Кейіннен заем берілетінДата14.03.2018
өлшемі152.35 Kb.
#20863


Тіркеу № / Регистрационный № 368Ақшамен жабылған аккредитив ашу туралы

ШАРТ №________

______қ. "___" ___________20__ ж.
Бұдан былай «Банк» деп аталатын, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ атынан Жарғы/Сенімхат/Бұйрық негізінде әрекет ететін Басшының Лауазымы, аты-жөні, бірінші тараптан, және бұдан былай «Аппликант» деп аталатын, (Клиенттің атауы) атынан Жарғы/Сенімхат/Бұйрық негізінде әрекет ететін Басшының Лауазымы, аты-жөні, екінші тараптан, бұдан әрі бірге аталғанда “Тараптар”, ал жеке аталғанда жоғарыда көрсетілгендей немесе «Тарап», Ақшамен жабылған аккредитив ашу туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасады:
1. ШАРТ МӘНІ

1.1. Банк осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, Аппликанттың өтінішінің негізінде, Шарттың 2.4т. көрсетілген келісім-шарт (шарт) бойынша Аппликанттың міндеттемелерін қамтамасыз етуге Бенефициардың пайдасына құжаттамалық аккредитив (бұдан әрі - Аккредитив) ашады.

1.2. Аппликант Банкке Шарттың 2.5 және 2.6 т. көрсетілген Аккредитив бойынша комиссия төлейді.

1.3. Осы арқылы Аппликант Банкке Шартты қолдану мерзімі ішінде Банкте ашылған оның кез келген банктік шоттарынан (бұдан әрі - Аппликант шоты (тары)) Банк комиссиясын және басқа банктердің комиссияларын, Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны/тиісті орындамағаны үшін өсім төлеу үшін Аккредитив бойынша жабылуын құрастыруға қажетті соманы тікелей дебеттеу арқылы акцептсіз тәртіпте шығынға шығаруға келісім береді.

1.4. Аппликант Банкке, егер Аппликант Аккредитив талаптары бойынша төлеуші болмаса, бірақ Аккредитив талаптары бойынша комиссия төлеушісі анықтаған тұлға комиссияны төлеуден бас тартқан жағдайда, Аккредитив және/немесе Шарт талаптарына сәйкес, Аппликант шоттарынан Банктегі/басқа Банктердегі комиссияны тікелей дебеттеу арқылы акцептсіз тәртіпте өндіріп алуды тапсырады.

1.5. Комиссия 2.3 және 2.5.тармақтарда көрсетілген валютада төленуі тиіс. Комиссия басқа валютада акцептсіз тәртіпте алынған жағдайда, алынған ақшаны айырбастау, алынған күнгі Банк бағамы бойынша айырбастағаны үшін комиссия сомасы ұсталына отырып жүргізіледі.

1.6. Аккредитивтің соманы өзгертуден өзге талаптары Аппликанттың өтінішінің (-терінің) негізінде өзгертілуі мүмкін.
2. ШАРТТЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ


2.1.

Аппликанттың Аккредитив ашу туралы өтініші:

201_жылғы «___» _________ күнгі №_____

2.2.

Бенефициар:
2.3.

Аккредитив сомасы:2.4.

Аккредитив міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етеді:

_______________ келісім-шарт/шарт бойынша

2.5.

Банктің комиссиялық сыйақысы:
2.6.

Комиссиялық сыйақыны төлеу тәртібі:2.7.

Аккредитивтің ерекше талабы:


(ерекше талаптар болмаған кезде бұл тармақ алынып тасталады)


3. АППЛИКАНТТЫҢ БАНК АЛДЫНДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

3.1. Аппликант Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін Банкке тиісті валютадағы және Банктің ішкі баланстық шотындағы (бұдан әрі – Жабу шоты) және Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Банктің Аккредитив бойынша төлем міндеттемелерін орындау үшін Банктің толығымен иелігінде және пайдалануында қалдырылатын сомадағы ақшаны береді.

Бұл ретте Жабу шотындағы ақшаны орналастыру Аккредитив ашылған күнгі __________________________________ сомада жүзеге асырылады.

3.2. Банк Жабу шоты бойынша сыйақыны есептемейді. Жабу шоты бойынша сыйақы есептелген жағдайда, сыйақыны есептеу талаптары көрсетіледі.(шартты дайындау кезіндегі барлық түсініктер жойылады)

3.3. Жабу шотында орналастырылған ақшалар Банктің Аккредитив бойынша міндеттемелерімен төлем жасауға арналған.

3.4. Шартты қолдану мерзімі аяқталған соң, Жабу шотындағы ақшаның пайдаланылмаған сомасы Аппликанттың шотына қайтарылады.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Банк міндетті:

4.1.1. Шарт жасалған және Жабу шотында Аппликанттың ақшасы орналастырылған күнінен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде Аккредитив ашуға;

4.1.2.Аппликантқа Аккредитив бойынша жүргізілген операциялар туралы ақпарат беруге.
4.2. Банк құқылы:

4.2.1. Шарт талаптарына сәйкес ұсынылған қызмет пен есептелген айыппұл санкциялары (өсім) дерегі бойынша Банк комиссияларын, басқа банк комиссияларын төлеу үшін Аккредитив бойынша жабылуын құрастыруға қажетті ақша сомасын тікелей дебеттеу арқылы акцептсіз тәртіпте шығынға шығаруға;

4.2.2. Аппликантқа Операциялық залдарда және/немесе Банктің интернет сайтында ақпаратты орналастыру арқылы хабарлай отырып, Банктік қызмет тарифтеріне өзгерістер енгізуге;

4.2.3. Аппликанттың құжаттамамен расталып Шарт бойынша Банкке келтірілген ұстанымдар мен шығындардың орнын толтыруын талап етуге;

4.2.4. Аппликант Аккредитив ашу жөніндегі міндеттемелерді Шарт бойынша өзінің барлық міндеттемелерін тиісті орындағанға дейін орындамауға.

4.3. Аппликант міндетті:

4.3.1. өз Шотындағы ақшаның қажетті сомасын Аккредитив бойынша Жабу шотында орналастыру үшін қамтамасыз етуге;

4.3.2. Банктің тиісті хабарламасында көрсетілген мерзімде Банктегі өз шотына (-тарына) төмендегілерді төлеу үшін қажетті ақша сомасын қамтамасыз етуге:


  • Банктің/басқа банктердің Тарифтеріне сәйкес Банктің/басқа банктердің Аккредитиві бойынша операциялар үшін комиссияны;

  • Бенефициар төлеуден бас тартқан/мүмкін болмаған жағдайда, Бенефициар төлеуі тиісті Банктің/басқа банктердің Аккредитиві бойынша операциялар үшін комиссияны;
  • резидент еместің кірісінің төлем көзінен ұсталынатын корпоративтік табыс салығы, Аккредитив бойынша осылай туындаған жағдайда.


4.4. Аппликант құқылы:

4.4.1. Банкке Шарттың 6.3т. талаптарына сәйкес Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы өтініш беруге;

4.4.2. Банктен Аккредитив бойынша операциялар туралы ақпаратты сұратуға.
5. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ.

ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Шарттың күші Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

5.2. Тараптардың Шарт бойынша құқықтары мен міндеттері екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға берілмейді.

5.3. Аппликант Аккредитивмен төлемдер бойынша, сондай-ақ Банктің/басқа банктердің комиссияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамағаны/тиісті орындамағаны үшін Банкке мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімінде төленбеген төлем сомасының 0,1% мөлшерінде өсім төлейді.

5.4. Осы Шарттың 5.3т. сәйкес есептелген өсімді төлеу Аппликантты Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

5.5. Ерікті қағида бойынша реттелуі мүмкін емес келіспеушіліктер мен даулар Банктің және/немесе оның қалауы бойынша филиалының орналасқан орнына қарай Қазақстан Республикасының сот органдарына берілуі мүмкін.


6. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

6.1. Шарт Тараптар арасында Қосымша келісім жасалу арқылы өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін.

6.2. Аппликант осы арқылы, Банктің ол жөнінде және Тараптар арасында жасалған Шарт туралы мәліметтерді, тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты кредиттік бюроның деректер базасына беруіне, сонымен қатар, кредиттік бюродан қолданыстағы заңнамаға сәйкес талап етілетін көлемде кредиттік есеп берілуіне өзінің келісімін береді.

6.3. Шарт Банк келісім берген кезде Аппликанттың бастамасы бойынша, Аккредитив және Шарт бойынша Банк пен Аппликанттың міндеттемелері болмаған/жойылған жағдайда шартты бұзуға Банк өтініш алған күннен бастап 10 банктік күн ішінде бұзылуы мүмкін.

6.4. Егер Шарт жасалғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасымен Банктің жағдайын нашарлататын ережелер (қағидалар) белгілі болған жағдайда, Шарт талаптары Банктің талап етуімен өзгертілуі тиіс.

6.5. Аппликант осы арқылы, осы Шарттың талаптары оған түсінікті және айқын екендігін, мәміледе, оның ішінде себептерінде түсінбеушілік орын алмағандығын, сонымен мәміле ол үшін әзілетсіз еместігін, яғни алдау, зәбір көрсету немесе қауіп келтіру арқылы жасалмағанын, сонымен қатар, Банкке қарағанда Аппликант үшін барынша қолайсыз жағдайдағы ауыр оқиғаның салдарынан және пайдалану арқылы жасалмағанын растайды.

6.6. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде, Тараптардың әрқайсысына бір-бірден заңды күші бірдей 2 (екі) данада жасалды.

6.7. Шарт Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.

6.8. Тараптар осы Шартты Қазақстан Республикасы, ________қ., _____________ к. мекенжайында Аппликант тікелей қатысқан сәтте жасады.  Бұл ретте, банктік қызмет көрсетуді ұлғайту мақсатында, Аппликант өзінің қандай да бір қосымша келісімінсіз, сонымен қатар, үшінші тұлғалардың келісімінсіз Банкке осы Шарт бойынша, оның ішінде Банкпен бұрын жасалған, бірақ тоқтатылған ұқсас шарттар/келісімдер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банктік құпиядан тұратын  барлық ақпаратты «Сбербанк России» ААҚ-ға беруге/беріп тұруға уәкілеттік береді.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ ЖӘНЕ БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
БАНК

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ,

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Гоголь/Қалдаяқов к., 30/26,

СТН 600 900 050 984, БЖК SABRKZKA, ҚР Ұлттық Банкі Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасындағы (ООКСП) ЖСК KZ82125KZT1001300306, коды 125, резиденттік белгісі - 1, экономика секторының коды - 4.

Астана қ. Филиал

010000, Астана қ., Тұран даңғ., 13
_______________________________________(аты-жөні_толығымен)_Лауазымы_АППЛИКАНТ___Атауы'>____________________________________

(аты-жөні толығымен) Лауазымы
АППЛИКАНТ

Атауы

мекенжайы

СТН ___________, БСН ___________

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ ______қ. филиалындағы теңгедегі ЖСК _______________

ЖСК _______________ (валюта коды)

БСК SABRKZKA

резиденттік белгісі - 1, экономика секторының коды - 7.

________________________________

(аты-жөні толығымен) Лауазымы

ДОГОВОР № _______

об открытии аккредитива, покрытого деньгами
г. ______ «__» _____ 20__ года
ДБ АО «Сбербанк», далее именуемое «Банк», в лице Должность и Ф.И.О. руководителя, действующего на основании Устава/Доверенности/Приказа, с одной стороны, и Наименование клиента, далее именуемое «Аппликант», в лице Должность и Ф.И.О. руководителя, действующего на основании Устава/Доверенности/Приказа, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а отдельно как указано выше или «Сторона», заключили настоящий Договор об открытии аккредитива, покрытого деньгами (далее – Договор).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Банк на основании представленного Аппликантом Заявления, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, открывает документарный аккредитив (далее – Аккредитив) в пользу Бенефициара в обеспечение обязательств Аппликанта по контракту (договору), указанному в п.2.4. Договора.

    2. Аппликант уплачивает Банку комиссии по Аккредитиву, как указано в п.п.2.5. и 2.6. Договора.
    1. Настоящим Аппликант предоставляет согласие Банку в течение срока действия Договора списывать в безакцептном порядке путем прямого дебетования с его любых банковских счетов, открытых в Банке, (далее – Счет(а) Аппликанта), сумм, необходимых для формирования покрытия по Аккредитиву, для оплаты комиссий Банка и комиссий других банков, пени за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

    2. Аппликант поручает Банку взимать комиссии Банка/других банков, в соответствии с условиями Аккредитива и/или Договора в безакцептном порядке путем прямого дебетования Счетов Аппликанта, в случаях, если по условиям Аккредитива Аппликант не является плательщиком, но лицо, определенное плательщиком комиссий по условиям Аккредитива, отказалось от уплаты комиссий.

    3. Комиссии подлежат уплате в валюте, указанной в п.2.3. и п.2.5. В случае безакцептного изъятия комиссии в иной валюте, конвертация изъятых денег производится по курсу Банка на дату изъятия, с удержанием сумм комиссий за конвертацию.

    4. Условия Аккредитива, кроме изменения суммы, могут быть изменены на основании заявления(-ий) Аппликанта.  1. ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА
2.1.

Заявление Аппликанта об открытии Аккредитива:

_____________ от «___»_________201_г.

2.2.

Бенефициар:
2.3.

Сумма Аккредитива:2.4.

Аккредитив обеспечивает исполнение обязательств:


По контракту/договору _______________

2.5.


Комиссионное вознаграждение Банка:
2.6.

Порядок уплаты комиссионного вознаграждения:
2.7.

Особое условие Аккредитива:

(при отсутствии особых условий этот пункт удаляется)3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АППЛИКАНТА ПЕРЕД БАНКОМ
3.1. В обеспечение исполнения обязательств по Договору Аппликант передает Банку деньги в соответствующей валюте и сумме, находящиеся на Счетах Аппликанта, которые размещаются на внутреннем балансовом счете Банка (далее – Счет покрытия) и полностью остаются во владении и пользовании Банка для исполнения платежных обязательств Банка по Аккредитиву в течение срока действия Договора.

При этом размещение денег на Счете покрытия осуществляется в сумме __________________________________ в день открытия Аккредитива.

3.2. Вознаграждение по Счету покрытия Банком не начисляется. В случае начисления вознаграждения по Счету покрытия указываются условия начисления вознаграждения.

(все комментарии при подготовке договора удаляются)

3.3. Деньги, размещенные на Счете покрытия, предназначены для осуществления платежей по обязательствам Банка по Аккредитиву.

3.4. По истечении срока действия Договора неиспользованная сумма денег со Счета покрытия возвращается на Счет Аппликанта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк обязан:

4.1.1. открыть Аккредитив в течение 3 (трех) банковских дней от даты заключения Договора и размещения денег Аппликанта на Счете покрытия;

4.1.2. предоставлять Аппликанту информацию о проведенных операциях по Аккредитиву.


4.2. Банк вправе:

4.2.1. списывать в безакцептном порядке путем прямого дебетования Счетов Аппликанта суммы денег, необходимые для формирования покрытия, для оплаты комиссии Банка, комиссии других банков по факту предоставления услуги и начисленные штрафные санкции (пени) в соответствии с условиями Договора;

4.2.2. вносить изменения в Тарифы на банковские услуги с уведомлением Аппликанта путем размещения информации в Операционных залах и/или на интернет сайте Банка;

4.2.3. требовать возмещения Аппликантом издержек и расходов, понесенных Банком по Договору, подтвержденных документально;

4.2.4. не исполнять обязательства по открытию Аккредитива до надлежащего исполнения Аппликантом всех своих обязательств по Договору.
4.3. Аппликант обязан:

4.3.1. обеспечить необходимую сумму денег на своем Счете для размещения на Счете покрытия по Аккредитиву;

4.3.2. обеспечить в срок, указанный в соответствующем уведомлении Банка, на своем счете(-ах) в Банке, сумму денег, необходимую для уплаты:


  • комиссии за операции по Аккредитиву Банку/другим банкам в соответствии с Тарифами банка/других банков;

  • комиссии за операции по Аккредитиву Банку/другим банкам, подлежащие к уплате Бенефициаром, в случае отказа от уплаты/невозможности уплаты Бенефициаром;

  • корпоративного подоходного налога на доходы нерезидентов, удерживаемые у источника выплаты, в случае возникновения таких по Аккредитиву.


4.4. Аппликант вправе:

4.4.1. обратиться в Банк с запросом о досрочном расторжении Договора в соответствии с условиями п. 6.3. Договора.

4.4.2. запрашивать у Банка информацию об операциях по Аккредитиву.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Действие Договора регулируется законодательством Республики Казахстан.

5.2. Права и обязанности Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

5.3. За неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по платежам по Аккредитиву, а также по оплате комиссий Банка/других банков, Аппликант уплачивает Банку пеню в размере 0,1% от неоплаченных в срок сумм платежей за каждый день просрочки.

5.4. Уплата пени, начисленной в соответствии с п. 5.3. Договора не освобождает Аппликанта от исполнения своих обязательств по Договору.

5.5. Разногласия и споры, которые не могут быть урегулированы на принципах доброй воли, могут быть переданы в судебные органы Республики Казахстан по месту нахождения Банка и/или его филиалу по его усмотрению.6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор, может быть изменен или дополнен путем заключения Дополнительного соглашения между Сторонами.

6.2. Настоящим Аппликант дает свое согласие на предоставление Банком сведений о нем и заключаемом между Сторонами Договоре (а также заключаемых в рамках Договора сделок) в базу данных кредитных бюро, информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Договору, а также на выдачу кредитных отчетов из кредитных бюро, в объеме, который требуется в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Аппликанта при согласии Банка в течение 10 банковских дней от даты получения Банком заявления на такое расторжение при отсутствии/аннулировании обязательств Банка и Аппликанта по Аккредитиву и Договору.

6.4. В случае если после заключения Договора законодательством Республики Казахстан будут установлены правила (положения), ухудшающие положение Банка, условия Договора подлежат изменению по требованию Банка.

6.5. Аппликант настоящим подтверждает, что условия Договора ему понятны и ясны, заблуждения, в том числе в мотивах сделки, не имеют места, равно как и сделка не является для него кабальной, т.е. совершённой под влиянием обмана, насилия или угрозы, а также совершённой вследствие стечения тяжёлых обстоятельств на крайне невыгодных для Аппликанта условиях, чем Банк и воспользовался.

6.6. Договор составлен и подписан на государственном и русском языке, в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.7. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Договору.

6.8. Настоящий Договор заключен Сторонами, в момент личного присутствия Аппликанта, по адресу:  Республика Казахстан, г. ________, ул. _____________.  При этом, в целях расширения предоставления банковских услуг,   Аппликанта без какого-либо дополнительного своего согласия, а также без согласия третьих лиц, уполномочивает Банк предоставить/предоставлять в ОАО «Сбербанк России» всю информацию по настоящему Договору, в том числе и по прекратившим аналогичным договорам/соглашениям  ранее заключенных с Банком,  составляющую банковскую тайну в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК

ДБ АО «Сбербанк»

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26,

ИИК KZ82125KZT1001300306 в Управлении учета монетарных операций (ООКСП) Национального Банка РК, код 125, БИК SABRKZKA,

РНН 600900050984

Признак резидентства - 1, код сектора экономики – 4

Филиал в г. Астана

010000, г.Астана, пр.Туран, 13
_______________________________________(Ф.И.О._полностью)_Должность_АППЛИКАНТ____Наименование'>____________________________________

(Ф.И.О. полностью) Должность
АППЛИКАНТ

Наименование

адрес

РНН ___________, БИН ___________

ИИК _______________ в тенге

ИИК _______________ (код валюты) в ДБ АО «Сбербанк», Филиал г. ______

БИК SABRKZKA

Признак резидентства – 1, код сектора экономики – 7


________________________________

(Ф.И.О. полностью) Должность

Каталог: uploads -> files
files -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
files -> 14 қараша 2012 жылы нормативтік құқықтық кесімдерді
files -> Спорттық атақтарды, разрядтарды және біліктілік санаттарын беру нормалары мен талаптарын бекіту туралы
files -> Календарный план
files -> Қр ауыл шаруашылығы министрлігі «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» кақ
files -> Гаев Андрей Михеевич


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет