„керам инвест” – ад, сливенжүктеу 0.56 Mb.
бет3/4
Дата02.09.2018
өлшемі0.56 Mb.
түріДоклад
1   2   3   4

“Градус 1” ООД Панагюрище, площадка птицекомбинат Ямбол разполага с утвърдена Програма за управление на отпадъците. Разработена е в съответствие с изискванията на чл.29, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците и нормативната уредба в Р България. Съобразена е с националната политика на страната и стратегията на МОСВ по управление на отпадъците.

Съгласно Условие 11.1.2. в срок до 15 май 2009г. Операторът следва да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците.

Докладването на годишните количества отпадъци се извършва сумарно за двете площадки, тъй като в КР е определена обща ограничителна норма.

На площадката от работата на двете инсталации се генерират следните видове отпадъци:


Отпадък

Код

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли

(с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

10 01 01

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

Пластмасови опаковки

15 01 02

Опаковки от дървесни материали

15 01 03

Стъклени опаковки

15 01 07

Остри инструменти (с изключение на 18 02 02)

18 02 01

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

20 01 36

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 02 02*

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 01 07

Смесени битови отпадъци

20 03 01

Утайки от септични ями

20 03 04

В предвид на горното, на територията на дружеството е обособена площадка (1) и складово помещение (2) за временно съхранение на генерираните по време на работа производствени и опасни отпадъци. Изградената площадка е с трайна настилка от бетон, върху която се извършва временно съхранение на отпадъците с не опасни свойства.

С цел избягване на смесване на отделните отпадъци площадката е секционирана, като са поставени табели с наименованията на отпадъците и техните кодове по Наредба 3 за класификация на отпадъците.

За временно съхранение на опасни отпадъци е обособен закрит склад, с резистентен бетонов под, без връзка с канализацията. Акумулаторните батерии и луминесцентните лампи, образувани през отчетения период се съхраняват в метални контейнери, като за лампите е осигурено минимум 2 грама сяра за килограм лампи.

Осигурена е вентилация под естествена тяга и необходимите табели, съгласно условие 11.2.4.

Класифицирането на отпадъците, начина на третиране, както и общо образуваните количества са докладвани и отразени във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

По изпълнение на условие 11.7.1 се извършва ежемесечно отчитане на образуваните и предадени отпадъци. За отчетения период Дружеството не е образувало странични животински продукти – отработена торова постеля и не е извършвало предаване за оползотворяване отработена торова постеля (Условие 11.А.4.1.).

Във връзка с изпълнение на Условие 11.9.4 за отчетения период на 2008г. не са извършвани проверки, тъй като отчитания период е изключително кратък.

По изпълнение на Условие 11.А.4.2. Оператора докладва, че за обследвания период на 2008 г. не са извършвани проверки за налични несъответствия. За докладвания период не са образувани и не са предавани странични животински продукти.

За отчетния период количествата на образуваните отпадъци от производството на единица продукт са в съответствие с разрешените количества отпадъци в разрешителното. Същите се водят на отчет като се следи тяхното количествено нарастване, периода на временното им съхранение и третиране.

Води се необходимата документация, съответстваща с изискванията на нормативната уредба и условие 11.4.2 от комплексното разрешително, свързана с производствените и опасните отпадъци.

Данните по Условие 11.9.2. за образуваните годишни количества (за периода на докладване) е представен по-долу:Отпадък

Количество t/y

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли

(с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

12,87

Хартиени и картонени опаковки

15 м3

Пластмасови опаковки

5 м3

Опаковки от дървесни материали

0

Стъклени опаковки

0

Остри инструменти (с изключение на 18 02 02)
Отпадъци от желязо и стомана

0

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

0

Оловни акумулаторни батерии

0 бр.

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

0

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

30 бр.

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

0

Смесени битови отпадъци

20 м3

Утайки от септични ями

30 м3

Във връзка с Условия 11.7.1, 11.7.2 и 11.7.3 от КР, резултатите от прилагането на инструкциите за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените в КР количества, както и измерването и документирането на месечните, респ. годишни количества следва не са констатирани несъответствия с установената в разрешителното норма.

Информацията за действията по отпадъците е отразена в Таблици 4 и 5 на Приложение 1.

Не се изпускат отпадъци извън площадката.4.5. Шум

Съгласно условие 12.1.1 от КР на оператора е разрешено от Дейността извършвана на производствената площадка, не трябва да превишават нивата на шум както следва:

По границите на производствената площадка:


 • дневно ниво - 70 dB(A);

 • вечерно ниво - 70 dB(A);

 • нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

 • дневно ниво – 55 dB(A);

 • вечерно ниво - 50 dB(A);

 • нощно ниво – 45 dB(A).

През отчетния период на 2008 г. няма постъпили, приети и регистрирани жалби и оплаквания.

Имайки в предвид голямата отдалеченост на инсталацията от жилищните зони, то тя не представлява опасност за шумово натоварване на околната среда в този район. Независимо от това, с цел опазване здравето на хората работещи на площадката и в съседните предприятия и изпълнявайки изискванията на условие 12 от КР, дружеството следва да извършва собствен мониторинг на шумовите емисии излъчвани от инсталацията. Съгласно собствения план за мониторинг и условие 12.2.1. от КР, през отчетния период на 2008 г. не е извършвано измерване и оценяване на общата звукова мощност излъчвана през деня и през нощта от работата на инсталацията в околната среда, поради краткия период на докладване (45 дни). Предвижда се провеждане на измервания на звуковото налягане през 2009 г.

През отчетния период не са постъпили оплаквания от наднормени шумови емисии и не са установени несъответствия с посочените в КР максимално допустими нива, и не са предприемани коригиращи действия.


4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От дейността на инсталацията на площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в почвите и отпадъчните води.

Виж в т. 4.3. – Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води на ГД е докладвано изпълнението на всички условия в КР, свързани с контрола на емисиите на отпадъчните води, и прилагане инструкциите за проверка на канализационната система.

Във връзка с Условия 13.7.1.1 и 13.7.2 от КР, оператора прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Няма допуснати разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Има заведен дневник за регистриране на времето на установените разливи, тяхната площ, състав и количество на замърсителя, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него.

През отчетния период няма допуснати и регистрирани разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Не са констатирани по смисъла на Условие 13.8.1. аварийни случаи, за което и не са уведомявани РИОСВ, Басейнова дирекция, Териториалната дирекция “Гражданска защита” към Министерство на извънредните ситуации и Общинския съвет по сигурност и управление при кризи.

Информацията за опазването на почвата и подземните води от замърсяване е отразена в Таблици 7 и 8 от Приложение 1.


5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

За отчетения период не е разработвана и изпълнявана инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията в КР.


6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Във връзка с изпълнение на Условие 16.6 от Комплексното разрешително Оператора докладва, че за отчитания период не е прекратявал работата на инсталацията или на части от нея.


 1. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

През изтеклия период на 2008 година не са регистрирани аварии в инсталацията и прилежащите към нея съоръжения, които да водят до:

 • измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

 • непланирана емисия;

 • инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

По условие 15.4. Операторът не е констатирал анормални режими на работа за отчетения период на 2008г.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

През отчетния период на 2008 година, в дружеството не са постъпвали оплаквания и възражения относно замърсяване на околната среда, вследствие дейността и експлоатация на инсталацията. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1.


8. Подписване на годишния докладДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 291-НО/2008 г. на „Градус 1” ООД Панагюрище, площадка птицекомбинат Ямбол.
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.


Подпис: ……………………… Месец Март - 2009 г.

/печат/

Име на подписващия: Иван Ангелов
Длъжност в организацията: Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ


Таблица 1.а. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR (за инсталацията за отглеждане на родители за бройлери)

CAS

номерЗамърси-

тел

Емисионни прагове

(колона 1)

Праг за

пренос на

замърсите-ли извън площ.

(колона 2)
кg/год.

Праг за

произ-водство,

обработка или употреба

(колона 3)
кg/год.


във въздух

(колона 1а)

кg/год.във води

(колона 1b)
кg/год.


в почва

(колона 1c)

кg/год.1#


74-82-8

Метан (CH4)

-

(30077,5)

(С)


2#

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)

-

(334,2)

(С)


3#

7664-41-1

Амоняк (NH3)

113652,8

(С)


4#
Фини прахови частици < 10 μm


-


Таблица 1.а. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR (за инсталацията за интензивно отглеждане на бройлери)

CAS

номерЗамърси-

тел

Емисионни прагове

(колона 1)

Праг за

пренос на

замърсите-ли извън площ.

(колона 2)
кg/год.

Праг за

произ-водство,

обработка или употреба

(колона 3)
кg/год.


във въздух

(колона 1а)

кg/год.във води

(колона 1b)
кg/год.


в почва

(колона 1c)

кg/год.1#


74-82-8

Метан (CH4)

-

(6930,2)

(С)


2#

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)

-

(693)

(С)


3#

7664-41-1

Амоняк (NH3)

184046

(С)


4#
Фини прахови частици < 10 μm


-
Стойностите на емитираните замърсители са получени на база балансови изчисления за произведенaта продукция /брой птици/.


Изчисленията на емисионните фактори за Първа група замърсители - метан са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на органични съединения»

с Код на процес (SNAP CODE): 100508 за бройлери и (SNAP CODE): 100507 за родители (кокошки носачки).
 • Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:
Вид добитък

EF в kg/брой животни годишно

Метан

Бройлери

0,01

Родители /носачки/

0,09Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет