Жұмыс бағдарламасы «Платон және Аристотель философиясы»жүктеу 183.57 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі183.57 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Философия және мәдениеттану кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Платон және Аристотель философиясы» пәні бойынша

6М020100 - Философия мамандығы үшін

ПавлодарМамандық бойынша Нысан

элективтік пәндер каталогы ПМУ ҰС Н 7.18.1/08

негізінде әзірленген пәннің

жұмыс бағдарламасын

бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

Магистратура деканы

___________ Акишев А.А.

«__ » ____________20 ж.


Құрастырушылар:аға оқытушы Ержанов Е.А. _____

Философия және мәдениеттану кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Платон және Аристотель философиясы» пәні бойынша 6М020100 - Философия мамандығы үшін
Жұмыс бағдарламасы 6М020100 Философия мамандығы үшін оқу жұмыс жоспары және элективті пәндер катологы негізінде жасалынған, С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілді «__» _____ 20 ж. Хаттама №____
Кафедра отырысында ұсынылды «__» _____ 20 ж. Хаттама №____

Кафедра меңгерушісі________________'> _______________ Ахметова Г.Ғ.

Магистратураның оқу - әдістемілік кеңесінде мақұлданды «__»_______20 ж. Хаттама № ___
ОӘК төрайымы _______________ Батталов Қ.Қ.

КЕЛІСІЛДІ

Тарих және құқық факультетінің деканы ____________ Акишев А.А. «__»________20 ж.


МАҚҰЛДАНДЫ

ЖБ және ӘҚ бастығы ______________Варакута А.А «__»____20 ж.
Пәннің мақсаты, міндеті, оның оқу процессінде алатын ролі.


 1. Пәннің мақсаты – Платон және Аристотельдің антика философиясын дамытудағы, сонымен бірге кейінгі философиялық ойларға тигізген ықпалы туралы магистранттарда ғылыми түсінік қалыптастыру.
 1. Пәннің міндеті – ойшылдардың философиялық жүйелері туралы кеңірек мәлімет беру.
 1. Пәнді үйренудің нәтижесінде магистранттардың білулері керек:
 • болмыс туралы ілім

 • идеялар туралы ілім

 • мемлекет туралы ілім

 • этикалық және эстетикалық көзқарастар

1.4. Пәнді игерудің нәтижесінде магистранттардың білулері тиіс:

- энициклопедист ғалымдардың философиялық жетістіктерін философия тарихын игерудің барысында қолдана алады.
1.5. Курсты игерудің барысында білуге керек пәндер тізімі:


 • - Заманауи философиясының өзекті мәселелері

 • философиялық антропология

 • әлеуметтік – гуманитарлық білімдердің мәселелері

 • білім философиясы

1.6. Пререквизиттер

Бұл пәнді оқуда осы машықтар мен білімдерді, ақпараттарды келесі пәндерді оқу барысында алуға болады: философия, мәдениеттану, этика, тарих.
1.7. Постреквизиттер
Бұл пәнді оқуда осы машықтар мен білімдерді, ақпараттарды келесі пәндерді оқу барысында алуға болады: әлеуметтану, мәдениеттану, дінтану.

Пәннің тақырыптық Нысан

жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/07
3 Пәннің мазмұны

3.1.1 Пәннің тақырыптық жоспары

«Платон және Аристотель философиясы»


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ


№ п/п

Тақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәр

іс


МОӨЖ

МӨЖ

Тәж

1

Философия дүниеге көзқарастың жоғарғы түрі ретінде

2

3

10
2

Философияның генезисі

2

3

10

1

3.

Платонның өмірі мен шығармашылығы

2

3

10

10


1


4.

Платон идеализмі

5.

Платон физикасы

3

4

4


10

1

6.

Платон психологиясы

10

1

7.

Платонның таным теориясы және логикасы

3


4

10


18

Платонның этикасы және саясаты

10

1

9

Аристотельдің өмірі және шығармашылығы

3

4

10

1

10

Аристотельдің қарама қарсылық және қарама қайшылық туралы оқулары. Болмыс және болмыс емес

10

1

11

Аристотельдің төрт түп негізі туралы ілімі

3

4

10

10

1


12

Аристотельдің шексіздік туралы. Материя атрибуттары

3

4

10

1

13

Аристотельдің космологиясы

10

1

14

Аристотельдің жан туралы ілімі

3

4

10

1

15

Аристотельдің гносеологиясы

3

4

10

1

16

Аристотельдің логикасы

10

1

17

Аристотельдің этикасы, эстетикасы.

3

4

10

1
Барлығы

30

45

180

15


Пәннің қысқаша түсіндірмесі:
Бұл пәнді магистратура курсына енгізу осы пәнді кіріспе қосынды ретінде көнеліктің философиялық мұрасымен танысуға үйретіп, рухани, адамгершілік құндылықтар дүниесін танып, адамгершілікті-әдепті құрастыруды қажеттілікпен дәлелдету.

Платон және Аристотельдің антика философиясын дамытудағы, сонымен бірге кейінгі философиялық ойларға тигізген ықпалы туралы магистранттарда ғылыми түсінік қалыптастыру.Курс компаненті

Дәрістердің мазмұны
Тақырыптың атауы

Тақырыптың мазмұны

1.

Философия дүниеге көзқарастың жоғарғы түрі

Дүниеге көзқарас ұғымы және оның түрлері. Дүниеге көзқарастың екі түрі. Дүниеге көзқарастың төрт түрі. Философия тарихының объективтілігі және субъективтілігі. Философия тарихы ғылым ретінде.

2.

Философияның шығуы (генезисі)

Алғашқы қауымдық сананың ерекшеліктері, магия және дін. Ойлау. Протофилософия. Философияның шығуының әлеуметтік, саяси, экономикалық алғышарттары. Элладағы философияның бастауы. Софистер және Сократ.

3

Платонның өмірі мен шығармашылығы

Платонның ұстаздары. Платонның сұхбаттары. «Академия» Платонның аңыздары

4

Платон идеализмі

Платонның идеализмінің ерекшелігі. Идеализмді психология тұрғысынан негіздеу. Идеалды дүние. Игілік идеясы және идеялар жүйесі. Платон идеализмінің гносеологиялық және онтологиялық түп-тамыры. Материя.

5

Платон физикасы

Телеология. Ақыл-демиург. Космостың бастауы. Космостық психология. Құдайлар.

6

Платон психологиясы

Тән және жан. Жанның бөліктері. Метемпсихоз. Жұлдыздардағы жандар. Тәннің өлгенінен кейін жанның нағыз өмірі.

7

Платонның таным теориясы және логикасы

Сезімдік таным. Анамнезис- еске алу. Білімнің үш түрі – ғылым (эпистема), пікір (докса) және аралық таным (дианойя). Диалектика.

8

Платонның этика және саясат туралы ілімі

Мемлекеттің мәні және шығуы. Идеалды мемлекет теориясы. Теңсіздікті қорғау. Мемлекеттің билеушілері – философтар, қорғаушылар – ұландар, еңбек етушілер – кәсіпшілер. Платон мемлекетіндегі – жанұялық қатынастауға құлдар туралы.

9

Аристотельдің өмірі және шығармалары

Бірінші афиналық кезең. Екінші кезеңдегі шығармалары. Трактаттар «Метафизика» Ликей мектебі Аристотель философиясының пәні туралы

10

Аристотельдің қарама қарсылық және қарама қайшылық туралы оқулары. Болмыс және болмыс емес

Болмыстың негізгі заңы -Материя және форма. Категориялар жүйесі. Қарама – қарысылық және қайшылық. Болмыстың негізгі екі критерисі. Категория

11

Аристотельдің төрт түп негіз туралы ілімі

Аристотельдің болмысының басты қарама қайшылығы. Төрт түп негіз немесе жоғарғы себептері. Материя. Материалыды себеп.

12

Аристотельдің теологиясы

Метафизикалық мәндердің кең орны. Құдайды сүйсен-өзінді сүйесін, Философиялық құдай

13

Аристотельдің алдынғы болмыс туралы оқулары

Философия тарихының бірінші оқытушысы. Грецияның философиясы. Идея теориясының критикасы. Аристотельдің математикалық философиясы

14

Аристотельдің оқуындағы физика және табиғат. Кездейсоқтық және қажеттілік

Физика пәні. Табиғат. Табиғаттағы теология. Табиғат қажеттілік және кездейсоқтық. Кездейсоқтық бұл қасақаналық емес кез келген қозғалыс


15

Шексіздік туралы. Материя атрибуты

Өзгерістер түрлері (қозғалыс). Орын. Уақыт. Қазіргі кезеңнің проблемасы. Зенонның қозғалысқа қарсылығы. Аристотельдің Зенон апориисі, кртитикасы. Аристотельдің физикалық догмасы жіне әлеуметтңк негізі

16

Аристотельдің космологиясы

Геоцентризм. Космостың шектілігі. Әуе сфералары. Телелогия. Табиғат қажеттілік және кездейсоқтық.

17

Аристотель биологиясы

Биологияның насихатталуы. Теология. Өмір тоқтамдары. Өмірдің қалыптасуы. Жануарлардың классификациясы. Баспалдақ мәні. Биологиялық ашылымдар

18

Аристотельдің жан туралі ілімі

Психологияның пәні. Жан туралы ілім. Жанның түрлері. Жан және тән. Адамның ақыл жаны.

19

Аристотельдің гносеологиясы

Философияның негізгі сұрағының екінші жағы. Скептицизм және субьективті идеализмді жоққа шығару. Танымның қиындығы. Сенсуализм және Аристотель эмпиризмі. Ақыл жаны.

20

Аристотельдің логикасы

Аристотель – логиканың негізін салушы. Ойлау заңдылықтары. Силлогизм ілімі. Дәлел. Индукция

21

Аристотельдің ғылыми оқулары

Жалпы және ғылыми түсінік. Ғылымның үш түрі. Теориялық ғылым. Философияның және ғылымның қалыптасуы.

22

Аристотельдің этикасы мен эстетикасы

Адамгершілік – жанның жақсы қасиеттері. Жанның структурасы және жақсылық. Жоғарғы лязатт. Мимесис. Поэзия. Трагедия. Катарсис


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1. 1. Философия дүниеге көзқарастың жетілген түрі.

 2. Дұниеге көзқарастың түрлері.

 3. Философия тарихы ғылым ретінде.

Тақырып 2. 1. Платонның өмірі және шығармалары

 2. Сократ Платонның ұстазы.

 3. Платон Академиясы. Платонның сұхбаттарына жалпы сипаттама ( «Сократты қорғау», «Кригой», «Протагор», «Горгий»).

Тақырып 3.

1. Платонның идеализмі және оның негізгі ерекшеліктері.

2. Идеялар туралы ілім. (эйдостар).

3. Идеализмінің гносеологиялық және онтологиялық түп тамыры.
Тақырып 4.


 1. Платон психологиясы.

 2. Тән және жан. Жұлдыздардағы жандар, тәндегі жандар. Жанның өлместігін дәлелдеу. Тәннің өлгеннен кейінгі болмысы.

Тақырып 5. 1. Платонның таным теориясы және логиккасы.

 2. Сезімдік білім. Априорлы білім.

 3. Платонның диалектикасы. Білімнің түрлері.

Тақырып 6. 1. Аристотельдің өмірі мен шығармалары.

 2. Аристотель шығармаларының сипаттамасы («Метафизика», «Категориялар» «Физика» т.б.)

Тақырып 7. 1. Аристотельдің төрт түп негіз туралы ілімі.

 2. Болмыс туралы ілім. Материя және форма.

Тақырып 8. 1. Аристотельдің теологиясы.

 2. Метафизикалық мәндердің кең орны

 3. Құдайға деген сүйіспеншілік - өз-өзінді сүйу. Философиялық құдай

Тақырып 9.

1. Аристотельдің шексіздік туралы ілімі. Материя атрибуты.

2. Қозғалыс. Кеңістік және уақыт. Қазіргі кезеңнің проблемасы. Зенонның апория критикасы қозғалысқа қарсы.

3. Қозғалыс және уақыттың мәңгілігі
Тақырып 10.


 1. Аристотельдің жан туралы ілімі. Жанның анықтамасы.

 2. Жанның түрлері. Жан мен тән. Парасатты адам жаны.

Тақырып 11.

1. Аристотельдің логикасы.

2. Аристотельдің логикадағы ролі. Ойлау заңы.

3. Категория. Силлогизм. Дәлелдер. Индукция.

Магистранттың өздік жұмысының мазмұны


р/с

МӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

40

2

Тәжірибелік сабақтарына дайындық.

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу40

3

Қосымша тақырыптарды оқу

Конспект

Ауызша сұрау

50

4

Бақылау шараларына дайындық
Ауызша сұрау

50
Барлығы180


Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. Бурова Е.Е. Карабаева А.Г., Кириллова Г.Р. Введение в философию и методологию науки (учебное пособие). – Алматы, 1999 М.

 2. Косиченко А.Г. Философия и методология науки (Учебное пособие по спецкурсу для магистратуры и аспирантов).-Алматы, 1997.

 3. Методы научного познания. –Алматы: Гылым, 1996.

 4. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Растов-на-Дону, 1999.

 5. Философия и методология науки. Для аспирантов и магистрантов /Под ред. Қ.Х. Рахматуллина и др. –Алматы, 1999.

Алтай Ж. Касабек А. Философия тарихы. А. 2006.
Қосымша

 1. Бурова Е.Е. Соизмеримость в социогуманитарной дисциплинарности. Алматы: Қазақ, университет, 1999.

 2. В.С.Степин. Теоретическое знание. –М., 2000

 3. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. –М., 1985.

 4. К.Поппер. Логика и рост научного знания. –М.:Прогресс, 1983.

 5. Томас Кун. Структура научных революций. –М.:Изд. АСТ, 2001.

 6. А.П. Огурцов. Дисциплинарная структура науки. –М.: Наука, 1988. П. Фейербенд. Избранные труды по методологии науки. М.:Прогресс, 1986.

 7. Научные революции в динамике культуры. –Минск., 1987.

 8. Гадамер Х.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.

 9. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. –М., 1988.

 10. Нысанбаев. А.Н., Косиченко А.Г., Кадыржанов Р.К. Философский анализ науки в контексте социокультурной трансформации общества. – Алматы, 1995.

 11. Современная философия науки. –М., 1994.Мамандықтың жұмыс Нысан

бабындағы оқу жоспарынан ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

үзінді көшірме

6N0201- Философия дайындық бағыты бойынша оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Пән атауы: «Платон және Аристотель философиясы»


Оқу түрі


Бақылау түрі

Магистранттардың

жұмыс көлемі сағаттардаКурстар мен семестрлер бойынша сағаттарды бөлу (сағаттар)

емт.

сынақ

КЖ

КЖ

ЕГЖ

бақ.жұмыс

Барлығы

дәріс

тәж.

МОӨЖ

МӨЖ

дәріс

тәж.

МОӨЖ

МӨЖ

жалпы

ауд.

МӨЖ

Жоғарғы кәсіптік білім негізінде 2008ж.т.

2
180

50

90

1 семестр


2 семестр

-

-

-

-

22,5

7,5

30

90

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет