„жюлив” оод, площадка с. Войводово


Таблица 4. Образуване на отпадъцижүктеу 0.57 Mb.
бет4/4
Дата03.04.2019
өлшемі0.57 Mb.
түріДоклад
1   2   3   4

Таблица 4. Образуване на отпадъциОтпадъкКод

Годишно количество

Годишно количество за единица продукт

Временно съхранение на площадката*


Транспортиране -

собствен транспорт/

външна фирма

Съответ

ствие

Количества

определени с КР

Реално измерено

Количества

определени с КР

Реално измерено

Метални отпадъци

02 01 10

0,1 t/y

0 t/y

-

-

1

Не е извършвано транспортиране през 2015 г.

да

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли

(с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)10 01 01

300 m³/y

38 m³/y

/26,7 т/у/-

-

2

Външна фирма

да

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

0,1 t/y

0 t/y

-

-

-

Не е извършвано транспортиране през 2015 г.

да

Пластмасови опаковки

15 01 02

0,15 t/y

0 t/y

-

-

-

Не е извършвано транспортиране през 2015 г.

да

Опаковки от дървесни материали

15 01 03

0,2 t/y

0 t/y

-

-

-

Не е извършвано транспортиране през 2015 г.

да

Стъклени опаковки

15 01 07

0,05 t/y

0 t/y

-

-

-

Не е извършвано транспортиране през 2015 г.

да

Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15

16 02 16

0,03 t/y

0,020 t/y

-

-

1

Не е извършвано транспортиране през 2015 г.

да

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

2 бр.

0 бр.

-

-

-

Не е извършвано транспортиране през 2015 г.

да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

260 бр.

226 бр.

-

-

1

Външна фирма

да

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 01 07

0,6 t/y

0 t/y

-

-

-

Не е извършвано транспортиране през 2015 г.

да

Смесени битови отпадъци

20 03 01

2,5 t/y

2,4 t/y

-

-

-

Външна фирма

да

Утайки от септични ями

20 03 04

20 m³/y

0 m³/y

-

-

-

Не е извършвано транспортиране през 2015 г.

да

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци


Отпадък


Код

Оползотво

ряване

на площадката

Обезвреждане

на

площадката


Име на външната фирма

извършваща

операцията по оползотворяване/

обезвреждане


Съответ

ствие

Метални отпадъци

02 01 10

не

не

-

да

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли

(с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)10 01 01

не

не

Депо за ТБО Хасково

30,3 т

/43 м3/

да

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

не

не

-

да

Пластмасови опаковки

15 01 02

не

не

-

да

Опаковки от дървесни материали

15 01 03

не

не

-

да

Стъклени опаковки

15 01 07

не

не

-

да

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

не

не

-

да

Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15

16 02 16

не

не

-

да

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

не

не

-

да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

не

не

„Балбок Инженеринг” АД

0,046 t

да

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 01 07

не

не

-

да

Смесени битови отпадъци

20 03 01

не

не

Депо за ТБО Хасково

2,4 т

да

Утайки от септични ями

20 03 04

не

не

-

даТаблица 6. Шумови емисии

През отчетната година не е извършван мониторинг, поради това, че периодичността му е веднъж на две години.Място на измерването

Ниво на звуково налягане в dB(A)

Измерено през деня/нощта

Съответствие


Таблица 7. Опазване на подземните води - Не е приложимо

Показател

Точка на пробовземане

Концентрация

в подземните води,

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на

мониторинг

СъответствиеТаблица 8. Опазване на почви – няма данни за докладване за 2015 г., поради това че не е извършван мониторинг. Периодичността му е веднъж на три години.

Показател

Концентрация в почвите (базово състояние),

съгласно КР

Пробовземна точка

Резултати от

мониторинг

Честота

на

мониторинг

Съответст

вие

pH


7,65±0,36

1 /0-10см/

-

Веднъж на 3 години

-

7,65±0,36

1 /10-40см/

-

Веднъж на 3 години

-

7,47±0,35

3 /0-10см/

-

Веднъж на 3 години

-

7,45±0,35

3 /10-40см/

-

Веднъж на 3 години

-

Общ азот


2,12±0,45 g/kg

1 /0-10см/

-

Веднъж на 3 години

-

2,57±0,54 g/kg

1 /10-40см/

-

Веднъж на 3 години

-

2,67±0,57 g/kg

3 /0-10см/

-

Веднъж на 3 години

-

2,75±0,57 g/kg

3 /10-40см/

-

Веднъж на 3 години

-

Фосфати


3475,85±652,77 mg/kg

1 /0-10см/

-

Веднъж на 3 години

-

3474,47±652,51 mg/kg

1 /10-40см/

-

Веднъж на 3 години

-

6531,49±1226,61 mg/kg

3 /0-10см/

-

Веднъж на 3 години

-

6749,95±1267,64 mg/kg

3 /10-40см/

-

Веднъж на 3 години

-Таблица 9. Аварийни ситуации – през докладвания период не са възниквали аварийни ситуации

Дата на

инцидента

Описание

на

инцидента

Причини

Предприети

действия

Планирани

действия

Органи, които

са уведомени

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

Дата на

оплакването или възражението

Приносител на оплакването

Причини

Предприети

действия

Планирани

действия

Органи, които

са уведомениПрез отчетната 2015 г. на площадката не са допуснати и регистрирани аварийни ситуации в инсталацията. В дружеството няма постъпили и регистрирани оплаквания и възражения. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПОРАЗУМЕНИЕ С „Градус 2“ ООД ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТРАБОТЕНА ТОРОВА ПОСТЕЛЯЖюлив” ООД, площадка с. Войводово


Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> dokumenti-15
dokumenti-15 -> Регионално депо за битови отпадъци “панагюрище”
godishni-dokladi-14 -> Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
r-r -> Защита радиоастрономической службы в полосе частот 1400–1427 мгц от нежелательных излучений фидерных линий псс, которые могут работать в полосах частот 1390–1392 мгц (Земля-космос) и 1430–1432 мгц
r-r -> Рекомендация мсэ-r p. 833-6 Ослабление сигналов растительностью
godishni-dokladi-14 -> „регионално депо за отпадъци – горна малина


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет