„керам инвест” – ад, сливенжүктеу 0.56 Mb.
бет4/4
Дата02.09.2018
өлшемі0.56 Mb.
түріДоклад
1   2   3   4

Изчисленията на емисионните фактори за Втора група замърсители диазотен оксид и ФПЧ са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на азотни съединения » с Код на процес (SNAP CODE): 100908 за бройлери и (SNAP CODE): 100907 за родители (кокошки носачки).
  • Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:Вид добитък

EF в kg/брой животни годишно

Амоняк

Диазотен оксид

Бройлери

0,28

0,001

Родители /носачки/

0,37

0,001


Изчисленията на ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА от емисиите на вредни вещества при посочените емисионни фактори се базират на утвърдената методика в РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕРИПЗ:

А: За инсталацията за отглеждане на родители за бройлери:
1. Еметан = 334194 бр.птици х 0,09 = 30 077,5 кг
2. Еамоняк = 334194 бр.птици х 0,37 = 123652,8 кг
3. Едиазотен оксид = 334194 бр.птици х 0,01 = 334,2 кг
Б: За инсталацията за интензивно отглеждане на бройлери
1. Еметан = 693023 бр.птици х 0,01 = 6930,2 кг
2. Еамоняк = 693023 бр.птици х 0,28 = 194046 кг
3. Едиазотен оксид =693023бр.птици х 0,01 = 693 кг
Обяснителни бележки:
Съгласно изискванията на КР, Операторът следва да докладва годишни емисии ФПЧ 10.

В използваните методики за разглежданата дейност не е определен емисионен фактор по компонента ФПЧ 10.

Съгласно Условие9.5.2.5 и във връзка с прилагане на Условие 6.9. Оператора докладва освен годишните количества на замърсителите по ЕРИПЗ и количествата, генерирани за производството на единица продукция, както следва:А: За инсталацията за отглеждане на родители за бройлери:

Еметан* = Еметан / 334,194 единици произведена продукция = 10 кг

Еамоняк* = Еамоняк / 334,194 единици произведена продукция = 280 кг

Едиазотен оксид* = Едиазотен оксид / 334,194 единици произведена продукция = 1 кг


Б: За инсталацията за интензивно отглеждане на бройлери

Еметан* = Еметан / 693,023 единици произведена продукция = 10 кг

Еамоняк* = Еамоняк / 693,023 единици произведена продукция = 280 кг

Едиазотен оксид* = Едиазотен оксид / 693,023 единици произведена продукция = 1 кг


Таблица 2. Eмисии в атмосферния въздух

Параметър

Еди-ница

НДЕ,

съгласно

КР


Резултати от мониторинг


Честота на монито-

ринг


Съот-

ветствие
Брой/

%


Непрекъснат

мониторингПериодичен

мониторингМетан


-


-


-


-


-


-

Диазотен оксид------

Амоняк


-


-


-


-


-


-


Прах ФПЧ 10


-


-


-


-


-


-


Обяснителни бележки: Не приложимо.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Параметър

Единица

НДЕ,

Съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,

колона 1

-

-

-

-

-


Дебит на отпадъчните води

m3/ден

m3/час

m3/год.


1100


30


месечно

Да

рН

единици

рН-

-

-

-

Неразтворени вещества

kg

-

-

-

-

БПК

mg O2/l


-

-

-

-

ХПК

mg O2/l

-

-

-

-

Други**


kg

-

-

-

-


Забележка:Не е приложимо

Таблица 4. Образуване на отпадъци


Отпадък


КодГодишно количество


Годишно количество за единица продукт

Времен

но съхра-нение на площад-ката*
Транспортиране -

собствен транспорт/

външна фирма


Съответ

ствие

Количества

определени с КР


Реално измерено

Количества

определени с КР


Реално измерено

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли

(с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

10 01 01

100 t/y


12,87 t/y-


-


1

Със собствен транспорт.

Периодично извозване до общинско депо за ТБО .


да

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

130 m³/y


15 m³/y


-


-


1

Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Пластмасови опаковки

15 01 02

70 m³/y

5 m³/y


-


-


1

Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Опаковки от дървесни материали

15 01 03

50 m³/y

0 m³/y


-


-


1

Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Стъклени опаковки

15 01 07

50 m³/y

0 m³/y


-


-


1

Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Остри инструменти (с изключение на 18 02 02

18 02 01

0,03 t/y

0 t/y
1

Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

3 t/y

0 t/y


-


-


1

Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

20 01 36

130 бр./год.

0 t/y


-


-

1

Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

15 бр./год.

0 бр.


-


-

2

Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 02 02*

0,3 t/y

0 t/y2

Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

1 400 бр./год.

30 бр.


-


-

2

Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 01 07

5

0 t/y


-


-

1

Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Смесени битови отпадъци

20 03 01

200

20 м3/y


-


-

1

Предаване на общинското депо за ТБО

да

Утайки от септични ями

20 03 04

1 100

30 m³/y


-


-
Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране

да

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъциОтпадъкКод


Оползотворяване на площадката

Име на външната фирма

извършваща

операцията по оползотворяване/

обезвреждане

Съответ

ствие

Обезвреждане на

площадката


Сгурия, шлака и дънна пепел от котли

(с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)10 01 01

не

не


Собствен транспорт. Транспортира се до общинско депо за ТБО

да


Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

не

не

-

да

Пластмасови опаковки

15 01 02

не

не

-

да

Опаковки от дървесни материали

15 01 03

не

не

-да

Стъклени опаковки

15 01 07

не

не

-

да

Остри инструменти (с изключение на 18 02 02

18 02 01

не

не

-

да

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

не

не

-

да

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

20 01 36

не

не

-

да

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

не

не

-

да

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 02 02*

не

не

-

да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

не

не

-

да

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 01 07

не

не

-

да

Смесени битови отпадъци

20 03 01

не

не

Собствен транспорт. Транспортира се до общинско депо за ТБО

да

Утайки от септични ями

20 03 04

не

не

-

да

Налице е договор единствено с оператора на общинското депо за ТБО за обезвреждане на битови отпадъци и отпадъци от пепелина и сгурия чрез депониране.

Таблица 6. Шумови емисии


Място на

измерването

Ниво на звуково

налягане в dB

(А)


Измерено през

деня/нощтаСъответствие

Не е приложимо: за периода на докладване не е извършван мониторинг на звуково налягане.


Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател


Точка на пробовземанеКонцентрация

в подземните води, съгласно

КР

Резултати от

мониторинг


Честота на

мониторинг

Съответствие-

-


-

-

-

-

Не е приложимо
Таблица 8. Опазване на почви

ПоказателКонцентрация в почвите (базово състояние),

съгласно КРПробовземна точкаРезултати от

мониторинг


Честота на

мониторинг


Съответст

вие


-

-


-

-

-

-

Не е приложимо

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на


инцидента

Описание

на

инцидентаПричини

Предприети

действия


Планирани

действия

Органи, които

са уведомени


-

-


-

-

-

-

Не е приложимо: за докладвания период не са настъпили аварийни ситуации.
Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

Дата на


инцидента

Описание

на

инцидентаПричини

Предприети

действия


Планирани

действия

Органи, коитоса уведомени

-

-


-

-

-

-


Обяснителни бележки:

През отчетния период на 2008 г. на площадката не са допуснати и регистрирани аварийни ситуации в инсталацията. В дружеството няма постъпили и регистрирани оплаквания и възражения. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.


Градус 1” ООД Панагюрище, площадка Птицекомбинат Ямбол
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет