Кодекси {уrуrвайронкунии маъмурии xум{урии тоxикистонбет15/27
Дата02.09.2018
өлшемі4 Mb.
түріКодекс
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

Моддаи 531. Наандешидани чора[о вобаста ба иxрои таъйинот (rарор)-и хусусии суд (судя)

Барои аз xониби шахси мансабдор бе баррасb монондани таъйинот (rарор)-и хусусии суд (судя) ё наандешидани чора[о вобаста ба иxрои он[о, инчунин сариваrт xавоб надодан ба таъйинот (rарор)-и хусусb, -

ба андозаи аз се то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 532. Иxро накардани талаботи rонунии судя, прокурор, муфаттиш, та[rиrкунанда ё шахси мансабдоре, ки парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмуриро баррасb менамояд

Барои иxро накардани талаботи rонунии судя, прокурор, муфаттиш, та[rиrкунанда ё шахси мансабдоре, ки парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмуриро баррасb менамояд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то [афт ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 533. Монеъ шудан ба фаъолияти rонунии пристави судb ва иxрочии суд

Барои монеъ шудан ба фаъолияти rонунии пристави судb ва иxрочии суд [ангоми иxрои вазифа[ои хизматии он[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то [афт ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 534.Нишондоди бардурeuи шо[ид, тавзе[оти мутахассис, хулосаи коршиноси судb ё дидаю дониста нодуруст тарxума намудан

Барои нишондоди бардурeuи шо[ид, тавзе[оти мутахассис, хулосаи коршиноси судb ё дидаю дониста нодуруст тарxума намудан, зимни баррасии парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмурb, -

ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 534.1 Монеъ шудан ба фаъолияти rонунии Ваколатдор оид ба [уrуrи инсон дар Xум[урии Тоxикистон

1. Барои дахолат кардан ба фаъолияти Ваколатдор оид ба [уrуrи инсон дар Xум[урии Тоxикистон бо маrсади таъсир расондан ба rарор[ои e,

- ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои аз xониби шахси мансабдор иxро накардани талаботи rонунии Ваколатдор оид ба [уrуrи инсон, инчунин e[дадори[ое, ки Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба [уrуrи инсон дар Xум[урии Тоxикистон» муrаррар кардааст,

- ба андозаи аз сb то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои бо дигар шакл монеъ шудан ба фаъолияти rонунии Ваколатдор оид ба [уrуrи инсон дар Xум[урии Тоxикистон,

- ба андозаи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №718 аз 28.06.11с.)

БОБИ 29. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ДАР СО{АИ RОНУНГУЗОРИИ БОНКB

Моддаи 535. Риоя накардани rоида[ои пешни[оди [исобот ва иттилоот дар бораи фаъолияти бонкb

1. Барои риоя накардани rоида[ои пешни[оди [исобот ва иттиллоот дар бораи фаъолияти бонкb, инчунин иxро накардани амрнома[ои [атмии маrомоти давлатии ваколатдор, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз понзда[ то бист ва ба шахсони [уrуrb аз панxо[ то сад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои ба таври мунтазам пешни[од накардан ё пешни[од кардани иттилоот, [исобот ё маълумоти нодуруст дар бораи фаъолияти бонкb,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 536. Рекламаи бардурeuи хизматрасонии бонкb

Барои ба таври оммавb па[н кардани маълумот дар бораи амалиёт ё хизматрасони[ои бонкb, ба шарте ки чунин амалиёт (хизматрасони[о) бо иxозатномаи бонкb пешбинb нашуда бошад ё он метавонад мизоxонро гумро[ намояд ё ба он[о зарар расонида бошад ва ё метавонад зарар расонад, -

ба шахсони мансабдори бонк ба андозаи аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то чорсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 537. Пешни[од накардани маълумот дар бораи тавозуни (баланси) пардохт

1. Барои пешни[од накардан ё сариваrт пешни[од накардани маълумот оид ба таркиби нишонди[анда[о барои та[ияи тавозуни (баланси) пардохт, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то понзда[ ва ба шахсони [уrуrb аз панxо[ то сад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи rисми якуми [амин модда, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 538. Ба rайд нагузоштани сурат[исоб[о ва амонат[ои берун аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон кушодашаванда

1. Барои ба rайд нагузоштани сурат[исоб[о ва амонат[ое, ки берун аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон кушода мешаванд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи rисми якуми [амин модда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз бист то сb, ба шахсони мансабдор аз панxо[ то шаст ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то чорсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 539. Беасос саркашb кардан аз rабули асъори миллии Xум[урии Тоxикистон

Барои беасос саркашb кардан аз rабули асъори миллии Xум[урии Тоxикистон, -

ба андозаи аз бист то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 540. Барои реклама истифода кардани тасвир[ои пул[ои коuазии асъори миллии Xум[урии Тоxикистон

1. Барои истифодаи тасвир[ои пул[ои коuазии асъори миллb ё [ама гуна ма[сулоти нимтайёри ин тасвир[о (бо як ё якчанд ранг), ки аз рeйи хусусият[ояшон ([аxм, ранг, тасвир) дар муомилот мумкин аст ба сифати пул[ои rоuазии аслии асъори миллии Xум[урии Тоxикистон rабул карда шаванд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз [афт то да[, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи rисми якуми [амин модда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз понзда[ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то чорсад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 541. Муомилоти uайриrонунb бо асъори хориxb

Барои муомилоти uайриrонунb бо асъори хориxb бо ро[и хариду фурeш, иваз ё истифодаи он ба сифати дигар восита[ои пардохт, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то чорсад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 30. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ДАР СО{АИ RОНУНГУЗОРИИ ЗИДДИИН{ИСОРИ

(Rонун №650 аз 29.12.10с.)

Моддаи 542. Аз мавrеи [укмфармо ё монополии худ дар бозор сeиистифода намудани субъект[ои хоxагидор, инчунин гурe[и шахсон

Барои аз мавrеи [укмфармо ё монополии худ дар бозор сeиистифода намудани субъект[ои хоxагидор, инчунин гурe[и шахсон бо ро[и содир намудани кирдор[ои ба rонунгузории зиддиин[исорb таxовузкунанда, [ангоми набудани аломати xиноят, -(Rонун №650 аз 29.12.10с.)

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз [аштод то сад ва ба шахсони [уrуrb аз панxсад то ду [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 543. Бастани а[д[ои ма[дудкунандаи раrобат

Барои аз xониби субъект[ои хоxагидор (гурe[и шахсон) бастани шартнома, rарордод ё дигар намуди а[д[о ё анxом додани амал[ои мувофиrашудае, ки ба rонунгузории зиддиин[исорb мухолиф буда, раrобатро ма[дуд менамоянд, -(Rонун №650 аз 29.12.10с.)

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панxо[ то [афтод ва ба шахсони [уrуrb аз ду [азор то се [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 544. Аз xониби шахсони мансабдори маrомоти иxроияи [окимияти давлатb rабул кардани санад ё анxом додани амали ма[дудкунандаи раrобат

Барои аз xониби шахсони мансабдори маrомоти иxроияи [окимияти давлатb rабул кардани санад ё анxом додани амал[ои ма[дудкунандаи раrобат, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз [аштод то сад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 545. Раrобати бевиxдонона

1. Барои аз xониби субъект[ои хоxагидор (гурe[и шахсон) амалb намудани раrобати бевиxдонона, ки rонунгузории зиддиин[исорb манъ намудааст, - (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сb то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз се [азор то панx [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи rисми якуми [амин модда, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз [аштод то сад ва ба шахсони [уrуrb аз [афт [азор то [ашт [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 546. Рекламаи бардурeu

Барои аз xониби рекламади[анда па[н кардани маълумоти бардурeu дар бораи исте[сол ё фурeши мол ё хизматрасонb, ки дар он[о иттилооти аз [аrиrат дур xой дошта, истифодабарандагони рекламаро гумро[ месозад, инчунин барои рекламаи ма[сулоти [атман сертификатсияшавандае, ки сертификатсияи мутобиrат надорад, [ангоми набудани аломат[ои xиноят, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 547. Рекламаи номувофиr ва рекламаи мутаrобил

Барои пахши рекламаи номувофиr ё саркашb кардани субъект[ои хоxагидор (гурe[и шахсон) аз па[н кардани рекламаи мутаrобил, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панxо[ то [афтод ва ба шахсони [уrуrb аз яксаду панxо[ то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 548. Дар бораи молу мулк ва хизматрасонb бе иxозат па[н кардани реклама

Барои бе иxозати маrомоти дахлдор па[н кардани реклама дар бораи молу мулк ва хизматрасонb, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 549. Рекламаи машруботи спиртb, тамоку ва ма[сулоти тамоку

Барои риоя накардани rоида[о ва меъёр[ои муrаррарнамудаи rонунгузорb оид ба рекламаи машруботи спиртb, тамоку ва ма[сулоти тамоку, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз [аштод то сад ва ба шахсони [уrуrb аз чор [азор то панx [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 550. Рекламаи доруворb, ма[сулоти uизои кeдаконаи ивазкунандаи шири модар, маснуоти таъйиноти тиббb, техникаи тиббb, таx[изоти санитарию гигиенb

Барои рекламаи доруворb, ма[сулоти uизои кeдаконаи ивазкунандаи шири модар, маснуоти таъйиноти тиббb, техникаи тиббb, таx[изоти санитарию гигиенb бе иxозатномаи исте[сол ё фурeши он[о, ки аз xониби маrомоти ваколатдори со[аи тандурустb дода мешавад, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз як [азору панxсад то ду [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 551. Фурeши мол ва хизматрасони[ои ба реклама номувофиr

Барои фурeши мол ва хизматрасони[ое, ки ба намуд[ои дар реклама пешни[одгардида ё нишондодашуда номувофиr аст, инчунин реклама ё пешни[оди мол ва ё хизматрасони[о бидуни нияти фурeхтани он[о, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 552. Аз rобилияти манфиати худро [ифз карда натавонистани истеъмолкунанда сeиистифода кардани фурeшанда

Барои аз rобилияти манфиати худро [ифз карда натавонистани истеъмолкунанда сeиистифода кардани фурeшанда бинобар сабаби маъюбb, бесаводb ё надонистани забони зимни фурeши мол татбиrшаванда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз бист то сb, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз шаст то [аштод ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 553. Пешни[од накардани маълумот ба маrомоти давлатии зиддиин[исорb (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

Барои бо талаби маrомоти давлатии зиддиин[исорb ё бо тартиби муrарраркардаи rонунгузорb пешни[од накардани [уxxат[ои са[е[, баёноти хаттию шифо[b ва иттилооти дигар, ки барои иxрои ваколат[ои маrомоти зиддиин[исорb заруранд ва ё пешни[од кардани маълумоти носа[е[, та[рифшуда ё нодуруст, - (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то [афт, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то як саду панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 554. Иxро накардани rарор (амрнома)-и маrомоти давлатии зиддиин[исорb (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

Барои иxро накардан, нопурра иxро кардан ё сариваrт иxро накардан, инчунин саркашb аз иxрои rарор (амрнома)-и маrомоти давлатии зиддиин[исорb, - (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз бист то чил ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 555. Беасос баланд бардоштани нарх[о

1. Барои беасос баланд бардоштани нарх[ои танзимшавандаи давлатb (тариф[о барои ма[сулот, мол ва хизматрасонb) ва [адди баландтарини даромаднокb, баланд бардоштани нарх[ои фурeши яклухти дар маrомоти давлатии зиддиин[исорb зимни пешни[оди эъломия баrайдгирифташуда, инчунин баланд бардоштан ё паст кардани нархи ма[сулоти интиrолшавандаи корхона[о тибrи созишнома[ои байни[укуматb ба дигар давлат[о, - (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз ду то се [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои [исоб кардани изофа ва иловапули[ои пешбинишуда ба нарх[о дар сурати мавxуд будани нарх[ои ни[оии расман муrарраргардида, ба арзиши хизмат ворид намудани арзиши кор[ои воrеан иxронашуда ё кор[ои ба таври пурра амалинашуда, ки бо назардошти арзиши ин хизматрасони[о пешбинb шудаанд, инчунин барои истифода бурдани ашёи хоми нисбатан арзон ва дигар таuйироти технологb, ки боиси бе ризоияти истеъмолкунандагон (харидорон) арзон шудани ма[сулот ва афзоиши нархи ма[сулоте, ки бинобар норасои[ои конструктивb ва техникии он[о гардида, хусусият[ои истеъмолии зимни мувофиrасозии дараxаи ин хусусият[о rабулгардида (дар сурати мавxуд будани хулосаи маrомоти стандартизатсия) ба даст наомадааст, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз понзда[ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз ду то се [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 556. Кирдори ба гирифтани даромад (фоида)-и uайриrонунb равонагардида

Барои ба буxет нагузаронидани даромад (фоида)-и бе риояи rонунгузории зиддиин[исорb бадастомада, -(Rонун №650 аз 29.12.10с.)

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз ду то се [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 557. Расонидани зиён (зарар) ба истеъмолкунандагон

Барои ба истеъмолкунандагон расонидани зиён (зарар) тавасссути мол (кор, хизматрасонb)-е, ки ба талаботи бехатарии мол (кор, хизматрасонb) xавобгe намебошанд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз панxсад то як [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 558. Риоя накардани нарху тариф[ои муrаррарнамудаи маrомоти танзимкунандаи фаъолияти монополия[ои табиb

1. Барои риоя накардани нарх[о ва тариф[ои аз xониби маrомоти танзимкунандаи фаъолияти монополия[ои табиb муrарраршуда, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз шаст то сад ва ба шахсони [уrуrb аз ду [азор то се [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои ба маrомоти танзимкунандаи фаъолияти монополия[ои табиb пешни[од накардани ого[инома, ки rонунгузорb дар бораи монополия[ои табиb [ангоми амалb намудани назорати давлатb пешбинb намудааст, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панxо[ то сад ва ба шахсони [уrуrb аз чор [азор то панx [азор нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 31. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ДАР СО{АИ АМАЛИЁТ БО КОUАЗ{ОИ RИМАТНОК

Моддаи 559. Барориши uайриrонунии коuаз[ои rиматнок

Барои дар мe[лати муrарраргардида нагузаронидани барориши са[мия[о, вомбарг[о ё дигар коuаз[ои rиматнок, инчунин аз xониби xамъияти са[омb риоя накардани тартиб ва мe[лати харида гирифтани са[мия[о, -

ба андозаи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 560. Риоя накардани [уrуrи сармоягузорон дар хусуси гирифтани маълумоти пурра ва холисона дар бораи коuаз[ои rиматнок

1. Барои дар тар[и барориш (эмиссия) нишон додани маълумоти нодуруст ё ба таври оммавb пешни[од кардан ё фурeши коuаз[ои rиматнок бе интишори муrарраргардидаи тар[и барориш (эмиссия), инчунин ба сармоягузорон пешни[од накардан ё дар [аxми нопурра пешни[од кардани маълумоте, ки [атман ошкор кардани он дар rонунгузории Xум[урии Тоxикистон пешбинb шудааст, -

ба андозаи аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи rисми якуми [амин модда, -

ба эмитенти коuаз[ои rиматнок ба андозаи аз сесад то чорсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои аз xониби xамъияти са[[омии шакли кушода интишор накардани [исоботи xойгиркунонии коuаз[ои rиматнок (са[мия[о, вомбарг[о, вексел[о)-и баровардашуда ва маълумоти тавозуни ба[исобгирии солона дар восита[ои ахбори омма, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

4. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи rисми сеюми [амин модда, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 561. Машuул шудан ба фаъолияти касбии марбут бо коuаз[ои rиматнок бе ша[одатномаи тахассусии мутахассиси [уrуrи пешбурди амалиёт бо коuаз[ои rиматнок

Барои анxом додани амалиёти марбут бо коuаз[ои rиматнок бе ша[одатномаи тахассусии мутахассис барои [уrуrи пешбурди фаъолияти касбии марбут бо коuаз[ои rиматнок, ки бо тартиби муrарраргардида дода мешавад, -

ба андозаи аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 562. Истифодаи бевиxдононаи иттилооти хизматb

Барои аз xониби шахси мансабдори эмитенти коuаз[ои rиматнок ба маrсаду манфиат[ои шахсb ё ба шахсони сеюм супоридани он истифода бурдани иттилооти хизматии марбут ба эмитент ё коuаз[ои rиматнок, ки метавонад ба арзиши бозории коuаз[ои rиматнок таъсир расонад, -

ба андозаи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 563. Пешни[од кардани иттилооти нодуруст

1. Барои ба шахси мансабдори маrомоти давлатии танзимкунандаи назорати фаъолият дар бозори коuаз[ои rиматнок пешни[од намудани иттилооту [уxxат[ои нодуруст (бардурeu) ё саркашb кардан аз пешни[оди иттилооту [уxxат[о, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои риоя накардани мe[лати пешни[од намудани [уxxат[о барои баrайдгирии таuйиру илова[о ба тар[и барориши коuаз[ои rиматнок, инчунин риоя накардани мe[лати пешни[оди [исобот оид ба натиxа[ои фаъолияти худ вобаста ба коuаз[ои rиматнок, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 564. Мамониат кардан ба фаъолияти маrомоти давлатии анxомди[андаи назорати фаъолияти бозори коuаз[ои rиматнок

Барои мамониат кардан ба фаъолияти шахсони мансабдори маrомоти давлатии анxомди[андаи назорати фаъолияти бозори коuаз[ои rиматнок, инчунин аз xониби шахси мансабдори эмитент ё иштирокчии касбии бозори коuаз[ои rиматнок иxро накардан ё бе баррасb гузоштани талаботи шахсони мансабдори маrомоти анxомди[андаи назорати фаъолияти бозори коuаз[ои rиматнок, [ангоми иxрои вазифа[ои хизматии он[о,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Модаи 565. Риоя накардани тартиби гузаронидани фурeш (обуна) – и озоди коuаз[ои rиматнок

Барои аз xониби шахсони мансабдори эмитент[о ва иштирокчиёни касбии бозори коuаз[ои rиматнок риоя накардани rоидаю тартиби муrарраргардидаи rонунгузорb дар бораи коuаз[ои rиматнок оид ба барориш ва гузаронидани фурeш (обуна) – и озоди коuаз[ои rиматнок,-

ба андозаи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 566. Риоя накардани rоида[ои пешбурди фе[ристи коuаз[ои rиматнок

1. Барои пешбурди фе[ристи со[ибони коuаз[ои rиматнок rоида[ои муrарраргардидаи пешбурди онро риоя накардан ё набурдани фе[ристи со[ибони коuаз[ои rиматнок, радкунии беасоси дохил намудани сабт ба фе[ристи со[ибони коuаз[ои rиматнок, инчунин саркашb аз пешбурди он тибrи [олат ва мe[лат[ои муrаррарнамудаи rонунгузорb бо xалби иштирокчии касбии бозори коuаз[ои rиматнок ва регистратори (баrайдгирандаи) махсусгардонидашуда, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сb то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои наандешидани чора[ои таъмини [ифзи ниго[дорb ва коркарди иттилооти дар фе[ристи со[ибони коuаз[ои rиматнок сабтшуда, ки боиси нобудшавb, uорат ва ё дигар оrибат[ои расидани зарари моддb гаштааст, инчунин риоя накардани [уrуr[ои са[омон, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 567. Рекламаи бевиxдононаи коuаз[ои rиматнок

Барои ба таври оммавb кафолат додани даромад аз коuаз[ои rиматнок дар намуди суди са[мия (дивиденд[о), фоиз[о ё пардохти даромад[о ба тарзи дигар, ба шарте, ки чунин пардохт[о тибrи шарт[ои барориш пешбинb нашуда бошанд ё ба маълумоти доираи нома[дуди сармоягузорони э[тимолb расонидани иттилоот дар бораи [аxми даромади э[тимолии коuаз[ои rиматнок бо ро[и баланд бардоштани арзиши номиналии он, инчунин додани иттилооти бардурeu ё нодурусте, ки сармоягузорони э[тимолиро дар хусуси шарт[ои хариду фурeши коuаз[ои rиматнок гумро[ карда бошад ё метавонад гумро[ созад, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 568. Риоя накардани rоида[ои бастан, ба расмият даровардан ва ба rайд гирифтани амалиёт бо коuаз[ои rиматнок

Барои аз xониби шахсони мансабдор - ширкаткунандагони касбии бозори коuаз[ои rиматнок риоя накардани rоида[ои бастан, ба расмият даровардан ва ба rайд гирифтани амалиёт бо коuаз[ои rиматнок,-

ба андозаи аз бист то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 569. Риоя накардани тартиби пешни[оди [уxxати тасдиrкунанда дар хусуси аз xониби муассисон иxро гардидани пардохт[о ба фонди ойинномавии корхона[ои дорои сармоя[ои хориxb

Барои аз xониби муассисони корхона[ои дорои сармоя[ои хориxb ба маrомоти давлатии ваколатдори пешбурди ба[исобгирии иxрои фонди ойинномавии корхона[ои дорои сармоя[ои хориxb пешни[од накардан ё дар мe[лати муrарраршуда пешни[од накардани [уxxати тасдиrкунандаи иxрои фонди ойинномавb, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 32. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ДАР СО{АИ RОНУНГУЗОРИИ ГУМРУК

Моддаи 570. Иxро накардани амру талаботи rонунии шахси мансабдори маrомоти гумрук

Барои иxро накардани амру талаботи rонунии шахси мансабдори маrомоти гумруки Xум[урии Тоxикистон зимни иxрои вазифа[ои хизматии e ,-

ба андозаи аз як то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 571. Даст кашидани шахси ба xавобгарии маъмурb кашидашаванда бо сабаби риоя накардани rоида[ои гумрукb xи[ати додан ё дар мe[лат[ои муrарраргардида пешни[од накардани молу [уxxат[о ва дигар маводу иттилооти барои баррасии парванда зарур


Каталог: upload -> iblock -> e71
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Пресс-центр
e71 -> Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет