Кодекси {уrуrвайронкунии маъмурии xум{урии тоxикистонбет14/27
Дата02.09.2018
өлшемі4 Mb.
түріКодекс
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 495. Бе шиноснома ё rайди зист rабул кардан ба кор

1. Барои ба кор rабул кардани шахсони бешиноснома ё шахсони дорои шиносномаи беэътибор, инчунин шахсони дар xойи истиrомат барои зист rайднадошта, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 496. Uайриrонунb гирифтани шиноснома ва [амчун гарав rабул кардани он

Барои шиносномаи ша[рвандонро uайриrонунb гирифтан, инчунин онро [амчун гарав rабул намудан, -

ба андозаи аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 497. Риоя накардани rоида[ои воридшавb ба минтаrаи сар[адb ё истиrомат дар он

Барои аз тарафи ша[рвандони хориxb ва шахсони беша[рванд риоя накардани rоида[ои ворид шудан ба минтаrаи сар[адb, инчунин rоида[ои истиrомат ё аз rайд гузаштан дар минтаrаи сар[адb, -

ба андозаи аз чил то шаст нишонди[анда барои [исоб[о ва берун кардан аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 498. Риоя накардани низоми Сар[ади давлатии Xум[урии Тоxикистон

1. Барои аз тарафи ша[рвандони Xум[урии Тоxикистон риоя накардани низоми Сар[ади давлатии Xум[урии Тоxикистон ва низоми гузарго[[ои Сар[ади давлатии Xум[урии Тоxикистон, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба андозаи аз сb то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои аз тарафи ша[рвандони хориxb ва шахсони беша[рванд содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда,-

ба андозаи аз панxо[ то [афтод нишонди[анда барои [исоб[о бо берун кардан аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 499. Риоя накардани rоида[ои будубоши ша[рвандони хориxb ва шахсони беша[рванд дар Xум[урии Тоxикистон, инчунин ба таври транзитb убур кардан аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон

1. Барои rоида[ои будубошро дар Xум[урии Тоxикистон риоя накардани ша[рвандони хориxb ва шахсони беша[рванд, яъне бе [уxxат[ои [уrуrи будубош дар Xум[урии Тоxикистон зистан ё истиrомат кардан бо [уxxат[ои беэътибор, риоя накардани тартиби муrарраршудаи аз rайд гузаштан, мe[лати муайяни будубош, саркашb аз тарк намудани rаламрави Xум[урии Тоxикистон, инчунин риоя накардани rоида[ои ба таври транзитb убур кардан аз [удуди Xум[урии Тоxикистон, -

ба андозаи аз [аштод то навад нишонди[анда барои [исоб[о ва берун кардан аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз навад то сад нишонди[анда барои [исоб[о ва берун кардан аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои аз тарафи гурезагон ва шахсони пано[xeянда риоя накардани rоида[ои иrомат дар Xум[урии Тоxикистон ,-

ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о ва берун кардан аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 500. Uайриrонунb гузаронидани шахс тавассути Сар[ади давлатии Xум[урии Тоxикистон

Барои аз тарафи ташкилоти наrлиётb ё дигар ташкилот[ои боркашонии байналмилалb наандешидани тадбир[ои ба зиммаашон гузошташуда xи[ати пешгирb намудани воридшавии uайриrонунии шахс ба rаламрави Xум[урии Тоxикистон тавассути наrлиёт ё истифодаи наrлиёт барои хориxшавии uайриrонунb аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон, -

ба шахсони [уrуrb ба андозаи аз чорсад то панxсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 501. Риоя накардани талаботи санад[ои меъёрии [уrуrии Xум[урии Тоxикистон дар бораи хизмати давлатb

1. Барои риоя накардани талаботи санад[ои меъёрии [уrуrb дар бораи хизмати давлатb, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 502. Риоя накардани тартиби ба[исобгирb, баrайдгирии давлатb ва мураттабсозии санад[ои меъёрии [уrуrии Xум[урии Тоxикистон

Барои аз xониби вазорат[о, кумита[ои давлатb, дигар маrомоти давлатb, маrомоти ма[аллии [окимияти давлатb ва маrомоти худидоракунии ша[рак ва де[от риоя накардани тартиби ба[исобгирb, баrайдгирии давлатb ва мураттабсозии санад[ои меъёрии [уrуrии Xум[урии Тоxикистон,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №717 аз 28.06.11с.)

Моддаи 503. Дар амал татбиr намудани санад[ои меъёрии [уrуrии rувваи rонуни пайдонакардаи вазорат[о, кумита[ои давлатb, дигар маrомоти давлатb, маrомоти ма[аллии [окимияти давлатb ва маrомоти худидоракунии ша[рак ва де[от

Барои дар амал татбиr намудани санад[ои меъёрии [уrуrии rувваи rонуни пайдонакардаи вазорат[о, кумита[ои давлатb, дигар маrомоти давлатb, маrомоти ма[аллии [окимияти давлатb ва маrомоти худидоракунии ша[рак ва де[от,-

ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №717 аз 28.06.11с.)

Моддаи 504. Бидуни аз нав ба rайд гирифтан фаъолият намудани шахсони [уrуrb ё бе rайди ба[исобгирb фаъолият кардани намояндагb ва филиал[ои он[о

Барои бидуни аз нав ба rайд гирифтан фаъолият намудани шахсони [уrуrb ё бе rайди ба[исобгирb фаъолият кардани намояндагb ва филиал[ои он[о, ба шарте ки rонунгузории Xум[урии Тоxикистон онро пешбинb намуда бошад, -

ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 505. Риоя накардани тартиби муrарраршудаи интишори санад[ои меъёрии [уrуrии Xум[урии Тоxикистон (Rонун №717 аз 28.06.11с.)

Барои риоя накардани тартиби муrарраршудаи нашри санад[ои меъёрии [уrуrии Xум[урии Тоxикистон, -

ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 506. Бе иxозати дахлдор иxро намудани фаъолияте, ки бо сирри давлатb алоrаманд аст

1. Барои бе иxозати дахлдор иxро намудани фаъолияте, ки бо сирри давлатb алоrаманд аст, инчунин барои риоя накардани тартиби муrарраргардидаи дастрасb ба сирри давлатb ва рухсат ба маълумоти дорои сирри давлатb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз [афт то да[ ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад ё фаъолияти он[о ба мe[лати то се мо[ боздошта мешавад.

2. Барои аз xониби шахсони мансабдор риоя накардани талаботи муrарраргардида дар бораи таъмини низоми махфият [ангоми сару кор гирифтан бо маълумоти махфb ва бо шахсоне, ки аз он ого[b доранд, [ангоми набудани аломати xиноят,-

ба андозаи аз сb то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 507. Риоя накардани rоида[ои [ифзи техникии иттилоот

1. Барои риоя накардани rоида[ои [ифзи техникии иттилоот, аз xумла:

- бе сертификати дахлдори маrомоти ваколатдор истифода бурдани восита[ои техникии аз хориxа воридшудаи [ифзи иттилоот;

- та[вил (фурeхтан) ва истифода бурдани восита[ои техникии [ифзи иттилоот, ки ба талаботи стандартb xавобгe намебошанд,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то понзда[ ва ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз шонзда[ то бист ва ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панxо[ то [афтод нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Тавассути интиrоли байналмилалии почта фиристодан ва ба rабулкунандагон додани восита[ои техникии коркарди иттилоот ва восита[ои [ифзи техникии иттилоот, инчунин истифодаи он[о бе сертификатсия, ки бо тартиби муrарраршуда аз тарафи маrомоти ваколатдори [ифзи сирри давлатb амалb гардонда мешаванд, [амзамон муrаррар намудани далели истифодаи восита[ои техникию барномавb барои беиxозат дастрас намудан, -

ба андозаи аз панxо[ то сад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 508. Риоя накардани rонунгузорb оид ба масъала[ои [ифзи сирри давлатb аз интишор кардани он дар матбуот ва дигар восита[ои ахбори омма

1. Барои аз тарафи ша[рвандон, шахсони мансабдор, корхона[о, муассиса[о, ташкилот[о риоя накардани rонунгузорb оид ба масъала[ои [ифзи сирри давлатb аз интишор кардани он дар матбуот ва дигар восита[ои ахбори омма, [ангоми набудани аломат[ои xиноят, -

ба шахсони воrеb ва шахсони мансабдор ба андозаи аз панx то да[ ва ба шахсони [уrуrb ба андозаи аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то чорсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 509. Риоя накардани тартиби муrарраргардидаи ройгон фиристодани нусха[ои назоратии матбуоти даврb ва маводи чопb

1. Барои риоя накардани тартиби муrарраргардидаи ройгон фиристодани нусха[ои назоратии матбуоти даврb ва маводи чопb аз xониби восита[ои ахбори омма ва корхона[ои полиграфb, ки чунин маводро нашр мекунанд, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 510. Бе иxозатнома фаъолият намудан

Барои бе иxозатнома иxро намудани фаъолияте, ки иxозатномаро талаб менамояд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb ё бидуни он xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

Моддаи 511. Риоя накардани талабот ва шарт[ои иxозатнома ё rоида[ои иxрои намуди муайяни фаъолият

1. Барои аз xониби иxозатномадор риоя накардани талабот ва шарт[ои иxозатнома, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о бо боздоштани амали иxозатнома ба мe[лати то се мо[, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима бо боздоштани амали иxозатнома ба мe[лати аз се то шаш мо[ xазо таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то дувозда[, ба шахсони мансабдор аз сию панx то чил ва ба шахсони [уrуrb аз дусаду панxо[ то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз иxозатнома xазо таъйин карда мешавад.

Моддаи 512. Риоя накардани тартиби додани иxозатнома

1. Барои аз тарафи шахсони мансабдори маrомоти ваколатдори иxозатномади[анда риоя накардани тартиби додани иxозатномаи машuул шудан ба намуд[ои муайяни фаъолият, ки бояд барои он иxозатнома гирифта шавад, -

ба андозаи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои uайриrонунb рад кардан ё ба таъхир гузоштани додани иxозатнома, ё тамдиди мe[лат ва ё аз нав барrарор намудани амали иxозатнома, инчунин талаби uайриrонунии пешни[оди [уxxат[о, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 513. Rасдан расонидани зарар ба пломба ва мe[р

Барои rасдан расонидани зарар ба пломба ва мe[ри гузоштаи шахсони мансабдори сало[иятдори маrомоти ваколатдори назорати давлатb ё кандани он[о, -

ба андозаи аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 514. Рад намудан ё ба таъхир гузоштани баrайдгирии давлатии шахсони [уrуrb

Барои uайриrонунb рад кардан ё зиёда аз мe[лат ба таъхир гузоштани баrайдгирии давлатии шахсони [уrуrb аз тарафи шахсони мансабдор ё шахсони мутасаддии баrайдгиранда, -

ба андозаи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 515. Риоя накардани тартиби пешни[оди [исоботи омори давлатb

1. Барои риоя накардани тартиби пешни[оди [исоботи муrарраршудаи омори давлатb ба маrомоти дахлдори оморb, ки он тибrи тартиби муrаррарнамудаи rонун дар пешни[од накардан ё сариваrт пешни[од накардан ифода меёбад, инчунин нодуруст пешни[од намудани [исоботи оморb ё дигар маълумоти зарурb барои мушо[ида[ои омории давлатb ва фе[рист[ои давлатии во[иди оморb, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз шаш то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 516. Пешни[од намудани маълумоти xамъбастии омории нодуруст

1. Барои аз тарафи шахсони мансабдори маrомоти давлатии омор пешни[од намудани маълумоти xамъбастии омории нодуруст, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 517. Хароб ё нобуд кардани аломат[ои ишоратии дорои сабти ном

Барои rасдан хароб ё нобуд кардани аломат[ое, ки дорои сабти ном мебошанд, -

ба андозаи аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 518. Риоя накардани талаботи стандартb, шарт[ои техникb ва rоида[ои сертификатсия, ба муомилот баровардан ва ниго[ доштани восита[ои андозагирb ва истифодаи он[о

Барои риоя накардани меъёр[ои зерини талаботи стандартb, шарт[ои техникb ва rоида[ои сертификатсия, ба муомилот баровардан ва ниго[ доштани восита[ои андозагирb ва истифодаи он[о:

- баровардан, таъмин намудан ва фурeхтани ма[сулот, иxрои кор ва хизматрасонb, ки ба талаботи стандартb ва шарт[ои техникb мувофиrат намекунанд;

- баровардан, таъмин намудан ва фурeхтани ма[сулот, иxрои кор ва хизматрасонb, ки ба талаботи стандартb ва шарт[ои техникb мувофиrат намекунанд ва истифодаи он[о метавонад ба [аёт, саломатb ва молу мулки одамон, инчунин ба му[ити зист зарар расонад;

- ба фурeш баровардани ма[сулот, иxро намудани кор ва расонидани хизмати [атман сертификатсияшаванда бидуни сертификати мувофиrат, ки бо тартиби муrарраргардида дода мешавад;

- бе иxозати дахлдор нишонгузорb намудани ма[сулоти бо нишонаи мувофиrат сертификатсиянашуда;

- ба фармоишгар ё ба исте[солот додани [уxxат[ои конструкторb, технологb ва лои[авb, ки ба талаботи стандарт ва шарт[ои техникb мувофиrат намекунанд;

- риоя накардани талаботи стандартb ва шарт[ои техникb [ангоми та[вил намудан, ниго[ доштан ва истифода бурдани ма[сулот, ба шарте ки он боиси вайрон шудан ё аз меъёр зиёд талаф ёфтани ма[сулот гардида бошад;

- ба муомилот баровардани восита[ои андозагирb, ки аз санxиши давлатb ё аз аттестатсияи метрологb ё аз дигар санxиш[ои дахлдор нагузаштаанд;

- тайёру таъмир кардан ва санxидани восита[ои андозагирb аз тарафи корхона[о, муассиса[о ва ташкилот[о, ки бо тартиби муrарраршуда иxозати дахлдор нагирифтаанд, инчунин риоя накардани тарз ва rоидаи санxиш;

- риоя накардани rоида[ои истифодаи восита[ои андозагирb;

- мавxуд набудани стандарт ё дигар [уxxати меъёрии стандартизатсия, ки талабот ба ма[сулот ва хизматрасониро муrаррар намудааст, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 519. Риоя накардани rонунгузорb дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонb

1. Барои риоя накардани rонунгузорb дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонb, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои rарори маrомоти ваколатдори давлатb оид ба хариди давлатии мол, кор ва хизматрасониро иxро накардани ташкилот, корхона ва муассисаи со[аи харид тавассути истифодаи маблаu[ои давлатb, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 520. Риоя накардани тартиби расонидани нусхаи [атмb

Барои аз тарафи исте[солкунанда дер ё нопурра расонидани [уxxат[ои нусхаи [атмb ба маrомоти дахлдори давлатb ва ташкилот[о, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 521. Риоя накардани rоида[ои ниго[дории иттилоот

1. Барои наандешидани чора[ои таъминкунандаи бехатарии ниго[дорb ё та[лили иттилоот дар ташкилот[о ва корхона[о, новобаста аз шакли моликияташон, ки боиси дуздидан, нест гардидан ё оrибат[ои дигар гардидаанд, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз [афт то да[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то понзда[ ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои аз тарафи шахсони мансабдори маrомоти марказb ва ма[аллии [окимияти давлатb, маrомоти худидоракунии ма[аллb истифода намудан ва бо дигар маrсад[ои uаразнок додани маълумоте, ки дар натиxаи фаъолияти rонунии худ гирифтаанд, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба андозаи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

4. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми сеюми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 522. Риоя накардани rоида[ои таъмини [ифзи [уxxат[ои Фонди бойгонии миллb

1. Барои аз тарафи шахси масъул риоя накардани rоида[ои таъмини [ифзи [уxxат[ои Фонди бойгонии миллb, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба андозаи аз да[ то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 523. Риоя накардани rоида[ои истифодаи [уxxат[ои Фонди бойгонии миллb

1. Барои аз тарафи шахси масъул риоя накардани rоида[ои истифодаи [уxxат[ои Фонди бойгонии миллb, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба андозаи аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 524. Гум кардан, расонидани зарар, пин[он кардан ё uайриrонунb нобуд кардани [уxxат[ое, ки ба таркиби Фонди бойгонии миллb дохил карда шудаанд

1. Барои гум кардани [уxxат[ои хазинаи бойгонb, расонидани зарар, пин[он кардан ё uайриrонунb нобуд кардани он[о, ки ба таркиби Фонди бойгонии миллb дохил карда шудаанд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз [афт то да[ ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз понзда[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 525. Ба таври лозим ниго[ надоштани [уxxат[ои махсусан арзишноки дорои а[амияти таърихию фар[ангb, ки ба таркиби Фонди бойгонии миллb дохил карда шудаанд

1. Барои ба таври лозим ниго[ надоштани [уxxат[ои махсусан арзишноки дорои а[амияти таърихию фар[ангb, ки ба таркиби Фонди бойгонии миллb дохил карда шуда, молу мулки шахси воrеb ма[суб меёбанд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи rисми якуми [амин модда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 526. Риоя накардани rоида[ои пешбурди дафтари баrайдгирии санxиш[ои фаъолияти субъект[ои хоxагидор

1. Барои риоя накардани rоида[ои пешбурди дафтари баrайдгирии санxиш[ои фаъолияти субъект[ои хоxагидор дар Xум[урии Тоxикистон, инчунин rасдан нодуруст пур кардани дафтари мазкур, -

ба шахси мансабдори ваколатдори маrомоти санxишкунанда ба андозаи аз бисту панx то чил ва ба шахси масъули субъекти хоxагидори санxидашаванда ба андозаи санxишшаванда аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахси мансабдори ваколатдори маrомоти санxишкунанда ба андозаи аз чилу панx то панxо[ ва ба шахси масъули субъекти хоxагидори санxидашаванда ба андозаи аз понзда[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 527. Риоя накардани rоида[ои гузаронидани санxиши субъект[ои хоxагидор

Барои риоя накардани rоида[ои гузаронидани санxиши субъект[ои хоxагидор, инчунин гузаронидани санxиш бе иxозати хаттии маrомоти ваколатдор, бе риояи давра ва давомнокии санxиш, дахолат ба фаъолияти субъекти хоxагидор дар xараёни санxиш, ки ба мавзeи санxиш алоrаманд нест, rабули rарори uайриrонунb оид ба натиxаи санxиш ё содир намудани дигар амал[ои uайриrонунb дар [аrrи субъекти хоxагидори санxидашаванда, аз xумла барои риоя накардани дигар [уrуr[ои субъекти хоxагидор, ки rонун муrаррар кардааст, -

ба шахси мансабдори ваколатдори маrомоти санxишкунанда ба андозаи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 28. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ВОБАСТА БА АДОЛАТИ СУДB

Моддаи 528. Бе[урматb нисбат ба суд

Барои бе[урматb нисбат ба суд, яъне rасдан ба суд наомадани даъвогар, xавобгар, шо[ид, xабрдида ва шахсе, ки ба xавобгарии маъмурb кашида шудааст, инчунин дигар шахсон ё итоат накардани он[о ба амри судя ё риоя накардани тартибот [ангоми маxлиси судb, [амчунин барои аз тарафи шахс содир намудани кирдоре, ки аз беэътиноии ошкоро ба суд ё rоида[ои дар суд муrарраршуда ша[одат меди[анд, -

ба андозаи аз ду то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё xазои [абси маъмурb ба мe[лати аз се то да[ шабонарeз таъйин карда мешавад.

Моддаи 529. Монеъ шудан барои ба суд [озир шудани машваратчии халrb

Барои бо [ар ба[она монеъ шудани шахсони мансабдор барои ба суд [озир шудани машваратчии халrb бобати иxрои вазифаи ба зиммааш гузошташуда, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 530. Иxро накардани rарори суд

Барои иxро накардани rарори суд, инчунин иxро накардани талаботи rонунии иxрочии суд оид ба иxрои rарори суд,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то да[, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.


Каталог: upload -> iblock -> e71
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Пресс-центр
e71 -> Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет