«келісілді» «Өрлеу» баұо ақ филиалы Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры Б. Т. Елеусінов 2015 ж.бет2/11
Дата13.03.2018
өлшемі1.76 Mb.
#20593
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1. Пререквизиті: Элементарлы математика;

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

3.Пәннің мақсаты: Евклидтік емес геометрия-ның түрлері және олардың ерекшеліктерін қарастыру.

4.Пәннің қысқаша мазмұны: Аксиоматикалық әдіс. Аксиомалар жүйесіне қойылатын талаптар. Евклидтік бесінші постулаты, оны дәлелдеу әрекеттері. Биевклидтік геометрияның ашылуы. Биевклидтік геометриялар.

5. Құзіреттілігі: Болашақ математика пәні мұғалімі орта мектепте оқытылатын Гильберт геометриясынан басқа да геометриялардың бар

екендігін, олардың модельдерін білулері қажет.6. Күтілетін нәтиже: Геометриялық салаларды игереді.

В.Е.Серікбаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад. профессор

Академиялық мәселелер жөніндегі

департамент директоры С.Т.Тайман

Кафедра меңгерушісі Б.К.Калиев
«КЕЛІСІЛДІ»

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры

___________________ Б.Т.Елеусінов

«____» 2015 ж.


«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары комитетінің төрағасы ______________________ Абдикаримов Б.Ж. «______» ______ 2015 ж.

Мәжіліс хаттамасы №________,______2015 ж

Академиялық Кеңес төрайымы

_________________ М.К.Жайлауова

«_____» _________2015ж.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

Kyzylorda State University after Korkyt Ata

Гуманитарлық-педагогикалық факультеті/ гуманитарно-педагогический факультет/humanitarian-pedagogical faculty

Физика және математика кафедрасы / кафедра физики и математики / department of physics and mathematics

Мамандығы/специальность/ specialty: 5В010900-Математика/ 5В010900-Математика /5В010900- Mathematics

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин/Catalogue of elective disciplines

Оқуға түскен жылы/год поступления/year of entrance: 2012ж/2012г/ 2012у, 2013ж/2013г./2013у./ 2014 ж./2014г./2014у.

Білім алу траекториясы/образовательная траектория/educational trajectory: Негізгі, бейіндік және мамандандырылған мектеп математикасы /Основная, профилирующая и cпециалиризованная школьная математика/ Basic, major and specialized school mathematics


Пән атауы/

Наименование дисциплины/

Name of disciplineПән коды/

Код дисциплины/

Code of discipline


Пән циклы/

цикл дисциплины/

cycle of discipline


Кредит саны KZ/

Кол-во кредитов KZ/

Number of credits KZ


ECTS бойынша кредит саны / кол-во кредитов в ECTS/

Numver of credits ECTS
Курсы/курс/course
Академиялық кезең/

Академический период/

Academic period


Бақылау түрі/ форма контроля/ form of controlБақылау

дың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша,)/ вид контроля (тест, письменно, устно)/

type of control (test, written form, orally)


Пәннің сипаттамасы/

характеристика дисциплины/

characteristics of discipline:

1.Пререквизиттері/пререквизиты/ prerequisites

2. Постреквизиттері/

постреквизиты/ postrekvizites

3. Пәннің мақсаты/цель дисциплины/aim of the discipline

4. Қысқаша мазмұны/ краткое содержание/short content

5. Құзыреттілігі/

компетенции/ competences

6. Күтілетін нәтиже/ ожидаемые результаты/ expected results


Бағдарлама жетекшісінің аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі/

ф.и.о. руководителя программы, ученая степень, звание /

name, surname of the instructor of program, scientific degree, rank


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Оқуға түскен жылы 2014 ж.

1

а) Математикалық талдау 2

Математический анализ

Mathematical analysis


МТ

2204
МА

2204
МА

2204БПТК/БДКВ/

BDOC


3

5

2

3

Емт.

Экз.


exam

тест/

тест/


test

1.Пререквизиті: Математикалық талдау 1, Алгебра және сандар теориясы 1

2.Постреквизиті:Дифференциалдық теңдеулер, Функциялар теориясы мен ФАН элементтері; ТФКП; дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер

3.Пәннің мақсаты: Бұл бағдарлама математикалық анализдің сандық қатарлар, функционалдық тізбектер және қатарлар, дәрежелік қатарлар, көп айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеулеріне арналған. Бұл тараудағы басты мақсат қатарлар теориясы мен көпайнымалы функцияларды дифференциалдау және интегралдаудың есептеу жолдарын үйрету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Нақты сандар, сандық тізбектер, бір айнымалыдан тәуелді функциялар, бір айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеулері, бір айнымалыдан тәуелді функциялардың интегралдық есептеулері, көп айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеуі, қатарлар, көп айнымалыдан тәуелді функциялардың интегралдық есептеуі, Фурье қатары.

5. Құзіреттілігі: Студенттерді айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен, дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясымен, қатарлар теориясымен таныстыру. Математикалық анализ функциялар теориясының, дифференциалдық теңдеулер теориясының және басқа да пәндерді оқып-үйрену үшін негізгі қызмет атқаратынын түсіндіру.

6. Күтілетін нәтиже: Көп айнымалы функцияларды дифференциалдау және интегралдауды меңгереді.

Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцентб) Анықталған және еселі интегралдар дың қолданылуы бойынша практикум

Практикум по применению пределенных и кратных интегралов


Workshop on application-defined and multiple integrals

EKSIK

BP 2204


PPOKI

2204


WADMI 2204


1.Пререквизиті: Математикалық талдау 1, Алгебра және сандар теориясы 1

2.Постреквизиті:Дифференциалдық теңдеулер, Функциялар теориясы мен ФАН элементтері; ТФКП; дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер

3. Пәннің мақсаты: Курстың басты мақсаты – студенттердің математикалық анализдің негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, математикалық әдістерді қолданбалы есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Өлшемді жиын. Жиынның өлшемді болу шарты. Риманның еселік интегралы. Еселік интегралдың бар болуы және оның қасиеттері. Еселік интегралдың қайталама интегралға келтірілуі. n- еселі интегралда айнымалыны ауыстыру әдісі. Қисық сызықты координаталар. Полярлық, сфералық, цилиндрлік координаталар. Меншіксіз еселік интегралдар. Оң функция үшін меншіксіз еселік интегралдар. Салыстыру әдісі. Абсолютты жинақты меншіксіз интегралдар. Бірінші және екінші түрдегі қисық сызықты интегралдар және оның қасиеттері. Грин формуласы. Интегралдау жолынан тәуелсіз қисық сызықты интегралдар.

5.Құзіреттілігі: Көп айнымалы функциялардың интегралдық есептеу жолдарын үйрету. Олардық геометриялық, физикалық қолданыстарын есептер шығару. Сонымен қатар, студенттердің математикалық анализдің негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, математикалық әдістерді қолданбалы есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Математикалық әдістерді практикалық есептерді шығаруда қолдану.

Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцентв) Векторлық және функциялық кеңістіктер
Векторные и функциональные пространства
Vector and functional spaces

MTMK 2204
BFP 2204

VFS


22041. Пререквизиті: Математикалық талдау 1, Алгебра және сандар теориясы 1

2.Постреквизиті:Дифференциалдық теңдеулер, Функциялар теориясы мен ФАН элементтері; ТФКП; дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер

3. Пәннің мақсаты: Функционалдық анализ және функция теориясының алғашқы ұғымдарын енгізу.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі ұғымдар. Метрикалық кеңістік. Нормаланған векторлық кеңістік. Скаляр көбейтінді. Коши-Буняковский теңсіздігі. Метрикалық кеңістіктегі нүктенің аймағы. Метрикалық кеңістіктегі аймақтардың фундаментальдық жүйелері. Жинның ішкі және шекаралық, шектік нүктелері. Ашық жиындар. Тұйық жиындар. Жинақталатын тізбектер. Шек, үздіксіздік. Метрикалық кеңістіктердегі бірқалыпты үздіксіздік. Вектор-функциялар. Компакт. Больцано-Вейерштрасс теоремасы. Компакттардың тұйықтығы және шектелгендігі. Метрикалық кеңістіктің толықтығы ұғымы. Банах кеңістігі ұғымы. кеңістіктерінің толықтығы. Толық кеңістіктердің қасиеттері. Сығылып бейнелеу туралы Банах теоремасы.

5. Құзіреттілігі: Көп айнымалылардың функцияларының дифференциалдық есептеу-лерін қарастыру үшін n нақты айнымалының функциясын n өлшемді Евклид кеңістігінде қарастыру үшін метрика, норма ұғымдарымен міндетті түрде таныс болуы қажет.

6. Күтілетін нәтиже: Функция теориясының ұғымдарын біледі.

Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент2

а) Алгебра және сандар теориясы 2
Алгебра и теория чисел
Algebra and Number Theory

AST 2205
ATCh

2205
ANT

2205


БПТК/БДКВ/BDOC

4

6

2

3-4

Емт./Экз.

/exam


ауызша/

устно/


orally

1.Пререквизиті: Алгебра және сандар теориясы 1

2.Постреквизиті:Дифференциалдық теңдеулер, Сандық әдістер, Математикалық логика және дискретті математика

3. Пәннің мақсаты: Алгебраны оқыту келесі бағыттарды

- логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды;

- алгебралық есептерді шешу мен зерттеу әдістерін игеруді;

- математикадағы сандық әдістерді игеруді;

- өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Сызықтық теңдеулер жүйелері және оларды шешу әдістері. Матрицалар алгебрасы. Сызықтық кеңістіктіктер. Сызықтықтық операторлар және олардың матрицалық жазылуы. Алгебралық құрылымдар: группа, сақина, өріс, иделдар. Салыстырулар теориясы. Көпмүшеліктер теориясы.

5. Құзіреттілігі: Студенттердің алгебраның негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, алгебралық әдістерді қолданбалы есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету. Сонымен қатар бұл пән практикада математикалық әдістерді қолдану дағдаларын жетілдірудің ең тиімді құралы.

Алгебраны оқыту келесі бағыттарды

- логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды;

- алгебралық есептерді шешу мен зерттеу әдістерін игеруді;

- математикадағы сандық әдістерді игеруді;

- өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.6. Күтілетін нәтиже: Алгебралық есептерді шешу әдістерін игереді.

С.Қ.Меңліқожаева педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент

б) Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра
Аналитическая геометрия и линейная алгебра
Analytical geometry and linear algebra

AGSA

2205


AGLA

2205


AGLA

22051. Пререквизиті: математикалық талдау

2. Постреквизиті: Ықтималдар теориясы және математикалық статистика

3. Пәннің мақсаты: Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра курсын оқыту болашақ физика мұғалімдерінің кәсіптік-педагогикалық дайындығын нығайтып, алған теориялық білімінің аясын кеңейту.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: «сызықтық алгебра және геометрия» жалпы теориялық негіздерін баяндайтын бұл курс төмендегідей бөлімдерден тұрады: сызықтық алгебраның негізгі ұғымдары және негізгі теоремалары, жазықтықтағы және кеңістіктегі түзулер, векторлар, қисықтар мен беттер.

5. Құзіреттілігі: пән бойынша алынған білім мамандық бойынша дискреттік математика және жалпы техникалық пәндерді оқып-үйрену үшін қажет. Ол білім сыбайлас пәндерді оқып-үйрену және техникалық процестердің математикалық үлгілерін құру үшін де пайдаланылады.

6. Күтілетін нәтиже: Практикалақ есептер шығаруды біліп шығады.

С.Қ.Меңліқожаева педагогика ғылымдарының кандидаты, академиялық доцент

в) Коммутативтік алгебра
Коммутативная алгебра
Сommutative algebra

KА 2205
KА 2205
CA 22051.Пререквизиті: Алгебра және сандар теориясы 1

2.Постреквизиті:Дифференциалдық теңдеулер, Сандық әдістер, Математикалық логика және дискретті математика

3. Пәннің мақсаты:

- Студенттердің математика курсында игерген білім, біліктілік және дағдыларын жетілдіру.

- Студенттерді алгебралық есептер шығаруға машықтандыру.

-Теориялық алған білімдерін есеп шығаруда тиімді қолдана білуге дағдыландыру.4. Пәннің қысқаша мазмұны:

Математика мамандығын таңдаған студент математиканы негізгі зерттеу құралдарының бірі ретінде қабылданған коммутативтік алгебра туралы хабардар болуы керек.

Коммутативтік алгебра курсында негізінен коммутативтік сақиналар зерттеледі.

Модульдер теориясы көптеген алгебралық системаларын ортақ қасиеттерін айқындауға икемді фундаменталь құралдың бірі болып табылады. Бұл курста модельдер және оларды локальдау мәселелеріне көбірек көңіл бөлінеді. Сонымен қатар бұл теорияның абсолют абельдік әрістердің арифметикасын зерттеуге қолданылуы туралы мәселелер қамтылды.5. Құзіреттілігі:

Пәнді оқыту мақсаты коммутативтік алгебра заңдылықтарын, қолдану аспектілерін студенттердің болашақ қызметінде қолдануына дайындау болып табылады. Осы сала бойынша теориялық материалды жүйелі түрде баяндап, студенттердің қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту.6. Күтілетін нәтиже: Алгебралық есептерді шешу әдістерін игереді.

С.Қ.Меңліқожаева педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент

3

а) Геометрия
Геометрия
Geometry

Gem 2206

Gem


2206

Gem


2206


БПТК/БДКВ/BDOC


2

3

2

3

Емт./Экз./

exam


ауызша/

устно/


orally

1. Пререквизиті: Геометрия 1,2

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

3. Пәннің мақсаты: Болашақ математика пәні мұғалімі мектеп геометрия курсын оқыту үшін бұл пәннің негіздерін, геометрия салаларын меңгерулері керек.

4. Пәннің қысқаша мазмұны:

Дифференциалдық геометрия. Скаляр аргументті векторлық функция. Шексіз кіші векторлар. Векторлық функцияның годографы. Қисық және жанама. Параметрленген қисық. Параметрленген қисықтың жанамасы. Негізгі көпжақ. Доғаның ұзындығы. Эволюта. Эвольвента. Френе-Серре формулалары. Қисықтық. Бұралуы. Беттегі сызықтың қисықтығы. Жиындағы топология. Үздіксіз бейнелеу. Сызықтар және беттер. Негізгі топологиялық ұғымдар.

5. Құзіреттілігі: Болашақ математика пәні мұғалімдері геометрияның логикалық құрылымын, аксиоматикалық әдісті білулері қажет және проективтік, дифференциалдық геометриялардың негіздерімен таныстыру көзделеді. Бұл қажеттілік мектеп геометрия курсының аксиоматикалық негізде құрылғандығынан да туындайлы. Аксиоматикалық әдіс алгебра, физика, т.б. пәндерде де қолданылады. Метрикалық геометрия проективтік геометрияның бөлігі екеніне және проективтік геометрия барлық геометрияны қамтитынына көз жеткізу.

6. Күтілетін нәтиже: Геометриялық салаларды игереді.

В.Е.Серікбаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад. профессор
б) Сфералық геометрия
Сферическая геометрия
Spherical geometry


SG 2206
SG 2206
SG 2206


1. Пререквизиті: Геометрия 1,2

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

3. Пәннің мақсаты: Студенттерді сфералық геометрия мен тригонометрияның элементтерімен және олардың қолдануларымен таныстыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Сфералық геометрияның негізгі ұғымдары. Сфералық геометрияның негізгі құрылымы. Скаляр, векторлар, тензорлар. Сфералық геометрияның координаттық жүйесі. Сфералық геометрияның негізгі формулалары. Сферадағы түзулер, кесінділер, ара қашықтықтар мен бұрыштар. Сфералық үшбұрыштар олардың қасиеттері. Сфералық үшбұрыштың биссектрисасы, медианасы мен биіктіктері. Сферадағы Пифагор теоремасы.

5. Құзіреттілігі: Сфералық геометрияның сфера бетіндегі геометриялық фигураларды зерттеп, планиметрия сияқты жазықтықта жатқан геометриялық фигуралардың қасиеттеріне арналған жаттығулар қарастыру. Сфераның қимасын салу. Эйлер үшбұрыштары. Сфералық үшбұрыштардың жазықтықтағы үшбұрыштардан көптеген өзгеше қасиеттерін ашып қарастыру. Сферада жылжыту арқылы беттескен сфералық үшбұрыштар өзара тең болатындығы туралы теореманы дәлелдеу.

6. Күтілетін нәтиже: Геометриялық салаларды игереді.

В.Е.Серікбаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад. профессор
в) Евклидтік емес геометриялар
Неевклидовые геометрии

Non-Euclidean GeometryBG 2206

NG

2206


NEG

22061. Пререквизиті: Геометрия 1,2

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

3.Пәннің мақсаты: Евклидтік емес геометрия-ның түрлері және олардың ерекшеліктерін қарастыру.

4.Пәннің қысқаша мазмұны: Аксиоматикалық әдіс. Аксиомалар жүйесіне қойылатын талаптар. Евклидтік бесінші постулаты, оны дәлелдеу әрекеттері. Биевклидтік геометрияның ашылуы. Биевклидтік геометриялар.

5. Құзіреттілігі: Болашақ математика пәні мұғалімі орта мектепте оқытылатын Гильберт геометриясынан басқа да геометриялардың бар

екендігін, олардың модельдерін білулері қажет.6. Күтілетін нәтиже: Геометриялық салаларды игереді.

В.Е.Серікбаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад. профессор

4

а) Физика
Физика
Physics


Fiz 2207

Fiz


2207

Phy


2207

КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

3

5

2

3

Емт.

Экз.


exam

тест/

тест/


testДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет