„жюлив” оод, площадка с. Войводовожүктеу 0.57 Mb.
бет1/4
Дата03.04.2019
өлшемі0.57 Mb.
түріДоклад
  1   2   3   4

Годишен доклад за дейностите, за които е предоставено

Комплексно разрешително № 348-Н0/2008 г.ЖЮЛИВ” ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА

площадка С. ВОЙВОДОВО, ОБЩ. хАСКОВО


годишен ДОКЛАД

ЗА 2015 г.

За изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

комплексно разрешително

348-НО/2008 г.
МАРТ - 2016 г.

ГР. СТАРА ЗАГОРА


3.1. Увод
 • Наименование на инсталацията:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери)”

 • Адрес по местонахождение на инсталацията:

ЖЮЛИВ” ООД, Птицеферма в с. Войводово, общ. Хасково


 • Регистрационен номер на КР: № 348-НО/2008 г.

 • Дата на подписване на КР: 08.10.2008 г.

 • Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008 г.

 • Оператор на инсталацията: „ЖЮЛИВ” ООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица «Градус»

 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

ЖЮЛИВ” ООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица «Градус», тел. 042 617 101, факс 042 601 069, е- mail: gradus@gradusbg.com

 • Лице за контакти: инж. Бистра Митева - Еколог

 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

ЖЮЛИВ” ООД, гр. Стара Загора, кв. «Индустриален», Птицекланица «Градус», тел. 042 617 130


 • Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията;

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици е организирана като комплекс от сгради (халета), обединени в отделни единици, наречени центрове. На разглежданата площадката са обособени два центъра, за интензивно отглеждане на бройлери – Център 2 състоящ се от 10 сгради и Център 3 – 10 сгради.

Сградите представляват масивна стоманобетонна конструкция от колони с междуосово разстояние 6 м, изградена върху бетонова основа. Покривът е двускатен, изолиран и направен от отразяващ светлината материал за намаляване на проводимостта (кондукция) на слънчевата топлина.

Изолацията на покрива е изпълнена от 10 см материал с изолиращи свойства.

Системата за отопление се състои от една печка на твърдо гориво във всяко хале (сграда). Използва се само през зимния период, когато е необходимо подгравяне на средата, с цел осигуряване на оптимален растеж.

Вентилационната система има за цел да подсигури достатъчно количество кислород и да поддържа оптимални условия и температура за птиците. Прилага се комбинирана система, състояща се от покривни и осеви вентилатори, осигуряващи общ дебит на вентилационните газове 11 301 Nm3/h за всяко хале.

Осветлението осигурява равномерно разпределение на светлината на нивото на пода.

Системите за поене използват чиста хладна вода за задоволяване на потребностите на птиците. Инсталирани са нипелни поилки от затворен тип. Нипелите с висок дебит работят при препоръчителна норма от 80 до 90 мл/мин. Те осигуряват наличието на една капка вода на върха на нипела и са снабдени с чаши за събиране на евентуална изтичаща от нипела вода. Нипелите с нисък дебит работят при препоръчителна норма от 50 до 60 мл/мин. Те обикновено не са снабдени с чаши, като налягането на водата е нагласено да поддържа ниво на дебита съобразен с нуждите на бройлерите.

Годишно в една сграда е възможно да се отглеждат до 6 партиди. Предвиждат се между 12 и 14 дни депопулация на сградите, по време на които се изнася старата постеля и се почиства.

Най-общо един жизнен цикъл се състои от две фази – фаза на популация (около 45 дни) и фаза депопулация (12-14 дни). Фаза «популация» стартира от момента на зареждане на халето (сградата) с птици. През тази фаза се извършва захранване и угояване на птиците с фураж, водопоене, изразходва се топлоенергия за поддържане на жизнеспособността на стадата – влагат се дървен материал и брикети /въглища/, генерират се битово-фекални води във водоплътните ями. Фаза «популация» завършва с изпразване на халето и подаване на отгледаните бройлери към кланица.

След преминаване на таза първа фаза, следва фаза «депопулация», през която помещенията се почистват от образуваната смес от постеля и тор. Като постеля се използва слама, късове амбалажна хартия, талаш или смеси от тях. След почистване на отработената торова постеля, тя се натоварва и извозва до Енергийната централа за производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции в гр. Нова Загора. Празното помещение се обработва с дезинфектанти, за да се предотврати евентуално предаване на заразни болести от една партида на друга. Периодът се използва за поддръжка на системите за хранене, поене, вентилация и осветление. Извършва се цялостен оглед на оборудването. Извършва се окончателно сухо почистване на помещенията. Следват процеси на зареждане с нова свежа постеля, доставка на фураж и спомагателни материали. Фаза «депопулация» завършва с технологична почивка от 3-5 дни.
 • Производствен капацитет на Инсталацията;

Съгласно Условие 4 от КР максималният капацитет на инсталацията е 460 000 бр. птици за един жизнен цикъл. Всъщност това е максималният брой места за отглеждане в птицефермата. Отчитайки спецификата на произвежданата продукция следва да се има предвид, че под „годишно производство” се разбира броят отглеждани птици в инсталацията в рамките на докладваната година или т.н. среден брой заети места в инсталацията.

В контекста на Условие 6 /Тълкуване/ от Комплексното разрешително „месечна произведена продукция” е броят налични птици, угоявани на площадката, тъй като производството на тези птици не може да завърши в рамките на един месец. Тогава годишното производство ще бъде средноаритметично от месечните количества произвеждана продукция, т.е. сума от месечния брой заети места в инсталацията, отнесен към 12 месеца.

В изпълнение на Условие 4.2. Операторът докладва производството на инсталацията за 2015 г.:

Произведената продукция (средногодишен брой заети места) в инсталацията за отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. е 298 523 единици продукт, което се равнява на средно 298 523 заети места за отглеждане на птици.

Производството на птици е процес, който не може да бъде завършен в рамките на един месец, тъй като неговата продължителност варира от 45 до 60 дни, а понякога и повече, в зависимост от особеностите на стадото (т.н. удължени жизнени цикли при недобро угояване). Освен това, зареждането на халетата не става едновременно, а в различни дни от седмицата, а понякога и в различни месеци. Често срещани са случаите, при които в рамките на един месец попадат 2 партиди с различен брой птици в стадата.

За достоверни се приемат данни за наличните птици в инсталацията към първо число на отчитания месец.


 • Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на околната среда;

Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговарящи по вземане на решения, относно отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са отговорните специалисти и служители, отговарящи по контрола на резултатите от отстраняване на възникналите несъответствия.


 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ Хасково, гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14

През отчетния период е извършена една проверка по изпълнение на условията в КР № 348-НО/2008г. от страна на Компетентния орган – РИОСВ Хасково. В констативния протокол от извършената проверка не са давани предписания. • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35


3.2. Система за управление на околната среда:

Чрез прилагане на СУОС, Дружеството се стреми, да извършва цялостна оценка на всички дейности на площадката, чрез съпоставяне на текущите разходи на спомагателни материали, горива, енергия и вода, и произведената продукция. Използването и внедряването на по-нови технологии на отглеждане и по-добро техническо оборудване е една от целите за намаляване количеството генерирани отпадъци, за опазване на околната среда и опазване здравето на хората. • Структура и отговорности:

Съгласно Условия 5.1.1 и 5.1.2 са определени персонално отговорностите на длъжностните лица от дружеството, определени в поименен списък за всяка задача в СУОС.

 • Обучение:

Във връзка с изпълнение на Условие 5.2.1. е разработена годишна програма за обучение на персонала според определените потребности. Годишната програма се актуализира при промяна на потребностите от обучение.

През отчетната 2015 г., съгласно програмата за обучение, през месец април е проведено обучение на тема: „Изисквания при съхранение и дейности с опасни химични вещества“. Обучените лица са организатор производство, електротехник и механик.

Съгласно програмата за обучение, през месец юни е проведено обучение на аварийната група на тема „Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране“.


 • Обмен на информация:

В дружеството има изготвен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и адресите за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е раздаден и доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на разрешителното, същият е лесно достъпен за всички служители.

В дружеството има разработен и поддържан актуален списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията в разрешителното, техните пълни адреси и начини за контакти (включително за спешни случаи). • Документиране:

В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията.

Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР са документирани и се съхраняват на площадката от съответно отговорно лице, както на електронен, така и на хартиен носител. • Управление на документи:

Всички документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Налице е актуален списък, в който е записано, на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

 • Оперативно управление:

На площадката има разработени, изготвени и одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката на хартиен носител и се предоставят редовно на компетентния орган при поискване. Списъците и дневниците се съхраняват при Еколога.

 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

В Дружеството се прилагат утвърдени инструкции, които имат за цел да определят организацията и реда за действия при:

  • Периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели (вода, енергия, спомагателни материали, горива, образувани отпадъци, шум, почви) с определените в КР гранични стойности.

  • Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

В Дружеството е налице набор от всичките необходими Инструкции, План за действия при аварии, списъци, схеми и видове технически и помощни средства за противодействия на възможните аварии и тяхното предотвратяване.

Контролът на аварийните ситуации се осъществява от Ръководството на дружеството. При необходимост се търси съдействие от специализираните органи. • Записи:

На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на техническите и емисионните показатели и резултатите от оценката на съответствие с изискванията по условията в КР. Изготвен е списък с всички документи доказващи съответствие с условията на КР.

 • Докладване:

Ръководството на Дружеството изготвя и предоставя ежегодно в РИОСВ Хасково и БДИБР гр. Пловдив, съгласно Условие 5.10.2 Годишен доклад за съответната година на хартиен и електронен носител.

По Условие 7.4. Операторът докладва, че за 2015 г. не е констатирано нарушение на нормите (индивидуалните емисионни ограничения), относно изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. За Операторът не е предвиден мониторинг на отпадъчни води в КР и поради това няма докладване по Условие 7.2 от КР. • Актуализация на СУОС:

Същата се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира, за да се гарантира поддържане на постигнатото ниво по отношение на околната среда. През 2015 г. e актуализирана инструкцията за аварийно планиране и действия при аварии по Условие 5.8.2 поради изменения в нормативната уредба и отговорните лица.


3.3 Използване на ресурси

Операторът осъществява контрол за ефективно използване и минимизиране употребата на ресурси, като редовно следи за ефективността на производствената дейност по отношение употребата на вода, енергия, спомагателни материали и горива.
3.3.1. Използване на вода

Операторът използва вода за производствени нужди от два собствени водоизточника - тръбни кладенци ТК 1 и ТК 2, въз основа на актуално разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите. Водочерпенето се извършва от 2 помпи, които нагнетяват свежа вода към два водонапорни буферни резервоара с обща вместимост 100 м3, от където се разпределя посредством водопреносна мрежа по сградите.

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на вода – поилните системи /по Условие 8.1.3/ за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

През отчетната година са извършени 12 проверки за състоянието на водопроводната мрежа и установяване и отстраняване на течове, по изпълнение на Условие 8.1.4 от КР. Не са регистрирани несъответствия в техническото състояние на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия. Извършва се редовен планов ремонт, като превантивна мярка срещу течове по водопровода и загуба на свежа вода.

Съгласно инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди по Условие 8.1.5.2. и направената оценка на съответствието по Условие 8.1.5.3. от КР, през 2015 г. не са констатирани превишения на консумацията на вода за производствени нужди за единица продукт.

По Условие 8.1.6.2, докладваме, че годишната консумация на вода за производствени нужди за единица продукт за инсталацията по Условие 2, съответства на разрешената в Таблица 8.1.2 от КР разходна норма. Операторът разполага със записи на необходимите данни за изразходваните количества вода през отчетния период на 2015 г.

Съгласно Условие 8.1.6.1. Операторът докладва:

Годишната консумация на вода за производството на единица продукт от инсталацията през 2015 г. е 0,0054 m3/единица продукт.

Използването на вода през отчетния период на ГД е отразен в Таблица 3.1.Таблица 3.1


Източник

на вода

Годишно количество,

съгласно КР *

Количество за единица продукт,

съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт


Съответствие

2 бр. собствени сондажни кладенци

-

0,0065 m3/единица продукт

20 764,676 m3

0,0054 m3/единица продукт

Да

 • колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма за година.

По отношение на прилагането на инструкцията по Условие 8.1.5.3. за оценка на съответствието на изразходваните количества вода с разрешените в КР, Операторът докладва, че през последните 5 години не са установени превишения на годишната консумация на вода за производствени нужди за единица продукт за инсталацията по Условие 2, спрямо разрешената в Таблица 8.1.2 от КР разходна норма. Поради тази причина не са предприемани и коригиращи действия.

Основни фактори за това са стриктният контрол на техническото състояние на водопроводната мрежа, с цел недопускане на пропуски и автоматизираният процес по поене на птиците, осигуряващ необходимия разход на вода, без да са налице загуби.
3.3.2. Използване на енергия

Ръководството на Дружеството периодично оценява енергоемкостта на инсталацията и предприема мерки, целящи достигане на оптимални норми на консумация при експлоатация на съоръженията.

Основните консуматори на електроенергия в инсталацията са системите за хранене, осветление и вентилация, от чиято работа в значителна степен зависи качеството на получаваната продукция. Прилага се инструкцията за тяхната експлоатация и поддръжка, с цел реагиране своевременно на настъпилите повреди и недопускане преразход на електроенергия /по Условие 8.2.1.3/.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване разхода на електроенергия.

Съгласно Условие 8.2.2.1 от КР се водят записи за отчитания месечен разход на електро- и топлоенергия за площадката. Тъй като разходът на електроенергия за битови нужди е пренебрежимо малък не се извършва отделно отчитане, а се прибавя към енергията, изразходвана за промишлени нужди.

Основен консуматор на топлоенергия са производствените халета. Топлоенергия е необходима през студените зимни дни с цел запазване жизнеността на птиците. Дружеството е организирало отоплителната система посредством използване на печки на твърдо гориво. Разположени са по 1 брой печка във всяко хале. Печките работят непрекъснато – 24 часа в денонощие.

Във връзка с изпълнение на Условие 8.2.1.2, Операторът е разработил и прилага методика за изчисляване на топлоенергията, използвайки формулата:

Q = A + B – C
където:

Q – необходима за отопление на птиците топлина,общо, мВт

A – средно отделена топлина от птиците мВт/ч

B – топлина за подгряване на помещението мВт

C – топлинни загуби на помещението мВт/ч

По данни от практиката и технологията, опитно е установено, че топлинните загуби С за един час са приблизително равни по абсолютна стойност на средно отделената топлина от птиците А, при което показателите С и А могат да се пренебрегнат.

Тогава необходимата топлина за отопление се изразява като топлината отделена от топлоизточниците (печките) за подгряване на помещението и поддържане на тази температура.

Следователно е в сила равенството Q = В = N . h . M . λ , мВткъдето:

N – брой дни, в които са работили отоплителните устройства

h – брой работни часове на отоплителните устройства

M – брой работили отоплителни устройства (печки)

λ - топлинна мощност на една печка, мВт/час

Принципно работата на отоплителните устройства е непрекъсната само през зимния период.

Съгласно Условие 9.1. инсталацията разполага с 20 отоплителни устройства с единична топлинна мощност 0,096 МВт/ч.

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 Операторът докладва:Годишната консумация на електроенергия за производството на единица продукт от инсталацията през 2015 г. е 0,0001167 MWh/единица продукт, а на топлоенергия – 0,0035 MWh/единица продукт.

Съгласно Условие 8.2.2.2 от КР, докладваме, че през периода не са отчетени превишения на консумацията на електроенергия и топлоенергия за производствени нужди за единица продукт.

По Условие 8.2.3.2 от КР, докладваме:

- Годишната консумация на ел. енергия за производствени нужди за единица продукт за инсталацията по Условие 2, съответства на разрешената в Таблица 8.2.1.1 от КР разходна норма;

- Годишната консумация на топлоенергия за производствени нужди за единица продукт за инсталацията по Условие 2, съответства на разрешената в Таблица 8.2.1.1 от КР разходна норма.

Резултатите от потреблението на електроенергия са отразени в Таблица 3.2а, а на топлоенергия – в Таблица 3.2бТаблица 3.2а


Електроенергия

Количество за единица продукт,

съгласно КР

Използвано количество за единица продукт


Съответствие

Договор с “Електроразпределение”

гр. Хасково

0,0001223 MWh/единица продукт

0,0001167 MWh/единица продукт

Да

Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> dokumenti-15
dokumenti-15 -> Регионално депо за битови отпадъци “панагюрище”
godishni-dokladi-14 -> Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
r-r -> Защита радиоастрономической службы в полосе частот 1400–1427 мгц от нежелательных излучений фидерных линий псс, которые могут работать в полосах частот 1390–1392 мгц (Земля-космос) и 1430–1432 мгц
r-r -> Рекомендация мсэ-r p. 833-6 Ослабление сигналов растительностью
godishni-dokladi-14 -> „регионално депо за отпадъци – горна малина


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет