Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіжүктеу 279.68 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі279.68 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

 

Оқу жұмыс бағдарламасы Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.3/30
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы
ОҚУ Жұмыс бағдарламасы

«Психология тарихы» пәні бойынша

5В010300, 050103 - «Педагогика және психология»

мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар


Мемлекеттік жалпыға міндетті Нысанмамандықтың білім стандарты ПМУ ҰСН 7.18.3/31

мен типтік бағдарлама

негізінде әзірленген

пәннің оқу жұмыс бағдарламасына

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректоры

________________ Пфейфер Н.Э.

20___ ж. «___»_____________

Құрастырушы: аға оқытушы Жунусова А.Р.Психология және педагогика кафедрасы


Оқу жұмыс бағдарламасы«Психология тарихы» пәні бойынша

5В010300, 050103 «Педагогика және психология» мамандығының студенттеріне арналған
Оқу жұмыс бағдарламасы 050103 –“Педагогика және психология” мамандықтың Мемлекеттік стандарты 3.08.253-2006 және типтік оқу жоспары негізінде әзірленді. Қазақстан Республикасы бiлiм жене ғылым Министрлiгiнiң Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм жөніндегі Кеңес жиналысының 22.06.06 жылғы Хаттама шешiмiмен бекітілді.

Кафедра меңгерушісі _____________ Е.И.Бурдина


Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды “___” _________ 20 ж. № ____ Хаттама
ОӘК Төрайымы ____________ Е.Н.Жуманкулова
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ___________ Ж.Т. Сарбалаев “____”________20 ж.


ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН

ЖжӘҚБ бастығы ________________ А.А. Варакута “____”________20 ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «____»__________________№___ Хаттама1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

1.1 Кіріспе

«Психология тарихы» әлемдегі барлық психологиялық білімдер жайлы бүрынғы өткен ғұлама ғалымдарымыздың көзқарастары мен болашақты болжауының нәтижесінен туындаған, еткен тарихымыздан жас үрпаққа мүра болып жеткен психология ғылымдарының дамуын, сондай-ақ психикалык қүбылыстардын табиғаты жайлы мәселелерді қарастырады. Психология тарихы осы ғылымның негізін салушы үлы ғүлама лардың ғылыми мүраларына үқыпты қарауға, ғалымдардың үшантеңіз еңбектерін, ғылыми мүраларын бағалап, ғылымның өрі қарай дамуына қажетті өшпес идеяларды алуға, ғұлама ғалымдардың жанқиярлық еңбектерін бағалауға үйретеді.

Психология тарихын зерттеу арқылы бүкіл психологиялык болмысты жүйелі қарастыру қалыптасады. Ғасырлар бойы дамып келген және қазіргі психологияның үғымдар аппаратына енген ғылымның негізгі категорияларын меңгеру жүзеге асады. Психология тарихы курсы шетелдік психологиямен бірге отандық психология тарихында қамтиды. Арнайы түрде Шыгыс соныңішінде, Қазақстан ойшылдарының психологиялық көзқарастарына көңіл аударылады. ТМД елдеріндегі психологияның қазіргі жай-күйі көбінесе кеңестік кезенде жасалған зерттеулермен анықталады, сондықтан психология тарихы курсында отандық психологиялык ғылымдардың дамуына марксизмнің әсері де керсетіледі.

Психология тарихы ғылымының даму логикасын меңгеру. Тарихи психологиялық материалдарды білу тарихилық пен логикалық, обьективтілік, детерминизм мен тарихилық принциитеріне сүйенеді. Жалпы түжырымдамаларға өлемдік психология классиктерін оқып салыстырмалы түрде талдау жасау, өткен дөуірдің түжырымдамалары мен теорияларының қазіргі ғылыми көзқарастармен сабақтастық байланысын бақылау, зерттеу, ғылымның кернекті үздік өкілдерінің релі мен мәнін меңгерту қажет.1.2 Пәнді оқу мақсаты: студенттерді психология тарихының өзекті мөселелері мен жэне зерттеу едістері мен өдіснамалық мөселелермен таныстыру. Психология тарихы эр түрлі доуірдегі әр тараптағы халықтардын ойшылдары мен ғалымдарының үздіксіз сүқбаты ретінде керінеді жөне онда өр қайсысы психология ғылымына коптеген үлестерін қосқан.

1.3 Міндеттері: психология гылымының даму дәрежесін түсіндіру. Психология тарихы туралы білімдерін қалыптастыру. Курста әлемдік және отандық тарихтың, философияның, коркем өдебиет пен емірбаяндық әдебиеттердің, енердің материалдарын меңгерту кажет. Психология тарихы курсы студенттердің өлеуметтік пәндерді: философия, Қазақстан тарихы, мәдениеттану т.б. пәндерді оқып білуімен тығыз байланысты.

2 Пререквизиттер: жалпы психология, даму психологиясы, тұлғаны педагогикалық - психологиялық диагностикалау.

3 Постреквизиттер: кәсіби психология, еңбек психологиясы.

Сабақ түрлері ұжымдық, топтық және жеке дара. Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер емтихан тапсырады.

  1. Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тематикалық жоспарыТақырыптардың атауы

Сағат саны


(к/б ОСО)

Сағат саны


(с/б ОСО)

Дәр

Тәж

СӨЖ

Дәр

Тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кіріспе. Ежелгі Шығыстағы психологиялық пікірлер

2

1

7

0,5

-

9

2

Антикалық психология

2

1

7

0,5

0,5

9

3

Орта ғасыр мен Қайта еркендеу дәуіріндегі психология

2

1

7

1

0,5

9

4

XVII ғасырдағы Европапык психология

2

1

7

1

0,5

9

5

XVIII ғасырдағы психологияның дамуы

2

1

7

1

0,5

9

6

XIX ғасырдағы психологияныц дамуы

3

1

7

1

0,5

9

7

Психологияның дербес ғылым ретінде дамуы

2

1

7

1

0,5

9

8

Психологиядағы ХІХ-ХХ ғасыр шеңберіндегі теориялық түжырымдамалар

2

1

7

1

0,5

9

9

XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басындагы эксперименттік психологияның дамуы

2

2

7

1

0,5

9

10

Психологиядағы әлемдік мектептер

2

2

7

1

0,5

9

11

Марксизм философиясына негізделген кеңес психологиясының қалыптасуы

3

1

7

1

0,5

9

12

Соғыс жылдары (1941-45) мен 80-жылдардың ортасына дейінгі кеңес психологиясы

3

1

6

1

0,5

9

13

Шетелдік психологияның жаңа беталыстары мен бағыттары

3

1

7

1

0,5

9
Барлығы: 135 с.

30

15

90

12

6

117


4.2 Теориялық курстың мазмұны

1 тақырып. Кіріспе. Ежелгі Шығыстағы психологиялық пікірлер. Ежелгі сақтар түсінігіндегі психика мәселесі. Дін мен мифологиядағы психика туралы кезқарастар. Күнге, отқа және атқа табынудың психологиялық мөні. Протоқазақ тайпаларының: сақ, ғұн, үйсін, қаңлы т.б. жан туралы түсініктері. Қабылдау және ұғым. Дербес мөн ретіндегі "МЕН"-ге қарсы Локаята ілімі. Буддизм түсінігінде психика күйлердің ағыны ретінде.

2 тақырып. Антикалық психология. Платонның 427-347 б.э.д. жан мен таным туралы ілімі. Платон ілімінің кейінгі дэуірмен күні бүгінге дейінгі психологиялык ой-пікірлерге өсері. Гераклиттің VI-Vf. б.э.д. жан туралы, табиғаттың жалпы заңдарына тәуелділігі жайлы идеялары. Атомистер: Левкипп, Демокрит 460-347 б.э.д. Эпикурдың материалистік көзқарастары.

3 тақырып. Орта ғасыр мен Қайта еркендеу дәуіріндегі психология. Орта ғасыр психологиясындағы материалистік идеялар. Р.Бэкон, В.Оккам, Д.Скотт. Номиналистер мен реалистердің дау-таласы. Діннің үстемдігі ортағасырдың басты сипаттамасы. Психологиянын діни философия шеңберіндегі дамуы. Түркі мүсылмандық психологияның дамуы. Арабтық Шығыстағы психологиянын дамуы: Әл-Фараби жан қуаттары жайлы. Ибн-Сина Авиценна психиканың материалдық негізі туралы.

4 тақырып. XVII ғасырдағы Европапык психология. Р .Декарт (1596-1650). Декарттың жан мен төн туралы ілімі, дуализм. Декарттың рационализмі, психиканы санамен теңестіру. Буржуазиялық дэуірдің жалпы сипаты жэне оның психологиялык идеялардыц дамуындағы бейнеленуі. Ф.Бэконның (1596-1650) эмперикалық әдіснаманы негіздеуі. Рефлекс туралы ілім жөне оның тарихи мәні.

5 тақырып. XVIII ғасырдағы психологияның дамуы. Ж.Ламетри (1715-1751). "Адам машина" адам мен оның психикасына табиғи ғылыми көзқарас. Англиядағы ассоциативтік психология. Д.Гартли негізгі психикалык элементтер мен олардыц ассоциациясы туралы. Э.Кондильяктың сенсуалистік таным теориясының дамуы.

6 такырып. XIX ғасырдағы психологияныц дамуы. М.Ласаруц пен Х.Штейнталь этникалық психологияныц негізін қалаушылар. И.Гербарттың психологиясы. А.Бэннің эмпирикалық психология жүйесі, психологиядағы ықтималдык статистикалык әдістерінің мүмкіндіктері мен шыгармашылық ассоциация туралы түсінік. А.Бэн мінез туралы. Джемс Миллдің психологиялық кезқарасы.

7 тақырып. Психологияның дербес ғылым ретінде дамуы. Психологияның жеке ғылымға бөлінуінің табиғи ғыльши алғышарттары. Ч.Белл, Г.Гельмгольц.Э.Вебер ашылымдары. Э.Герингтің есту түйсіктері теориялары. Г.Фехнердің психофизика негізін қалауы.Вундтың психология пәні мен ондағы эксперименттің ролі жайлы түсінігі. Жан дүниесі зандары. Вундттың "халық психологиясы" гуманитарлық психология бағдарламасы.

8 тақырып. Психологиядағы ХІХ-ХХ ғасыр шеңберіндегі теориялық түжырымдамалар. Ф.Брентаноның психологиялык акт теориясы. К.Штумпфтың функциялар психологиясыньщ пайда болуы. Э.Б.Тетчнердің структурализмі. Вундт идеясының Америкада дамуы.

9 тақырып. XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басындагы эксперименттік психологияның дамуы. Г.Эббенгауездің, Г.Э.Мюллердің есті зерттеуі. Вюрцбург мектебіндегі О.Кольпе, Н.Ах, К.Бюлер, О.Зельц ойлауды эксперименталды зерттеуі. Эксперименттің күрделі психикалық құбылыстарды зерттеуде қолданылуы мен әлемге таралуы.

10 тақырып. Психологиядағы әлемдік мектептер. Психологиялық ғылымдардың жіктелуі. Психологиядағы дағдарыс. Әдіснамалық плюрализм. Психологияға философиялық агымдардыц өсері. (феномонология, экзистенциализм, прагматизм, марксизм өмір философиясы).М.Верттеймер, В.Келлер, К.Коффкалардың гештальтпсихологиясы.

11 тақырып. Марксизм философиясына негізделген кеңес психологиясының қалыптасуы. Марксизм классиктерінің психология саласындағы негізгі идеялары. Психология ғылымына марксизмді енгізу тарихы. XX ғасыр 20-30 жылдары аралығындағы өдіснамалық пікірсайыстардың тарихи ролі. П.П.Блонский, Л.С.Выготский, К.Н.Корнилов, С.Л.Рубинштейіннің маркстік психологиялык ғылымның қалыптасуындагы ролі.

12 тақырып. Соғыс жылдары (1941-45) мен 80-жылдардың ортасына дейінгі кеңес психологиясы. 1940-1980 жылдардагы кеңес психологиясы мен жеке ғылыми мектептердің жетістіктері. Кеңес психологтарының Жеңіске қосқан патриоттык үлесі. РСФСР-да Педагогикалық ғылымдар Академиясын, Мәскеу жэне Ленинград университеттерінде психология бөлімін, Грузияда психология Иниститутын үйымдастыру.

13 тақырып. Шетелдік психологияның жаңа беталыстары мен бағыттары. Жан Пиаженің генетикалық психологиясы. Анри Валлонның даму психологиясы. Екінші дүниежүзілік согыстан кейін психологияның жаңа салаларының пайда болуы мен дамуы. Инженерлік психология, эргономика, кросс мәдени психологиялык зерттеулер, үйымдастыру, тарихи, экологиялық психологиялар, психолингвистика т.б.
4.3 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Ежелгі Шығыстағы психологиялық пікірлер. Лаоцззы VI ғ.б.э.д. психиканың обьектінің физикалық өсеріне тэуелділігі, адам табиғилығы туралы. Конфуций 551-479 б.э.д. адам табиғатының рухани-тәндік бір түтастығы туралы. Практикалық медицина мен жаратылыстану шеңберіндегі психикалық туралы табиғи-ғылыми көзқарастар.

2 тақырып. Антикалық психология. Демокрит пен езге атомистердің психологиялык танымның кейінгі дамуына ықпалы. Аристотельдің 384-322 б.э.д. жан мен оның қүрылымы туралы ілімі. Аристотельдің психологиялык кезқарастарының биологиялық бағдары. Грек жене Рим дәргерлерінің сезім мүшелері: ми, қабылдау, темпераментті зерттеудегі ғылыми жетістіктері. (Гален, Гиппократ). Антикалық кезеңдегі психология дамуының нәтижесі.

3 тақырып. Орта ғасыр мен Қайта еркендеу дэуіріндегі психология. Ибн-эл-Хайсам Альгазен көру түйсіктері туралы. Ортағасырлык дәргерлер, анатомдар зерттеулерінің психология үшін маңызы. Авиценна, Мигель, Сервет, Андрей Везалий. Ғылым дамуының қоғам тарихымен материалдық жоне рухани мәдениеттермен, іргелес ғылымдармен байланысы.

4 тақырып. XVII ғасырдағы Европапык психология. Б.Спиноза (1632-1677). Ойлайтын тән туралы түсінік. Аффектілер туралы ілім. Таным мен қабілеттілік туралы ілім. Т.Гоббас (1588-1679) бойынша психиканың жалпы түсінігі. Таным процестері мен аффектілер, ерік пен қабілеттілік туралы ілім. Дж.Локк (1632-1704). Эмпирикалық психологияның бастауы. Локктың туа біткен идеяларға қарсы болуы. Г.Лейбниц (1646-1716). Апперцепция туралы ілімі.Лейбництің психология дамуына әсері. Санасыз психикалық қүбылыстар турапы түсінік. Эмперизмді сынау.

5 тақырып. XVIII ғасырдағы психологияның дамуы. Д.Дидроның психологиялық көзқарастары. К.А.Гельвецийдің психологиялык кезкарасы. Неміс классикалық философиясындағы психологиялық идеялардың психология ғылымы дамуындагы моні мен маңызы. И.Кант, И.Г.Фихте, Г.Гегель, Л.Фейербах. Жүйелі, дәйекті материализм, сезімдік жөне рационалдык таным, қабілеттер.

6 такырып. XIX ғасырдағы психологияныц дамуы. Г.Спенсердің эволюциялық ассоцианизмі жэне оның психологиялык ғылымга ықпалы. К.Д.Ушинский психолог ретінде. К.Д.Ушинскийдің педагогикалық антропологиясының қазіргі психология үшін моні. М.И.Владиславлев, Н.Я.Грот, И.А.Сикорский, М.М.Троцкийлердің психологиялық зерттеулері мен түжырымдамалары. XIX гасырдағы қазақ ағартушылары: Шоқан Уалиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаевтардың шығармаларындағы психологиялык идеялар.

7 тақырып. Психологияның дербес ғылым ретінде дамуы. И.М.Сеченов психолог ретінде. Сеченовтың психологияны дамыту бағдарламасы. "Бас миының рефлекстері" еңбегінің орыс жөне дүние жүзілік психологияның кейінгі дамуы үшін мөні мен маңызы. Алғашқы психологиялык лабараториялар: Германияда, (Лейпцик), Ресейде (Қазан-1885), АҚШ-та. Алғашқы психологияльгқ журналдар, конгрестер, Ғылыми қоғамдар мен мектептер. Психологияны оқыту.

8 тақырып. Психологиядағы ХІХ-ХХ ғасыр шеңберіндегі теориялық түжырымдамалар. В.Джемс. Психиканы бейімделу механизімі, сананы психикалык автоматизмдер туралы теориялық көзқарастар. Т.Рибоның психологиялык теориясы. В.М.Бехтеровтың обьективті психологияны рефлексологияны жасау өрекеті. Н.Н.Лангенің эксперименттік психологиялык зерттеулері мен теориялык түжырымдамалары.

9 тақырып. XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басындагы эксперименттік психологияның дамуы. Колумбия университетіндегі Д.М.Кэттельдің психологиялык лабораториясындағы даралық ерекшеліктер, оқу дағдылары, психофизика.ассоциация салаларындағы зерттеулері. Жануарлар сараптау психологиясы. (Э.Торндайк, В.Смолл) Ф.Гальтонның сараптау дифференциалдық психологиясы. Тестерді ойлап табу. Ч.Спирмен қабілеттілік туралы факторлық талдауды жасау. А.Ф.Лазурский тұлға психологиясына қосқан үлесі.

10-Тақырып. Психологиядағы әлемдік мектептер. К.Левиннің зерттеулері. З.Фрейдтің психоанализі.Фрейд бойынша психиканың дамуы. А.Адлердің даралық психологиясы. Ағза мен мүшелердің психикалық кемістігі мотивациялық фактор ретіндегі ілім. К.Юнгтің аналитикалық психологиясы. Ассоциативті сараптау.

11 тақырып. Марксизм философиясына негізделген кеңес психологиясының қалыптасуы. И.П.Павлов, А.А.Ухтомский, Н.А.Бернштейн, П.К.Анохинніц мінез-қүлық пен психикалық іс-өрекеттің физиологиялық механизмдерін зерттеуі. Кеңес психологиясының 20-30 жылдардагы жалпы психология саласындағы жетістіктері. Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев.С.Л.Рубинштейн. С.Л.Рубиншгейннің "Психология негіздері" 1935ж. кітабы кеңес психологиясының соғысқа дейінгі даму нәтижесін қортуы.

12 тақырып. Соғыс жылдары (1941-45) мен 80-жылдардың ортасына дейінгі кеңес психологиясы. КСРО психологтар Қоғамының "Вопрос психологии" журналын үйымдастыру. Кеңес психологиясыньщ өлемдік ғылыми ақпараттық кеңістікке шығуы. КСРО психологтары Қоғамының сЪездері: 1959, 1963, 1968, 1971, 1977, 1983, 1989. О.К.Тихомировтың, М.Мүқановтың, Б.Ф.Зейгарниктің зерттеуі. Психологиялык ғылымдардың жетілуі: әлеуметтік, заң, саясат, этностық, инженерлік, ғарыш, еңбек, спорт, өнер т.б. психологиялардьщ дамып жетілуі.

13 тақырып. Шетелдік психологияның жаңа беталыстары мен бағыттары. Кибернетика мен ақпарат теорияларының психологияға өсері. Когнетивтік психология. Әлеуметтік когнетивтік психология. Неофрейдизм Г.Салливен, К.Хорни, необихевиоризмдегі А.Бандура түлга теориялары, гуманистік психология Ш.Бюллер, А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс. Жаңа психопрактиктердің таралуы. Батыстың психологиялык ғалымдары мен практикасына өсері. Психологияның математика, физика, нейрофизиология, социология,саясаттану ғылымдары мен пән аралык байланыстарының дамуы.
4.4.1 СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Тексеру түрі

Сағ. саны

к/б

Сағ. саны

с/б

1

Дәріс тақырыптарына дайындалу

Жұмыс дәптері,

Сабаққа қатысу, дәптер тексеру

30

12

2

Практикалық сабаққа дайындалу, үй тапсырманы орындау.

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

6

3

СӨЖ сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

10

32

4

Аудиториялық сабаққа кірмеген материалды оқу.

Конспект

Есеп беру

10

32

5

Тестерді құру

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

5

5

6

Семестірлік тапсырманы орындау

Баяндама

Баяндаманы қорғау

10

20

7

Бақылау іс-шараларына дайындалу
РК1, РК2, (тестілеу)

10

10

БАРЛЫҒЫ:

90

117


4.4.2 СӨЖ тақырыптары

1. Отандық психология тарихшыларының психологияны зерттеуге қосқан үлесі.

2. Ежелгі Қытай ойшылдарының психологиялык идеялары

3. Аристотель мен Әл-Фарабидің психологиялык көзкарастарын салыстырмалы талдау.

4. Ж.Аймауытов, Т.Тәжібаев, М.Мұқановтың Қазақстанда психология ғылымының қалыптасуындағы қосқан үлестері.

5. Тәуелсіз Қазақстанда психологияның дамуы.

6. Гераклиттің жан туралы оның табиғатының жалпы заңдары жайлы.

7. Р.Декарттың жан мен тән туралы ілімі, дуализм.

8. Г.Лейбництің апперцепция туралы ілімі.

9. Д.Гартли негізгі психикалық элементтер мен олардыц ассоциасы туралы.

10. Қазақ ағартушыларыньщ шығармаларындағы психологиялык идеялар.

11. Психологияның математика, физика, нейрофизиология, социология, саясаттану ғылымдарымен пәнаралық байланыстарының дамуы.

12. Психологиялық ғылымдардың жіктелуі.

13. Қазақ психологиясы тарихының елеулі кезеңдері.


5 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:


1.А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психология. М. 1994ж.

2.А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История и теория психология. 1996ж.  1. В.А.Якунин История психология. 1998ж.

  2. Қ.Б.Жарықбаев Қазақ психологиясыньщ тарихы. 1996ж

5.Қ.Б.Жарықбаев Развитие психологической мысли в Казахстане. 1998ж.

6.А.Н.Ждан История психология. 1997ж.

5. В.А.Якунин История психология. 1996ж.1-ое изд.

6. М.Г.Ярошевский История психология. 3-ое изд. 1995ж.Қосымша:

7.Л.Хьелл, Д.Зиглер. Теория личности. 1997ж.

8.В:В:Большаков Очерки истории русской психологии ХГХ-ХХв. 1996ж.

9.История советской психологии труда. 1993ж.

10.Е.С.Кузмин, В.А.Якунин. Развитие психологии внутри естествознания. 1997ж.

11.Н.А.Логинова. Научная школа Б.Г.Ананьева. Психологический журнал. 1995ж. 164-169 стр.Мамандықтың Нысан

оқу жұмыс жоспарынан көшірме ПМУ ҰСН 7.18.3/10
5В010300, 050103 – педагогика және психология бакалавр

мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірмесі

Пәннің атауы Психология тарихы


Оқу түрі

Сағ. бойынша студенттердің жұм. көлемі

Семестрлер бойынша бақылау түрі

Семе

стр


Семестр және курс бойынша сағаттың бөлінуі

кред-р

Академиялық сағаттар

кред-р

аудиторлық сабақтар (ак.сағ.)

СӨЖ

(ак.сағ.)жалпы

ауд

СӨЖ

экз

зач

КЖ

КР

барлық

дәр

пр

лаб

барлық

ӨСӨЖ

ОСО базасында күндізгі

3

135

45

90

7


7

3

45

30

15

-

90

45
СПО базасында сырттай

3

135

18


117
3

18

12

6

-

117

18


Кафедра меңгерушісі____________Е.И.Бурдина 20__ж. «___»____________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет