«Казчерметавтоматика» АҚ президенті, т.ғ. д., профессор Т. С. Намазбаевбет2/4
Дата24.09.2017
өлшемі0.55 Mb.
#1664
1   2   3   4

8

6/4
(КП)

РA 8 Бағдарламалау және автоматика модулі

A-OZhZh4309 «Ақпараттық-өлшеуіш желілері және жүйелері» 2-0-2-7

Пререквизиттер:

EN 2205 1-1-1-3

AOTEK 2203 1-0-2-4

AOTMZhZh 3306 2-1-1-6

Постреквизиты: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты:өлшеу техникасынын қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын кұру және пайдалану принциптерін оку - ақпараттық-өлшеуіш жүйелері және (АӨЖ) кешендері

Негізгі бөлімдер мазмұны: АӨЖ мақсаты, түрі және құрылымы. АӨЖ ақпарат.АӨЖ құрылымдық элементтерінің арасында ақпарат беруді ұйымдастыру.Стандартты интерфейстер арқылы АӨЖ құру.перифериялық жабдықтардынын интерфейстік түйіндері және ақпараттық өңдеу баскару кұралдарымен байланыс.АӨЖ интерфейстердің түрлері.АӨЖ ө\есептеуіш техникалар.Қазіргі заманғы өлшеу ақпараттық технологиялар.Көп деңгейлі АӨЖ.АӨЖ сапасын талдау теориялық негіздері.Қажетті дәлдікпен, сенімділікпен, бөгетке және өнімділікпен қамтамасыз ету.АӨЖ құрылымдық синтез әдістері.АӨЖ метрологиялық сипаттамалары.АӨЖ метрологиялық қамтамасыз ету ерекшеліктері.АӨЖ аппараттық және бағдарламалық камтамасыз етуде және жобалауда АЖЖ қолдану.

Оқыту нәтижелері: студенттердің өлшеу ақпараттық-басқару жүйелерін және жүйелерін дамыту және жетілдіру бағытын қазіргі жай-күйін түсінігі болуы кажет;

PM 8 Колданбалы метрология модулі

KMMS 4309 «Колданбалы метрология және метрологиялык сынау» 2-0-2-7

Пререквизиты:

EN 2205 1-1-1-3

AOTEK 2203 1-0-2-4

OMKTR 3326 2-1-1-6

Постреквизиты:-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: қазіргі заманғы қолданбалы метрология пайдаланылатын әдістері мен құралдарын, өлшеу құралдары, метрологиялық сипаттамалары , техникалық реттеу туралы теориялық білімдерін қажетті мөлшерін оку және менгеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Метрология - өлшеу туралы ғылым. Метрологиянын мәні және мазмұны. Қазіргі заманғы қолданбалы метрология талаптары. Өлшем бірлігін қамтамасыз ету үшін құқықтық негіз. Өлшеу және бақылау құралдары. Метрологиялық өлшем құралдарын сипаттамалары және олар бағалау. Метрологиянын аныкталмағандык теориясы.

Оқыту нәтижелері: студенттердіңолардың бірлігін қамтамасыз ету үшін өлшеу әдістері мен құралдары туралы түсінігі болуы керек; білу керек: заңнамалық және нормативтік актілерді; практикалық дағдыларды меңгеру керек: өлшеу , тестілеу және мониторинг пайдалану.

9

5/3
(БП)

РA 8Бағдарламалау және автоматика модулі

AN3210«Автоматика негіздері» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

AAFN1211 2-0-1-2

Elе 2204 1-1-1-3

Постреквизиттер:

A-OZhZh43092-0-2-7

TPOA 4307 2-0-1-7

Пән автоматика жүйелерін және автоматикалық реттеуді қүрудың жалпы принциптерін құруды, автоматика жүйелерін және элементтерін таңдау және есептеу әдістерін оқып үйрену мақсатын алга қояды.Негізгі бөлімдер мазмұны: Автоматиканың негізгі ұғымдары. Автоматтық жүйелердің даму кезеңдері және олардың теориялары. Реттеу мен басқарудың негізгі принциптері. Функционалды сұлбалар. Автоматтық жүйелердің негізгі элементтері. Автоматтық жүйелер элементтерінің сииаттамалары. Типтік динамикалық буындар. Реттеу сапасының көрсеткіштері. Жалпы тағайындалған датчиктер, параметрлік және генераторлық. Реле және таратқыштар. Электр-механикалық және қатты денелі релелер. Геркондар. Типтік релелік сұлбалар. Автоматтык коммутациялық аппараттар. Тиристорлық коммутация. Электр-механикалық атқарушы құрылғылар мен механизмдер. Гальваникалық ағыту құралдары.

Оқыту нәтижелері: автоматика қүралдарының және басқарудың қазіргі әдістері, әдістер мен басқару және бақылау қүралдарын, әдістерін жетілдірудің есептсрі және жолдары туралы; автоматика жүйесін функционалдау негіздерін, автоматика жәпс жүйелер элементтерін жобалау және модельдеу әдістері туралы түсінікке ие болу; автоматика жүйелерінің және түйіндерінің есебін, автоматика жүйелерііт зерттеуді жүргізе, жалпытехникалық және метрологиялық сипаттамаларды багалай, негізгі сапалық көрсеткіштерді есептей, реттеуішті таңдауды істей білу; Релені, реттеуіштерді, орындауыш қүралдарын, датчиктерді, реттеуші жәнс орындаушы қүралдарды таңдау және автоматты басқару және реттеу жүйелсрінде сигналдар деңгейлерін келістіруді таңдаудың практикалык дагдыларын меңгеру.

PM 8 Прикладная метрология модулі

SzhSA 3210 «Сынау жабдықтары және сынауды автоматтандыру» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Mat(II) 1213 1-2-0-2

AAFN 1211 2-0-1-2

Inf 1108 1-0-2-2

Постреквизиттер:

POKMS 4307 2-0-1-7

KMMS 4309 2-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән оқу мақсаты қазіргі заманғы есептеуіш техникасын қолданып өлшеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдерін, аспаптар мен жүйелерді сынау бойынша инженерлік тәжірибелерді ұйымдастыру ерекшеліктерін студенттерге оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Пәннің мәні және мазмұны. Сынаудың қызметі және негізгі міндеттері. ЭҚ сынау үшін ықтималдылық териясын қолдану. Зертханалық, стендттік, үлгілік сынауларды жүргізу. Сынау бағдарламасы және әдісі. Механикалық әсердегі ЭҚ сынау техникасы. Вибротөзімділікке және виброберіктікке сынау техникасы. Акустикалық шуға және соққылы, сызықты жүктеме әсеріндегі сынау техникасы. Климаттық әсердегі ЭҚ сынау техникасы. Температура әсеріндегі сынау. Атмосфералық қысым және ылғалдылық әсеріндегі сынау. Сынау нәтижелерін өңдеу. Өлшеуіш құрылғылардың дәлдікке әсері. ЭҚ сынауды автоматтандыру және техникалық қамтамасыз етілуі. Сынау станцияларын құру принциптері. Сынауды математикалық, техникалық, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз ету.

Оқыту нәтижелері:әртүрлі салалардағы және өндірістегі сынау жабдықтары және сынау туралы;  электрндық аспаптар және жүйелердің сынау әдістері және құралдары туралы түсінікке ие болу; сынауды жүргізу кезінде тәжірибе шарты, сыртқы ортаның әсері арқылы өлшеуіш құралдарының метрлгиялық сипаттмасын бағалай білу;  нақты өндірістік жағдайларда сынау нәтижелерінің дұрыстығымен қамтамасыз ететін өлшеу әдістерін, өлшеу құрылғыларын, сынау жабдықтарын таңдау үшін практикалық дағдыларды меңгеру.

10

5/3
(БП)

PS 9 Приборлар жасау модулі

AAFN 1211 «Ақпаратты алудың физикалық негіздері» 2-0-1-2

Пререквизиттер:

Him 1206 1-0-1-1

Mat (I) 1212 1-2-0-1

Постреквизиттер:

AОК 3216 1-0-2-5

CZOK 3217 1-0-2-6

OST 3218 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән физикалық заңдар мен заттардың қасиеттері негізінде объектілер туралы өлшеу ақпаратты алу принциптерін оқып білу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпарат. Сигнал. Хабар. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын механикалық құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын электрлік және магниттік құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын оптикалық құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын химикалық және ядролық құбылыстар мен эффектлер. Физикалық эффекттерді техникалық жүзеге асыру. Әсер ету, өз ара әсер етуді ақпаратқа түрлендірудің түсінігі. Әртүрлі түп негізді физикалық шамаларды өлшеу. Өлшеу, басқару, диагностикалу және бақылау құралдарын жасау үшін физикалық құбылыстар мен эффектлерді ақпаратты іздеу, талдау және синтездеу мәселелерді шешу әдістері және ондай мәселелерді қою.

Оқыту нәтижелері: жалпы ақпарат туралы, өлшеу ақпарат туралы, оларды алу, өндеу, беру, бейнелеу әдістері туралы; күрделі процестер, механизмдер, жүйелер, кешендерді бақылау мен басқару үшін ақпаратты қолдану туралы түсінікке ие болу; қандай түп негізі, күрделігі болса да объектілер мен процестерден өлшеу ақпаратын алудың физикалық негіздерін білуі керек; сигналдар мен ақпаратты өндеу мен бейнелеу математикалық әдістерін білу; процестер мен объектілерді талдап жіктеу өткізіп, олардан сенімді және керекті ақпаратты жеткілікті көлемде алу әдісі туралы шешім қабылдауды істей білу; бірінші түрлендіргіштерді - процестер мен объектілердің әртүрлі қасиеттері туралы датчиктерді қолдануға, өлшеу ақпаратты алу, өндеу, беру, бейнелеу аппараттық және бағдарламалық құралдарды қолдануға практикалық дағдыларды менгеру.

PS 9 Приборлар жасау модулі

AAFN 1211 «Ақпаратты алудың физикалық негіздері» 2-0-1-2

Пререквизиттер:

Him 1206 1-0-1-1

Mat (I) 1212 1-2-0-1

Постреквизиттер:

AОК 3216 1-0-2-5

CZOK 3217 1-0-2-6

OST 3218 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән физикалық заңдар мен заттардың қасиеттері негізінде объектілер туралы өлшеу ақпаратты алу принциптерін оқып білу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпарат. Сигнал. Хабар. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын механикалық құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын электрлік және магниттік құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын оптикалық құбылыстар мен эффектлер. Өлшеу және басқару ақпаратты алу үшін қолданатын химикалық және ядролық құбылыстар мен эффектлер. Физикалық эффекттерді техникалық жүзеге асыру. Әсер ету, өз ара әсер етуді ақпаратқа түрлендірудің түсінігі. Әртүрлі түп негізді физикалық шамаларды өлшеу. Өлшеу, басқару, диагностикалу және бақылау құралдарын жасау үшін физикалық құбылыстар мен эффектлерді ақпаратты іздеу, талдау және синтездеу мәселелерді шешу әдістері және ондай мәселелерді қою.

Оқыту нәтижелері: жалпы ақпарат туралы, өлшеу ақпарат туралы, оларды алу, өндеу, беру, бейнелеу әдістері туралы; күрделі процестер, механизмдер, жүйелер, кешендерді бақылау мен басқару үшін ақпаратты қолдану туралы түсінікке ие болу; қандай түп негізі, күрделігі болса да объектілер мен процестерден өлшеу ақпаратын алудың физикалық негіздерін білуі керек; сигналдар мен ақпаратты өндеу мен бейнелеу математикалық әдістерін білу; процестер мен объектілерді талдап жіктеу өткізіп, олардан сенімді және керекті ақпаратты жеткілікті көлемде алу әдісі туралы шешім қабылдауды істей білу; бірінші түрлендіргіштерді - процестер мен объектілердің әртүрлі қасиеттері туралы датчиктерді қолдануға, өлшеу ақпаратты алу, өндеу, беру, бейнелеу аппараттық және бағдарламалық құралдарды қолдануға практикалық дағдыларды менгеру.

11

5/3
(БП)

PS 9 Приборлар жасау модулі

MТ 1212 «Материалтану» 2-0-1-2

Пререквизиттер:

Mat(I) 1212 1-2-0-1

Постреквизиттер:

А-OTN 3302 1-0-1-6

IMS 3301 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән қонструкциялық, арнайы негізгі электр-техникалық, композициялы материалдардың физикалық және техникалық қасиеттерін зерделеу және меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны:Конструкциялық материалдар. Механикалық қасиеттер – беріктік, созылымдылық, қаттылық. Серіппелі болаттар. Қызуға берік, қаққа берік болатар мен қорытпалар. Коррозияға берік болаттар. Арнайы материалдар. Материалдардың электрлік және магниттік қасиеттері бойынша жіктелуі. Өткізгіштік материалдар. Жартылай өткізгіштік материалдар. Жартылай өткізгіштік материалдардың жіктелуі. Диэлектриктер. Диэлектриктердің жіктелуі. Магниттік материалдар. Магниттік материалдардың параметрлері. Металлды емес негізіндегі композициялық материалдар. Металлды негізіндегі композициялық материалдар.

Оқыту нәтижелері: конструкциялық, электр-техникалық материалдарды өндіру технологиясы туралы, материалдардың жеке қасиеттерін есепке алғанда оларды өңдеу ерекшеліктері, оларды приборлар жасаудағы пайдалану аясы туралы, электр-техникалық құралдарда пайдалануда жүретін материалдарды жетілдіру бағыттамалары және жаңа материалдарды жасау жолдары туралы түсінікке ие болуға; созылымдылық, жылулық, магниттік, электрлік қасиеттерін, және ең көп таралған конструкциялық, өткізгіштік, жартылай өткізгіштік, изоляциялы, магниттік материалдардың нақты пайдалануын, оларды өңдеу технологияларын білуге; конструкциялық, электр-техникалық және композициялық материалдардың таңбалар мен түрлерді нақты жағдайлар үшін таңдауын жасай істей білуге; өлшеуді орындаудың, нақты жағдайларда болжанатын қасиеттердің сипаттамаларын есептеудің, әр түрлі материалдарды сынау бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың практикалық дағдыларды меңгеруге; приборлар жасаудағы жаңа электр-техникалық материалдарды жасауда білікті болу керек.

PS 9 Приборлар жасау модулі

MТ 1212 «Материалтану» 2-0-1-2

Пререквизиттер:

Mat(I) 1212 1-2-0-1

Постреквизиттер:

А-ОTN 3302 1-0-1-6

IMS 3301 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: қонструкциялық, арнайы негізгі электр-техникалық, композициялы материалдардың физикалық және техникалық қасиеттерін зерделеу және меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны:Конструкциялық материалдар. Механикалық қасиеттер – беріктік, созылымдылық, қаттылық. Серіппелі болаттар. Қызуға берік, қаққа берік болатар мен қорытпалар. Коррозияға берік болаттар. Арнайы материалдар. Материалдардың электрлік және магниттік қасиеттері бойынша жіктелуі. Өткізгіштік материалдар. Жартылай өткізгіштік материалдар. Жартылай өткізгіштік материалдардың жіктелуі. Диэлектриктер. Диэлектриктердің жіктелуі. Магниттік материалдар. Магниттік материалдардың параметрлері. Металлды емес негізіндегі композициялық материалдар. Металлды негізіндегі композициялық материалдар.

Оқыту нәтижелері: конструкциялық, электр-техникалық материалдарды өндіру технологиясы туралы, материалдардың жеке қасиеттерін есепке алғанда оларды өңдеу ерекшеліктері, оларды приборлар жасаудағы пайдалану аясы туралы, электр-техникалық құралдарда пайдалануда жүретін материалдарды жетілдіру бағыттамалары және жаңа материалдарды жасау жолдары туралы түсінікке ие болуға; созылымдылық, жылулық, магниттік, электрлік қасиеттерін, және ең көп таралған конструкциялық, өткізгіштік, жартылай өткізгіштік, изоляциялы, магниттік материалдардың нақты пайдалануын, оларды өңдеу технологияларын білуге; конструкциялық, электр-техникалық және композициялық материалдардың таңбалар мен түрлерді нақты жағдайлар үшін таңдауын жасай істей білуге; өлшеуді орындаудың, нақты жағдайларда болжанатын қасиеттердің сипаттамаларын есептеудің, әр түрлі материалдарды сынау бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың практикалық дағдыларды меңгеруге; приборлар жасаудағы жаңа электр-техникалық материалдарды жасауда білікті болу керек.

12

5/3
(БП)

MА 10 Метрология және автоматтандыру модулі

MSSAT 3213 «Метрология, стандарттау, сертификаттау және анықталмағандық теориясы» 2-0-1-5

Пререквизиттер:

Mat (II) 1213 1-2-0-2

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

Постреквизиттер:

A-OZhZh43092-0-2-7

MPВ4315 1-0-2-7

TPOA4307 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән приборлар жасау бағыттамаға қатысты стандарттарды зерделеу, стандарттау, метрология және сертификация не болып саналатынын оқыту мақсатын алға қояды

Негізгі бөлімдер мазмұны: Стандарттаудың мақсаттары мен міндеттері, мәні. Өлшеу теориялары және құралдары. Қателіктердің түрлері. Қазақстан Республикасының «Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңының негізгі ережелері мен баптары. Эталондар және тексеру сұлбалары. Өнім сапасының деңгейін бағалау әдістері..

Оқыту нәтижелері: менеджмент сапасының жүйесі туралы; стандарттар, олардың түрлері, стандарттардың категориялары; сертификаттау мен тексеруді өткізу ережелері туралы түсінікке ие болу керек; стандарттауға қатысты анықтамаларды, стандарттардың түрлерін және олардың ерекшіліктерін, мемлекеттік және халықаралық стандрттау не екенін; эталондар мен тексеру сұлбалармен жұыс есту принциптерін, өлшеу теорриялар мен құралдардың негіздерін білуге.

MА 10 Метрология және автоматтандыру модулі

MSSAT 3213 «Метрология, стандарттау, сертификаттау және анықталмағандық теориясы модулі» 2-0-1-5

Пререквизиттер:

Mat (II) 1213 1-2-0-2

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

Постреквизиттер:

КMMS 4309 2-0-2-7

SZhTZM 4315 1-0-2-7

POKMS 4307 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: приборлар жасау бағыттамаға қатысты стандарттарды зерделеу, стандарттау, метрология және сертификация не болып саналатынын оқыту мақсатын алға қояды

Негізгі бөлімдер мазмұны: Стандарттаудың мақсаттары мен міндеттері, мәні. Өлшеу теориялары және құралдары. Қателіктердің түрлері. Қазақстан Республикасының «Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңының негізгі ережелері мен баптары. Эталондар және тексеру сұлбалары. Өнім сапасының деңгейін бағалау әдістері..

Оқыту нәтижелері: студенттер: менеджмент сапасының жүйесі туралы; стандарттар, олардың түрлері туралы, стандарттардың категориялары туралы; сертификаттау мен тексеруді өткізу ережелері туралы түсінікке ие болу керек; стандарттауға қатысты анықтамаларды, стандарттардың түрлерін және олардың ерекшіліктерін, мемлекеттік және халықаралық стандрттау не екенін; эталондар мен тексеру сұлбалармен жұыс есту принциптерін, өлшеу теорриялар мен құралдардың негіздерін білуге.

13

5/3
(БП)

MА 10 Метрология және автоматтандыру модулі

IMOMN 2214 «Информатика, метрология, өлшеудің математикалық негіздері» 2-0-1-3

Пререквизиттер:

Inf 1108 1-0-2-2

Mat(II) 1213 1-2-0-2

ААFN 1211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSАT 3213 2-0-1-5

AОК 3216 1-0-2-5

CZOK 3217 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән өндірістің әр түрлі салаларындағы ақпараттық-өлшеуіш процестері мен ақпараттық-өлшеуіш жүйелерді зерттеуде, жасауда және ұйымдастыруда жүйелік әдістерді қалыптастыру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу негіздері. Ақпараттың, хабарлардың, дабылдардың модельдері. Өлшеу модельдері. Энтропия және ақпарат. Аналитикалық модельдер. Имитациялық модельдер. Техникалық жүйе сипаттамасының математикалық сұлбалары. Объектілер және жүйелердің статистикалық зерттеу әдістері. Өлшеу нәтижелерін бағалау.

Оқыту нәтижелері: кездейсоқ шамалардың таралу заңдары туралы, сигналдар, хабарламалар және ақпарат жайлы туралы түсінікке ие болуға; информатика негіздерін, логика негіздерін, бақылау натижелерін өндеу тәсілдерін білуге, сигналдарды сызықтық кеңістіктерде келтіруді; ақпаратты өңдеу нәтижесінде жаңа ақпарат құруды; басқарудың ақпараттық контурларын құруды істей білуге; құрылымдық зерттеулерде ақпараттық ағындарды оңтайландыруға дағдыларды меңгеруге.

Met 10 Метрология модулі

IMOMN 2214 «Информатика, метрология, өлшеудің математикалық негіздері» 2-0-1-3

Пререквизиттер:

Inf 1108 1-0-2-2

Mat(II) 1213 1-2-0-2

ААFN 1211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSАT 3213 2-0-1-5

AОК 3216 1-0-2-5

CZOK 3217 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән өндірістің әр түрлі салаларындағы ақпараттық-өлшеуіш процестері мен ақпараттық-өлшеуіш жүйелерді зерттеуде, жасауда және ұйымдастыруда жүйелік әдістерді қалыптастыру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу негіздері. Ақпараттың, хабарлардың, дабылдардың модельдері. Өлшеу модельдері. Энтропия және ақпарат. Аналитикалық модельдер. Имитациялық модельдер. Техникалық жүйе сипаттамасының математикалық сұлбалары. Объектілер және жүйелердің статистикалық зерттеу әдістері. Өлшеу нәтижелерін бағалау.

Оқыту нәтижелері: студенттеркездейсоқ шамалардың таралу заңдары туралы, сигналдар, хабарламалар және ақпарат жайлы туралы түсінікке ие болуға; информатика негіздерін, логика негіздерін, бақылау натижелерін өндеу тәсілдерін білуге, сигналдарды сызықтық кеңістіктерде келтіруді; ақпаратты өңдеу нәтижесінде жаңа ақпарат құруды; басқарудың ақпараттық контурларын құруды істей білуге; құрылымдық зерттеулерде ақпараттық ағындарды оңтайландыруға дағдыларды меңгеруге..

14

5/3
(КП)

MА 10 Метрология және автоматтандыру модулі

MPВ 4315 «Микропроцессорларды бағдарламалау» 1-0-2-7

Пререквизиттер:

EN 2205 1-1-1-3

АОTEК 2203 1-0-2-4

АОTМZhZh 3306 2-1-1-6

Постреквизиттер: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән микропроцессорларды программалау әдістерін және тәсілдерін меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: МП жіктеуі, операциондық жүйелер, МП программалау тілдері, программалау қамтамасыздандырудың құрылымы. Әр түрлі архитектураның МП командалары және адрестеу жүйелері. МП ішінде деректерді көрсету пішімдері мен диапазондары. МП-дің үзу жүйесінің ерекшіліктері. Үзу драйверлерін программалау. Тармақтану және циклдарды программалау. Деректерді енгізу-шығару процестерін программалық тәртібінде және программаны үзу режимінде ұйымдастыру. Текст түзету, трансляция және компоновка жасау құралдары. Программаларды жинақтау құралдары. Программаларды жөндеу құралдары мен әдістері.

Оқыту нәтижелері:  қазіргі микропроцессорлардың архитектурасы, оларды қолданатын және қолдану әдістері туралы түсінікке иеболуға;

команда жүйесін, мәліметтерді көрсету пішімдерін, МП жұмыс тәртіптерін, адрестеу әдістерін, шынайы уақыт масштабында жұмыс атқаруды, программалау тілдерді білу; МП-мен айналасуды, өлшеу және басқа ақпаратты жинау, түрлендіру, өндеу және көрсету алгоритмдерді жасау, линеаризациялау, аппроксимациялау, тегістеу әдістермен нәтижелерді өндеуін істей білу; бақылау, өлшеу және басқарудың әр түрлі есептерін шешу үшін МП программасын жасауға практикалық дағдыларды меңгеруге.Met 10 Метрология модулі

SZhTZM 4315 «Стандарттарды жасау технологиялары, заң шығарушы метрология» 1-0-2-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1213 1-2-0-2

KOАN 2220 1-0-2-4Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет