«Келісілді»: Ж.Әбішев атындағы хми директоры, т.ғ. д., профессор М. Ж. Толымбековжүктеу 165.17 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі165.17 Kb.

«Келісілді»:

Ж.Әбішев атындағы ХМИ директоры,

т.ғ.д., профессор

________________М.Ж. Толымбеков

« _____»____________________2016 ж.

6М070900 - "Металлургия" мамандығы (1,5 жыл)
п/п

ECTS кредиттер саны / кредиттер саны

Элективті пәндер тізімі


"Қара металдар мен қорытпалар металтануы" білім беру бағдарламасы


"Металлтану және металлдарды термиялық өңдеу" білім беру бағдарламасы

1

2

3

4

Бейінді пәндер циклі

1

5/3


(БП)

MKU 2 модулі

KTMKUA 5301 «Қара және түсті металлургияның қазіргі үрдістері мен агрегаттары және олардың даму тенденциялары» 3-0-0-3

Айрықша деректемелер: ЖМ 2211 2-1-0-3

Тұрақты деректемелер: MUTAB 5305 3-0-0-3

Пәнің мақсаты: металлургиялық үрдістерді, сонымен бірге техноло-гиялық әдістерді және негізгі қондырғылар жұмысымен таныстырып. Осы пәнді оқыған кезде аталған мәселелерді білу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Қара және түсті металл алудың дәстүр-лі технологиясының қысқашы түсінігі. Домнадан тыс металлургия. Бо-лат өңдіру. Болатты конверторларда өңдіру. Болатты коррозиялық-тұрақты өңдіру. Болатты электр пештерінде өңдіру. Қазіргі заманғы ДСП құрастырудың ерекшеліктері. Болатты ештен тыс өңдеу. Болатты үздіксіз құю. Болатты үздіксіз жұмыс жасайтын агрегаттарда өңдіру. Түсті металлдарды өңдіру.

Оқыту нәтижесі: Берілген пәнді оқу нәтижесінде магистрант міндетті металлургиялық өндірісіндегі технологиялық процестері және металды балқыту туралы түсінігі болу керек; термодинамиканың негізгі заңда-рын, жылуалмасудың негізгі түрлерін, жылуды тарату жолдарын білуі керек; өндірістік жағдайда жүзеге асатын процестердің есебін жүргізу-ден, көрсеткіштерін анықтаудан практикалық дағдыларды иеленуі ке-рек; негізгі зандарың, қасиеттерін үйренген қажет. Аталған пән метал-лургия мамандығың басқа пәндерің менгеру үшін қажетті деп табыла-ды.

MKU 2 модулі

KTMKUA 5301 «Қара және түсті металлургияның қазіргі үрдістері мен агрегаттары және олардың даму тенденциялары» 3-0-0-3

Айрықша деректемелер: ЖМ 2211 2-1-0-3

Тұрақты деректемелер: MUTAB 5305 3-0-0-3

Пәнің мақсаты: металлургиялық үрдістерді, сонымен бірге техноло-гиялық әдістерді және негізгі қондырғылар жұмысымен таныстырып. Осы пәнді оқыған кезде аталған мәселелерді білу мақсатын алға қоя-ды.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Қара және түсті металл алудың дәс-түрлі технологиясының қысқашы түсінігі. Домнадан тыс металлургия. Болат өңдіру. Болатты конверторларда өңдіру. Болатты коррозиялық-тұрақты өңдіру. Болатты электр пештерінде өңдіру. Қазіргі заманғы ДСП құрастырудың ерекшеліктері. Болатты ештен тыс өңдеу. Болатты үздіксіз құю. Болатты үздіксіз жұмыс жасайтын агрегаттарда өңдіру. Түсті металлдарды өңдіру.

Оқыту нәтижесі: Берілген пәнді оқу нәтижесінде магистрант міндетті металлургиялық өндірісіндегі технологиялық процестері және метал-ды балқыту туралы түсінігі болу керек; термодинамиканың негізгі заң-дарын, жылуалмасудың негізгі түрлерін, жылуды тарату жолдарын бі-луі керек; өндірістік жағдайда жүзеге асатын процестердің есебін жүр-гізуден, көрсеткіштерін анықтаудан практикалық дағдыларды иеленуі керек; негізгі зандарың, қасиеттерін үйренген қажет. Аталған пән металлургия мамандығың басқа пәндерің менгеру үшін қажетті деп табылады.

2

5/3


(БП)

MKU 2 модулі

KTMROPT 5302 «Қара және түсті металлургияның шикізат ресурстарын өңдеудегі казіргі заманғы перспективалы технологиялары» 0-3-0-3

Айрықша деректемелер: Fiz 1212 2-1-1-4

Тұрақты деректемелер: PMM 5304 3-0-0-3

Пәнің мақсаты: Магистрантқа өзекті мәселелерді шешуге және қал-дықсыз технология бойынша өнімдерді алуға бағдарланған қара және түсті металлургияның шикізат қорларын кешенді өңдеу мәселелері бой-ынша терең және жүйеленген білім беру.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Қара және түсті металлургия шикізаты-ның сипаттамасы. Полиметалл және мыс – мырыш шикізатты кешенді қайта өңдеу процестерінің негіздері. Қиын байытылатын қорғасын – мы-рыш рудаларын және байытудың өнеркәсіп өнімдерін қайта өңдеу. Тау – кен – металлургиялық кешен қалдықтарын қайта өңдеу. Металлургия-лық кәсiпорындардың энергия тұтынуы.

Оқыту нәтижесі: Минералды шикізаттты кешенді өңдеудің мәселеле-рін шешудің оңтайлы жолдарын таба білуге, шикiзаттың әр түрлi түрле-рiн қайта өңдеуге ұсынылған технологияларын таңдауын дәлелдеу және талдау, металдандыру процестерінің негізгі параметрлерін анықтай бі-лу; металлургиялық шикізатты кешенді қайта өңдеу саласында қазіргі күйі туралы, өндіріс қалдықтарын кәдеге жаратудың қазіргі тәсілдері туралы білікті болу.

MKU 2 модулі

KTMROPT 5302 «Қара және түсті металлургияның шикізат ресурстарын өңдеудегі казіргі заманғы перспективалы технологиялары» 0-3-0-3

Айрықша деректемелер: Fiz 1212 2-1-1-4

Тұрақты деректемелер: PMM 5304 3-0-0-3

Пәнің мақсаты: Магистрантқа өзекті мәселелерді шешуге және қал-дықсыз технология бойынша өнімдерді алуға бағдарланған қара және түсті металлургияның шикізат қорларын кешенді өңдеу мәселелері бойынша терең және жүйеленген білім беру.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Қара және түсті металлургия шикіза-тының сипаттамасы. Полиметалл және мыс – мырыш шикізатты кешен-ді қайта өңдеу процестерінің негіздері. Қиын байытылатын қорғасын – мырыш рудаларын және байытудың өнеркәсіп өнімдерін қайта өңдеу. Тау – кен – металлургиялық кешен қалдықтарын қайта өңдеу. Метал-лургиялық кәсiпорындардың энергия тұтынуы.

Оқыту нәтижесі: Минералды шикізаттты кешенді өңдеудің мәселеле-рін шешудің оңтайлы жолдарын таба білуге, шикiзаттың әр түрлi түр-лерiн қайта өңдеуге ұсынылған технологияларын таңдауын дәлелдеу және талдау, металдандыру процестерінің негізгі параметрлерін анық-тай білу; металлургиялық шикізатты кешенді қайта өңдеу саласында қазіргі күйі туралы, өндіріс қалдықтарын кәдеге жаратудың қазіргі тәсілдері туралы білікті болу.

3

8/5


(БП)

GZU 3 модулі

МММ 5303 «Металл материалдарының маркетингі» 5-0-0-5

Айрықша деректемелер: KTMKUA 5301 3-0-0-3

Тұрақты деректемелер: MUTAB 5305 3-0-0-3

Пәнің мақсаты: Болашақ мамандардың қазіргі заманғы металлматери-алдарды оқып үйрену, маркетингпен айналысу, материалдардың эффек-тілік қозғалыс жоспарлауымен танысу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Маркетинг түсінігі және принциптері. Маркетингтік қызметтік құрылымы. Маркетинг түрлері және үлгілері. Үлестіру каналдары. Маркетинг жоспары. Қара металлургия өндірістер-дегі маркетингі. Металл өнімдерін шығарудағы маркетингі. Құбыр өнді-рісіндегі маркетингі.

Оқыту нәтижесі: Пәнді оқыған кезінде магистрант міндетті фирма және өндірістік маркетинг туралы түсінікке ие болуға; басты металлма-териалдардың маркировкасын және қолдану шекараларын білуге; мате-риалдар жоспарлау қозғалысын жүзеге асыруын істей білуге; материал-дар қозғалыс жүйесінің эффектілік ұйымдастырылуымен, технология-сын істей білуге және практикалық дағдыларды меңгеруге.

GZU 3 модулі

МММ 5303 «Металл материалдарының маркетингі» 5-0-0-5

Айрықша деректемелер: KTMKUA 5301 3-0-0-3

Тұрақты деректемелер: MUTAB 5305 3-0-0-3

Пәнің мақсаты: Болашақ мамандардың қазіргі заманғы металлмате-риалдарды оқып үйрену, маркетингпен айналысу, материалдардың эффектілік қозғалыс жоспарлауымен танысу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Маркетинг түсінігі және принциптері. Маркетингтік қызметтік құрылымы. Маркетинг түрлері және үлгілері. Үлестіру каналдары. Маркетинг жоспары. Қара металлургия өндіріс-тердегі маркетингі. Металл өнімдерін шығарудағы маркетингі. Құбыр өндірісіндегі маркетингі.

Оқыту нәтижесі: Пәнді оқыған кезінде магистрант міндетті фирма және өндірістік маркетинг туралы түсінікке ие болуға; басты металл-материалдардың маркировкасын және қолдану шекараларын білуге; материалдар жоспарлау қозғалысын жүзеге асыруын істей білуге; материалдар қозғалыс жүйесінің эффектілік ұйымдастырылуымен, технологиясын істей білуге және практикалық дағдыларды меңгеруге.

4

5/3


(БП)

MKDТ 4 модулі

PMM 5304 «Перспективалы металл материалдары» 3-0-0-3

Айрықша деректемелер: KTMKUA 5301 3-0-0-3

Тұрақты деректемелер: MKKSE 5306 3-0-0-3

Пәнің мақсаты: Болашақ мамандарға нано материалдардың қазіргі кез-де және болашақта қолданылуы туралы толық мәлімет беру.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Кіріспе. Нанокристаллды материалдар. Алынуы және құрамы. Материалдар: микро – және наноэлектрониктер. Металл – диэлектрик – жартылай өткізгіштер құрлымы. Ұнтақ матери-алдар және темір негізінде материалдар. Темір ұнтақтақты материалдар-ды өңдіру. Ұнтақты болаттар. Ұнтақты бөлшектерді өңдіру тенденция-сы. Арнайы қаситтері бар металлдармен қорытпалар. Ыстыққы төзімді қорытпалар. Конструкционды болаттар және жоғары беріктігі бар қорытпалар. Ерекше қасиеттері бар қорытпалар. Жаңа магнитқатты жә-не магнитті жұмсақ материалдар. Ферритар. Аса өткізгішті материал-дар.

Оқыту нәтижесі: Осы пәнді оқу нәтижесінде магистранттар болашақта қолданыс табатын металлды материалдардың қазіргі замандағы күйі жайлы ақпаратты меңгеру қажет; металлдарды алу кезіндегі жаңа тех-нологиялардың ілгерімін ескеру қажет; металлды материалдармен жұ-мыс жасау, өнімнің сапасын анықтау, арнайы әдибиеттермен және анықтамалық бағдарламаны қолдану білуі қажет.

MKDТ 4 модулі

PMM 5304 «Перспективалы металл материалдары» 3-0-0-3

Айрықша деректемелер: KTMKUA 5301 3-0-0-3

Тұрақты деректемелер: MKKSE 5306 3-0-0-3

Пәнің мақсаты: Болашақ мамандарға нано материалдардың қазіргі кезде және болашақта қолданылуы туралы толық мәлімет беру.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Кіріспе. Нанокристаллды материал-дар. Алынуы және құрамы. Материалдар: микро – және наноэлектро-никтер. Металл – диэлектрик – жартылай өткізгіштер құрлымы. Ұнтақ материалдар және темір негізінде материалдар. Темір ұнтақтақты материалдарды өңдіру. Ұнтақты болаттар. Ұнтақты бөлшектерді өңді-ру тенденциясы. Арнайы қаситтері бар металлдармен қорытпалар. Ыстыққы төзімді қорытпалар. Конструкционды болаттар және жоғары беріктігі бар қорытпалар. Ерекше қасиеттері бар қорытпалар. Жаңа магнитқатты және магнитті жұмсақ материалдар. Ферритар. Аса өткіз-гішті материалдар.

Оқыту нәтижесі: Осы пәнді оқу нәтижесінде магистранттар болашақ-та қолданыс табатын металлды материалдардың қазіргі замандағы күйі жайлы ақпаратты меңгеру қажет; металлдарды алу кезіндегі жаңа технолгиялардың ілгерімін ескеру қажет; металлды материалдармен жұмыс жасау, өнімнің сапасын анықтау, арнайы әдибиеттермен және анықтамалық бағдарламаны қолдану білуі қажет.

5

5/3


(БП)

MKDТ 4 модулі

MUMZhT 5305 «Металлургилық үрдістердегі масса және жылуалмасу теориясы» 3-0-0-3

Айрықша деректемелер: MCZh 3320 2-1-0-3

Тұрақты деректемелер: KTMKUA 5301 3-0-0-3

Пәнің мақсаты: Магистрантқа металлургиялық процестердің физика – химиялық негіздерін, балқытылған металдар мен сұйық металлургия-лық қождардың табиғаты мен қасиеттерін, масса және жылутасымал-дау, заттекті тасымалдау заңдарын, импульс және энергия, балқыту процестерінің аэрогидродинамикасын, сонымен қатар металлургиялық агрегаттың шомылдырығында масса және жылуалмасу заңдары туралы білім беру.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Балқытылған металдар мен сұйық металлургиялық қождардың табиғаты мен қасиеттері туралы мәлімет-тер. Масса және жылуалмасу заңдары. Болат балқыту процестерінің аэрогидродинамикасы. Болат балқыту ваннасын араластырудың теория-лық негіздері. Болат балқыту агрегаттарының ваннасында, газ – қорыт-па жүйесінде масса және жылуалмасу. Реакциялық аймақта жылуалма-су. Темірдің булануы. Сұйық қорытпада қатты метриалдардың ерітілу кинетикасы. Болат балқыту ваннасында элементтердің тотығу термоди-намикасы мен кинетикасы.

Оқыту нәтижесі: Пәннің міндеттері келесі: магистранттарға металлур-гиялық процестердің термодинамикасы және кинетикасы туралы, олар-дың жүру процестеріне себептесетін заңдарды; механизм, процестерге ілесетін фазалардың өзара әрекеттесу және араластырудың заңдылықта-ры мен теориялық негіздері; газ – қорытпа жүйесінде масса және жылу алмасу және массатасымалдау процестеріне құбылыс шомылдырығында қоспаның тотығуы мен қатты құраушы шихтаның еруге әсер етуі туралы жүйелі ұғымды қалыптастыру.

MKDТ 4 модулі

MUTAB 5305 «Металлургиялық үрдістер теориясының арнайы бөлімдері» 3-0-0-3

Айрықша деректемелер: Inf 1106 1-2-0-3

Тұрақты деректемелер: -

Пәнің мақсаты: Магистрантқа термодинамиканы ғылыми талдау жә-не металлургиялық процестердің жүру кинетикасының негіздері мен қағидаларының, оны қарқындату бойынша ұсыныстарды дайындау және қажетті сападағы немесе берілген қасиеттерімен өнімді алу тура-лы білім беру.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Металлургиялық процестердің физи-калық химиясын және негізгі ұғымдары анықтау. Сұйық металдың жә-не оксид балқытпаларының құрылысы және қасиеттерi. Балқыту және кристалдандыру. Жылу динамикасы және тотықтырғыш процесстер кинетикасының негiздерi. Сульфидтердi өңдеуiнің теориялық негiзде-рі. Электролиттiк тазарту.

Оқыту нәтижесі: Берілген пәнді оқу нәтижесінде магистранттар мін-детті металдар қасиетінің негізгі заңдылығы және олардың металлур-гиялық қайта жасау процесінде қосылу және берілген практикалық қызметте алынғандарды қолдану туралы түсінікке ие болуға; метал-лургиялық процестің термодинамика және кинетика талдауын үйрену; онан әрі инженерлік қызметке қажет теориялық фундамент жасау; қазіргі теория жағдайына талдау жүргізу және оның даму тенденция-ларын істей білуге; жалпығылымдық методологиямен, логика және ғылыми – зерттеу жұмысының жүргізу технологиясымен және педаго-гикалық қызметпен пайдалану, металлургия салаларында есеп шығару әдістерін практикалық дағдыларды меңгеруге.


6

5/3

(БП)


ZKFHA 5 модулі

MKKSE 5306 «Металдарды қорғау және коррозиялық сынау әдістері» 3-0-0-3

Айрықша деректемелер: PMM 5304 3-0-0-3

Тұрақты деректемелер: KOFHN 5308 3-0-0-3

Пәнің мақсаты: Металл коррозияның әртүрлілігін және қорытпалар және қорғау әдістерін оқып білу, әртүрлі коррозияғы төзімді материал-дарды оқып білу.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Металл коррозиясының пайда болудың басты себептері. Коррозиялық үрдістердің классификациясы. Химия-лық коррозия. Электрхимиялық коррозияның теориясы. Электрліхимия-лық коррозияның үрдістің термодинамикасы және кинетикасы. Корро-зиядан қорғану әдістерінің түрлері. Электрліхимиялық қорғану. Метал-ды қорғаныс жабынуы. Конструкционды материалдардың коррозияға төзімділігі: болаттардың, шойындардың. Отқа төзімді және отқа берік материалдар. Түсті металдардың коррозияға төзімділігі.

Оқыту нәтижесі: Берілген пәнді оқу нәтижесінде магистранттар - метал коррозиясының және қорытпалардың басты түрлері туралы және олардың басты қорғау әдістері туралы; негізгі түсініктердің және оқы-латын пәннің анықтамасы, басты конструкционды металдық материал-дардың коррозиялық беріктігі туралы түсінікке ие болуға міндетті; машинажасаудағы коррозия-беріктік материалдың қолдану облыс мүм-кіндіктері; коррозиядан қарытпа және металдың қорғану өлшемі білуге; метал және қорытпа коррозия түрінің ағу механизмін түсіндір, өнімнің қатардан шығу себептеріне анализ жасау, сонымен қатар коррозияны болжаудың үйренудің практикалық дағдыларды меңгеруге міндетті.

ZKFHA 5 модулі

MKKSE 5306 «Металдарды қорғау және коррозиялық сынау әдістері» 3-0-0-3

Айрықша деректемелер: KTMKUA 5301 3-0-0-3

Тұрақты деректемелер: FTT 5308 3-0-0-3

Пәнің мақсаты: Металл коррозияның әртүрлілігін және қорытпалар және қорғау әдістерін оқып білу, әртүрлі коррозияғы төзімді материал-дарды оқып білу.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Металл коррозиясының пайда болу-дың басты себептері. Коррозиялық үрдістердің классификациясы. Химиялық коррозия. Электрхимиялық коррозияның теориясы. Электрліхимиялық коррозияның үрдістің термодинамикасы және кинетикасы. Коррозиядан қорғану әдістерінің түрлері. Электрліхимия-лық қорғану. Металды қорғаныс жабынуы. Конструкционды матери-алдардың коррозияға төзімділігі: болаттардың, шойындардың. Отқа төзімді және отқа берік материалдар. Түсті металдардың коррозияға төзімділігі.

Оқыту нәтижесі: Берілген пәнді оқу нәтижесінде магистранттар - метал коррозиясының және қорытпалардың басты түрлері туралы және олардың басты қорғау әдістері туралы; негізгі түсініктердің және оқылатын пәннің анықтамасы, басты конструкционды металдық материалдардың коррозиялық беріктігі туралы түсінікке ие болуға міндетті; машинажасаудағы коррозия-беріктік материалдың қолдану облыс мүмкіндіктері; коррозиядан қарытпа және металдың қорғану өлшемі білуге; метал және қорытпа коррозия түрінің ағу механизмін түсіндір, өнімнің қатардан шығу себептеріне анализ жасау, сонымен қатар коррозияны болжаудың үйренудің практикалық дағдыларды меңгеруге міндетті.

7

5/3

(БП)


ZKFHA 5 модулі

MMTKFHE 5307 «Металл материалдарды талдаудың қазіргі физика-химиялық әдістері» 3-0-0-3

Айрықша деректемелер: PMM 5304 3-0-0-3

Тұрақты деректемелер: -

Пәнің мақсаты: металл материалдарды зерттеудің қазіргі әдістерінің мүмкіндіктері туралы магистранттарда түсініктерді қалыптастыру, құралдарда жұмыс практикалық дағдыларына ие болу және өлшеу нәтижелерін талдауды істей алу.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Материалдардың зерттеу қазіргі физи-ка - химиялық әдістерінің сипаттамасы. Оптикалық микроскопия әдіс-тері. Арнайы физикалық - химиялық талдауәдістері. Кристалдық мате-риалдардың дифракциялы рентген талдауы. Электрондық микроскопия әдістері. Материалдардың құрамының (химиялық) элементтік талдау әдістері. Спектроскопия әдістері.

Оқыту нәтижесі: Берілген пәнді оқу нәтижесінде магистранттар ме-талл материалдардың, құралдардың және аспаптың конструкциялық схемаларын талдаудың қазіргі әдістерінің физикалықтарды негіздері мен әдістемелік мүмкіншіліктері туралы мәліметтерді меңгеруге, ме-талл қорытпалардың зерттеудің қазіргі әдістерінің негізгі артықшылық-тары және кемшіліктерімен, жоғары мүмкіндік беретін құрылымдық - аналитикалық жабдықтың жұмысымен танысуға міндетті.

ZKFHA 5 модулі

MMTKFHE 5307 «Металл материалдарды талдаудың қазіргі физика-химиялық әдістері» 3-0-0-3

Айрықша деректемелер: MKKSE 5306 3-0-0-3

Тұрақты деректемелер: -

Пәнің мақсаты: металл материалдарды зерттеудің қазіргі әдістерінің мүмкіндіктері туралы магистранттарда түсініктерді қалыптастыру, құралдарда жұмыс практикалық дағдыларына ие болу және өлшеу нәтижелерін талдауды істей алу.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Материалдардың зерттеу қазіргі фи-зика - химиялық әдістерінің сипаттамасы. Оптикалық микроскопия әдістері. Арнайы физикалық - химиялық талдауәдістері. Кристалдық материалдардың дифракциялы рентген талдауы. Электрондық микро-скопия әдістері. Материалдардың құрамының (химиялық) элементтік талдау әдістері. Спектроскопия әдістері.

Оқыту нәтижесі: Берілген пәнді оқу нәтижесінде магистранттар ме-талл материалдардың, құралдардың және аспаптың конструкциялық схемаларын талдаудың қазіргі әдістерінің физикалықтарды негіздері мен әдістемелік мүмкіншіліктері туралы мәліметтерді меңгеруге, ме-талл қорытпалардың зерттеудің қазіргі әдістерінің негізгі артықшы-лықтары және кемшіліктерімен, жоғары мүмкіндік беретін құрылым-дық - аналитикалық жабдықтың жұмысымен танысуға міндетті.

8

5/3

(БП)


ZKFHA 5 модулі

KOFHN 5308 «Қорытпалар өндірісінің физика-химиялық негіздері»

3-0-0-3

Айрықша деректемелер: KM 2209 1-1-1-3

Тұрақты деректемелер: -

Пәнің мақсаты: Металлургиялық үрдістердін теориясы білімдердің тауып алуы мақсатпен қояды, іскерлік ұйымдастыру, күрделі жоғары темпера-туралы процестер іске асыру, кіріс және шығатын параметрлер өлшеу, басқару дағдыларының процестермен , ағып жатқандармен тәжірибелі және өнеркәсіпті металлургияларды агрегаттарда, жұмыс істейтін конструкциялар және жобалаудың металлургия объектілердің жаңадан.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Металлургия процестердің физикалық - химиялық негіздері. Термодинамика және газдардың әрекеттестік заң-дылықтары. Қатты металдардың тотығу кинетикасы. Металлургия бал-қымалардың құрылымы және қасиеттері. Ірілендіру және фазалардың бөліну жылдамдығы.

Оқыту нәтижесі: Осы тәртіп зерттеуі нәтижесінде магистранттардың замандас теориялар және экстракты металлургия тәсілдері және теория даму негізгі бағыттары және шығару тәжірибелілері және металдардың тазартулары шикізат комплексті қолдануының және замандас экология-лық талаптар есепке ала білуі; теориялық фундамент жасау, қажетті ар-найы металлургия тәртіптердің онан арғы творчестволық зерттеуіне арналған.

ZKFHA 5 модулі

FTT 5308 «Фазалық түрленудің термодинамикасы» 3-0-0-3

Айрықша деректемелер: Him 1211 2-0-1-3

Тұрақты деректемелер: -

Пәнің мақсаты: өндірісте және материалдарды өңдеуде орын алатын үрдістер анализі үшін физикалық химия заңдарын қолданудың практи-калық дағдыларын алу және осы бағытта білім алу.

Негізгі бөлімдерінің мазмұны: Физикалық химияның негңзгі ұғым-дары. Фазалық түрленілердің қазіргі заманғы теориялары. Таза метал-дардағы фазалық түрленулердің әдістері. Көпкомпонентті металдық жүйелердегі фазалық тепе-теңдіктер. Екілік, үштік күй диаграммалары туралы ұғымдар. Фазалық күй диаграммаларын құру. Тепе-теңдіксіз кристаллдану. Көпкомпонентті құймалардағы дендритті ликвация.

Оқыту нәтижесі: Берілген пәнді оқу нәтижесінде магистранттар мін-детті фазалық түрленулердің қазіргі уақыттағы күйін, оның әрі қарай даму тенденциялары туралы білуге; физикалық химия ұғымдары мен заңдарын білуге; таза металдар мен көпкомпонентті жүйелердегі фаза-лық түрленулерді талдай білуге; көпкомпонентті металдық жүйелердің фазалық диаграммаларын құрып оны есептеу бойынша практикалық дағдылануға.НТМ каф. меңгерушісі Куликов В.Ю.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет