«келісілді» «Өрлеу» баұо ақ филиалы Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры Б. Т. Елеусінов 2015 ж.бет11/11
Дата13.03.2018
өлшемі1.76 Mb.
#20593
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Курстың қысқаша мазмұны:

Ықтималдық теория элементтері тек эксперимент нәтижелерін ғана есептеу үшін қолданылып қоймайды, нәтижелерді жалпылау, таңдау үшін де қолданылады. Статистикалық болжам мен шарттар, корреляциялық тәуелділіктер қарастырылады

5. Құзіреттілігі:

Пәнді оқытуда келесі міндеттер қойылады:

–Студенттерді өздерінің практикалық жұмыстарында комбинаториялық есептеу әдістерін қолдана білуге үйрету;

– Жалпы ықтималдық-статистикалық білім деңгейін жетілдіру;

– Болашақ мамандардың шығармашылық ойлау деңгейін дамыту;

- студенттердің жалпы математикалық білім деңгейін жетілдіру;6. Күтілетін нәтиже: Тапсырмаларды толық меңгерген студент қарапайым және күрделі комбинаториялық есептерді шеше алады.

Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент


в) Дисперциялық талдау элементтері
Элементы дисперционного анализа

Elements dispertsionnogo analysis
DTE

2304
EDA

2304

EDA


2304


1. Пререквизиті: Математикалық логика және дискреттік математика

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

3. Пәннің мақсаты: Жаратылыста кездесетін шамалардың арасындағы байланыс түрлерін, формасын және тығыздығын айқындау.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Практикада көп қолданылатын статистикалық топтастыру – Коррилияциялық және дисперциялық әдістерді қолданудың негізі болып табылады.

5. Құзіреттілігі:

  • әлемдегі ғылымның дамуы туралы түсінік қалыптастыру;

  • әртүрлі факторлардың бір-біріне әсері туралы болжам жасау және есептің математикалық моделін құруға үйрету;

6. Күтілетін нәтиже: Дисперциялық анализ әдісін болашақ мұғалімдер педагогика-психолдогиялық зерттеулерде модель ретінде пайдалану мүмкіндігі мол.

Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент9

а) Сандық әдістер

Численные методы

Numerical Methods


SA 2305

ChM


2305
NM 2305

КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

3

5

3

4

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


1. Пререквизиті: Математикалық талдау, Дифференциал теңдеулер.

2. Постреквизиті: Қорытынды аттестация

3. Пәннің мақсаты: Ғылым мен техниканың, экономиканың және жаратылыстану ғылымдарының әртүрлі есептерін сандық әдістермен шешуге үйрету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Қолданбалы есептерді шешудің кезеңдері. Қателіктер классификациясы. Бір айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулерді шешу. Түбірлерді бөліп алу есебі. Дихотомия (қақ бөлу) әдісі. Қиюшылар әдісі. Ньютон әдісі. Жай итерация әдісі. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің Гаусс әдісі. Квадрат түбірлер әдісі.Үш диагональды жүйелер үшін қуалау әдісі. Сызықтық алгебралық теңдеулерді шешудің біртіндеп жуықтау және Зейдель әдісі. Жуықтату есебінің қойылуы. Лагранждың интерполяциялық полиномы. Ньютонның интерполяциялық полиномдары. Сплайн интерполяция. Сандық интегралдау есебі. Квадратуралық формула. Тіктөртбұрыштар формуласы. Трапециялар және параболалар (Симпсон) формулалары. Жай дифференциалдық теңдеулер үшін қойылған Коши есебін шешудің Эйлер, предиктор-корректор және Милн әдістері. Рунге-Кутта әдістері. Екінші ретті жай дифференциалдық теңдеулерге қойылған шекаралық есептерді жуықтату. Айырымды шекаралық есептің орнықтылығы және жинақтылығы. Бір өлшемді жылуөткізгіштік теңдеуіне қойылған шекаралық есепті айырымдық әдіспен шешу. Айқындалған схема. Жылуөткізгіштік теңдеуі үшін айқындалмаған және Кранк-Николсон схемалары. Гиперболалық (қозғалыс және толқын) теңдеулер үшін айырымдық схемалар. Пуассон теңдеуіне қойылған шекаралық есепті айырымдық әдіспен шешу.

5. Құзіреттілігі:

  • қателіктер және анықталған интеградды есептеуге үйрету;

  • сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешуге үйрету;

  • функцияларды жуықтату әдістеріне үйрету;

студенттердің жай және дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді шешудің әртүрлі сандық әдістеріне үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Берілген білімді толық меңгеріп, тәжірибе жүзінде қолдану.

Ғ.Б.Баканов,

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор


б) Математикалық физиканың сандық әдістері.
Численные методы математической физики
Numerical Methods of Mathematical PhysicsMFEA 2305

ChMMF 2305

NMMP

23051. Пререквизиті: Математикалық талдау, Дифференциал теңдеулер.

2. Постреквизиті: Қорытынды аттестация

3. Пәннің мақсаты: Ғылым мен техниканың, экономиканың және жаратылыстану ғылымдарының әртүрлі математикалық физика есептерін сандық әдістермен шешуге үйрету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқыту барысында ротор, дивергенция және градиент ұғымдарының физикалық мағынасы көрсетіледі, сонымен қатар әртүрлі физикалық құбылыстар мен процестерді сипаттайтын математикалық физиканың негізгі теңдеулері мен оларға қойылатын есептерді шешу әдістері баяндалады.

5. Құзіреттілігі: Жаратылыстанудың әртүрлі облыстарындағы қолданбалы физиканың есептерін шешуге үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Берілген білімді толық меңгеріп, тәжірибе жүзінде қолдану.

Ғ.Б.Баканов,

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор


в) Математикалық есептеу әдістері
Вычислителные методы
Vychislitelnye methods

MEA 2305
VM

2305


VM2305
1. Пререквизиті: Математикалық талдау, Дифференциал теңдеулер.

2. Постреквизиті: Қорытынды аттестация

3. Пәннің мақсаты: Курстың басты мақсаты – математикадан мамандар дайындауға жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік стандарты тағайындаған талаптарды жүзеге асыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық анализдің заңды жалғасы ретінде математикалық физиканың методтары математикалық модельдеудің физика есептеріне қолданылуының алғашқы объектісі және кезеңі болып табылады, ол физикалық тұрғыдан нақтылы қойылған практикалық есептің шешімін табумен айналысады, әрі физикадағы математикалық методтардың қолданыстарын одан әрі тереңдетудің және ауқымын кеңейтудің кепілі болып табылады.

Пәнді оқу нәтижесінде студент мыналарды игеруі қажет:

Математикалық физиканың пәні мен оның негізгі методтары: физикадағы жылуөткізгіштік, толқындық және басқа процестерді математикалық модельдеу үшін қолданылатын математиканың негізгі методтары.

5. Құзіреттілігі: - математикалық физиканың негізгі есептері мен теңдеулерін, оларға қойылған классикалық жағалық есептерді шешу әдістерін меңгерту;

- физикадағы толқындық және жылуөткізгіштік, конвективтік және басқа процестердің есептерінің дифференциалдық модельдерін құру және оларды сапалық зерттеу, сандық шешу дағдыларын меңгерту.6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілген тапсырмаларды толық меңгерген студент әртүрлі ғылыми-техникалық құбылыстар мен процестердің математикалық моделін зерттеуге қолданатын болады.

А.Қ.Қоныс,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, акад.профессор10

а) Шағын жинақты мектептерде математиканы оқыту

Преподавание математики в малокомплектных школах


Teaching Mathematics in small schools

ShKMMOOM 2303
PMMSh 2303

TMSS 2303КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

2

3

3

4

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1. Пререквизиті: Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: «Шағын комплектілі мектептерде математиканы оқытудың өзекті мәселелері» пәні бойынша белгіленген бағдарлама «Математика» мамандығында оқитын студенттерге берілетін білім көлемін анықтайды. Лекция мазмұны тек қана теориялық материалдар ғана емес, сонымен қатар практикалық мазмұны бойынша кластан тыс жұмыстардың әртүрлі түрлерінің жоспарларымен, газет нобайларымен, сызбалармен, таблицалық материалдармен қамтылған. Практикалық сабақтар мазмұны лекцияда көрсетілген материалды негізге ала отырып аудиторияны сынып бөлмесі ретінде қарастырып, практика жүзінде біліктілігін іске асыруға дағдыландырады.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Мектеп жұмысын жоспарлау. Жоспарлау туралы ұғым. ҚР нормативтік құжаттарына шолу. Шағын комплектілі мектепте математиканы оқытудағы өзбетінше жұмыстың түрлері. Өз бетінше жұмыстың мазмұны. Оған қойылатын талаптар. Шағын комплектілі бастауыш мектеп жағдайында математиканы оқыту үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктері.

Шағын комплектілі бастауыш мектеп жағдайында математиканы оқыту үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктері. Математиканы оқытуды ұйымдастыру. Шағын комплектілі бастауыш мектептегі математика сабағы.

Шағын комплектілі бастауыш мектепте математика сабағын өткізудің теориялық негіздерін меңгерту және әдістемесін ашып көрсету. Шағын комплектілі бастауыш мектепте математикадан сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктері.

Шағын комплектілі бастауыш мектепте математикадан сыныптан тыс жұмыстарды өткізудің теориялық негіздерін меңгерту және әдістемесін ашып көрсету. Шағын комплектілі бастауыш мектепте оқушылардың математика пәнінен білімдерін бақылау, бағалау және есепке алу. Шағын комплектілі бастауыш мектепте оқушылардың математика пәнінен білімдерін бақылау, бағалау және есепке алу әдістемесін ашып көрсету. Өзіндік жұмыстардың түрлері және оларды шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқыту үрдісінде ұйымдастыру. Өзіндік жұмыстардың түрлері және оларды шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқыту үрдісінде ұйымдастырудың теориялық негіздерін меңгерту және әдістемесін ашып көрсету.5. Құзіреттілігі: Мұғалімнің кәсіптік бейімделуіне әдістемелік жетекшілік жасау;өз бетімен үздіксіз білім алуды жолға қою; психологиялық-педагогикалық ахуалын қалыптастыруға арналған іс-шаралар жүйесін ұйымдастырып, жүргізу сияқты жұмыстардың тиімді жүзеге асырылуын қамтамасыз ету.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгерген студент болашақ математика пәнінің кәсіби мұғалімі бола алады.

Т.Аймұратова,

аға оқытушы.


б) Негізгі мектепте математикалық білім беру
Математическое образование в основной школе
Mathematics education in the primary school

NMMBB

2303


MOOSh

2303


MEPS

2303
1. Пререквизиті: Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика.

3. Пәннің мақсаты: жеке оқушының есеп шығаруын дамыту және математикалық ойлау қабілетін дамыту үшін жаратылыстану–математика бағытындағы оқытуға сәйкес мектептегі білім сапасын арттыру болып табылады.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Шек. Функцияның үзіліссіздігі. Туынды және дифференциал. Туындының қолданылуы. Бірнеше тәуелсіз айнымалысы бар функциялар. Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Анықталған интегралдың геометриялық және механика- лық қолданылуы. Дифферен- циалдық теңдеулер.

5. Құзіреттілігі:

Үйретілген теориялық жағдайларды дәл және сауатты тұжырымдау және теоремаларды дәлелдеуді, есептер шығарып, талдауды өз бетімен баяндау.

- x ұмтылғандағы функция шегін есептеу

- функцияның нүктедегі шегін есептеу

-рекурентті тізбектей берілген тізбекті таба білу

-горизонталь, көлбеу, вертикаль асимптоталар теңдеулерін құру

-әр түрлі функциялардың туындыларын есептеу(III деңгейлі қиындығы жоғары тапсырмалар)

-Функцияны зерттеп және графигін салу үшін I,II ретті туындылар қолдану

-Математикалық анализдегі қолданбалы есептерді шешу

-Биномдарға жіктеп жаза білу және биномиалдық коэффициентін таба білу.6. Күтілетін нәтиже: Пәннің практикалық курсын толық меңгерген студент оқытудың жаңашыл технологияларын игере отырып, білім беруді ақпараттандыру мәселесін оңынан шеше алады.

Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент11

в) Математика салаларын кіріктіре оқыту
Построен в филиалах математического образования
Built in the branches of mathematics education


MSKO

2303
PFMO

2303

BBME


2303


1. Пререквизиті: Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

2. Постреквизиті: Педагогикалық практика.

3. Пәннің мақсаты: Қазіргі таңда білім беруді ізгілендіру мектеп математикасын оқыту әдістемесінде жаңа мәселелер қойды. Солардың бірі, психологиялық тұрғыдан математиканы оқытуда бейнелік және логикалық ойлауды тиімді үйлесіру проблемасы ретінде көрінетін, алгебра және геометрия курстарын кіріктіру мәселесі болып табылады.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріктіре оқыту арқылы пәнішілік байланыстарды жүзеге асыру мүмкіншіліктерін теориялық және әдістемелік тұрғыдан баяндау.

5. Құзіреттілігі: Бүкіл математиканы алгебра (бастапқыда арифметика) мен геометрияның өзара байланысымен дамыған деп, ал егер метод туралы айтсақ – есептеулер мен геометриялық түсініктер бірігуі деп қарастыруға болады. Ғылымдарды кіріктіру мектептен білім мазмұнында да көрініс тапқан. Осы курста әрі қарай жетілдіру көзделеді.

6. Күтілетін нәтиже: Білім беру жүйесін реформалаудағы басты мәселе оқу материалын кіріктіру, пәнаралық байланыстар мен тәуелділіктерді жасау, бұлардың барлығы білім алушылардың міндетті және тереңдетілген білімдерді меңгеруіне көмектеседі.

Т.Аймұратова,

аға оқытушы.11

а) Инклюзивті білім беру

Инклюзивное образование


Inclusive EducationIBB 2306
IO 2306
IE 2306

КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

2

3

3

4

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1. Пререквизиті: педагогика, психология және адам дамуы.

2. Постреквизиті: физиканы оқыту әдістемесі.

3. Пәннің мақсаты: Қоғамның көз –қарасын өзгерту; Жолдастарымен тіл табыса білуге үйрету; Толық білім алуды ұйымдастыру; Қоршаған ортаға бейімдеу; Дені сау балалармен тең ұстау; Өз-өзіне сенімін арттыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: ХХI ғасыр бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі. Қазіргі қоғамдық білім жүйесін дамытуда ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 11 бабының 9 тармағында оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану міндеті қойылған. Қазіргі білім жүйесінің ерекшелігі тек біліммен қана қоймай, өздігі мен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеу ісіне қажеттілік тудыру. Бүгінде еліміз ғылыми – техникалық прогресстің негізгі белгісі қоғамдық ақпараттандыру болатын жаңа кезеңге енді. Оқыту құралдары негізінде компьютерді пайдалану тәсілдері әр түрлі:
топпен немесе жеке жұмыс, сыныппен жұмыс.
Компьютерді қолдану мен оның бағдарламаларына жетекшілік етудің негізгі аспектілері:
Психологиялық – берілген бағдарламаны оқуға ынталандыруға қалай әсер етуін, қызығушылығын жоғарылату немесе төмендету оқушыларға өз күшіне сенімсіздік тудырмауға әсер етеді.
Әдістемелік - бұл бағдарлама оқушының материалды озық меңгеруін және материалдың методикаға сай берілуін қамтамасыз етеді;
Ұжымдық – жаңа ақпараттық технологиямен жабдықталған компьютермен өтетін сабақтардың методикаға сай берілуін қамтамасыз етеді.

5. Құзіреттілігі: Инклюзивтік білім беру - барлық білім алушыларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, білім алушыларды айыратын кедергілерді жоюға, ата - аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу - педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның білім алушыларды жас ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру.

6. Күтілетін нәтиже: Барлық бала тең дәрежеде және өз мүмкіндігінше білім алуы тиіс. Инклюзивті білім беру студенттерге қоршаған орта мен жалпы қоғам алдында тең құқылы болуға қолдау көрсетеді. ЖОО тек білім беру қызметін ғана атқармай, бала өмірінде тәрбие берудің де негізгі саласы болып табылуы тиіс.

Калиев Б.К. – техника ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор

Оқу үдерісін жоспарлау жәнеакадемиялық ұтқырлық бөлімінің бастығы С.Т.Тайман


Кафедра меңгерушісі Б.К.Калиев


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет