„жюлив” оод, площадка с. Войводовожүктеу 0.57 Mb.
бет2/4
Дата03.04.2019
өлшемі0.57 Mb.
түріДоклад
1   2   3   4


Таблица 3.2б

Топлоенергия

Количество за единица продукт,

съгласно КР

Използвано количество за единица продукт


Съответствие

20 бр. отоплителни устройства /печки/


0,738 MWh/единица продукт

0,0035

MWh/единица продукт

Да

По отношение на прилагането на инструкцията по Условие 8.2.2.2. за оценка на съответствието на изразходваните количества електро- и топлоенергия с разрешените в КР, Операторът докладва, че през последните 5 години не са установени превишения на годишните консумации на електро- и топлоенергия за производствени нужди за единица продукт за инсталацията по Условие 2, спрямо разрешените в Таблица 8.2.1.1 от КР разходни норми. Поради тази причина не са предприемани и коригиращи действия.

Основни фактори за това са стриктният контрол на техническото състояние на съоръженията, основен консуматор на електроенергия и поддържане на халетата, основен консуматор на топлоенергия.


3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага писмени и утвърдени инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и горива в инсталацията за интензивно отглеждане на бройлери.

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 се извършва ежемесечно отчитане консумацията на спомагателни материали и горива.

Във връзка с Условие 8.3.3.1 от КР, Операторът докладва годишната употреба на спомагателни материали и горива за производството на единица продукция, както и общата им годишна употреба. Данните са представени в Таблици 3.3.2 и 3.3.3.

По Условие 8.3.3.2. докладваме, че за отчетната 2015 г. е налице съответствие на годишния разход на спомагателни материали и горива, както и на годишния разход за единица продукт на горива, спрямо разрешените в Комплексното разрешително количества.

Предвид спецификата на прилаганата технология е от значение, че не всеки месец се използват спомагателни материали, поради цикличността на технологията. Така например дезинфектанти се използват само при начало на фаза „депопулация”. Във фаза „популация”, която продължава повече от един месец, не се консумират спомагателни материали.

По същия начин е поставен и въпросът с употребата на горива. Те се използват само във фаза „Популация” и то основно през студените периоди от годината.

Информацията за използваните спомагателни материали и горива са отразени в Таблица 3.3.2 и 3.3.3.Таблица 3.3.1


Суровини

Годишно количество,

съгласно КР

Количество за единица продукт,

съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт


Съответствие


  • Операторът няма определени разходни норми в КР за употреба на суровини.


Таблица 3.3.2


Спомагателни

материали

Годишно количество,

съгласно КР

Количество за единица продукт,

съгласно КР*

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт


Съответствие

Общо дезинфектанти

21,72 t

-

1,485t

-

Да

  • В КР е дадена годишна норма за разход на дезинфектанти. Норма спрямо единица продукция не е поставена.


Таблица 3.3.3


Горива

Годишно количество,

съгласно КР

Количество за единица продукт,

съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт


Съответствие

Въглища

470 t/y

0,00017

252 t

0,00008 t

Да

Дървен материал

2940 t/y

0,0011

15 t

0,000006 t

Да

По отношение на прилагането на инструкцията по Условие 8.3.2.2. за оценка на съответствието на изразходваните количества спомагателни материали и горива с разрешените в КР, Операторът докладва, че през последните 5 години не са установени превишения на годишните консумации на горива за производствени нужди за единица продукт за инсталацията по Условие 2, спрямо разрешените в Таблици 8.3.1.1 от КР разходни норми, както и превишения на общо годишно разрешените количества на спомагателни материали и горива. Поради тази причина не са предприемани и коригиращи действия.


3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Операторът съхранява спомагателните материали натриева основа, СИД 20, СИД 2000, гасена вар и формалин на закрита площадка с трайно изградена настилка – бетонен под, стабилни стени и покривна конструкция, резистентни на съхраняваните химикали. Складът няма гравитачна връзка с канализацията. Поради силно дразнещото действие на формалиновите пари, и във връзка с изискванията на информационните листи за безопасност (ИЛБ) е осигурена естествена вентилация на помещението. Във връзка с естеството на прилаганата технология, гасената вар се съхранява на бетонна площадка с навес. Веществото е защитено от атмосферните влияния и посредством покриване с полимерно фолио. Технологията на съхранение не противоречи със сега действащото законодателство – изключени са емисии в почвите и подпочвените води поради наличие на резистентна бетонова основа, органичен е контакта с несъвместими химикали.

На площадката са осигурени всички информационни листи за безопасност за съхраняваните вещества. Персоналът е запознат със съдържанието им. Всички вещества се съхраняват в оригинални опаковки, етикетирани от производителите, според изискванията на информационните им листи за безопасност.

Горивата – въглища се съхраняват на специално обособена за целта площадка, отговаряща на изискванията в Условие 8.3.4.2 от КР.

Горивата - дърва се съхраняват на купи на специално обособени за целта открити площадки, съгласно Условие 8.3.4.2.1.

Операторът е разработил и утвърдил инструкция, съгласно Условие 8.3.4.4. за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират съгласно Условие 8.3.5.1. През 2015 г. не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

По Условие 8.3.6.1. докладваме, че през 2015 г. са извършени 12 проверки, относно съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията. Не са установени несъответствия с изискванията на разработената инструкция и не са предприемани коригиращи действия.

Изготвена е Оценка за безопасно съхранение на химични вещества и смеси, както и Инструкция за дейностите с опасни химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, която е задължителна за прилагане от отговорните лица.4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Комплексното разрешително вменява задължение на Оператора за извършване на собствен мониторинг на почви и шум. Изпусканите организирано вентилационни газове имат произход на газове, генерирани в работна среда и в КР няма поставени условия за извършване на емисионни измервания. Извършено е изчисляване на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух съгласно изискванията на Регламент 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

През отчетната 2015 година не е извъшван собствен мониторинг, поради това, че периодичността му за почви е веднъж на три години, а на шум – веднъж на две години.


4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

В Комплексното разрешително са поставени условия за докладване на годишните количества на замърсителите, изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г., относно създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци в количества над посочените в Регламента.

Годишните количества замърсители, изпускани от инсталацията в атмосферния въздух са изчислени по утвърдената методика по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества /замърсители/ в атмосферния въздух – CORINAIR- 2009 г.

Съгласно указанията на МОСВ, за сгради, които не са «нови източници на емисии» по смисъла на чл.1 т.16 на протокола към конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон, но прилагат една или повече от следните мерки:

- принудително сушене на сламенна постеля и торта в халетата, така че същата да е със сухо съдържание минимум 60-70%, или- редовно отстраняване на торта от халетата,

трябва да редуцират стойностите на емисионния фактор на замърсителя амоняк с 20%. Тъй като тези 20% съставляват 0.12 кг/амоняк/място/годишно, при утвърден в Единната методика за инвентаризация на емисиите от вредни вещества във въздуха емисионен фактор за амоняка 0.6 кг/амоняк/годишно/място при отглеждане на бройлери, то стойността на редуцирания с 20% ЕФ ще бъде: 0.6 - 0.12 = 0.48 кг/амоняк/място/годишно.

Тъй като Операторът прилага мярката по „редовно отстраняване на торта от халетата", то считаме, че е коректно при изчисляване на количествата замърсител Амоняк да се използва редуцирания емисионен фактор.

На територията на площадката не се образуват промишлени отпадъчни води. Операторът отвежда самостоятелен поток битово-фекални отпадъчни води (формирани от битовите сгради) в 2 бр. водоплътни ями.

От дейността на инсталацията няма пренос и изпускане на замърсители в почвата, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 г. Няма пренос извън площадката на опасни и неопасни отпадъци над пределните количества, определени в Регламента, поради това няма данни за докладване по Условие 11.9.7.


4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

На площадката на птицефермата няма пречиствателни съоръжения за отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух. В КР не са поставени условия за извършване на емисиионни измервания.

По Условие 9.6.4 от Комплексното разрешително докладваме следната информация:

Работата на инсталацията през 2015 г. се осъществява единствено при използване на вентилационните системи и изпускащи устройства, посочени в Таблици 9.1. и 9.2. на разрешителното при спазване на Условие 9.1.1.

Комплексното разрешително не вменява задължение на Оператора да измерва и/или изчислява дебитите на устройствата, посочени в Условие 9.1.1. Това са 20 броя стационарни вентилационни уредби с проектна работна мощност 11 301 Nm3/h и 20 броя изпускащи устройства на печки. Данните са снети от проектната документация на вентилаторите. Дебитите се влияят единствено от мощността на електродвигателите и по друг начин е невъзможно да бъдат променяни. Тъй като за докладваната година не са извършвани промени и реконструкции във вентилационната уредба и печките, то е налице и съответствие с Условие 9.1.1, т.е. няма превишения на дебитите.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им, съгласно Условие 9.2.2. За 2015 г. са извършени 12 проверки относно наличие на неорганизирани емисии в атмосферата, като не са отчетени несъответствия.

Във връзка с изпълнение на Условие 9.2.3. Операторът прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. През отчетния период на 2015 г. са извършени 12 проверки, при които не са регистрирани несъответствия.

С цел изпълнение на Условие 9.3.3. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

През отчетния период на 2015 г. са извършени 12 проверки, при които не са регистрирани несъответствия.

По Условие 9.6.4., във връзка с Условие 9.6.2., докладваме, че през отчетния период на 2015 г. не са регистрирани неорганизирани емисии и неприятни миризми във въздуха от работата на инсталацията. Изпълняват се всички предвидени мерки за предотвратяване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества на площадката.

По Условие 9.6.4., във връзка с Условие 9.6.3., докладваме, че през 2015 г. не са постъпвали оплаквания за миризми, в резултат на дейността на инсталацията.

Резултатите от изчисленията на годишните количества замърсители съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са отразени в Таблица 1 на ГДОС /по Условие 9.6.1/.

Резултатите от изчисленията на годишните количества замърсители във въздуха за производство на единица продукт са отразени след Таблица 1 на ГД /по Условие 9.6.5/.


4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Характерът на технологичния процес на отглеждане на бройлери е такъв, че не се генерират производствени отпадъчни води.

На площадката се генерират само битово-фекални води, които се заустват в 2 бр. водоплътни ями. При запълване периодично те се почистват, съгласно сключен договор с фирма „Ти енд Джи – Мастер Клийн“ ЕООД, гр. Хасково.

По изпълнение на Условие 10.3. Операторът прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на птицефермата. През 2015 г. не са установени течове и съответно не са предприемани коригиращи действия.

По изпълнение на Условие 10.3.1. Операторът прилага инструкция за периодична проверка и почистване на водоплътните ями за битово-фекални отпадъчни води. За отчетния период на 2015 г. са образувани общо 4 м3 отпадъчни води във водоплътните ями. За периода на докладване е извършвано два пъти почистване на 2-те ями – през месец април и през месец август.

Водят се записи, съгласно Условия 10.4.1. и 10.4.2. - за документиране на резултатите от извършените проверки. За периода на докладване Операторът е извършил по 12 проверки за състоянието на канализационната система и на водоплътните ями. Не са установени несъответствия и не се прадприемани коригиращи действия.

На площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в повърхностни водоприемници. Такива не съществуват в близост до площадката.


4.4. Управление на отпадъците

На площадката от работата на инсталацията през 2015 г. са генерирани следните видове и количества отпадъци /Условие 11.9.2/:Отпадък

Код

Количество, t/y

Метални отпадъци

02 01 10

0

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли

(с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)10 01 01

38 м3

/26,7 т/


Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

0

Пластмасови опаковки

15 01 02

0

Опаковки от дървесни материали

15 01 03

0

Стъклени опаковки

15 01 07

0

Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в кода 16 02 15

16 02 16

0,02

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

0

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

226 бр.

/42 кг/


Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 01 07

0

Смесени битови отпадъци

20 03 01

2,4

Утайки от септични ями

20 03 04

0

Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> dokumenti-15
dokumenti-15 -> Регионално депо за битови отпадъци “панагюрище”
godishni-dokladi-14 -> Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
r-r -> Защита радиоастрономической службы в полосе частот 1400–1427 мгц от нежелательных излучений фидерных линий псс, которые могут работать в полосах частот 1390–1392 мгц (Земля-космос) и 1430–1432 мгц
r-r -> Рекомендация мсэ-r p. 833-6 Ослабление сигналов растительностью
godishni-dokladi-14 -> „регионално депо за отпадъци – горна малина


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет