«Казчерметавтоматика» АҚ президенті, т.ғ. д., профессор Т. С. Намазбаевбет3/4
Дата24.09.2017
өлшемі0.55 Mb.
#1664
1   2   3   4

OMКTR 3326 2-1-1-6

Постреквизиттер: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән микропроцессорларды программалау әдістерін және тәсілдерін меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: МП жіктеуі, операциондық жүйелер, МП программалау тілдері, программалау қамтамасыздандырудың құрылымы. Әр түрлі архитектураның МП командалары және адрестеу жүйелері. МП ішінде деректерді көрсету пішімдері мен диапазондары. МП-дің үзу жүйесінің ерекшіліктері. Үзу драйверлерін программалау. Тармақтану және циклдарды программалау. Деректерді енгізу-шығару процестерін программалық тәртібінде және программаны үзу режимінде ұйымдастыру. Текст түзету, трансляция және компоновка жасау құралдары. Программаларды жинақтау құралдары. Программаларды жөндеу құралдары мен әдістері.

Оқыту нәтижелері:  қазіргі микропроцессорлардың архитектурасы, оларды қолданатын және қолдану әдістері туралы түсінікке иеболуға;

команда жүйесін, мәліметтерді көрсету пішімдерін, МП жұмыс тәртіптерін, адрестеу әдістерін, шынайы уақыт масштабында жұмыс атқаруды, программалау тілдерді білу; МП-мен айналасуды, өлшеу және басқа ақпаратты жинау, түрлендіру, өндеу және көрсету алгоритмдерді жасау, линеаризациялау, аппроксимациялау, тегістеу әдістермен нәтижелерді өндеуін істей білу; бақылау, өлшеу және басқарудың әр түрлі есептерін шешу үшін МП программасын жасауға практикалық дағдыларды меңгеруге.15

5/3
(БП)

OK 11 Өлшеуіш құрылғылар модулі

АОК 3216 «Аналогтық өлшеуіш құрылғылар» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Mat(II) 1213 1-2-0-2

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

ААFN 1211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

CZOK 3217 1-0-2-6

TPOA 4307 2-0-1-7

A-OZhZh4309 2-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән аналогты өлшеуіш құрылғыларын берілген дәлдікпен қамтамасыз ету мен есептеу, жобалау әдістері және құру принциптерін меңгеру және оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Аналогтық өлшеу құралдарының құрылымы және жіктемелері. Аналогтық өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары. Аналогтық аспаптар көмегімен электрлік шамаларды өлшеу. Магнитоэлектрлік, электромагниттық механизмдер. Электродинамикалық, ферродинамикалық, электростатистикалық және индукциялық механизмдер. Айнымалы ток және кернеуді өлшеу. Түзеткіш және термоэлектрлік жүйелердің аспаптары. Айнымалы токтың үшфазалық тізбектеріндегі активті және реактивті қуатты өлшеу. Өлшеуіш көпірлерді есептеу және жобалау. Жұмыс принципі. Кедергіні өлшеу үшін арналған көпірлер. Кедергіні, сыйымдылықты, индуктивтікті, жиілікті өлшеу үшін арналған көпірлер. Автоматты көпірлер және компенсаторлар. Аналогтық тіркеу аспаптары. Өлшеуіш каналдар және автаномды аспаптардың электронды түйіндер. Сигналдарды түрлендіргіштер. Күшейткіштер. Коммутаторлар. Қазіргі заманғы элементтік базада арнаулы аналогтық өлшеуіш құрылғыларды жобалау.

Оқыту нәтижелері: өлшеуіш құрылғылардың жіктемесі, олардың жұмыс принципі, жасау кезеңдері туралы; аналогтық өлшеуіш құрылғылардың тәжірбиелік зерттеу әдістерін түсінікке ие болу; берілген дәлдікпен аналогтық өлшеуіш конструктивтік-технологиялық, схемотехникалық, құрылымдық, алгоритмдік және кешендік әдістерін, олардың метрологиялық сипаттамаларын нормалау әдістерін білуге; аналогтық өлшеуіш құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын және параметтрлерін анықтауды істей білу; қазіргі заманғы элементтік базада аналогтық өлшеуіш құрылғылардың есептеуде және жобалауда практикалық дағдыларды меңгеру.

OK 11 Өлшеуіш құрылғылар модулі

АОК 3216 «Аналогтық өлшеуіш құрылғылар» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Mat(II) 1213 1-2-0-2

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

ААFN 1211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

CZOK 3217 1-0-2-6

POKMS 4307 2-0-1-7

КMMS 4309 2-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән аналогты өлшеуіш құрылғыларын берілген дәлдікпен қамтамасыз ету мен есептеу, жобалау әдістері және құру принциптерін меңгеру және оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Аналогтық өлшеу құралдарының құрылымы және жіктемелері. Аналогтық өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары. Аналогтық аспаптар көмегімен электрлік шамаларды өлшеу. Магнитоэлектрлік, электромагниттық механизмдер. Электродинамикалық, ферродинамикалық, электростатистикалық және индукциялық механизмдер. Айнымалы ток және кернеуді өлшеу. Түзеткіш және термоэлектрлік жүйелердің аспаптары. Айнымалы токтың үшфазалық тізбектеріндегі активті және реактивті қуатты өлшеу. Өлшеуіш көпірлерді есептеу және жобалау. Жұмыс принципі. Кедергіні өлшеу үшін арналған көпірлер. Кедергіні, сыйымдылықты, индуктивтікті, жиілікті өлшеу үшін арналған көпірлер. Автоматты көпірлер және компенсаторлар. Аналогтық тіркеу аспаптары. Өлшеуіш каналдар және автаномды аспаптардың электронды түйіндер. Сигналдарды түрлендіргіштер. Күшейткіштер. Коммутаторлар. Қазіргі заманғы элементтік базада арнаулы аналогтық өлшеуіш құрылғыларды жобалау.

Оқыту нәтижелері: өлшеуіш құрылғылардың жіктемесі, олардың жұмыс принципі, жасау кезеңдері туралы; аналогтық өлшеуіш құрылғылардың тәжірбиелік зерттеу әдістерін түсінікке ие болу; берілген дәлдікпен аналогтық өлшеуіш конструктивтік-технологиялық, схемотехникалық, құрылымдық, алгоритмдік және кешендік әдістерін, олардың метрологиялық сипаттамаларын нормалау әдістерін білуге; аналогтық өлшеуіш құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын және параметтрлерін анықтауды істей білу; қазіргі заманғы элементтік базада аналогтық өлшеуіш құрылғылардың есептеуде және жобалауда практикалық дағдыларды меңгеру.

16

5/3
(БП)

OK 11 Өлшеуіш құрылғылар модулі

CZOK 3217 «Цифрлық және зияткерлік өлшеуіш құрылғылар» 1-0-2-6

Пререквизиттер:

Elе 2204 1-1-1-3

EN 2205 1-1-1-3

AOTEK 2203 1-0-2-4

Постреквизиты:

TPOA 4307 2-0-1-7

A-OZhZh 4309 2-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән жалпы қолданылатын және зияткерлік қасиеттері бар сандық өлшеуіш құрылғыларды құрастыру қағидаларын, берілген дәлдікпен жобалау, есептеу және қамтамасыз ету мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сандық өлшеуші құрылғылар. Сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Тізбектелген САТ. Аналогтық-сандық түрлендіргіштер. Тізбектелген АСТ. Сандық құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын нормалау және талдау. Нормалау принціптері. СӨҚ-ның статикалық және динамикалық метрологиялық сипаттамалары. Электрлік тізбектердің параметрлерін өлшегіштер. Сандық вольтметрлер және амперметрлер; кедергіні, сыйымдылықты, индуктивтілікті, жиілікті, периодты, уақытты өлшегіштер; мультиметрлер. Микропроцессорлар және микроконтроллерлер. Жады құрылғысы. Ақпаратты енгізу және шығару интерфейстері. Ақпаратты бейнелеу құрылғылары мен жүйелері. Зияткерлік жүйелерді бағдарламалық қамтамасыздандыру. Басқару, түрлендіру, сүзу, түзету, жөндеу алгоритмдері мен бағдарламалары. Зияткерлік жүйелердің ақпараттық қамтамасыдандыруы.

Оқыту нәтижелері: әр түрлі шамадағы сандық-аналогтық және аналогтық-сандық түрлендіргіштер принціптері; құру принціптері және күрделі сандық өлшеуші құрылғыларды әзірлеу кезеңдері туралы түсінікке ие болу; берілген дәлдікпен өлшеу құрылғыларын конструктивтік-технологиялық, схемотехникалық, құрылымдық, алгоритмдік және кешендік әдістерін қамтамасыз ете білу; нормалау әдістерін пайдалануды және сандық құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын талдауды істей білу; қазіргі заманғы элементтік базада қарапйым және интеллектуалдық сандық өлшеуші құрылғыларды есептеуде және жобалауда практикалық дағдыларды.

OK 11 Өлшеуіш құрылғылар модулі

CZOK 3217 «Цифрлық және зияткерлік өлшеуіш құрылғылар» 1-0-2-6

Пререквизиты:

Elе 2204 1-1-1-3

EN 2205 1-1-1-3

AOTEK 2203 1-0-2-4

Постреквизиты:

POKMS 4307 2-0-1-7

КMMS 4309 2-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән жалпы қолданылатын және зияткерлік қасиеттері бар сандық өлшеуіш құрылғыларды құрастыру қағидаларын, берілген дәлдікпен жобалау, есептеу және қамтамасыз ету мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сандық өлшеуші құрылғылар. Сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Тізбектелген САТ. Аналогтық-сандық түрлендіргіштер. Тізбектелген АСТ. Сандық құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын нормалау және талдау. Нормалау принціптері. СӨҚ-ның статикалық және динамикалық метрологиялық сипаттамалары. Электрлік тізбектердің параметрлерін өлшегіштер. Сандық вольтметрлер және амперметрлер; кедергіні, сыйымдылықты, индуктивтілікті, жиілікті, периодты, уақытты өлшегіштер; мультиметрлер. Микропроцессорлар және микроконтроллерлер. Жады құрылғысы. Ақпаратты енгізу және шығару интерфейстері. Ақпаратты бейнелеу құрылғылары мен жүйелері. Зияткерлік жүйелерді бағдарламалық қамтамасыздандыру. Басқару, түрлендіру, сүзу, түзету, жөндеу алгоритмдері мен бағдарламалары. Зияткерлік жүйелердің ақпараттық қамтамасыдандыруы.

Оқыту нәтижелері:әр түрлі шамадағы сандық-аналогтық және аналогтық-сандық түрлендіргіштер принціптері; құру принціптері және күрделі сандық өлшеуші құрылғыларды әзірлеу кезеңдері туралы түсінікке ие болу; берілген дәлдікпен өлшеу құрылғыларын конструктивтік-технологиялық, схемотехникалық, құрылымдық, алгоритмдік және кешендік әдістерін қамтамасыз ете білу; нормалау әдістерін пайдалануды және сандық құрылғылардың метрологиялық сипаттамаларын талдауды істей білу; қазіргі заманғы элементтік базада қарапйым және интеллектуалдық сандық өлшеуші құрылғыларды есептеуде және жобалауда практикалық дағдыларды.

17

5/3
(БП)

ОАК 12 Өлшеудің әдістері және құралдары модулі

ОSТ 3218 «Өлшеуіш сигналдарды түрлендіру» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

AAFN 1211 2-0-1-2

Elе 2204 1-1-1-3

Постреквизиттер:

CZOK 3217 1-0-2-6

AOTMZhZh 3306 2-1-1-6

A-OZhZh4309 2-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән өлшеуіш сигналдарын математикалық тұрғыдан сипаттауын, орындайтын қызметіне байланысты өлшеуіш сигналдар түрлендіргіштердің метрологиялық сипаттамаларын бағалауын оқып білу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Үзіліссіз сигналдар. Сигналдардың идеалды моделдері. Энергетикалық сипаттамалары. Сигналдарды талдау үшін Фурье түрлендіруін және қатарын қолдану. Периодты сигналдарды гармоникалық талдау. Униполярлы тік бұрышты импульстардың периодтық тізбегін гармоникалық талдау. Периодты емес сигналдарды гармоникалық талдау. Модуляция түрлері және оларды өлшеу техникасында қолдану. АМ, ЖМ, ФМ типті модуляциялар. АИМ, КИМ, ЖИМ, ФИМ типті модуляциялар. Модуляцияланған сигналдардың демодуляциясы. Сигналдарды сызықты тізбектермен түрлендіру. Сигналдарды сызықты емес тізбектермен түрлендіру. Аналогты сүзгілер. Сүзгілер құрылысы. Дискретизация және сигналдарды қалпына келтіру. Сандық тізбектерді түрлендіру. Аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіру әдістері Дискретті Фурье түрлендіруі. Сандық сүзгілер.

Оқыту нәтижелері:студенттер ақпаратты тасу құралы ретіндегі сигналдар туралы, сигналдарды түрлендіру ережелері және әдістері туралы түсінікке ие болу; өлшеу сигналдарын түрлендірудің негізгі әдістерін білуге; өлшеу сигналдарының математикалық және физикалық модельдерін құра және салыстыра істеу білу керек..

ОАК 12 Өлшеудің әдістері және құралдары модулі

ОSТ 3218 «Өлшеуіш сигналдарды түрлендіру» 1-0-2-5

Пререквизиттер:

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

AAFN 1211 2-0-1-2

Elе 2204 1-1-1-3

Постреквизиттер:

CZOK 3217 1-0-2-6

KMMS 4309 2-0-2-7

OMKTR 3326 2-1-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән өлшеуіш сигналдарын математикалық тұрғыдан сипаттауын, орындайтын қызметіне байланысты өлшеуіш сигналдар түрлендіргіштердің метрологиялық сипаттамаларын бағалауын оқып білу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Үзіліссіз сигналдар. Сигналдардың идеалды моделдері. Энергетикалық сипаттамалары. Сигналдарды талдау үшін Фурье түрлендіруін және қатарын қолдану. Периодты сигналдарды гармоникалық талдау. Униполярлы тік бұрышты импульстардың периодтық тізбегін гармоникалық талдау. Периодты емес сигналдарды гармоникалық талдау. Модуляция түрлері және оларды өлшеу техникасында қолдану. АМ, ЖМ, ФМ типті модуляциялар. АИМ, КИМ, ЖИМ, ФИМ типті модуляциялар. Модуляцияланған сигналдардың демодуляциясы. Сигналдарды сызықты тізбектермен түрлендіру. Сигналдарды сызықты емес тізбектермен түрлендіру. Аналогты сүзгілер. Сүзгілер құрылысы. Дискретизация және сигналдарды қалпына келтіру. Сандық тізбектерді түрлендіру. Аналогтық-сандық және сандық-аналогтық түрлендіру әдістері Дискретті Фурье түрлендіруі. Сандық сүзгілер.

Оқыту нәтижелері:студенттер ақпаратты тасу құралы ретіндегі сигналдар туралы, сигналдарды түрлендіру ережелері және әдістері туралы түсінікке ие болу; өлшеу сигналдарын түрлендірудің негізгі әдістерін білуге; өлшеу сигналдарының математикалық және физикалық модельдерін құра және салыстыра істеу білу керек.

18

5/3
(БП)

ОАК 12 Өлшеудің әдістері және құралдары модулі

ОАК 3219 «Өлшеудің әдістері және құралдары» 1-0-2-6

Пререквизиттер:

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

AAFN 1211 2-0-1-2

Elе 2204 1-1-1-3

Постреквизиттер:

TPOA 4307 2-0-1-7

A-OZhZh 4309 2-0-2-7

MPВ 4315 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеу әдістерін, құралдарын, өлшеу үшін қолданылатын аспаптардың ерекшеліктерін пайдалану, тәжірибелік жұмыстарды, сынақтарды жүргізу, мүмкін болатын қателіктер көздерін және оларды азайту тәсілдерін оқып үйрену мақсатын алға қояды

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу құралдардың (ӨҚ) анықтамалары және жіктеуі. Өлшеу құралдарының сипаттамасы. Өлшеу бірлігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйе. Электрлік шамаларды өлшеу. Магниттік шамаларды өлшеу. Электрлі емес шамаларды түрлендіру. Механикалық күштерді, температураны, заттардың құрамы мен концентрациясын, бұрыштық және сызықтық өлшемдерді өлшеу әдістері мен құралдары. Температураны өлшеу әдістері мен құралдары. Заттардың құрамы мен концентрациясын өлшеу. Бұрыштық және сызықтық өлшемдерді, ара қашықтықты өлшеу әдістер мен құралдар. Деңгейлерді өлшеу. Қозғалыс параметрлерін бақылау. Сұйықтар мен газдардың шығынын бақылау. Сұйықтар мен газдардың қысымын бақылау. Сынақтарды жіктеу

Оқыту нәтижелері:студенттердің өндіріс орындарында және зерттеу жұмыстарында өлшеудің, бақылаудың және сынаудың әдістері мен құралдары туралы түсінікке ие болу; электрлік және электрлі емес шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін білу; нақты өндіріс орындарында, сынақты жүргізу тәжірибелерінде өлшеу нәтижесінің дәлдігін қамтамасыз ететін өлшеу құралдарын, өлшеу әдістерін таңдау үшін практикалық дағдыларды меңгеру.

ОАК 12 Өлшеудің әдістері және құралдары модулі

ОАК 3219 «Өлшеудің әдістері және құралдары» 1-0-2-6

Пререквизиттер:

Fiz (II) 2216 1-1-1-3

AAFN 1211 2-0-1-2

Elе 2204 1-1-1-3

Постреквизиттер:

POKMS 4307 2-0-1-7

KMMS 4309 2-0-2-7

SZhTZM 4315 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өлшеу әдістерін, құралдарын, өлшеу үшін қолданылатын аспаптардың ерекшеліктерін пайдалану, тәжірибелік жұмыстарды, сынақтарды жүргізу, мүмкін болатын қателіктер көздерін және оларды азайту тәсілдерін оқып үйрену мақсатын алға қояды

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеу құралдардың (ӨҚ) анықтамалары және жіктеуі. Өлшеу құралдарының сипаттамасы. Өлшеу бірлігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйе. Электрлік шамаларды өлшеу. Магниттік шамаларды өлшеу. Электрлі емес шамаларды түрлендіру. Механикалық күштерді, температураны, заттардың құрамы мен концентрациясын, бұрыштық және сызықтық өлшемдерді өлшеу әдістері мен құралдары. Температураны өлшеу әдістері мен құралдары. Заттардың құрамы мен концентрациясын өлшеу. Бұрыштық және сызықтық өлшемдерді, ара қашықтықты өлшеу әдістер мен құралдар. Деңгейлерді өлшеу. Қозғалыс параметрлерін бақылау. Сұйықтар мен газдардың шығынын бақылау. Сұйықтар мен газдардың қысымын бақылау. Сынақтарды жіктеу

Оқыту нәтижелері:студенттердің өндіріс орындарында және зерттеу жұмыстарында өлшеудің, бақылаудың және сынаудың әдістері мен құралдары туралы түсінікке ие болу; электрлік және электрлі емес шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін білу; нақты өндіріс орындарында, сынақты жүргізу тәжірибелерінде өлшеу нәтижесінің дәлдігін қамтамасыз ететін өлшеу құралдарын, өлшеу әдістерін таңдау үшін практикалық дағдыларды меңгеру.

19

5/3
(БП)

ВZh 13 Бағдарламалау және жобалау модулі

AOUBKE 2220 «Ақпараттық-өлшеуіш үрдістерін бағдарламалық қамтамасыз ету» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

Mat(I) 1212 1-2-0-1

Inf 1108 1-0-2-2

AAFN 1211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSAT 3213 2-0-1-5

CZOK 3217 1-0-2-6

A-OTN 3302 1-0-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән қазіргі ақпараттық-өлшеу жүйелердің (АӨЖ)бағдарламалық қамтамасыздандыруларды (БҚ) оқып білу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеуіш жүйелерін БҚ жіктемелері. ӨЖ БҚ жүмыс режимі. Технологиялық процестерді және объектілерді бақылау және диагностикалау үшін арналған ӨЖ автоматтандырылған жобалау БҚ жүйелері. Ғылыми зерттеулер үшін арналған ӨЖ БҚ талдау үшін бағдарламалық орталар. Визуалды бағдарламалау. Бағдарламалаудың негізгі қүрылымы. Микропроцессорлык өлшеу қүралдарын бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау. Бағдарламалық қамтамасыз етуде жасаудың негізгі кезеңдері. Микропроцессорлык жүйелерді багдарламалау автоматтандыру қүралдарының архитектурасы. Бағдарламаларды жэне алгоритмдерді жазу қүралдары. Аспаптық багдарламалық құралдар. Бағдарламалау стилі. Бағдарламаларды кодтау. Бағдарламаларды тестілеу жэне өңдеу. Багдарламалық қамтамасыз етуді жобалау.

Оқыту нәтижелері: студенттерқазіргі заманға сай өлшемдік жүйе бағдарламалық қамтамасыз етуді, бағдарламалық қамтамасыз етудің жобалау эдістерімен принциптері бойынша түсінікке ие болуы керек; бағдарламалау автоматизациясының қүралдарың, бағдарламалық аспаптық қүралдары - ассемблер тілі, жоғары деңгейдегі тілдерді білуі керек; операционды жүйелерді қолдану, мәліметтердің құрылымын модельдеу, бағдарламаларды оптимизациялау жэне өндеу жэне оларды тестілеу, бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалауды пайдалану, қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жүмысын машықтану дағдысына ие болу керек.

ZhОАN 13 Жобалау және өзара алмасымдылық негіздері модулі

KOАN 2220 «Квалиметрия және өзара алмасымдылық негіздері» 1-0-2-4

Пререквизиттер:

Inf 1108 1-0-2-2

Mat(I) 1212 1-2-0-1

MТ 1212 2-0-1-2

Постреквизиттер:

MSSAT 3213 2-0-1-5

CZOK 3217 1-0-2-6

A-OTN 3302 1-0-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерді квалиметрия аймағында теориялық білім және практикада дағдылануын, сапамен басқаруды қалыптастыру, өнімнің сапасын бақылау болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өлшеудің және бағалаудың негізгі теориясы. Өнімнің сапасының деңгейін, техникалық деңгейін, беріктігін бақылау әдістері. Өнімнің сапасын бақылау. Сапа деңгейін оңтайландыру. Мөлшерлі талдау және функционалды өзара алмасу. Мөлшерлер, ауытқулар, ШҚБЖ принциптері. Форманың дәлдігіне және беттердің орналасуына, кедір-бұдырлығына талаптары. Өзара алмасу, дәлдік стандартизациясы, тегіс цилиндрлі қосылыстарды бақылау әдістері мен құралдары. Өзара алмасу, дәлдік стандартизациясы, бұрандама қосылыстарды, тісті және червякты берілістерді, шпонкалы эәне шлицті қосылыстарды бақылау әдістері мен құралдары.

Оқыту нәтижелері: заң шығаратын және нормативті актілері, стандарттаудан, метрологиядан және сапамен басқарудың әдістемелік материалдар; мемелекеттік қадағалау мен бақылау жұйесі, өнімнің сапасын, стандарттарды, техникалық регламенттерді және өлшеу бірлігін ведомствоаралық және ведомстволық бақылау туралы түсінікке ие болу; өзара алмасу және техникалық өлшеу теорияның негізгі сұрақтарын; конструкторлық және техникалық құжаттамада дәлдік нормасын белгілеу ережелерін; жалпы техникалық стандарттардың кешенді жүйелердің жалпы сұрақтарын (СМЖ, ШҚБЖ, КҚБЖ, ТҚБЖ, КӨҚ) білуге; өнімнің дәлдік параметрлерін нормалау, өлшеу құралдарды таңдау мен қолдану, өлшеу нәтижелерді өңдеу істей білу; приборларды жобалау, жасап шығару, пайдалану және жөндеу кезеңдерінде өнімнің сапасын бағалау санды әдістерін қолдану істей білу, нормативті – техникалық құжаттамамен жұмыс істеу; кейінгі әдісті қолданумен дәлдік көрсеткішін анықтау; дәлдік параметрлерді бақылауда өлшеу құралдарымен жұмыс жасау машықтану дағдысына ие болу керек.

20

5/3
(КП)

ВZh 13 Бағдарламалау және жобалау модулі

ОPМК3321 «Өлшеуіш приборлардың механизмдерін конструкциялау» 1-1-1-6

Пререквизиттер:

MТ 1212 2-0-1-2

KM 2214 1-0-1-3

Постреквизиттер:

TPOA 4307 2-0-1-7

A-OZhZh 4309 2-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: пән өлшеуіш приборлардың теориясын, бөлшектер мен түйіндерін есептеу және конструкциялауды меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Механикалық жүйелердің жалпы қасиеттері. Механизмдердің негізгі теориялары. Механизмдер кинематикасы және динамикасы. Механизмдердің жылдамдыѓын реттеу. Конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттері. Деформацияның негізгі түрлерінде беріктік пен қаттылыққа механизм элементтерін есептеу негізі. Жобалау және конструкциялау негіздері. Бөлшектер өзара ауыстырмалылық және техникалық өлшеулер. Механикалық берілістерді жобалау. Бөлшектердің механикалық қосылыстары. Біліктер және осьтер. Біліктер мен осьтердің тіректері. Серпімді элементтер. Электромеханикалық түйіндер. Корпустар және корпустық бөлшектер

Оқыту нәтижелері: приборлардың бөлшектері және механизмдері, сенімділігі, механикалық жүйелердің динамикалық қасиеттері және дәлдігі, сонымен қатар олардың дәлдігінін арттыру жолы туралы түсінікке ие болуға; әрекет принциптерін, өлшеу приборларында типтік механизмдерді қолдану аймақтарын және олардың негізгі қасиеттерін, бөлшектерді беріктікке, қатаңдық пен дәлдікке есептеу негізін, механикалық берілістерді конструкциялау негізін білуге; түйін немесе механизмінің құрылым сұлбасын таңдау, жұмыстың берілген шарты бойынша механизмнің оптималды параметрлерін тауып істей білуге; аспаптық құралдар механизмдерін конструкциялау және пайдалану, механизмдердің негізгі параметрлерін анықтау үшін өлшеу аппаратура мен есептеуіш техника құралдарын қолдану практикалық дағдыларды меңгеруге.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет