Кітаптар 72(075. 8) А 83 Архитектура мен жобалаужүктеу 147.61 Kb.
Дата01.05.2018
өлшемі147.61 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІГІ

АКИМАТ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

AKIMAT OF THE EAST-KAZAKHSTAN OBLAST
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА

D. SERIKBAYEV EAST-KAZAKHSTAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY

«Алтайдың алтын белдеуі» аймағының аумақтық инновациялық даму стратегиясы: сәулет-құрылыс саласы

(Әдебиеттің тізбесі)

Стратегия территориального инновационного развития региона «Золотое кольцо Алтая»: архитектурно-строительная отрасль

(Список литературы)

Strategy of territorial and innovation development of the Region “Golden ring of Altay»: architectural and construction industry

(Reference list)

Өскемен


Усть-Каменогорск

Ust-Kamenogorsk

2012

Кітаптар
72(075.8) А 83

Архитектура мен жобалау негіздері. Бес томдық. Т. 3. Сәулеттік жобалау / Ә. Ш. Тәтіғұлов [и др.]. – Алматы : KAZGOR, 2005. – 416 б. – Библиогр.: б.408 .

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1).
72(075.8) А 83

Архитектура мен жобалау негіздері. Бес томдық. Т. 4. Ғимараттардың құрылымдары / Ә. Ш. Тәтіғұлов [и др.]. – Алматы: KAZGOR, 2005. – 328 б. – Библиогр.: б.319 .

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЗИ (1), ЧЗ (1).
725.3/.4(075.8) Гр.

Әмірханов, М. С. Өнеркәсіптік ғимараттарды сәулеттік құралымдау : 050729 «Құрылыс» мамандығында оқитын студенттерге курстық жобаны орындауға және тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар / М. С. Әмірханов, А. О. Азангұлова ; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі. ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2006. – 34 б. – Библиогр.:б.16 . – 100.00 т.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).
72(574) Б 27

Батыс Қазақстан облысының тарихи-мәдени және табиғат мұралары ескерткіштері = Памятники природного и историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области. Чингирлауский район : тарихи әдебиет. Т.1. Шыңғырлау ауданы / М. Н. Сдыков [т.б.]. – Орал : [б. и.], 2005. – 348 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : КХ (2), ЗИ (1).
744(075.8) Е 84

Есполова, З. А. Құрылыс сызбалары негіздері : оқу құралы / З. А. Есполова, Л. В. Каменских ; ШҚМТУ. - Өскемен : [б. И.], 2010. – 154 б. : ил. – Библиогр.: 154 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : КХ (3), ЧЗ (4).


001 Ж 33

«Жастар шығармашылығы-Қазақстанның жаңартпашылық дамуына». VI Республикалық студенттік ғылыми-техникалық конференциясының материалдары. 11-12 мамыр 2006 жыл = Материалы VI Республиканской студенческой научно-технической конференции «Творчество молодых – новационному развитию Казахстана» : ғылыми басылым. І-бөлім / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Шығыс Қазақстан облысының әкімшілігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2006. – 289 б.Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : КХ (1), ПИО (1).
001 Ж 33

«Жастар шығармашылығы-Қазақстанның инновациялық дамуына» атты студенттердің, магистранттардың, аспиранттар мен жас ғалымдардың Д.Серикбаев атындағы ШҚМТУ-дың 50 жылдығына арналған VIII Республикалық ғылыми-техникалық конференциясының материалдары 22-24 сәуір 2008 жыл : научное издание. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. = «Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана», ІІ бөлім. – 428 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : КХ (1), ПИО (1).
001 Ж 33

«Жастар шығармашылығы-Қазақстанның инновациялық дамуына» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған жас ғалымдар мен студенттердің ХІ Республикалық ғылыми-техникалық конференциясының материалдары. 21, 22 сәуір 2011 жыл. - Өскемен : ШҚМТУ, 2011 - . = «Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана», VІ бөлім. – 390 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : КХ (2).
311(574) Қ 18

Қазақстан Республикасындағы құрылыс = Строительство в Республике Казахстан : Статистикалық жинақ / ҚР статистика жөніндегі агенттігі. – Астана : Қ Р Статистика агенттігі, 2010. – 123 б : табл.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2).
72(574) Қ 40

Қапанов, А. Қ. Алматы архитектурасы мен қала құрылысы. Екі томдық. Екінші том = Алматы. Архитектура и строительство: Том 2 / А.Қ.Қапанов, С.Қ.Баймағамбетов. – Алматы : Didar , 2002. – 351 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗИ (1).
72(574) Қ 40

Қапанов, А. Қ. Алматы архитектурасы мен қала құрылысы. Екі томдық. Бірінші том = Архитектура и градостроительство Алматы / А.Қ.Қапанов, С.Қ.Баймағамбетов. – Екінші басылым. – Алматы : Didar , 2002. – 351 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗИ (1).
69.05(075.8) Гр.

Өзденбаева, Ж. Қ. Құрылыс өндірісінің технологиясы: 050729 «Құрылыс» мамандығы бойынша оқитын студенттерге дипломдық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Ж. Қ. Өзденбаева, З. Б. Тоқтарбекова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. – 28 б. – Библиогр.: б.27.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).
69(075.8) Р 16

Разақов, Н. Ғимараттар мен имараттардың құрылымдары : оқулық / Н. Разақов. – Астана : «Фолиант» баспасы, 2010. – 573 б. : ил. – (Кәсіптік білім). – Библиогр.:565 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : ЧЗ (3), КХ (2), АУЛ (15).
711(075.32) Р 16

Разақов, Н. Қалаларды көркейту: оқу құралы / Н. Разақов. – Астана : «Фолиант» баспасы, 2009. – 110 б. : ил. – (Кәсіптік білім). – Библиогр.: 110 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЗС (5).
691 С 15

Садуақасов, М. С. Құрылыс материалдары : оқулық / М. С. Садуақасов, Ғ. А. Батырбаев ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. – Алматы : Қаз ҰТУ, 2007. – 259 б. : ил. – Библиогр.: 255 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (25).


693.6(075.8) С 774

Старченко, О. Ю. Құрғақ құрылыстың жиынтықтық жүйелері : Оқу құралы / О. Ю. Старченко, Д. В. Гулин. – Киев : [б. И.], 2005. – 358 б. : ил. – Библиогр.: 324 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1).
69.05(075.8) Т 54

Толқынбаев, Т. Ә. Құрылыс өндірісінің технологиясы: Оқу кұралы /Т.Ә.Толқынбаев ; ҚР білім және ғылым министрлігі, ШҚМТУ. - Өскемен : [б. И.], 2003. – 174 б. – Библиогр.: б. 168 .

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (5), КХ (5).
69.05(075.8) Т 54

Толқынбаев, Т. Ә. Құрылыс өндірісінің ұйымдастырылуы: Оқу құралы /Т.Ә.Толқынбаев ; ҚР білім және ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2003. – 55 б. – Библиогр.: б. 55 .

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).
001 Х 17

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары «Тәуелсіз Қазақстан: тарих және қазіргі заман». 7 желтоқсан 2006 ж. = Материалы Международной научно-практической конференции «Независимый Казахстан: история и современность»І: научное издание. IV бөлім / Шығыс Қазақстан облысының әкімшілігі, ШҚО ішкі саясат департаменті (Өскемен), Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. – 243 б.Имеются экземпляры в отделах: КХ (1), ПИО (1).

69.05(075.8) Х 18

Хамзин, С. Қ. Үймереттер мен ғимараттардың құрылыс технологиясы : Оқулық / С. К. Хамзин. – Астана : Foliant, 2004. – 368 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 100 : КХ (2), ЧЗ (3), УА (95)
69.05(075.32) Х 18

Хамзин, С. Қ. Құрылыс өндірісінің ұйымдастырылуы мен технологиясы. Курстық және дипломдық жобалау : оқу құралы / С. К. Хамзин. – 2-е басылым. – Астана : «Фолиант» баспасы, 2010. – 204 б. : ил. – (Кәсіптік білім). – Библиогр.: 197 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 50 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (45).
691(075.32) Х 18

Хамзин, С. Қ. Құрылыс материалдары (зертханалық-практикалық жұмыстар) : оқу құралы / С. К. Хамзин, Ф. Б. Әбдішүкір. – 2-басылым. – Астана: «Фолиант» баспасы, 2011. – 139 б. : ил. – (Кәсіптік білім). – Библиогр.: 136 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 11 : КХ (5), ЧЗ (6).
72(075.8) С 28

Сәулеттік материалтану: Оқулық / А. А. Кулибаев [и др.]. – Алматы: ИздатМаркет, 2006. – 499 б. – Библиогр.:б.496 .

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (5), КХ (5).
72(075.8) Т 29

Тәтіғұлов Ә.Ш. Архитектура мен жобалау негіздері: бес томдық / Ә.Ш. Тәтіғұлов. – Алматы : Республикалық мемлекеттік «Рауан» баспасы, 2000 - .

Т.1: Әлем сәулет өнері: энциклопедия / Ә.Ш.Тәтіғұлов, Ә.Ә.Тәтіғұлов, А.Ә.Тәтіғұлов. – Алматы : Рауан, 2000. – 467 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1).
72(075.8) Т 29

Тәтіғұлов Ә.Ш. Архитектура мен жобалау негіздері : бес томдық / Ә.Ш. Тәтіғұлов. – Алматы : Республикалық мемлекеттік «Рауан» баспасы, 2000 - .

Т.2 : Қазақстанның сәулет өнері : энциклопедия / Ә.Ш.Тәтіғұлов, Ә.Ә.Тәтіғұлов, А.Ә.Тәтіғұлов. – 2000. – 460 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1).

Мақалалар
Сапарбаев Б. Аймақтың әл-ауқатын әлеуметтік жаңғырту арқылы жақсарту межеленіп отыр : облыс әкімі Б. Сапарбаевтің ШҚО тұрғындарымен есептік кездесуі /Б. Сапарбаев // Дидар. – 2011. - № 14, 7 ақпан. – Б. 4-5.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗП (1).Книги
34(574) З 192

Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»: законы и законодательные акты.-Алматы: Юрист, 2002.- 64 c.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)
*******
323/47+57/ Н 191

Назарбаев, Н. Казахстан 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана / Н. Назарбаев. - М. : Credo, 1999. - 68 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1
625.72 А 224

Автоматизация сбора исходных данных для проектирования транспортных сооружений : науч. изд. / Р. С. Картанбаев [и др.] ; Кыргыз. гос. ун-т строит. транспорта и архит. - Бишкек : КГУСТА, 2006. - 303 с. : ил. - Библиогр.: с. 259-266.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (3)
728.1.011 А 878

Архитектурное проектирование жилых зданий: учеб. пособие / М. В.

Лисициан [и др.]; ред. М. В. Лисициан, Е. С. Пронин. - Стереотип. изд. - М.:Архитектура-С, 2010. - 488 с. : ил. - (Специальность "Архитектура")

Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЗИ(3)
69(075.8) А 90

Асаул, А. Н. Реконструкция и реставрация объектов недвижимости: учебник /А. Н. Асаул, Ю. Н. Казаков, В. И. Ипанов ; под ред. А. Н. Асаула. - СПб. : Гуманистика, 2007. - 283 с. : цв.ил. - (Экономическое возрождение России; вып. 12). - Библиогр. в конце глав. -

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
72 Б 91

Бунин, А. В. История градостроительного искусства. В. 2 т.: монография / А. В. Бунин, Т. Ф. Саваренская. - 2-е изд. - М. : Стройиздат , 1979 - .

Т. 1 : Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. - 1979. - 495 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗИ (1)
72 Б 91

Бунин, А. В. История градостроительного искусства. В. 2 т.: монография / А. В. Бунин, Т. Ф. Саваренская. - 2-е изд. - М. : Стройиздат , 1979 - .

Т. 2 : Градостроительство ХХ века в странах капиталистического мира. - 1979. - 411 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗИ (1)
721(075.8) Д 448

Дизайн архитектурной среды: учебник / Г. Б. Минервин [и др.]. - М.: Архитектура-С, 2007. - 503 с. : ил. - Библиогр.: с. 500-503.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗИ (1)
711 Г 753

Градостроительство России середины ХIХ- начала ХХ века: В 3-х т. Т.1: Общая характеристика и теоретические проблемы: к изучению дисциплины / Ред. Е.И.Кириченко. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 338 c.: ил. - (Русское градостроительное искусство). - Указ. имен: с. 328-330. Указ. городов, населенных пунктов и архитектурных объектов: с.331-335.
711(075.8) И 751

Иодо, И. А. Градостроительство и территориальная планировка : произв.-практ. изд. / И. А. Иодо, Г. А. Потаев. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 286 с. : цв.ил., табл. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с. 280-283.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1), ЗИ (1)
7(574)(075.8) И 907

История искусств Казахстана: учебник / А. С. Галимжанова [и др.]. - Алматы : ИздатМаркет, 2006. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 242-247.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗИ (1)
72(574) Қ 40

К 20

Капанов, А. К. Алматы. Архитектура и градостроительство. Том второй = Алматы архитектурасы мен қала құрылысы. Екі томдық. Екінші том / А.К. Капанов; А.Қ.Қапанов, С.Қ.Баймағамбетов. - Алматы : Didar , 2002. - 351 с. : рис. 281 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗИ (1)


711(075.8) Л 171

Лазарев, А. Г. История архитектуры и градостроительства России, Украины, Белоруссии VI-XX вв: Краткий конспект. курс : учеб. пособие / А. Г. Лазарев, А. А. Лазарев; М-во образования РФ, Рост. гос. строит. ун-т . - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 508 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 505-508.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗИ (1)
72(03) Л 171

Лазарев, А. Г. Справочник архитектора: справ. изд. / А. Г. Лазарев, А. А. Лазарев, Е. О. Кудинова ; под ред. : А. Г. Лазарева. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 350 с. : рис. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с. 348 (8 назв.).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЗИ (2), 3С (1), КХ (1), ЧЗ (1)
57 Л 171

Лазаревич, Н. А. Биотехнологические проблемы современной социальной экологии: монография / Н. А. Лазаревич; Нац. акад. наук Беларуси. Ин-т филос. - Минск : Белорус. наука, 2006. - 212 с. - Библиогр.: с. 203-209 . - Указ.: с. 210-211.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)
711(075.8) М 316

Маслов Н. В. Градостроительная экология : Учеб. пособие / Н.В.Маслов; Ред. М.С.Шумилов. - М. : Высш. шк., 2002. - 284 c. - Библиогр.: с.283-284.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 7 : КХ (3), ЧЗ (3), ЗИ (1)
72 М 341

Материалы международной научно-методической конференции. Архитектура. Градостроительство. Дизайн : метод. материал / М-во образования и науки РФ, Гос.образовательное учреждение высш.проф.образования, Алт. Гос. техн. ун-т им. И. М. Ползунова, Ин-т архит. и дизайна ; под ред. С. Б. Поморова, М. Ю. Шишина. - Барнаул : АлтГТУ, 2005. - 80 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ПИО (1), КХ (1)
378 М 341

Материалы I Международной научно-практической конференции 1-2 июня 2006 г. "Развитие строительного кластера - определяющее направление роста социально-экономической инфраструктуры региона". - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2006. - 291 с.: рис., табл. - Библиогр. в конце ст.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)
669.2/.8(075.8) М 641

Миронов, Г. В. Проектирование цехов и инвестиционно-строительный менеджмент в металлургии: учебник / под ред. С. С. Набойченко; ГОУ ВПО УГТУ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2010. - 607 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование) (Технические специальности). - Библиогр.: с. 596-597 . - Предм. указ.: с. 600-604.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : КХ (2), ЧЗ (3)
712 Н 588

Нехуженко, Н. А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры: учебное пособие / Н. А. Нехуженко. - СПб.: Издат. Дом "Нева", 2004. - 190 с. : ил. - (ОЛМА медиагрупп). - Библиогр.: с. 189-190.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗИ (1)
72(03) Н 208

Нойферт, Петер. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад : справочник / П. Нойферт, Л. Нефф. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2007. - 255 с. : рис. - (Специальность "Архитектура")

Имеются экземпляры в отделах: 1 - ЗИ(1)
711(075.8) О-753

Основы градостроительства: учеб. пособие / А. Г. Лазарев [и др.]; под ред. А. Г. Лазарева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс : ОАО "Московские учебники", 2005. - 383 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 382-383 (26 назв.).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (2), ЧЗ (1)
693.6(075.32) П 181

Парикова, Е. В. Материаловедение (сухое строительство) : учебник / Е. В. Парикова, Г. Н. Фомичева, В. А. Елизарова. - М. : Издат. центр "Академия", 2010. - 304 с. : ил. - (Начальное профессиональное образование). - Библиогр.: с. 296 .

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
55 П 27

Передельский Л. В. Строительная экология: учеб. пособие для вузов / Л. В. Передельский, О. Е. Приходченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 315 с. - (Строительство). - Библиогр.: с. 307-310.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 6 : КХ (3), ЧЗ (3)
711(075.8) С 126

Саваренская, Т. Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды: учеб. пособие / Т. Ф. Саваренская. - Изд., стереотип. - М. : Архитектура-С, 2006. - 376 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 367-371 . - Указ.: с. 372-375.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1), ЗИ (1)
721:574(075.8) С 515

Смоляр, И. М. Экологические основы архитектурного проектирования : учеб. пособие / И. М. Смоляр, Е. М. Микулина, Н. Г. Благовидова. - М. : Академия, 2010. - 160 с. : ил., карты. - (Высшее профессиональное образование). - (Архитектура)

Имеются экземпляры в отделах: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3)
711(075.8) С 665

Сосновский, В. А. Прикладные методы градостроительных исследований : учеб. пособие / В. А. Сосновский, Н. С. Русакова. - М. : Архитектура-С, 2006. - 111 с. : граф., табл. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 109.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЗИ (2)
001 М 341

Стратегия территориального инновационного развития региона "Золотое кольцо Алтая": материалы II Междунар. научно-практ. конф. 4-5 октября 2007 г. / М-во образования и науки РК, Акимат ВКО. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2007. - 327 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1), ПИО (1)


691(075.8) С 863

Строительное материаловедение : учеб. пособие / под ред. В. А. Невского. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 589 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 583.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : КХ (2), ЧЗ (3), ЗЦДО (2), АУЛ (13)
57 Т 23

Тасекеев, М. С. Биотехнология и экология : обзор. исслед. / М. С. Тасекеев. - Алматы : НЦ НТИ, 2008. - 125 с. : табл. - Библиогр.: с. 120-124.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)
721(075.8) Т 804

Трушкевич, А. И. Организация проектирования и строительства : учеб. пособие / А. И. Трушкевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Вышэйш. шк., 2011. - 416 с. : табл. - (ВУЗ: студентам высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 474.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : КХ (2), ЧЗ (3), КЦДО (2), АУЛ (23)
001 М 341

Стратегия территориального инновационного развития региона "Золотое кольцо Алтая": материалы II Междунар. научно-практ. конф. 4-5 октября 2007 г. / М-во образования и науки РК, Акимат ВКО. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2007. - 327 с.: ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1)
721(075.8) Ш 614

Шимко, Владимир Тихонович. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы теории : учеб. пособие / В. Т. Шимко; Москов. архит. ин-т (Гос. акад.), Каф. дизайна архит. среды. - М. : Архитектура-С, 2006. - 295 c. : ил. - Библиогр.: с. 291-292.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЗИ (2)
69.059.7 Ф 333

Федоров В. В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: учеб. пособие / В. В. Федоров, Н. Н. Федорова, Ю. В. Сухарев. - М.: Инфра-М, 2011. - 224 с.: ил. - (Высшее образование)

Имеются экземпляры в отделах: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

Статьи
Абдрасилова, Г. Всегда в авангарде: Высшему архитектурному образованию Казахстана - 50 лет / Г. Абдрасилова // Казахстанская правда. - 2011. - №332, 18 окт. - С. 6.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Аганбегян, А. Строительство жилья - локомотив социально-экономического развития страны / А. Аганбегян // Вопросы экономики. - 2012. - №5. - С. 59-69. - Библиогр.: 3 назв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Архипова, В. Строительная организация: оценка уровней зрелости риск-менеджмента / В. Архипова // Проблемы теории и практики управления. - 2012. - №5. - С. 89-93. - Библиогр.: 10 назв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

Баринова, Л. С. Техническое регулирование в строительстве сегодня / Л. С. Баринова, С. В. Пугачев // Стандарты и качество. - 2011. - №10. - С. 52-56.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Гудзь, И. А. Психология восприятия городского пространства и ритмические начала архитектуры модерна / И. А. Гудзь // Архитектура и строительство России. - 2012. - №5. - С. 2-15 : цв.ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗИ (1)
Добрицина, И. А. Город в глобальную эпоху: к проблеме территориальной идентичности / И. А. Добрицина // Градостроительство. - 2012. - №2 /18/. - С. 36-40 : цв.ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗИ (1)
Иевлев, Н. В. Инвестиционные проекты и историко-культурный потенциал территорий предполагаемой застройки / Н. В. Иевлев, А. В. Кузнецов, В. Л. Санин //Зодчий вестник. - 2012. - №1/42/ март. - С. 14-19 : цв.ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗИ (1)
Мукалиев, Н. К. Направления государственной поддержки инновационной деятельности в жилищном строительстве [Текст] / Н. К. Мукалиев // АльПари. - 2007. - №1. - С. 238-242 : рис. - Библиогр.: 7 назв.
Нанотехнологии Востока для развития всей страны : выездное парламентское заседание / В. Минченко [и др.] // Рудный Алтай. - 2012. - №110, 19 сент. - С. 1, 2, 5 : фот.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Наумова, В. И. Архитектурное искусство как наука и образование / В. И. Наумова // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2011. - №3. - С. 63-69. - Библиогр.: 14 назв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Сборщиков, С. Б. Инновационные бизнес-процессы в развитых странах: материал технической информации / С. Б. Сборщиков // Зарубежний и отечественный опыт в строительстве : Э.И. - 2008. - №1. - С. 23-28.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Сенин, Н. И. Инновационные формы сотрудничества высшего образования и бизнеса в области подготовки кадров для строительной отрасли : обмен опытом МГСУ /Н. И. Сенин // Промышленное и гражданское строительство. - 2008. - № 9. - С. 30-31 : фото

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Топчий, И. В. Организация междисциплинарных последований в архитектурных школах США И Великобритании / И. В. Топчий // Архитектура и строительство России. - 2012. - №6. - С. 20-29 : цв.ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1
Шейнин, Л. Капитальное строительство и ценность земли / Л. Шейнин //Экономист. - 2012. - №2. - С. 88-92. - Библиогр.: 2 назв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Каталог: usercontrols -> library -> LibraryFiles


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет