Жугић: б седмословно


БАНДРМА – град на западу Турске, 12 БАНДУКУбет3/13
Дата10.03.2018
өлшемі1.91 Mb.
#20578
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

БАНДРМА град на западу Турске, 12

БАНДУКУ – градић на истоку Обале Слоноваче, 12х

БАНДУНГ – град на западу острва Јава у Индонезији (2.429.000 ст.), 6, 7, 8, 12, 34, 96, 153

БАНДУРА рус. украјински и пољски музички инструмент са жи­ца­ма, налик на балалајку, само са 12 жица, 3, 8, 9, 31, 34, 83, 137, 144

БАНДУРИ Анселм (1671-1743), дуб­ро­вачки ви­зан­толог, нумизмати­чар и пи­сац, 6, 7, 8, 34

БАНЕРЏИ Тараншанкар (1898-?), бен­галски књижевник. Главна дела: Крај епохе, Вечити лотос, Манастирски павиљон, 6, 60

БАНЗАЊЕ – глаголска именица од банзати, 27

БАНЗАТИ лат. базати, скитати се, пре­носити гласове, телалити, 102

БАНИАРА – место на југоистоку Па­пуа Но­ве Гвинеје, 12

БАНИЈАН – индијско свето дрво, 82

БАНИЈАС – град и лука у Сирији, 8, 12, 86, 153

БАНИЈАЦ – Бановац, становник Ба­није, онај који је пореклом из Ба­није, 9, 10, 27

– импровизовани партизански топ, који су користили устаници у Банији, 8БАНИЈКА – становница Баније, она која је пореклом из Баније, 9, 10

БАНИКАС Христос (1978), грчки шаховски велемајстор, 61

БАНИКОВ – планински врх у Сло­вач­кој, 103

БАНИЛОВ – место на југу Украјине награ­ници са Румунијом, 103

БАНИЧИН – који припада баници, 9, 10, 27

БАНИШТЕ – место у Македонији код Де­­б­ра, 53, 71

БАНКАДА покр. општинска управа, 9, 27

БАНКАЈС сканд, неравнине на по­вр­шини ледених покривача, 59, 95

БАНКАЊЕ покр. врста игре шта­по­ви­ма, 27

БАНКЕЛИ Ђакомо, италијански фудбалер, 28

БАНКЕТА – гомила, хрпа, 27

фр. вој, степенаста узвишица иза грудобрана за стрелце, 3

– узвишена пешачка стаза поред ко­ло­воза на путу. 3

фр. унутрашњи наслон на прозору, 3БАНКИЗА фр. ледени бедем у по­лар­ним пределима, 9, 27, 60, 144

БАНКИНА итал. пешачка стаза уз пут, 8, 9, 31, 102

итал. проширени, заштитни део на­сипа који оивичава пут и спре­чава од­роњавање, 7, 27, 31, 142, 144БАНКРОТ итал. слом банке, финансијска про­паст, банкротство, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 27, 31, 34, 95, 142, 144

БАНКСОВ – мореуз у Тасманском мо­ру, 12х

БАНКУРА – град у Индији, 12, 153

БАНКХЕД – језеро на северу Ала­баме, САД, 12

БАНОВАЦ – сребрни новац хрватских херцега и банова у XII веку, 6, 7, 8, 27, 34, 35, 95

БАНОВ ДО – место на Космету код Ко­совске Митровице, 71

БАНОВЕЦ – насеље у Хрватској јужно од Кумровеца, 145

БАНОВИЋ – банов син, 144

Гојко (1911-1991), приповедач, путо­писац и новинар (књиге припо­ве­дака: Невиђене снаге, Моји зем­ља­ци, Кнежопољци, Важно је би­ти важан), 6, 7, 158, 162

Зоран (1977), наш фудбалер „Сутјес­ка“, „Црвена звезда“, 28

Јелена, репрезентативка у стрељаш­тву (пол,),

Страхиња, јунак из народних пе­сама, 6, 7, 8, 34, 95

БАНОВКА – насеље у Словенији северно од Чрномеља, 145

– становница Баније, она која је пореклом из Баније, 9, 10, 27БАНОВЦИ – место у Славонији код Иван­кова, 53, 71, 145

БАНОВЧЕ – баново дете, 27

БАН ПОЉЕ – место у Републици Срп­­ској код Вишеграда, 71

БАНСАРА – место на југу Нигерије, 103

БАНСТВО – бановина, област којом уп­равља бан, 27, 144

– власт и достојанство бана, 9, 144БАНТАЊЕ – глаголска именица од бан­­тати, 27

БАНТАТИ покр. бунцати, 27

покр. говорити којешта, лупетати, 27БАНТАЏИ – планина на северу Ка­ме­ру­на, 12

БАНТЕНГ – индијско говедо, гајал, 89

БАНТИНГ Фредерик Грант (Бентинг, 6, 8), (Бантинг, 1891-1949), канадски физиолог; 1922. открио инсу­лин с Чарлсом Бестом, Колипом и Маклаудом. Нобе­ловац 1923. године, 5, 7, 34

БАНТУМИ – патуљаста врста ко­кош­ке, 147

БАНФИЋИ – насеље у Хрватској западно од Вараждина, 145

БАНЧЕЊЕ – глаголска именица од бан­­чити, 9, 27, 144

БАНЧЕТА – мушко име наших крајева, 91

БАНЧИТИ – проводити време у пија­н­че­њу, лумповати, 9, 10, 27, 144

БАНЧИЋИ – место у Босни и Херцегови­ни код Љу­би­ња, 53, 71

БАНЧИЦА дем, од банка (нов­ча­ница уопште), 27

БАНЏАВО покр. разроко, зрикаво, 27

БАНЏУКА покр. пијаница, 27

покр. шаљивчина, 27БАНШЧАКАугуст (1936) некадашњи југословенски атлетичар, 140

БАЊАНАЦ – Бањанин, припадник пле­мена Бањана, 27

Владимир, учесник на Олимпијским играма у веслању 1988. и 1992. Године, 140БАЊАНИН Андрија међународни ру­кометни судија и некадашњи ру­кометаш, 20, 75

Јефрем (?-1719), владика Јегар­ски, са­радник Арсенија III, 6

Мира (Београд, 1919), драмска глумица Народног позоришта у Бањалуци, 162

– припадник племена Бања­на, Ба­њанац, 27БАЊАНКА – женска особа из села Ба­њана у Србији, 27

БАЊГАВО – багљаво, које тешко хо­да, 27

БАЊЕВАЦ – место у Србији код Кру­п­­ња, 53, 71

БАЊЕВИЋ Бранко (Никшић 1933), пес­ник (зб. песама: Напукло сунце, Друга страна, Тица или јама и др.), 93, 162

Веселин, сликар из Београда, члан УЛУС-а, 140

Мирко (1905-1968), песник. Зб. песама: Побуне ума, До искапи; поема: Сутјеска, 6, 7

Саша (1968), наш шахиста, 61БАЊЕВЦИ – место у Хрватској код Бен­­ковца, 53, 71

БАЊИ ВРХ – насеље у Словенији јужно од Пољчана, 145

БАЊИШТЕ – место у Македонији код Де­бра, 8, 53, 71

БАЊОЛАС – (Bañolas), град у Ката­ло­нији на североистоку Шпа­није, 12

БАЊОШКА покр. врста винове лозе с бе­лим грожђем, 27

БАЊШИЦЕ – место у Словенији код Но­­ве Горице, 71, 145

БАОНИНЕ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Тре­би­ња, 71

БАОРИЦА – особа која се бави баја­њем, врачањем, 27

БАОРЊАК – бураг код преживара, 27

БАОШИЋИ – место у Црној Гори, у Бо­ки Которској, 7, 34, 53, 71

БАПАТЛА – градић у Индији на обали Бен­галског залива, 12

БАПАУМЕ – место на северу Фран­цус­ке, 12, 34

БАПНУТИ – изненада доћи, банути, 9, 144

– тешко пасти, љоснути, 9, 27

– ударити, треснути, лупити, 27, 144

БАПСТВО – посао, занимање бабе (дој­­киње, дадиље), 27

БАПТИСТ грч. припадник протестан­тске верске секте која је за кр­ш­тење одраслих, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 31, 34, 141, 142, 144

БАПЧИЦА дем. од бапка (рупа, ја­ма), 27

БАРАБАН тур. добош у Македо­нији, 83

БАРАБАР тур. једно исто, једнако, напоредо, 9, 11, 27, 31, 59, 106, 144

БАРАБАС – јеврејски разбојник који је био у затвору када је Исус изведен пред Пилата, 95

БАРАБАУ – балет у једној слици в. Ри­је­тија, 77

БАРАБАШ Пол, француски комедиограф, 70

БАРАБЕР – бараба, груб човек, про­па­лица, 9, 27

БАРАГАШ – место у Русији југоисточ­но од града Новосибир­ска, 103, 153

БАРАГОИ – градић у централном делу Кеније, 96

БАРАДУР итал. назив за птицу која је уловљена па побегла, 103

БАРАЖНИ – који се односи на ба­раж (запречну ватру, обично топов­ску); које врши бараж, 9, 27, 144

БАРАЖНО фр. препречено, 11

БАРАИНА – место на Космету код По­дујева, 53, 71

БАРАКАН итал. арап. вунени и од кострети направљен пок­ри­вач за постељину, 3, 27

БАРАКАР фр. онај који држи бара­ку, ба­ракер, 27

БАРАКЕР в, баракар; власник бараке, 9, 144

БАРАКЛИ – место у Македонији код Валандова, 71

БАРАКОА – (Барацоа), град и лука на ис­току Кубе, 6, 8, 12, 153

БАРАЛИЋ Небојша (1973), наш шахиста, 61

Петар некадашњи фудба­лер „Цр­ве­не звезде“ и члан мла­де репрезентације Југос­ла­вије (1971-79), 75, 98БАРАНГА Аурел (1913), румунски књи­­жевник, 60

БАРАНДА – место у Војводини југоисточно од Титела, 53, 71

шп. ограда у арени где се изводе борбе с биковима, 3БАРАНЕК Јозеф (1957), словачки шахиста, 61

Мирослав, фудбалер Спарте, 140БАРАНИН Душан (Жабљак, 1903-1978), пи­сац популарних историјских романа и романсираних биографија: Кара­ђорђе, Гладни земље, Голаћи, Ве­лики господар, Хајдук Вељко, Мехмедпаша Соколовић, 6, 7, 158, 162

– становник града Бара, онај који је из Ба­­ра, 27, 106БАРАНИТ – врста минерала, 103

БАРАНКА – градић на североистоку Пе­руа, 12х

– становница града Бара, она која је пореклом из Бара, 27, 106БАРАНОА – град на северу Колум­би­је, 12, 153

– градић на крајњем истоку Кубе, 12хБАРАНОВ Алексеј, руски шаховски Фиде мајстор, 61

Виктор, савремени руски балетски пр­вак, 147

Николај (1893-1933), руски режи­сер му­зичких аранжмана, 70

– острво на западу Британске Ко­лум­бије, Канада, 12БАРАНУИ Каталин (1911), сликарка, наивац, 79

БАРАНЧЕ – дете из Бара, 27

БАРАЊАЦ – становник Барање, онај који је пореклом из Ба­ра­ње, 10, 27

БАРАЊКА – становница Барање, она која је пореклом из Ба­ра­ње, 10, 27

БАРАОНА – градић на југу Хаитија, 12

БАРАПЧЕ дем, од бараба, 27

БАРАРИТ – минерал из групе сили­ко­флуорида, 126

БАРАСТО – мочварно, подводно, 27

БАРАХАС – аеродром у Мадриду, 86

БАРАХЕЛ – градић на југу Авганис­тана, 12х, 153

БАРАЧКИ – барачни, који се односи на бараку, 27

БАРАЧКО – барачно, које се односи на бараку, 27

БАРАЧНИ в, барачки,

БАРАЧНО в, барачко,

БАРБАНА – место у Словенији код Но­ве Горице, 71, 145

БАРБАРА – име аустралијске тенисер­ке, Паулус, 28

– име америчке филмске глумице, Каре­ра (Породичне страсти),

– име аустралијске тенисерке, Шет, 28

– име немачке тенисерке, Ритер, 28

– име филмске глумице, Перкинс (Остр­во медведа),

– име филмске глумице, Сукове (Си­ци­ли­јанац),

– речица у Словенији код Словен Граде­ца, 145

БАРБАРИ лат. варвари, 95

БАРБАРО Умберто (1902-1959), ита­ли­јански филмски теоретичар, кри­тичар и режи­сер, 7

Франческо (1398-1454), венецијански државник и писац дра­гоцених го­вора и писама, 108БАРБАТЕ – река на југу Шпаније, ули­ва се у Гибралтар, 96

БАРБАЦЕ – место у Србији код Тр­го­виш­­та, 71

БАРБЕЖА итал. женска капа, подбрадњача, 27

БАРБЕРИ Ђакомо, италијански про­из­вођач оргуља 147

Јакопо (1440-1516), италијански сли­кар и графичар, 34БАРБЕРО Герардо (1961), аргентински шаховски велемајстор, 61

БАРБЕТА – бродско уже за везање бро­дова, 27

фр. земљана платформа за арти­ље­ријско оруђе у утврђењи­ма, 6, 87

– оклопни заклон у коме је смештен бродски топ, 6, 34

БАРБЗЈЕ – (Barbezieun), градић на југо­западу Фран­цуске, 12, 153

БАРБИЈЕ – инспиратор Брајовог пис­ма, 39

Огист (XIX век), француски сати­ри­чар, 60БАРБИКА – широм света позната лут­ка за девојчице, 147

БАРБИЋИ – место у Хрватској код Ла­­бина, 53, 71

БАРБОСА Педро, португалски фудбалски репрезентативац, 28

Руи (1849-1923), бразилски књижев­ник, 60БАРБОСУ – место на истоку Рум­у­ни­је, 53

БАРБОТА пом, велики једрењак с на­кривеном палубом, 103

БАРБУДА – острво у Атлантском оке­­а­ну у групи Малих Ан­тила, 7, 12, 96

БАРБУКА – врста рибе, бамбуса, 103

БАРБУЛА покр. снажан човек ве­лике главе и пуна лица, 27

БАРВАНИ – градић на западу Индије у држави Мадија Прадеш, 12, 153

БАРГАЛА – средњовековни град на се­ве­роистоку Штипа, 7

БАРГЕЛД нем. готов новац, 89

БАР ДАМА – радница у бару која по­с­лу­жује и забавља госте, 102

БАРДАЦИ – место у Босни и Херцегови­ни код Тес­лића, 71

БАРДАЧА – место у Босни и Херцегови­ни код Срп­ца, 71

БАРДАЧЕ – мали бардак, 9, 10, 27, 144

– мали крчаг, мали каблић, 89БАРДЕЛА – препарат бизмута у упо­тре­би за опекотине, 95

БАРДЕРА – градић на југу Сомалије, 12

БАРДИЈА – историјско место у Ли­би­ји, 43

БАРДИЉО итал. врста веома тврдог белог флорентинског мрамора, 3

БАРДИСТ – бардиста, родољубиви песник, 27

БАРДИЋИ – место у Црној Гори код Бара, 140

БАРДОКА – врста крушке, 27

– врста овце са дугачком длаком, 27БАРДСЕН Еспен, норвешки фудбалски репрезенативац, 28

БАРДУЉА – (Peplis portula) једногодиш­ња зељаста ни­с­ка биљка која ра­сте по поплавним, мочварним ме­с­тима, пилићњак, 27, 111

БАРЂЕЛО – (Bargello), палата у Фи­рен­ци из XIII века, сада: Му­зеј за италијанску уметност и културну историју, 3, 6, 7, 8, 95

БАРЕДИН – становник места Баре­ди код Изоле у Словенији, 103

БАРЕЖАР – барњак, пуж који живи у бар­ској води али дише плућима, 27

БАРЕЈЛИ – град у Индији, у држави Утар Прадеш (587.211 ст.), 6, 7, 8, 12, 153

БАРЕЈРУ – град у Португалији јужно од Лисабона (50.863 ст.), 12, 153

БАРЕЛИЋ – место у Србији код Вра­ња, 71

БАРЕЉЕФ фр. ниски рељеф у ва­јар­ству, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 31, 95, 142, 144

БАРЕНТС Виљем (1874-1947), ита­ли­јански новинар из бал­кан­ских ратова, 34

БАРЕРАС Алберто (1951), кубански шаховски мајстор, 61, 140

БАРЕСМА – биљка коју су користили свештеници у храмовима, 78

БАРЕТАК дем, од бара, барица, 27

БАРЕТАН покр. купус сађен на подбарном земљишту, 27

БАРЕТЕР фр. отпорник од танке жи­це за регулацију напона у балону напуњеном водо­ником, бароме­тар, 8, 34, 89

БАРЕТИЋ Драгољуб, наш шаховски Фиде мајстор, 61

БАРЕТОШ – град на југоистоку Бра­зила, 12, 153

БАРЗАЛИАндреа, италијански фудбалски репрезентативац; ЕП 2008.

БАРЗАНИ Мула Мустафа (1903), курдски национални вођа, 6, 7, 8

БАРЗИНА – река на северозападу Бу­гарске, притока Дунава, 103, 153

БАРИБАЛ зоол. северноамерички ма­ли цр­ни медвед, 3, 8, 95

БАРИЈУМ – хемијски елемент из групе земноалкалних ме­тала, 3, 6, 7, 8, 18, 31, 34, 60, 95, 141

БАРИКЕЈ – градић у Турској, близу И­с­тан­була, 12

БАРИЛИТ – минерал из групе соро­си­ли­ката, 125

БАРИЛЦЕ дем. од барило, барилче, 9, 10, 27, 144

БАРИЛЧЕ дем, од барило, барилце, 9, 27

БАРИМОР Дебора, америчка фил­м­ска глумица (Анатомија јед­ног убис­тва),

Етел (Barrymore, 1879-1959), америчка филмска и по­зо­риш­­на глумица (Дивно срце), 6, 8

Лајонел (1878-1954), амерички позо­ришни и филмски глумац (Гранд хотел, Острво Ларго, Дама с ка­мелијама, 6, 7, 8

Џон (1886-?), амерички филмски и по­зо­ришни глумац (Др Џекил и ми­с­тер Хајд, Ромео и Јулија, Мари­ја Антоанета и др., 6, 7, 8, 95БАРИНАС – (Барињас, 12), савезна др­жава на северу Ве­нецу­еле, 6, 8, 12, 34, 96, 153

– град на северу Ве­нецу­еле (213.000 ст.), 6, 8, 12, 34, 96, 153БАРИНГО – језеро и градић на западу Ке­није, 12, 153

БАРИНОВ Николај (1952), руски шахиста, 61

БАРИОНИ грч. заједничко име за ну­кленоне и хипероне, 7, 89

БАРИОЦЕ – мало барило, барилче, 10, 144

БАРИСАЛ – град и лука на југу Бан­гла­деша (180.014 ст.), 6, 12, 86, 96, 153

БАРИСАН – планински ланац на Су­матри, 86

БАРИТНО – које се односи на барит, ко­је је у вези са баритом, 27

БАРИТОН – гудачки инструмент у XVIII веку, 4, 6, 34

– средњи мушки глас (између тенора и ба­са), 3, 6, 137, 142, 144

муз. певач мушког гласа средње ви­си­не, 8, 10, 31, 89, 144

– лимени дувачки инструмент у саставу дувачког оркестра, еуфонијум, 137БАРИФОН грч. муз. певач који пева ду­­­бок глас, тј. бас, басист, барофон, 3, 9

БАРИЧАВ – пун барица (пун локви), 9, 27

БАРИЧАК дем, од бара, (локва), 27

БАРИШИЋ Зоран, сликар из Новог Сада, члан СУЛУВ, 140

БАРИШТЕ – баровито, мочварно зем­­љиш­­те, 9, 27, 144

БАРЈАЧЕ – мали барјак, барјачић, 9, 10, 27, 144

БАРЈЕЛА итал. покр. рибарске бач­ви­це, 95

БАРКАВА – градић на истоку Лето­ни­је, 149

БАРКАЊЕ – глаголска именица од бар­кати, 9, 27, 144

БАРКАСА фр. највећи чамац на ве­с­ла на ратним бродовима, бар­кача, 3, 9, 11, 86, 87, 144

БАРКАТИ покр. дирати у нешто, за­диркивати, боцкати, 9, 27, 144

БАРКАЧА – чамац на весла или са једрима у доба јед­рењака, бар­каса, 7, 8, 34, 87, 89

БАРКЕТА итал. мали чамац, баркица, бродица, 3, 11, 27, 110

БАРКИЊА – врста маслине из околине Бара, 27

– становница града Бара, она која је по­реклом из Бара, 27БАРКЛЕЈ де Толи (Михаил Бог­да­но­вич), (Барцлаy де Толлy, 1761-1818), рус­ки вој­сковођа шкотског по­рек­ла, 6, 8, 95

БАРКОВО – место на западу Русије, 140

БАРКОЛА – место у Словенији југоисточно од Нове Горице, 53, 103, 145

БАРКШИР – (Bershire), грофовија на ју­гу Ен­­глеске, Беркшир, 5, 8, 153

БАР Л ДИК – (Bar le Duc), градић на северо­истоку Фран­­цуске, 12, 153

БАРЛЕТА – (Barletta), град и лука у Ита­­­лији северозападно од Ба­рија (89.527 ст.), 6, 7, 8, 12, 17, 34, 53, 86, 95, 153

БАРЛЕТЕ – место у Хрватској код Гос­пи­ћа, 71, 86

БАРЛОВО – место у Србији код Кур­шу­млије, 53, 71

БАРЉИВО – баровито, пуно бара, моч­варно, 27

БАРМАУТ – градић на западу Велса, 12

БАРНАБИ – (Barnaby), градић на југу Јужне Аус­тра­лије, 12х, 153

река на истоку Канаде, 153БАРНАРД Едвард Емер­сон (Barnard, 1857-1923), амерички ас­троном. Открио постојање звезданих ма­глина и комете која носи његово име, 6, 7, 8, 34

Кристијан (1923-2001), јужноафрички кардиохирург; извршио прво пресађивање срца (1967), 6, 7, 8БАРНАСТ мађ. мрк, мрколаст, 9, 27, 89, 144

БАРНАУЛ – град и лука у Русији на реци Об (616.299 ст.), 6, 7, 8, 12, 34, 86, 95, 96, 153

БАРНЕТАТранкило, швајцарски фудбалски репрезентативац; ЕП 2008; СП 2010.

БАРНЗЛИ – (Barnsley) град у грофовији Јорк у Ве­ликој Британији (227.213 ст.), 6, 8, 12, 153

– енглески фудбалски клуб, 28БАРНИ ДО – место у Црној Гори код Плу­­жина, 53, 71

БАРНИЦА – мочварно земљиште, ба­риште, 27

БАРНУЉА – крава мрке длаке, мр­куља, 1, 9, 27

БАРНУТИ – дирнути, такнути, боцнути, закачити, 2, 9, 27, 144

БАРНХЕМ Форбес (Burnham Forbes, 1923), гвајански по­литичар, 6

БАРЊАЦИ – слатководни пужеви, пл­ућ­њаци, 34

БАРЊАЧА – врста земље из баровитих предела, 9, 27, 144

– врста змије белоушке, 27

– врста јабуке, 27

– зељаста барска врста љутића, 9, 14, 27, 144БАРЊАЧЕ зоол. мочварице, 27

БАРОВИТ – који је пун бара, моч­ва­ран, 2, 9, 27, 144

фиг, учмао, запарложен, 144БАРОВИЋ Драгутин (1934), наш шахиста, 61

БАРОВКА – место у Хрватској код Јас­требарског, 71, 145

БАРОВНО – које је од бара, које се од­­но­си на бар (на врсту биљке), 27

БАРОКАН арап, врста вуненог сук­на, 89

– који је у стилу барока, ба­рочан, 27

порт. неправилан, настран, чудан, 3

БАРОНАТ – баронство, титула баро­на, посед за који је везана титула барона, 3, 9, 27, 31, 144

БАРОНЕТ енг, енглеска наследна ти­тула, члан нижег племства, 3, 31, 89

БАРОНИО Роберто (1977), италијански фуд­балер, „Лацио“, 28, 140

БАРОНИЋ – безначајан барон, 9, 27

БАРОТОК покр. мали поток у пољу, 27

БАРОТСЕ – провинција на западу Зам­бије, 8, 12, 153

БАРОФОН грч. човек који има ду­­бок или груб глас, барифон, 3, 31

БАРОЧАН – који је у стилу барока, ба­рокан, 27

БАРСЕЛОМикел (рођен 1957, шпански сликар, 140

БАРСТОУ – град у САД, у савезној др­­жави Калифорнија, 12, 96, 153

БАРСУКИ – место на југозападу Ук­ра­јине, 103

БАРТАЛИЂино, славни италијански бициклиста.

БАРТАНГ – река на југу Таџекиста­на, 96

БАРТВИШ нем. врста четке на ду­гач­ком штапу, портвиш, па­јалица, 11, 89

БАРТЕЛС Адолф (1862-?), немачки књи­жевник и књижевни кри­тичар, 59

Ханс фон (1856-1913), немачки сликар, 140БАРТИКА – градић на северу Гвајане, 96, 153

БАРТИЋИ – место у Хрватској код Ла­бина, 71

БАРТЛЕДРобин, амерички глумац; трилер ''Обманута''; р. Демијан Херис; гл. Голди Хон, Дејон Редферн, Џон Херд,1991.

БАРТЛЕТ – (Bartlett), Боб освајач Се­верног пола са Пиријем, 58

Шон, јужноафрички фудбалски реп­резентативац, 28Каталог: dokum -> elrecnici
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: д седмословно
elrecnici -> Жугић: в седмословно
elrecnici -> Никић, личности
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: г седмословно
elrecnici -> Шабалов – Александер (1967), аме­рички шаховски велемајстор, 61 шабанон
elrecnici -> Кабанел – Александер (Cabanel Ale­xan­dre, 1823-1889), француски сли­кар, 55 кабанис
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 20
elrecnici -> Т табаков – Олег, руски глумац. Табанци


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет