«келісілді» «Өрлеу» баұо ақ филиалы Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры Б. Т. Елеусінов 2015 ж.бет1/11
Дата13.03.2018
өлшемі1.76 Mb.
#20593
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

«КЕЛІСІЛДІ»

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры

___________________ Б.Т.Елеусінов

«____» 2015 ж.


«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары комитетінің төрағасы ______________________ Абдикаримов Б.Ж. «______» ______ 2015 ж.

Мәжіліс хаттамасы №________,______2015 ж

Академиялық Кеңес төрайымы

_________________ М.К.Жайлауова

«_____» _________2015ж.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

Kyzylorda State University after Korkyt Ata

Гуманитарлық-педагогикалық факультеті/ гуманитарно-педагогический факультет/humanitarian-pedagogical faculty

Физика және математика кафедрасы / кафедра физики и математики / department of physics and mathematics

Мамандығы/специальность/ specialty: 5В010900-Математика/ 5В010900-Математика /5В010900- Mathematics

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин/Catalogue of elective disciplines

Оқуға түскен жылы/год поступления/year of entrance: 2015ж/2015г/ 2015у.

Білім алу траекториясы/образовательная траектория/educational trajectory: Негізгі, бейіндік және мамандандырылған мектеп математикасы /Основная, профилирующая и cпециалиризованная школьная математика/ Basic, major and specialized school mathematics


Пән атауы/

Наименование дисциплины/

Name of disciplineПән коды/

Код дисциплины/

Code of discipline


Пән циклы/

цикл дисциплины/

cycle of discipline


Кредит саны KZ/

Кол-во кредитов KZ/

Number of credits KZ


ECTS бойынша кредит саны / кол-во кредитов в ECTS/

Numver of credits ECTS
Курсы/курс/course
Академиялық кезең/

Академический период/

Academic period


Бақылау түрі/ форма контроля/ form of controlБақылау

дың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша,)/ вид контроля (тест, письменно, устно)/

type of control (test, written form, orally)


Пәннің сипаттамасы/

характеристика дисциплины/

characteristics of discipline:

1.Пререквизиттері/пререквизиты/ prerequisites

2. Постреквизиттері/

постреквизиты/ postrekvizites

3. Пәннің мақсаты/цель дисциплины/aim of the discipline

4. Қысқаша мазмұны/ краткое содержание/short content

5. Құзыреттілігі/

компетенции/ competences

6. Күтілетін нәтиже/ ожидаемые результаты/ expected results


Бағдарлама жетекшісінің аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі/

ф.и.о. руководителя программы, ученая степень, звание /

name, surname of the instructor of program, scientific degree, rank


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Оқуға түскен жылы 2015 ж.

1

а) Математикалық талдау1

Математический анализ1

Mathematical analysis1


МТ 1201
МА 1201
МА 1201

БПТК/БДКВ/

BDOC


3

5

1

2

Емт.

Экз.


exam

тест/

тест/


test

1. Пререквизиті: Элементарлы математика

2. Постреквизиті:Дифференциалдық теңдеулер, функциялар теориясы мен ФАН элементтері; ТФКП; дербес туындылы теңдеулер;

3. Пәннің мақсаты: Бұл бағдарлама математикалық анализдің сандық қатарлар, функционалдық тізбектер және қатарлар, дәрежелік қатарлар, көп айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеулеріне арналған. Бұл тараудағы басты мақсат қатарлар теориясы мен көпайнымалы функцияларды дифференциалдау және интегралдаудың есептеу жолдарын үйрету. Олардың геометриялық, физикалық қолданыстарына есептер шығару. Курстың басты мақсаты – студенттердің математикалық анализдің негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, математикалық әдістерді қолданбалы есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету. Тарауды толық меңгеру үшін студенттерге шек, дифференциалдау, интегралдау әдістерін толық білу міндетті.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Нақты сандар, сандық тізбектер, бір айнымалыдан тәуелді функциялар, бір айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеулері, бір айнымалыдан тәуелді функциялардың интегралдық есептеулері, көп айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеуі, қатарлар, көп айнымалыдан тәуелді функциялардың интегралдық есептеуі, Фурье қатары.

5. Құзіреттілігі: Студенттерді айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен, дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясымен, қатарлар теориясымен таныстыру. Математикалық анализ функциялар теориясының, дифференциалдық теңдеулер теориясының және басқа да пәндерді оқып-үйрену үшін негізгі қызмет атқаратынын түсіндіру.

6. Күтілетін нәтиже: Берілген білімді толық меңгеріп, тәжірибе жүзінде қолдану.

Ибраева А.А.,

педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Жүзбаева А. –

педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушыб) Алгебра және анализ бастамалары
Алгебра и начало анализа

Algebra beginning analysisAlg 1201
Alg 1201

Alg 12011. Пререквизиті: Элементарлы математика;

2. Постреквизиті: Берілген курс болашақ математика мұғалімдерінің кәсіби дайындығын қалыптастыруда маңызды роль атқарады. Алгебра жалпығылымдық және арнайы пәндерді оқып-үйренуге қажетті фундаментальды пән.

3. Пәннің мақсаты: Алгебраны оқыту келесі бағыттарды

- логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды;

- алгебралық есептерді шешу мен зерттеу әдістерін игеруді;

- математикадағы сандық әдістерді игеруді;

- өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Сызықтық теңдеулер жүйелері және оларды шешу әдістері. Матрицалар алгебрасы. Сызықтық кеңістіктіктер. Сызықтықтық операторлар және олардың матрицалық жазылуы. Алгебралық құрылымдар: группа, сақина, өріс, иделдар. Салыстырулар теориясы. Көпмүшеліктер теориясы.

5. Құзіреттілігі: Студенттердің алгебраның негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, алгебралық әдістерді қолданбалы есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету. Сонымен қатар бұл пән практикада математикалық әдістерді қолдану дағдаларын жетілдірудің ең тиімді құралы.

Алгебраны оқыту келесі бағыттарды

- логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды;

- алгебралық есептерді шешу мен зерттеу әдістерін игеруді;

- математикадағы сандық әдістерді игеруді;

- өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.6. Күтілетін нәтиже: Бұл пәнді толық меңгерген студент мектепте жоғарғы санатты мұғалім болуға мүмкіндігі мол.

С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент

Жүзбаева А. –

педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы


в) Дифференциалдық және интегралдық есептеулер негіздері
Основы дифференциального и интегрального исчислений
Fundamentals of differential and integral calculus


DIEN 1201

ODII 1201


FDIC 1201
1. Пререквизиті: Элементарлы математика;

2. Постреквизиті: Проективтік геометрияның жаңа ұғымдары және теоремалары элементар геометрияның материалдарымен байланысты, мұның мәні болашақ математика мұғалімдері үшін өте зор. Проективтік геометрияның сызба геометрия деп аталатын қолданбалы геометриялық пәннің теориялық базасы ретінде зор мәні бар.

3. Пәннің мақсаты: Болашақ математика пәні мұғалімі мектеп геометрия курсын оқыту үшін бұл пәннің негіздерін, геометрия салаларын меңгерулері керек.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Геометрия негіздері. Евклидтің «Негіздеріне» дейінгі геометрия. Евклидтің бесінші постулаты, оны дәлелдеу әрекеттері. Гильберт аксиомалар жүйесі. Абсолюттік геометрия. Лобачевский жазықтығының аксиомалар жүйесі. Биевклидтік геометрияның ашылуы. Лобачевский жазықтығындағы үшбұрыштар және төртбұрыштар. Параллельдік бұрышы. Лобачевский функциясы. Шеңбер, эквидистанта, орицикл. Анықтамалар, қасиеттер. Лобачевский жазықтығының әртүрлі модельдері. Аксиоматикалық әдіс. Аксиомалар жүйесінің қайшылықсыздығы, тәуелсіздігі эәне толықтығы. Риман геометриясы. Кесіндінің ұзындығы. Бар болу теоремасы. Кесінділерді өлшеу.

Проективтік геометрия. Центрлік проекциялау. Проективтік геометрияның пайда болуы. Евклидтік кеңістік. Тиістілік қатынастары. Негізгі геометриялық формалар. Дезарг теоремасы. Перспективті қатарлар мен шоқтар. Гармонизм. Инволюция. Екінші ретті қатарлар. Екінші ретті шоқтар. Паскаль теоремасы. Брианшон теоремасы.

Дифференциалдық геометрия. Скаляр аргументті векторлық функция. Шексіз кіші векторлар. Векторлық функцияның годографы. Қисық және жанама. Параметрленген қисық. Параметрленген қисықтың жанамасы. Негізгі көпжақ. Доғаның ұзындығы. Эволюта. Эвольвента. Френе-Серре формулалары. Қисықтық. Бұралуы. Беттегі сызықтың қисықтығы. Жиындағы топология. Үздіксіз бейнелеу. Сызықтар және беттер. Негізгі топологиялық ұғымдар.

5. Құзіреттілігі: Болашақ математика пәні мұғалімдері геометрияның логикалық құрылымын, аксиоматикалық әдісті білулері қажет және проективтік, дифференциалдық геометриялардың негіздерімен таныстыру көзделеді. Бұл қажеттілік мектеп геометрия курсының аксиоматикалық негізде құрылғандығынан да туындайлы. Аксиоматикалық әдіс алгебра, физика, т.б. пәндерде де қолданылады. Метрикалық геометрия проективтік геометрияның бөлігі екеніне және проективтік геометрия барлық геометрияны қамтитынына көз жеткізу.

6. Күтілетін нәтиже: Берілген білімді толықтай меңгеріп, оны өз қажеттілігіне пайдалану.

В.Е.Серікбаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад. профессор

Жүзбаева А. –

педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы


2

а) Алгебра және сандар теориясы1
Алгебра и теория чисел1
Algebra and Number Theory1

AST 1202
ATCh

1202
ANT

1202


БПТК/БДКВ/BDOC

2

3

1

2

Емт./Экз.

/exam


ауызша/

устно/


orally

1. Пререквизиті: Элементарлы математика;

2. Постреквизиті: Берілген курс болашақ математика мұғалімдерінің кәсіби дайындығын қалыптастыруда маңызды роль атқарады. Алгебра жалпығылымдық және арнайы пәндерді оқып-үйренуге қажетті фундаментальды пән.

3. Пәннің мақсаты: Алгебраны оқыту келесі бағыттарды

- логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды;

- алгебралық есептерді шешу мен зерттеу әдістерін игеруді;

- математикадағы сандық әдістерді игеруді;

- өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Сызықтық теңдеулер жүйелері және оларды шешу әдістері. Матрицалар алгебрасы. Сызықтық кеңістіктіктер. Сызықтықтық операторлар және олардың матрицалық жазылуы. Алгебралық құрылымдар: группа, сақина, өріс, иделдар. Салыстырулар теориясы. Көпмүшеліктер теориясы.

5. Құзіреттілігі: Студенттердің алгебраның негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, алгебралық әдістерді қолданбалы есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету. Сонымен қатар бұл пән практикада математикалық әдістерді қолдану дағдаларын жетілдірудің ең тиімді құралы.

Алгебраны оқыту келесі бағыттарды

- логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды;

- алгебралық есептерді шешу мен зерттеу әдістерін игеруді;

- математикадағы сандық әдістерді игеруді;

- өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.6. Күтілетін нәтиже: Бұл пәнді толық меңгерген студент мектепте жоғарғы санатты мұғалім болуға мүмкіндігі мол.

С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент

Жүзбаева А. –

педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы


б) Алгебраның таңдаулы сұрақтары
Избранные вопросы алгебры
Selected problems in algebra


ATS 1202
IVA

1202
SPA

12021. Пререквизиті: Элементарлы математика;

2. Постреквизиті: «Алгебраның таңдаулы сұрақтары» курсының мазмұны коммутативті алгебра сияқты мамандану пәндерінде қолданылады.

3. Пәннің мақсаты: Коммутативті сақиналар дың идеалдары мен модулдер теориясының негіздерімен, мазмұнды және формальды аксиоматикалық теориялармен, алгебралық құрылымдармен таныстыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Коммутативті сақиналардың идеалдары мен модулдер теориясының негізгі түсініктері мен әдістері.

Жай және максимал идеалдар. Идеалдарға қолданылатын амалдар. Модульдер.5. Құзіреттілігі:

Білім алушылардың жалпы математикалық білім деңгейін жетілдіру;

- пән бойынша жүйелі білімді қалыптастыру;

- алгебра, геометрия және математикалық логика курстарының фундаментальді тарауларын болашақ мамандардың шығармашылық ойлау деңгейінде дамыту;

- магистранттарды оқу және ғылыми әдебиеттермен өздігімен жұмыс істеуге үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Практикалық есептер шығаруды меңгереді.


С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент

в) Сызықтық алгебра элементтері
Элементы линейной алгебры
Elements of the linear algebra


SAE

1202
ЕLA 1202


ELA 1202


1. Пререквизиті: Элементарлы математика;

2. Постреквизиті: Ықтималдар теориясы және математикалық статистика

3. Пәннің мақсаты: Cызықты алгебра элементтері курсын оқыту болашақ математика мұғалімдерінің кәсіптік-педагогикалық дайындығын нығайтып, алған теориялық білімінің аясын кеңейту.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: «сызықтық алгебра және геометрия» жалпы теориялық негіздерін баяндайтын бұл курс төмендегідей бөлімдерден тұрады: сызықтық алгебраның негізгі ұғымдары және негізгі теоремалары, жазықтықтағы және кеңістіктегі түзулер, векторлар, қисықтар мен беттер.

5. Құзіреттілігі: пән бойынша алынған білім мамандық бойынша дискреттік математика және жалпы техникалық пәндерді оқып-үйрену үшін қажет. Ол білім сыбайлас пәндерді оқып-үйрену және техникалық процестердің математикалық үлгілерін құру үшін де пайдаланылады.

6. Күтілетін нәтиже: Практикалақ есептер шығаруды біліп шығады.

С.Қ.Меңліқожаева педагогика ғылымдарының кандидаты, академиялық доцент

3

а) Геометрия
Геометрия
Geometry

Gem 1203

Gem


1203

Gem


1203


БПТК/БДКВ/BDOC


2

3

1

1-2

Емт./Экз./

exam


ауызша/

устно/


orally

1. Пререквизиті: Элементарлы математика;

2. Постреквизиті: Проективтік геометрияның жаңа ұғымдары және теоремалары элементар геометрияның материалдарымен байланысты, мұның мәні болашақ математика мұғалімдері үшін өте зор. Проективтік геометрияның сызба геометрия деп аталатын қолданбалы геометриялық пәннің теориялық базасы ретінде зор мәні бар.

3. Пәннің мақсаты: Болашақ математика пәні мұғалімі мектеп геометрия курсын оқыту үшін бұл пәннің негіздерін, геометрия салаларын меңгерулері керек.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Геометрия негіздері. Евклидтің «Негіздеріне» дейінгі геометрия. Евклидтің бесінші постулаты, оны дәлелдеу әрекеттері. Гильберт аксиомалар жүйесі. Абсолюттік геометрия. Лобачевский жазықтығының аксиомалар жүйесі. Биевклидтік геометрияның ашылуы. Лобачевский жазықтығындағы үшбұрыштар және төртбұрыштар. Параллельдік бұрышы. Лобачевский функциясы. Шеңбер, эквидистанта, орицикл. Анықтамалар, қасиеттер. Лобачевский жазықтығының әртүрлі модельдері. Аксиоматикалық әдіс. Аксиомалар жүйесінің қайшылықсыздығы, тәуелсіздігі эәне толықтығы. Риман геометриясы. Кесіндінің ұзындығы. Бар болу теоремасы. Кесінділерді өлшеу.

Проективтік геометрия. Центрлік проекциялау. Проективтік геометрияның пайда болуы. Евклидтік кеңістік. Тиістілік қатынастары. Негізгі геометриялық формалар. Дезарг теоремасы. Перспективті қатарлар мен шоқтар. Гармонизм. Инволюция. Екінші ретті қатарлар. Екінші ретті шоқтар. Паскаль теоремасы. Брианшон теоремасы.

Дифференциалдық геометрия. Скаляр аргументті векторлық функция. Шексіз кіші векторлар. Векторлық функцияның годографы. Қисық және жанама. Параметрленген қисық. Параметрленген қисықтың жанамасы. Негізгі көпжақ. Доғаның ұзындығы. Эволюта. Эвольвента. Френе-Серре формулалары. Қисықтық. Бұралуы. Беттегі сызықтың қисықтығы. Жиындағы топология. Үздіксіз бейнелеу. Сызықтар және беттер. Негізгі топологиялық ұғымдар.

5. Құзіреттілігі: Болашақ математика пәні мұғалімдері геометрияның логикалық құрылымын, аксиоматикалық әдісті білулері қажет және проективтік, дифференциалдық геометриялардың негіздерімен таныстыру көзделеді. Бұл қажеттілік мектеп геометрия курсының аксиоматикалық негізде құрылғандығынан да туындайлы. Аксиоматикалық әдіс алгебра, физика, т.б. пәндерде де қолданылады. Метрикалық геометрия проективтік геометрияның бөлігі екеніне және проективтік геометрия барлық геометрияны қамтитынына көз жеткізу.

6. Күтілетін нәтиже: Берілген білімді толықтай меңгеріп, оны өз қажеттілігіне пайдалану.

А.А.Ибраева, педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Жүзбаева А. –

педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы

б) Аналитикалық геометрия
Аналитическая геометрия
Analytical geometry


АG 1203

АG 1203
АG 1203
1. Пререквизиті: Элементарлы математика;

2. Постреквизиті: Ықтималдар теориясы және математикалық статистика

3. Пәннің мақсаты: Аналитикалық геометрия курсын оқыту болашақ математика мұғалімдерінің кәсіптік-педагогикалық дайындығын нығайтып, алған теориялық білімінің аясын кеңейту.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: «сызықтық алгебра және геометрия» жалпы теориялық негіздерін баяндайтын бұл курс төмендегідей бөлімдерден тұрады: сызықтық алгебраның негізгі ұғымдары және негізгі теоремалары, жазықтықтағы және кеңістіктегі түзулер, векторлар, қисықтар мен беттер.

5. Құзіреттілігі: пән бойынша алынған білім мамандық бойынша дискреттік математика және жалпы техникалық пәндерді оқып-үйрену үшін қажет. Ол білім сыбайлас пәндерді оқып-үйрену және техникалық процестердің математикалық үлгілерін құру үшін де пайдаланылады.

6. Күтілетін нәтиже: Практикалақ есептер шығаруды біліп шығады.

С.Қ.Меңліқожаева педагогика ғылымдарының кандидаты, академиялық доцент
в) Геометриялық салулар
Неевклидовые геометрии

Non-Euclidean GeometryGS 1203
NG

2206
NEG

2206

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет