Кабулова Сауле Жакановна Преподавателя Кабуловой Сауле Жакановны «Математика» пәні бойынша жұмыс бағдарламасыДата25.04.2019
өлшемі229 Kb.
#117028
түріЖұмыс бағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


Павлодар технологиялық колледжі
Министерство образования и науки Республики Казахстан

Павлодарский технологический колледж
Бекітемін

Дир. ОІ жөніндегі орынбасары

__________ Ш.У.Бектұрғанова

2016ж. «________» _________


Оқу жұмыс бағдарламасы

Рабочая учебная программа
Оқытушы Кабулова Сауле Жакановна

Преподавателя Кабуловой Сауле Жакановны


«Математика» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Рабочая программа разработана на основании типовой программы по дисциплине «Математика»


2015 ж. «24» 08 тіркеу № 4204

Регистрационный № 4204 от «24» 08 2015 г.


1226000 «Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және өндірісті ұйымдастыру» мамандығы үшін

Для специальности 1226000 «Технология и организация производства продукции предприятий питания»


Оқыту сағаттарын бөлу

Распределение учебного временикурс

Барлық сағат/всего часов

Оның ішінде/из них

Теориялық сабақ/теоретических занятий

Сем.№1

Сем.№2

1

116

76

40

2

18

18
Топтарда оқылатын пән

Предмет изучается в группахОқу жылы/учебный год

Курстың нөмірі/номер курса

Топтың шифрі/шифр группы

2016-2017

I

П-12

2017-2018

II

П-22

Жалпы білім беретін пәндердің циклдік-әдістемелік комиссиясы отырысында қаралды

2016 ж. «____» _________ № ___ хаттама

ЦӘК төрайымы __________/С.Ж. Кабулова/Жұмыс бағдарламасының құрылымы


1

Түсіндірме жазба


3-4

2

Тақырыптық жоспар


5-7

3

Оқу бағдарламасының мазмұны


8-10

4

Дидактикалық прцесстің мақсаты


11-16


5
6

Бақылау тапсырмасы
Әдебиет

17
18


11

1.Түсіндірме жазба.

«Математика» пәнінің оқу бағдарламасы техникалық және кәсіптік білім мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа ( 23.08.2012 ж № 1080 ҚР қаулысы ) және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 03.04.2013 ж №115, тіркеу 24.08.2015 ж №4188 бұйрығымен бекітілген, жалпы орта білім беру деңгейінде «Математика» пәнінен типтік оқу бағдарламасы негізінде орта білімнің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.

Жалпы көлемі – 134 сағат, оның ішінде:


 • теориялық сабақ – 134 сағат,

 • практикалық сабақ – 0 сағат,

 • Бақылау жұмысы – 1,

 • Емтихан – 1.

Оқыту мақсаты: білім алушылардың математиканың базалық негіздерін меңгеру, олардың математикалық тілді игеру; математикалық шығармашылыққа қызығушылығын, математикалық қабілеттерін және математикалық интуициясын дамыту.

Математика курсының негізгі міндеттеріне мыналар жатады:

- Жеке тұлғаның зияткерлік қасиеттерін дамытуға бағытталған математика негіздерін сапалы меңгеруге жағдай жасау;

- Математика туралы жалпы адамзат мәдениетінің бір бөлігі ретінде және қазіргі заманауи қоғамдағы оның мәнділігін ұғындыру; математиканың қолдану аясы туралы білім алушыларға мағлумат беру;

- Математика есептерін шешуде жаңа әдістерді меңгеру, заманауи деңгейде аралық пәндерді меңгеру үшін нақты математикалық білімді игеру; тәжірибе жүзінде математикалық білімді қолдану дағдысы мен білігін дамыту;

- Заманауи қоғамда адам өміріне қажетті практикалық мәселелерді шешу мен жалпы бағдарға қажеттіойлау қасиеттерін қалыптастыру;

- Нақты үрдістер мен құбылыстар, оқу және теориялық мәселелерді зерттеу, қолданбалы есепті шешуде қандайда бір нақты жағдайда математикалық моделді түсіну мен құруға дағдыландыру.

Математика курсына геометрия негіздері еңгізілген.

Геометрия - бұл математиканың бір бөлігі, ол қоршаған ортаның кеңістіктік формаларын моделдеуші ғана емес, сонымен қатар оның қасиеттер арасындағы логикалық байланыс орнатушы. Геометрия курсын оқыту мақсаты барлық білім алушыларға геометрия саласында, болашақ кәсіби іс-әрекетінде және де білімін ары қарай жалғастыруда қажетті деңгейдегі математикалық дайындықпен қамтамасыз ету.

Геометрия курсын оқыту зияткерлі жеке тұлғаны тәрбиелеу мақсаттарын іске асыруға бағытталған:

- кеңістік туралы ұғымы мен кеңістіктік қиялын дамыту;

- кеңістіктегі денелерді бейнелеу дағдысын дамыту;

- графикалық сауаттылық пен эстетикалық талғамды дамыту;

- геометриялық білім негізінде практикалық және математикалық іс - әрекеттер дағдысын дамыту;

- жазықтағы және кеңістіктегі геометриялық фигураларды сызбадағы бейнесіне қарай тану білігі мен дағдысын дамыту;

- геометриялық есептерді шешуде алгебра және тригонометрияны қолдану дағдысы мен білігін дамыту;

- өткізілген зертеулерді бейнелеу, түсіндіру мен пайымдауда геометриялық модельдер мен көрнекілік құралдарын қолдану мен түсіне білу дағдысын дамыту.

Бағдарламада материялды оқуда сабақтастық, сонымен қатар физика, химия, биология, география пәндерімен пәнаралық байланыс қарастырылған.Бағдарлама техникалық және кәсіптік оқу орындарындағы математикалық білім берудің бірегей талаптарын ескере отырып құрастырылған.

2. Тақырыптық жоспар


Сабақтың р/с

п/п урока

Бөлімдер мен тақырыптардың аттары

Наименование разделов и тем

Сағат саны

Кол -во часов

Теор

Теор

Тәжірибе

Практ

1

Кіріспе.

2
1 тарау. Теңдеу, теңсіздік, теңдеу мен теңсіздік жүйелері

2

Теңдеу. Теңсіздік. Екі теңдеулер жүйесі

2
3

Бақылау жұмысы

2
4

II және III-ші ретті анықтауыштар. Екі теңдеулер жүйесін Крамер формуласы бойынша шешу.

2
5

Үш теңдеулер жүйесін Крамер формуласы бойынша шешу.

2
2 тарау. Функция және оның графигі

6

Сандық функция

2
7

Кері функция

2
8

Функцияның нүктедегі шегі. Шектер туралы теоремалар.

2
9

Шексіздіктегі функция щегі.

2
10

Бақылау жұмысы.

2
3 тарау. Көрсеткіштік, логарифмдік және дәрежелік функциялар

11

Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі

2
12

Көрсеткіштік теңдеулерді, теңсіздіктерді және олардың жүйелері

2
13

Санның логарифмі. Логарифмнің қасиеттері.

2
14

Логарифмдік функция, оның қасиеттері және графигі

2
15

Логаримфдік теңдеулер және олардың жүйелері.

2
16

Логарифмдік теңсіздіктер

2
17

Дәрежелік функция және оның қасиеттері.

2
18

Бақылау жұмысы

2
4 тарау. Тригонометриялық функциялар.

19

Қосынды және айырым түрінде берілген тригонометриялық функцияларды көбейтінді түріне келтіру

2
20

Көбейтінді түрінде берілген тригонометриялық функцияларды қосынды немесе айырым түріне келтіру

2
21

Тригонометриялық функциялардың негізгі қасиеттері мен графиктері

2
22

Кері тригонометриялық функциялар.

2
23

Қарапайым тригонометриялық теңдеулер және оларды шешу

2
24

Есеп шығару

2
25

Тригонометриялық теңдеулерді және теңдеулер жүйесін шешу әдістері

2
26

Тригонометриялық теңдеулер жүйесін шешу

2
27

Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу

2
5 тарау. Кеңістіктегі координаталар мен векторлар.

28

Кеңістіктегі векторлар. Векторларға амалдар қолдану

2
29

Кеңістіқтегі тік бұрышты координаттар. Координаталары берілген векторларға амалдар қолдану.

2
30

Тузудың теңдеуі

2
6 тарау. Туынды .

31

Туындының анықтамасы.

2
32

Туындыны табу ережелері

2
33

Күрделі функцияның туындысы

2
34

Тригонометриялық, кері тригонометриялық функциялардың туындысы. Дәрежелік, көрсеткіштік,логарифмдік функциялардың туындысы

2
35

Функция графигіне жургізілген жанама

2
36

Функцияның өсуінің, кемуінің және таңба тұрақтылығының белгілері. Функцияның экстремумдары.

2
37

Бақылау жұмысы

2
38

Қорытынды сабақ

2
39

Бірінші ретті туынды арқылы функцияны экстремумға зерттеу.

2
40

Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері

2
41

Екінші ретті туынды арқылы функцияны экстремумға зерттеу

2
7 тарау. Алғашқы функция және интеграл.

42

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл.

2
43

Анықталмаған интегралды табу.

2
44

Қисықсызықты трапецияның ауданы

2
45

Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы

2
46

Анықталған интеграл арқылы фигуралар ауданын есептеу

2
47

Бақылау жұмысы

2
8 тарау. Стереометрия аксиомалары. Түзу мен жазықтықтардың параллель және перпендикуляр болуы.

48

Стериометрияның аксиомалары мен олардан шығатын салдар

2
49

Тузу мен жазықтықтың параллельдігі. Жазықтардың параллельдігі.

2
50

Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Жазыктардын перпендикулярлыгы.

2
51

Перпендикуляр және көлбеу.

2
9 тарау. Көпжақтар. Айналу денелері.

52

Көпжақ. Призма. Параллелепипед.

2
53

Пирамида. Қиық пирамида

2
54

Дұрыс көпжақтар

2
55

Цилиндр.

2
56

Конус. Шар.

2
57

Бақылау жұмысы

2
58

Корытынды сабак

210 тарау. Дене көлемдері.59

Қайталау

2
60

Бақылау жұмысы

2
61

Көлем ұғымы. Параллелепипедтің көлемі Призманың көлемі. Пирамиданың көлемі

2
62

Цилиндрдің көлемі. Конустың көлемі. Шардың көлемі

2
63

Цилиндрдің бүйір бетінің ауданы .

2
64

Конустың бүйір бетінің ауданы. Сфераның ауданы.

211 тарау.Комбинаторика және Ньютон биномы. Ықтималдық.65

Комбинаториканың негізгі элементтері мен Ньютон биномы. Комбинаторика мен Ньтон биномын ықтималдықтар теориясында қолдану.

2
66

Ықтималдықтарды қосу және көбейту. Кездейсоқ шама. Таңдау әдісінің элементтері.

2
67

Бақылау жұмысы.

2Барлығы.

134

3. Оқу бағдарламасының мазмұны
1 тарау. Теңдеу, теңсіздік, теңдеу мен теңсіздік жүйелері.

Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Мәндес теңдеулер. Теңдеу қасиеттері. Теңдеу турлері.

Сызықтық теңдеу, квадраттық теңдеу және оған келтірілген теңдеу. Рационал - бөлшекті теңдеу.

Теңсіздік. Теңсіздік шешу. Теңсіздік қасиеттері.

Теңдеу мен теңсіздік жүйелері. Шешу амалдары, геометриялық интерперетация.

ІІ және ІІІ ші ретті анықтауыштар. Екі(үш) теңдеулер жүйесін Крамер формуласы әдісімен шешу.2 тарау. Функция және оның графигі.

Сандық функция. Берілу тәсілдері. Функцияның графигі.

Функциялардың графиктерін қарапайым түрлендіру. Функцияның монотондығы, шектілігі және жұптылығы, тақтылығы мен периодтылығы. Кері функция. Функцияның нүктедегі шегі. Шектің негізгі қкасиеттері. Функцияның нуктедегі және жиындағы үзіліссіздігі. Шектер туралы теоремалар. Шексіздіктегі функция шегі. Екі тамаша шек. Шектерді табу.
3 тарау. Көрсеткіштік, логарифмдік және дәрежелік функциялар.

Нақты көрсеткішті дәрежеде және оның қасиеттері. Логарифм. Ондық және натурал логарифм. Көрсеткіштік және логарифмдік өрнектердің мәндерін есептеу. Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері мен графигі. Қарапайым және оларға келтірілген көрсеткіштік теңдеулер мен теңсіздіктерді, олардың жүйелерін шешу. Логарифмдік функция. Логарифмдік функцияның қасиеттері мен графигі. Қарапайым және оларға келтірілген логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктерді, олардың жүйелерін шешу.4 тарау.Тригонометриялық функциялар.

Қосынды және айырым түрінде берілген тригонометриялық функцияларды көбейтінді түріне келтіру. Көбейтінді түрінде берілген тригонометриялық функцияларды қосынды немесе айырым түріне келтіру.

Тригонометриялық функциялардың негізгі қасиеттері мен графиктері. Кері тригонометриялық функциялар. Қарапайым тригонометриялық теңдеулер және оларды шешу. Тригонометриялық теңдеулер мен олардың жүйелерін шешу әдістері. Функциялардың дәрежесін төмендету арқылы шешілетін тригонометриялық теңдеулер. Біртектес тригонометриялық теңдеулерді шешу. Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу. Тригонометриялық теңсіздіктер жүйесін шешу.
5 тарау. Кеңістіктегі координатала мен векторлар.

Жазықтықтағы және кеңістіктегі векторлар. Векторларға амалдар қолдану.

Векторларды жіктеу. Вектор проекциясы. Векторлар қосындысының проекциясы туралы теорема. Жазықтықтағы және кеністіктегі тікбұрышты координатта жүйесі.

Координаталары берілген векторларға амалдар қолдану, векторлардың ұзындығын, формуласы, векторлардың арасындағы бұрыштың шамасын және екі нүктенің арақаштығының есептеу формулалары. Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. Векторлардың скаляр көбейтіндісі.

Түзүдің теңдеуі. Бір нүктеден, екі нүктеден өтетін түзүлердің теңдеулері. Кесіндідегі түзудің теңдеуі. Берілген нүкте арқылы өтетін, нормалды және бағыттауыш векторы бар түзудің теңдеуі. Түзүлердің арасындағы бұрыш. Түзүлердің өзара параллель және перпендикуляр болу шарттары.

6 тарау.Туынды.

Туындының анықтамасы және оның физикалық, геометриялық мәғынасы. Туындыны табу ережелері.

Натурал көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы.

Косындының, көбейтіндінің, бөлшектің туындысы. Күрделі функцияның туындысы. Тригонометриялық, кері тригонометриялық функциялардың туындысы. Дәрежелік, көрсеткіштік, логарифмдік функциялардың туындысы. Функцияның графигіне жүргізілген жанама. Екінші ретті туынды және оның физикалық мағынасы. Функцияның өсуінің, кемуінің және таңба тұрақтылығының белгісі. Функцияның экстремумдары. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері. Бірінші және екінші ретті туынды арқылы функцияны экстремумге зерттеу. Күрделі функцияның дифференциалы.


7 тарау. Алғашқы функция және интеграл.

Алғашқы функция. Анықталмаған интергал және оның қасиеттері. Анықталмаған интегралды табу.

Анықталған интеграл және оның геометриялық мағынасы. Анықталған интегралдың негізгі қасиеттері және оны есептеу.

Анықталған интнграл арқылы фигуралар ауданын есептеу.


8 тарау. Стериометрия аксиомалары. Түзү мен жазықтықтардың параллель және перпендикулярлығы.

Стереометрияның аксималары мен олардан шығатын салдарлар. Берілген нүкте мен түзу арқылы және берілген үш нүкте арқылы өтетін жазықтықтың бар болуы. Түзу мен жазықтардың параллельдігі. Түзу мен жазықтықтың параллельдік белгісі. Жазықтықтардың параллельдігі. Берілген жазықтыққа параллель жазықтықтың бар болуы. Параллель прекциялау және оның қасиеті. Кеңістіктік фигураларды бейнелеу. Түзү мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Перпендикуляр түзу мен жазықтық салу. Перпендикуляр түзу мен жазықтықтың қасиеттері. Түзу мен жазықтықтың өзара параллель және перпендикуляр болуы арасындағы байланыс. Перпендикуляр және көлбеу. Түзү мен жазықтық арасындағы бұрыш.9 тарау. Көпжақтар. Айналу деңелері.

Фигуралардың тендігі. Дене және оның беті. Көпжақтар. Дұрыс көпжақ туралы ұғым. Призма, тік призма.. Параллелепипед, тік параллелепипед және оның қасиеттері. Пирамида. Пирамиданың параллель қималарының қасиеттері. Қиық пирамида. Дұрыс пирамида. Дұрыс көпжақтар. Цилиндр. Конус. Конус пен цилиндрдің жазықтықпен қимасы. Қиық конус. Цилиндрдің, конустың, қиық конустың осьтік қималары. Қиық конустың осьтік қимасы.

Шар. Шардың жазықтықпен қимасы. Шар симметриясы. Екі сфераның қиылысуы. Шарға жанама жазықтық. Іштей және сырттай сызылған көпжақтар.
10 тарау. Дене көлемдері.

Дененің көлемі. Призманың, тік және көлбеу параллелепипедтің, пирамиданың және қиық пирамиданың көлемдері. Цилиндрдің, конустың, қиық конустың, шардың, шардың бөліктерінің көлемдері.

Дененің бетінің ауданы. Призманың, пирамиданың, қиық пирамиданың аудандары. Цилиндрдің, конустың, қиық конустың, шардың бүйір бетінің аудандары.
11 тарау. Комбинаторика және Ньютон биномы.Ықтималдық.

Комбинаториканың негізгі элементтері. Орналастырулар, алмастырулар және терулер. Ньютон биномы және оның қасиеті. Комбинаторика мен Ньютон биномының ықтималдық теориясында қолданылуы. Бернулли теоремасы. Ықтималдықтарды қосу және көбейту. Кездейсоқ шама. Таңдау әдістерінің элементтері.


4. Дидактикалық процесстің мақсаты
Сағат

саны

Негізгі сұрақта,

Тақырыптар

Дидактикалық процесстің мақсаты

Әдістемелік

Комплекс

құрамы

түсініктер

Білімдері

Икемділігі

Дағдылары

1

10

Теңдеу, теңсіздік, теңдеу мен теңсіздік жүйелері.

Теңдеу, теңсіздік, теңдеу мен теңсіздік жүйелері туралы.

Негізгі теңдеу, теңсіздік түрлері,теңдеу мен теңсіздік жүйелері;

ІІ мен ІІІ-ші ретті анықтауыштардың қасиеттерін;

Крамер формуласын білу


Теңдеу, теңсіздік, теңдеу мен теңсіздік жүйелері шешу;

Крамер формуласы арқылы теңдеулер жүйесін шешуТеңдеу, теңсіздік, теңдеу мен теңсіздік жүйелері шешуі;

Крамер формуласы арқылы теңдеулер жүйесін шешуіӨ-5

2

10

Функция және оның графигі.

Функция, олардың қасиеттері және графиктері

туралы.


Функцияның анықталу облысын таба білу;

Функцияның шегін есептеп білуФункцияның әртүрлі берілу тәсілдерін қолдану; функциядардың графиктерін салу және негізгі қасиеттерін анықтай білу


Функцияның әртүрлі берілу тәсілдерін қолдануі; функциядардың графиктерін салуы және негізгі қасиеттерін анықтай білуі

Т-1

Ө-6-10


3

16

Көрсеткіштік,логарифмдік және дәрежелік функциялар.

Көрсеткіштік,логарифмдік, функциялартуралы

Әртүлі негіздегі көрсеткіштік және логарифімдік функциялардың графиктерін сала білу,графиктері бойынша негізгі қасиеттерін көрсете білу.

Әртүлі негіздегі көрсеткіштік және логарифімдік функциялардың графиктерін салу,графиктері бойынша негізгі қасиеттерін көрсету

Әртүлі негіздегі көрсеткіштік және логарифімдік функциялардың графиктерін, салуы,графиктері бойынша негізгі қасиеттерін көрсетуі.

Т-2-3

Ө-12


Ө-13

Ө-22


4

18

Тригонометриялық функциялар.

Тригонометриялық функциялар туралы

Көрсетілген дәлдік бойынша тригонометриялық функцияның мәнін есептей білу.

Тригонометриялық функциялардың графиктерін сызба білу және график бойынша функцияның негізгі қасиеттерін көрсете білу;

Күрделі емес тригонометриялық теңдеулерді шеше білу


Көрсетілген дәлдік бойынша тригонометриялық функцияның мәнін есептеу.

Тригонометриялық функциялардың графиктерін сызба білу және график бойынша функцияның негізгі қасиеттерін көрсету;

Күрделі емес тригонометриялық теңдеулерді шешу


Көрсетілген дәлдік бойынша тригонометриялық функцияның мәнін есептеуі.

Тригонометриялық функциялардың графиктерін сызба білуі және график бойынша функцияның негізгі қасиеттерін көрсетуі;

Күрделі емес тригонометриялық теңдеулерді шешуі


Т-1

Т-2


Ө-1

Ө-11-13


5

6

Кеңістіктегі координаталар мен векторлар.

Векторлар мен координаттар туралы

Векторларрға қолданатын амалдарды шеше білу;

Екі белгісізді теңдеу арқылы берілген сызықтың графигін көрсете білу;

Түзүдің теңдеулер құра білу;

Сызықтық теңдеулер жүйесін шеше білу.Векторларрға қолданатын амалдарды шешу;

Екі белгісізді теңдеу арқылы берілген сызықтың графигін көрсету;

Түзүдің теңдеулер құру;

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешуВекторларрға қолданатын амалдарды шешуі;

Екі белгісізді теңдеу арқылы берілген сызықтың графигін көрсетуі;

Түзүдің теңдеулер құруы;

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешуі
СП-11-12

6

22

Туынды.

Туынды және оның қолдануы туралы

Күрделі функциялардың туындысын таба білу;

Бұрыштық коэффицентті таба білу және берілген нуктеде функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жаза біліп,бұрышын есептей білу;

Көпмүшелікті зерттеу және минимумын таба білу


Күрделі функциялардың туындысын табу;

Бұрыштық коэффицентті табу және берілген нуктеде функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жаза білу,бұрышын есептеу;

Көпмүшелікті зерттеу және минимумын табу


Күрделі функциялардың туындысын табуы;

Бұрыштық коэффицентті табуы және берілген нуктеде функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жаза білуі,бұрышын есептеуі;

Көпмүшелікті зерттеуі және минимумын табуы


Т-4-9

Ө-21-37


7

12

Алғашқы функция және интеграл.

Интеграл және оның қолдануы туралы

Негізгі қасиеттері арықылы және интегралдың формуласына келтіріп анықталмаған интегралды таба білу;

Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша анықталған интегралды есептей білу;

Қисық сызықты трапецияның ауданың есептей білу


Негізгі қасиеттері арықылы және интегралдың формуласына келтіріп анықталмаған интегралды табу;

Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша анықталған интегралды есептеу;

Қисық сызықты трапецияның ауданың есептеу


Негізгі қасиеттері арықылы және интегралдың формуласына келтіріп анықталмаған интегралды табуы;

Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша анықталған интегралды есептеуі;

Қисық сызықты трапецияның ауданың есептеуі


Т-5

П-7


Ө-1-9


8

8

Стериометрия аксиомалары. Түзу мен жазықтықтардың параллель және перпендикуляр болуы.

Кеністістіктегі тузүлер мен жазықтықтар туралы

Кеністіктегі түзүлердің перелледігін,түзү мен жазықтықтың,жазықктықтардың паралледігінің белгілерін және негізгі теоремалар арқылы айқындауын білу;

Жазықтықтардың өзара перпендикуляр белгісін қолдана білу қажет.Кеністіктегі түзүлердің перелледігін,түзү мен жазықтықтың,жазықктықтардың паралледігінің белгілерін және негізгі теоремалар арқылы айқындау;

Жазықтықтардың өзара перпендикуляр белгісін қолдануКеністіктегі түзүлердің перелледігін,түзү мен жазықтықтың,жазықктықтардың паралледігінің белгілерін және негізгі теоремалар арқылы айқындауі;

Жазықтықтардың өзара перпендикуляр белгісін қолдануыСП-9

9

14

Көпжақтар. Айналу денелері.

Геометриялық денелер мен беттер туралы

Геометриялық денелерді сыза білу;

Призманың,пирамиданың,цилиндрдың,конустың,қиық конустын негізгі элементтерін есептей алу;

Жоғарыда аталып көрсетілген көпжактар мен дөңгелек денелерге жүргізілген қималарды көрсете білу және ауданые есептей алу.


Геометриялық денелерді сызу;

Призманың,пирамиданың,цилиндрдың,конустың,қиық конустын негізгі элементтерін есептеу;

Жоғарыда аталып көрсетілген көпжактар мен дөңгелек денелерге жүргізілген қималарды көрсету және ауданые есептеу


Геометриялық денелерді сызуы;

Призманың,пирамиданың,цилиндрдың,конустың,қиық конустын негізгі элементтерін есептеуі;

Жоғарыда аталып көрсетілген көпжактар мен дөңгелек денелерге жүргізілген қималарды көрсетуі және ауданые есептеуі


М-1-6

Ө-1-16


ҚӨ-1-16

10

12

Дене көлемдері.

Геометриялық деңелердің көлемдері мен беттердің бетерінің аудандары туралы

Көпжақтар мен айналу денелерінің көлемдерін таба білу;

Олардың аудандарын есептей білу;

Айналмалы денелерге есеп шығара алу


Көпжақтар мен айналу денелерінің көлемдерін табу;

Олардың аудандарын есептеу;

Айналмалы денелерге есеп шығару


Көпжақтар мен айналу денелерінің көлемдерін табуі;

Олардың аудандарын есептеуі;

Айналмалы денелерге есеп шығаруы


М-1-6

Ө-18-32


ҚӨ-18-32

11

6

Комбинаторика және Ньютон биномы. Ық тималдық.

Ық тималдық және математикалық статистика туралы

Ық тималдықтың элементтерін қолдана білу.

Ық тималдықтарды қосу және көбейту есептей білу.

Кездейсоқ шаманың анықтамасың қолдана білу.

Тандау әдістерінің элементтерін қолдана білу.Ық тималдықтың элементтерін қолдану.

Ық тималдықтарды қосу және көбейту есептеу.

Кездейсоқ шаманың анықтамасың қолдану.

Тандау әдістерінің элементтерін қолдану.Ық тималдықтың элементтерін қолдануы.

Ық тималдықтарды қосу және көбейту есептеуі.

Кездейсоқ шаманың анықтамасың қолдануы.

Тандау әдістерінің элементтерін қолдануы.
5.Бақылау жұмысы


 1. Теңдеуді шеш:

1)

2)

3) sin2x – 2 sin x cos x – 3 cos2 x = 0

4) cos2x +2sin x cos x -3sin2 x = 0 1. Теңсіздікті шеш:

1)

2)

3) 4x – 14 ∙ 2x – 32>0

4) 9x – 6 ∙ 3x – 27>0 1. Берілген аралықтағы функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерің тап:

1)

2)

3) f(x) = x3 – 4x2 – 3x +12; [-1;4]

4) f(x) = 2x3 – 3x2 -12x +6; [-2;3] 1. Теңдеуді шеш:

1)

2)

3) log32 x + 2 log 3 x -3 = 0

4) log22 x + 4 log2 x +3 = 0 1. Мынадай сызықтармен шектелген фигураның ауданын тап:

1) и

2) и

3) y = x2 – 6 x + 8 и y = 0

4) y = x2 – 2 x – 3 и y = 0

6. Теңдеулер жүйесін шеш:

1) 3)


2) 4)


6. Әдебиет
Негізгі әдебиеттер:

 1. Алгебра және анализ бастамалары: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық./ А.Е.Әбілқасымова, З.А. Жұмағұлова, К.Д. Шойынбеко, В.Е. Корчевский. – Өнд. 3-бас. - Алматы: Мектеп , 2014.-184 б., сур.

 2. Алгебра және анализ бастамалары: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық./ А.Әбілқасымова, З. Жұмағұлова, А. Абдиев, В. Корчевский. – Өнд. 3-бас. - Алматы: Мектеп , 2015.-224 б., сур.

 3. Геометрия: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық./ И. Бекбоев, В. Гусев, Ж. Кайдасов, А. Абдиев. – Өнд., толықт. 3-бас. -Алматы: Мектеп, 2014.-104 б., сур.

 4. Гусев В., тб. Геометрия: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық./ В. Гусев, Ж. Кайдасов, Ә. Қағазбаева. – Өнд. 3-бас. -Алматы: Мектеп, 2015.-104 б., сур.

Қосымша әдебиеттер: 1. Пікір жазған Әбдімәжит Қоңырбайұлы. Алгебра және анализ бастамалары:Орта мектептән 10-11 кластарына арналған оқулық. / А.Н.Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын және басқалар.Редакциясын басқарған А.Н. Колмогоров.-Алматы Рауан,1992.-352 б.:, сур ISBN 5-625-01648-8.

 2. Погорелов А.В. Геометрия: Орта мектептің 7 - 11 сыныптарына арналған оқулық.3 бастылымы - Алматы: Рауан, 1997.-384 бет. сур. ISBN 5-625-03513-Х

Каталог: uploads -> doc -> 10e9
doc -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
10e9 -> Бордың шығу тарихы, қасиеттері, қолданылуы


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет