Жұмыс оқу жоспарынан көшірмеДата05.08.2018
өлшемі445.83 Kb.
#39026
түріБағдарламасы

Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/07
Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Шетел филологиясы кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

«Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемесі» пәнінің

мамандығының

050207 – «Аударма ісі» студенттеріне арналған

Павлодар

Студенттерге арналған Нысанпәннің бағдарламасын ПМУ ҰС Н 7.18.2/11

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН
Филология, журналистика және өнер факультетінің

деканы _______ Сарбалаев Ж.Т.

"___" __________200_ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Дөненқұлова Р. Ғ. ____________

Шетел филологиясы кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

«Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемесі» пәнінің

мамандығының

050207 – «Аударма ісі» студенттеріне арналған

Кафедраның мәжілісінде ұсынылған. 200__ж. «___»__________ № __ хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________________ Каирбаева А.К.


Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған.

200__ж. «___»__________ № __ хаттама

ӘК төрайымы___________________ Жуманкулова Е.Н.


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

1.1 Курстың мақсаты:

«Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемесі» курсының мақсаты – студенттердің кәсіби-әдістемелік және лингвистикалық біліктілігін ары қарай қалыптастыру болып табылады.

Студенттерде зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын зандылықтары мен заңдары, ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерітеу әдіс-тәсілдері бар ез алдына жеке ғылым ретінде әдістеме туралы ғылыми көзқарас калыптастыру;

•Студенттерді әдістемелік ғылымның қазіргі жағдайы және негізгі даму тенденцияларымен таныстыру;

• Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына болашақта шетел тілін оқыту үшін кажет білш мен біліктіліктердің біртұтас жүйео ретінде сипаттама беру;

• Болашак кәсіби өмірде оқу тәрбие міндеттері жүзеғе асырудың тиімділігін ар-гтыру максатында ғылыми ізденіс жұмыстары мен тәжірибелер нәтижелерін біртүтастандырудың әдістемелік негіздерін қамтамасыз ету.1.2 Курстың міндеттері:

Студенттерде төмендегідей біліктіліктерді қалыптастыру:

• Кәсіби әдістемелік міндеттерді шешу мақсатында шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен оған негіз болатын ғылымдар: тіл білімі, психология, психояингвистика және педағогика бойынша ғылыми білімді енгізу;

• Шетел тілдерін оқыту барысында алдыңғы катардағы педагогикалық, соның ішінде, компьютерлік технологияны тиімді және шығармашылық тұрғыдан қолдана білу;

• Прогрессивтік педагогикалық тәжірибені талдау және корытындылау;

• Ізденіс-зерттеу жүмыстарын жүргізу;1.3 Курстың оқу нәтижесінде студент білуге тиіс:

Шетел тілдерінің мұғалімдерін даярлау жүйесінде профильдік пәндердің бірі болып табылатын «Шет тілін окытудың қазіргі әдістемесі» курсы қазіргі жалпы орта мектептердің оқушыларына шет тілдерін оқыту процесін үйымдастыру зандылықтарын және оқыту әдіс-тәсілдерін, тактикалары мен стратегияларын ғылыми тұрғыдан таңдау, гуманизация (адамзат) идеясы негізінде тіл үйренуші мен тіл уйретушінің арасьшдағы өзара әрекеттістікті үйымдастыру біліктілігін терең меңгерген мамандармен қамтамасыз ету үшін қажет1.4 Студент теориялық курспен жұмыс нәтижесінде қолынан келуі тиіс:

Бұрынғы бағдарламалардан айырмашылығы, бұл бағдарлама білім беру жүйесін реформалау талаптарынан туындап, білім берудің қазіргі парадигмаларының концептуальдық шарттарына негізделіп жасалған, сонымен қатар болашак мамандардьщ білімге өз бетінше кол жеткізу және сол білімнің негізінде кәсіби әдістемелік міндеттерді шешуге дайындығы мен кабілеттілігін қалыптастыруға багъітталған.

Шетел тілдері мұғалімінің кәсіби іскерлігінін ерекшелігі: одан тек шет тілдерін окыту саласындағы білім, дағдылар мен біліктіліктер жүйесін меңгеруді ғана талап етш қоймайды, сонымен қатар жеке тұлғалық қасиеттерді - акыл-ой ұшқырлығын, жүйелі ойлауды, белсенділікті, динамикалык түрде өзгеріп тұратын өмір және көсібн емір жағдайларына бейімделе білуді, кәсіби міндеттерді шешуге шығармашылык түрғыдан қарауды, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайын болуды талап етеді.

Бағдарламаның мазмұнында шет тілдерін окыту әдістемесі мен әдістемеге негіз болып табылатын ғылымдар саласында сонғы жылдары жүргізілген ғылыми зертгеулердің нәтижелері көршіс тапқан. Жаңа ғылыми мәліметтерді ескере отырып, басты әдістемелік категорияларға түсініктемелер берілген: окытудың максаты мен мазмүны, принциптері, оқыту технологиялары мен күралдары. Шетел тілдерін оқыту ғылымы мен практикасында казіргі уакытта әлі де шешімін таппаған және пікір талас тудыратын мәселелерді талкылау бағдарламада қарастырылған.

Бұл курстын ерекшеліктерінің бірі - оку процесіне кредиттік жүйенің және студенттердің өздік жүмыстарының квлемін кебейтудің енгізілуіне байланысты лекция сабақтарында студенттердің когнитивтік қызметін арттыратын әдіс-тәсілдерді (синектика тәсілі, кәсіби бағыттағы мәселелік тапсырмаларды шешу және т.б.) қолдану арқылы мәселелік сипаттағы сұрактар талқыланады. Студенттердін оқу материалдарымен алдын-ала істейтін өзіндік жүмысы теориялык білімді кенейтуді және терендетуді көздейтін семинарлык-практикалык дәрістерін жаңаша үйымдастыруға, кәсіби маңызды іскерліктер мен жоба және ойын технологияларын, кәсібибағыттағы міндеттерді шешу технологияларын және т.б. колдану ж;олымен өз бетінше білім алу компетенцияларын всүрайтын іскерліктерді калыптастыруға мүмкіндік береді.

1.5 Оқу курсындағы пререквизит:

Мамандыққа кіріспе, Педагогика, Психология (жалпы және жас ерекшелік психологиясы), Лингвистика (теориялық фонетика, лексикология, оқылатын тілдердің теориялық грамматикасы)«Шет тілін окытудың казіргі әдістемесі» курсы мазмұиы жағынан алдыңғы этаптарда окытылатын «Философия», «Педагогика)>, «Психология», «Социология», «Тіл біліміне кіріспе» сияқты пөндермен байланысты. «Шет тілін окытудың казіргі әдістемесі» курсыньщ мазмүны ең алдымен жалпы педагогикамен және дидактикамен байланысты; әдістемеде тілді, сөзді, қарым - катынасты сипаттайтын лингвистикалык мәлшеттер, кабылдау және сөздің туындауьшың заңдылықтары туралы психолингвистиканың мәліметтері кеңінен колданылады. Әдістемеге сөз әрекетінің механизмдері, ойлау, естеу сактау, назар кою және т.б. процестер туралы психологиялық білімдер де қажет. Алайда, шетел тілдерін оқыту жүйесінде басқа ғылымдардьщ мәліметтерін әдктеме жанама түрде, әдістемелік ғьшым мен практиканың өзіндік заңдылықтарын обьективті түрде ескере отырып қолданады.


ӘДЕБИЕТ

Негізгі әдебиет:

 1. Қазакстан Республикасының Заңы «Білім туралы Заңы». Қазақстан Республикасынын Мемлекеттік Білім беруді дамыту бағдарламасы - Астана, 2004 г.

 2. Қазакстан Республикасьшын шетелдік білімді дамыту Концепциясы - Алматы, 2004 г.

 3. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан 2030. Барлык Қазакстандыктардың өсіп- өркендеуі, кауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы. Ел Президентінің халкына жолдауы. Алматы: Білім, 1997.

 4. Алхазишвили А.А. Основы овладения устной иноязычной речью. - М., 1998.

 5. Аренова Т.В. Метод глобальной симуляции. - Астана, 1998.

 6. Абдигали С.А. Реализация концепции обучения иностранным языкам по учебникам немецкого языка. - Алматы, 1998.

 7. Банкевич Л.В. Тестирование лексики иностранного языка. - М., 1981.

 8. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. ~- М., 1990.

 9. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам.,М., 2000.

 10. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранномязыке. -М., 1985.

 11. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М., 1991.

 12. Иванова A.M. Обучение письменной речи на французском языке. - М.,1981,

 13. Изаренков Д.И. Речевая ситуация. Функциональные типы речевого действия. // Русский язык за рубежом, - 1974. - №2.

 14. Козлов П.Г. Интегративная роль результата в технологии обучения иностранному языку. // Новые технологии в учебном процессе в вузе. - Алматы, 1995.

 15. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирования. - М., 1989.

 16. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Г.М. Практическая методика обучения иностранному языку, М., 2000.

 17. Кунанбаева С.С. Динамика становления иноязычного грамматического навыка у билингвов. - Алматы, 1994.

 18. Леонтьев А.А. О речевой ситуации и принципе речевых действий. // Русский язык за рубежом. - 1968 - №2.

 19. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. -М., 1989.

Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе.-М., 1987.
Қосымша әдебиет:


 1. Язык и культура. Лингводидактический аспект. / Материалы международной научно-методической конференции. Под ред. Кунанбаевой С.С. - Алматы, 1998.

 2. Strauss Dieter. Didaktik und Methodik Deutsch als Fremdsprache. Eine Einfbhrung. Langenscheidt, Berlin und Мьпсһеп, 1994.

 3. Neuner G., Ki'bger M., bbungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Langenscheidt, Berlin und Мьпсһеп, 1995.

 4. Hermann Funk und Michael Kunig. Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt, 1997, Fernstudieneinheit 1.

 5. Barbara Dahlhaus. Fertigkeit Нцгеп. 1998,Langenscheidt, Fernstudieneinheit 5.

 6. Ranier Ernst Wicke. Kontakte knbpfen. Langenscheidt, 1988, Fernstudieneinheit 9.

 7. Un nivel umbral-Ediciones Concejo de Europa - 1992.

 8. Objektifs de I'apprentissage des langues vivantes - Strasbourg, 1991.

 9. Objektives for foreign language learning - Strasbourg, 1991.

 10. A.Baeyen et R.Bergentoft. La langue vivante: apprendre, enseigner, iivaluer. - Sti-asbourg, 1996.

 11. Dianne Larsen - Freemen Teaching English. Methods & Approaches. Video film. Geremy Haniier. The Practice of English Language Teaching. London - New-York, 991.

 12. Monneri A. Bienvenu en France. Mftthode de fransais. - Paris: Hatier/Didier, 1991.

 13. Methodology in TESOL. A Book of Readings. Edited by Michael H. Long & Jack C. Richards. USA, 1987.

 14. Әбдіғалиев С.Ә. Неміс тілін оқьпудың негіздері. - Алматы Қазақ университеті, 1992.

 15. Қазакстандағы білімді акпараттандыру: XXI ғ. Қадам. ІХалықаралық форумның ғылыми мақалалар жинағы, Алматы, 2001.

 16. Терминологиялық жинақ /терминдер мен атаулар/ Құрастырған: Алпысбаев Т., Әбдірахманов Ә.. Астана: Елорда, 1998.


Пәннің мазмұны

Пәннің тақырыптық Нысан жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/103.1 Пәннің тақырыптық жоспары

Күндізгі оқу формасы

р/с

Тақырыптардың аталуы

Сағат саныДәріс.

Тәжіриб.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6 семестр

1

Шетел тілдеріне оқытудың казіргі әдістемесінің теориялық әдіснамалык негіздері

Әдістемелік ғылымның нысанасы мен пәні. Шетел тілдерін оқытуәдістемесіндегі ғыльши зерта-еу жүргізу әдіснамасының ерекшелігі.0,5

1

2

2

Шетел тілдеріне окытудьщ әдістемелік негіздері Әдістеменін басқа ғылымдармен байланысы. Әдістемелік ғылымдағы ғылыми ізденістің әдістері.


0,5

0,5

2

3

Әдістеменін негізгі категориялары: мақсаттар, мазмұн принциптер, әдістер, окыту құралдары мен оқыту жүйесі.0,5

0,5

2

4

Оқытудың басты және көмекші құралдары. Шетел тілін окытуды үйымдастырудың казірп әдістері. Жеке түлғаға бағытгалған әдіс.


0,5

0,5

2

5

Шетел тілінде тілдік карым-катынаска үйрету.


0,5

0,5

2

6

Коммуникативтікке бағытталған оқыту

- дыбыстарды айту;
0,5

0,5

2

7

Коммуникативтікке бағытталған оқыту

- сөздің лексикалык жағы;
0,5

0,5

2

8

Коммуникативтікке бағытталған оқыту

- грамматикалық жағы0,5

0,5

2

9

Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

- коммуникативтік акті ретінде тыңдап түсінуге үйрету;
0,5

0,5

2

10

Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

- қарым-катынастьвд диалоітық, монологтык жөне полилогтық формаларына үйрету;
0,5

0,5

2

11

Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

-карым-катынастың жанама формасы ретінде окуға үйрету.
0,5

0,5

2

12

Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

-карым-катынастың жанама формасы ретінде жазуға үйрету.
0,5

0,5

2

13

Шетел тілінен білімді, іскерлік пен дағдыларды тексеру және ескеру.


0,5

0,5

2

14

Шетел тілінен оку процесін жоспарлау және ұйымдастыру.


0,5

0,5

2

15

Мұғалімнін кәсіби іскерлігі - шетел тілін оқыту.


0,5

0,5

2

Барлығы 6 семестр бойынша

7,5

7,5

30Курстың теориялық мазмұны
3.3. Дәріс сабақтарының мазмұны
1-ші тақырып: Шетел тілдеріне оқытудың казіргі әдістемесінің теориялықәдіснамалык негіздері

Әдістемелік ғылымның нысанасы мен пәні. Шетел тілдерін оқытуәдістемесіндегі ғыльши зерта-еу жүргізу әдіснамасының ерекшелігі.

Ғылыми ізденіс әдістер жүйесі: ғылыми теориялык деңгей әдістері (талдау, синтез,аналогия, моделдеу және т.б.), ғылыми эксперименттік деңгей өдістері (мақсатты бакылау, прогрессивтік педагогикалық тәжірибені зерттеу,эксперименттік және тәжірибелік оқыту), көмекші әдістер; сауалнама,тестілеу, әңгіме, сүхбат, хронометраж. Әдістемелік ғылымньщ заңдары мен зандылыктары.

2-ші тақырып: Шетел тілдеріне окытудьщ әдістемелік негіздері Әдістеменін басқа ғылымдармен байланысы. Әдістемелік ғылымдағы ғылыми ізденістің әдістері. Білімнің екі жүйесі және ғылыми әрекетгің екі жүйесі болып табылатын әдістеме мен ясалпы дидактиканың әзара байланысы. Шетел тіддерін оқыту барысындағы дидактикалык принциптердің ерекшеліктері. Әдістеменің психологиямен байланысы.

Сөз бен тілдің психологиялык сипаттамасы. Сөйлеудің түрлерінінпсихологиялык типологиясы: ауьгзша сөз және жазба сөз, сырткы сөз және ішкі сөз, рецептивтік және репродуктивтік - продуктивтік сөз. Сөздің көммуникативтік сипаты. «Білім», «тілдік дағды», «сөз дағдысы», «свйлеу іскерлігі», «коммуникативтік біліктілік» ұғымдарының болмысы. Шетел тілдеріне оқыту барысында ойлау, есте сактау елестету және т.б. когнитивтік (танымдык) процесстердің қызметі мен даму зандылықтарын колдану. Шетел тілінде карым-қатынас жасауды меңгерудегі мотивация факторы. Шетел тілдерін оқыту барысындағы мотивация түрлері.

Әдістеменің іпіл білімімен байланысы.

«Тіл» және «сөз» үғымдарынын аныктамалары. Бұл мәліметтердің оқыту мазмүнының кұрамдас бөліктерін анықтау үшін және тіл бөлімдері мен оның бірліктерін және т.б. анықтау үшін рөлі. Мәтін лингвистикалық категория және шетел тілдеріне оқыту категориясы. Мәтін (айтылым) құрылымының негізгі ішкі заңдылықтары.

Әдістеменің психолингвистикамвн байланысы.

«Сөз әрекеті» ұғымының болмысы. Сөз әрекетінің түрлері. Сөздің асалуы (ойлардьщ көрініс табуы) және сөзді түсінудің (кабыддау және түсіну) психолингвистикалык үлгісі. Шетел тілдерін окыту теориясы мен практикасы үшін психолингвистика мәліметтерінің рөлі.3-ші тақырып: Әдістеменін негізгі категориялары: мақсаттар, мазмұн принциптер, әдістер, окыту құралдары мен оқыту жүйесі.

Маңызды әлеуметтік педагогикалық категория ретінде шетел тіліне оқытудьш мақсаттарынын объективтік сипаты. Мақсаттьщ үш аспектісінің өзарабайланысы мен өзара шарттастығы:

- прагматикалык (практикалық) аспект - мәдениетаралык карым-катынас ситуацияларында адекваттық өзара өрекетке дайындық және қабілеттілік ретінде коммуникативтік біліктілікті (компетенцияны) қалыптастыру;

- когнитивтік аспект - шетел тілін басқа лингвомәдениетті тану қүралы ретінде колдану, баскаша айтканда мәдениетаралык біліктілік (компетенция) пен жеке түлғанын даму кұралы ретінде қолдану;Шетел тілдеріне окытудың мазмұны

Шетел тілдеріне оқытудын қазіргі теориясы мен практикасындағы «оқыту

мазмүньщ категориясының болмыс мен компонентгік құрамына катысты әр түрлі көзқарастар. Окыту мазмұнынын басты компоненттері, салалары және сөйлеу такырыптары, тіл үйренушінің коммуникативтік танымдық кызығушылығына катысты жағдаяттар таңдау, функциональдык бағытқа сәйкес накты түрде таіідап алынған тілдік және сөйлеу, соның ішінде лингвоелтану және елтану материалдары, сөйлеу дағдылары, сөилеу және коммуникативтік біліктілік, сонымен катар танымдық оку әрекетінің мәдениетін қамтамасыз етуші жалпы окыту дағдылары мен біліктіліктері және арнайы дағдылар мен біліктіліктер.

Шетел тілдерін оқыту принциптері мен әдістері

- «Окыту принциптері» үғьшының болмысы. Әдістемелік принциптер (жалпы және жекелеген). Жалпыдидактикалық және әдістемелік принциптердің өзара әрекеті. Жалпыдидактикалык және әдістемелік принциптердің болмысы мен кұрамын анықтаудың әр түрлі әдістері.

- «Әдіс» ұғымының болмысы.

Бұл терминнің әр түрлі мағынасы:

1) әдіс " оқытудың біртүтас жүйесі (стратегиясы). 2) әдіс - мұғалім мен оқушының өзара әрекетін жүзеге асыру тәсілі. Шетел тілдеріне окыту әдістері: демонстрация (көрсету) әдісі, түсіндіру, жаттығу. Жаттығу әдісі - ең басты әдістердің бірі. Шетел тілдеріне оқытудың қазірп әдістемесіндегі жаттығудың типтері мен түрлеріне классификация жасау мәселесі. Әдістің кұрамдас компоненті - тәсіл. «Жаңа (инновациялық) педагогикалық технологиялар» ұғымы және олардың жалпы сипаттамасы.

4-ші тақырып: Оқытудың басты және көмекші құралдары.

Шетел тілін окытуды үйымдастырудың казірп әдістері. Жеке түлғаға бағытгалған әдіс.

Оқытудың басты және көмекші құралдары. Оқулық - оқытудын, басты құралы. Жаңа үрпак окулықтары мен оку әдістемелік кешендеріне қойылатын талаптар. Электрондык оқулықтар.

5-ші тақырып: Шетел тілінде тілдік карым-катынаска үйрету.

Мәдениетаралык карым-катынастын сипаттамасы «Сөз әрекеті», «Мәдениетаралык қарым-катынас» ұғымдарының болмысы. Тілдік қарым-катынастың кызметтері; коммуникативтік-когнитивтік, басқарушылық, кұндылықтарға бағытталған, конвенциональдык (этикеттік). Қарым - катынастың түрлері: тура, жанама, ресми, іскерлік, бейресми (жеке). Сөз әрекетінің фазалары: мотивациялық, түрткі, бағытты ізденістік, орындаушылык. Тілдік (коммуникативтік) жағдаят - қарым-катынастың бірлігі және оның қызметінің формасы. Тілдік жағдаяттар күрылысы. Тілдік жағдаяттардың түрлері: табиғи; окытушы, мәселелік жағдаяттар және оларды окыту барысында қолдану төсілдері. Тірек түрлері жөне олардың сейлеу жағдаяттарын жасаудағы рөлі. ПІетел тілінде карым-қатынас жасауға үйретудің шешілмеген, көкейкесті мәселелері.6-ші тақырып : Коммуникативтікке бағытталған оқыту

- дыбыстарды айту;

Шетел іілінде мәдениетаралық қарым-қатынаска үйрету құралдары. Дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету. Шетел тілінде қарым-қатынас жасау біліктілігін меңгерудегі есту – айту және ритмикалык екпіндік дағдылардың рөлі. Есту - айту және ритмикалық екпіндік дағдыларды калыптастыру максаггары мен міндеттері. Фонетикалық материалды сүрыптау және әдістемелік түрғыдан ұйымдастыру. Дыбыстарды айту дағдыларының қалыптасуының басты этаптары. Дыбыстарды айту дағдыларының калыптасуында тіларалық интерференцияның әсерін ескеру. Дыбыстарды айту дағдыларын қалыптастыру жәңе түзету барысындағы техникалык қүралдардың рөлі. Дыбыстарды айтуда жіберетін қателер типологиясы және оларды түзету жолдары.7-ші тақырып : Коммуникативтікке бағытталған оқыту

- сөздің лексикалык жағы;

Шетел тілінде қарым-катынас жасай білудегі лексикалық дағдылардың рөлі. Шетел тілі лексикасын үйретудің басты мақсаты. Активтік, рецептивтік және потенциальдық сөздік үғымдары. Активтік және рецептивтік минимум үшін лексикалық бірліктерді сүрыптау принциптері, Лексикалық дағдыларды қалыптастыру этаптары. Лексикалық бірліктерді таныстыру мен семантизациялау әдістері мен тәсіл,дері. Семантизация тәсілдері туралы әр түрлі көзқарастар. Әр түрлі лексикалык минимумдарға арналған лексикалық бағыттағы жаттығулардьщ әр түрлі типтері мен түрлері. Потенциальдык сөздікті калыптастыру тәсілдері. Сөйлеудің лексикалық аспектісін окытудағы көрнекі күралдар мен компьтерлік құралдардың түрлері. Лексикалык дағдылардың қалыптасу деңгейін тексерудің әдістері мен тәсілдері.8-ші тақырып : Коммуникативтікке бағытталған оқыту

- грамматикалық жағы

Грамматикалык тұргыдан сөйлемдерді дұрыс кұрап сөйлеуге үйрету Шетел тілінде қарым-катынас жасауды меңгерудегі грамматиканың рөлі мен орны. Грамматикалык материалдарды коммуникативтік түрғыдан сұрыптау. Қарым-қатынастың ауызша лсәне жазбаша формалары үшін грамматикалық материалдарды сүрыптау приңциптері. Шетел тілінің грамматикасын оқытудың мақсаты. Грамматикалық дағдылардьщ қалыптасу этаптары. Активтік және рецептивтік грамматикалық минимумдарға арналған грамматикалық жаттығулардың алуан түрлі типтері мен түрлері. Сөйлеудің грамматикалық аспектісін оқытуда қолданылатын көрнекі жөне электрондық техникалық құраддардың түрлері. Грамматикалық дағдылардың қалыптасу деңгейін тексеру әдістері мен тәсілдері.9-ші тақырып: Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

- коммуникативтік акті ретінде тыңдап түсінуге үйрету;

Тындап түсінуге үйрету. Тындап түсіну - сез әрекетінін түрі. Тыңдап түсінудін сөз әрекетінің басқа түрлерімен байланысы. Сөзді тындау барысында қабылдау мен түсшудіңкиыншылыктары. Тыңдап түсінудің сәтті болғандығын анықтайтын факторлар. Тыңдап түсіну - оқытудың әрі мақсаты, өрі құралы. Аудиомәтіндерді (тыңдап түсінуге арналған мәтіндерді) сұрыптаудың өлшемдері. Шетел тілінде айтылған сөздерді тындап түсіну деңгейінің мәселелері. Аудиомәтінмен жұмыс істеу әдістемесі. Тывдап түсіну дағдылары мен білівстіліктерін қалыптастыруға арналған жаттығулар. Тындап түсінуге үйретуде қолданылатын аудио-визуальдык кұралдар. Тыңдап түсіну біліктілігін тексеру нысанасы, бағалау өлшемдері мен параметрлері.10-ші тақырып: Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

- қарым-катынастьвд диалоітық, монологтык жөне полилогтық формаларына үйрету;

«Қарым-қатынастың диалогтык сөйлеу формасы» ұғымынын болмысы. Диалогтық сөйлеудің лингвопсихологиялық сипаттамасы. Диалогтын құрылысы. Диалогтық тұтастык - диалог түрінде сөйлеуге үйрету бірлігі. Диалогтық тұтастықтың басты түрлері. Диаяогтардың функциональдық түрлері. Диалог түрінде сөйлеу біліктілігін қалыпхастыруға арналған жаттығулар.

«Қарым-қатынастың полилогтық сөйлеу формасы» ұғымының болмысы. Полилопъің құрылысы. Қарым-қатьшастын диалогтык және полилоггық түріне үйрету барысында қолданылатьш ойындар технологиясының рөлі мен түрлері. Тексеру нысаны мен тәсілдері.

Қарым-катынастың монологтык формасына үйрету

Монолог түрлері (монолог-суреттеу, монолог-хабарлама, монолог-әңгіме, монолог-әңгімелеу, монолог-талкылау). Монолог түрінде сөйлеудің психологиялық лингаистикалык сипаттамасы. Мәтін - монолог түрінде сөйлеуге үйретудің бірлігі. Қарым-қатынастың монологтық сөйлеу тұріне үйретудің әдістемесі. Аудио-визуальдық және вербальдык тіректердің рөлі мен түрлері. Тексеру нысаны мен тәсілдері.11-ші тақырып: Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

-карым-катынастың жанама формасы ретінде окуға үйрету.

Оқу - сөз әрекетінің бір түрі. Оқудың сөз әрекетінің баскы түрлерімен байланысы. Окудың екі жағы: 1. Техникалык жағы - керінетін сигналдарды мағыналык бірліктерге айналдыру. 2. Мағыналық жағы - мәтінді аяқталған сөйлеу айтылымы ретінде түсіну.

Оқу техникасына үйрету. Оқу дағдыларын калыптастыруға және жетілдіруге арналған жаттығулар. Оку түрлерінің типологиясына қатысты әр түрлі көзқарас. Коммуникативтік әрекеттің бір түрі ретінде, окудың ерекшеліктерш ескере отырып, оның түрлерше жасалған жаңа классификация: таныса оқу, зерттей оқу, карап шығу, іздене оқу.

Оқудың әр түріне арналған мәтіндерді сұрыптау өлшемдері. Оқудың әр түріне үйрету. Түсіну деңгейінің мәселесі. Оку біліктілігінін қалыптасу денгейін тексеру нысаны және бағалау өлшемдері мен параметрлері.12-ші тақырып: Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

-карым-катынастың жанама формасы ретінде жазуға үйрету.

«Жазу» және «жазба сөз» үғымдары. Жазудың психофизиологиялық сипатгамасы. Графикалық және орфографиялық дағдыларды калыптастыруға арналған жаттығулар. Қарым-қатынастың жазбаша формасьшың түрлері. Қарым-катынастың жазбаша формасына үйрету әдістемесі. Жазу және жазба сөзге үйретуде қолданылатын техникалық қүралдар. Оқушылардың жазбаша жүмыстарындағы қателерді түзету әдістемесі. Жазу және жазба сөз біліктілігін тексерудің нысаны мен бағалау өлшемдері.13-ші тақырып: Шетел тілінен білімді, іскерлік пен дағдыларды тексеру және ескеру.

Тексерудін кызметтері, түрлері және формалары. Шетел тілдерін окыту процесін жетілдірудегі білімді, дағдылар мен біліктіліктерді тексеру мен есепке алудың рөлі. Тексерудің қызметтері, түрлері және формалары. Ағымдағы және корытынды тексеруді ұйымдастыру. Тексерудің тесттік формасы. Тесттердін классификациясы. Тесттерді даярлауға койылатын талаптар. Тест алудың технологиясы және нәтижелерді өңдеу. Тексерудің тесттік формасының артыкшылыктары мен кемшіліістері. Өзін-өзі тексеруді және өзін-езі бағалауды ұйымдастыру әдістемесі. Portfolio - өзін-өзі тексерудің кұралы.14-ші тақырып: Шетел тілінен оку процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

Оку процесін жоспарлау және ұйымдастыру. Оқу процесін үйымдастырудағы жоспарлаудың маңызы. Жоспарлауға қойылатын басты талаптар. Жоспар түрлері және оларды құрастыруға койылатын талаптар. Мемлекеттік білім беру стандарты және шетел тілдерінің бағдарламалары. Шетел тілі сабақтарының түряері. Сабақ – шетел тілінен дәріс үйымдастырудьщ басты формасы. Шетел тілі сабақтарына койылатын талаптар. Сабаісгар типологиясы мөселелері. Оқушылардың шетел тілінен өзіндік жұмысы.15-ші тақырып: Мұғалімнін кәсіби іскерлігі - шетел тілін оқыту.

Шетел тілдері м^галімінің мацызды кәсіби біліктілігі мен сапасы. Кәсіби шеберлік - мұғалімнің кәсіби білімі мен сабак беру тәжірибесінің, онын шығармашылық және жеке тұлғалык сапаларының езара байланысы. Манызды кәсіби біпіктілік - окушынын, мәдениетаралык қарым-қатынасқа катысу өабілетін дамытуға бағытталған өзінің кәсіби іскерлігін

пелагогикалык, психологиялык және әдістемелік тұрғыдан дүрыс орындай білу.
3.4 Тәжрибелік сабақтардың мазмұны
1-ші тақырып: Шетел тілдеріне оқытудың казіргі әдістемесінің теориялықәдіснамалык негіздері

Әдістемелік ғылымның нысанасы мен пәні. Шетел тілдерін оқытуәдістемесіндегі ғыльши зерта-еу жүргізу әдіснамасының ерекшелігі.

Ғылыми ізденіс әдістер жүйесі: ғылыми теориялык деңгей әдістері (талдау, синтез,аналогия, моделдеу және т.б.), ғылыми эксперименттік деңгей өдістері (мақсатты бакылау, прогрессивтік педагогикалық тәжірибені зерттеу,эксперименттік және тәжірибелік оқыту), көмекші әдістер; сауалнама,тестілеу, әңгіме, сүхбат, хронометраж. Әдістемелік ғылымньщ заңдары мен зандылыктары.

2-ші тақырып: Шетел тілдеріне окытудьщ әдістемелік негіздері Әдістеменін басқа ғылымдармен байланысы. Әдістемелік ғылымдағы ғылыми ізденістің әдістері. Білімнің екі жүйесі және ғылыми әрекетгің екі жүйесі болып табылатын әдістеме мен ясалпы дидактиканың әзара байланысы. Шетел тіддерін оқыту барысындағы дидактикалык принциптердің ерекшеліктері. Әдістеменің психологиямен байланысы.

Сөз бен тілдің психологиялык сипаттамасы. Сөйлеудің түрлерінінпсихологиялык типологиясы: ауьгзша сөз және жазба сөз, сырткы сөз және ішкі сөз, рецептивтік және репродуктивтік - продуктивтік сөз. Сөздің көммуникативтік сипаты. «Білім», «тілдік дағды», «сөз дағдысы», «свйлеу іскерлігі», «коммуникативтік біліктілік» ұғымдарының болмысы. Шетел тілдеріне оқыту барысында ойлау, есте сактау елестету және т.б. когнитивтік (танымдык) процесстердің қызметі мен даму зандылықтарын колдану. Шетел тілінде карым-қатынас жасауды меңгерудегі мотивация факторы. Шетел тілдерін оқыту барысындағы мотивация түрлері.

Әдістеменің іпіл білімімен байланысы.

«Тіл» және «сөз» үғымдарынын аныктамалары. Бұл мәліметтердің оқыту мазмүнының кұрамдас бөліктерін анықтау үшін және тіл бөлімдері мен оның бірліктерін және т.б. анықтау үшін рөлі. Мәтін лингвистикалық категория және шетел тілдеріне оқыту категориясы. Мәтін (айтылым) құрылымының негізгі ішкі заңдылықтары.

Әдістеменің психолингвистикамвн байланысы.

«Сөз әрекеті» ұғымының болмысы. Сөз әрекетінің түрлері. Сөздің асалуы (ойлардьщ көрініс табуы) және сөзді түсінудің (кабыддау және түсіну) психолингвистикалык үлгісі. Шетел тілдерін окыту теориясы мен практикасы үшін психолингвистика мәліметтерінің рөлі.3-ші тақырып: Әдістеменін негізгі категориялары: мақсаттар, мазмұн принциптер, әдістер, окыту құралдары мен оқыту жүйесі.

Маңызды әлеуметтік педагогикалық категория ретінде шетел тіліне оқытудьш мақсаттарынын объективтік сипаты. Мақсаттьщ үш аспектісінің өзарабайланысы мен өзара шарттастығы:

- прагматикалык (практикалық) аспект - мәдениетаралык карым-катынас ситуацияларында адекваттық өзара өрекетке дайындық және қабілеттілік ретінде коммуникативтік біліктілікті (компетенцияны) қалыптастыру;

- когнитивтік аспект - шетел тілін басқа лингвомәдениетті тану қүралы ретінде колдану, баскаша айтканда мәдениетаралык біліктілік (компетенция) пен жеке түлғанын даму кұралы ретінде қолдану;Шетел тілдеріне окытудың мазмұны

Шетел тілдеріне оқытудын қазіргі теориясы мен практикасындағы «оқыту

мазмүньщ категориясының болмыс мен компонентгік құрамына катысты әр түрлі көзқарастар. Окыту мазмұнынын басты компоненттері, салалары және сөйлеу такырыптары, тіл үйренушінің коммуникативтік танымдық кызығушылығына катысты жағдаяттар таңдау, функциональдык бағытқа сәйкес накты түрде таіідап алынған тілдік және сөйлеу, соның ішінде лингвоелтану және елтану материалдары, сөйлеу дағдылары, сөилеу және коммуникативтік біліктілік, сонымен катар танымдық оку әрекетінің мәдениетін қамтамасыз етуші жалпы окыту дағдылары мен біліктіліктері және арнайы дағдылар мен біліктіліктер.

Шетел тілдерін оқыту принциптері мен әдістері

- «Окыту принциптері» үғьшының болмысы. Әдістемелік принциптер (жалпы және жекелеген). Жалпыдидактикалық және әдістемелік принциптердің өзара әрекеті. Жалпыдидактикалык және әдістемелік принциптердің болмысы мен кұрамын анықтаудың әр түрлі әдістері.

- «Әдіс» ұғымының болмысы.

Бұл терминнің әр түрлі мағынасы:

1) әдіс " оқытудың біртүтас жүйесі (стратегиясы). 2) әдіс - мұғалім мен оқушының өзара әрекетін жүзеге асыру тәсілі. Шетел тілдеріне окыту әдістері: демонстрация (көрсету) әдісі, түсіндіру, жаттығу. Жаттығу әдісі - ең басты әдістердің бірі. Шетел тілдеріне оқытудың қазірп әдістемесіндегі жаттығудың типтері мен түрлеріне классификация жасау мәселесі. Әдістің кұрамдас компоненті - тәсіл. «Жаңа (инновациялық) педагогикалық технологиялар» ұғымы және олардың жалпы сипаттамасы.

4-ші тақырып: Оқытудың басты және көмекші құралдары.

Шетел тілін окытуды үйымдастырудың казірп әдістері. Жеке түлғаға бағытгалған әдіс.

Оқытудың басты және көмекші құралдары. Оқулық - оқытудын, басты құралы. Жаңа үрпак окулықтары мен оку әдістемелік кешендеріне қойылатын талаптар. Электрондык оқулықтар.

5-ші тақырып: Шетел тілінде тілдік карым-катынаска үйрету.

Мәдениетаралык карым-катынастын сипаттамасы «Сөз әрекеті», «Мәдениетаралык қарым-катынас» ұғымдарының болмысы. Тілдік қарым-катынастың кызметтері; коммуникативтік-когнитивтік, басқарушылық, кұндылықтарға бағытталған, конвенциональдык (этикеттік). Қарым - катынастың түрлері: тура, жанама, ресми, іскерлік, бейресми (жеке). Сөз әрекетінің фазалары: мотивациялық, түрткі, бағытты ізденістік, орындаушылык. Тілдік (коммуникативтік) жағдаят - қарым-катынастың бірлігі және оның қызметінің формасы. Тілдік жағдаяттар күрылысы. Тілдік жағдаяттардың түрлері: табиғи; окытушы, мәселелік жағдаяттар және оларды окыту барысында қолдану төсілдері. Тірек түрлері жөне олардың сейлеу жағдаяттарын жасаудағы рөлі. ПІетел тілінде карым-қатынас жасауға үйретудің шешілмеген, көкейкесті мәселелері.6-ші тақырып : Коммуникативтікке бағытталған оқыту

- дыбыстарды айту;

Шетел тілінде мәдениетаралық қарым-қатынаска үйрету құралдары. Дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету. Шетел тілінде қарым-қатынас жасау біліктілігін меңгерудегі есту – айту және ритмикалык екпіндік дағдылардың рөлі. Есту - айту және ритмикалық екпіндік дағдыларды калыптастыру максаггары мен міндеттері. Фонетикалық материалды сүрыптау және әдістемелік түрғыдан ұйымдастыру. Дыбыстарды айту дағдыларының қалыптасуының басты этаптары. Дыбыстарды айту дағдыларының калыптасуында тіларалық интерференцияның әсерін ескеру. Дыбыстарды айту дағдыларын қалыптастыру жәңе түзету барысындағы техникалык қүралдардың рөлі. Дыбыстарды айтуда жіберетін қателер типологиясы және оларды түзету жолдары.

7-ші тақырып : Коммуникативтікке бағытталған оқыту - сөздің лексикалык жағы;

Шетел тілінде қарым-катынас жасай білудегі лексикалық дағдылардың рөлі. Шетел тілі лексикасын үйретудің басты мақсаты. Активтік, рецептивтік және потенциальдық сөздік үғымдары. Активтік және рецептивтік минимум үшін лексикалық бірліктерді сүрыптау принциптері, Лексикалық дағдыларды қалыптастыру этаптары. Лексикалық бірліктерді таныстыру мен семантизациялау әдістері мен тәсіл,дері. Семантизация тәсілдері туралы әр түрлі көзқарастар. Әр түрлі лексикалык минимумдарға арналған лексикалық бағыттағы жаттығулардьщ әр түрлі типтері мен түрлері. Потенциальдык сөздікті калыптастыру тәсілдері. Сөйлеудің лексикалық аспектісін окытудағы көрнекі күралдар мен компьтерлік құралдардың түрлері. Лексикалык дағдылардың қалыптасу деңгейін тексерудің әдістері мен тәсілдері.8-ші тақырып : Коммуникативтікке бағытталған оқыту - грамматикалық жағы

Грамматикалык тұргыдан сөйлемдерді дұрыс кұрап сөйлеуге үйрету Шетел тілінде қарым-катынас жасауды меңгерудегі грамматиканың рөлі мен орны. Грамматикалык материалдарды коммуникативтік түрғыдан сұрыптау. Қарым-қатынастың ауызша лсәне жазбаша формалары үшін грамматикалық материалдарды сүрыптау приңциптері. Шетел тілінің грамматикасын оқытудың мақсаты. Грамматикалық дағдылардьщ қалыптасу этаптары. Активтік және рецептивтік грамматикалық минимумдарға арналған грамматикалық жаттығулардың алуан түрлі типтері мен түрлері. Сөйлеудің грамматикалық аспектісін оқытуда қолданылатын көрнекі жөне электрондық техникалық құраддардың түрлері. Грамматикалық дағдылардың қалыптасу деңгейін тексеру әдістері мен тәсілдері.9-ші тақырып: Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

- коммуникативтік акті ретінде тыңдап түсінуге үйрету;

Тындап түсінуге үйрету. Тындап түсіну - сез әрекетінін түрі. Тыңдап түсінудін сөз әрекетінің басқа түрлерімен байланысы. Сөзді тындау барысында қабылдау мен түсшудіңкиыншылыктары. Тыңдап түсінудің сәтті болғандығын анықтайтын факторлар. Тыңдап түсіну - оқытудың әрі мақсаты, өрі құралы. Аудиомәтіндерді (тыңдап түсінуге арналған мәтіндерді) сұрыптаудың өлшемдері. Шетел тілінде айтылған сөздерді тындап түсіну деңгейінің мәселелері. Аудиомәтінмен жұмыс істеу әдістемесі. Тывдап түсіну дағдылары мен білівстіліктерін қалыптастыруға арналған жаттығулар. Тындап түсінуге үйретуде қолданылатын аудио-визуальдык кұралдар. Тыңдап түсіну біліктілігін тексеру нысанасы, бағалау өлшемдері мен параметрлері.

10-ші тақырып: Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

- қарым-катынастың диалогтік, монологтік және полилогтік формаларына үйрету;

«Қарым-қатынастың диалогтык сөйлеу формасы» ұғымынын болмысы. Диалогтық сөйлеудің лингвопсихологиялық сипаттамасы. Диалогтын құрылысы. Диалогтық тұтастык - диалог түрінде сөйлеуге үйрету бірлігі. Диалогтық тұтастықтың басты түрлері. Диаяогтардың функциональдық түрлері. Диалог түрінде сөйлеу біліктілігін қалыпхастыруға арналған жаттығулар.

«Қарым-қатынастың полилогтық сөйлеу формасы» ұғымының болмысы. Полилопъің құрылысы. Қарым-қатьшастын диалогтык және полилоггық түріне үйрету барысында қолданылатьш ойындар технологиясының рөлі мен түрлері. Тексеру нысаны мен тәсілдері.

Қарым-катынастың монологтык формасына үйрету

Монолог түрлері (монолог-суреттеу, монолог-хабарлама, монолог-әңгіме, монолог-әңгімелеу, монолог-талкылау). Монолог түрінде сөйлеудің психологиялық лингаистикалык сипаттамасы. Мәтін - монолог түрінде сөйлеуге үйретудің бірлігі. Қарым-қатынастың монологтық сөйлеу тұріне үйретудің әдістемесі. Аудио-визуальдық және вербальдык тіректердің рөлі мен түрлері. Тексеру нысаны мен тәсілдері.11-ші тақырып: Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

-карым-катынастың жанама формасы ретінде окуға үйрету.

Оқу - сөз әрекетінің бір түрі. Оқудың сөз әрекетінің баскы түрлерімен байланысы. Окудың екі жағы: 1. Техникалык жағы - керінетін сигналдарды мағыналык бірліктерге айналдыру. 2. Мағыналық жағы - мәтінді аяқталған сөйлеу айтылымы ретінде түсіну.

Оқу техникасына үйрету. Оқу дағдыларын калыптастыруға және жетілдіруге арналған жаттығулар. Оку түрлерінің типологиясына қатысты әр түрлі көзқарас. Коммуникативтік әрекеттің бір түрі ретінде, окудың ерекшеліктерш ескере отырып, оның түрлерше жасалған жаңа классификация: таныса оқу, зерттей оқу, карап шығу, іздене оқу.

Оқудың әр түріне арналған мәтіндерді сұрыптау өлшемдері. Оқудың әр түріне үйрету. Түсіну деңгейінің мәселесі. Оку біліктілігінін қалыптасу денгейін тексеру нысаны және бағалау өлшемдері мен параметрлері.

12-ші тақырып: Ауызша және жазбаша карым-катынас жасауға үйрету

-карым-катынастың жанама формасы ретінде жазуға үйрету.

«Жазу» және «жазба сөз» үғымдары. Жазудың психофизиологиялық сипатгамасы. Графикалық және орфографиялық дағдыларды калыптастыруға арналған жаттығулар. Қарым-қатынастың жазбаша формасьшың түрлері. Қарым-катынастың жазбаша формасына үйрету әдістемесі. Жазу және жазба сөзге үйретуде қолданылатын техникалық қүралдар. Оқушылардың жазбаша жүмыстарындағы қателерді түзету әдістемесі. Жазу және жазба сөз біліктілігін тексерудің нысаны мен бағалау өлшемдері.

13-ші тақырып: Шетел тілінен білімді, іскерлік пен дағдыларды тексеру және ескеру.

Тексерудін кызметтері, түрлері және формалары. Шетел тілдерін окыту процесін жетілдірудегі білімді, дағдылар мен біліктіліктерді тексеру мен есепке алудың рөлі. Тексерудің қызметтері, түрлері және формалары. Ағымдағы және корытынды тексеруді ұйымдастыру. Тексерудің тесттік формасы. Тесттердін классификациясы. Тесттерді даярлауға койылатын талаптар. Тест алудың технологиясы және нәтижелерді өңдеу. Тексерудің тесттік формасының артыкшылыктары мен кемшіліістері. Өзін-өзі тексеруді және өзін-езі бағалауды ұйымдастыру әдістемесі. Portfolio - өзін-өзі тексерудің кұралы.14-ші тақырып: Шетел тілінен оку процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

Оку процесін жоспарлау және ұйымдастыру. Оқу процесін үйымдастырудағы жоспарлаудың маңызы. Жоспарлауға қойылатын басты талаптар. Жоспар түрлері және оларды құрастыруға койылатын талаптар. Мемлекеттік білім беру стандарты және шетел тілдерінің бағдарламалары. Шетел тілі сабақтарының түряері. Сабақ – шетел тілінен дәріс үйымдастырудьщ басты формасы. Шетел тілі сабақтарына койылатын талаптар. Сабаісгар типологиясы мөселелері. Оқушылардың шетел тілінен өзіндік жұмысы.


15-ші тақырып: Мұғалімнін кәсіби іскерлігі - шетел тілін оқыту.

Шетел тілдері мұгалімінің мацызды кәсіби біліктілігі мен сапасы. Кәсіби шеберлік - мұғалімнің кәсіби білімі мен сабак беру тәжірибесінің, онын шығармашылық және жеке тұлғалык сапаларының езара байланысы. Манызды кәсіби біпіктілік - окушынын, мәдениетаралык қарым-қатынасқа катысу өабілетін дамытуға бағытталған өзінің кәсіби іскерлігінпелагогикалык, психологиялык және әдістемелік тұрғыдан дүрыс орындай білу.
3.5 СӨЖ тақырыптар (Күндізгі ЖОКБ 6 семестр)

1-ші тақырып: Ғылыми эксперементтк деңгей әдістері (мақатты бақылау, прогрессивтік педагогикалық тәжірибені зерттеу, және тәжіриелік оқыу), көмекші әдістер; сауалнама, тестілеу, әңгіме, сұхбат, хронометраж . Әдістемелік ғылымның заңдары мен заңдылытары.

2-ші тақырып:Шетел тілдеріне оқыту дарысында ойлау, есте сақтау елемтету жне т.б. когнитивтік (танымдық) процесстердің қызметі мен даму заңдылықтарын қолдану. Шетел тілінде қарым –қатынас жасауды мегерудегі мотивация факторы. Шетел тілдерін оқыту барысында мотивация түрлері.

3-ші тақырып: Оқытудың басты және көмекші құралдары. Оқулық - оқытудың басты құралы. Жаңа ұрпақ оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендеріне қойылатын талаптар. Электрондық оқулықтар.

4-ші тақырып:Шетел тілі сабағында электрондық оқулықтар. Интернет шетел тілі сабағында бейнефильмдер.

5-ші тақырып: Тірек түрлері және олардың сөйлеу жағдаяттарын жасаудағы рөлі. Шетел тілінде қарым-қатынас жасауға үйретудің шешілмеген, көкейкесті мәселелері.

6 - ші тақырып: Дыбыстарды айту дағдыларын қалыптастыру және түзету барысындағы техникалық құралдардың рөлі. Дыбыстарды айтуда жіберетін қателер типологиясы және оларды түзету жолдары.

7-ші тақырып:Потенциалдық сөздікті қалыптастыру тәсілдері. Сөйлеудің лексикалық аспектісін оқытудағы көрнекті құралдар мен компьютерлік құралдардың түрлері. Лексикалық дағдылардың қалыптасу деңгейін тексерудің әдістері мен тәсілдері.

8-ші тақырып:Сөйлеудің грамматикалық аспектісін оқытуда қолданылатын көрнекті және электрондық техникалық құралдардың түрлері. Грамматикалық дағдылардың қалыптасу деңгейін тексеру әдістері мен тәсілдері.

9-ші тақырып:Шетел тілінде айтылған сөздерді тыңдап түсіну деңгейінің мәселелері. Аудиомәтінмен жұмыс істеу әдістемесі. Тыңдап түсіну дағдылары мен біліктіліктерін қалыптастыруға арналған жаттығулар. Тыңдап түсінуге үйретуде қолданылатын аудиовизуальдық құралдар. Тыңдап түсіну біліктілігін тексеру нысанасы, бағалау өлшемдері мен параметрлері.

10-ші тақырып:Монолог түрінде сөйлеудің психологиялық ленгвистикалық сипаттамасы . Мәтін – монолог түрінде сөйлеуге үйретудің бірлігі. Арым – қатынастың монологтық сөйлеу түріне үйретудің әдістемесі. Аудиовизуальдық және вербальдық тіректердің рөлі мен түрлер. Тексеру нысаны мен тәсілдері.

11-ші тақырып: Оқудың әр түріне арналған мәтіндерді сұрыптау өлшемдері. Оқудың әр түріне үйрету. Түсіну деңгейінің мәселесі. Оқу біліктілігінің қалыптасу деңгейін тексеру нысаны және бағалау өлшемдері мен параметрлері.

12-ші тақырып:Оқушылардың жазбаша жұмыстарындағы қателерді түзету әдістемесі. Жазу және жазба сөз біліктілігін тексерудің нысаны мен бағалау өлшемдері.

13-ші тақырып:Тексерудің тесттік формасы. Тестерді даярлауға қойылатын талаптар. Тест алудың технологиясы және нәтижелерді өңдеу. Тексерудің тесттік формасының артықшылықтары мен кемшіліктері.

14-ші тақырып: Жоспарлауғы қойылатын басты талаптар. Жоспарлау түрлері және оларды құрастыруға қойылатын талаптар. Мемлекеттік білім беру стандарты және шетел тілдерінің бағдарламалары.

15-ші тақырып: Маңызды кәсіби біліктілік – оқушының мәдениетаралық қарым- қатынасқа қатысу қабілетін дамытуға бағытталған өзінің кәсіби іскерлігін педагогикалық, психологиялық және әдістемелік тұрғыдан дұрыс орындай білу .

Өздік жұмыстарына ұсынылатын әдебиеттер
Негізгі әдебиет:

 1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам.,М., 2000.

 2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М., 1991.

 3. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Г.М. Практическая методика обучения иностранному языку, М., 2000.

 4. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991

 5. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе. Под ред. А.Д. Климентенко, А.А. Миролюбова. – М.: Педагогика, 1981

 6. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе.-М., 1987


Қосымша әдебиет:

 1. Dianne Larsen - Freemen Teaching English. Methods & Approaches. Video film.

 2. Geremy Harmer. The Practice of English Language Teaching. London - New-York, 1991.

 3. Methodology in TESOL. A Book of Readings. Edited by Michael H. Long & lack С Richards. USA, 1987.

Студенттердің «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемесі » пәні бойынша өздік жұмысының мазмұны

(Күндізгі ЖОБ)

Тақырыптың №

СӨЖ түрі

Мазмұны

Бақылаудың түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық
жұмыс дәптерін тексеру, тест

8

2

Тәжрибелік сабақтарға дайындық

үй тапсырмасы

конспект

8

3

СӨЖ ді орындау

Конспектілер

Сұрау, конспектілер

5

4

Рефераттық жұмыстар

Конспектілер

конспект

5

5

Бақылау шараларына дайындық

тест

МБ1,МБ2

4


Барлығы:

30

Ағымдық бақылау шараларының күнтізбелік кестесі050207- «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған

1 рейтинг (6 семестр)

апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Бақылау түрі бойынша жоғары ұпай

13

13

13

13

12

12

12

12

100

Дәріске деген ынтасы мен үлгерімі

СӨЖ түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Бақылау түрі

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

жоғары ұпай

4

4

4

4

4

4

4

4

Тәжрибелік сабаққа деген ынтасы мен үлгерімі

СӨЖ түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Бақылау түрі

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

жоғары ұпай

5

5

5

5

5

5

5

5

өздік жұмыстарын орындау

СӨЖ түрі

Үж

Үж

Үж

Үж

Үж

Үж

Үж

Үж
Бақылау түрі

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

жоғары ұпай

4

4

4

4

3

3

3

3

2 рейтинг (6 семестр)

апталар

9

10

11

12

13

14

15
Барлығы

Бақылау түрі бойынша жоғары ұпай

14

14

14

14

14

15

15
100

Дәріске деген ынтасы мен үлгерімі

СӨЖ түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

ҚБақылау түрі

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТжоғары ұпай

5

5

5

5

5

5

5Тәжрибелік сабаққа деген ынтасы мен үлгерімі

СӨЖ түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

ҚБақылау түрі

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТжоғары ұпай

5

5

5

5

5

5

5өздік жұмыстарын орындау

СӨЖ түрі

Үж

Үж

Үж

Үж

Үж

Үж

ҮжБақылау түрі

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТжоғары ұпай

4

4

4

4

4

5

5

Курстың саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз–сабаққа қатысу, топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету. Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытында және дұрыс орындаса–ең жоғары ұпай 100 балл қойылады. Студентттерден әрбір тапсырманың мезгілінде орындалуы талап етіледі. Себепсіз сабақ босатқаны, сабаққа кешіккені үшін студенттің балы кемітіледі. Курсты өту барысында пән бойынша «Бақылау шараларының календарлық кестесі» жасалды және төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады: • себепсіз дәрісті немесе тәжрибелік сабақты босатса – 2 баллға төмен бағаланады

 • мезгілінен кешіктіріліп орындалған тапсырма – 2 баллға төмен бағаланады

 • егер барлық тапсырма орындалып отырса ең жоғарғы балл – 6 балл

Бақылау жұмыстарын, конспектілерді (үй тапсырмаларын), рефераттарды көшіруге тыйым салынады, емтиханды әр студент өз күшімен тапсыруға тиіс.

«Календарлық кестеде» бақылау тапсырмаларының барлық түрлері ең жоғары балл негізінде көрсетілген. Олардың орындалмауы немесе сапасыз орындалуы «0» балға дейін кемітіледі.

Сабаққа дайындық тестармен, сөзжұмбақтармен тексеріліп отырылады. Барлық тапсырма уақытында орындалып отыруға тиіс.
Осы пән бойынша қорытынды баға «Ережеде...» көрсетілген формула бойынша шығарылады. Қорытынды бағада күнделікті сабақ үлгерімінің, екі шекаралық бақылаудың нәтижелері мен соңғы емтиханның бағасы ескеріледі.

Бір семестерде екі шекаралық бақылау жүргізіледі. Шекаралық бақылау екі түрлі жұмыстан тұрады: тест және коллоквиум бағаланады. Бақылау өткен тақырыптарды блоктарға бөлу арқылы жүргізіледе.

Тәжрибелік сабақ бойынша төмендегідей баллдар қойылады:

толық әрі дұрыс жауап – 12 балл; қосымша материалдар қолданса – 20 баллТеориялық курс бойынша сұрақтар (40 балл):Параметрлары

Критерилері

1

Жалпы түсінігі

10 балл

2

Байланыстру машықтығы

10 балл

3

Ой-өрісінің толықтығы

10 балл

4

Салыстра білу машықтығы

10 балл
 1. тәжрибелік тапсырма (60 балл):
Параметрлары

Критерилері

1

Қосымша шығармаларды, оқулықтарды оқып, сабаққа белсене қатысу

30 балл

2

Бақылау жұмыстарын жазу

30 балл

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет