Жұмыс бағдарламасы туризм индустриясының қазіргі зерттеулері пәні бойынша 6М090200-Туризм мамандығының магистранттары үшін ПавлодарДата16.05.2019
өлшемі112 Kb.
#151856
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасының ПМУ ҰС Н 7.18.4/16

титулдық парағы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Химиялық технология және жаратылыстану факультеті
География және туризм кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Туризм индустриясының қазіргі зерттеулері пәні бойынша
6М090200-Туризм мамандығының магистранттары үшін

Павлодар
Жұмыс бағдарламасының ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

бекіту парағыБЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректор

__________ Н.Э.Пфейфер

«___»_____________20 ж.

Құрастырушы: ______________________ Д.Д. Есімова
География және туризм кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Туризм индустриясының қазіргі зерттеулері пәні бойынша

6М090200-Туризм мамандығының магистранттары үшін


Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және ТОЖ негізінде әзірленген 6М090200 «Туризм» мамандығы бойынша, С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 20 _ж. «____» _________, №_____хаттама

«____» ___________201__ ж. кафедра мәжілісінде ұсынылды

Хаттама №_______

Кафедра меңгерушісі____________________ Д.Д. Есімова

Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған
201__ж. «___»_____________хаттама№ ____
ОӘҚ төрайымы__________________Ю.М. Каниболоцкая

ОӘҚ бастығы__________________ Е.Н. Жуманкулова «____»_______201__ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

201__ж. «___»_____________ хаттама № ____


1. Оқу пәнінің паспорты

Туризм индустриясының қазіргі зерттеулері


Пән міндетті компонент

Кредиттер саны мен оқу мерзімі

Барлығы – 2 кредит

Курс: 1

Семестр: 1Аудиториялық сабақтар, барлығы – 30 сағат

Дәріс – 15 сағат

Тәжірибелік /семинар сабақтары – 15 сағат

СӨЖ – 60 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 90 сағат
Бақылау формасы

Емтихан – 1семестр


Пререквизиттер: Берілген пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді игеру арқылы пайда болған тәжірибе, біліктілік, ынта қажет: «Мамандыққа кіріспе», «Туризмология негіздері», «Туризм инфрақұрылымы», «Халықаралық туризм тарихы», «Қонақ үй шаруашылығы».
Постреквизиттер: Пәнді оқу кезінде үйренген тәжірибе, біліктілік, ынта келесі пәндерді игеруге қажет: «Әлемнің табиғи- архитектуралық көрікті орындары», «Профильдік пәндерді оқыту әдістемесі», «Туризмдегі ГАЖ технологиясы», «Туризм экономикасы».

2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты – магистранттарға туризм индустриясы пәні негізін қалыптастыру, туындайтын салалық бағыттағы экономиканың негізін, біліктілігін, шешілу жолдарын қалыптастыру.

Пәнді оқытудың міндеттері:

 • Магистрантқа туризм индустриясының негізгі мәселелері туралы түсінік беру;

 • Туризм индустриясының сараланымы туралы түсінік беру;

 • Халықаралық коммуникативтік желілерге ықпалдастық жасау мақсатымен отандық индустриясы мен туризм үрдісін қалыптастыру


3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған талаптар

Магистрант білу керек:

 • Туризм индустриясындағы теориялық және әдістемелік мәселелерінің ерекшеліктерін;

 • Туризм индустриясындағы қызмет көрсету мәселесі;

 • Берілген саладағы қызмет көрсетудің сапасы қалыптастырылатын нақты шарттар;

 • Индустриялық туризм спецификасы;

 • Мекеменің өзін көрсете білу әрекетінің заңды және нормативті құқық актілері.


Магистрант істей білу керек:

 • Қаржы- шаруашылық іс-әрекетін талдау және жоспарлау;

 • Өзінің бұрын оқыған білімін оқу жоспарларына сай мекемелердегі маман дайындау және практикалық әрекетте қолдана білу;

 • Мекемелердің әрекетін бақылайтын индустрия туризмінің нормативті-құқықтық негізін қолдану.

Әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу,саяси-құқықтық бағытта , индустриялық туризмді басқару мен бақылау жүйесін қалыптастыру біліктілігі негізін салу.


-Туристік әрекеттің бағытының іске асырылуы;

-Индустриялық туризм аумағындағы заң шығару және нормалы-құқықтық базасы;

-Индустриялық туризм аумағында ғылыми-техникалық прогресс;
Пәннің тақырыптық жоспары Форма

СО ПГУ 7.18.2/174. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі


р/с

Тақырыптың атауы


Сабақ түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны

МӨЖ

Дәріс

Тәж.

Жалпы


соның ішінде МОӨЖ

1

Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері

2

2

62


2

Туризм индустриясы: оның пайда болуы және инфрақұрылымы

2

2

6

2

3

Туризм экономикалық, әлеуметтік-мәдени және экологиялық көрініс

1

1

6

1

4

Көлік жүйесі және оның туризмдегі рөлі.

1

1

3

1

5

Қонақ үй сервисі – туризм компоненті және туризм индустриясы

2

2

6

2

6

Туризм кәсіпорындарында және туризм индустриясындағы ақпараттық технологиялар

1

1

6

1

7

Туристік-қонақ үй кешенінің құрылымы

1

1

6

1

8

Қонақ үйдің өмір қамсыздандыру жүйелері

1

1

6

1

9

Қонақ үйдің қызметтері

2

2

6

2

10

Қонақ үйдегі тамақтануды ұйымдастыру

1

1

3

1

11

Туризм индустриясындағы корпоративтік мәдениет

1

1

6

1
Пән бойынша барлығы: 90

15

15

60

15


5.Әдебиеттер тізімі
Негізгі:

1. Кусков А.С. Основы туризма: учебник для вузов / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. -М. : КНОРУС, 2008. - 400 с.

2. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания : учебник для вузов / Ю. Ф. Волков. - 2-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 384 с. - (Высшее образование).

3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах : учеб. пособие для спо / А. В. Сорокина. - М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2006. - 304 с.

4. Туризм и гостиничное хозяйство [Текст] : учеб. пособие для вузов / [кол. авт.]; ред. Л. П. Шматько. - 4-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс : МарТ, 2010. - 352 с.

5. Биржанов М.Б. Индустрия туризма. М., 2001г.

6. Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. М., 2003г.
Қосымша:

1. География туризма: учеб. пособие для спо / М. В. Асташкина [и др.]. -М. : Альфа-М: Инфра-М, 2008. - 432 с.

2. Зорин И.В. Энциклопедия туризма: справочник / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. -М. : Финансы и статистика, 2004. - 368 с.

3. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник / Г. А. Аванесова [и др.] ; ред. Л. П. Воронкова. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 368 с.  1. 4. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. Перевод с англ.- М.: Аспект. Пресс, 1995.

  2. 5. Джон Уокер. Введение в гостеприимство. М. ЮНИТИ, 2003.

  3. 6. Чудновский А.Д. и др. Гостиничный и туристский бизнес. - М., 1998.

7. А. Д. и др. Туризм и гостиничное хозяйство. - М., 2000, 235с.

8. Бухарова З. А. и др. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия бытового обслуживания. - М.: Легкопромиздат, 2001.9. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие. - М.: НОЛИДЖ, 2001.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет