Жугић: б седмословнобет7/13
Дата10.03.2018
өлшемі1.91 Mb.
#20578
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

БЕСФОРД Соња, писац на енглес­ком и српском језику, 93

БЕСЦЕНА – бесцење, 9, 144

БЕСЦЕЊЕ врло ниска цена, бесцена, 9, 10, 144

БЕСЦИЉЕ – бесциљност, узалудност, бес­мисленост, 27

БЕТАКАМ – сонијев аналогни компонентни магнетоскопски формат, којим се омогућава максимално искоришћење трагова на видео траци, 65

БЕТАНТИ – острво на западу Сене­гала, 12х

БЕТАФИТ – врста минерала, урански ниобат и танталат, 127

БЕТЕЛЕМ Шарл (Bettelheim, 1913), фран­цуски социолог и економиста, 6, 7, 60

БЕТЕРСТ – старо име гамбијског града Банxула (44.200 ст.), 8, 153

БЕТИКЕР Бад (Boeticher, 1916-?), аме­рич­ки филмски режисер (вес­тер­ни: Седморица које треба убити, Човек из Алама), 6

БЕТИНЧЕ – река у Јакутској области Русије, притока Лене, 103, 153

БЕТИ УГО – (Betti Ugo, 1892-1953), пре­зи­ме и име ита­­лијанског књи­жевника, 7, 8

БЕТЈОКИ – градић на Мадагаскару, 12

БЕТНАВА – место у Словенији код Љуб­љане, 43, 145

– стари град на југозападу од Марибора, Словенија, 86БЕТОВЕН Лудвиг Ван (Beethoven, 1770-1827), немачки композитор. Дела: 32 клавирске сонате, 17 квартета, 9 симфонија, 5 кла­вир­ских и 1 виолински концерт, увертира опере Фиделио, 6, 7, 8, 22, 39, 60

БЕТОНАЦ – бетонирац, стручни радник за бетонске радове, 27

БЕТОНЕР – стручни радник на бе­тон­ским радовима, бетони­рац, 27

БЕТРИЦА бот. (Asparagus officinalis) трајна биљка из по­ро­дице љиља­на раз­гра­натог ко­ре­на, шпаргла, вилина метла, ко­ленац, белуш, 27, 111, 130

БЕТРОКА – градић на југу Мада­гас­ка­ра, 12, 96, 153

БЕЋАРАЦ – врста народног кола из Сла­воније, 10, 27, 144

– народна песма ведрог садржаја, 6, 9, 27, 34, 142, 144БЕЋАРИН – бећар, неожењен чо­век, чо­век без породице, 27

БЕЋАРЧЕ дем, од бећар, 27

БЕУКАТИ – мукати, 9, 144

БЕУЉИЦА зоол. в, беовица, 9, 144

БЕФАНИТ – минерал из групе фелд­спата, варијетет анортита, 125

БЕХАРАН – пун бехара, цветан, 9, 27

БЕХАРАШ – пролетњи топао ветар, раз­вигор, 27

БЕХАРЛИ тур. расцветан, процвао, 31, 89

БЕХАРНО – пуно бехара, цветно, 27

БЕХАТОН – савремени материјал за поплочавање улица.

БЕХЕМОТ мит. демон из пустиње, који уништава све пред собом, прождрљивац, узима облик различитих животиња, 147

– мачак у Булгаковљевом „Маестру и Маргарити“, 147БЕХРАМИ – место у Босни и Херцегови­ни код Среб­ре­нице, 71

Валон (Лацио), швајцарски фудбалер, 140БЕХРИЋИ – место у Босни и Херцегови­ни код Ки­се­ља­ка, 71

БЕХТОЛД Јакоб (1848-1897), швајцар­ски књижевни истори­чар, 95

БЕЧАНИН – становник Беча у Аус­три­ји, човек пореклом из Бе­ча, Беч­ли­ја, 9, 10, 27, 144

БЕЧАНКА – Бечкиња, Бечлика, женска особа из Беча, 9, 27, 144

БЕЧАНЦИ – насеље на југоистоку Сло­веније, 145

БЕЧЕЈАЦ Радослав, бивши фудбалер „Партизана“ и члан репре­зен­та­ци­је Југославије, 98

– становник Бечеја у Војводини, 9, 10, 27БЕЧЕЈКА – становница Бечеја у Вој­во­дини, 9, 27

БЕЧЕЈЦИ – становници Бечеја у Вој­во­дини, 27

БЕЧКИЊА в. Бечанка, 144

БЕЧЛИЈА в. Бечанин, 144

БЕЧЛИКА в. Бечанка, 144

БЕШАВАН – који нема шава (код цеви), 9, 10, 27, 141, 144

БЕШАВНО – које нема шава, саставка (цев), 27

БЕШАЉИВ – који није шаљив, који је оз­биљан, 27

БЕШАМЕЛ фр. врста умака од браш­на, маслаца и шлага, 8, 11, 89, 136

БЕШАЧАН – који је без шаке, 10

БЕШЕВИЋ Милица (1895-1941), сли­кар­­ка, 34

Никола (1892-1970), сликар, 7, 34, 140

Стеван (1868-1942), песник и но­винар (збирка песама На голготи), 7, 95

БЕШЕЊЕИ Ђерђ (Bessenyei, 1747-1811), мађар­ски књижевник и филозоф. Писао је трагедије, ко­медије, филозофску поезију и есеје, 6, 7, 60

БЕШИНЦИ – место у Хрватској код Сла­вонске Пожеге, 71

БЕШИРКА – сорта јабука, 103

БЕШИЧНИ – који се односи на беши­ку, колевку, 10, 27

БЕШИЧНО – које се односи на бе­ши­ку, колевку, 27

БЕШИШТЕ – место у Македонији код Прилепа, 53, 71

БЕШКРГО – које нема шкрга, 27

БЕШЛАГА – чин у некадашњој јани­чар­ској војсци, 27, 102

БЕШЛИЈА – најамни војник у некадаш­њој турској војсци, 6, 9, 11, 27, 31

БЕШЛИЋИ – место Републици Срп­ској код Србиња, 71

БЕШЉИВО – шупљикаво, шуп­љи­кас­то, 27

БЕШЊЕВО – место у Босни и Херцего­вини код Ши­по­ва, 71

БЕШЊЕЊЕ – глаголска именица од бес­нети, 9, 10, 144

БЕШТЕРИ покр. каменчићи за игру пи­љања, 27

БЕШТИЈА – звер, опака животиња, бес­ти­ја, 2, 9, 10, 11, 27, 144

– особа са особинама животиње, бу­да­ла, 27БЕШТИЈЕ – играни филм Живка Нико­лића из 1977. године, 143, 168

БЕШТИМА итал. псовка, клетва, ру­­же­ње, грдња, 27

БЕШУКОВ Сергеј (1971), руски ша­ховски велемајстор, 61, 147

БЕШУМАН – који не производи шум, који се не чује, 2, 9, 10, 27, 141, 144

БЕШУМНО – без шума, нечујно, ти­хо, 2, 9, 27

– које нема шуме, голо, огољено, 27БЕШЧАСТ – бешчашће, 9, 10, 27, 141

БЕШЧИЊЕ – безакоње, 10

БЖЕЗИНА Отокар (1868-1929), чеш­ки књижевник. Збирке песа­ма: Тајанствене даљине, Свита­ње на западу, Градитељи храма, Руке, 7, 8, 95

БЖЕНИНИ – историјско место у Пољ­ској, 86

БЗЕНИЦА – место у Србији јужно од Трстеника, 53, 71

БЗИКАТИ – зујати (обично о мувама), 9, 144

БИАТЛОН лат. новија скијашка дисциплина с двоструком умеш­но­шћу: јурење на скијама на 20 км и га­ђање стојећи у четири разли­чи­та циља, 89

БИБЕЛОТ фр. назив за књигу малог фор­мата, библо, 89, 113

БИБЕРАК – (Biberach), град у Немачкој западно од Минхена, 12х, 86, 153

БИБЕРИТ – врста минерала, сулфат ко­балта, кобалтни вибриол, 127

БИБЕРЛИ тур. у којем има бибера, зачињен, 9, 27

БИБЕРНИ в. биберов 1, 27

БИБЕРОН фр. сисаљка, боца са цуц­лом, 3

БИБЕРЧЕ – бајка о дуго жељеном де­­тету, које се рађа малено као биберово зрно, 6, 10, 27

БИБЕСКУ Ђорђе (Bibescu, 1804-1873), господар Влашке 1842-1848., 6, 34, 95

БИБЕСТИ – градић у Румунији на реци Жи­ју, 12, 153

БИБИКОВ Александар (1729-1774), ру­с­ки генерал и државник, 34

БИБЛИЈА грч. Свето писмо, Стари и Но­­ви завет, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 31, 34, 95, 112, 144, 151

БИБЛИОС– књига песама Радомира Мићуновића, награђена књижев­ном наградом „Иво Андрић-Пав­лимир Глиговић“ 2000. године, 154

– награда за најбоље књижевно дело или сабрана дела, коју додељује Ма­­тична библиотека „Влада Аксен­тијевић“ из Обреновца, 154БИБЛИСТ нлат. познавалац Биб­ли­је, објашњавач Библије, 3

БИВА ОМИ – највеће језеро у Јапа­ну на острву Хоншу, 7

БИВАТЕЉ заст. онај који стално бо­­рави у неком месту, ста­новник, 27, 31

БИВАЧАР вој, онај који припрема би­вак, 27

БИВЕРИТ – врста минерала, 126

БИВИЈУМ лат. место где се стичу два пута, раскршће, раскрс­ница, 3

БИВОЛАР – чувар бивола, 9, 27, 144

БИВОЛИЋ дем, од биво, 27

БИВОЛЧЕ – младунче бивола, 9, 10, 144

БИВОЉАК – место у Србији код Ву­чи­тр­на, 71

– стаја за биволе, биво­ларник, 27БИВСТВО – суштина, бит, особина; ег­зистенција, постојање, 2, 9, 10, 27, 142, 144

БИГАДИЧ – градић на западу азијског дела Турске, 12, 153

БИГАРКА агр. врста крушке, 27

БИГАРНИ – који је од бигра (врста креч­њака), 27

БИГ БЕЛТ – планина у савезној др­жави Монтана, САД, 12

БИГ БЕНД – (енг. биг-банд), оркестар у до­ба свинга (1935-45), 6

БИГ БЛАК – река у савезној држави Ми­сисипи, САД, 12

БИГЕЛОУКатрин, америчка режисерка; Оскар 2010. за драму ''Катанац за бол''.

БИГЕРИТ – врста минерала, врста тетра­едрита, 124

БИГЕСТЕ – постаја и римски војни логор код Љубушког, 34

БИГ ЛАЛЕ – псеудоним нашег артисте-мађионичара (илузионисте) Ла­за­ра Антића, 20

БИГ ЛОСТ – река у савезној држави Ај­­дахо, САД, 12

БИГОРДИ Доменико (1449-1494), ита­лијански сликар, 34

БИГОТАН фр. верски задрт, прете­ра­но побожан, богомољац, 3, 9, 27, 31, 34, 89, 144

БИГОТНО – побожно, лицемерно, 27

БИГОФОН фр. муз. инструмент од кар­тона на карневалима, 95

БИГУНАЦ покр. чабар, ведро, 27

БИГ ХОРН – планина у савезној др­жави Вајоминг, САД, 12

– река у савезној држави Вајоминг, САД, 12БИГ ХОУЛ – река у савезној држави Ај­дахо, САД, 12

БИДГОШЧ – (Bydgoszcz), главни град истоименог војводства у Пољској (385.700 ст.), 6, 7, 86, 153

– област у Пољској, 12БИЖАГОШ – архипелаг код Гвинеје Би­сао, 12х, 86

БИЗАНСЕ – градић на истоку Фран­цус­ке, 12

БИЗАРАН фр. особен, чудесан, нео­бичан, настран, 3, 8, 9, 11, 27, 31, 34, 95, 142, 144

БИЗАРНО – необично, чудно, 8, 9, 27, 34, 144

БИЗЕРТА – град и лука на северу Ту­ниса (98.900 ст.), 6, 7, 8, 12, 17, 34, 50, 87, 153

БИЗЕТИЋ Борис, естрадни уметник, 20

БИЗМАРК – главни град савезне др­жаве Северна Дакота, САД (53.514 ст.), 6, 12, 153

– велики глечер у Патагонији, Арген­тина (табела), 8

Ото фон (1815-1893), председник пруске вла­де и први државни канцелар Не­мачке, 38

БИЗОВАЦ – место у Словенији код Вал­пова, 34, 53, 71

БИЗОВИК – место у Словенији код Љуб­љане, 71, 145

БИЈАЛИК Хајим Нахман (1873-1934), јеврејски песник, 95

БИЈАНИЋ Нела фолк певачица, 114

БИЈАПУР – град на западу Индије (186.939 ст.), 34, 153

БИЈАРИЦ – (Biarritz), морско купа­лиш­те у Фран­цуској на обали Бис­кај­ског залива (28.111 ст.), 6, 7, 8, 95

БИЈАФРА – провинција у Нигерији, 6, 7, 8

БИЈЕДИЋ Џемал (1917-1977), политич­ки радник, 6, 7

БИЈЕЛИЋ Јован (1886-1964), сли­кар. Главна дела: Купачица, Девојчи­ца у колицима, Портрет девојке у црвеном, Двориште, 6, 7, 8, 17, 34, 59

Милица, балетска играчица, 20

Северин (1921-1972), позоришни и фил­м­ски глумац, 7, 162

БИЈЕЛЦИ – дневни лептири са цр­ним тачкама, 34

БИЈОНЕР фр. протуривач непро­пис­ног или лажног новца, 3

БИЈОНСЕ Ноулз, најомиљенија аме­ричка звезда соул и поп музике, 147

БИКАВАЦ – насеље у Вишеграду.

БИКАНЕР – град у савезној држави Раџастан на се­ве­ро­за­паду Индије (416.289 ст.), 6, 8, 12, 34, 153

БИКЕЛАС Деметриос (Викела Ди­ми­трије, 1835-1908), гр­чки књи­жев­ник; заслужан за обнављање Олимпијских игара 1896. у Ати­ни, 7, 95

БИКИЦКИ Јован, сликар из Новог Сада, члан УЛУПУС-а, 157

БИКЛИНГ нем. насољена и у диму су­ше­на харинга, 11, 34, 89

БИКОВЕЦ – градић у централном делу Молдавије, 149

– место у Хрватској код Ива­неца, 71БИКОВЉИ – биковски, 9, 144

БИКСЕНТ – (1969), име француског фудбалера Лизара­зуа, 28, 140

БИКФОРД Чарлс, амерички филмски глумац (Жигосани),

БИЛАЈКА покр. врста беличасте зем­ље, 27

БИЛАЛИЋ Мерим (1977), босанскохерцеговачки шаховски Фиде мајстор, 6

БИЛАРДО Карлос, некадашњи фудбалски репрезентативац Аргентине, 28

БИЛБАЈС – град у Египту северно од Ка­ира, 12, 153

БИЛ БЕРИ – амерички трубач, вибрафониста, композитор и вођа оркестра; р. 1930.

БИЛБИЈА Ђуро, новинар, 20

Јелена (1902-1964), књижевница (При­че за децу, Јесењи путници и др.), 7

Милорад (1964), некадашњи фудбалер ФК Борац из Бањалуке, 21

Новак, глумац (Вуковар једна прича), 143БИЛБОКЕ фр. игра у којој се лопта хва­та на штап, 3

тип, ситни штампарски послови (кар­те, посетнице и др.,), 3БИЛГЕРИ Георг (1873-?), аустријски сму­­чар, иноватор и учитељ, 95

БИЛ ДЈУК – амерички редитељ; ''У мрачном светлу дилера''.

БИЛДУНГ нем. образовање, образова­ност, васпитање, 31, 89

БИЛЕТАР фр. продавац улазница, би­лета, 3, 9, 27, 31, 144

БИЛЕТИЋ дем, од билет, 9, 144

БИЛЕТНИ – који се односи на би­ле­т(у), 27

БИЛЕЦКИ Олександар (1884-1961), ук­ра­јински књижевник и гра­фичар, 7

БИЛИБИН Иван Јаковљевич (1876-1942), руски сликар и гра­фичар, 7

БИЛИ ВИР – место у Хрватској код Мет­ковића, 71

БИЛИЗМА зоол. морска риба, стре­­ла, 27

БИЛИЈАР фр. врста игре са куглицама од слоноваче и шта­пом на столу прекривеним чохом, 3, 7, 8, 9, 27, 31, 95, 144

БИЛИ КИД – чувени амерички одметник.

БИЛИКУМ нем. добродошлица, здра­­­­ви­ца; гозба, чашћење, 27, 144

нем. земљани суд; стак­лена или порцеланска ча­ша из које се пије до­бродошлица, 9, 11, 27, 34, 95, 144БИЛИНАР – књига са описом и сли­кама биљака, 34

БИЛИНГА – стабло афричких тропских шума високо од, 25-40 метара, 34

БИЛИНГЗ – град у савезној држави Мо­н­тана, САД (91.195 ст.), 12, 153

БИЛИНГСХенри (1901-1987), амерички сликар.

БИЛИНИТ – врста минерала, врста стип­се из Билине (Чешка), 125

БИЛИНЦЕ – место у Србији југоисточно од Гњилана, 53, 71

БИЛИРАН – једно од острва у Фили­пи­н­ском мору, 12

БИЛИ РЕЈ – амерички режисер; трилер ''Сломљено стакло''; гл. Хејден Кристенсен, Питер Сарсгард; Хенк Азарија, Кло Севињи; 2003.

БИЛИТОН – острво југоисточно од Су­матре, 7, 8, 95, 153

БИЛИЧИЋ – место у Босни и Херцего­ви­ни код Гла­моча, 71

БИЛ КОБС – амерички филмски глумац.

БИЛ МАКС – (Biil Max, 1908), презиме и име швајцарског архи­текте, сликара и вајара, 6, 7

БИЛ НАЈИ – бритаки глумац; британско- француска комедија ''Непокорено срце''; р. Том Хансингер и Нил Хантер; гл. Том Холандер, Даглас Хеншол, Џозефина Батлер; 2001.

БИЛОЕЛА – градић у држави Квин­сланд, Аустралија, 12

БИЛОКСИ – градић у савезној држави Ала­бама, САД, 12

БИЛОМЕР ков. справа за мерење била, 27

БИЛОНГА – врста аргентинског танга, 89

БИЛХАНА – (XI век), кашмирски пи­сац из браманске породице, 7, 95

БИЉАНИК покр. врста платна, 27

– место у Македонији код Битоља, 71БИЉАНИЋ Љубомир (1964), наш ша­хис­та, 61

БИЉАРДА – назив за некадашњи Ње­го­шев дво­рац на Цетињу, 6, 8, 9, 11, 17, 27, 31, 141

БИЉАРКА – биљарица, траварица, 27

БИЉАЧИЋ – место у Босни и Херцего­вини код За­ви­до­вића, 71

БИЉЕВАН – биљни, 27

БИЉЕВЕЦ – место у Хрватској код Ива­неца, 71

БИЉЕТАК покр. мали покривач са ре­сама за дете у колевци, 27

БИЉКИЦА дем, од биљка, 27

БИЉОБЕР – биљар, травар, 27

БИЉОЈЕД – животиња која се хра­ни биљ­кама, биљождер, 9, 27

БИЉОРКА – биљурна игла за златни вез, 1, 27

БИЉУРАН – који је као биљур, про­зи­ран, бистар, 27, 144

– који је од биљура, кристалан, 27БИЉУРКА покр. дебела углачана ста­к­­лена чаша, 27

БИЉУРНИ – који је од биљура, 9, 144

БИЉУШКА покр. висибаба, 27

БИЉЧИНА аугм, од биљац (гуњ), 27

БИЉЧИЦА дем, од биљка, 9, 10, 27, 144

БИМБАША тур. у турској и египат­ској војсци војни командант, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 31, 34, 95, 142, 144

БИМБЕРИ – планински врх у Новом Јуж­­ном Велсу, Аустралија, 12

БИМЕТАЛ – два спојена метала раз­ли­читих топлотних кое­фи­ци­јената, 8, 34

БИНАИЈА – планински врх на ос­трву Церам, Индонезија, 12

БИНАНЕЈ – град на истоку Новог Јуж­ног Велса, Аустралија, 12х

БИНАРАН – двочлан, двострук, 3, 6, 7, 8, 11, 95, 142

– који може имати једну од две могуће вредности, 66БИНГАРА – градић на североистоку Но­­вог Јужног Велса, Аустра­лија, 12, 153

БИНГЕРТДанијел, шведски глумац; комедија ''Сви те поздрављају''; р. Ханес Холм; гл. Мартина Хаг.

БИНГКОР – градић на острву Кали­мантан, 12, 153

БИНГ СИН – (1900), кинеска књи­жев­ни­ца за децу, 7

БИНГУЛА – место у Србији код Срем­ске Митровице, 27, 53, 71, 86

БИНДИНГ Рудолф (1867-?), немач­ки приповедач и лиричар, 95

БИНДУРА – градић у Зимбабвеу северно од Ха­ра­реа, 12, 153

БИНИЧКИ Александар (1885-?), пе­вач, глумац и режисер, 34

Станислав (1872-1942), композитор и диригент. Опера На уранку, соло песме: Гривна, Да су мени очи твоје, 6, 7, 8, 34, 87, 95БИНОВАЦ – место у Србији југозападно од Смедерева, 53, 71

БИНОВЦЕ – место у Србији код Сур­ду­лице, 71

БИНОМНИ – који се састоји од бинома, 9, 27, 144

БИНТУЛУ – градић у Малезији на острву Калимантан, 12, 153

БИЊАЛУК покр. бињекташ, 27

БИЊАШЧЕ тур. хиљада акчи, пара, 27

БИОГРАД – место у Херцеговини јужно од Невесињског поља, 53, 71

БИОГРАФ грч. писац биографије, жи­вотописац, 3, 9, 10, 27, 31, 142, 144

БИОЗОНА – наталожене гелошке нас­лаге, 115

БИОКОВО – планина у Далмацији, из­над Макарске, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 27, 34, 53, 95

БИОКУЛА – скупштина немачких ча­робњака, 82

БИОЛИТИ геол. минерали настали од остатака живе материје, 3, 7, 8, 31, 34, 115

БИОЛОЗИ – заним, они који се баве би­о­логијом, 128

БИОМАНТ грч. особа која се бави вра­чањем, прорицањем људ­­ске судбуне, 31

БИОМАСА грч. укупна маса живе ма­терије на одређеном делу Зем­љине површине, 7, 8, 142

БИОНИКА грч. наука која резулта­те добијене проучавањем жи­вих ор­ганизама примењује у техници, 6, 7, 8, 31, 34, 89

БИОНИЦА беоница, 9, 10

БИОРИНЕ – место у Хрватској северно од Биокова, 53, 71

БИОСКОП – апарат за приказивање филмова, 3, 7, 6, 27, 89, 144

– сала за приказивање филмова, 3, 6, 7, 8, 11, 27, 34, 95, 144БИОТИКА грч. практично учење о жи­­воту, 3, 11, 31, 89

БИОТОПИ – средине у којима је мо­гућ живот, 60

БИОФОРЕ грч. органске јединице но­си­оци живота, 3, 31, 95

БИОХАНЕ – место у Србији код Тутина, 53

БИОХЕРМ – нагомилавање скелета ор­га­низама у виду сочива, 115

БИПЕДАН лат. који има две ноге, дво­ног, 3

БИРАЈКА – машина за пречишћава­ње зрнастих плодова, тријер, 27

БИРАНАЦ – одабран кукуруз у кли­пу, 27

БИРАНГА – планина у Сибиру, 86

БИРАНИК – онај који се бира на из­бо­ри­ма, онај који је одабран, 9, 27, 106, 144

– онај који је нарочито одвојен за нешто, 144БИРАРОВ Владимир (1970), израелски шахиста, 61

БИРАШЧЕ – једно акче, 27

БИРБАУМ Ото Јулиус (Биербаум, 1865-1910), немачки књи­жев­ник. Романи: Штилпе, Принц Кукук, 7, 60, 95

БИРГИТА – (1303-1373), шведска мис­ти­чарка, једна од нај­већих ми­сти­чара света, 108

БИРДЗЛИ Обри Вин­сент (Bear­d­sley, 1872-1898), енглески цр­тач и илустратор, 5, 7

БИРДМОР – велики глечер на Ан­тар­к­тику, 12

БИРЗАВА – река на истоку Румуније, 53, 86

БИРЈУЗА – други назив за тиркиз, 126

БИРЈУСА – река у Русији, притока Ан­гаре, 6

БИРКАЊЕ – пробирање, 9, 144

БИРКАТИ – бирати, пробирати, 9, 27, 144

БИРЛАНД – град на истоку Румуније, 12х, 153

БИРНИЦА – ковчег за прилоге у црк­ви, 27, 144

– под, даске на дну кола, 27БИРОШКИ – који се односи на биро­ша (пољопривредни најамни радник), 27

БИРСТЕТ Алберт (Bierstadt, 1830-1902) амерички сликар, 55

БИРТАШИ – крчмари, гостионичари, 9

БИРТИЈА – бирцуз, гостионица, крчма, 2, 3, 9, 10, 27, 31, 89, 144

БИР ФЕСТ – Београдски фестивал музике и пива.

БИРЦУЗИ – биртије, 9

БИРЧАНИ в, Бирчаци,

БИРЧАЦИ – становници предела Бир­ча у Босни и Херцеговини, Бир­ча­ни, 95

БИРЧИТИ покр. брати, скупљати, 27

БИРЏАНД – град на истоку Ирана, 12

БИРШЕВА – град на истоку Израела (156.500 ст.), 12х, 153

БИСАГАР – име петлу који као да има би­саге преко леђа, 27

БИСАГАШ зоол. врста глодара, 9, 144

БИСАГОС – острвска група поред за­падне обале Гвинеје Би­сао, Аф­рика, 6, 95

БИСАЖАР покр. трговац који продаје робу носећи је у бисагама, торбар, 27

БИСАЖЊИ – који припада бисагама, 27

БИСАНТИ – которска бискупска по­ро­дица из XVI века (Трифун, Лука, Павле), 6

Каталог: dokum -> elrecnici
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: д седмословно
elrecnici -> Жугић: в седмословно
elrecnici -> Никић, личности
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 10
elrecnici -> Жугић: г седмословно
elrecnici -> Шабалов – Александер (1967), аме­рички шаховски велемајстор, 61 шабанон
elrecnici -> Кабанел – Александер (Cabanel Ale­xan­dre, 1823-1889), француски сли­кар, 55 кабанис
elrecnici -> Напомена : материјал је допуњен 20
elrecnici -> Т табаков – Олег, руски глумац. Табанци


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет