«келісілді» «Өрлеу» баұо ақ филиалы Қызылорда облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры Б. Т. Елеусінов 2015 ж.жүктеу 1.76 Mb.
бет5/11
Дата13.03.2018
өлшемі1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5. Құзіреттілігі: Қазіргі заман талабына сай математиканы оқытудың жаңа әдістемелік жүйесін құру жеке оқушыны жан-жақты дамыту және оның ой-өрісін кеңейту мақсатында жүргізіледі. Элективтік курстың математика пәні бойынша білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету, бағдарлы оқытуды ұйымдастыру, оқушыларды олимпиадалық есептерді шығаруға дайындау, жеке тұлғаны интеллектуалды дамыту мақсаттарын басты бағытта ұстайды.

Жалпы білім берудің стратегиялық бағыттары ретінде, бағдарлы білім беруді дамыту ҚР барлық нормативтік құжаттарында аталады.6. Күтілетін нәтиже: Математика курсының жалпы заңдарын біліп, практикалық есептер шығаруда пайдаланады.

С.К.Меңліхожаева

педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент4

а) Математика тарихы мен методологиясы
Методология и история математики
Methodology and History of MathematicsMTM 3210

MIM


3210
MNM

3210


БПТК/БДКВ/BDOC

3

5

3

5

Емт./Экз./ exam

ауызша/

устно/


orally


1. Пререквизиті: Элементарлы математика, Дифференциалды теңдеулер

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Математиканың даму тарихы мәліметтерінің негізінде математикалық ұғымдар мен теориялардың қалыптасуын, ішкі мазмұны мен логикасының кеңеюін көрсету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математика тарихының пәні мен даму кезеңдері, көне дәуір математикасының қалыптасуы мен дамуы. Математиканың басқа ғылымдармен байланысы. Алғашқы математикалық теориялар. Ортағасырлық исламдық шығыс және еуропада математиканың дамуы. XVII-XIX ғ.ғ математика. Кеңестік дәуірдегі математика мен математикалық білім берудің дамуы. Қазақстанда математикадан жоғары кәсіби білім беру саласының қалыптасуы. Қазақстандық математиканың ғылыми мектептері. Математикадан тарихи мәліметтерді оқыту процесінде мектепте қолдану.

5. Құзіреттілігі: Орта мектептің математика сабағында тарихи мәліметтерді: математикалық ұғымдардың, теориялардың даму тарихынан, ғылым салаларын маетматикаландырудан – қолдану дағдылары.

6. Күтілетін нәтиже: Математика даму тарихы туралы толық білім алады.

А.Қ.Қоныс,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, акад.профессор


б) Математикалық білім беруді ақпараттандыру жүйелері
Системы информатизации математического образования
Information system of mathematics education

MBBAZh 3210

SIMO


3210

ISME


32101.Пререквизиті: Элементарлы математика, Дифференциалды теңдеулер

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Болашақ математика мұғалімінің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: білім беруді ақпараттандырудың мазмұны мен талаптары; компьютерлік математиканың негізгі бағдарламалық жүйелері: Excel, MatCad, Matlab, Maple, mathematica, MUPAD, Eureka. Мектеп математикасы мен жоғары математика курстарын оқытуда Excel, MatCad және Maple бағдарламалық жүйелерін қолдану; Excel мен Maple жүйелерінде теңдеулер мен теңсіздіктерді, олардың жүйелерін, сызықтық алгебра мен минимакс есептерін шешу, екі және үш өлшемді графикалық жұмыстарды орындау; бір және көп аргументті функцияны дифференциалдау мен интегралдау операторлары, математикалық анализ, қарапайым дифференциалдық теңдеулер және ықтималдықтар теориясы есептерін шешуге MatCad пен Maple жүйелерін қолдану; екі және үш өлшемді графиктерді түрлендіру және анимациялау; Maple жүйесінде сызықтық программалау есептерін шешіп-зерттеу.

5. Құзіреттілігі: - білім беруді ақпараттандыруда әлемдік деңгейде қалыптасқан компьютерлік математиканың мазмұны мен міндеттерін, бағдарламалық жүйелерін таныстыру;

- компьютерлік математиканың танымал Excel, MathCad, Maple бағдарламалық жүйелерін орта мектептің математика курсында қолдану машықтары мен дағдыларын қалыптастыру.6. Күтілетін нәтиже: Теориялық-практикалық материалды толық меңгерген студент өзінің дипломдық жұмысын орындау барысында, одан әрі орта мектепте математиканы бүгінгі күн талабына сай оқытуда қолданатын болады.

А.Қ.Қоныс,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, акад.профессор


в) Жаратылыстану және физика-математика бағытындағы сыныптарда дифференциалдық интегралдық есептеулерді оқыту
Преподование дифференциального и интегрального исчислений в классах естественного и физико-математического направлений
Of teaching of the differential and integral calculus classes of natural and physical and mathematical sciences

ZhFMBSDIEO 3210
PDIIKEFMN

3210


OTDICCNPMS 3210


1. Пререквизиті: Математикалық талдау, Дифференциал теңдеулер

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: жеке оқушының есеп шығаруын дамыту және математикалық ойлау қабілетін дамыту үшін жаратылыстану–математика бағытындағы оқытуға сәйкес мектептегі білім сапасын арттыру болып табылады.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Шек. Функцияның үзіліссіздігі. Туынды және дифференциал. Туындының қолданылуы. Бірнеше тәуелсіз айнымалысы бар функциялар. Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Анықталған интегралдың геометриялық және механика- лық қолданылуы. Дифферен- циалдық теңдеулер.

5. Құзіреттілігі:

Үйретілген теориялық жағдайларды дәл және сауатты тұжырымдау және теоремаларды дәлелдеуді, есептер шығарып, талдауды өз бетімен баяндау.

- x ұмтылғандағы функция шегін есептеу

- функцияның нүктедегі шегін есептеу

-рекурентті тізбектей берілген тізбекті таба білу

-горизонталь, көлбеу, вертикаль асимптоталар теңдеулерін құру

-әр түрлі функциялардың туындыларын есептеу(III деңгейлі қиындығы жоғары тапсырмалар)

-Функцияны зерттеп және графигін салу үшін I,II ретті туындылар қолдану

-Математикалық анализдегі қолданбалы есептерді шешу

-Биномдарға жіктеп жаза білу және биномиалдық коэффициентін таба білу.6. Күтілетін нәтиже: Студент есеп шығаруын және математикалық ойлау қабілетін дамыта отырып, жаратылыстану–математика бағытындағы оқытуға сәйкес мектептегі білім сапасын арттыруға өз үлесін қоса алады.

Б.Е.Тұрбаев,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент5

а) Мектеп математика курсының логикалық құрылымы
Логическое строение школьного курса математики

The logical structure of the school mathematicsMMKLK 3309

LSShKM 3309


TLSSM 3309КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

2

3

3

5

Емт./Экз./ exam

ауызша/

устно/


orally


1. Пререквизиті: Талап етілмейді

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Математиканы сапалы түрде меңгеру үшін, ұғымдардың анықтамасындағы келтірілген елеулі белгілерін көрсете алу, теореманың шарты мен қорытындысын ажырата білу, теорема ұғымына қатысты дәлелдеу ережелері мен дәлелдеу әдістерін меңгерту.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курсты өту барысында «Математиканы оқыту әдістемесі», «Математикалық логика» пәндерімен өзара байланыстар жасалады. Себебі, аксиоматикалық әдіс абстракциялауға сүйенеді, ал матлогикада абстракциялаудың негіздері, түрлері, формальданған және формальданбаған аксиоматикалық теориялар қарастырылады.

5. Құзіреттілігі: Математиканы сапалы түрде меңгеру үшін, ұғымдардың анықтамасындағы келтірілген елеулі белгілерін көрсете алу, теореманың шарты мен қорытындысын ажырата білу, теорема ұғымына қатысты дәлелдеу ережелері мен дәлелдеу әдістерін меңгерту.

6. Күтілетін нәтиже: Мектеп математика курсының логикалық құрылымын біледі.

С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент
б) Мектеп математика курсындағы дәлелдеу есептері
Задачи на доказательство в школьном курсе математики
Challenges for the proof in school mathematics

MMKDE 3309

ZDShKM 3309

CFPSM 33091. Пререквизиті: Талап етілмейді

2.Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Бейімдік оқытудың мақсаты- математика пәні мазмұны ғылым жетістігіне сай болып, оны түсініп қолдануға және әрі қарай дамытуға жағдай жасайтындай болуға және де басқа ғылымдарды жәй ғана меңгерту емес, жеке тұлғаның интеллектуальдық қорын ұлғайту.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Оқушыларды дәлелдеуге үйретудің теориялық негіздері. Оқушылардың математикалық ойлауын дамытудағы дәлелдеудің маңызы. Математикалық логика элементтері – дәлелдеудің негізі. Математика сабақтарында оқушыларды дәлелдеуге үйрету. Орта мектеп математикасындағы дәлелдеуге үйретудің әдістемелік ерекшеліктері. Мектеп математика курсында дәлелдеудің негізгі әдістерін қолдану. Геометрия сабақтарында дәлелдеуге берілген есептерді шығару әдістемесі.

5. Құзіреттілігі: Математика сабағында оқушыларды дәлелдеуге үйретудің ғылыми негізделген әдістемесін меңгерту.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілген тапсырмаларды толық меңгерген студент материалдарын болашақ маман ретінде пайдалана алады.

С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент
в) Педагогика мен психологиядағы математикалық әдістер
Математические методы в педагогике и психологии
Mathematical methods in pedagogy and psychology

РРМА 3309

MMPP


3309

MMPP


3309


1. Пререквизиті: Педагогика, Психология және адам дамуы

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Болашақ математика мұғалімдерін өз кәсібінде математикалық әдістерді қолдана білуге үйрету.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық әдістер психология ғылымында тек эксперимент нәтижелерін ғана есептеу үшін қолданылып қоймайды, нәтижелерді жалпылау таңдау үшін де қолданылады.

5. Құзіреттілігі: Математикалық әдістердің мәнін ашып түсіндіру. Математикалық әдістерді білім алушылардың өз зерттеулерінде қолдана білу дағдысын қалыптастыру.

6. Күтілетін нәтиже: Пән бойынша берілген тапсырмаларды толық меңгерген студент материалдарын болашақ маман ретінде пайдалана алады.

С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент

6

а) Математикалық логика және дискреттік математика
Математическая логика и дискретная математика

Mathematical logic and discrete mathematicsMLDM 3304

MLDM


3304

MLDM


3304

КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

3

5

3

5

Емт.

Экз.


exam

тест/

тест/


test

1. Пререквизиті: Алгебра және сандар теориясы, информатика

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Математиканың пәнішілік байланыстары негізінде болашақ математика мұғалімінің логикалық ойлауын дамыту және қажетті талдау дағдыларын қалыптастыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқыту барысында студенттерге пікірлер алгебрасы мен есептеулері, Буль алгебрасы, предикаттар алгебрасы мен есептеулері, теорияның аксиоматикалық құрылымы, формулалардың қорытылуы, пікірлер есептеулерінің қарама-қайшылықсыздығы, толымдылығы, дедукция теоремасы, теорияның тілі мен моделі, натурал сандар теориясы, Гедель теоремасы, комбинаторика мен графтар теориясының элементтері баяндалады және практикалық қолданыстары таныстырылады.

5. Құзіреттілігі:

студенттерді өздерінің практикалық жұмыстарында математикалық логиканың элементтерін, негіздерін білуге үйрету;

- студенттердің жалпы математикалық сауаттылығын жетілдіру, осы пән бойынша жүйелі білімін қалыптастыру;

- математикалық заңдылықтарды қолдану аспкетілерін зерттеуде, талдауда болашақ мамандардың шығармашылық ойлау қабілеті деңгейін көтеру;

- студенттерді оқу және ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеуге үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Тапсырмаларды толық меңгерген студент қарапайым физикалық құбылыстардың математикалық модельдерін құра білуге машықтанып және алынған математикалық есепті шеше алады.


А.Қ.Қоныс,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, акад.профессор


б) Графтар теориясының есептері
Задачи теории графов

Problems in the theory of graphsGTE 3205
ZTG

3205
PTG

32051. Пререквизиті: Алгебра және сандар теориясы, информатика

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: Оқушылардың олимпиадалық есептер шығару, ойлау қабілетін арттыруға бағытталған графтар теориясының дербес методтарын игерту.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Граф ұғымына келтіретін классикалық есептер және оның транспорттық желілерді, үлкен телефондық байланыс жүйелерін, радиосхемаларды, экономикадағы ұсынушы-тұтынушы түріндегі күрделі байланыстарды зерттеудегі қолданыстары; графтардың негізгі түрлері және олардың лингвистикадағы, аналитикалық химиядағы қолданыстары; генеалогиялық ағаш графтар, көпұялы графтар, олардың селекцияда, космонавтика мен демографияда, экологияда қолданыстары; желілер және олардың құрылыс пен экономикада қолданыстары; графтар теориясын мектеп математика курсында қызғылықты және олимпиадалық есептер шешуде қолдану.

5. Құзіреттілігі: Графтар теориясының негізгі ұғымдары мен тұжырымдарын, теориялық негіздерін меңгерту;

- графтар теориясының ғылым салалары мен өндірістегі, техника мен білім беру салаларындағы қолдану дағдыларын меңгерту.6. Күтілетін нәтиже: Графтар теориясын әдістерін меңгереді.

А.Қ.Қоныс,

физика-математика ғылымдарының кандидаты, акад.профессор


в) Алгебраның таңдаулы сұрақтары
Избранные вопросы алгебры
Selected problems in algebra


ATS 3304
IVA

3304
SPA

33041. Пререквизиті: Курс бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін білім алушылар «Алгебра және сандар теориясы», «Топтар теориясы», «Алгебралық жүйелер», сияқты тағы басқа мамандану пәндеріне сүйенеді.

2. Постреквизиті: «Алгебраның таңдаулы сұрақтары» курсының мазмұны коммутативті алгебра сияқты мамандану пәндерінде қолданылады.

3. Пәннің мақсаты: Коммутативті сақиналар дың идеалдары мен модулдер теориясының негіздерімен, мазмұнды және формальды аксиоматикалық теориялармен, алгебралық құрылымдармен таныстыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Коммутативті сақиналардың идеалдары мен модулдер теориясының негізгі түсініктері мен әдістері.

Жай және максимал идеалдар. Идеалдарға қолданылатын амалдар. Модульдер.5. Құзіреттілігі:

Білім алушылардың жалпы математикалық білім деңгейін жетілдіру;

- пән бойынша жүйелі білімді қалыптастыру;

- алгебра, геометрия және математикалық логика курстарының фундаментальді тарауларын болашақ мамандардың шығармашылық ойлау деңгейінде дамыту;

- магистранттарды оқу және ғылыми әдебиеттермен өздігімен жұмыс істеуге үйрету.

6. Күтілетін нәтиже: Практикалық есептер шығаруды меңгереді.


С.Қ.Меңліқожаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент

7

а) Инклюзивті білім беру
Инклюзивное образование

Inclusive Education
IBB 3310

IO

3310


IE

3310КП ТК/

ПДКВ/


PDOC

2

3

3

5

Емт.

Экз.


exam

тест/

тест/


test

1. Пререквизиті: педагогика, психология және адам дамуы.

2. Постреквизиті: физиканы оқыту әдістемесі.

3. Пәннің мақсаты: Қоғамның көз –қарасын өзгерту; Жолдастарымен тіл табыса білуге үйрету; Толық білім алуды ұйымдастыру; Қоршаған ортаға бейімдеу; Дені сау балалармен тең ұстау; Өз-өзіне сенімін арттыру.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: ХХI ғасыр бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі. Қазіргі қоғамдық білім жүйесін дамытуда ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 11 бабының 9 тармағында оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану міндеті қойылған. Қазіргі білім жүйесінің ерекшелігі тек біліммен қана қоймай, өздігі мен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеу ісіне қажеттілік тудыру. Бүгінде еліміз ғылыми – техникалық прогресстің негізгі белгісі қоғамдық ақпараттандыру болатын жаңа кезеңге енді. Оқыту құралдары негізінде компьютерді пайдалану тәсілдері әр түрлі:
топпен немесе жеке жұмыс, сыныппен жұмыс.
Компьютерді қолдану мен оның бағдарламаларына жетекшілік етудің негізгі аспектілері:
Психологиялық – берілген бағдарламаны оқуға ынталандыруға қалай әсер етуін, қызығушылығын жоғарылату немесе төмендету оқушыларға өз күшіне сенімсіздік тудырмауға әсер етеді.
Әдістемелік - бұл бағдарлама оқушының материалды озық меңгеруін және материалдың методикаға сай берілуін қамтамасыз етеді;
Ұжымдық – жаңа ақпараттық технологиямен жабдықталған компьютермен өтетін сабақтардың методикаға сай берілуін қамтамасыз етеді.

5. Құзіреттілігі: Инклюзивтік білім беру - барлық білім алушыларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, білім алушыларды айыратын кедергілерді жоюға, ата - аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу - педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның білім алушыларды жас ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру.

6. Күтілетін нәтиже: Барлық бала тең дәрежеде және өз мүмкіндігінше білім алуы тиіс. Инклюзивті білім беру студенттерге қоршаған орта мен жалпы қоғам алдында тең құқылы болуға қолдау көрсетеді. ЖОО тек білім беру қызметін ғана атқармай, бала өмірінде тәрбие берудің де негізгі саласы болып табылуы тиіс.

Калиев Б.К. – техника ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор


8

а) Алгебра және анализ бастамаларын мектепте тереңдетіп оқыту
Углубленное изучение алгебры и начал анализа в школе
Depth study of algebra and analysis in school

AABTO 3207

UIANASh 3207

DSAAS 3207


БПТК/БДКВ/BDOC

3

5

3

6

Емт./Экз./ exam

ауызша/

устно/


orally


1. Пререквизиті: Алгебра және сандар теориясы, Математикалық талдау

2. Постреквизиті: Математиканы оқыту әдістемесі, Педагогикалық практика

3. Пәннің мақсаты: «Математика» мамандығы бойынша болашақ мамандарға «Алгебра және анализ бастамалары» бойынша тереңдетіп оқытуды көздейді.

4. Пәннің қысқаша мазмұны: Рационал және иррационал сандар. Нақты сандар және жуық есептеулер. Тізбек, тізбектің шегі. Санды функцияның анықтау облысы және мәндерінің жиыны.Функцияның экстремумдары. Туынды жайындағы бастапқы түсініктер. (жылдамдылық, функция өсімшесінің бас бөлігі, жанама). Функцияларды дифференциалдау. Туындыны қолданып функцияны зерттеу. Алғашқы функция және интеграл. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Гармониялық тербелістер.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет