„керам инвест” – ад, сливенжүктеу 0.56 Mb.
бет1/4
Дата02.09.2018
өлшемі0.56 Mb.
түріДоклад
  1   2   3   4

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително № 291-Н0/2008г.


ГРАДУС 1” ООД ПАНАГЮРИЩЕ

площадка птицекомбинат ямбол
годишен ДОКЛАД

2008 г.
За изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

комплексно разрешително

291-НО/2008 год.
МАРТ – 2009 год.

гр. СТАРА ЗАГОРА

3.1. Увод • Наименование на инсталациите;

Инсталация за отглеждане на радители за бройлери»

Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери)” • Адрес по местонахождение на инсталацията;

Градус-1” ООД, Птицекомбинат „Ямбол”, с. Безмер и с. Болярско, общ. Тунджа.

 • Регистрационен номер на КР; - № 291-НО/2008 год.

 • Дата на подписване на КР; - 08.10.2008 г.

 • Дата на влизане в сила на КР; - 15.11.2008 г.

Оператор на инсталацията; „Градус-1” ООД, Птицекомбинат „Ямбол”, с. Безмер и с. Болярско, общ. Тунджа.

 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора;

Градус-1” ООД, Птицекомбинат „Ямбол”, с. Безмер и с. Болярско, общ. Тунджа.

 • Лице за контакти : Стойка Денчева – зам. Управител;

 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

Градус-1” ООД, Птицекомбинат „Ямбол”, с. Безмер и с. Болярско, общ. Тунджа, тел. 0887 745170

 • Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията;

Инсталацията за отглеждане на родители за бройлери е организирана като комплекс от сгради (халета), обединени в отделни единици, наречени центрове. На разглежданата площадката са обособени четири сектора (1-4) и два центъра (1 и 2), за отглеждане на родители за бройлери. Сектори от едно до четири използват за отопление топлинни агрегати на твърдо горива, а Центрове 1 и 2 са газифицирани.

Инсталацията за интензивно отглеждане на бройлери е организирана в Центрове с номера 3,4 и 5, Малък и Голям развъдни центрове. Използват за отопление агрегати единствено на природен газ,

Сградите представляват масивна конструкция, изградена върху бетонова основа. Покрива е двускатен, изолиран и направен от отразяващ светлината материал за намаляване на проводимостта (кондукция) на слънчевата топлина.

Изолацията на покрива е изпълнена от 10 см материал с изолиращи свойства.

Системата за отопление се използва само през зимния период, когато е необходимо подгравяне на средата, с цел осигуряване на оптимален разтеж.

Вентилационната система има за цел да подсигури достатъчно количество кислород и да поддържа оптимални условия и температура за птиците. Прилага се комбинирана система, състояща се от покривни и осеви вентилатори, осигуряващи общ дебит на вентилационните газове за всяко хале. Номиналната мощност на вентилационната уредба за инсталацията за отглеждане на родители е 7272000 Nm3/h, а тази на инсталацията за бройлери - 7528000 Nm3/h.

Осветлението осигурява равномерно разпределение на светлината на нивото на пода.

Системите за поене използват чиста хладна вода за задоволяване на потребностите на птиците. Инсталирани са нипелни поилки от затворен тип. Нипелите с висок дебит работят при препоръчителна норма от 80 до 90 мл/мин. Те осигуряват наличието на една капка вода на върха на нипела и са снабдени с чаши за събирани на евентуална изтичаща от нипела вода. Нипелите с нисък дебит работят при препоръчителна норма от 50 до 60 мл/мин. Те обикновено не са снабдени с чаши като налягането на водата е нагласено да поддържа ново на дебита съобразен с нуждите на бройлерите.

Годишно в една сграда е възможно се отглеждат до 6 партиди в инсталацията за бройлери. В инсталацията за родители жизнения цикъл варира от 64 до 66 седмици. Предвиждат се между 12 и 14 дни депопулация на сградите, по време на които се изнася старата постеля и се почиства.

Най-общо един жизнен цикъл се състои от две фази – фаза на популация (около 45 дни за бройлери и 64 седмици за родители)) и фаза депопулация (12-14 дни при бройлери и до 30 дни при родители). Фаза «популация» стартира от момента на зареждане на халето (сградата) с птици. През тази фаза се извършва захранване и угояване на птиците с фураж, водопоене, през зимните периода се изразходва топлоенергия за поддържане на жизнеспособността на стадата – влагат се дървен материал и брикети /въглища/, генерират се битово-фекални води във водоплътните ями. Фаза «популация» завършва с изпразване на халето и подаване на отгледаните бройлери, респективно родители към кланица.

За периода на популацията при достигане на активен период, родителите започват да снасят яйца, който се използват за люпене и производство на бройлери.

След преминаване на фаза «популация», следва фаза «депопулация», през която помещенията се почистват от образуваната смес от постеля и тор. Като послетя се използва слама, късове амбалажна хартия, талаш или смеси от тях. Образуваната суровина се транспортира до съответното торище, където се съхранява определен период от време за да се компостира (процеси на разлагане на органичните съединения, до по-прости, който се усвояват от растенията; процеси на минерализация). Празното помещение се обработва с дезинфектанти, за да се предотврати евентуално предаване на заразни болести от една партида на друга. Образува се основното количество отпадъци. Периода се използва за поддръжка на системите за хранене, поене, вентилация и осветление, а в изнсталацията за отглеждане на родители и за поддръжка на системата за отвеждане на снесените яйца до яйцесклада. Извършва се цялостен оглед на оборудването. Извършва се окончателно сухо почистване на помещенията. Следват процеси на зареждане с нова свежа постеля, доставка на фураж и спомагателни материали. Фаза «депопулация» и за двете инсталации завършва с технологична почивка от 5-7 дни. • Производствен капацитет на Инсталацията;

Съгласно Условие 4 от КР максималния капацитет на двете инсталации е 1 273 418 бр. птици за един жизнен цикъл, от които 261 418бр. са места за родители за бройлери, а 1 012 000бр. саместа за отглеждане на бройлери.
Наличната продукция в инсталациите за отчетния период 15.11.2008 – 31.12.2008г. е 334 194 бр. родители и 693 023 бр. бройлери.

Производството на птици е процес, който не може да бъде завършен в рамките на един месец, а при родители – дори за една година тъй като неговата продължителност варира от 45 до 60 дни за бройлери и 64 седмици за родители, а по някога и повече, в зависимост от особеностите на стадото. Освен това зареждането на халетата не става едновременно, а в различни дни от седмицата. Често срещани са случаите, при който в рамките на един месец попадат 2 партиди с различен брой птици в стадата (например 100 000 птици, предадени за клане на 8 декември 2008 и последващо зареждане на 115 000 птици на 28 декември).

Важно е да се отчете факта, че заложените в даден месец (например ноември) птици консумират вода, енергия и храна и следващия (декември) месец, като крайната продукция се получава едва в края на популационната фаза. Ако Операторът спази този метод на отчитане на произведена продукция, то следва да се отбележи, че в края на месеца, в който е заложена партидата (месец ноември) фактически не е произведена продукция (не са предадени птици към кланицата, тъй като не са достатъчно угоени), но са консумирани вода, електро- и топлоенергия. Този метод на отчитане би компрометирало прилагането на комплексното разрешително.

Ето защо Операторът разработи методика, базирайки се на BAT и BREF документите, която дефинира понятието произведена продукция да се приравни към понятието налична (произвеждана) за отчетения месец продукция, тъй като именно този брой птици са реалните консуматори на вода, енергия, спомагателни материали и храна!

Ако към 30 ноември 2008г на площадката са налични 100 000 птици, а към 31 декември 80 000 бр,, то общо наличната продукция, консумирали вода, електро- и топлоенергия за периода ноември-декември (жизнения цикъл) са 180 000 броя птици.

В случаите, когато в един месец в даден Център се отглежда само една партида, то за налични се приема броят птици, налични към началото на този месец.

В случай, че в един месец се „застъпят” 2 поредни партиди с различен брой птици, става ясно че консумацията на храна, вода, електро- и топлоенергия ще има асимптотична зависимост. Единствения удачен метод за прецизно изчисляване на наличния брой птици за месеца е пропорционално-разпределителния подход, който математически се описва с формулата:P = (А/L).n + (B/L).m

Където:


P – произведена продукция

А - брой птици в първа партида на месеца

B – брой птици във втора партида на месеца

n – брой дни от месеца, в който първа партида е пребивавала в центъра

m – брой дни, в който втора партида е пребивавала в центъра

L – брой дни на месеца (28, 30 или 31) • Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на околната среда;

Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговарящи по вземане на решения, относно отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са отговорните специалисти и служители отговарящи по контрола на резултатите от отстраняване на възникналите несъответствия. Взаимодействията на отделните служители се описват със следната организационна диаграма:
 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр. Стара Загора 6000, гр. Стара Загора, ул. „Стара планина”№ 2;

През отчетния период не е извършвана проверка по изпълнение на условията в КР № 291-НО/2008г. от страна на Компетентния орган - РИОСВ Стара Загора.

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова дирекция, „Източнобеломорски район”, център Пловдив

4000, гр. Пловдив, ул. „Булаир”, № 26.3.2. Система за управление на околната среда:

Чрез прилагане на СУОС, Дружеството се стреми, да извършва цялостна оценка на всички дейности на площадката, чрез съпоставяне на текущите разходи на спомагателни материали, горива, енергия и вода и произведената продукция. Използването и внедряването на по-нови технологии на отглеждане и по-добро техническо оборудване е една от целите за намаляване количеството на генерирани отпадъци за опазване на околната среда и опазване здравето на хората. • Структура и отговорности:

Съгласно Условия 5.1.1 и 5.1.2 са определени персонално отговорностите на длъжностните лица от дружеството, определени в поименен списък за всяка задача в СУОС.

 • Обучение:

Във връзка с изпълнение на Условие 5.2.1. е разработена годишна програма за обучение на персонала според определените потребности. Годишната програма се актуализира при промяна на потребностите от обучение.

През отчетния период на 2008 г., съгласно плана за обучение е проведено единствено встъпително обучение и запознаване на длъжностните лица със съдържанието на Комплексното разрешително и е уточнена схемата на трансфер на информация между отделните отговорни лица. • Обмен на информация:

В дружеството има изготвен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и адресите за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е раздаден и доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на разрешителното, същият е лесно достъпен за всички служители.

В дружеството има разработен и поддържан актуален списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията в разрешителното, техните пълни адреси и начини за контакти (включително за спешни случаи). • Документиране:

В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията.

Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР са документирани и се съхраняват на площадката от съответно отговорно лице, както на електронен, така и на хартиен носител. • Управление на документи:

Всички документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Налице е актуален списък, в който е записано, на кого от персонала/ отговорните лица какъв документ е предоставен.

 • Оперативно управление:

На площадката има разработени, изготвени и одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката на хартиен носител и се предоставят редовно на компетентния орган при поискване. Електронните версии на инструкциите, списъците и дневниците се съхраняват при Еколога.

 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

В Дружеството се прилагат утвърдени инструкции, които имат за цел да определят организацията и реда за действия при:

  • Периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите показатели (вода, енергия, спомагателни материали, горива, образувани отпадъци) с определените в КР ограничителни условия.

  • Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

В Дружеството е налице набор от всичките необходими Инструкции, Планове за действия при аварии, списъци, схеми и видове технически и помощни средства за противодействия на възможните аварии и тяхното предотвратяване.

Контролът на аварийните ситуации се осъществява от Ръководството на дружеството. При необходимост се търси съдействие от специализираните органи. • Записи:

На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на техническите и емисионните показатели и резултатите от оценката на съответствие с изискванията по условията в КР. Изготвен е списък с всички документи доказващи съответствие с условията на КР.

 • Докладване:

Ръководството на Дружеството изготвя и предоставя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за съответната година на хартиен и електронен носител, като спазва стриктно необходимите срокове.

 • Актуализация на СУОС:

Същата се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира, за да се гарантира поддържане на постигнатото ниво по отношение на околната среда.


3.3 Използване на ресурси

Операторът осъществява контрол за ефективно използване на енергията и минимизиране употребата на ресурси, като редовно следи за ефективността на производствената дейност по отношение употребата на вода, енергия, спомагателни материали и горива.
3.3.1. Използване на вода

Операторът използва вода за производствени и санитарно-битови нужди от един собствен водоизточник - сондажен кладенец , намиращ се в имот № 000619 в землището на с. Безмер, Община Тунджа, Област Ямбол. Водоползването се извършва при издадено актуално разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него. Водочерпенето се извършва от помпи, които нагнетяват свежа вода към водонапорен буферен резервоар с обща вместимост 200 м3 от където се разпределя посредством водопреносна мрежа по сградите.

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

През настоящата година не са извършвани проверки за състоянието на водопроводната мрежа и установяване и отстраняване на течове, по смисъла на условие 8.1.6.3 от КР. Това се дължи на краткия период от датата на влизане в сила на комплексното разрешително и края на докладваната година.

Съгласно инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди по Условие 8.1.6.1 и направената оценка на съответствието по Условие 8.1.6.2 от КР, е констатирано съответствие на измерените водни количества с определените такива в КР разходни норми. Операторът разполага със записи на необходимите данни за изразходваните количества вода през отчетния период на 2008 г. Съгласно условие 8.1.7.1. Операторът докладва:

- Годишната консумация на производствена вода за единица продукт на инсталациите за отчетения период на 2008 г., е 7,71 m3/1000 бр. родители, респ. 4,73 m3/1000 бр. бройлери.

По Условие 8.1.7.2. не са констатирани несъответствия с измерените, респ. изразходвани количества вода за производствени нужди. Поради липсата на несъответствия не са предприемани и планирани коригиращи действия.

Използването на вода през отчетния период на ГД в двете инсталации е отразено в Таблици 3.1.а.(за родители) и 3.1.б.(за бройлери)Таблица 3.1.а.


Източник на

вода

Годишно количество,

съгласно КР *

Количество за единица продукт,

съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт


Съответствие

Собствен сондажен кладенец
-11,1 m3/1000 бр. птици


2500.9 m3


7,71 m3/1000 бр. птици


Да

* колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма за година. Документа регламентира единствено разходна норма за единица продукция.

Таблица 3.1.б.


Източник на

вода

Годишно количество,

съгласно КР *

Количество за единица продукт,

съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт


Съответствие

Собствен сондажен кладенец
-7,1 m3/1000 бр. птици


3318 m3


4,73 m3/1000 бр. птици


Да

* колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма за година. Документа регламентира единствено разходна норма за единица продукция.

3.3.2. Използване на енергия

Ръководството на Дружеството периодично оценява енергоемкостта на инсталациите и предприема мерки, целящи достигане на оптимални норми на консумация при експлоатация на съоръженията.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване разхода на електроенергия.

Основните консуматори на електроенергия в инсталациите са системите за осветление и вентилация, от чиято работа в значителна степен зависи качеството на получаваната продукция.

Съгласно Условие 8.2.2.1 от КР се водят записи за отчитания месечен разход на електро- и топлоенергия за площадката. Тъй като разходите за електроенергия за битови нужди е пренебрежимо малка не се извършва отделно отчитане, а се прибавя към енергията, изразходвана за промишлени нужди.

Основен консуматор на топлоенергия са производствените халета. Топлоенергия е необходима през студените зимни дни с цел запазване жизнеността на птиците. Дружеството е организирало отоплителната система посредством използване на печки на твърдо гориво за Сектори 1-4. Разположени са по 1 печка в хале. Печките работят непрекъснато – 24 часа в денонощие.

Във връзка с изпълнение на Условие 8.2.1.2, Операторът е разработил инструкция за изчисляване на топлоенергията, използвайки формулата:

Q = A + B – C
Q – необходима за отопление на птиците топлина,общо, мВт

A – средно отделена топлина от птиците мВт/ч

B – топлина за подгряване на помещението мВт

C – топлинни загуби на помещението мВт/ч

По данни от практиката и технологията опитно е установено, че топлинните загуби С за един час са приблизително равни по абсолютна стойност на средно отделената топлина от птиците А, при което показателите С и А могат да се пренебрегнат.

Тогава необходимата топлина за отопление се изразява като топлината отделена от топлоизточниците (печките) за подгряване на помещението и поддържане на тази температура.

Следователно е в сила равенството Q = В = N . h . M . λ , мВт

Където:

N – брой дни, в които са работили отоплителните устройства

h – брой работни часове на отоплителните устройства
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет