Жугић: б седмословнобет1/13
Дата10.03.2018
өлшемі1.91 Mb.
#20578
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


БАБА АНА – место на североистоку Ру­­му­није, 103, 153

БАБАДАГ – (Babadag), градић у Доб­ру­џи, Руму­нија, 53, 95, 96

– планина на југозападу Турске, 12хБАБАИЋИ – место у Црној Гори код Би­јелог Поља, 53

БАБАЈАН – место на северозападу Ира­на, недалеко од града Таб­­риза, 103, 153

БАБАЈЕВ Андреј (1923-1964), јермен­ски композитор, 103

Руслан (1981), руски шахиста, 61, 140БАБАЈИЋ – место у Србији код Љи­га, 71

БАБАЈКА агр. врста јабуке, 9, 27, 144

БАБАЈКО тур. свекар или који старији мушкарац (за младу), 9, 27, 106, 144

БАБАКАЈ – стена у кориту Дунава на ула­­зу у Ђердап, 7, 8, 34, 95, 89

БАБАКАН – краљев отац, (65)

БАБАЛУК тур. таст, пунац; очух, поо­чим, 9, 11, 27, 144

– тазбина, тастова породица, 144БАБАНОВ Лав (1941), руски шахиста, 61

БАБА САЧ – један од најважнијих врхова планине Бабе у Ма­кедонији, 103

БАБАСТА – која је као у бабе, која је на­лик на бабу, 27

БАБАСТЕ – које су на­лик на бабу, 27

БАБАСТО – које је као у бабе, које је на­лик на бабу, 27

БАБАТАГ – планинска висораван изме­ђу Узбекистана и Таџе­кистана, 103

БАБЕЛОН Ернест (1854-1924), фран­­цус­ки археолог и ну­миз­матичар, 34

БАБЕНКО Хектор, бразилски филмски режисер (Карандиру), 147

БАБЕФИТ – минерал из групе беринолита, 126

БАБИЗАМ – персијска секта из деветнаестог века, залагала се за ре­фо­р­му ислама, против ропста, многобоштва итд., 6, 7, 60, 95, 89

БАБИКОВ Иван (1986), руски шахиста, 61

БАБИЛЕВ Валентин, руски шахов­ски Фиде мајстор, 61

БАБИЛОН – стара држава у Азији, Ва­ви­лон, 4, 7, 11

БАБИНАЦ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Бо­сан­ске Ду­би­це, 71

– место у Босни и Херцеговини код Би­ха­ћа, 43

– место у Хрватској код Бјеловара, 53, 71

– усукан, исплетен гајтан , 144БАБИНГА – врста лозе у екватор­ском под­­ручју, 103

БАБИН ДО – место у Босни и Херцего­ви­ни код Чап­љи­не, 71

– место у Босни и Херцеговини код Ши­пова, 71БАБИНЕЦ – место у Хрватској западно од Вараждина, 71, 145

БАБИНКА Михал (1927), пес­ник сло­­вач­­ке националности у Србији и Црној Гори (зб. Звонце за добро јутро, Безбожна лета), 6, 7, 8, 52, 154, 162

БАБИНЦИ – место у Словенији код Љу­­томера, 71, 145

БАБИЊАК покр. женско састаја­лиш­те, 9

БАБИЊАР – човек који иде на бабиње, 9, 27, 144

БАБИЊКА покр. врста рибе, слингурица, 27

БАБИОЛА фр. дечја играчка, 3

фиг. ситница, детињарија, 3БАБИСТИ – припадници верске сек­те у Ира­ну која је проповедала ба­би­зам, 8

БАБИЧАР заст. акушер, 9, 144

БАБИЧИН – који припада бабици, 144

БАБИЧКА – предео у Хрватској јужно од Карловца, 145

БАБИЧКИ – који се односи на баби­цу, 9, 10, 144

БАБИЧКО – место у Србији код Врања, 53, 71

БАБИШТА – место код Призрена (спо­ми­­ње се у XIV веку), 103

БАБИШТЕ – место у Србији код Ни­ша, 103

БАБЛИГА зоол. врста рибе, бадељ, бе­ло­перка, 103

БАБЉАЧА – чиода, прибадача, мала иг­ла за прибадање, 9, 10, 27, 144

– (Urospermum picroides) самоникла једногодишња медитеранска биљ­ка с млечним соком, 111БАБЉЕЊЕ – глаголска именица од ба­би­ти (помагати при порођају), 9, 27, 144

– привремено боравиште неког лица у јед­ном месту, 95БАБНИКИ – насеље на Бизељском у Сло­­­венији, 145

БАБНОЛА – (фр.babiole), латиницом: дечја играчка; фигуративно: детињарија, ситница, којештарија.

БАБОВИЋ – бабов, очев син, онај који ли­чи на оца (обично по јунаштву), 144

Милка (Скопље, 1928), атлетичарка и спортски новинар, 162

Милосав (Беране 1921), преводилац и истори­чар књижев­ности (студ.: Достојевски код Срба, Руски језик и књижевност, Руски реа­листи XIX века), 7, 52, 93

Ненад (1976), члан олимпијске репре­зентације 2004, године (четверац без кормилара), 28

Никола (1976), наш фудбалер „Ком", 28, 140

БАБОЛИК налик на бабу, 9, 27, 144

БАБОРАК чеш. омиљена чешка на­род­на игра, чешка брза мазурка, 3

БАБОСУК покр. човек који се оже­ни удовицом и живи код ње, 9, 27

БАБОТОК – место у Хрватској код Бје­ловара, 71

БАБРАЊЕ – глаголска именица од баб­рати (петљати, чачкати), 27

БАБРАТИ – петљати, чачкати, 27

БАБРИЈЕ – грчки песник из II века, пре­певао Езопове басне, 6, 34, 95, 108

БАБТАЈЕ грч. свештеници који су пра­вили обреде ноћу, 78

БАБУЈАН – градић на филипинском ос­тр­ву Палаван, 12, 153

– група острва на северу Филипина, 12, 96БАБУКИЋ Вјекослав (1812-1875), граматичар у доба илиризма (Ми­сли о језику, Илирска словница и др.), 6, 7, 8, 34, 70, 95

БАБУЉАК дем, од бабуљ (камен об­­лу­так у калдрми), 9, 27, 144

БАБУЉАШ – острвце у Јадранском мо­ру, уз обалу Пашманског кана­ла, 103

БАБУНЦИ – село у Боки Которској на полуострву Луштица, 53, 103

БАБУРАК бот. рогач, оболели плод шљи­ве, 9, 27, 144

БАБУРДА – бабетина, 9, 27

БАБУРИН Александер (1967), ирски ша­хов­ски ве­ле­мајстор, 61

Дирк ван (1590-1624), холандски сликар.БАБУШЕК Франтишек (1905-1954), сло­веначки композитор, 74

БАБУШКА – врста гљиве, књега, 9, 27, 95, 144

– врста мекушца, креће се по стенама при­лепљен, 25, 34

– врста рибе, 81, 141

БАБУШКЕ – род примитивних мор­ских мекушаца, 103

БАБЧНИК – место у Словенији северно од Литије, 145

БАВАЛИТ врста минерала, 126

– декоративни пластифицирани малтер (једнокомпонентни и двокомпонентни) на бази хидрауличних везива, минералних агрегата и адитива.БАВАРАЦ – становник немачке по­кра­јине Баварске, 10, 11, 89

БАВАРИН – становник немачке по­кра­јине Баварске, баварац, 11, 89

БАВАРКА – становница немачке по­к­­рајине Баварске, 10, 89

БАВАРЦИ – становници немачке по­к­ра­јине Баварске, 4, 50, 89

БАВЕНИТ – минерал из групе берилијум силиката, 126

БАВЕРАЦ покр. врста кромпира по­рек­лом из Баварске у Не­мачкој, 9, 27, 144

БАВИЈУС лат. име двојице рђавих пес­ника и дрских критичара који су претенциозно критиковали Хорацијеве песме; отуда: рђав песник и пакостан критичар, 3

БАВИШТЕ заст, боравиште, место бав­­ље­ња, 9, 27, 144

БАВЉЕЊЕ – борављење, настава­ње, 2, 9, 144

БАВРЉАК покр. нерв луталац, 9, 27, 144

БАВЧИЋИ – место у Републици Срп­ској код Србиња, 71

БАВШИЦА – место у Словенији код Тол­­­­мина, 53, 71, 145

– планина у Словенији, североисточно од Бовеца, 145БАГАМЕР – место на истоку Мађар­ске, 103

БАГАНАК покр. папак код двокопи­та­ра, 27

БАГАНАЦ – јагњећа кожица, багана, 9, 27, 144

БАГАНГА – градић на југу острва Сула­веси, Индонезија, 153

– градић на истоку Камеруна, 153БАГАНДА – етничка заједница у Уган­ди, Ваганда. У XV-VVI веку основали краљевину Буганду, 6, 8, 89, 109

БАГАНЧЕ дем, од багане (сасвим мла­до јагње или јаре), 9, 27, 106, 144

БАГАРАК – место у Русији, неда­ле­ко од Свердловска, 103

БАГАРАЋ – бангав, сакат, хром коњ, 106

БАГАРИЋ, Далибор : хрватски кошаркаш; ''Цибона'' 2009.

БАГАРКА зоол. род малих морских пу­жева из породице волака, 9, 25, 34, 89

БАГАТИН итал. ситан млетачки средњовековни сребрени но­вац, 6, 11, 34, 89

БАГАУДИ – назив за устанак робова и сељака у Га­лији осамдесетих година III века, 6

БАГАХАК – планински врх на ос­трву Калимантан у Малезији, 12

БАГАШИЋ дем. од багаш (стара ме­ра за запремину), 9, 27

БАГАШЦЕ – место у Србији северно од Рашке, 53

БАГДАЛА – лист за књижевност и кул­ту­ру, излазио у Крушев­цу од 1959, го­дине, 7

БАГЕЗАН – планина на северу Ни­гера, 12

БАГЕСЕН Јенс (1764-1826), дански песник и сатиричар, 60, 95

БАГИРМИ – племенска заједница у Ча­­ду, 8, 89

БАГИРОВ Владимир (1936), летонски ша­ховски велемајстор, 61

БАГЛАМА – врста тамбурица ори­јен­тал­ног типаса три жице 1, 7, 9, 11, 23, 34, 83, 144

тур. шарка на вратима, прозорима и сл., оков, 2, 7, 9, 34, 95, 144БАГЛИВИ Ђуро (1668-1707), теоре­ти­чар и професор универ­зитета у Риму, 34

БАГЉАВО – хромо, шепаво, 27

БАГЉАЊЕ – глаголска именица од ба­г­љати, 9, 27, 144

БАГЉАТИ – ићи несигурно као бангав, 9, 27, 144

– правити багље од сена или сламе 1, 9БАГЉИЦА дем. од багља, 27, 144

– стара мера за количину сена, 9, 27БАГМАТИ – река на североистоку Ин­дије, 103, 153

БАГПИПЕ енг, народни инструмент сличан нашим гајдама, 34

БАГРДАН – варошица у Србији на пу­ту Београд-Ниш, 6, 7, 53, 71, 87

БАГРЕНА – (Robinia pseudoacacia) народни назив за шумско тр­новито дрво са рет­­­ком круном, баг­рем, багрен, краљево дрво, 111, 130

БАГРЕЊЕ – збирна именица од ба­грен, 9, 27, 144

БАГРИНА – багремка, врста црвеног грожђа, 27

БАГРИТИ заст. бојити пурпурном бо­­јом, руменити, 9, 27, 144

БАГРЈАН рус. црвен, румен, пурпуран, 89

БАГРЛИН нем. врста фијакера, 89

мађ, кожа, јутовина, ремен, 89БАГУЛИН покр. штап, прут, 27

БАГУНАЦ покр. свиња са коврџавом длаком, багун 1, 9, 27, 144

БАГУРАВ – закржљао, 27

БАГУШАР покр. онај који жваће

багуш (дуван), 27БАД АБОТ – амерички комичар.

БАДАВАД – јефтино, по ниској це­ни, ба­дава, 9, 27

БАДАВАР река на западу Ирана, 103

БАДАВАЦ покр. врста биљке, 103

БАДАЛИЋ Иво (1890-1937), глумац, 7

Јосип (1888-?), хрватски књижевни истори­чар, 7, 95, 162

Хуго (1851-1900), књижевник (Иза­бране пјесме), 4, 7, 34, 70, 95

БАДАЛОВ Самир (1962), азербејџански шахиста, 61

БАДАЉКА покр. пољопривредна алат­ка, виле, 27

БАДАРМА – градић у Русији, у Иркут­ској области, 153

БАД АУСЕ – место у Индији на југу са­везне државе Утар Пра­деш, 12

БАДАХОС – градић и језеро у Бра­зи­лу у централном делу Ама­зоније, 8, 12, 86, 96, 153

– град на југу Естре­ма­дуре, Шпанија (122.510 ст.), 6, 7, 153

– (Badajoz), покрајина на југу Естре­ма­дуре, Шпанија 6, 7, 153

– шпански фудбалски клуб, 28БАДЕВАН Жил (Basdevant Jules, 1877-1968), француски правник, 6

БАДЕКИТ мин. минерал, метамор­фи­са­­ни мусковит

БАДЕЉКА бот. декоративна, само­ник­ла, двогодиш­ња бод­љи­кава биљка из породице гла­во­чика, 9, 34, 27, 111

БАДЕМИЋ дем. од бадем, 27

БАДЕМЛИ – који је помешан са бадемом, бадемаст, 9, 27, 144

БАДЕНГЕ – надимак Наполеона III, 95

БАДЕРНА – место у Истри код По­ре­­ча, 12, 53, 71

БАДИЖОН фр. вајарски кит, четка, 11, 95

БАДИЈАН – врста кинеског дрвета које се много гаји у Јапану. Плод се употребљава као зачин и као дрога због свог мириса, 6

БАДИЈУС Јодокус (Bodius Jodocus, 1462-1537), је­дан од првих штампара-ху­маниста, родом из Бри­села, 6

БАДИНАЦ – река у Србији код Кра­гу­јев­­ца, 103

БАДИНГС Хенк (1907-?), холандски ком­позитор, 22

БАДИНЦЕ – место у Србији код Лес­ков­ца, 71

БАДИНЦИ – старо место код Ниша, у Ср­­бији, 103

БАДИ РИЧ – амерички џез музичар, 140

БАДЈУРА Метод (1896-1971), фил­м­ски сниматељ, сценариста и режисер, 7

БАД КОРТ – амерички филмски глумац; ''Славуј''.

БАДНУТИ – гурнути, мунути, 9, 27

– убости, боцнути, 9БАДЊАРА – воденица поточара са ба­дњевима, 27, 144

– риба која се једе на Бадњи дан, 27, 144БАДЊАЧА покр. погача која се пече и једе на Бадњи дан, 9, 10, 27, 144

БАДЊАЧЕ дем. од бадњак, 27

БАДЊЕВА Људмила, руска репрезентативка у рукомету, 28

БАДЊЕВО – место у Србији код Неготина. 140

БАДЊИЛО велико буре, велика бач­ва, 9, 27, 144

БАДЊИНА аугм. од бадањ, 27

БАДЊИТИ – бдети уочи Божића, 9, 27, 144

– одјекивати као из бадња, 9БАДЊИЦА – каца за хлађење ракије при печењу, 9, 27, 144

– посебна бачва у којој се за време бер­бе превози грожђе, 9, 27, 144БАДОВАЦ – место на Космету код Приш­тине, 71

БАДОЛЕН – место у Македонији код Струмице, 71

БАДПЛАС – градић у Јужноафричкој Ре­публици источно од Пре­то­рије, 96

БАДРАЏИ – место на Космету, севено од Урошевца. 140

БАДРИТИ в. бодрити, 9, 27

БАДРЉАК – остатак неког дугуљастог предмета, патрљак, 9, 27, 144

БАДРЊАК – горњи крај укрштених ро­гова на крову куће, 27

БАД ТЕЛЦ – град на југу Немачке, 12

БАД ШЕНК – амерички саксофониста и композитор; р. 1926.

БАЂИНЕЦ – место у Хрватској код Вр­бовца, 71

БАЖАНКА – (Mercurialis annua) једногодишњи коров неугодна мириса, штир, ре­су­ља, 111

БАЖДАРИ – (мн.), тур. Наплаћивач царине, цариник, 11

– контролори мера, 11

– мерачи на ваги, кантарџије, 11

БАЖЕНОВ Василиј (1737-1799), рус­ки архитекта, 7

БАЖИЛАК покр. босиљак, 103

БАЖЂЕЊЕ – глаголска именица од ба­з­дети, 141

БАЗАЛНО – базно, које се односи на ба­­зу, које се тиче базе, кључ­но, глав­но, 27

БАЗАНИТ грч. црн камен нарочите тврдоће од кога су стари Егип­ћани израђивали кипове, 3, 89, 128

БАЗГАЉИ – место у Хрватској код Па­зина, 71

БАЗГАЊЕ – глаголска именица од базгати, 27

БАЗГАТИ – вадити срж из базге (да се направи пуцаљка), 27

БАЗДЕТИ – испуштати непријатан ми­рис, смрдрти, заударати, 9, 10, 27, 141, 144

БАЗДИКА – врста биљке, апта, 27

БАЗДЉИВ – смрдљив, 144

БАЗЕДОВ Карл (Basedow Karl, 1799-1854), немач­ки лекар, описао хиперфункцију штитасте жлезде са струмом и избечењем очију, 6

БАЗЕЛИЦГеорг (рођен 1938), немачки сликар и скулптор.

БАЗЕНТО – река на југу Италије, 12, 96

БАЗЕРДЗ – залив на истоку савезне др­жаве Пенсилваније, САД, 12

БАЗИЛЕЈ – грчки назив за племенског вођу, предводника у походима, затим за вла­дара уопште, 7, 8

БАЗИЛИД – (II век), египатски гности­чар; покушао да усклади хриш­ћанство с Платоновом и стоичком филозофијом, 6

БАЗИСНИ – који се односи на базис (ба­за, основица, основа), 9

БАЗИТЕТ грч. својство киселина да се са извесним количи­нама баз­них оксида претварају у со­ли, базеи­тет, 3

БАЗИЧАН – алкалан, који се односи на базу, 10, 27, 89

БАЗИЧКИ – алкалан, који се односи на базу, 89

БАЗИЧКО – алкално, које се односи на базу, 89

БАЗИЧНО – алкално, које се односи на базу, 27, 89

БАЗНОСТ – особина коју има нека ба­за, базичност, 6, 73

БАЗОВИК – место у Србији код Пи­рота, 53, 71

БАЗОВКА – зова, базга, 27, 144

БАЗОВЉЕ – збирна именица за ба­зово шибље, 27

БАЗРЂАН – базарђан (трговац, продавац), 3, 9, 144

БАИ БУНГ – рт на југу Јужног Вијет­на­ма, 12х

БАИЗИЦА – врста морског рака, јастог, 27

БАИРИКИ – главни град острвске држа­ве Кирибати, 7, 153, 156

БАИРСКИ – који се односи на Баир (део града Шапца), 27

БАЈАГИЋ – место на северу Сињ­ског по­ља, 53, 71

Момчило (Бајага), певач, 114БАЈАГЛИ – бајаги, тобоже, 27

БАЈАДЕР – женски појас од свиле, дуг и широк, украшен разнобојним шарама, 6, 9, 27, 144

БАЈАДИМ – бајаги, тобоже, 27

БАЈАЗИТ – Росинова трагедија (1672), узета из историје Османског Царства, 6

I (1357-1403), турски султан, наследник Мурата I. Проглашен за султана после убиства Мурата на Косову, 7БАЈАЛАЦ – бајалица, особа која баје, 9, 10, 27, 144

БАЈАМАК – дем од бајам (бадем), 27

БАЈАМИК – бадемов воћњак, 27

БАЈАНАЦ – старо место у Србији код Сме­дерева, 103

БАЈАНДА – место у Русији, у Крас­но­јар­ском крају, 103, 153

БАЈАРЖЕ – породица канадско-француских вајара, 6

БАЈАРТУ Бадема, руска филмска глумица (Урга),

БАЈАТАН – бајат, који није свеж, 27

БАЈАТНО – бајато, које није свеже, 27

БАЈБАРС I (1223-1277), мемелуч­ки сул­тан у Египту, 6, 60, 87

БАЈВАТИ – место у Босни и Херцегови­ни код Зави­до­ви­ћа, 53, 71

БАЈ ГАЊО – лик из истоименог дела бу­гарског сатиричара Алека Кон­стантинова, 34

БАЈГОРА – место на Косову код Ко­сов­ске Мит­ро­вице, 53, 71

– река на југу Русије, 103БАЈДАВИ – (?-1286), писац познатих ко­ментара Корана, 95

БАЈДАКИ рус. лађе са необично ве­ли­ким крмама на Дњепру, Дњес­тру и Бугу, 3

БАЈДАРА рус. мали сибирски ча­мац од рибље кости или лаког дрвета, превучен кожама, 3, 11, 31, 110

БАЈДАТИ покр. бандрљати, говорити којешта, 27

БАЈДИНА – старо место код Бео­града у Србији, 103

БАЈДИНЦ – насеље код Турјака у Сло­венији, 103, 145

БАЈДИШЕ – место на Караванкама у Аустрији, 103, 145

БАЈДРАГ – место на југозападу Мон­го­лије, 103, 153

БАЈЕВАЦ – место у Србији код Лај­ков­ца, 53, 71

БАЈЕВ ДО – старо село у Црној Гори, 103

БАЈЕВИЋ Душан (1948), некадашњи фуд­балер „Вележа“ и члан реп­ре­зентације Југославије, 21, 98, 139

БАЈЕРАШ покр. обалски радник, но­сач, 27

БАЈЕРИТ – кристална модификација алу­­минијум хидроксида, 7, 127

БАЈЕРЈЕ – језеро у Словенији северно од Бабиног Поља, 145

БАЈИНАЦ – дуван који се узгаја око Ба­јине Баште, бајиновац, 9, 27

БАЈИНЦИ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Срп­ца, 7, 53, 71

– место у Србији код Црне Траве, 53, 71БАЈИЧКО – мушко име наших крајева, 91

БАЈИШТЕ песн, чаробни предео, ди­во­­та, 9

БАЈКАНА – баба, бака, 9, 27

БАЈКАЊЕ – глаголска именица од бај­кати, 27

БАЈКАТИ – бајати (у умањеном зна­че­њу), 27

– причати бајке, 27БАЈКИНИ – место у Хрватској код По­­реча, 71

БАЈКОВА Ирина (1984), руска шахисткиња, 61

БАЈКОВО – место у Македонији код Струмице, 53, 71

БАЈКОЖА – место и река у Казах­стану, 103

БАЈКУША Веска, некадашња кошаркашица, 140

БАЈ ЛИНГ – име и презиме кинеске филмске глумице (Врана, Такси 3, Капетан Небо и свет сутрашњице), 147

БАЈЛОНИ – породица индустријалаца из Београда, пореклом из Чешке, власници пиваре у Београду, 6, 7

БАЈМОВО – место у Русији, у Баш­кир­­ској области, 103

БАЈНИИК – градић на северу Нове Гви­неје, 12, 153

БАЈНОСТ – особина онога што је бај­но, дивота, 9, 27, 144

БАЈОВАН – бајан, заносан, диван, 9, 27, 144

БАЈОВИТ – бајан, заносан, 9, 27, 144

БАЈОВИЋ Милорад, бивши фудба­лер „Парти­зана“, 28

Бранко Брђанин (Сарајево 1954), песник (Лирика Атике), 93

Саша, бивши кошаркаш „Бео­банке“, 28

БАЈОВНО – заносно, дивно, красно, 9, 27

БАЈОВЦИ – место у Херцеговини код Чапљине, 53, 71

БАЈОНЕТфр. вој. дуг нож са два реза, хладно оружје за бор­­бу прса у прса, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 27, 87, 142, 144

БАЈРАМИ – Селма : БиХ фолк певачица.

БАЈРИЋИ – место у Босни и Херцего­ви­­ни код Би­ха­ћа, 71

– место у Босни и Херцеговини код Цази­на, 71БАЈРОЈТ – (Bayreuth), индустријски град на се­ве­ру Бавар­ске, Не­мачка (72.840 ст.), 6, 7, 8, 95, 153

БАЈТИЦА дем, од бајта, 9, 27, 144

БАЈУНЕТ в, бајонет, 9

БАЈФОРДТимоти Џон (1941), ау­тор култних серија за децу (Не­вен, Бабино унуче, Полетарац), 147

БАЈХАКИ – (IX век), персијски писац, 60

БАЈЦАЊЕ – кисељење коже, дрвета и сл., 9, 144

БАЈЦАТИ – киселити, намакати (ко­жу, дрво), у раствору, 9, 31, 144

– премазивати бајцом, 9, 144БАЈЧЕТА Жељко (1963), некадашњи фудбалер ФК „Спартак“ из Субо­тице, 21

– мушко име наших крајева, 91БАЈЧИНА – место на Космету код Поду­јева, 53, 71

БАЈЧИЋИ – место на острву Крку, 71

БАЈЧИЦА дем, од бајка, 9, 27, 144

БАЈШИНТ – градић на истоку Мон­го­ли­је, 12х

БАКАИРИ – индијанско племе из групе Караиба у области Шин­гуа у Бра­зилу, 95

БАКАЈАН – планински врх на севе­ро­истоку Борнеа, 103

БАКАЛАР итал. врста велике мор­ске грабљиве рибе из северних делова Атлан­т­ског оке­ана. На тржиште се износи углавном усољена и осушена, 4, 6, 8, 9, 11, 25, 27, 31, 34, 59, 81, 144

Петр (1970), чешки шаховски Фиде мајстор, 61Каталог: dokum -> elrecnici
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: д седмословно
elrecnici -> Жугић: в седмословно
elrecnici -> Никић, личности
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: г седмословно
elrecnici -> Шабалов – Александер (1967), аме­рички шаховски велемајстор, 61 шабанон
elrecnici -> Кабанел – Александер (Cabanel Ale­xan­dre, 1823-1889), француски сли­кар, 55 кабанис
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 20
elrecnici -> Т табаков – Олег, руски глумац. Табанци


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет