«келісілді» «Өрлеу» баұо ақ филиалы Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры Б. Т. Елеусінов 2015 ж.бет10/11
Дата13.03.2018
өлшемі1.76 Mb.
#20593
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1. Пререквизиті:Математикалық талдау, Дифференциал теңдеулер

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: жеке оқушының есеп шығаруын дамыту және математикалық ойлау қабілетін дамыту үшін жаратылыстану–математика бағытындағы оқытуға сәйкес мектептегі білім сапасын арттыру болып табылады.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Шек. Функцияның үзіліссіздігі. Туынды және дифференциал. Туындының қолданылуы. Бірнеше тәуелсіз айнымалысы бар функциялар. Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Анықталған интегралдың геометриялық және механика- лық қолданылуы. Дифферен- циалдық теңдеулер.

5. Құзіреттілігі:

Үйретілген теориялық жағдайларды дәл және сауатты тұжырымдау және теоремаларды дәлелдеуді, есептер шығарып, талдауды өз бетімен баяндау.

- x ұмтылғандағы функция шегін есептеу

- функцияның нүктедегі шегін есептеу

-рекурентті тізбектей берілген тізбекті таба білу

-горизонталь, көлбеу, вертикаль асимптоталар теңдеулерін құру

-әр түрлі функциялардың туындыларын есептеу(III деңгейлі қиындығы жоғары тапсырмалар)

-Функцияны зерттеп және графигін салу үшін I,II ретті туындылар қолдану

-Математикалық анализдегі қолданбалы есептерді шешу

-Биномдарға жіктеп жаза білу және биномиалдық коэффициентін таба білу.6. Күтілетін нәтиже: Студент есеп шығаруын және математикалық ойлау қабілетін дамыта отырып, жаратылыстану–математика бағытындағы оқытуға сәйкес мектептегі білім сапасын арттыруға өз үлесін қоса алады.


Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент5

а) Мектеп математика курсының логикалық құрылымы
Логическое строение школьного курса математики
The logical structure of the school mathematics

MMKLK 2211

LSShKM 2211

TLSSM 2211


КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

2

3

2

3

Емт./

Экз./


exam

Ауызша/

Устно/


Orally/

1. Пререквизиті: Элементарлы математика

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Математиканы сапалы түрде меңгеру үшін, ұғымдардың анықтамасындағы келтірілген елеулі белгілерін көрсете алу, теореманың шарты мен қорытындысын ажырата білу, теорема ұғымына қатысты дәлелдеу ережелері мен дәлелдеу әдістерін меңгерту.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курсты өту барысында «Математиканы оқыту әдістемесі», «Математикалық логика» пәндерімен өзара байланыстар жасалады. Себебі, аксиоматикалық әдіс абстракциялауға сүйенеді, ал матлогикада абстракциялаудың негіздері, түрлері, формальданған және формальданбаған аксиоматикалық теориялар қарастырылады.

5. Құзіреттілігі: Математиканы сапалы түрде меңгеру үшін, ұғымдардың анықтамасындағы келтірілген елеулі белгілерін көрсете алу, теореманың шарты мен қорытындысын ажырата білу, теорема ұғымына қатысты дәлелдеу ережелері мен дәлелдеу әдістерін меңгерту.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілген тапсырмаларды толық меңгерген студент материалдарын болашақ маман ретінде пайдалана алады.

С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент
б) Мектеп математика курсындағы дәлелдеу есептері
Задачи на доказательство в школьном курсе математики
Challenges for the proof in school mathematics

MMKDE 2211

ZDShKM 2211

CFPSM 22111. Пререквизиті: Элементарлы математика

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Бейімдік оқытудың мақсаты- математика пәні мазмұны ғылым жетістігіне сай болып, оны түсініп қолдануға және әрі қарай дамытуға жағдай жасайтындай болуға және де басқа ғылымдарды жәй ғана меңгерту емес, жеке тұлғаның интеллектуальдық қорын ұлғайту.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Оқушыларды дәлелдеуге үйретудің теориялық негіздері. Оқушылардың математикалық ойлауын дамытудағы дәлелдеудің маңызы. Математикалық логика элементтері – дәлелдеудің негізі. Математика сабақтарында оқушыларды дәлелдеуге үйрету. Орта мектеп математикасындағы дәлелдеуге үйретудің әдістемелік ерекшеліктері. Мектеп математика курсында дәлелдеудің негізгі әдістерін қолдану. Геометрия сабақтарында дәлелдеуге берілген есептерді шығару әдістемесі.

5. Құзіреттілігі: Математика сабағында оқушыларды дәлелдеуге үйретудің ғылыми негізделген әдістемесін меңгерту.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілген тапсырмаларды толық меңгерген студент материалдарын болашақ маман ретінде пайдалана алады.

С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент
в)Геометриялық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі
Методы геометрических понятий
Methods of geometric conceptsGUKA

2211


MGP

2211
MGC

22111. Пререквизиті: Педагогика, Психология және адам дамуы

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Болашақ математика мұғалімдерін өз кәсібінде математикалық әдістерді қолдана білуге үйрету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық әдістер психология ғылымында тек эксперимент нәтижелерін ғана есептеу үшін қолданылып қоймайды, нәтижелерді жалпылау таңдау үшін де қолданылады.

5. Құзіреттілігі: Математикалық әдістердің мәнін ашып түсіндіру. Математикалық әдістерді білім алушылардың өз зерттеулерінде қолдана білу дағдысын қалыптастыру.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілген тапсырмаларды толық меңгерген студент материалдарын болашақ маман ретінде пайдалана алады.

С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент

6

а) Математикалық логика және дискреттік математика
Математическая логика и дискретная математика
Mathematical logic and discrete mathematics


MLDM 2213

MDM


2213

MLDM


2213

КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

3

5

3

3

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1. Пререквизиті: Элементарлы математика

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Математиканың пәнішілік байланыстары негізінде болашақ математика мұғалімінің логикалық ойлауын дамыту және қажетті талдау дағдыларын қалыптастыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқыту барысында студенттерге пікірлер алгебрасы мен есептеулері, Буль алгебрасы, предикаттар алгебрасы мен есептеулері, теорияның аксиоматикалық құрылымы, формулалардың қорытылуы, пікірлер есептеулерінің қарама-қайшылықсыздығы, толымдылығы, дедукция теоремасы, теорияның тілі мен моделі, натурал сандар теориясы, Гедель теоремасы, комбинаторика мен графтар теориясының элементтері баяндалады және практикалық қолданыстары таныстырылады.

5. Құзіреттілігі:

студенттерді өздерінің практикалық жұмыстарында математикалық логиканың элементтерін, негіздерін білуге үйрету;

- студенттердің жалпы математикалық сауаттылығын жетілдіру, осы пән бойынша жүйелі білімін қалыптастыру;

- математикалық заңдылықтарды қолдану аспкетілерін зерттеуде, талдауда болашақ мамандардың шығармашылық ойлау қабілеті деңгейін көтеру;

- студенттерді оқу және ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеуге үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгерген студент қарапайым физикалық құбылыстардың математикалық модельдерін құра білуге машықтанып және алынған математикалық есепті шеше алады.


А.Қ.Қоныс,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, акад.профессор


б) Графтар теориясының есептері
Задачи теории графов

Problems in the theory of graphsGTE 2213
ZTG

2213
PTG

22131. Пререквизиті: Элементарлы математика

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Оқушылардың олимпиадалық есептер шығару, ойлау қабілетін арттыруға бағытталған графтар теориясының дербес методтарын игерту.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Граф ұғымына келтіретін классикалық есептер және оның транспорттық желілерді, үлкен телефондық байланыс жүйелерін, радиосхемаларды, экономикадағы ұсынушы-тұтынушы түріндегі күрделі байланыстарды зерттеудегі қолданыстары; графтардың негізгі түрлері және олардың лингвистикадағы, аналитикалық химиядағы қолданыстары; генеалогиялық ағаш графтар, көпұялы графтар, олардың селекцияда, космонавтика мен демографияда, экологияда қолданыстары; желілер және олардың құрылыс пен экономикада қолданыстары; графтар теориясын мектеп математика курсында қызғылықты және олимпиадалық есептер шешуде қолдану.

5. Құзіреттілігі: - графтар теориясының негізгі ұғымдары мен тұжырымдарын, теориялық негіздерін меңгерту;

- графтар теориясының ғылым салалары мен өндірістегі, техника мен білім беру салаларындағы қолдану дағдыларын меңгерту.6. Күтілетін нәтиже: Оқу-әдістемелік құралдар және де

ғылыми статиялар жазуға машықтанады.
А.Қ.Қоныс,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, акад.профессор


в) Математикалық модельдеу және оның қолданулары
Математическое моделирования и ее применение
Mathematical modeling and its application

MMOK

2213


MMP

2213


MMA

22131. Пререквизиті: Элементарлы математика

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Физикалық процестерді компьютерлік моделдеу.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық моделдеу, есептеу схемасы. Физикалық процестерді сипаттайтын жай дифференциалдық теңдеулер. Сызықты, сызықсыз және параметрлері айнымалы теңдеулер. Дифференциалдық теңдеулерді шешуге арналған сандық әдістер. Алгоритм. Программа.

5. Құзіреттілігі:

Білім алушылардың жалпы математикалық білім деңгейін жетілдіру;

- пән бойынша жүйелі білімді қалыптастыру;

- алгебра, геометрия және математикалық логика курстарының фундаментальді тарауларын болашақ мамандардың шығармашылық ойлау деңгейінде дамыту;

- магистранттарды оқу және ғылыми әдебиеттермен өздігімен жұмыс істеуге үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Берілген білімді толық меңгеріп, тәжірибе жүзінде қолдану.


С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент

7

а) Алгебра және анализ бастамаларын мектепте тереңдетіп оқыту
Углубленное изучение алгебры и начал анализа в школе

Depth study of algebra and analysis in schoolAABTO 2302

UIANASh 2302


DSAAS 2302БПТК/БДКВ/BDOC

2

3

2

4

Емт./

Экз./


exam

Ауызша/

Устно/


Orally/

1. Пререквизиті: Алгебра және сандар теориясы, Математикалық талдау

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: «Математика» мамандығы бойынша болашақ мамандарға «Алгебра және анализ бастамалары» бойынша тереңдетіп оқытуды көздейді.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Рационал және иррационал сандар. Нақты сандар және жуық есептеулер. Тізбек, тізбектің шегі. Санды функцияның анықтау облысы және мәндерінің жиыны.Функцияның экстремумдары. Туынды жайындағы бастапқы түсініктер. (жылдам-дылық, функция өсімшесінің бас бөлігі, жанама). Функцияларды дифференциалдау. Туындыны қолданып функцияны зерттеу. Алғашқы функция және интеграл. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Гармониялық тербелістер.

5. Құзіреттілігі: Белгіленген бағдарлама мемлекеттік стандартқа сай «Математика» мамандығы бойынша болашақ мамандарға «Алгебра және анализ бастамалары» бойынша тереңдетіп оқытуды көздейді.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды толық меңгерген студент оқушылараға тереңдетілген білім бере алады.

Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент


б) Алгебра мен анализ бастамалары есептерін шешудегі сабақтастық
Преемственность при решение задач алгебры и начал анализа
Continuity in problem solving algebra and analysis


AABEShS 2302

PPRZANA2302

CPSAA

2302
1. Пререквизиті: Математикалық талдау, Геометрия

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

3. Пәннің мақсаты: Пәннің мақсаты негізгі мектеп бойынша алгебра және геометрия пәндері бойынша алынған білім негізінде Алгебра және анализ бастамалары курсындағы тақырыптардың сабақтастығын қалыптастыруға болашақ мұғалімдерді даярлау.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математиканы оқытудағы сабақтастықтың әдістемелік сұрақтары, Алгебра курсындағы теңдеулер мен теңсіздіктерді оқып үйренудегі сабақтастық. Туынды тақырыптың қолданбалылығына негізделген сабақтастық. Геометрия есептерін шешудегі интегралдың қолданылуына байланысты сабақтастық. Сабақтастықтың және пәнаралық байланыстар. Мектеп математика курсында ықтималдықтар теориясын оқып үйренудегі сабақтастық.

5. Құзіреттілігі: Пән бойынша сабақтастықтың ұғына дұрыс игеруді ұйымдастыру. Бүкіл математика курсы мен оның әр түрлі тарауларын дұрыс меңгеруді қалыптастырады. Атап айтқанда жүйелі қайталау, пәнішілік және пәнаралық байланыстар арқылы ұйымдастырылған сабақтастықтың нәтижесі өте жақсы болады.

6.Күтілетін нәтиже: Студенттерге оқу материалын мектеп математикасымен тығыз байланысты баяндау және тиісті мөлшерде жаттығулар шешу. Пәнді өту барысында математиканы оқытудағы білімділік пен тәрбиелік принциптерін түсіндіру әдебиеттермен жұмыс істеуге үйретеді.

Т. Аймұратова, аға оқытушы.
в) Алгебра және анализ бастамаларын кіріктіре оқыту
Интегрированное обучение алгебры и начал анализа
Integrated teaching algebra and analysis

AABKO

2302


IOANA

2302


ITAA

23021.Пререквизиті: Математикалық талдау, Геометрия

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

3. Пәннің мақсаты: Қазіргі таңда білім беруді ізгілендіру мектеп математикасын оқыту әдістемесінде жаңа мәселелер қойды. Солардың бірі, психологиялық тұрғыдан математиканы оқытуда бейнелік және логикалық ойлауды тиімді үйлесіру проблемасы ретінде көрінетін, алгебра және геометрия курстарын кіріктіру мәселесі болып табылады.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріктіре оқыту арқылы пәнішілік байланыстарды жүзеге асыру мүмкіншіліктерін теориялық және әдістемелік тұрғыдан баяндау.

5. Құзіреттілігі: Бүкіл математиканы алгебра (бастапқыда арифметика) мен геометрияның өзара байланысымен дамыған деп, ал егер метод туралы айтсақ – есептеулер мен геометриялық түсініктер бірігуі деп қарастыруға болады. Ғылымдарды кіріктіру мектептен білім мазмұнында да көрініс тапқан. Осы курста әрі қарай жетілдіру көзделеді.

6. Күтілетін нәтиже: Білім беру жүйесін реформалаудағы басты мәселе оқу материалын кіріктіру, пәнаралық байланыстар мен тәуелділіктерді жасау, бұлардың барлығы білім алушылардың міндетті және тереңдетілген білімдерді меңгеруіне көмектеседі.

Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент8

а) Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
Теория вероятностей и математическая статистика
Theory of Probability and Mathematical Statistics

ІTMS 2304

TVMS


2304

TPMS


2304

КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

3

5

3

4

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1. Пререквизиті: Математикалық логика және дискреттік математика

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

3. Пәннің мақсаты: Бұл пән логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды; математикалық есептерді шешу мен зерттеу әдістерін игеруді; математикадағы сандық әдістерді игеруді; өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады

4.Пәннің қысқаша мазмұны: Ықтималдықтар теориясына кіріспе. Оқиғалар және оларға амалдар қолдану. Ықтималдық ұғымы. Ықтималдықтарды анықтамалар бойынша табу жолдары. Комбинаторика элементтері жайлы түсінік. Шартты ықтималдық. Ықтималдықты есептеудің толық және Байес формулалары. Тәуелсіз тәжірибелердің тізбегі. Кездейсоқ шамалар жайында түсінік. Үздіксіз кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ шамалардың орналасуының классификациясы. Кездейсоқ шамалардың орналасуының классификациясы. Үлкен сандар заңы. Орталық шектік теоремалар. Ляпунов теоремасы. Статистикалық үлестірілу. Үлестіру параметрлерінің статистикалық бағалары. Топтық және жалпы орта. Жалпы ортадан ауытқу туралы теорема. Бас және таңдамалық дисперсияны анықтау. Дисперсияны есептеу формулалары. Топтық және топішілік дисперсиялар. Топаралық және жалпы дисперсия. Дисперсияларды қосу. Таңдамалық орта мен дисперсияны есептеудің көбейту әдісі. Параметрлерді сенімділік интервалы арқылы бағалау. Эмпирикалық және топтастырылған жиіліктер. Бақылау нәтижелері бойынша қалыпты сызықты салу. Корреляция теориясының элементтері. Корреляцияның таңдамалық коэффицентті және оның қасиеттері. Статистикалық болжамдар туралы түсінік.

5. Құзіреттілігі:

-Қазіргі әлемнің ғылыми бейнесі туралы болжамды қалыптастыру;

-табиғаттағы кез-келген кездейсоқ процестерді зерттеу туралы ұғымды қалыптастыру;

-ықтималдықты-статистикалық объектілерді зерттеуден алынған нәтижелер негізінде ақпаратты өңдеудің жаңа технологияларды жасау туралы білімді қалыптастыру;

-кездейсоқ ақпаратпен жұмыс істеудің жалпы ғылыми және жалпы мәдениеттілік дағдыларын дамыту;

-кәсіптік қызметіне дайындау.6. Күтілетін нәтиже: Бұл пәнді ойдағыдай үйренген студент болашақ математика мұғалімдерінің кәсіби дайындығын қалыптастыруда маңызды роль атқарады.

С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент
б) Комбинаторика элементтері және математикалық индукция
Математический индукция и элементы комбинаторики
Induction elements and combinatorics


KEMI

2304


MIEK

2304


IEC

23041. Пререквизиті: Математикалық логика және дискреттік математика

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

3. Курстың мақсаты:

Қазіргі таңда комбинаторика, ықтималдық теориясы мен математикалық статистика элементтері бастамалары жалпы орта білім беретін мектептерде математикадан білім беру бағдарламалары мазмұнынан нақты орын алды. Алайда, жаңа тарауды оқыту тәжірбиесі мен қазақ тіліндегі оқу-әдістемелік құралдар аз. Сондықтан, болашақ мұғалімдер үшін осы курс енгізіліп отыр.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет