Жугић: б седмословно


БРАНКАР – фр. рукунице на колима, 3 БРАНКОВбет11/13
Дата10.03.2018
өлшемі1.91 Mb.
#20578
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

БРАНКАР фр. рукунице на колима, 3

БРАНКОВ Борислав, сликар из Сом­бора, 140

Иво бугарски фудбалер, 140

Бранислав, сликар из Сомбора 140

БРАНОЈЕ – мушко име наших крајева, 91

БРАНСОН Рик, кошаркаш НБА ли­ге, 28

БРАНТОМ Пјер (Brantome Pierre, 1537-1614), француски писац мемоара. Дела: Животи славних људи и великих војсковођа, Жи­во­ти славних госпа, Животи рас­калашних госпа, 6, 95

БРАНУЛА – мушко име наших крајева, 91

БРАНХУС грч. мед. промуклост, за­па­љење крајника, 3

БРАНЦИН зоол. покр. врста мор­ске рибе, лубин, 9, 11, 81, 89, 95, 144

БРАНЧИЋ – место у Србији код Љи­га, 71

БРАЊЕВО – место на северу Пољске 53

– место у Србији код Лоз­­нице, 12, 53БРАЊЕЊЕ – глаголска именица од бра­нити, 27, 144

БРАЊИНА – место у Славонији северно од Белог Манастира, 53, 71

БРАСАНС Жорж (Brassens, 1921-?), француски композитор и певач шан­сона, 8

БРАСЕРИ – планина у Западној Аус­т­ра­лији, 12

БРАСИДА – (?-422 пре н, ере), спартан­ски војсковођа (Бразида, 34, 95), 87

БРАСИНА – место у Србији јужно од Лоз­нице, 53, 71

– врх на пла­ни­ни Вележ, 53БРАСЛАВ – име шаховског интернаци­о­налног мајстора Рабара (1919-1973), 7

БРАСТВО – часопис који је излазио у Бе­ограду 1887, године као ор­ган Друштва светог Саве, 6, 7, 95

БРАТЕЛИ Тригве Мартин (Браттели, 1910-?), норвешки полити­чар, 6, 8

БРАТЕЉИ – место у Хрватској код Са­мо­бора, 71, 145

БРАТЕСТ Руне, фудбалски реп­резен­тативац Норвешке, 28

БРАТЕША – мушко име наших крајева, 91

БРАТИЈА – калуђери једног манастира, 9, 27, 144

БРАТИНА – место у Хрватској, севе­ро­источно од Карловца, 53, 71

БРАТИТИ – сматрати кога братом, бра­тимити, 9, 27, 144

БРАТИЋИ – место у Србији северно од Александровца, 53, 71

– синовци, 9БРАТИЦА – место у Црној Гори код Ул­циња, 53

БРАТИША – мушко име наших крајева, 91

БРАТМИР – мушко име наших крајева, 91

БРАТОЧА – превој на Јужним Кар­па­ти­ма, 86

БРАТСКИ – који је својствен брату, 9, 27, 144

БРАТУШАВојтех (Босанска Градиш­ка, 1914-?), академски сликар, 162

БРАЋАЛИДанијеле, италијански тенисер.

БРАЋАНИ – место у Црној Гори код Ба­ра, 71

БРАЋАНУ Јон (Bratianu, 1821-1891), ру­мун­ски државник, 7, 95

БРАЋИЦА дем, и хип, од браћа, 27

БРАУДЕР Ерл (Browder, 1891-1973), аме­рички револуцио­нар, 7

БРАУНАУ – градић на западу Аустрије, 12

БРАУНИТ – минерал мангана, 6, 34, 127

БРАХМАН санскр. инд. фил. апсулутно Биће и Небиће у исто време, браман, 3, 10, 144

– припадник највише свештеничке касте у старој Индији, 142БРАЦАЛО – гудало од гусала, 83

БРАЦЕРАитал. врста једрењака са једним јарболом на Јадрану, 7, 8, 11, 27, 34, 87, 89, 95, 144

БРАЦИКА хип, од брат, 27, 144

БРАЧАНИ – становници Брача, који су по­реклом са Брача, х

БРАЧНИК – особа која је у браку, суп­руж­ник, 27, 144

БРАШИНА – место у Хрватској код Дуб­ровника, 71

БРАШНАВ брашњав, 141, 144

БРАШНАР – кукац из породице цр­но­крилаца, 7, 27, 34, 95, 144

– онај који продаје брашно, 9, 27, 144

сандук за брашно, 27

БРАШНАТ брашњав, 27

– који садржи скроба, 27БРАШНЕН – који је припремљен од браш­на, 144

– који служи за брашно, 144БРАШНИЋ Мијо (1849-1883), исто­ри­чар, 6

БРАШЊАВ – посут, умрљан браш­ном, брашнав, 9, 27, 141, 144

БРАШЊАК – (Chenopodium bonus-henricus) трајна зелен, дивљи спа­наћ, 111

БРАШЊАР – сандук у воденици у који па­да брашно, 27

БРБЉАВО брбљиво, 9, 27, 144

БРБЉАЛО – брбљивац, 9, 27

БРБЉАЊЕ – безначајан говор, 2, 9, 27, 144

БРБЉАТИ – говорити безначајно, пра­зно, 2, 9, 27, 144

БРБЉАЧА – брбљивица, 27

БРБЉЕША – брбљива особа, 27

БРБЉИВО – које много говори, 9, 27

БРБЉУША – брбљивица, 2, 9, 144

БРБОТАВ – који брбоће, 144

БРВАНЦЕ дем, од брвно, 9

БРВАНЦИ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Јајца, 71

БРВЕНАР – онај који теше брвна, 27

БРВЕНИК – место у Србији код По­ду­је­ва, 50, 53, 71

– стари утврђени град у долини Ибра код Рашке, 6, 7, 8, 27, 50, 53, 55, 57, 95БРВНАРА – кућа од брвана, 4, 6, 7, 8, 9, 27, 34, 95, 144

БРВНАСТ – који је од брвана, 144

БРВНАТИ – постављати брвна једно на друго, 9, 27, 144

БРВЊАЧА брвнара, 9, 10, 27, 144

БРГЉЕЗИ – породица птица које под­се­ћају на мале детлиће, 59

БРГУДАЦ – место на североистоку Ис­тре, 53, 145

БРДАНЦЕ дем, од брдо, 27

БРДАЊАК дем, од брдо, 27

БРДАРИЋ Оливера, сликарка из Новог Сада, члан УЛУС, 140

БРДАРЦИ – стари утврђени град у Сло­ве­нији јужно од Чрномеља, 71, 86, 145

БРДАШЦЕ дем, од брдо, 2, 9, 27, 141, 144

БРДЕЉАК дем, од брдо, 2, 9, 27, 144

БРДЊАЧА – земља на брду, 27

БРДОВЕЦ – место у Хрватској код За­прешића, 53, 71

БРДОВИТ – крај препун узвишења, 2, 9, 144

БРДОРОГ – који има усправне, увис ок­ре­нуте рогове, 27

БРДУЉАК дем, од брдо, 27

БРЂАНИН – становник Брда у Црној Го­ри; онај који је пореклом из Брда, 27

– становник брдовитог краја, планинац, горштак, 2, 9, 10, 27, 144

– књига песама Милице Здравковић, награђена књижевном наградом листа „Просветни преглед“ 1971. године, 154

БРЂАНКА бот. (Арница монтана), вишегодишња лековита ли­вадска биљка из породице гла­во­чика, веприна, арника, 6, 8, 14, 27, 34, 101, 120, 170

– жена из брдовитог краја, планинка, го­ранка, 2, 9, 27, 141, 144

– кобила расе малих брдских коња, 27

– становница Брда у Црној Гори; она која је пореклом из Брда, 27БРЂАНЧЕ – дете из брдовитог краја, 10, 27

БРЂОВИЋ Дејан, наш од­бојкашки реп­резентативац, 28

БРЕВУРТ – (Brevoort), Маргерита, аме­рич­ка алпинисткиња, пр­ва же­на на Матерхорну, 58

БРЕГАВА река у Херцеговини, притока Неретве, 6, 7, 27, 34, 53, 95

БРЕГАЉА – област на југу Швајцар­ске, 12

БРЕГАНА – место код Самобора, 7, 34, 53, 71, 145

БРЕГАСТ – који је у облику брега, бреговит, 9, 27, 144

БРЕГЕНЦ – (Bregenz), град на западу Аус­трије на Боденском језеру, 6, 8, 12, 34, 95, 153

БРЕГИЊА (Берегиња)

БРЕГОВИ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Скен­дер Вакуфа, 71

– место у Црној Гори код Бијелог Поља, 140БРЕГОВО – место на десној обали Ве­ли­ког Тимока, 27, 53

БРЕГУЉА зоол. врста птице, во­до­мар, брегуница, 10, 27, 144

БРЕГУША – зиратно земљиште на бре­гу, 27

БРЕДЛОУ Џон, канадски филмски режисер (Лаки на окидачу).

БРЕД ПИТ – (Bred Pitt), име и презиме америчког филмског глу­мца (Се­дам година на Ти­бету, Поново у игри, Интервју с вампиром), 147

БРЂАНИНБранко, рођен 31. марта 1956. године у општини Центар, Сарајево. Бајовић је породично презиме од старине, којим Брђанин потписује књижевна дела, поезију, прозу, драме и есеје од 1992. године. Објавио до сада седам збирки пјесама: Лирика Атике, Из небеске земунице, Тамница, На сарајевској цести Трнов вијенац, 6. Пророк на гори Љељеној, 7. Преображење,140

БРЕЖАНЕ – место у Србији код По­жа­ревца, 53

БРЕЖАНИ – место у Македонији код Ох­рида, 53, 71

БРЕЖЕЛО – италијански фудбалски клуб, 28

БРЕЖИНА аугм, од брег, 10, 27, 144

БРЕЖИНЕ – место у Црној Гори код Под­­­горице, 71

БРЕЖИЦЕ – градић на Сави у Слове­нији, 6, 7, 8, 12, 17, 34, 50, 53, 71, 95, 145

БРЕЖНАТ – бреговит, 27

БРЕЖЊАК зоол. водени пацов, 27

БРЕЖЊЕВ Леонид Иљич (1906-?), рус­ки политичар, 6, 7

БРЕЗАНИ – место у Хрватској код Врбов­ца, 71

БРЕЗАРИ – место у Хрватској код Јас­требарског, 71

БРЕЗАСТ – који је (по боји), налик на бре­зу, 10, 27

БРЕЗИНА – место у Хрватској код Бре­жица, 53, 145

БРЕЗИНЕ – место у Хрватској код Врбов­ца, 71

– место у Црној Гори код Подгорице, 140БРЕЗИЋИ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Дер­вен­те, 71

БРЕЗИЦА дем, од бреза, 9, 10, 27, 141, 144

БРЕЗЈАК – место у Србији код Кру­­п­­­ња, 53, 71

БРЕЗМЕН Павел (1977), чешки шахиста, 61

БРЕЗНАН Том, амерички филмски глумац (Школа скијања),

БРЕЗНИК Антон (1881-1944), фило­лог, 7

– градић на истоку Бугарске, 12, 53

Кристијан (1976), словеначки шахиста, 61

– место у Словенији код Чрномеља, 71, 145БРЕЗОВА – место у Србији код Ива­њи­це, 53, 71

– место у Србији код Студенице, 53, 71БРЕЗОВО – градић у Бугарској, 12, 53

– место између Ариља и Ивањице, 95БРЕЗУЛА – место у Словенији код Ма­рибора, 71, 145

БРЕЈКСИ – залив на ју­гу Јужног ос­тр­ва, Нови Зелан­д, 12

БРЕЈМАР – област на истоку Шкот­ске, 12

БРЕКАТИ – дизати вику, галаму, 27

БРЕКИЊА – (Сорбус торминалис) дрво из по­родице ружа, ви­соко око, 25 ме­тара, разгранате и густе круне, брекуља, 6, 7, 14, 27, 34, 95, 111, 130, 144

– место у Босни и Херцеговини код Бо­сан­ске Ду­бице, 71БРЕКОВА – место у Босни и Херцегови­ни код Го­раж­да, 71

БРЕКОВО – место у Србији северозападно од Ивањице, 53, 71

БРЕКТАВ – који брекће, набрекао, пре­пун, 27, 144

БРЕКТАЈ – бректање, брекет, 144

БРЕКУЉА в. брекиња, 111, 130

– врста велике муве, зунзара, 144БРЕМЕЊЕ – збирна именица од бре­ме, 27

БРЕМЗЕР – кочничар, 27

БРЕМИЦА покр. узица којом се ве­же бреме нечега, 27

БРЕМНЕР Еван, амерички филмски глумац (Мало убиство међу пријатељима),

БРЕНДАЛ Виго (Brondal, 1887-1942), дан­ски лингвист, 6, 7

БРЕНДАН – (Brendan), енглеско мушко име, 99

– име јужноафричког фудбалског реп­ре­зентативца Огустина, 28БРЕНДИЏ Евери (Brundage, 1887-?), бивши пред­седник Међународног олим­пиј­ског комитета (1952-72), 8

БРЕНДОН Терел, кошаркаш НБА ли­­ге, 28, 140

БРЕНИЦА врста жита, 9, 144

– место у Србији код Ниша, 12, 53, 71БРЕНЦЕЉ муз, језичак на дромбуљи, 83

БРЕСДЕН Рудолф (1825-1885), француски сликар, 60

БРЕСКВА бот, ниска воћка крупних, сочних плодова, пореклом из Кине, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 34, 95, 144

БРЕСНИК – место у Србији код Кра­ље­ва, 53, 71

– место у Србији код Куршумлије, 53БРЕСТАК – брестова шума, 144

дем, од брест, 9, 10, 27, 144БРЕСТАЧ – место у Срему, северо­ис­точ­но од Шапца, 53, 71

БРЕСТИК – брестова шума, 10

– место у Хрватској јужно од Пет­риње, 53, 71БРЕСТИЋ дем, од брест, 9, 10, 27, 144

БРЕСТЈЕ – место у Хрватској код Сес­ве­те, 53, 71, 145

БРЕСУИР – (Bressuire), градић на исто­ку Фран­­цуске, 12

БРЕТАЊА – врста одличног француског платна, 3

– (Бретања), полуострво на крајњем севе­розападу Француске, 6, 7, 11, 12, 34, 95

фр. стари француски плес у двоје, 3

БРЕТЕЈН Валтер (Браттаин, 1902-?), аме­­рички физичар, творац зна­чајних радова о полупроводницима. Нобеловац 1956, 6, 7, 39

БРЕТЕЛА фр. нараменица за држање панталона, хозентре­гер, 3, 31, 142

– ремен при ношењу тњрета, 142БРЕТЕША лат. истурени балкон на утврђеним средњовековним ку­ла­ма, 6

БРЕТИЊИ – историјско место у

БРЕТОНА фр. врста женског огр­та­ча за кишу, 3

БРЕТОНИ – огранак француског на­рода у Бретањи, 6, 95

БРЕТОНО Пјер (Bretonneau, 1778-1862), француски лекар, Издвојио ти­фус и дифтерију, 6

БРЕЦАВО – с брецањем, брецајући, 27, 144

БРЕЦАЛО – шипчица на доњој стра­ни бубња која даје нарочити звук при ударању у бубањ, 27

БРЕЦАЊЕ – осорно викање, 9, 27, 144

БРЕЦАТИ – осорно викати на некога, 9, 27

БРЕЦЛАВ – град на југу Чешке, 153

БРЕЧАТИ – издирати се, викати, 10, 27

БРЕЧИЈА итал. стена од слепље­них комада камена, 7

БРЕШАНИ Пјер Паоло, италијански фудбалер, 28

БРЕШЕЛО – италијански фудбалски клуб, 28

БРЕШЋАК покр. извор испод брес­то­вог корена, 27

БРЕШЧИЋ дем, од брег, 9, 27, 144

БРЖДАНИ – место у Македонији код Ки­чева, 53, 71

БРЗАНЦЕ – место у Србији на Ко­пао­ни­ку, 53

БРЗАТАК – мали брзак, брзица, 9, 27, 144

БРЗИЧАВ – пун брзица, брз, 144

БРЗОЈАВ – телеграм, депеша, 9, 27, 95, 144

БРЗОЛЕТ – који брзо лети, 144

БРЗОНОГ – који је брзих ногу, хитар, брз, 9, 27, 144

БРЗОПИС – назив за курзив, брзо бе­ле­жење говора, 6, 27, 97, 144

БРЗОРУК – који има брзу руку, 27

БРЗОТЕК – који брзо тече, 9, 144

БРЗОТРК – који брзо трчи, 144

БРЗОХОД брзина у ходу, 27

БРИАРЕЈ мит. син Урана и Геје силни див са стотину руку, 104

БРИГАДА фр. вој. виша здружена так­­­­тичка јединица војске, 3, 6, 7, 8, 27, 31, 87, 89, 142, 144

– група радника на неком послу, 3, 8, 9, 27, 31, 142, 144БРИГАНТ итал. хајдук, бунтовник, друмски разбојник, 3, 8, 11, 89, 144

БРИГЕЛА итал. лик лакрдијаша у ко­ме­дији дел арте, 8, 11, 89

БРИГИТЕ – немачки модни часопис.

БРИГИЦА дем, од брига, 9, 144

БРИГМАН Ерик (Bryggman, 1891-1955), фински архитекта, 6

БРИГМОС грч. мед. шкргутање зу­би­ма, 3

БРИГУЉАПаоло, италијански глумац; биографска мини-серија ''Каравађо''; р. Анђело Лонгони; гл. Алесио Бони, Клер Кејм, Ђорди Моља, Елена Софија Ричи; 2007.

БРИДЕРИ грч. брзи неутрони, 31, 60, 142

БРИДЕТИ – бити у стању утрнулости и бола, 9, 10, 27, 141, 144

БРИЂЕЊЕ – стање утрнулости и бо­ла 10, 144

БРИЖЕЊЕ – глаголска именица од бри­жи­ти, бринути, 144

БРИЖИНА – место у Босни и Херцего­ви­ни код Бу­гојна, 71

БРИЖИТИ – бринути, 9, 27, 144

БРИЖИЦА дем, од брига, 9, 27, 144

БРИЖЉИВ – пажљив, пун бриге, ста­ра­ња, 2, 27, 144

БРИЖНИК – онај који се о некоме бри­не, 27

БРИЗБЕН – (Brisbane), главни град и лу­ка у Квинсленду, Аус­тра­ли­ја (1.030.000 ст.), 6, 7, 8, 12, 86, 95, 153

БРИЗГАВ – који бризга, избија, прс­ка, 27

БРИЗНИК – место у Босни и Херцего­ви­ни код Зе­ни­це, 53, 71

БРИЈАНО Мауро, италијански фудбалер „Ређина“, 28

БРИЈАЊЕ – одсецање длака са ко­же, 9, 27, 144

БРИЈАТИ – бритвом сећи длаке на ко­жи, 9, 10, 27, 144

БРИЈЕГЕ – место у Црној Гори код Ба­ра, 71

БРИЈЕСТ – место у Србији код При­боја на Лиму, 53, 71

БРИКБЕК – градић у Нормандији јужно од Шербура, 12х

БРИКЕТИ – гориво које се прави од отпадака дрвета и угљене прашине, 140

БРИКНЕР Александар (1856-1939), пољ­ски слависта, 6, 7, 95

БРИКОЛА – код билијара: одскок лоп­те од ограде, 3

нлат. средњовековна справа за ба­ца­ње камена, 3БРИЛУЕН Луј Марсел (1854-?), фран­цус­ки физичар, 95

БРИМАДА фр. код француских студената: терање шеге са новајлијама, „крштење“ бруцоша на тај наин што их старији другови зграбе за ноге и руке и бацају увис, 3

БРИНЕВА Елена (1954), туркменска шахисткиња, Фиде мајстор, 61

БРИНЕСЕ Карин, холандска пли­ва­чи­ца, 28

БРИНЕТА фр. гаравуша, црнка, сме­ђо­коса, 3, 8, 9, 27, 31, 95, 142, 144

БРИН ЖАН – (Brunhes Jean, 1869-1930), фран­цуски географ, 7

БРИНИНГ Хајнрих (1885-1970), не­мач­ки политичар и држав­ник, 7

БРИНКЕРМарен, немачка одбојкашица, ЕП 2009. у Пољској.

БРИНУТИ – осећати узнемиреност због нечега, страховати, 9, 27, 144

– старати се о некоме, 9, 144БРИНЦЕР – језеро у Швајцарској, 12

БРИЊАНИ – место у Хрватској код Ку­тине, 53, 71

БРИОЗОЕ грч. зоол. морски мекуш­ци, слични маховини, маховњаци, 3, 6, 11, 60, 89

БРИОСКИ Емануеле, италијански фудбалер, 28

БРИОСКО Андрија (1470-1532), ита­ли­јански вајар, 95

БРИСАЛО – брисач, брисалица, 27

БРИСАЊЕ – глаголска именица од бри­сати, 27, 144

БРИСАТИ – снажно дувати (о ветру), 144

– уклањати (гумом или на неки други на­чин), писани текст, 144

– чистити, отирати, 2, 9, 27

БРИСОНЕ Гијом (Briçonnet Guillaume, ?-1514), француски кардинал у вре­ме Луја XI, 6

БРИСТВА – место на Корчули, 53

БРИСТОЛ – град и лука у Ен­глеској на реци Евну (399.633 ст.), 4, 6, 7, 8, 12, 34, 50, 95, 153

БРИТАНИ – име раније холивудске глумице Марфи (1977-2009).

БРИТВАР – онај који прави или продаје бритве, 9, 27, 144

БРИТВАШ – врста рибе, сабљарка, 27

БРИУЕГА – градић у Шпанији источно од Мадрида, 12

БРИФИНГ енг, кратак сажет разго­вор високог политичара са нови­нарима или сарадницима, 31

– последње кратке инструкције посади авиона пред полетање, 31, 142БРИХОВО – место у Хрватској код Оз­ља, 71, 145

БРИЧАНИ – градић на северозападу Мол­давије, 149

БРИЏЕНД – градић на југу Велса, у Бри­с­­толском заливу, 12

БРИЏМЕН – (Бриxман, 99), Перси Вили­јамс (Бридг­ман, 1882-1961), амерички фи­зичар, познат по истраживањима и реализацији високих притисака. Нобеловац 1946., 6, 7, 60

БРИШЕВО – место у Хрватској северно од Задра, 53, 71

БРИШЕЗИ Жан (1901-?), канадски пи­сац есеја, 147

БРЈАНКА – град на југоистоку Ук­ра­јине, 96, 153

БРЈАНСК – град и лука на реци Дес­ни југозападно од Мос­кве, Русија (597.428 ст.), 6, 7, 8, 12, 34, 43, 53, 96, 153

БРЈУЛОВ Александар (1798-1877), рус­­ки сликар и архитект. Кон­струисао у Санкт Петербургу лу­те­ранску цркву на Невском про­спекту и више дворана у Зимском дворцу, 6, 7, 34

Карл Павлович (1799-1852), руски сли­кар (Последњи дани Помпеје), 6, 95, 34БРЈУСОВ Валериј Јаковљевич (1873-1924), руски песник и драмски писац. Збирке песама Руски симболисти, Венац, Путеви и рас­кр­шћа, Последњи снови, Тренутак; романи Огњени анђео, Олтар по­беде и др., 7, 8, 60

БРКЉАСТ – налик на бркву, рач­васт, 27

БРКЉАЧА Анте (1953), наш ша­хов­ски интернационални мајстор, 61

– бркља, 10, 27, 144БРКЉИЦА дем, од бркља, 27

БРКОВИЋ Бојан (1973), наш ша­хис­та, 61

Јеврем (1933), песник, прозни и драм­ски писац и критичар (зб. песама: Реторика кише, Рапорт вјеч­ности, Испод самог неба, Моји људи, Зрело доба и др.), 7, 93, 162

Јован, наш шахиста, 61

Мића, наш бициклистички репрезен­та­тивац, 28БРКОВКА зоол. врста сенице, 27

БРЛЕНИЋ – место у Хрватској код Ја­с­требарског, 71

БРЛИВКА – дечја чегртаљка у Сло­ве­ни­ји, 83

БРЛОШЦИ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Клад­ња, 71

БРЉИВАЦ – брљив, неразуман муш­ка­рац, 9, 27, 144

БРЉИВКА – брљивица, 9, 27, 144

БРЉИВКО брљивац, 9, 27, 144

БРНЂУША – врста биљке, шафран, 111

БРНОВИЋ Бранко (1967), некадаш­њи фудбалер ФК „Будућност“ из Подгорице и репрезентативац, 21, 28, 139

Бојан (1979), наш фудбалер „Парти­зан“, 28

Драгољуб (1963), некадашњи фудбалер „Бу­дућности“ и „Партиза­на“ и члан репрезентације Југос­ла­ви­је (1987-89), 21, 139

Ненад (1980), наш фудбалер „Парти­зан“, 28БРНЧИЋИ – место у Хрватској код Ри­јеке, 71, 145

БРЊАВАЦ – место у Хрватској код Вр­гин Моста, 71

БРЊАРЦИ – место у Македонији код Скопља, 71

БРЊАСТО – које има брњу, 9, 27

БРЊЕУША – место у Хрватској код Вр­гин Моста, 43

БРЊУШКА – алка која се меће жи­во­ти­њама на ноздрве, бр­њица, 27

– усница у говечета и коња, губица, 27БРОАЈОН фр. тучак за мрвљење, тр­ља­­ње боја, 3

БРОАНКА рум. контрабас код вој­во­ђан­ских Румуна, 83

БРОВИНА – место у Србији код Ђа­ко­ви­це, 53, 71

БРОВИЊЕ – место у Хрватској код Ла­­би­на, 71

БРОВОЛДТоре, норвешки стрелац, сребро на ОИ 2008. у дисциплини пушка.

БРОДАРА – радионица за оправку бро­дова, 9

БРОДВЕЈ – велика њујоршка улица на Мен­хетну, средиште позоришног и уметничког живота, 6, 7, 8, 31, 35, 89

Каталог: dokum -> elrecnici
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: д седмословно
elrecnici -> Жугић: в седмословно
elrecnici -> Никић, личности
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: г седмословно
elrecnici -> Шабалов – Александер (1967), аме­рички шаховски велемајстор, 61 шабанон
elrecnici -> Кабанел – Александер (Cabanel Ale­xan­dre, 1823-1889), француски сли­кар, 55 кабанис
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 20
elrecnici -> Т табаков – Олег, руски глумац. Табанци


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет