Кодекси {уrуrвайронкунии маъмурии xум{урии тоxикистонбет13/27
Дата02.09.2018
өлшемі4 Mb.
түріКодекс
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

Моддаи 466. Бардурeu даъват кардани хадамоти махсус

Барои бесабаб ва бардурeu даъват кардани маrомоти зидди сeхтор, милитсия, ёрии таъxилb ва дигар хадамоти махсус, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 467. Тирпарронb аз яроrи оташфишон дар ма[ал[ои а[олинишин, xой[ои xамъиятb ва дар xой[ои барои ин маrсад пешбининашуда, инчунин муомилоти uайриrонунb бо маводи тарфгарb (пиротехникb)

1. Барои тирпарронb аз яроrи оташфишон дар ма[ал[ои а[олинишин, xой[ои xамъиятb ва дигар xой[ои барои ин маrсад пешбининашуда, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

2. Uайриrонунb ба [удуди Xум[урии Тоxикистон ворид намудан ва дар [удуди он исте[сол кардан, харидан, ниго[ доштан, фурeхтан, ба со[ибияти каси дигар додан ва истифода бурдани маводи тарфгарb [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба шахсони воrеb ба маблаuи аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз панxо[ то сад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 468. Риоя накардани rоида[о, меъёр[о ва дастуруламал[о дар бораи ба[исобгирии маводи тарканда

Барои аз тарафи со[ибкорон, со[ибмулк, шахсони мансабдор, кормандони масъул риоя накардани rоида[о, меъёр[о ва дастуруламал[ои ба[исобгирии маводи тарканда дар со[аи саноат ва дар объект[ои та[ти назорати маrомоти назорати давлатb rарордошта, -

ба андозаи аз панxо[ то сад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 469. Маскуният бе шиноснома ё бидуни rайд

1. Барои бе шиноснома маскун будани ша[рвандоне, ки бояд шиноснома дошта бошанд ё бо шиносномаи беэътибор, инчунин бидуни rайд зиндагb кардан, -

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 470. Аз тарафи шахсони мансабдор ва ша[рвандони Xум[урии Тоxикистон риоя накардани тартиби муrарраргардидаи вуруди шахсони хориxb ва шахсони беша[рванд

1. Барои аз тарафи шахсони мансабдори корхона[о, муассиса[о ва ташкилот[ои rабулкунандаи ша[рвандони хориxb ё шахсони беша[рванд ё ба он[о хизматрасонанда, иxрокунандаи e[дадори[ои вобаста ба риояи шароити будубош дар Xум[урии Тоxикистон ё тавассути марзи Xум[урии Тоxикистон гузаштани он[о, риоя накардани тартиби муrарраршудаи rайди он[о, ба расмият даровардани [уxxат[о барои маскуният, рафтуомад ва таuйир додани xойи истиrомат дар Xум[урии Тоxикистон [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба андозаи аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз панxо[ то [афтод нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои аз тарафи ша[рвандоне, ки бо кор[ои шахсb ша[рвандони хориxb ва шахсони беша[рвандро ба Xум[урии Тоxикистон даъват намудаанд ва ба он[о макони истиrомат додаанд, наандешидани чора[ои таъмини риояи rоида[ои муrарраршудаи будубош ва баrайдгирии сариваrтии он[о, -

ба андозаи аз панxо[ то шаст нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

4. Барои аз тарафи ша[рвандони Xум[урии Тоxикистон ба ша[рвандони хориxb ва шахсони беша[рванд додани манзил, восита[ои наrлиёт ё ба он[о расонидани дигар намуди хизмат бидуни риояи rоида[ои муrарраршудаи вуруди шахсони хориxb ва шахсони беша[рванд ба Xум[урии Тоxикистон ва ба таври транзитb гузаштани он[о тавассути Xум[урии Тоxикистон, -

ба андозаи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

5. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb содир намудани кирдори дар rисм[ои сеюм ва чоруми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз [афтод то навад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 471. Риоя накардани rоида[ои муrарраршуда дар шароити вазъияти фавrулодда ва [арбb

Барои риоя накардани rоида[ои муrарраршудаи низоми вазъияти фавrулодда ва [арбb, ки боиси халалдор шудани тартибот ва оромии ша[рвандон мегардад, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ба тариrи [абси маъмурb аз понзда[ то сb шабонарeз xазо таъйин карда мешавад.
Моддаи 474.1. Риоя накардани rонунгузорb оид ба исте[сол, содирот, воридот, фурeш ва па[н намудани адабиёти динb, инчунин дигар ашё ва маводи дорои таъйиноти динb

1. Барои исте[сол, содирот, воридот, фурeш ва па[н намудани адабиёти динb, инчунин дигар ашё ва маводи дорои таъйиноти динb бидуни гирифтани хулосаи ташхиси давлатии диншиносb,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз сb то панxо[, ба шахсони мансабдор аз панxо[ то сад ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панxо[ то [афтод, ба шахсони мансабдор аз сад то яксаду панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои аз тарафи ташкилот[ои динb ба табъ расонидани адабиёти динb ё исте[сол намудани маводи таъйиноти динb бе доштани тамuаи махсус бо номи пурраи худ,-

ба андозаи аз панxо[ то сад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

4. Барои таъсиси корхона[ои табъу нашри адабиёти динb ё корхона[ои исте[соли ашёву маводи таъйиноти динb, ба истиснои таъсиси он[о аз тарафи ташкилот[ои динb,-

ба андозаи аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

Моддаи 472. Uайриrонунb додани ашё[ои мамнeъ ба шахсони дар муассиса[ои исло[b ниго[дошташаванда

1. Барои uайриrонунb додани ашё[ои мамнeъ ба шахсони дар муассиса[ои исло[b ниго[дошташаванда, -

ба андозаи аз се то [афт нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 473. Риоя ё иxро накардани rоида[ои бехатарb аз сeхтор

1. Барои риоя ё иxро накардани rоида[о ва меъёр[ои муrарраршудаи бехатарb аз сeхтор, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx, ба шахсони мансабдор аз понзда[ то бист ва ба шахсони [уrуrb аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то [афт, ба шахсони мансабдор аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз панxо[ то сад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 27. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ВОБАСТА БА ТАРТИБОТИ ИДОРАКУНB

Моддаи 474. Риоя накардани rонунгузорb дар бораи ташкилот[ои динb

1. Барои риоя накардани rонунгузорb дар бораи ташкилот[ои динb, аз xумла:

- бе rайди давлатb ё бидуни азнавбаrайдгирии давлатb фаъолият намудани ташкилот[ои динb;

- риоя накардани rоида[ои муrарраргардидаи ташкил ва баргузор намудани маросим[ои динb;

- тадриси илми динb бе иxозат;

- адои тоату ибодат, расму оин[о ва маросим[ои динb дар xой[ои муrаррарнашуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз [афт то да[, ба ро[барони ташкилот[ои динb аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз дувозда[ то бист, ба ро[барони ташкилот[ои динb аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то чорсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 475. Риоя накардани rонунгузорb дар бораи ташкилот[ои xамъиятb

1. Барои содир намудани кирдор[ое, ки аз доираи маrсад ва вазифа[ои дар оинномаи ташкилот[ои xамъиятb муайяншуда бармеоянд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз дувозда[ то понзда[, шахсони мансабдор аз панxо[ то шаст ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то сесаду панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 476. Маблаuгузории [изб[ои сиёсb аз тарафи шахсони воrеию [уrуrии хориxb

1. Барои маблаuгузории [изб[ои сиёсb аз тарафи шахсони [уrуrии хориxb ва ташкилот[ои хориxb ё байналмилалb, намояндагиву филиал[ои он[о, инчунин аз xониби шахсони [уrуrb бо иштироки хориxиён, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз чорсад то панxсад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои маблаuгузории [изб[ои сиёсb аз xониби ша[рвандони хориxb ва шахсони беша[рванд, -

ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о ва берун кардани он[о аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои аз тарафи [изб[ои сиёсb rабул намудани хайрия[ои uайриrонунb, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панxо[ ва ба [изби сиёсb аз чорсад то панxсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 477. Ро[барb ва иштирок дар фаъолияти ташкилот[ои xамъиятию диние, ки тибrи тартиби муrаррарнамудаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба rайд гирифта нашудаанд, инчунин маблаuгузорb намудани он[о

1. Барои ро[барb ба фаъолияти ташкилот[ои xамъиятию динb, ки тибrи тартиби муrаррарнамудаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба rайд гирифта нашудаанд, инчунин фаъолияташон боздошта ва ё манъ шудааст, -

ба андозаи аз сb то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои иштирок дар фаъолияти ташкилот[ои xамъиятb ё динb, ки тибrи тартиби муrаррарнамудаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба rайд гирифта нашудаанд, инчунин фаъолияташон боздошта ё манъ шудааст,-

ба андозаи аз се то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои маблаuгузории фаъолияти ташкилот[ои xамъиятb ё динb, ки тибrи тартиби муrаррарнамудаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба rайд гирифта нашудаанд, инчунин фаъолияташон боздошта ё манъ шудааст, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 478. Аз тарафи ташкилот[ои динии хориxb, шахсони хориxb ва шахсони беша[рванд риоя накардани rонунгузорb дар бораи ташкилот[ои динb

1. Барои бе rайди дахлдор амалb намудани фаъолияти динb дар Xум[урии Тоxикистон аз тарафи ташкилот[ои динии хориxb, намояндагb ва филиал[ои он[о, шахсони хориxb ва шахсони беша[рванд, -

ба ша[рвандони хориxb ва шахсони беша[рванд ба андозаи аз понзда[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима ва берун намудани он[о аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон, ба ро[барони ташкилот[ои динии хориxb, намояндагb ва филиал[ои он[о аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима ва берун намудани он[о аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон ва ба ташкилот[ои динии хориxb, намояндагb ва филиал[ои он[о аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои аз тарафи ташкилот[ои динии хориxb [ангоми амалb намудани фаъолияти худ риоя накардани rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи ташкилот[ои динb, -

ба ро[барони ташкилот[ои динии хориxb, намояндагb ва филиал[ои он[о ба андозаи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима ва берун кардани он[о аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то чорсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои мунтазам бархилофи оиннома (низомнома)-и худ фаъолият намудани ташкилот[ои динии хориxb, инчунин дар мe[лати муrарраршуда бартараф накардани камбуди[о, ки боиси боздоштани фаъолияти он[о гардидааст, -

ба ро[барони ташкилот[ои динии хориxb, намояндагb ва филиал[ои он[о ба андозаи аз чил то панxо[ ва ба ташкилот[ои динии хориxb, намояндагb ва филиал[ои он[о аз чорсад то панxсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 479. Итоат накардан ба амр ва талаботи rонунии корманди милитсия ва шахси дигар, ки вазифаи [ифзи тартиботи xамъиятиро иxро менамояд

1. Барои итоат накардан ба амр ва талаботи rонунии корманди милитсия ва шахси дигар, ки вазифаи [ифзи тартиботи xамъиятиро иxро менамояд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ба мe[лати аз панx то понзда[ шабонарeз xазои [абси маъмурb таъйин карда мешавад.

2. Барои дар ма[алли вазъияти фавrулодда эълоншуда содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда,-

ба андозаи аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ба мe[лати аз понзда[ то сb шабонарeз xазои [абси маъмурb таъйин карда мешавад.


Моддаи 480. Вайрон кардани тартиби ташкил ва гузаронидани маxлис[о, гирди[амои[о, намоиш[о, пикетгузори[о ва ро[паймои[о

1. Барои вайрон кардани тартиби ташкил ва (ё) гузаронидани маxлис[о, гирди[амои[о, намоиш[о, пикетгузори[о ё ро[паймои[о аз xониби шахси ташкилкунанда ё иштирокчии фаъоли [амин чорабини[о,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз [афт то да[ ва ба шахсони мансабдор аз да[ то сензда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои иштирок кардан дар чорабини[ои дар rисми 1 [амин модда пешбинигардида,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то [афт ва ба шахсони мансабдор аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран иштирок кардан дар чорабини[ои дар rисми 1 [амин модда пешбинишуда,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз понзда[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №717 аз 28.06.11с.)

Моддаи 480.1 Парвариш ва ниго[дории uайриrонунии [айвонот ва парранда[ои хонагb дар [удуди марзию маъмурии пойтахти Xум[урии Тоxикистон

1 Барои uайриrонуни дар [удуди марзию маъмурии пойтахти Xум[урии Тоxикистон, ба uайр аз минтаrа[ое, ки бо rарори Маxлиси вакилони халrи ша[ри Душанбе муайян гардидаанд, парвариш ва ниго[дории чорвои калони шохдор, чорвои хурд, инчунин асп, хар, парранда ва дигар [айвоноти хонагb, ба истиснои гурба, саг ва парранда[ои хурди uайриистеъмолb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони [уrуrb аз сад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз бист то панxо[, ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то чорсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №550 аз 5.10.09с.)

Моддаи 481. Риоя накардани тартиби муrаррарнамудаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи танзими анъана ва xашну маросим[о

Барои риоя накардани тартиби муrаррарнамудаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи танзими анъана ва xашну маросим[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз сад то яксаду бист, ба шахсони мансабдор аз дусаду панxо[ то дусаду [афтод ва ба шахсони [уrуrb аз панxсад то панxсаду бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 482. Машuул шудан ба се[ру xоду ва фолбинb

1. Барои машuул шудан ба се[ру xоду ва фолбинb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз шаст то сад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 483. Содир намудани амал[ои uайриrонунb нисбат ба мукофот[ои давлатb

1. Барои тайёр намудан ва овехта гаштани орден, медал, нишони сарисинагии унвони фахрb ё лентаи орден ва медал аз тарафи шахсе, ки дорои чунин [уrуr намебошад, -

ба андозаи аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои хариду фурeш, иваз ё дар шакли дигар додани нишон[ои мукофоти давлатb, -

ба андозаи аз понзда[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 483.1 Риоя накардани талаботи конунгузорb дар бораи рамз[ои давлатии Xум[урии Тоxикистон

Барои риоя накардани талаботи rонунгузорb дар бораи рамз[ои давлатии Xум[урии Тоxикистон [ангоми набудани аломати xиноят,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx, ба шахсони мансабдор аз да[ то бист ва ба шахсони [уrуrи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №717 аз 28.06.11с.)

Моддаи 484. Азони худ кардани молу мулки ёфтшуда

Барои азони худ кардани молу мулки ёфтшуда ё тасодуфан бадастомада, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 485. Риоя накардани rоида[ои назорати маъмурb

1. Барои риоя накардани rоида[ои назорати маъмурb аз тарафи шахсе, ки дар [аrrи e назорати маъмурb муrаррар карда шудааст, -

ба андозаи аз як то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои дар ма[ал[ои вазъияти фавrулодда эълоншуда аз тарафи шахсоне, ки дар [аrrи он[о назорати маъмурb муrаррар гардидааст, содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда,-

[абси маъмурb ба мe[лати аз бист то сb шабонарeз таъйин карда мешавад.

Моддаи 486. Риоя накардани тартиби баrайдгирb, кушодан ва истифодаи корхона[ои полиграфb ва мe[рсозию кандакорb

1. Барои риоя накардани тартиби баrайдгирb, кушодани корхона[ои полиграфb, мe[рсозию кандакорb, ба даст овардан ва фурeхтани таx[изоти полиграфb, дастго[[ои нусхабардор, дастго[[ои матбаавии [уруфчин ва rолибрез, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои риоя накардани тартиби истифода бурдан, ба [исоб гирифтан ва ниго[ доштани таx[изоти полиграфb, дастго[[ои нусхабардор, дастго[[ои матбаавии [уруфчин ва rолибрез аз xониби шахсоне, ки барои риояи ин rоида[о масъул мебошанд, -

ба андозаи аз панx то [ашт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 487. Uайриrонунb ба даст овардан, ба дигарон додан, фурeхтан, ниго[ доштан, интиrол додан ва бо худ доштани тир

Барои uайриrонунb ба даст овардан, ба дигарон додан, фурeхтан, ниго[ доштан, интиrол додан ва бо худ доштани тир (ба uайр аз тир[ои яроrи шикории суфтамил) [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 488. Аз xониби ша[рвандон риоя накардани rоида[ои ниго[дорb ё гирифта гаштани яроrи оташфишон ва тир[ои он

1. Барои риоя накардани rоида[ои ниго[дорb ё гирифта гаштани яроrи оташфишони суфтамили шикорb ё яроrи рахпеч ва тир[ои он аз xониби ша[рвандоне, ки барои ниго[ доштани яроr иxозатномаи маrомоти дахлдорро доро мебошанд, –

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои риоя накардани rоида[ои ниго[дорb ё гирифта гаштани яроrи оташфишон ва тир[ои он аз тарафи кормандони корхона[о, муассиса[о ва ташкилот[ое, ки барои ниго[ доштани он[о xавобгаранд, инчунин аз xониби он[о бархилофи маrсад[ои пешбинишуда истифода бурдани яроrи оташфишон ва тир[ои он, –

ба андозаи аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

4. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми сеюми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 489. Риоя накардани мe[лати баrайдгирb (азнавбаrайдгирb)-и яроrи оташфишон ё rоида[ои дар rайд гузоштани он

Барои аз xониби ша[рвандон риоя накардани мe[лати муrарраршудаи ба rайд гирифтан (аз нав ба rайд гирифтан)-и яроrи оташфишон ё rоида[ои дар сурати таuйирёбии xойи истиrомат дар маrомоти ваколатдор дар rайд гузоштани он, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 490. Саркашb аз фурeши яроrи оташфишони суфтамили шикорb ва лавозимоти он

Барои аз фурeши яроrи оташфишони суфтамили шикорb ва тир[ои он саркашb кардани ша[рвандоне, ки маrомоти ваколатдор барои он[о иxозатномаи ниго[ доштани яроrро бекор кардааст, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима бо подоши ситонидани яроr ва лавозимоти он таъйин карда мешавад.

Моддаи 491. Риоя накардани тартиби фурeши яроrи оташфишони суфтамили шикорb

Барои аз тарафи кормандони корхона[о (ташкилот[о)-и савдо бе фурeхтани яроrи оташфишони суфтамили шикорb ва лавозимоти он ба шахсони воrеb, корхона[о, ташкилот ва муассиса[о, ки дорои иxозатномаи маrомоти дахлдор намебошанд, -

ба андозаи аз бист то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 492. Риоя накардани тартиби ба даст овардан, ниго[ доштан, ба каси дигар додан ё фурeхтани яроrи оташфишони суфтамили шикорb ва яроrи сард

1. Барои аз тарафи ша[рвандон бе иxозати маrомоти ваколатдор ба даст овардан, ниго[ доштан, ба шахсони дигар додан ё фурeхтани яроrи оташфишони суфтамили шикорb, -

ба андозаи аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда,-

ба андозаи аз понзда[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои аз тарафи ша[рвандон uайриrонунb со[иб шудан, ба дигарон додан, ба со[ибияти каси дигар додан ё гирифта гаштани яроки газb, ханxар, корди дудама ё дигар яроrи сард, аз xумла яроrи [аводи[анда,- (Rонун №717 аз 28.06.11с.)

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 493. Гум кардани шиноснома ё корношоям гардонидани он

1. Барои э[тиёт накардани шиноснома, ки боиси гум ё uайри rобили истифода гардонидани он шудааст, -

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои rасдан нобуд кардани шиноснома ё uайриrобили истифода гардонидани он, -

ба андозаи аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 494. Иxозат додан барои истиrомат бе шиноснома ё rайди зист

1. Барои ба ша[рвандони бешиноснома ё бо шиносномаи беэътибор ё ба rайди зист гирифтанашуда аз xониби шахсоне, ки ба риояи rоида[ои низоми шиносномавb xавобгаранд, иxозати истиrомат додан, инчунин барои шахсони бешиноснома ва ба rайди зист гирифтанашударо ба хонаи худ барои истиrомат ро[ додани ша[рвандон, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.


Каталог: upload -> iblock -> e71
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Пресс-центр
e71 -> Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет