Келісім шарт 2015 ж астана қжүктеу 110.49 Kb.
Дата02.02.2018
өлшемі110.49 Kb.

КЕЛІСІМ ШАРТ
2015 ж « ___ » __________ Астана қ.
МКҚК «__________________» бас дәрігері (ФИО) тұлғасында, бұдан әрі «Тапсырыс беруші 1» Жарғы негізінде әрекет ететін, және екінші тараптан «Тапсырыс беруші 2» (ТЫНДАУШЫНЫН ФИО) ., ушінші тараптан «Астана медициналық университеті» АҚ бұдан әрі «Орындаушы» тұлғасында 19-06 08.01.2015ж. сенімхат негізінде әрекет ететін ғылым және клиникалық қызмет жөніндегі проректорі Ф.А. Галицкий екінші тараптан төмендегі мәселе туралы осы шартты жасасты:


  1. Шарттың мәні1.1. Осы шарт бойынша Орындаушы қашықтықтан оқыту технологиялары арқылы «Тапсырушы 2», «ЦИКЛДІҢ АТАЛУЫ» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсын өткізуді қаптамасыз етеді. Шарттың ажыратылмайтын бөлігі 1 қосымшасында оқу бағасы, мерзімі, тақырыбы, оқу сағаты және тыңдаушылардың саны көрсетілген.

  1. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. «Тапсырушы 1» Орындаушының бекітілген бағдарламасына сәйкес, қашықтықтан оқыту бойынша дәрістер курсынан өтуге және үздіксіз кәсіптік дамыту және қосымша білім беру факультеті деканымен жұмыс жоспары және оқыту күнтізбелік жоспары бойынша бекітілген жоспар бойынша тыңдаушының сабаққа қатысуына кепілдік береді

2.2. Осы шарттың 3 тармағына сай көрсеткен қызметтер үшін төлемақы жасайды.

2.3Тапсырыс берушінің тыңдаушыларының компьютермен және ғаламтор желісімен жұмыс істей алуы, базалық білімдері мен қабілеттері болуы міндетті. Тыңдаушыда үнемі немесе мерзімді түрде қолжетімді, техникалық талаптарға сай келетін веб-камерасы бар компьютер болуы тиіс.

2.6 Осы шартқа сәйкес уақытылы, сапалы қызметтерді талап етуге құқылы.
2.7. «Тапсырушы 2» Орындаушының бекітілген бағдарламасына сәйкес, қашықтықтан оқыту бойынша дәрістер курсынан өтуге және үздіксіз кәсіптік дамыту және қосымша білім беру факультеті деканымен жұмыс жоспары және оқыту күнтізбелік жоспары бойынша бекітілген жоспар бойынша тыңдаушының сабаққа қатысуына кепілдік береді

2.8. Осы шарттың 3 тармағына сай көрсеткен қызметтер үшін төлемақы жасайды.

2.9. Тыңдаушы компьютермен және ғаламтор желісімен жұмыс істей алуы, базалық білімдері мен қабілеттері болуы міндетті. Тыңдаушыда үнемі немесе мерзімді түрде қолжетімді, техникалық талаптарға сай келетін веб-камерасы бар компьютер болуы тиіс.

2.10. Оқу-әдістемелік электрондық кешенді жеке өзі ғана пайдаланып авторлық құқықтарды сақтауға тиіс, үшінші бір тұлғаларға немесе ұйымдарға беруге болмайды.

2.11. Университеттегі қорытынды бақылау емтиханына қатысуытиіс.

2.12. Осы шартқа сәйкес уақытылы, сапалы қызметтерді талап етуге құқылы.


«Орындаушы»

2.13. Тақырыптық жоспарға сәйкес, оқу циклін өткізеді.

2.14. Тапсырыс берушінің тыңдаушыларына қашықтықтан оқыту жүйесіне қосылуға мүмкіндік береді(логин, парольдарын), (тыңдаушының ақпаратты үшінші біреуге беруге құқығы жоқ).

2.15. Электрондық пошта, телефон, бейнебайланыс т.б. технологиялар көмегімен кеңес беріп, қолдау көрсетеді.

2.16. Курсты өткеннен кейін және жұмыстың орындалуы туралы актіге қол қойылғаннан кейін Орындаушы оқыту курсын бітіргені туралы бекітілген улгідегі куәлік береді.


  1. Тарапатардың есебі

3.1.Шарттын жалпы сомасы ____________ ( жазбаша) теңге.

3.2. Тапсырушы 1 және Тапсырушы 2 келісім шарттың 2.2. және 2.8 тармағында көрсетілген соманы Орындаушы есеп шотына 5 күн ішінде келісім шарттын қол койылған күнінен бастап 100% төлейді.

3.3 Цикл ақысы төленбесе, циклды аяқтағандығы туралы құжат берілмейді, қарызды толық өтегенде ғана құжат беріледі.


  1. Шарттың әрекет ету мерзімі

4.1 Шарт тараптар шартқа қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың 1-қосымшасына сәйкес толық орындалғанға дейін әрекет етеді.
  1. Тараптардың жауапкершілігі

5.1.Осы шарттан тарайтын міндеттемелерді екі тарапта, орындауға міндетті, екінші тарапқа тиісінше қолдау жасалып, қаржылық, медициналық, құқықтық ақпараттар құпия сақталуы керек.Келісім шарт бойынша форс-мажорлық жағдайлардан басқа, тапсырыс беруші келісім шарт негізінде, оқу төлем ақысын толемей, мерзімінен өткізіп алған жағдайда, келісім шарттың жалпы сомасынан 0,1% кунделікті откен уакытка айыптолейді.

5.2.Шарттың 3-тарауында көрсетілген мерзімде ақыны төлемеген жағдайда Орындаушының тыңдаушыны курсқа жібермеуге, сондай-ақ бұрын төленген ақыны қайтармастан, курстан шығаруға құқығы бар.

5.3. Осы шарт бойынша міндеттерді орындауға байланысты туындайтын даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөз арқылы шешеді, ал дауларды шешу мүмкін болмаса,Қазақстан Республикасыныңқолданыстағы заңнамасына сәйкес қаралады.  1. Форс-мажор

6.1.Осы шарт бойынша міндеттерді алдын-ала болжап білуге болмайтынжәне тараптардың еркінен тыс болған жағдайларға байланысты, сондай-ақ соғыс жариялануына немесе соғыс уақытында, азаматтық қозғалыстар, індеттер, блокада, жер сілкінісі, өзге детабиғи апаттар салдарынанорындалмаса, міндеттердің орындалмағаны үшін бірде-бір тарап жауап бермейді.

  1. Басқа да шарттар

7.1. Осы шарт екі данада мемлекеттік және орыс тілдерінде әр тарапқа бір-бірден жасалды. Әр дананың тең заңдық күші бар.

7.3. Факс арқылы жіберілген құжаттардың түпнұсқамен алмастырылғанға дейін толық заңдық күші бар.

7.4 Осы шарттың 3.1-тармақшасы орындалмаған жағдайда шарт бұзылады, және оқуға төленген қаражат қайтарылмайды. Тыңдаушы оқу циклінің материалдарын меңгере алмаған жағдайда, оқудан шығарылуы мүмкін.
  1. Заңды мекен жайлары және банктік деректемелері:


Тапсырыс беруші 1

ШЖК МҚК «_______________»

Астана қаласы

к-сі ____________

БИН 000000000000

«БТА Банк» АҚ

ИИK KZ 00000000000000000

ABKZKZKX


БИН000000000000000

СТН 000000000000000

KБE 16

Бухгалтерия тел.: ___________Факс: _____________
Бас дәрігер аты-жөні.

М.ОТапсырыс беруші 2

Уд.лич. 000000000

сот.тел. 8701 00000000

раб.тел. 38-00-00

дом.тел. 53-00-00

Тыңдаушы ФИО


Орындаушы

«Астана медицина университеті» АҚ

010000, заңды мекен-жайы: Астана қаласы, Сарыарқа көшесі,95

Негізгі адресі: Бейбітшілік көшесі 49 А

тел:8(7172) 53-95-45,56-98-54

бухг.тел: 8 (7172) 57-78-92, 57-78-96 ішкі (236)

ҮКДжҚББ факультеті факс/тел:8 (7172) 53-95-45,57-78-96 вн (268)

Есепшот KZ 47998 ВТВ 0000002926 КБЕ 16

«Цесна Банк» АҚ

БИН 080940008218

СТН 031400074326

БИК TSESKZKA


Ғылыми және клиникалық

қызмет жөніндегі

проректорі _________ Ф.А. Галицкий


ДОГОВОР №
г.Астана « ____ » _________ 2015 г.
ГККП «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» именуемое в дальнейшем «Заказчик 1» , в лице главного врача (ФИО) действующего на основании Устава, с одной стороны, (ФИО СЛУШАТЕЛЯ) именуемый в дальнейшем «Заказчик 2» с другой стороны и АО «Медицинский университет Астана» в лице проректора по научной и клинической деятельности Галицкого Ф.А. действующего на основании доверенности №19-06 от 08.01.2015г. именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести посредством дистанционных образовательных технологий для «Заказчика 2» курс по первичной специализации/повышения квалификации по следующей теме: «НАЗВАНИЕ ЦИКЛА». Сумма, сроки, тема, количество часов и количество слушателей указаны в Приложении 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Заказчик 1» Гарантирует о прохождении Заказчика 2 курса лекций по дистанционному обучению и очной форме обучения согласно плану работы и учебно-календарному плану, согласованного с деканом факультета непрерывного профессионального развития и дополнительного образования Исполнителя.

2.2.Осуществляет оплату за оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора в размере 50% стоимости курса.

2.3 Слушатели Заказчика 1 обязаны обладать базовыми знаниями и умениями работы с компьютером и сетью Интернет. В его постоянном или периодическом доступе должен находиться компьютер с веб - камерой, соответствующий минимальным техническим требованиям.

2.6.Требовать своевременного и качественного оказания Услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора.


2.7. «Заказчик 2» Гарантирует пройти курс лекций по дистанционному обучению и очной форме обучения согласно плану работы и учебно-календарному плану, согласованного с деканом факультета непрерывного профессионального развития и дополнительного образования Исполнителя.

2.8. Осуществляет оплату за оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора в размере оставшихся 50% от стоимости курса.

2.9. Слушатель обязан обладать базовыми знаниями и умениями работы с компьютером и сетью Интернет. В его постоянном или периодическом доступе должен находиться компьютер с веб - камерой, соответствующий минимальным техническим требованиям.

2.10. Использовать электронный учебно-методический комплекс только для личного изучения, соблюдать авторские права, не передавать третьим лицам и организациям.

2.11.Присутствовать на итоговом контрольном экзамене в университете.

2.12. Требовать своевременного и качественного оказания Услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора.


«Исполнитель»

2.13. Проводит цикл обучения в соответствии с календарным планом.

2.14 Предоставляет слушателям Заказчика 1 доступ (логин, пароль) к системе дистанционного обучения, без права передачи третьим лицам.

2.15. Оказывает консультационную поддержку Слушателя

по работе в системе дистанционного обучения на протяжении цикла обучения при помощи электронной почты, телефона, видеосвязи и др. технологий.

2.16. После окончания курса и подписания акта выполенных работ Исполнитель выдает документ установленного образца свидетельствующий об окончании курса.3. Расчеты сторон

3.1. Общая сумма договора составляет __________ (сумма прописью) тенге.

3.2. «Заказчик 1» и «Заказчик 2» производят оплату в размере 100%, указанном в пункте 2.2. и 2.8. Договора на расчетный счет Исполнителя в течение 5 дней, со дня подписания договора.

3.3 В случае не оплаты документ об окончании цикла обучения не выдается,только после погашения долга.4.Срок действия.
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного его исполнения в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору.
5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны обязуются выполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора, надлежащим образом оказывая другой Стороне всевозможное содействие, сохраняя конфиденциальность финансовой, медицинской и юридической информации.За исключением форс-мажорных обстоятельств, если Заказчик не может оплатить услуги в сроки предусмотренных договором, Исполнитель без ущерба другим своим правам в рамках договора выставляет сумму неустойки в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты указанном в разделе 3 Договора, Исполнитель оставляет за собой право не допускать слушателя на курсы а также отчислить с курсов без возмещения уплаченной суммы предоплаты.

5.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, решаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования, споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6.Форс-мажор
6.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные обязательствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землятресение и другие стихийные бедствия.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на

государственном и русском языках по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

7.3. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до замены на оригиналы.

7.4 Договор может быть расторгнут при нарушении пункта 3.1. данного Договора, и при этом денежные средства, оплаченные за обучение не возвращаются. Слушатель может быть отчислен с цикла обучения по причине неуспеваемости по изучаемым циклам.


8. Юридические адреса и банковские реквизиты:
Заказчик 1

ГКП на ПХВ «___________________»

г. Астана

ул. _____________

БИН 000000000000

АО «БТА Банк»

ИИK KZ 000000000000000

ABKZKZKX


БИН0000000000000

РНН 0000000000000

KБE 16

Тел .бухгалтерии: ____________Факс: _____________
Главный врач ФИО

М.П.


Заказчик 2

Уд.лич. 000000000

сот.тел. 8701 00000000

раб.тел. 38-00-00

дом.тел. 53-00-00
Слушатель ФИО
Исполнитель

АО «Медицинский университет Астана»

010000, юр.адрес: г. Астана, ул. Сары-Арка ,95

Факт.адрес: ул. Бейбитшилик 49 А,

тел.бухг: 8 (7172) 57-78-92, 57-78-96 вн (236)

Факультет НПР и ДО тел/факс:8 (7172) 53-95-45,57-78-96 вн (268)

Счет KZ 47998 ВТВ 0000002926 КБЕ 16

АО «Цесна Банк»

БИН 080940008218

РНН 031400074326

БИК TSESKZKA
Проректор по научной и

клинической деятельности________Ф.А. Галицкий

М.П.


Приложение к договору № от « » 2015г.Перечень закупаемых услуг
Наименование темы

Срок обучения

Ед. измерения

Количество слушателей

Ф.И.О.


Стоимость обучения 1 слушателя

( тенге)


Общая сумма

1

ПП ПК «Лучевая диагностика»

Пример:

20.08.2013г

10.12.2012г.


слушатель

Ли С.И.

260591

260591


З
Исполнитель
АО «Медицинский университет Астана»

010000, юр.адрес: г. Астана, ул. Сары-Арка ,95

Факт.адрес: ул. Бейбитшилик 49 А,

тел.бухг: 8 (7172) 57-78-92, 57-78-96 вн (236)

Факультет НПР и ДО тел/факс:8 (7172) 53-95-45,57-78-96 вн (268)

Счет KZ 47998 ВТВ 0000002926 КБЕ 16

АО «Цесна Банк»

БИН 080940008218

РНН 031400074326

БИК TSESKZKA


Проректор по научной и

клинической деятельности _____________Ф.А. Галицкий

М.П.


аказчик 1

ГКП на ПХВ «___________________»

г. Астана

ул. _____________

БИН 000000000000

АО «БТА Банк»

ИИK KZ 000000000000000

ABKZKZKX

БИН0000000000000

РНН 0000000000000

KБE 16


Тел .бухгалтерии: ____________

Факс: _____________


Главный врач ФИО

М.П.


Заказчик 2
Уд.лич. 000000000

сот.тел. 8701 00000000

раб.тел. 38-00-00

дом.тел. 53-00-00e-mail:

Слушатель ФИО
Каталог: pluginfile.php
pluginfile.php -> Ќазаќстан тарихы
pluginfile.php -> Шпаргалка по биологии для казахских школ на ент 2012
pluginfile.php -> Г. В. Колбин Халықтық бақылау комитетінің төрағасы болып сайланып Мәскеуге кеткенде оның орнына Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы болып сайланған адам
pluginfile.php -> Дуние жузi тарихы шпаргалка убт 2012
pluginfile.php -> Алфавитная шпаргалка на казахском языке по истории Казахстана
pluginfile.php -> Т е м а: кишечные инфекции


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет