Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің төрағасы экономика және ақпараттық технологиялар факультетінін деканы Құлмырзаев Н. Сжүктеу 1.38 Mb.
бет1/5
Дата21.04.2019
өлшемі1.38 Mb.
  1   2   3   4   5«КЕЛІСЕМІН»

Қызылорда облысының білім беру департаменті «Өрлеу» біліктілікті арттыру акционерлік қоғамының филиалы Қызылорда облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры______________ Елеусінов Б.Т.

«____» ____________2018 ж.

«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің төрағасы экономика және ақпараттық технологиялар факультетінін деканы________________Құлмырзаев Н.С.

«______»__________ 2018 ж.Академиялық Кеңесінің төрағасы

_______________ Сапарходжаев П.А.

Мәжіліс хаттамасы №___«_____»____________ 2018ж.

Мәжіліс хаттамасы №___«_____»_________ 2018ж.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

Kyzylorda State University after Korkyt Ata

Экономика және ақпараттық технологиялар факультеті/ Экономика и информационных технологии факультет / Economics and Information Technology faculty

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар кафедрасы / кафедра Информационно-коммуникационных технологии / Department of Information and Communication Technologies

Мамандығы/специальность/ specialty: 5В011100-Информатика/ 5В011100- Информатика / 5В011100- Computer science

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин/Catalogue of elective disciplines

Оқуға түскен жылы/год поступления/year of entrance: 2018 ж./2018г./2018у.

Білім алу траекториясы/образовательная траектория/educational trajectory: Орта мектептегі информатика/ Информатика в средней школе/ Computer science in high school

Пән атауы/

Наименование дисциплины/

Name of discipline


Пән коды/

Код дисциплины/

Code of discipline


Пән циклы/

цикл дисциплины/

cycle of discipline


Кредит саны KZ/

Кол-во кредитов KZ/

Number of credits KZ


ECTS боцынша кредит саны

/ кол-во кредитов в ECTS/

Numver of credits ECTS


Курсы/курс/course
Академиялық кезең/

Академический период/

Academic period


Бақылау түрі/

форма контроля/ form of control

Бақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша,)/ вид контроля (тест, письменно, устно)/

type of control (test, written form, orally)Пәннің сипаттамасы/

характеристика дисциплины/

characteristics of discipline:

1.Пререквизиттері/пререквизиты/ prerequisites

2. Постреквизиттері/

постреквизиты/ postrekvizites

3. Пәннің мақсаты/цель дисциплины/aim of the discipline

4. Қысқаша мазмұны/ краткое содержание/short content

5. Құзыреттілігі/

компетенции/ Competencies

6. Күтілетін нәтиже/ ожидаемые результаты/ expected results


Бағдарлама жетекшісінің аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі/

ф.и.о. руководителя программы, ученая степень, звание /

name, surname of the instructor of program, scientific degree, rank


Оқуға түскен жылы: 2018ж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

а) Өзін-өзі тану/

Самопознание/

Self-knowledge


ООТ

1101/


S1101/
SK1101


ЖББП/ТК ООД/

КВ

GED/CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша/ Письменно/

writing1.Пререквизиті: Талап етілмейді.

2.Постреквизиттері: Психология.

3.Курстың мақсаты: Болашақ мамандардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың өзін және қоршаған ортаны бағалай білу қабілетін дамыту

4.Қысқаша мазмұны: Өзін-өзі тану негіздері. Өзін-өзі түсіну философиясы. Адамзат тәжірибесі. Өзін-өзі танудың мәні. Өзін-өзі тану ­– адамның өзін-өзі іске асыруының шарты. Адамның рухани әлемінің бірегейлігі. Өмір стратегиясы және позитивті ойлау. Адамның өзімен және қоршаған ортамен үйлесімділігі. Қарым-қатынас – адамның өзін-өзі дамытуының шарты. Отбасы – адам бақытының және өмірлік табыстылығының негізі. Достық пен махабаттың гуманистік қырлары. Халықтың тарихи-мәдени мұрасына құндылық қарым-қатынас. Рухани мәдениет аясындағы дін. «Қазақстандық патриотизм», «этносаралық және конфессияаралық келісім» түсініктері.

5.Құзыреттілігі: Мәдени, әлеуметтік құзіреттілігі дамиды.

6.Күтілетін нәтиже: Білім алушылардың оқу, өмірлік және кәсіби жағдаяттардағы рухани-адамгершілік құндылықтарын дамытуды меңгереді.

1.Пререквизиты: Не требуются.

2 Постреквизиты: Психология.

3. Цель курса: Развивать способность будущих специалистов ценить свою самооценку и окружающую среду.

4. Краткое содержание: Основы самопознания. Самопонимающая философия. Человеческий опыт. Суть самопознания. Самопознание - это условие самореализации. Уникальность духовного мира человека. Жизненная стратегия и позитивное мышление. Совместимость человека с самим собой и окружающей средой. Общение - это условие саморазвития человека. Семья является основой человеческого счастья и успеха. Гуманистические аспекты дружбы и любви. Значение отношения к историческому и культурному наследию людей. Религия в духовной культуре. «Казахстанский патриотизм», «этническая и гражданская идентичность», «межэтническое и межконфессиональное согласие».

5. Компетенции: развивается культурная, социальная компетентность.

6. Ожидаемые результаты: Студенты развивают духовные и моральные ценности в образовательной, жизненной и профессиональной ситуации.

1.Prerequisites: Not required.

2 Рostrekvizites: Psychology.

3. The aim of the Course: To develop the ability of future professionals to value their self-esteem and the environment.

4. Short content: Basics of self-knowledge. Self-understanding philosophy. Human experience. The essence of self-knowledge. Self-knowledge is a condition for self-realization. Uniqueness of the spiritual world of man. Life Strategy and Positive Thinking. Compatibility of a person with himself and the environment. Communication is a condition of human self-development. Family is the basis of human happiness and success. Humanistic aspects of friendship and love. Value relation to the historical and cultural heritage of the people. Religion within the spiritual culture. "Kazakhstani patriotism", "ethnic and civil identity", "interethnic and interconfessional consent".

5. Competencies: Cultural, social competence develops.

6. Expected result: She has mastered the development of spiritual and moral values ​​of students in the educational, life and professional situations.Дарибаева С.,

аға оқытушы


б) Өзін-өзі тәрбиелеу негіздері
Основы самовоспитания

Basics of selfOOTN

1101/


OS1101/
BS1101

ЖББП/ТК ООД/

КВ

GED/CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша/ Письменно/

Writing1.Пререквизит: Талап етілмейді.

2.Постреквизиттері: Педагогика, Психология, Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

3.Курстың мақсаты: Өзін-өзі тәрбиелеу дағдысын қалыптастыру.

4.Қысқаша мазмұны: Өзін-өзі тәрбиелеу пәні және негізгі ұғымдары, өзін-өзі тәрбиелеу жолдары, заңдылықтары. Өзін-өзі бағдарлау жолдары,өзін-өзі тәрбиелеу жоспары және жүзеге асыру жолдары

5.Құзыреттілігі: Білім алушылардың өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі іске асыру құзыреттілігі дамиды.

6.Күтілетін нәтиже: Білім алушылардың өзін-өзі тәрбиелеу дағдылары дамыйды.

1.Пререквизиты: Не требуются.

2.Постреквизиты: Педагогика, Психология, Теория и методы образовательной работы

3. Цель курса: Формирование навыков самообразования.

4. Краткое содержание: предмет и основные понятия самодисциплины, самодисциплины, закономерностей. Самонаправленные пути, план самообразования и способы их реализации

5. Компетентность: развивается самообразование и самореализация студентов,

6. Ожидаемый результат: развиваются навыки самообразования учащихся.

1.Prerequisites: Not required.

2. Рostrekvizites: Pedagogy, Psychology, Theory and Methods of Educational Work

3. The aim of the course: Formation of self-education skills.

4.Short content: The subject and basic concepts of self-discipline, self-discipline, regularities. Self-directed ways, self-education plan and ways to implement them

5. Competence: Students' self-education, self-realization competence develops.

6. Expected result: Develop self-educating skills of students.Кенжебаева К.С, аға оқытушы
в)Рухани адамгершілікке тәрбиелеу жүйесі

Система духовно-нравственного воспитания

Spiritual and moral education system


RATZh

1101


SDNV

1101


SMES

1101


ЖББП/ТК

ООД/


КВ

GED/


CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша/

Письменно/

Writing


1.Пререквизит: Талап етілмейді.

2.Постреквизиттері: Педагогика, Психология, Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

3.Курстың мақсаты: Білім алушылардың рухани-адамгершілікке тәрбиелеу жүйесінің ғылыми теориялық жолдарын меңгерту.

4.Қысқаша мазмұны: Рухани құндылық, адамгершілік ұғымы туралы түсінік. Тәрбие үдерісі және адамгершілікке тәрбиелеу жолдары. Рухани құндылықтарды, адамгершілікке тәрбиелеу бағыттары. Тәрбие бағыттары. Тәрбиенің құрамдас бөліктері. Тәрбиелеу әдістері, заңдылықтары.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативті, әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзіреттілігі дамиды.

6.Күтілетін нәтиже: Тұлғаның әлеуметтенуі жайлы білім, білік, дағды қалыптасады, рухани-адамгершілікке тәрбиелеу жолдарын игерді.

1.Пререквизиты: Не требуются.

2.Постреквизиты: Теория и методология педагогики, психологии, воспитательной работы

3. Цель курса: Изучить теоретические способы духовного и нравственного воспитания студентов.

 4.Краткое содержание: Понятие духовных ценностей, концепция человечества. Образовательный процесс и пути нравственного воспитания. Духовные ценности, Моральное образование. Образовательные направления. Компоненты обучения. Методы обучения, закономерности.

5. Компетенции: Развивается коммуникативная, социальная, культурная, общая и культурная компетентность.

6. Ожидаемый результат: Осваиваются знания, навыки, способности социализации человека, пути духовного и нравственного воспитания.

1.Prerequisites: Not required.

2.Рostrekvizites: The theory and methodology of pedagogy, psychology, educational work

3. The aim of the Course: To study theoretical ways of spiritual and moral education of students.

 4. Short content: The concept of spiritual values, the concept of humanity. Educational process and ways of moral education. Spiritual Values, Moral Education. Educational directions. The components of the training. Methods of teaching, regularities.

5. Competencies: Communicative, social, cultural, general, and cultural competence develops.

6. Expected result: Knowledge, skills, abilities of the person's socialization are mastered, ways of spiritual and moral education.Кенжебаева К.С., аға оқытушы

2

а) Компьютер сәулеті
Архитектура компьютера
Computer ArchitectureKS 1201

AK

1201CA

1201


БПТК
/БДКВ/
BDCC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


1.Пререквизиттері: Талап етілмейді 2.Постреквизиттері: Компьютерлік желілер, Операциялық жүйелер.

3. Пәннің мақсаты: ЭЕМ құрылымының негізгі ұғымдарын үйрену. Есептеу жүйесі мен желісін ұйымдастыру принциптерін оқып білу.

4. Қысқаша мазмұны: Есептеу жүйесі мен желісін ұйымдастыру принциптері. Арифметикалық-логикалық құрылғы. Басқару құрылғылары, енгізу-шығару құрылғылар тобы, жады. Бағдарламаны басқару. Желі типтері. Берілгендерді жіберу әдісінің классификациясы. Масштабтау классификациясы. Бір рангылы желілер. Сервер негізіндегі желілер. Комбинацияланған желілер. Сандарды ұсыну формасы. Кері сандарды кодтау. Тура, кері қосымша кодтау. Екілік санау жүйесінде қосу операциялары. Көбейту, бөлу операциялары. Естеу сақтау иерархиясы, құрамы. Жадыны ұйымдастыру әдістері. Динамикалық жады. Статикалық жады. Буферлі жады.

5. Құзыреттілігі: Дербес компьютерді   қолдануды және есептерді   шешу үшін микропроцессор жүйесі мүмкіндіктерін білуге құзіретті болу керек.

6. Күтілетін нәтиже: Компьютерлік аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді оның архитектурасы деңгейінде білу, онымен жұмыс істеу дағдысы, есептеуіш құрылғылардың архитектурасын дамытудың заманауи үрдістеріне сәйкес кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігі.

1.Пререквизиты: Не требуются 2.Постреквизиты: Компьютерные сети, Операционные системы.

3. Цель дисциплины: Изучить ссновные понятия и структуру ЭВМ. Изучение принципов организации вычислительных систем и сетей.

4. Краткое содержание: Принципы организации вычислительных систем и сетей. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления, группа вводно-выводных устройств, память. Управление программой. Типы сетей. Классификация методов передачи данных. Классификация масштабирования. Одноранговые сети. Сети на основе сервера. Комбинированные сети. Форма представления чисел. Кодирование обратных чисел. Прямая, обратная дополнительная кодировка. Операции сложения в двоичной системе счисления. Множительные, разделительные операции. Иерархия памяти, состав. Методы организации памяти. Динамическая память. Статическая память. Буферная память.

5. Компетенции: Освоение особенностей микропроцессорной системы для решения проблем использования персональных компьютеров и отчетов

6. Ожидаемый результат: Знание аппаратных средств и программного обеспечение компьютера на уровне понятий его архитектуры, навыки работы с ними, умение применять их в профессиональной деятельности в соответствии с современными тенденциями развития архитектуры вычислительных средств.

1. Prerequisites: Not required

2.Postrequisites: computer networks, operating systems.

3. The aim of discipline: Basic concepts of computer structure. The study of the principles of computer systems and networks.

4. Short content: Basic concepts of computer structure. Principles of organization of computer systems and networks. Arithmetic-logical device. Control device, group of input-output devices, memory. Network type. Classification of data transmission methods. Classification of scaling. Ad hoc network. Server-based networks. Combined toils. Form of representation of numbers. Coding of inverse numbers. Direct, reverse additional coding. The operation of addition in the binary system. Multiplying, separating operations. Memory hierarchy, composition. Methods of memory organization. Random access memory and persistent storage. Dynamic memory. Static memory. Buffer memory.

5. Competencies: Application of knowledge gained in software development.

6. Expected results: Directs the work of modernizing and modern computersБекмұратова Х.Қ.,

аға оқытушыб) Бағдарламалау технологиялары және тілдер Языки и технология программирования/

Languages and programming technology
BT1201
YATP

1201


LPt1201

БПТК
/БДКВ/
BDCC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

тест

  1. 1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Информатиканың теориялық негіздері, Интернетте программалау

  1. 3.Курстың мақсаты: Программалау тілдері мен олардың технологиясын оқып білу.

  2. 4.Курстың мазмұны: Windows және Delphi типтік қосымшаларды жасау негіздерін оқып білу. Delphi, Visual Basic, C++ бағдарламалау тілдерінің құрылымын, ерекшеліктерін, базалық басқару құылымын игеру.

5.Құзыреттілігі: Бағдарламаларды, бағдарламалау тілдерін ұйымдастыру мен алгоритмдерді құру әдістерін игеруге байланысты мәселелерді меңгеру.

6.Күтілетін нәтиже: Күрделі математикалық есептерді Delphi, Visual Basic, C++ бағдарламаcын пайдалана отырып шығара алады.

1.Пререквизиты: Не требуются

2.Постреквизиты: Теоретические основы информатики, Программирование в Интернет.

3.Цель курса: изучить языки программирования и их технологии.

4.Краткое содержание: Типичные приложения Windows и Delphi. Разработка языков программирования Delphi, Visual Basic, C++, функций, основных концепций управления.

5.Компетенции. Решение вопросов, связанных с разработкой и организацией алгоритмов на языках программирования.

6. Ожидаемый результат: Смогут проводить сложные математические вычисления с использованием программного обеспечения Delphi, Visual Basic, C++.

1. Prerequisites: Not required

2. Рostrekvizites: Theoretical bases of computer science, Internet programming

2. The aim of the Course: To study programming languages ​​and their technologies.

3. Shot content: Learn the basics of creating Windows and Delphi typical applications. Development of Delphi, Visual Basic, C++ programming languages, features, basic management concepts.

5.Сompetences: Students can use Short contents related to the development of algorithms and organization of programming, programming languages.

6. Expected result: Can print complex mathematical calculations using Delphi, Visual Basic, C++ software.Жарменова Б.К.,

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушыв) Перефериялық құрылғылар

Переферийные устройства

Pereferial devices


PK1201

PU1201


PD1201

БПТК

/БДКВ/


BDCC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

тест

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Компьютерлік желілер

3.Пәннің мақсаты: перифериялық құрылғыларының түрлері және қосылуын, физикалық жұмыс істеу принциптерін және техникалық сипаттамаларын көрсету

4.Курстың мазмұны: Есептеу жүйесінде енгізу-шығару құрылғыларының орны. Интерфейс ұғымы. Перифериялық құрылғыларының негізгі басқару принциптері. Перифериялық құрылғылар және басқа ЭЕМ түйіншектерімен ақпарат алмасу жолдары. Перифериялық құрылғыларының контроллері, негізгі фукциялары және техникалық мүмкіндіктері. Дисплейлердің негізгі жұмыс істеу принциптері. Дисплейлік процессорлар. Баспа құрылғыларының түрлері, класификациясы, жұмыс істеу принциптері. Кодтық планшеттер. Графикалық ақпаратты енгізу әдістері. Есептеу жүйесінің байланыс құрылғылары. Сыртқы есте сақтау құрылғылары.

5. Құзіреттілігі: жұмыс орындарын техникалық жабдықтауды енгізу; құрылған есептеу және ақпараттық жүйелерде және желілік құрылымдарда бағдарламалық және аппараттық құралдарды таңдау, біріктіру және пайдалану; ассемблер сияқты төмен деңгейлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламалауды меңгеру.

6. Күтілетін нәтиже: Есептеу техникасының әртүрлі архитектураларын құру үшін элементтік базаны таңдау әдістеріне ие болуы; қазіргі заманғы интеграцияланған ортадағы жөндеудің төмен деңгейдегі бағдарламаларымен жұмыс жасау.

1.Пререквизиты: Не требуются

2.Постреквизиты: Компьютерные сети

3.Цель курса: показать типы и слияние периферийных устройств, принципы физического функционирования и технические характеристики

4. Краткое содержание: расположение устройств ввода / вывода в вычислительной системе. Концепция интерфейса. Основные принципы работы периферийных устройств. Способы обмена информацией с периферийными устройствами и другими компьютерными узлами. Контроллер периферийных устройств, основные функции и технические характеристики. Типы печатных устройств, классификация, принципы работы. Кодовые таблички. Методы внедрения графической информации. Устройства связи вычислительных систем. Внешние устройства памяти.

5. Компетенции: осуществлять техническое оснащение рабочих мест; выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых структурах; программировать на низкоуровневых языках программирования типа assembler.

6. Ожидаемые результаты: Владеть методами выбора элементной базы для построения различных архитектур вычислительных средств; методами низкоуровневой отладки программ в современных интегрированных средах.

1.Prerequisites: Not required

2. Рostrekvizites: Computer networks

3.The aim of the course: to show the types and mergers of peripheral devices, principles of physical functioning and technical characteristics

4. Short content: The location of I / O devices in the computing system. The concept of the interface. Key principles of peripheral devices. Ways to exchange information with peripherals and other computer knots. Peripheral Devices Controller, Main Functions and Technical Features. Principles of operation of displays. Display processors. Types of printing devices, classification, principles of operation. Code Tablets. Methods of introduction of graphic information. Computing systems communication devices. External memory devices.

5.Сompetences: Implement technical equipment of workplaces; select, integrate and exploit software and hardware in the created computing and information systems and network structures; programming in low-level programming languages like assembler;

6. Expected result: To possess methods of choosing the element base for building various architectures of computing facilities; methods of low-level debugging programs in modern integrated environments.Жусипбек Б.,

Информатика магистрі, аға оқытушы3

а) Қолданбалы бағдарламалар пакеті

Прикладное программное обеспечение/

Applied software


KBP 1202/

PPO


1202/

AS

1202БП/ТК

/БД/КВ


/BD/CC

3

5

1

1

Емт./

Экз./


exam

тест


1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Информатиканың теориялық негіздері

3.Пәннің мақсаты: Стандартты қолданбалы программалармен жұмыс істеуді; бағдарламаларға сценарий құру, компьютерлік құралдардың дидактикалық мүмкіншіліктерін бағалау. Сандық мәліметтерді өңдеу технологиясы. MS Excel электрондық кестесін; MS PowerPoint көмегімен презентация жасауды үйрету.

4.Қысқаша мазмұны: Деректермен жұмыс істеу операциялары. Программалық жабдықтау. Windows операциялық жүйесі. MS Word мәтіндік редакторы. MS Excel кестелік редакторы. MS Excel кестелік редакторының графикалық мүмкіндіктері. MS Excel кестелік редакторында функция мәнін кесте түрінде алу. MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

5.Құзыреттілігі: Қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды практикада қолдануын меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Қазіргі заманғы компьютерлер жұмысын басқарады және офистік бағдарламаларды қажетінше қолдана алады.

1.Пререквизиты: Не требуются

2.Постреквизиты: Теоретические основы информатики

3.Цель дисциплины: Работа со стандартными прикладными программами; сценарии написания программ, дидактические возможности компьютерных инструментов. Технология цифровой обработки данных. Электронная таблица MS Excel; Научите презентацию с помощью MS PowerPoint.

4.Краткое содержание: Операции с данными. Программное обеспечение. Операционная система Windows. Текстовый редактор MS Word. Редактор таблицы MS Excel. Графические возможности редактора таблиц MS Excel. Получение значения функции в виде таблицы в редакторе таблиц MS Excel. Система управления базами данных MS Access. Информационные и коммуникационные технологии.

5.Компетенции: способность применять практические компьютерные приложения на практике.

6. Ожидаемый результат: способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.

1.Рrerequisites: Not required

2. postrekvizites: Theoretical bases of computer science

3.The aim of the discipline: Work with standard applied programs; writing scenarios for programs, didactic capabilities of computer tools. Digital data processing technology. MS Excel spreadsheet; Teach a presentation using MS PowerPoint.

4.Short content: Data operations. Software equipment. Windows operating system. MS Word text editor. MS Excel table editor. Graphical capabilities of MS Excel table editor. Getting the function value in table form in MS Excel table editor. MS Access database management system. Information and communication technologies.

5.Сompetences: The ability to apply practical computer applications in practice.

6. Expected result: ability to use modern technical means and information technologies for solving analytical and research problems.Жарменова Б.К. жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
б) Мультимедиалық презентация және компьютерлік графика/

Мультимедийные презентации и компьютерная графика/

Multimedia presentations and computer graphicsMPKG 1202/
MPKG

1202/
MPCG

1202


БП/ТК

/БД/КВ


/BD/CC

3

5

1

1

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Компьютерлік графика негіздері, Интернетте программалау

3.Пәннің мақсаты: Студентке компьютерлік графиканы кеңінен пайдаланатын программалармен жабдықталған дербес компьютерде жұмыс істеуге машықтандыру.

4.Қысқаша мазмұны: Компьютерлік графика және мультимедия. Растрлық графикамен жұмыс істеу. Векторлық графикамен жұмыс істеу құралдары. Презентация жасаудың жаңа бағдарламаларын қолдана алу. Объектілердің орнын ауыстыру. Объектілерді бұру. Компьютерлік графика. Растрлік графикамен жұмыс істеу (Adobe Photoshop). Векторлық графикамен жұмыс істеу (CorеlDraw).

5.Құзыреттілігі: Презентация даярлау дағдысын және мультимедиа құралдарын еркін қолдана білуді меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Күрделі презентация мен графикаларды түрлендіре алады.

1.Пререквизиты: Не требуются

2.Постреквизиты: Основы компьютерной графики, программирование в Интернете

3. Цель дисциплины: Обучить студентов работать на персональном компьютере, оснащенном широким спектром компьютерной графики.

4. Краткое содержание: компьютерная графика и мультимедиа. Работа с растровой графикой. Инструменты для работы с векторной графикой. Используйте новые презентации. Перемещение объектов. Поворот объектов. Компьютерная графика. Работа с растровой графикой (Adobe Photoshop). Работа с векторной графикой (CorlelDraw).

5.Компетенции: Способность практической подготовки презентаций и мультимедийных инструментов.

6. Ожидаемый результат: Может конвертировать сложные презентации и графику.

1.Рrerequisites: Not required

2. Рostrekvizites: Fundamentals of computer graphics, programming on the Internet

3. The aim of the discipline: To train students to work on a personal computer equipped with a wide range of computer graphics.

4.Short content: Computer graphics and multimedia. Working with raster graphics. Tools for working with vector graphics. Make use of new presentation presentations. Objects relocation. Rotate objects. Computer graphics. Working with raster graphics (Adobe Photoshop). Working with vector graphics (CorlelDraw).

5.Сompetences: Practice skills for preparing presentations and multimedia tools.

6. Expected result: Can convert complex presentations and graphics.Альменаева Р.Ө., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
в) WWW-қосымшалары және оны пайдалану /

WWW приложения и его использование/

WWW application and its use


WKP 1202 WPI

1202


WAU 1202

БП/ТК

/БД/КВ


/BD/CC

3

5

1

1

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Интернетте программалау

3.Пәннің мақсаты: Студенттерге Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator жұмыс істеуді білу;web-беттерді әзірлеу барысында ұстанатын принциптер мен ережелерді меңгерту.

4.Қысқаша мазмұны: Интернет туралы ұғым. Интернеттiң негiзгi қосымшалары. Көру жабдықтары. Internet Explorer браузерімен жұмыс істеу. Интернетттегі  ауқымды  іздестіру жүйелері. Виртуалды энциклопедиялық және анықтамалық басылымдар.

5.Құзыреттілігі: Веб беттерді әзірлеу тәсілдері мен технологиясы меңгеріледі.

6.Күтілетін нәтиже: Веб қосымшаларды құру бағдарламаларын және алгоритмдерін құру біліп шығады.

1.Пререквизиты: Не требуются

 2.Постреквизиты: Программирование в Интернет

 3. Цель дисциплины: познакомить студентов с Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, чтобы узнать принципы и правила разработки веб-страниц.

4. Краткое содержание. Основные интернет-приложения. Просмотреть оборудование. Работайте с Internet Explorer. Онлайн-поисковые системы. Виртуальные энциклопедические и справочные издания.

 5. Компетенции: Осваиваются методы и методы разработки веб-страниц.

6. Ожидаемый результат: Могут создавать веб-приложения и алгоритмы для создания веб-приложений.

1.Рrerequisites: Not required

2.Postrequisites: Internet programming

 3. The aim of the discipline: To know students to work with Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, to learn the principles and rules of web pages development.

4.Information about the Internet. Basic Internet Applications. View Equipment. Work with Internet Explorer. Online search engines. Virtual encyclopedic and reference editions.

 5.Сompetences: Learns the techniques and techniques of developing web pages.

6. Expected result: Knows the applications and algorithms for creating web applications.Жусипбек Б.,

Информатика магистрі, аға оқытушы4

а) Программалау

Программирование

ProgrammingP 1203

P 1203


P 1203

БП/ТК

/БД/КВ


/BD/CC

3

5

1

2

Емт./

Экз./


exam

тест

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді.

2.Постреквизиттері: Логикалық программалау.

3. Пәннің мақсаты: Программалау әдістерінің негізінде үлкен жүйелерді жасау әдістерін студенттерге үйрету; Модельдеуші алгоритмді қазіргі программалау тілдері арқылы ЭЕМ-де программаларды жүзеге асыру; нақты жүйені программалау әдісі мен формализация және алгоритмизация әдістерін үйрету.

4.Қысқаша мазмұны: «Бағдарламалау» курсы бағдарламаларды әзірлеу және дамытудың жекелеген парадигмаларымен танысуға арналған. Python - бұл әдеттегі синтаксисы және кітапханасы мықты жиынтық. Python - жоғары жылдамдықты, динамикалық типтік көпқұжатты бағдарламалау тілі. Python коды көбінесе псевдокод деп аталады.

5.Құзыреттілігі: Бағдарламаларды, бағдарламалау тілдерін ұйымдастыру мен алгоритмдерді құру әдістерін игеру нәтижесінде бағдарламалар құрады.

6.Күтілетін нәтиже: Күрделі математикалық есептерді Python бағдарламаcын пайдалана отырып шығара алады.

1.Пререквизиты: Не требуются.

2.Постреквизиты: Логическое программирование.

3. Цель дисциплины: Обучить студентов методам создания систем на основе методов программирования; Реализация алгоритма моделирования на современных языках компьютерного программирования; системного программирования в реальном времени и методов формализации и алгоритмизации.

4. Краткое содержание. Курс «Программирование» предназначен для ознакомления учащихся с различными парадигмами разработки и разработки программного обеспечения. Python - это язык с простым синтаксисом и мощный набор библиотек. Это интерпретируемый язык с богатой программной средой, включая надежный отладчик и профилировщик. Python - высокоуровневый, динамически типизированный многопроцессорный язык программирования. Код Python часто называют псевдокодом, поскольку он позволяет вам выражать очень мощные идеи в очень немногих строках кода, будучи очень читабельными.

5.Компетенции: Cпособность применять современные системы программирования для разработки программного кода, интерпретация результатов своих разработок.

6. Ожидаемый результат: Смогут проводить сложные математические вычисления с использованием программного обеспечения Python.

1.Рrerequisites: Not required.

2. Рostrekvizites: Llogical programming.

3. The aim of the discipline: To teach students the methods of creation of systems on the basis of programming methods; Realization of modeling algorithm on modern computer programming languages; real-time system programming and the methods of formalization and algorithmization.

4.Short content: The "Programming" course is designed to facilitate students' acquaintance with various paradigms of software design and development. Python is a language with a simple syntax, and a powerful set of libraries. It is an interpreted language, with a rich programming environment, including a robust debugger and profiler. Python is a high-level, dynamically typed multiparadigm programming language. Python code is often said to be almost like pseudocode, since it allows you to express very powerful ideas in very few lines of code while being very readable.

5. Competencies: Creates programs as a result of mastering programs, programming languages ​​and creating algorithms.

6. Expected result: Can print complex mathematical calculations using Pascal software.Тоқсанова С.К.,

аға оқытушыб) Алгоритмдік тілде программалау /

Программирование на алгоритмическом языке/

Programming on the algorithmic language


ATP 1203/

PAY


1203/

PAL


1203БП/ТК
/БД/КВ
/BD/CC3

5

1

2

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Логикалық программалау

3.Пәннің мақсаты: компьютерде шешілетін есептердің әдістері бойынша алгоритмдері құрастыру және алгоритмдік тілдерде олардың программаларын құрастырудың әдістерін үйрету.

4.Қысқаша мазмұны: Есепті шешу процесінің негізгі кезеңдерінде орындалатын амалдар, алгоритмдерді сипаттау, программалардың мәтіндерін дайындау, оларды қалыптау және компьютерде орындау пәннің негізгі мазмұны болып табылады.

5.Құзыреттілігі: ЭЕМ-де практикалық есептерді шешуге арналған жоғары деңгейдегі программалау тілдерінде программалар құрастыруға машықтану. бағдарламаларды, бағдарламалау тілдерін ұйымдастыру мен алгоритмдерді құру әдістерін игеруге байланысты мәселелерді студенттердің қолдана алуы.

6.Күтілетін нәтиже: Күрделі математикалық есептерді Pascal бағдарламаcын пайдалана отырып шығаруды меңгерген.

1.Пререквизиты: Не требуются

2. Постреквизиты: Логическое программирование

3. Цель дисциплины: разработать алгоритмы расчета методов компьютерных задач и научить их методам их программирования в алгоритмических языках.

4. Краткое содержание: Основное содержание дисциплины - это операции, выполняемые на основных этапах процесса принятия решений, описание алгоритмов, подготовка текстов текстов, их литье и производительность компьютера.

5.Компетенции: Практика в программировании на языках программирования высокого уровня для решения практических задач в компьютерах. Студенты могут использовать вопросы, связанные с разработкой программирования, языков программирования и методов создания алгоритмов.

6. Ожидаемый результат: освоить сложные математические вычисления с использованием программного обеспечения Pascal.

1.Рrerequisites: Not required

2. Postrekvizites: Logical Programming

3. The aim of the discipline: to develop algorithms for calculating methods of computer problems and to teach them methods of their programming in algorithmic languages.

4.Short content: The main content of the discipline is the operations performed at the basic stages of the decision-making process, description of algorithms, preparation of texts of texts, their molding and computer performance.

5. Competencies: Practice in computer programming in high level programming languages ​​for solving practical problems in computers. students can use Short contents related to the development of programming, programming languages ​​and methods of creating algorithms.

6. Expected result: Mastered the complex mathematical calculations using Pascal software.Мукеева Г.И.,

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушыв) Алгоритмдеу және программалау тілдері/ Алгоритмы и языки программирования/

Algorithms and programming languages
APT 1203/

AYaP


1203/

APL


1203


БП/ТК

/БД/КВ


/BD/CC

3

5

1

2

Емт./

Экз./


exam

тест


1.Пререквизиттері: Талап етілмейді

2.Постреквизиттері: Логикалық программалау.

3.Пәннің мақсаты: Алгоритм түрлерін, құру жолдарын оқып білу.

4.Қысқаша мазмұны: Алгоритмдер, оның күрделілігі. Алгоритмдерді анализдеу принциптері. Бүтін сандарға берілген есептерді шешу алгоритмдері. Рекурсияларға берілген есептер. Массивтер, жазулар және көпмүшеліктер. Тізбектер. Стектер, кезектер және дектер. Тізбектей бөлу. Тізімдер. Нұсқаушылар. Ағаштар. Тізбектерді өңдеу алгоритмдері. Сұрыптау алгоритмдері. Іздеу алгоритмдері.

5.Құзыреттілігі: Студенттер есептерді алгоритмизациялау негіздерін, нәтижелі алгоритмдерді құру, жоғары деңгейлі осы заманғы тілдерде программалау негіздерін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Есептерді шешу үшін алгоритмдер және программалауды құру әдістерін меңгеру, қазіргі заманғы есептеу техникасының бүгінгі күнгі программалық жабдықтауын қолдануда тәжірибелік дағдыға ие болады.

1.Пререквизиты: Не требуются

2.Постреквизиты: Объектно-ориентированное программирование, логическое программирование.

3.Цель дисциплины: изучить типы алгоритмов и способы их создания.

4. Краткое содержание: Алгоритмы, его сложность. Принципы анализа алгоритмов. Алгоритмы решения интегральных задач. Повторные отчеты. Массивы, метки и многоженство. Сеть. Стеки, очереди и столы. Сегментированное распределение. Списки. Инструкторы. Деревья. Алгоритмы для обработки цепей. Алгоритмы сортировки. Алгоритмы поиска.

5. Компетенции: Студенты освоят основы алгоритмизации отчетов, создания эффективных алгоритмов, основ программирования на современных языках.

6. Ожидаемый результат: Получат практические навыки в применении современного программного обеспечения и современного вычислительного оборудования.

1.Рrerequisites: Not required

2.Рostrekvizites: Logical Programming.

3.The aim of the discipline: To learn the algorithm types and ways of their creation.

4.Short content: Algorithms, its complexity. Principles of analysis of algorithms. Algorithms for solving integral problems. Recurred reports. Arrays, labels, and polygamy. Circles. Stacks, queues and desks. Segmented distribution. Lists. Instructors. Trees. Algorithms for processing chains. Sorting algorithms. Search algorithms.

5. Competencies: Students learn the basics of algorithmization of reports, the creation of effective algorithms, the basics of modern programming in modern languages.

6. Expected result: Algorithms for solving problems and methods of programming, have gained practical skills in applying modern software of modern computing equipment.Бекмұратова Х.Қ, аға оқытушы

5

а) Мәдениеттану/

Культурология/

Cultural Studies


М 1103

K1103/


CS1103

ЖББП/ТК

ООД/


КВ

GED/


CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша-ауызша/

Письменно-устно/

Written-orally form


1.Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2.Постреквизиттері: Философия

3.Пәннің мақсаты: Мәдениеттің ғылым ретіндегі негізгі проблемалары, теориясы, мәдениеттің қалыптасуы туралы жүйелі түрде білім беру.

4.Қысқаша мазмұны: Мәдениеттанудың қазіргі кездегі күйі, құрамы және құрылымы; мәдениеттану жүйесіндегі философия, әлеуметтану және мәдениет тарихы; теориялық және қолданбалы мәдениеттанудың негізгі түсініктері; цивилизация, мәдениет морфологиясы, мәдениеттің динамикасы, мәдениеттің тілі мен символдары, мәдени кодтар, мәдениаралық коммуникации, мәдени бағалылықтар мен нормалар, мәдени ғұрыптар, әлемнің мәдени бейнесі, әлеуметтік мәдениет институттары, мәдени модернизация; мәдениет типологиясы: этникалық және ұлттық, элитарлы және топтық мәдениет; мәдениеттің шығыс және батыстық типтері; спецификалық және «орталықтанған» мәдениеттер; локальді мәдениеттер.

5.Құзыреттілігі: Мәдениеттанудың қазіргі кездегі күйі, құрамы және құрылымы; мәдениеттану жүйесіндегі философия, әлеуметтану және мәдениет тарихы; теориялық және қолданбалы мәдениеттанудың негізгі түсініктерін оқып меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Мәдениеттің шығыстық және батыстық типтерін; спецификалық және «орталық» мәдениеттер; локальді мәдениет; Қазақстанның әлемдік мәдениетте алатын орнын біледі.

1. Пререквизиты: Современная история Казахстана

2.Постреквизиты: Философия

3.Цель дисциплины: Дать систематические знания об основных проблемах культуры как науки, теории, формировании культуры.

4.Краткое содержание: Современное состояние, состав и структура культурологии; философия, история социологии и культуры в системе культурологии. Основные понятия теоретической и прикладной культурологии; цивилизация, морфология культуры, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурная коммуникация, культурные ценности и нормы, культурные обряды, культурный образ мира, институты социальной культуры, культурная модернизация; типология культуры: этническая и национальная, элитная и групповая культура; восточные и западные типы культуры.

5.Компетенции: Изучат современное состояние, состав и структуру культурологии; историю философии, социологии и культуры в системе культурологии, основные понятия теоретической и прикладной культурологии.

6.Ожидаемый результат: Освоит восточные и западные типы культур, меструю культуру, место Казахстана в мировой культуре.

1. Prerequisites: The modern history of Kazakhstan

2.Postrequisites: Philosophy

3. The aim of the discipline: to give systematic knowledge about the main problems of culture as a science, theory, formation of culture.

4.Short content: current state, structure and structure of cultural studies; philosophy, history of sociology and culture in the system of cultural studies; basic concepts of theoretical and applied cultural studies; civilization, morphology of culture, dynamics of culture, language and symbols of culture, cultural codes, intercultural communication, cultural values and norms, cultural rites, cultural image of the world, institutions of social culture, cultural modernization; typology of culture: ethnic and national, elite and group culture; Eastern and Western types of culture.

5.Competence: studies the current state, composition and structure of cultural studies; history of philosophy, sociology and culture in the system of cultural studies; basic concepts of theoretical and applied cultural studies.

6.Expected result: Will know Eastern and Western types of culture; specific and "Central" cultures; local culture; place of Kazakhstan in the world culture.


Ибраев Г.М.

педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


б) Өркениет негіздері/
Основы цивилизаций/
The foundations of civilization

ON 1103

OC 1103


FC 1103

ЖББП/ТК

ООД/


КВ

GED/


CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

Жазбаша-ауызша/

Письменно-устно/

Written-orally form


1.Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы

2.Постреквизиттері: Философия

3.Пәннің мақсаты: Адамзат баласының өркениет жетістіктерін игеруге, өркениеттің қалыптасуы мен дамуының әмбебаптық заңдылықтары мен негізгі түрлерін меңгеруге және әлемдік өркениетті өз беттерімен түсініп-білуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі арттыруға ықпал етеді.

4.Қысқаша мазмұны:


Каталог: Imdo -> Docs -> КЭД
КЭД -> Исследование экологии окружающей среды/ Research of the ecolody of the environment
КЭД -> Қызылорда облысының білім басқармасының «Қызылорда облыстық оқу орталығы (әдістемелік кабинет)» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орталық директоры Асқаров С.Қ
КЭД -> 2. Постреквизиттері: Жерге орналастыру барысындағы геодезиялық жұмыстар, жер мелиорациясы
КЭД -> М а. Камитбекова Ж. У
КЭД -> Курсы/курс/course Академиялық кезең
КЭД -> A Бейорганикалық химияның теориялық негіздері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет