«келісілді» «Өрлеу» баұо ақ филиалы Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры Б. Т. Елеусінов 2015 ж.бет3/11
Дата13.03.2018
өлшемі1.76 Mb.
#20593
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1. Пререквизиті:Талап етілмейді

2.Постреквизиті: Сандық әдістер, Ыктимал-дықтар теориясы және математикалық статистика

3. Пәннің мақсаты: Студенттерді физика негіздерімен жалпы физика курсының бағдарламасы көлемінде таныстыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: “Жалпы физика” курсының теориялық негізін баяндайтын бұл курс төмендегідей бөлімдерден тұрады: Механика; Молекулалық физика және термодинамика; электр және магнетизм; Оптика; Кванттық және атомдық физика негіздері.

5. Құзіреттілігі: Бақылаулар арқылы алынған мәліметтерді физикалық заңдылық түрінде тұжырымдап, студенттерге демонстрация, тәжірибелер, лабораториялық жұмыстардың барысында түсіндіру. Тәжірибеге негізделген ғылым болғандықтан, физикалық шамалармен тәжірибе жасау негізінде физикалық заңдылықтардың айтылатынын, физикалық құбылыстарды түсіндіру үшін физикалық шамалар пайдаланылатындығын, физикалық шамалар, туралы түсініктемелер беру. Курстық негізгі мақсатына жету үшін:

- студенттерді физиканың негізгі принциптері және заңдарымен және математикалық формулалармен таныстыру;

- студенттерге физикалық модельдер мен гипотезалардың қолдану шекарасы туралы.

- қолданылу арқылы өте кең заңдар физиканың іргелі заңдары деп аталатынын;

- Негізгі физикалық тұрақтылар;

Курсты игеру негізінде студент білуі қажет;

- негізгі физикалық құбылыстар, олардың жүру ерекшеліктері;

- физикалық ұғым, шама, есептеулер негіздері, олардың математикалық формулалары, өлшем бірліктері;

- тәжірибе жүргізу әдісін, алынған мәліметтерді өңдеп, сол бойынша қорытынды жасау.

6. Күтілетін нәтиже: Математика мен физиканың пәнаралық байланыстарын біледі.


А.Алмағамбетова, педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
б)Тербелістер мен толқындар
Колебания и волны

Oscillations and WavesТТ 2207

KV

2207


OW

2207
1. Пререквизиті: Талап етілмейді

2. Постреквизиті: Электр және магнетизм, Электродинамика және АСТ

3. Пәннің мақсаты: Студенттерді классикалық және қазіргі заманғы физика мен физика теорияларын, физиканың негізгі заңдарын, сондай-ақ тербелістер мен толқындардың техниканың әр саласындағы теориялық және тәжірибелік қолдануда дағдылары мен біліктерін қалыптастыру, өзіндік танымдық іс-әрекетінің дағдыларын қалыптастыру; олардың болашақта кәсіптік іс-әрекеттеріндегі нақты есептерді шешуге көмектесетін физикалық құбылыстарды ғылыми - тәжірибелік зерттеудегі әдістерді меңгеріп, қолдана білуін қамтамасыз ету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: мектепте берілетін ұғымдарды ғылыми тұрғыда негіздеу; тербелістер мен толқындар теориясын тереңдетіп оқыту; жалпы мазмұндық, қолданбалылығын айқындау.

5. Құзіреттілігі: Студент курсты оқу барысында тербелмелі қозғалыс, еркін және еріксіз тербелістер, тербелмелі контурдағы еркін гармоникалық тербелістер, қума және көлденең толқындар жайлы мағлұмат алады.

6. Күтілетін нәтиже: Математика мен физиканың пәнаралық байланыстарын біледі.

А.Алмағамбетова, педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
в)Электротехника

Электротехника

Electrical engineering


ET

2207
ET

2207
EE 22071. Пререквизиті: Талап етілмейді

2. Постреквизиті: Математикалық логика және дискретті математика

3.Пәннің мақсаты: әртүрлі электрондық қондырғыларды негізге ала отырып, сигналдарды өндіру, тасымалдау, өңдеуден өткізу және түрлендіруге байланысты іргелі физикалық заңдылықтарды баяндау және талдау.

4.Пәннің қысқаша мазмұны: Электротех-никаның міндеттері, электротехника даму және жетілу тарихы, туралы түсініктер, электротехниканың құралдардың элементтік базасы бүгінгі жетістіктері, электротехникалық тізбектер мен сигналдар, шала өткізгіш приборлардың физикалық негіздері, интегралды микросхемалардың құрылу және жұмыс істеу принциптері, аналогты микроэлектроника, сызықты емес электрондық құрылымдар, импульстік құрылымдар, цифрлы микроэлектроника, радиоэлектрондық құрылғыларды қоректендіру көздері, электрониканың даму пермпективалары мен жаңа салалары.

5. Құзіреттілігі: электрондық қондырғылардың құрылу, жұмыс істеу принциптері және олардың тізбектеріндегі физикалық құбылыстар мен заңдылықтар туралы толық түсінік алу, зерттеу әдістерін меңгеру.

6. Күтілетін нәтиже: Электротехниканың тыңғылықты білім алуы басқа физика-математикалық пәндерден терең білім алуына жол ашады.


Абдрахманов Н. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.


5

а) Дифференциалдық теңдеулер
Дифференциальные уравнения
Differential Equations

DT

2210
DU

2210
DE

2210


БП ТК/

БДКВ/BDOC/3

4

2

4

Емт./Экз./

exam


ауызша/

устно/


orally

1. Пререквизиті: Математикалық талдау

2. Постреквизиті: Математикалық физиканың теңдеулері, Сандық әдістер, Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер

3. Пәннің мақсаты: Математикалық талдаудың заңды жалғасы ретінде ДТ-лер теориясы математикалық модельдеудің басты аппараты болып табылады және жаратылыстануда математикалық методтардың қолданыстарын одан әрі тереңдетудің сонымен қатар ауқымын кеңейтудің кепілі болып табылады.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу нәтижесінде студент мыналарды игеруі қажет:

1-ші ретті д.т. туралы жалпы түсініктер; жалпы шешімі, дербес шешімі, ерекше шешімі туралы ұғымдар; туындысына байланысты шешілетін 1-ші ретті д.т. түрлері; айнымалысы бөлектенетін теңдеулерді шешу; толық дифференциалдық теңдеу; 1-ші ретті сызықтық д.т., оның жалпы шешімінің құрылымы; Бернулли теңдеуін шешу әдісі; Туындысына байланысты шешілмейтін д.т.-лер: Клеро, Лагранж теңдеулерін шешу; 2-ші ретті сызықтық дифференциал теңдеулер, олардың геометриялық және механикалық қолданыстары; Реті төмендетілетін жоғары ретті теңдеулер, оларды шешу. Тұрақты коэффициентті СД теңдеу, оларды шешу әдістері; дифференциалдық теңдеулер жүйесі, оның түрлері мен шешу әдістері.5. Құзіреттілігі:

- қарапайым дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі теңдеулерін, оларға қойылған Коши есебін шешу әдістерін меңгерту;

- экология мен жаратылыстану есептерінің дифференциалдық модельдерін құру және зерттеу дағдыларын меңгерту

6. Күтілетін нәтиже: Физика-техникалық есептерін шығаруды игереді.


А.Қ.Қоныс,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, акад.профессор


б) Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер

Дифференциальные уравнения в частных производных
Partial differential equation

DTDT 2210

DUChP 2210

PDE

22101.Пререквизиті: математикалық талдау.

2. Постреквизиті: электродинамика, кванттық механика.

3.Пәннің мақсаты: курстың басты мақсаты – математикадан мамандар дайындауға жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік стандарты тағайындаған талаптарды жүзеге асыру.

4. Қысқаша мазмұны: математикалық анализдің заңды жалғасы ретінде дербес туындылы дифтеңдеулер теориясы математикалық модельдеудің басты аппараты болып табылады және физикалық тұрғыдан нақтылы қойылған практикалық есептің шешімін табуға келтіреді, әрі физикадағы математикалық методтардың қолданыстарын одан әрі тереңдетудің және ауқымын кеңейтудің кепілі болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент мыналарды игеруі қажет:

1-ші ретті д.т. туралы жалпы түсініктер; 1-ші ретті д.т.-дің жалпы шешімі туралы ұғым; 1-ші ретті д.т.-дің дербес шешімі туралы ұғым; 1-ші ретті д.т.-дің ерекше шешімі туралы ұғым; туындысына байланысты шешілетін 1-ші ретті д.т. түрлері; айнымалысы бөлектенетін теңдеулерді шешу; толық дифференциалдық теңдеу, қажетті және жеткілікті шарты; 1-ші ретті сызықтық д.т., оның жалпы шешімінің құрылымы; Бернулли теңдеуін шешу әдісі; Туындысына байланысты шешілмейтін д.т.-лер: Клеро, Лагранж теңдеулерін шешу; 2-ші ретті сызықтық дифференциал теңдеулер, геометриялық және механикалық мағыналары; Реті төмендетілетін жоғары ретті теңдеулер, олардың түрлері; 2-ші ретті сызықтық диф. теңдеу, тұрақты коэффициентті СД теңдеу, оларды шешу әдістері; дифференциалдық теңдеулер жүйесі, оның түрлері мен шешу әдістері.5. Құзіреттілігі:

- дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі теңдеулерін, оларға қойылған классикалық жағалық есептерді шешу әдістерін меңгерту;

- физика есептерінің дифференциалдық модельдерін құру және оларды сапалық зерттеу, сандық шешу дағдыларын меңгерту.

6. Күтілетін нәтиже: Дербес дифференциалдық теңдеулердің физика есептерін шығаруда пайдалануды біледі.


А.Қ.Қоныс,

физика-атематика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор


в) Комплекс облыстағы дифференциалдық теңдеулер
Дифференциалные уравнения в комплексной области
Differentsialnye equations in the complex domain


KODAT 2210

DUKO


2210

DECD


2210


1.Пререквизиті: математикалық талдау.

2. Постреквизиті: электродинамика, кванттық механика.

3. Пәннің мақсаты:

Кеңейтілген комплекс облыстағы дифферен-циалдың теңдеулер теориясын оқыту.4. Қысқаша мазмұны:

Кіріспе. Бар болуы теоремасы. Шешімнің жалғыздығы. Ерекше нүктелер. Бірінші ретті теңдеулер. Алгебралық функциялар теориясының элементтері. Жылжымайтын күдікті нүктелі екінші ретті теңдеулер, сызықтық теңдеулер. Гипергеометриялық функция лар. Риман проблемалары.5. Құзіреттілігі:

Дифференциалдық теңдеулердің интегралын табудың кез-келген қадамы жаңа қолданбалы есептердің шешімін табуға бағытталады. Мұның классикалық мысалы ретінде С.В.Ковалевскаяның ашып зерттеген қатты дененің қозғалысы туралы есепті айтуға болады. Сонымен бірге дифференциалдық теңдеулердің теориясының дамуы математикалық анализдің дамуында да үлкен орын алады. Дифференциалдық теңдеулер теориясы математикалық анализді жаңа функцияларды зерттеумен қамтамасыз етіп отырады. Бұл курс бойынша автоморфты функциялар теориясы, Фукс және Клейн функциялары қарастырылады6.Күтілетін нәтиже: Дербес дифференциалдық теңдеулердің физика есептерін шығаруда пайдалануды біледі.

Тұрбаев Б- физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент


6

а) Математикалық талдау 3
Математический анализ
Mathematical analysis

МТ

2208
МА

2208
МА

2208БПТК/БДКВ/BDOC

3

5

2

4

Емт.

Экз.


exam

тест/

тест/


test

1.Пререквизиті: Математикалық талдау 1-2, Алгебра және сандар теориясы 1-2.

2.Постреквизиті: Дифференциалдық теңдеулер, Функциялар теориясы мен ФАН элементтері; ТФКП; дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер

3. Пәннің мақсаты: Бұл бағдарлама математикалық анализдің сандық қатарлар, функционалдық тізбектер және қатарлар, дәрежелік қатарлар, көп айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеулеріне арналған. Бұл тараудағы басты мақсат қатарлар теориясы мен көпайнымалы функцияларды дифференциалдау және интегралдаудың есептеу жолдарын үйрету. 4. Пәннің қысқаша мазмұны: Нақты сандар, сандық тізбектер, бір айнымалыдан тәуелді функциялар, бір айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеулері, бір айнымалыдан тәуелді функциялардың интегралдық есептеулері, көп айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеуі, қатарлар, көп айнымалыдан тәуелді функциялардың интегралдық есептеуі, Фурье қатары.

5. Құзіреттілігі: Студенттерді айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен, дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясымен, қатарлар теориясымен таныстыру. Математикалық анализ функциялар теориясының, дифференциалдық теңдеулер теориясының және басқа да пәндерді оқып-үйрену үшін негізгі қызмет атқаратынын түсіндіру.

6. Күтілетін нәтиже: Көп айнымалы функцияларды дифференциалдау және интегралдауды меңгереді.

Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент


б) Интегралдык тендеулер
Интегральные уравнение

Integral equationIT

2208
IU

2208
IE

22081.Пререквизиті: Математикалық талдау 1-2, Алгебра және сандар теориясы 1-2.

2.Постреквизиті: Дифференциалдық теңдеулер, Функциялар теориясы мен ФАН элементтері; ТФКП; дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер

3. Пәннің мақсаты:

Курстың мақсаты - интегралдық теңдеулерге ұғымына жалпы анықтама беріп, маңызды интегралдық теңдеулердің кластарын қарастыру.4. Қысқаша мазмұны:

Фредгольм және Вольтерр теңдеулері. Интегралдық теңдеулердің басқа кластары. Фредгольм теңдеуін шешудің әдістері. Интегралдық теңдеулердің жүйесі. Теріс емес ядролы интегралдық теңдеулер. Үздіксіз сызықтық операторлы теңдеулер. Бір өлшемді сингулярлы теңдеулер. Математикалық физиканың интегралдық теңдеулері. Аргументтердің айырмасына тәуелді ядроля интегралдық теңдеулер. Көпөлшемді сингулярлы теңдеулер. Сызықтық емес интегралдық теңдеулер.5. Құзіреттілігі.

Белгісіз функцияны шектелген үздіксіз оператор таңбасы астында қандай да бір функционалдық банах кеңістігінде қарастырылатын теңдеулер. Интегралдық теңдеулерді кейде белгісіз функцияны интеграл таңбасы астында ұстайтын теңдеулер түрінде анықтайды. Курстың мақсаты интегралдық теңдеулерге ұғымына жалпы анықтама беріп, маңызды интегралдық теңдеулердің кластарын қарастыру.6. Күтілетін нәтиже: Көп айнымалы функцияларды дифференциалдау және интегралдауды меңгереді.в) Функционалдық және абстрактлі кеңістіктер практикумы
Практикум по функциональным и абстрактным пространствам
Workshop on functional and abstract spacesFAKP 2208

PFAP


2208

WFAS


22081. Пререквизиті: Математикалық талдау 1-2, Алгебра және сандар теориясы 1-2.

2.Постреквизиті:Дифференциалдық теңдеулер, Функциялар теориясы мен ФАН элементтері; ТФКП; дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер

3. Пәннің мақсаты: Функционалдық анализ және функция теориясының алғашқы ұғымдарын енгізу.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі ұғымдар. Метрикалық кеңістік. Нормаланған векторлық кеңістік. Скаляр көбейтінді. Коши-Буняковский теңсіздігі. Метрикалық кеңістіктегі нүктенің аймағы. Метрикалық кеңістіктегі аймақтардың фундаментальдық жүйелері. Жинның ішкі және шекаралық, шектік нүктелері. Ашық жиындар. Тұйық жиындар. Жинақталатын тізбектер. Шек, үздіксіздік. Метрикалық кеңістіктердегі бірқалыпты үздіксіздік. Вектор-функциялар. Компакт. Больцано-Вейерштрасс теоремасы. Компакттардың тұйықтығы және шектелгендігі. Метрикалық кеңістіктің толықтығы ұғымы. Банах кеңістігі ұғымы. кеңістіктерінің толықтығы. Толық кеңістіктердің қасиеттері. Сығылып бейнелеу туралы Банах теоремасы.

5. Құзіреттілігі: Көп айнымалылардың функцияларының дифференциалдық есептеу-лерін қарастыру үшін n нақты айнымалының функциясын n өлшемді Евклид кеңістігінде қарастыру үшін метрика, норма ұғымдарымен міндетті түрде таныс болуы қажет.

6. Күтілетін нәтиже: Функция теориясының ұғымдарын біледі.

Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент7

а) Геометрия 3
Геометрия
Geometry

Gem 2209

Gem


2209

Gem


2209


БПТК/БДКВ/

BDOC2

3

2

4

Емт./Экз./

exam


ауызша/

устно/


orally

1. Пререквизиті: Геометрия 1,2

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

3. Пәннің мақсаты: Болашақ математика пәні мұғалімі мектеп геометрия курсын оқыту үшін бұл пәннің негіздерін, геометрия салаларын меңгерулері керек.

4. Пәннің қысқаша мазмұны:

Дифференциалдық геометрия. Скаляр аргументті векторлық функция. Шексіз кіші векторлар. Векторлық функцияның годографы. Қисық және жанама. Параметрленген қисық. Параметрленген қисықтың жанамасы. Негізгі көпжақ. Доғаның ұзындығы. Эволюта. Эвольвента. Френе-Серре формулалары. Қисықтық. Бұралуы. Беттегі сызықтың қисықтығы. Жиындағы топология. Үздіксіз бейнелеу. Сызықтар және беттер. Негізгі топологиялық ұғымдар.

5. Құзіреттілігі: Болашақ математика пәні мұғалімдері геометрияның логикалық құрылымын, аксиоматикалық әдісті білулері қажет және проективтік, дифференциалдық геометриялардың негіздерімен таныстыру көзделеді. Бұл қажеттілік мектеп геометрия курсының аксиоматикалық негізде құрылғандығынан да туындайлы. Аксиоматикалық әдіс алгебра, физика, т.б. пәндерде де қолданылады. Метрикалық геометрия проективтік геометрияның бөлігі екеніне және проективтік геометрия барлық геометрияны қамтитынына көз жеткізу.

6. Күтілетін нәтиже: Геометриялық салаларды игереді.

В.Е.Серікбаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад. профессор
б) Сфералык геометрия

Сферофическая геометрия


Sferoficheskaya geometry

SG

2209
SG

2209
SG

22091. Пререквизиті: Геометрия 1,2

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі

3. Пәннің мақсаты:

Студенттерді сфералық геометрия мен тригонометрияның элементтерімен және олардың қолдануларымен таныстыру.4. Қысқаша мазмұны:

Сфералық геометрияның негізгі ұғымдары. Сфералық геометрияның негізгі құрылымы. Скаляр, векторлар, тензорлар. Сфералық геометрияның координаттық жүйесі. Сфералық геометрияның негізгі формулалары. Сферадағы түзулер, кесінділер, ара қашықтықтар мен бұрыштар. Сфералық үшбұрыштар олардың қасиеттері. Сфералық үшбұрыштың биссектрисасы, медианасы мен биіктіктері. Сферадағы Пифагор теоремасы.5. Құзіреттілігі:

Сфералық геометрияның сфера бетіндегі геометриялық фигураларды зерттеп, планиметрия сияқты жазықтықта жатқан геометриялық фигуралардың қасиеттеріне арналған жаттығулар қарастыру. Сфераның қимасын салу. Эйлер үшбұрыштары. Сфералық үшбұрыштардың жазықтықтағы үшбұрыштардан көптеген өзгеше қасиеттерін ашып қарастыру. Сферада жылжыту арқылы беттескен сфералық үшбұрыштар өзара тең болатындығы туралы теореманы дәлелдеу.6. Күтілетін нәтиже: Геометриялық салаларды игереді.

В.Е.Серікбаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад. профессор
в) Сызу және көркем графика негіздері
Основы черчения и художественные графики

Fundamentals of drawing and graphic artsSKGN 2209
OKXG

2209


FDGA

2209Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет