Келісім шарт №жүктеу 139.25 Kb.
Дата24.04.2019
өлшемі139.25 Kb.

СТ-02.07 Г Қосымшасы

КЕЛІСІМ ШАРТ №______


“____”________________ 20 ____ жыл Астана қ.
Сәйкесімділікті растау бойынша жұмыстар жүргізу үшін
«ФИРМА ТОРГОВАЯ ПАЛАТА» ЖШС, Жарғы негізінде әрекет етуші директор Анатолий Степанович Кононов тұлғасында, әрі қарай “Орындаушы” деп аталады, бір тараптан, және ___________ ___________________________________________________________________________________________________________________________негізінде әрекет етуші _______________________________________ тұлғасында, әрі қарай “Тапсырыс беруші” деп аталады, екінші тараптан, төменде келтірілгендер жөнінде нақты келісім шартты жасасты:

1.КЕЛІСІМ ШАРТ ПӘНІ.

1.1. “Тапсырыс берушінің” Өтінімі бойынша “Орындаушы” өнімнің (қызметтің) сәйкесімділігін растау бойынша қызмет көрсетуге міндеттеме алады, ал “Тапсырыс беруші” жоғарыда көрсетілген қызметерді төлеуге міндеттеледі:
(өнім, қызмет атауы)

      1. Осы Келісім шарттың аясында, “Тапсырыс беруші” мәлімдеген жаңа өнімді сертификат берілген сәттен бастап 12 ай ішінде сертификаттап отыру. Бастапқы өтінімде көрсетілмеген өнімге өтінім қабылдау және сәйкесімділік сертификаттарын ресімдеу әр жағдай сайын қосымша жасалынады.

1.2 Тараптар Атқарылған жұмыс, қызмет туралы Актіге қол қойған сәттен бастап қызмет турі көрсетілді деп есептеледі.

1.3 Қызмет көрсету мерзімі – “Тапсырыс беруші” келісім шарттың 3.1.тармағына сай қызмет түрін қаржыландырғаннан сәттен бастап 15 жұмыс күні ішінде.
2. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ.

2.1.Орындаушы” міндетті:

- сәйкесімділікті растау нәтижелерінің әділ және риясыз өтуін қамтамасыз ету;

-сәйкесімділікті растау барысында “Тапсырыс берушіден” алынған мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз ету;

-“Тапсырыс берушіге” өнімді (қызметті) бағалау бағдарламасын ұсыну;

-“Тапсырыс беруші” танысып шығу үшін қызмет түрін жеткізушілердің өнімді сертификаттау талаптары, құқығы мен міндеттері қамтылған құжаттарды ұсыну;

-“Тапсырыс берушіге” сертификаттау қызметі үшін төлемдер төлеу, сәйкесімділік сертификаттарының көшірмелерін дайындау туралы ақпарат беру;

-өнімді сәйкесімділік Белгісімен белгілеу құқығын беру;

-сертификатталған өнімге жылына кем дегенде 1 рет инспекциялық бақылау жасап тұру;

-сәйкесімділікті растау жұмысын жүргізу барысында болған әр өзгерістер жайлы уақытылы хабардар етіп отыру

-қызмет түрі көрсетіліп болғаннан кейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өнімнің (қызметтің) сәйкесімділігін растайтын лайықты құжат тапсыру немесе өнімнің (қызметтің) сәйкесімділігін растаудан дәлелді бас тартуды келтіру керек.2.2. Орындаушы құқылы:

-алдын ала келісілген мерзімнен ұзақ уақыт талап етілетін жағдайда Қызмет көрсету түрінің аяқталуына 1 күн қалғанда Орындаушыға ескертіп Келісім шарттың 1.3. тармағында көрсетілген Қызмет көрсету мерзімін ұзартуға;

- Тапсырыс берушіден Қызмет көрсетуге қажетті түсініктемелер мен қосымша мәліметтер алуға;

-өнімдер (қызметтер) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес келмейтін жағдайда Тапсырыс берушіге өнімнің (қызметтің) сәйкесімділігін растайтын лайықты құжатты беруден бас тартуға;    1. «Тапсырыс беруші» міндетті:

-өндіріс бақылауын жүргізу және шығарылған өнім сапасының тұрақтылығын нақтылау мақсатында сынамалар алуға қолайлы жағдай жасау, Орындаушыға Қызмет көрсету барысында қажетті құжаттарды беру;

-бағалау және инспекциялық бақылау жұмыстарын жүргізуге жағдай жасау, соның ішінде барлық қажетті құжаттар мен жазбаларды беру, сонымен қатар сәйкесті құрылғыларға, өндіріс аймағына, персонал мен субмердігерлерге баруға рұқсат беру;

-байқаушыларды қатыстыруға рұқсат беру (қажет болған жағдайда);


СТ-02.07 Приложение Г

Д О Г О В О Р №______


“____”________________ 20 ____ года г. Астана
на проведение работ по подтверждению соответствия
ТОО «ФИРМА ТОРГОВАЯ ПАЛАТА», в лице директора Кононова Анатолия Степановича действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый “Исполнитель”,с одной стороны, и_________________________________________________________________________________________________________________________

в лице_______________________________________________________ действующего на основании _____________________ в дальнейшем именуемый “Заказчик”, с другой стороны , заключили настоящий договор о нижеследующем :


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по Заявке «Заказчика» оказать услуги по подтверждению соответствия продукции (услуг), а «Заказчик» обязуется оплатить вышеуказанные услуги:
(наименование продукции, услуг)

      1. Сертифицировать в рамках настоящего Договора, новую продукцию, заявленную «Заказчиком» в течение 12 месяцев с момента выдачи сертификатов. Прием заявки и оформление сертификатов соответствия на продукцию, не вошедшую в первоначальную заявку, осуществляется каждый раз дополнительно.

1.2 Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта выполненных работ, услуг.

1.3 Срок оказания услуг –в течение 15 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг в соответствии с п.3.1 Договора.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.Исполнитель” обязуется:

-обеспечивать объективность и беспристрастность результатов подтверждения соответствия;

-обеспечить конфиденциальность информации, полученной от «Заказчика» при проведении подтверждения соответствия;

-предоставлять «Заказчику» программу оценки производства (услуги);

-предоставлять для ознакомления «Заказчику» документы, содержащие требования к сертификации продукции, правам и обязанностям поставщиков;

-предоставлять «Заказчику» информацию об оплате за услуги сертификации, испытаний, изготовление копий сертификатов соответствия;

-предоставлять право маркирования продукции Знаком соответствия;

-проводить инспекционный контроль за сертифицированной продукцией не реже 1 раза в год;

-своевременно информировать обо всех изменениях при проведении работ по подтверждению соответствия;

-по окончанию оказания услуг выдать соответствующий документ, подтверждающий соответствие продукции (услуг) согласно действующему законодательству Республики Казахстан, либо мотивированный отказ в подтверждении соответствия продукции (услуг).2.2. Исполнитель имеет право:

- продлить срок оказания Услуг, предусмотренного п. 1.3. Договора в случае, когда для выполнения Услуг требуется более длительный срок, чем было оговорено ранее, уведомив Заказчика за 1 день до истечения срока оказания Услуг;

- получать у Заказчика разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для оказания Услуг;

- в случае несоответствия продукции (услуг) действующему законодательству Республики Казахстан отказать Заказчику в выдаче соответствующего документа, подтверждающего соответствие продукции (услуг);    1. «Заказчик» обязан:

- создать благоприятные условия для проведения контроля производства и отбора проб с целью подтверждения стабильности качества выпускаемой продукции, предоставлять Исполнителю необходимую документацию при оказании Услуг;

-создать условия для проведения оценивания и инспекционного контроля, включая предоставление всех необходимых документов и записей, а так же доступа к соответствующему оборудованию, -допускать участие наблюдателей (при необходимости);

территории производства, персоналу и субподрядчикам;


- өздері өндірген өнімнің сапасы бойынша келіп түскен барлық наразылықтарды тіркеу және сәйкесімділікті растайтын органға сол жазбаларға қол жеткізуді қамтамасыз ету және қабылданған шараларды құжатпен дәлелдеу;

-сертификатау туралы құжаттардың көшірмесін басқа тұлғаларға беру керек болған жағдайда олар көрсетілген сертификаттау жүйесіне сәйкес қалпына келтірілуі қажет;

-өнімді (қызметті) бағалау бағдарламасының ережелерін сақтау;

- заңды немесе ұйымдық статустың, жекеменшік формасының, басшылардың, байланыс деректерінің, мекенжайдың, менеджмент және өнім жүйесінің (рецептура, технологиялық процестер, жаңа қондырғылар орнату, өнім шығаруды тоқтату жайлы) өзгерістері туралы Орындаушыны хабардар етіп отыру;

-өнімге (қызметке) берілген сертификатты сертификаттау органы туралы кері пікір тудыратындай етіп пайдалануға болмайды және жаңылыстыратын әрі негізсіз деп есептеуге болатындай өз өнімін (қызметін) сертификаттауға қатысты ешқандай мәлімдеме жасамау;

-сәйкестік Белгісін қолдану барысында ОПС барлық талаптарын сақтау керек, сонымен қатар өнім (маркировка) туралы ақпараттарға қойылатын талаптарды да сақтау керек;

-сертификаттың жарамдылығы тоқтатылған немесе жойылған жағдайда оған сілтеме жасайтын барлық жарнамалық материалдарды пайдалануды тоқтату қажет және сертификаттау органының талабы бойынша сертификаттау бойынша кез келген құжатты қайтару керек;

-Сертификатты тек өнімнің бекітілген стандарттарға сәйкесімділігіне сертификатталғанын растау үшін ғана пайдалану;

-көрсетілген Қызмет түріне осы Келісім шарттың 3.1 тармағына сай бағамда және мерзімде төлем жасау;

- Келісім шартты орындаудан өз бастамасымен бас тартқан жағдайда Орындаушыны жазбаша турде ескерту;

- атқарылған жұмыс (қызмет) туралы Актіге қол қойылғанға дейін Келісім шартты орындаудан өз бастамасымен бас тартқан жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушының іс жүзінде кеткен шығынын көрсетілген Қызмет көлемінде орнына келтіруге міндеттеледі.

-мекенжайдың өзгеруі немесе қызметінің тоқтатылуы туралы уақытылы хабарлау;

-кәсіпорынның қызметі сертификаттың жарамды уақыты аяқталуына дейін тоқтатылған жағдайда “Тапсырыс беруші” сертификаттардың қолданылмаған көшірмелерін және сәйкесімділік сертификатын “Орындаушыға” қайтарып беруге міндетті.

2.4 Тапсырыс беруші құқылы:

-Орындушы негізге алып отырған нормативтік-құқықтық актілермен танысуға;

-Орындаушыдан сертификаттау процедурасы туралы қажетті ақпарат алуға;

-атқарылған жұмыс, қызмет актісіне қол қойғанға дейін Келісім шартты орындаудан кез келген уақытта бас тартуға, ол жағдайда Орындаушыға іс жүзінде кеткен шығынын көрсетілген Қызмет көлемінде орнына келтіруі керек;

-сертификатты тек сол іскерлік аясында қолдануды сертификаттауға қатысты наразылық білдіруге;
3. ЕСЕП АЙЫРЫСУ.

3.1. Осы келісім шартқа сай Көрсетілген қызмет үшін “Тапсырыс беруші” соманы “Орындаушыға” осы келісім шарттың бөлінбес бөлімі болып саналатын есептелген жұмыс ақысына сәйкес Орындаушының есеп шотына аудару арқылы шот ұсынылғаннан кейінгі __________________________________________________________________________________________________________________________

(Ай сайын, әр тоқсан сайын, бірден толық сом)3.1.1 Өнімнің жаңа түрлерін сертификаттау бойынша көрсетілген Қызмет түріне төлем жасау қосымша жүргізіледі.

3.2. Төлем уақытында жасалмаған жағдайда “Тапсырыс беруші” “Орындаушыға” төлеуге жататын сомадан күн сайынғы кідіріс үшін 0,1 % көлемінде өсімақы төлейді.

3.3. Атқарылған жұмыстан негізсіз бас тартқан жағдайда “Тапсырыс беруші” жасалған жұмыс көлемін берілген шотқа сәйкес төлейді.

3.4 Келісім шарттың 3.2.тармағында көрсетілген тұрақсыздық айыбы Тараптарды өз міндеттерін орындаудан немесе бұзушылықты жоюдан босатпайды.
4. ДАУЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ.

4.1. Осы келісім шарттан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар бейбит жолмен шешу үшін барлық шараларды қолданады.

4.2. Дауларды келіссөздер арқылы шешуге мүмкіндік болмаған жағдайда ҚР заңнамасында бекітілген ретпен шешіледі.

4.3. Осы келісім шарт бойынша туындаған даулы мәселелер Аралық сотта қаралуы мүмкін.

- регистрировать все поступающие к нему претензии по качеству производимой им продукции и обеспечивать доступ к этим записям органа по подтверждению соответствия и документально подтверждать о принятых мерах;

-в случаях предоставления копий документов о сертификации другим лицам, они должны быть воспроизведены полностью согласно указанной схемы сертификации;

-соблюдать положения программы оценки производства (услуги);

-информировать Исполнителя об изменениях юридического или организационного статуса, формы собственности, руководства, контактных данных, местоположения, системы менеджмента и продукции (рецептур, технологических процессов, установки нового оборудования, о прекращении выпуска продукции).

-не использовать сертификат на продукцию (услуг) таким образом, чтобы это создало отрицательное мнение об органе по сертификации и не делать никаких заявлений, касающихся сертификации своей продукции(услуги), которые можно считать вводящими в заблуждение и необоснованными;

-соблюдать все требования ОПС в отношении использования Знака соответствия, а так же требования к информации о продукции(маркировки);

-в случае приостановления действия или аннулирования сертификата прекращать использование рекламных материалов, содержащих ссылку на него и возвращать по требованию органа по сертификации любые документы по сертификации;

-использовать сертификат только для того, чтобы подтверждать, что продукция сертифицирована на соответствие установленным стандартам;

-оплатить оказанные Услуги по цене и в срок, указанные в п. 3.1 настоящего Договора,

- уведомить Исполнителя в письменной форме в случае отказа от исполнения Договора по собственной инициативе;

- в случае отказа от исполнения Договора по собственной инициативе до подписания акта выполненных работ( услуг) Заказчик обязуется возместить Исполнителю понесенные им фактические издержки в объеме оказанных Услуг

-своевременно сообщить об изменении адреса или прекращении деятельности;

-в случае прекращения деятельности предприятия до окончания срока действия сертификата "Заказчик" обязан возвратить "Исполнителю" неиспользованные копии сертификатов и сертификат соответствия.

2.4 Заказчик имеет право:

-знакомиться с нормативно-правовыми актами, на которых основывается Исполнитель;

-получать от Исполнителя необходимую информацию по процедурам сертификации;

-отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта выполненных работ, услуг возместив Исполнителю понесенные им фактические издержки в объеме оказанных услуг;

-предъявлять претензии, касающиеся сертификации только в той сфере деятельности, применительно к которой был выдан сертификат;
3.РАСЧЕТЫ.

3.1. За оказанные по настоящему договору услуги, «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» сумму в соответствии с расчетом стоимости работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, путем предоплаты перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, или наличными __________________________________________________________________________________________________________________________

( ежемесячно, ежеквартально, всю сумму сразу)3.1.1 За оказанные услуги по сертификации новых видов продукции оплата производится дополнительно.

3.2. За несвоевременную оплату, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,1 % от суммы, причитающейся к оплате, за каждый день задержки.

3.3. За необоснованный отказ от уже выполненных работ, "Заказчик" оплачивает стоимость, произведенного объема работ, согласно, предъявленного счёта.

3.4 Уплата неустойки, предусмотренная п. 3.2. Договора, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

4. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.

4.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, могущих возникнуть из настоящего договора, дружественным путём.

4.2. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров, они разрешаются в установленном законодательством РК порядке.

4.3. Спорные вопросы по настоящему договору также могут быть рассмотрены Третейским судом.


5.БАСҚА ШАРТТАР.

5.1 Тараптардың ешқайсысы осы келісім шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін екінші тараптың жазбаша келісімінсіз беруге құқығы жоқ.

6. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН ЖАҒДАЙ

6.1. Келісім шартта көрсетілген міндеттемелерге Тараптар жауап бермейди, егер оның орындалуына еңсерілмейтін жағдай кедергі келтірсе, соның ішінде дүлей апат, жер сілкінісі, қатты дауыл, өрт, технологиялық апат, соғыс қимылдары, эпидемия, көтерілістер және мемлекеттік органдардың актілері.

7. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

7.1. Нақты Келісім шарт Тараптардың өкілетті өкілдері қол қойған күннен кейін күшіне енеді және Тараптардың нақты Келісім шартпен белгіленген өздерінің міндеттемелерін толық орындағанға дейін әрекет етеді

7.2. Тараптар осы Келісім шартта ескерілген өз міндеттемелерін орындаған жағдайда кез келген Тараптың бастамашылығымен осы Келісім шартты бұза алады.

7.3. Осы Келісім шартта көрсетілген немесе талап етілген барлық екермелер және басқа да хабарламалар жазбаша түрде жасалуы қажет. Егер жазбаша хабарламалар қолма қол, факспен, телекспен немесе курьерлік пошта арқылы жеткізілсе олар дұрыс жеткізілген болып есептеледі,

7.4. Егер осы Келісім шартқа енгізілген кез келген өзгерістер мен қосымшалар жазбаша түрде жасалып, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда олар күшінде деп есептеледі. Осы Келісім шарт қосымшалары оның ажырамас бөлімі болып есептеледі.

7.5. Осы Келісім шарт екі бірдей данада жасалған, бірдей заңды күшке ие. Орыс тілінде жасалған, әр Тарапқа бір данадан.


«Фирма Торговая Палата» ЖШС

Астана қ., М. Әуезов к., 18;

ЖБК р/с KZ78826ZOKZTD2001336

АФ АО АТФ банк г.Астана

БИК ALMNKZKA

БЖН 000640005170 КБЕ 17

тел./факс 29-97-58, бух. 29-97-66
____________________________ А.С.Кононов


МО


_______________________________________________________________________________________________

___________________қ.________________________к.

р/с___________________________________________

______________________________________________

БИК________________ БЖН ____________________

тел. _______________ факс ______________________

МО


5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

5.1 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную Договором, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийные бедствия, землетрясения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, военные действия, эпидемии, забастовки и акты государственных органов.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренные настоящим Договором.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон при условии выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.3. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные настоящим Договором, должны быть составлены в письменной форме. Уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, по факсу, телексу или курьерской почтой.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.


ТОО «Фирма Торговая Палата»

г. Астана, ул. М. Ауэзова, 18;

ИИК р/с KZ78826ZOKZTD2001336

АФ АО АТФ банк г.Астана

БИК ALMNKZKA

ИИН/БИН 000640005170 КБЕ 17

тел./факс 29-97-58, бух. 29-97-66
_____________________________ А.С.Кононов


МП
______________________________________________

______________________________________________

г.___________________ул._______________________

р/с___________________________________________

______________________________________________

БИК____________ ИИН/БИН ___________________

тел. _________________ факс ___________________
____________________________________________МП


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Алтын күз Атырау облысы Атырау қаласы Махамбет ауданы Алға орта мектебінің Шағын орталық топ
2018 -> Ысқақова Айнұр Жанболатовқызы, СҚО, Ақжар ауданы, Айсары ауылы, «Айсары негізгі мектебі»
2018 -> Қуыршақты шомылдыру
2018 -> Жарманың өнімдерінің құрамында
2018 -> Мектеп: №46 жобб мектебі Мерзімі: 5. 01. 2018ж №7 Мұғалім Митанова г сынып «Г» Оқушылар саны 12 Тақырып
2018 -> Сабақ тақырыбы: «Дәнекерлеудің мәні қызметі және түрлері»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет