар. Көлденең күштер мен июші моменттердің эпюралары. Арқалықтар тіректерінің құрылғысы. Июші момент және көлденең күш. Июші моменттер мен көлденең күштердің эпюраларын салу.

Иілу кезіндегі қалыпты кернеулерді есептеп шығару және арқалықтардың беріктігін тексеру. Таза иіліс кезіндегі материалдың жұмысын эксперименттік зерттеу. Гук заңы иіліс кезіндегі потенциал энергия.

11 тақырып. Механизмдардың кинематикалық сипаттамалары.

Жазық механизмдерді кинематикалық талдау. Жылдамжықтармен үдеулер жоспарларының әдісі.14 тақырып. Механикалық берілістер.

Берілістер типтері және олардың негізгі сипаттамалары. Механикалық жетектің тағайындалуы және құрылымы. Берілістердің жіктелуі. берілістердің негізгі сипаттамалары.

Берілістердің қуатты, жылдамжықты және бұрамдалы моментті анықтау.
4.4 Зертханалық жұмыстың мазмұны

Зертханалық жұмыстардың мақсаты конструкция металлындағы машиналардың типтік бөлшектері мен түйіндерін зерттеу, оларды сынау әдістерін игеру, олардың жұмысын және есептеу әдістерін зерттеу, есептеу тәуелділітерін эксперименттік тексеру, кейбір типтік түйіндердің конструктивтік шешімдерімен тәжірибеде танысу.14 тақырып. Тісті берілістер.

- тісті цилиндрлі редукторды зерттеу18 тақырып. Біліктермен остері. Подшипниктер.

Біліктермен типтік подшипниктардың қосылыстарын зерттеу.17 тақырып. Қосылыстар.

Бұрамдалы қосылыстарын зерттеу.


4.5 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.5.1. СОЖ түрлерінің тізіміОСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі


Сағат көлемі

1

Дәрістік сабақтарға дайындалу

Сабаққа қатысу
5

2

Практикалық сабақтарға дайындалу

Сабаққа қатысу

есептер

5

3

Дәрістік материалдарға мазмұнға кірмеген аудиторлық сағаттарға дайындалу

Сабаққа қатысу

Конспект

реферат


14

4

Зертханалық сабақтарға дайындалу4

5

Есепке дайындалу және зертханалық сабақтарды қорғау3

6

Семестрлік жұмыстарды орындау9

7

Бақылау жұмыстарына дайындалу5

Барлығы: 45


4.5.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

 1. Динамика. Нүктемен қатты дененің дифференциалдық қозғалыс теңдеулері.

Қажетті әдебиеттері:[10] стр. 126-130, 140-145

 1. Созылу және сығылу. Кернеулер диаграммалары. Температура өзгерген кезде пайда болатын кернеулер.

Қажетті әдебиеттері:[10] стр. 189-191

 1. Созылудың күрделі жағдайлары. Статикалық анықталмайтын жүйелердә есептеу.

Қажетті әдебиеттері:[10] стр. 202-204

 1. Ығысу мен бұралу. Тойтармалы, пісірілген және бұрамдалы қосылыстарды есептеу.

Қажетті әдебиеттері: [10] стр. 207-209

 1. Иілу. Арқалықтардың беріктігін тексеру. Арқалықтың тіректерінің құрылысы. Иілу моменті және көлденең күш, олардың эпюраларын салу.

Қажетті әдебиеттері:[9] стр. 133-134, 162-163

 1. Күрделі қарсыласу. Иілу және бұралу моменттерін анықтау. Біліктердің беріктерің тексеру.

Қажетті әдебиеттері: [9] стр. 253-256

 1. Механизмдердің кинематикалық талдаумен сипаттамалары.

Қажетті әдебиеттері: [15] стр. 181-187

 1. Механизмдердің негізгі түрлерінің сұлбаларын жобалау әдістері.

Қажетті әдебиеттері: [15] стр. 124-131

 1. Машиналардың тетіктері мен тораптарын жобалаудың жалпы мәселелері

Қажетті әдебиеттері: [8] стр. 259-262

 1. Механикалық берілістер. Берілістер типтері және олардың негізгі сипаттамалары.

Қажетті әдебиеттері: [8] стр. 291-301, 392-399

 1. Бөлшектер қосылыстары. Пісірілген қосылыстар. Тойтарма қосылыстар.

Қажетті әдебиеттері: [8] стр. 485-490

 1. Механизмдер мен машиналардың тойтарушы жіне көтергіш тетіктері.

Қажетті әдебиеттері[8] стр. 419-425

5 Әдебиеттер тiзiмi

Негізгі

 1. Степин П.А. Сопротивление материалов: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1988.-367с.: ил.

 2. Иоселевич Г.Б., Строганов Г.Б., Маслов Г.С. Прикладная механика. Учебник для вузов /Под ред. Г.Б. Иоселевича. - М.: Высшая школа, 1989.-351с.: ил.

 3. Иванов М.Н. Детали машин: Учебник для студентов высших техн. учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1991.-383с.: ил.

 4. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Высшая школа, 1985.- 416 с.: ил.

 5. Прикладная механика: Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических специальностей высших учебных заведений / Под. ред. П.Г. Гузенкова. - М.: Высш. шк, 1984.- 112 с.: ил.

 6. Тажибаев С.Д. Қолданбалы механика; Жоғарғы оқу орындары студенттеріне арналған оқулық. – Алматы: Білім, 1994. - 336 б.

 7. Дузельбаев С.Т. ЭВМ в расчетно-графических работах прикладной механики, часть – 1: Учебное пособие для вузов и колледжей.- Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2002.-82 с.: ил.

 8. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988.- 640 с.: ил.

 9. Иванов М.Н., Иванов В.Н. Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для машиностроительных вузов. - М.: Высшая школа, 1975.-55с.: ил.


Қосымша

11. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учебник для вузов. - М.: Наука. 1984.-530с.

12. Пособие к решению задач по сопротивлению материалов: Учебное пособие для техн. вузов / И.Н. Миролюбов, С.Д. Енгалычев, Д.Н. Сергиевский и др. - М.: Высшая школа, 1985.-339с.: ил.

13. Айталиев Ш.М., ДузельбаевС.Т. Матреиалдар кедергісі: Есептер шығаруға арналған оқу құралы, 1 – бөлім.- Алматы: Рауан, 1991.- 176 б.

14. Дүзелбаев С.Т. Матреиалдар кедергісі: Есептер шығаруға арналған оқу құралы, 2 - бөлім.- Алматы: Рауан, 1996.- 196 б.

15. Винокуров Б.Ф. и др. Сопротивление материалов: Расчетно-проектировочные работы: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш шк, 1990.- 479 с.

16. Дузельбаев С.Т., Торговец А.К., Юсупбекова С.О. Персональный компьютер в задачах сопротивление материалов: Учеб. пособие для студентов тех. учебн. заведений /Под ред. Н.И. Мироненко. - Алматы: Рауан, 1992.- 196 с.: ил.

17. Марголин Ш.Ф. Теория механизмов и машин (Теория, примеры, графические работы): Минск, «Вышейшая школа», 1968.-356с.: ил.
Мамандық(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32Қолданбалы механика пәні бойынша

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы 5В071600 – «Аспап құрастыру»Оқыту

формасы


Бақылау

формасы


Студ. жұмыс көлемі (сағат.)

Курстарға және семестрлерге сағаттардың бөлінуі

емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

ЕГЖ

Барлығы

Лекция

Практик

Зертх.

СӨЖ

Лекция

Практик

Зертх.

СӨЖ

ОСӨЖ

Жалпы

Аудитор

СӨЖ

ОМӨЖ

1

Орта білім негізінде күндізгі оқыту

3


90

30

60
3 семестр

4семестр

15

7,5

15 (7,5)

60


Кафедра меңгерушісі _________А.Х. Мустафин 20__ж. «__»___________


Жұмыс оқу бағдарласыме клісу парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/3520__-20__ оқу жылына арналған

«Қолданбалы механика»

пәнінің жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы


Мамандар

дайындаушы

кафедра

Кафедра

меңгерушісінің

аты-жөні

қолы

Келісім күні

2

3

4

5

ЖжТФ

Биболов Ш.К.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет