Катедра по германистика и скандинавистикажүктеу 135.32 Kb.
Дата21.02.2019
өлшемі135.32 Kb.
түріЛекции

КАТЕДРА ПО ГЕРМАНИСТИКА И СКАНДИНАВИСТИКА

Специалност: Немска филология и Немска филология с избираем модул "Скандинавски езици"/ образователно-квалификационна степен "бакалавър"

Дисциплина: Информатика

Хорариум и кредити: 30 часа лекции (2+0), 2 кредита

Преподавател: ас. Симеон Валентинов Хинковски/МЧО (титуляр), ас.Николина Маринова Искърова/МЧО (всеки по 30 ч. в група)

Ограничение за брой записани студенти: няма

Курс: 1 курсАнотация:

Курсът по Информатика във ФКНФ има за цел да разбие досегашните стереотипи и да обърне внимание на работата на студента с основни компютърно базирани софтуерни и хардуерни системи, чиято функция е улеснение на работата на бъдещите филолози и учители. Учебната програма е насочена към най-съвременните софтуерни и хардуерни пакети, които студентите използват в ежедневието си и цели да доразвие уменията им и да им даде една по-добра насоченост в търсенето на улеснения при самостоятелната им и/или групова дейност.

Целта е студентите да придобият знания и умения за работа с различни операционни системи; да създават, форматират и редактират текстови документи, електронни таблици, мултимедийни презентации, брошури и плакати; да търсят, намират и съхраняват информация от интернет източници.

Дисциплина: Реторика на Средните векове и Ренесанса

Хорариум и кредити: 30 часа лекции (2+0), 2 кредита

Преподавател: доц д-р Виржиния Радева

Ограничение за брой записани студенти: няма

Курс: 1 курс


Анотация:

Курсът  има за цел да запознае студентите с основните пероди от развитието на Реториката през Средните векове, основните реторически трактати на известни  философи от Франция,Германия , Англия и Русия, оказали влияне върху развитието на европейската култура и философия.


Дисциплина: Ханзата-фактор за развитието на общество и култура в Северна Европа

Хорариум и кредити: 30 часа лекции (2+0), 3 кредита

Преподавател:проф. д-р Богдан Мирчев

Ограничение за брой записани студенти: няма

Курс: 1, 2, 3, 4 курс

Същият лекционен курс се предлага за студенти от специалността „Немска филология” на немски език.


Анотация:

Лекционният курс е предвиден за студенти от бакалавърската степен на обучение от специалностите скандинавистика и немска филология, които имат изявен интерес към културната история и странознанието на скандинавските страни и на Германия. В рамките на лекционния цикъл посещаващите го студенти се запознават с организацията и дейността на Ханзата през дългия период на нейното съществуване(XII-XVIIв.). Анализират се формите на нейната трансформация – от взаимноизгодно обединение на търговци от пристанищни градове в Северна Германия за търговия в Северна Европа - към политически и военен съюз на градовете по крайбрежието на Балтийско и Северно морета. Особено внимание се обръща на влиянието на Ханзата върху материалната и духовната култура в северно-европейското пространство. Въз основа на културно-исторически реалии се откроява значението на Ханзата като важен фактор в развитието на специфичната култура на Северна Европа от късното Средновековие до нашето съвремие. В курса се представя и Новата Ханза, образувана през 1980 година и обединяваща днес 176 града от 16 държави, сред които и са много градове от Германия, Дания, Швеция, Норвегия и Финландия.

Дисциплина: Увод в инструменталната фонетика

Хорариум и кредити: 30 часа лекции (5 дена х 6 часа – блок-семинар), 3 кредита

Преподавател: д-р Бистра Андреева

Ограничение за брой записани студенти: 15

Курс: 1, 2, 3, 4 курс

Дисциплина: Странознание на Швейцария

Хорариум и кредити: 30 часа лекции (2+0), 3 кредита

Преподавател: проф. д-р Богдан Мирчев

Ограничение за брой записани студенти: няма

Курс: 2курс


Анотация:

Този курс е от цикъла културологични дисциплини за студенти германисти. Чрез него студентите-германисти ще бъдат запознати с най-значимото в политическата, икономическата и културната история на Швейцария, както и с нейното своеобразно държавно устройство. В лекциите се представя многоаспектно съвременната швейцарска действителност – федерализъм и субсидиарност, „швейцарският компромис”, „въоръжен неутралитет” и сигурност,икономика и банкова система, образователен модел, култура, изкуство, медии.


Дисциплина: Педагогика

Хорариум и кредити: 60 часа лекции (4+0), 4 кредита

Преподавател: доц. д-р Тони Манасиева

Ограничение за брой записани студенти: няма

Курс: 2курс
Анотация:
Лекционният курс има за цел да даде на студентите необходимите базисни знания и умения по дисциплината Педагогика в рамките на модула за придобиване на учителска правоспособност според основните държавни изисквания.
Курсът обхваща знания от областта на Увод в педагогиката и История на педагогиката, Теория на възпитанието и Дидактика (Теория на обучението). Специално място е отредено на актуалните проблеми, свързани със затруднената възпитаемост и обучаемост.
Целта е у студентите да се формира отношение към учителската професия, разбиране за възпитателните функции на учителя, за връзката между отделните възпитателни фактори (семейство, училище, масмедии, детски общности), за формите и методите на реализиране на учебно-възпитателния процес, както и на оценяване резултатите от него, за мястото на педагогическото познание в процеса на подпомагане развитието на личността.

Избираема дисциплина: Немски писателки по време на Ваймарската република

Дисциплина: Немски авторки по времето на Ваймарската република

Хорариум и кредити: 30 часа лекции (5 дена х 6 часа – блок-семинар), 3 кредита

Преподавател: проф. д-р Улрике Федер

Ограничение за брой записани студенти: 10

Курс: 2, 3, 4 курс
Анотация:

Ирмгард Койн, Вики Баум, Марилуизе Флайсер и Маша Калеко са част от групата на младите писатели, които в края на 20-те години и през 30-те години на ХХ век привличат вниманието със своите романи, статии, репортажи и драми. В текстовете си те изобразяват новия свят на труда и икономическите кризи, разтърсили епохата, но също и противоречието между големия град и провинциалните порядки, новото въодушевление и увлечение по спортните прояви и масовите изживявания. В житейските проекти на героините в романите на разглежданите писателки, в любовното изживяване непрестанно се тематизира и проблематизира образът на „новата жена”. На базата на литературните текстове и филмовите им варианти студентите ще бъдат въведени в света и проблематиката на този литературно-исторически период и в творчеството на представителни за него авторки.

Материалите за работа ще бъдат предоставени на студентите предварително, а курсът ще се проведе през м. май.
ПРОФИЛ: УЧИТЕЛ
ІV курсЗадължително избираеми дисциплини

Дейностноориентирано обучение (2+0), 2 кредита

1 гр. – проф. д-р Даниела Стойчева

Целта на лекционния курскъм дисциплината «Дейностноориентирано обучение по немски като чужд език» е да запознае студентите с основите, принципите и методите на дейностноориентираното обучение по немски като чужд език и да изгради умения за прилагането на различни дейностноориентирани методи в учебния процес.

В курса на обучение по дисциплината «Дейностноориентирано обучение по немски като чужд език» е предвидено самостоятелно разработване на учебно-методически единици с прилагане на дейностноориентирани методи.

В лекционния курс се разискват проблеми, свързани с функциите на дейностноориентираните методи в чуждоезиковото обучение, методическата организация на приложението им в практиката и ефективността от използването им.

Проверка и оценка на учебните постижения (2+0), 2 кредита

1 гр. – проф. д-р Даниела Стойчева

Целта на лекционния курскъм дисциплината «Проверка и оценка на учебните постижения» е да запознае студентите с функциите на проверката и оценката на учебните постижения, с взаимовръзката с учебните цели и с видовете и формите на оценяване и да изгради умения за самостоятелно разработване на езикови тестове.

В курса на обучение по дисциплината «Проверка и оценка на учебните постижения» са предвидени самостоятелни разработки на езикови тестове.

В лекционния курс на дисциплината«Проверка и оценка на учебните постижения» се разискват проблеми, свързани с критериите за изработване на езикови тестове и видовете тестови задачи за проверка и оценяване на рецептивните и продуктивните умения на учещите. Предмет на занятията са и европейските езикови сертификати (изпитите на Гьоте-институт, Австрийската езикова диплома, TELC и др.)
Преддипломна педагогическа практика (0+5), 2 гр., 5 кредита

гл. ас. Андрея Димитров Крупев

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 1997 година, чл. 9) обучението по учебната дисциплина “Преддипломната педагогическа практика“ се провежда на съответния език в определени базови училища.

Преддипломната педагогическа практика включва изнасяне на уроци и наблюдение, анализ и оценка на уроците изнесени от останалите колеги в групата. Осъществява под непосредственото ръководство на преподавател от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, осъществявани по време на преддипломната педагогическа практика, се развиват преподавателски умения. Студентите филолози се подготвят да бъдат учители по испански език.

В семинарите към дисциплината «Преддипломна педагогическа практика» се работи с дидактически материали и аудио-визуални технически средства. Целта е студентите да развият и усъвършенстват уменията си за подготовка, планиране и представяне на уроци по испански език и за анализ и оценка на наблюдаваните уроци по испански език.

В курса на обучение по дисциплината «Преддипломна педагогическа практика» са предвидени тематично ориентирани практически разработки разработки.

В семинарите придобитите в лекционния курс по „Методика на обучението по испански език” теоретични знания се използват практически за развитие и усъвършенстване на умения за подготовка и планиране на уроците, които студентът изнася и целенасочен и аргументиран анализ и оценка на наблюдаваните уроци.


Избираеми дидактически дисциплини (избират две дисциплини от всички предлагани)
Междукултурният подход в чуждоезиковото обучение(2+0), 1 гр., 2 кредита

1 гр. гл. ас. Андрей Крупев

Междукултурният подход се разглежда като естествено продължение на чужзоезиковата комуникативна дидактика, като нейна обогатена версия, съобразена с потребностите на учещите в съвременната епоха. Разглеждат се отношенията между комуникативния и междукултурния подход, както и различните аспекти на проявление на последния при планирането и провеждането на учебния процес (в плана на взаимодействието на целите, съдържанията и конкретното протичане на учебния процес). Върху основата на различни учебни пособия и на критичното осмисляне на програмните постановки се разработват идеи за практическото приложение на този подход в ЧЕО в различните степени на обучение.
Интернет информационни технологии в чуждоезиковото обучение(2+0), 2 кредита

ас. Симеон Хинковски

ас. Николина Искърова

Целта на лекционния курс е да запознае студентите с основните понятия и принципи на работа на компютърните мрежи, със средствата и възможностите за търсене и извличане за информация в Интернет, със структурата и оформлението на html документи, както и с някои уеб приложения, ориентирани за нуждите на образованието.

Целта е студентите да придобият знания и умения относно основните понятия и принципи при работа с html документи, да знаят и умеят да използват интрументите на различни софтуерни среди, както и да комбинират материали, изградени с различни приложения.

В лекционния курс ИИТ в ЧЕО се разискват проблеми, свързани с подбора и изграждането на материали за онагледяване на преподавания материал, а също така и на материали за проверка на знанията и уменията по чужд език.


Медиите в чуждоезиковото обучение(2+0), 2 кредита

1 гр. ас. Симеон Хинковски

Целта на лекционния курс към дисциплината «Медиите в чуждоезиковото обучение» е да запознае студентите с историята на медиите, начините на работа в тях, както и възможностите, които те предлагат в областта на чуждоезиковото обучение. Идеята за курса е провокирана от факта, че голяма част от медиите търсят за своите редакции именно хора с филологическо образование, които от своя страна, нямат почти никаква идея за работата в медийното пространство. Именно заради това, курсът е разделен условно на 2 части: теоретична част, която обхваща първите 5 лекционни часа, в която студентите се запознават с историята на медиите, сегашното положение на медийната система в страната. Втората, практическа част, обхващата останалата част от семестъра има за цел да даде възможност на студентите, чрез практическа работа в радио-студио, телевизионна практика и срещи с журналисти, да осмислят и разработят концепция за радио, видео или печатен материал, свързан с филологическите аспекти или преподаването на чужди езици, издържан в журналистически стил, така че да бъде добре възприет от публиката

В курса на обучение по дисциплината «Медиите в ЧЕО» са предвидени разработки на радио или телевизионна програма, статия за печатна медия, радио, видео или печатна статия или концепция по даден проблем.

В лекционния курс на дисциплината «Медиите в ЧЕО» се разискват проблеми, свързани с историята и съвременното състояние на медиите, начини за работа в медиите. Предмет на занятията са и практически занятия на студентите, в които те да разработят свои собствени материали от сферата на журналистическата практика, ориентирано към преподаването на чужди езици.
ПРОФИЛ ПРЕВОД
Дисциплина: Превод на административно-делови текстове (немски/български)

Хорариум и кредити: 30 ч. семинарно упражнение / 2 кр.

Преподавател: доц. д-р Ренета Михайлова Килева-Стаменова
Ограничение за брой записани студенти: няма

Курс: 4. курс, Профил ПреводАнотация:

Целта на обучението по дисциплината Превод на административно-делови текстове (немски/български)e да формира компетентност за предоставяне на преводачески услуги в областта на превода на административно-делови текстове в двойката езици немски/ български.

Студентите се запознават с административния контекст, в който се осъществява преводът на документи, както и с правната уредба на дейността на заклетия преводач в България и в немскоезичните страни. Представят се съществени за превода макро- и микротекстуални особеностите на широк набор от видове официални и частни документи - документи за гражданско състояние, съдебни документи, образователни документи, пълномощни, договори, удостоверения и др. Обобщават се прийоми при предаване в съответния целеви език на лични данни, наименования на институции, означения за служебни лица, административни единици, административни процедури и под., на стандартни формулировки, на синтактични особености, на съкращения, на нотариални и други заверки, на невербална информация.

След въведение в особеностите на административно-деловите текстове и на техния превод под формата на презентация от страна на преподавателя часовете по дисциплината протичат под формата на анализ и дискусия върху самостоятелно изготвени от студентите преводи (от немски на български и от български на немски език) на различни видове документи. Работи се с автентични текстове от преводаческата практика.

Заключителният контрол се осъществява чрез писмен изпит, включващ превод на документ (от немски на български език) от жанр, разглеждан по време на занятията.

В окончателната оценка по дисциплината тежестта на оценката за изготвянето на преводи на документи като домашно задание и за участието в тематичните дискусии в часовете е 30%, а на тази от писмения семестриален изпит 70%.

Дисциплина: Превод на юридически текстове (немски/български)

Хорариум и кредити: 30 ч.семинарно упражнение, 2 кр.

Преподавател: доц. д-р Ренета Михайлова Килева-Стаменова
Ограничение за брой записани студенти: няма

Курс: 4. курс, Профил Превод


Анотация:

Обучението по дисциплината Превод на юридически текстове (немски/български) има за цел да формира базова компетентност за предоставяне на преводачески услуги в областта на превода на юридически текстове в двойката езици немски/ български, да полажи основите на тематична, терминологична и текстова компетентност в областта на българското право и на правото на немскоезичните страни (преди всичко Германия и Австрия), както и да изгради елементи на компетентност за набяване на информация, необходима при превод на юридически текстове.

Студентите се запознават с разделението на правото на правни отрасли, със структурата на съдeбената система в България и немскоезичните страни, с характерни особености на юридическия език в съпоставителен план, със съдържателните и структурните специфики на различни видове правни текстове, които са сред най-често превежданите в двойката езици немски/ български (напр. съдебни решения, документация в рамките на международната правна помощ и др.). Представят се юридически речници, справочници и други информационни ресурси, както и методи за работа с тях, насочени към успешното им използване при изготвяне на преводи на юридически текстове от немски на български и от български на немски език.

Занятията по дисциплината Превод на юридически текстове (немски/български) започват с въведение в правната тематика и в особеностите на превода на юридически текстове. В тази фаза на обучението на студентите се възлагат различни задачи за самостоятелно развиване на тематичната компетентност в областта на правото и на специализираната езикова компетентност в двата работни езика, напр. аналитично четене на текстове, разясняващи основни понятия от различни отрасли на правото, съпоставка на структурата на съдилищните системи в България и немскоезичните страни и под.

Останалата основна част от часовете по дисциплината протича под формата на анализ, корекция и редактиране на самостоятелно изготвени от студентите като домашно задание преводи (от немски на български език и от български на немски език) на различни жанрове юридически текстове.

Заключителният контрол се осъществява под формата на писмен изпит, състоящ се в превод от немски на български език на юридически текст от разглеждан по време на упражненията жанр. В окончателната оценка по дисциплината тежестта на оценката за изготвянето на преводи на юридически текстове като домашно задание и за участието в тематичните дискусии в часовете е 30%, а на тази от писмения семестриален изпит 70%.


Дисциплина: Увод в техниките на симултанния превод 

Хорариум и кредити:60чсеминарно упражнение./ 4 кредита

Преподавател:ас. МариянаГеоргиева

Курс: 4ти курс - немскафилологияПредварителноизискване: Успешноположенизпитпо "Увод в теориятанапревода"
Анотация: ДисциплинатаУвод в техникитенасимултаннияпреводв рамкитенамодул „Преводаческипрофил” имазацелпрактическотозапознаваненастудентите с особеноститенатозивидустенпревод, както и формиранетонаосновниумения, техники и компетентности,  необходимизанеговотопрактикуване. Обучениетоцелидаразвие у студентитекомпетентностисвързани с критиченанализнатекста, компресия, перифразиране, извличаненаинформацияоттерминологичнибазиданни,  правилноразпределяненавниманиетоповременапревод и вероятностнопрогнозиране.

Дисциплина: Превод на литературни текстове (немски/български)

Хорариум и кредити:30чсеминарно упражнение (0+2), 2 кредита

Преподавател:гл. ас. д-р Христо Иванов Станчев

Курс: 4ти курс - немска филология


Дисциплина: Подготвителен курс за писмен държавен изпит по немскоезична литература


Хорариум и кредити: 10 ч. лекционни, 1 кредит

Преподавател: доц. дфн Майа Разбойникова-ФратеваКурсът е факултативен.
Анотация: 

Учебната дисциплина цели да обобщи в теоретичен и практически план натрупания от студентите опит за писане по зададена тема в областта на литературната история и теория и да ги подготви за успешно представяне на писмения ДИ по литература. Обобщават се методи на самоподготовка във връзка с характера на ДИ, разглеждат се начините на използване на литературно-историческата фактология, опресняване на знания и добавяне на ресурси, съчетаване на източници на информация, възможности за контекстуализация и др.С помощта на примерни задачи (напр. задавани в предишни години теми) се дискутират съдържателните и технически въпроси на създаването на академичен текст (практически подход към темата, възможности за контекстуализация, структуриране на работата, тактики на писане и др.). Чрез самостоятелни задачи студентите активират натрупани знания, аналитичните си умения и способността за прилагане на усвоените литературно-исторически и литературно-теоретични знания при създаването на собствен текст по зададена тема.

Каталог: index.php -> bul
bul -> Специалност Арменистика
bul -> Отчет за дейността на Факултета по класически и нови филологии
bul -> Конкурс по филология (стара френска литература) La poésie lyrique en France au Moyen âge du XII e au XV e
bul -> Циркулярно писмо
bul -> „Интерактивността в е-обучението по английски език за специални
bul -> Проучване на постметодическото състояние на обучението по английски като втори език. Педагогическа система
bul -> Конспект за докторантски конкурс по журналистика
bul -> Физика на високите енергии и елементарните частици
bul -> Физика на високите енергии и елементарните частици


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет