Кодекси {уrуrвайронкунии маъмурии xум{урии тоxикистонбет23/27
Дата02.09.2018
өлшемі4 Mb.
түріКодекс
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Шахсе, ки нисбаташ чораи таъминкунандаи исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb татбиr карда шудааст, [уrуr дорад мутобиrи боби 49 Кодекси мазкур дар бобати ин масъала ба маrомоти болоb ё суд шикоят намояд.

БОБИ 46. ИШТИРОКЧИЁНИ ИСТЕ{СОЛОТИ ПАРВАНДАИ {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB, {УRУRУ E{ДАДОРИ{ОИ ОН{О

Моддаи 770. {уrуrу e[дадори[ои шахсе, ки дар [аrrи e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пеш бурда мешавад

1. Шахсе, ки дар [аrrи e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb оuоз шудааст, [уrуr дорад бо маводи парванда шинос шавад, баёнот ди[ад, далел[о оварад, дархост ва раддия из[ор намояд, аз ёрии [уrуrии [имоягар истифода барад, бо забони модарии хеш сухан ронад, [ангоми надонистани забони пешбурди исте[солот аз хизмати тарxумон истифода барад, аз болои rарори rабулшуда шикоят намояд, инчунин тибrи Кодекси мазкур аз дигар [уrуr[ои мурофиавb бархурдор бошад.

2. Парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар [узури шахсе баррасb карда мешавад, ки дар [аrrи e исте[солот бо ин парванда пеш бурда мешавад. Дар uоибии ин шахс парванда тан[о ба шарте баррасb мегардад, ки дар бораи ба таври дахлдор ва сариваrт хабардор карда шудани ин шахс оид ба ма[ал ва ваrти баррасии парванда маълумот мавxуд бошад ва аз xониби ин шахс дар бораи мавrуф гузоштани баррасии парванда дархост из[ор нашуда бошад ё чунин дархост рад карда шуда бошад.

3. Судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) баррасикунандаи парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb [уrуr дорад иштироки [атмии шахсеро, ки дар [аrrи e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пеш бурда мешавад, [ангоми баррасии парванда зарур шуморад.

{ангоми баррасии парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb, ки бояд xазои [абси маъмурb ё бо ро[и маъмурb берун кардани ша[рванди хориxb ё шахси беша[рванд аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон татбиr карда шавад, иштироки шахсе, ки дар [аrrи e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пеш бурда мешавад, [атмb мебошад.

4. {ангоми саркашb аз [озир шудан бо даъвати судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) нисбати шахсе, ки дар [аrrи e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb оuоз гардидааст, мумкин аст, мутобиrи Кодекси мазкур чораи маxбуран овардани e татбиr карда шавад.

5. Ноболиuе, ки дар [аrrи e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb оuоз гардидааст, мумкин аст, то ла[заи баррасии [олат[ое, ки метавонад ба e таъсири манфb расонанд, аз му[окима берун карда шавад.

Моддаи 771. Намояндаи rонунии шахси воrеb

1. {имояи [уrуrу манфиат[ои rонунии шахси воrеb, ки дар [аrrи e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пеш бурда мешавад ё намояндаи rонунии шахси воrеии xабрдида, ки ноболиu мебошад ё бинобар вазъи xисмонb ё рe[b имконияти мустаrилона амалb намудани [уrуr[ои худро надорад, аз тарафи намояндагони rонунии e анxом дода мешавад.

2. Намояндаи rонунии шахси воrеb падару модар, фарзандхондагон, васиён ё парасторони e мебошанд.

3. Муносибати хешовандb ё ваколати дахлдори шахсоне, ки намояндагони rонунии шахси воrеианд, бо [уxxат[ои пешбининамудаи rонун тасдиr карда мешаванд.

4. Намояндаи rонунии шахси воrеb ва намояндаи rонунии xабрдида дорои [уrуrу e[дадори[ои тибrи Кодекси мазкур пешбинишудаи шахсоне мебошанд, ки ба сифати намояндаи он[о амал мекунанд.

5. {ангоми баррасии парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурие, ки аз xониби шахси то синни [ажда[ содир шудааст, иштироки намояндаи rонунии e [атмист. Дар сурати саркашb кардани намояндаи rонунии ноболиu аз [озиршавb мумкин аст e мутобиrи Кодекси мазкур маxбуран оварда шавад ва ин амалро маrомоти кор[ои дохилb анxом меди[ад.

Моддаи 772. Намояндагони rонунии шахси [уrуrb

1. {уrуrу манфиат[ои rонунии шахси [уrуrb, ки нисбаташ исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пеш бурда мешавад ё шахси [уrуrии xабрдида аз тарафи намояндагони rонунии он[о [имоя карда мешавад.

2. Намояндагони rонунии шахси [уrуrb мутобиrи Кодекси мазкур ро[бари он, инчунин дигар шахсе мебошад, ки мутобиrи rонун ё [уxxат[ои таъсисотb маrоми шахси [уrуrb эътироф гардидааст. Ваколати намояндаи rонунии шахси [уrуrb бо [уxxат[ои собиткунандаи вазъи хизматии e тасдиr карда мешавад.

3. Парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурии аз тарафи шахси [уrуrb содиргардида бо иштироки намояндаи rонунии e ва ё [имоягар баррасb карда мешавад. Дар uоибии ин шахсон баррасb кардани парванда тан[о дар сурате мумкин аст, ки дар бораи ого[онии сариваrтb ва дахлдори ин шахсон доир ба ма[ал ва ваrти баррасии парванда маълумот мавxуд бошад ё он[о дар бораи мавrуф гузоштани баррасии парванда дархост пешни[од накарда бошанд ва ё чунин дархост рад карда шуда бошад.

4. {ангоми баррасии парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурие, ки аз тарафи шахси [уrуrb содир гардидааст, судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки ин парванда[о дар исте[солоти он[о мебошанд, [уrуr доранд иштироки [атмии намояндаи rонунии шахси [уrуrиро зарур шуморанд.

5. {ангоми аз [озир шудан саркашb кардани намояндаи rонунии шахси [уrуrb e аз xониби маrомоти кор[ои дохилb дар асоси таъйиноти судя, rарори маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки дар исте[солоти он[о парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb rарор дорад, мувофиrи Кодекси мазкур маxбуран оварда мешавад.

Моддаи 773. {имоягар ва намоянда

1. Дар исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb барои расонидани ёрии [уrуrb ба шахсе, ки дар [аrrи e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пеш бурда мешавад, мумкин аст, [имоягар, вале барои расонидани ёрии [уrуrb ба xабрдида, намоянда иштирок намояд.

2. Ба сифати [имоягар ё намоянда барои иштирок дар исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ба [имоягар ё шахси дигар рухсат дода мешавад.

3. Ваколати [имоягар ё дигар шахсе, ки ёрии [уrуrb мерасонад, мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон тасдиr карда мешавад.

4. Ба [имоягар ва намоянда барои иштирок дар исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb аз ла[заи тартиб додани протоколи [уrуrвайронкунии маъмурb иxозат дода мешавад. {ангоми дастгиркунии маъмурии шахси воrеb бинобар содир гардидани [уrуrвайронкунии маъмурb ба [имоягар барои иштирок дар исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb аз ла[заи дастгиркунии маъмурb иxозат дода мешавад.

5. Ба [имоягар ва намоянда, ки барои иштирок дар исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb иxозат дода шудааст, [уrуr доранд бо тамоми маводи парванда шинос шаванд, далел[о пешни[од кунанд, дархост ва раддия из[ор намоянд, дар баррасии парванда иштирок намоянд, нисбат ба татбиrи чора[ои таъминкунии исте[солот шикоят намоянд ва мутобиrи Кодекси мазкур аз дигар [уrуr[ои мурофиавb истифода баранд.

Моддаи 774. Xабрдида

1. Xабрдида шахси воrеb ё [уrуrие дониста мешавад, ки ба вай дар натиxаи содиршавии [уrуrвайронкунии маъмурb зарари xисмонb, молумулкb ё маънавb расонида шудааст.

2. Xабрдида [уrуr дорад, мутобиrи Кодекси мазкур бо маводи парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb шинос шавад, баёнот ди[ад, далел[о пешни[од кунад, дархост ва раддия из[ор намояд, аз ёрии [уrуrии намояндааш истифода барад, аз rарори rабулшуда шикоят намояд ва аз дигар [уrуr[ои мурофиавb истифода барад.

3. Парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb бо иштироки xабрдида баррасb карда мешавад. Дар uоиби e парванда, мумкин аст, тан[о ба шарте баррасb гардад, ки дар бораи сариваrт ва ба таври дахлдор хабардор кардани xабрдида доир ба ма[ал ва ваrти баррасии парванда маълумот мавxуд бошад ва аз xабрдида дар бораи мавrуф гузоштани баррасии парванда дархост ворид нашуда ва ё чунин дархост рад карда шуда бошад.

4. Xабрдида, мумкин аст, мутобиrи Кодекси мазкур ба сифати шо[ид пурсида шавад.

Моддаи 775. Шо[ид

1. Ба сифати шо[иди парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb бояд шахсе пурсида шавад, ки ба e [олат[ои дар парванда баёнаёфта маълум бошад.

2. Шо[ид e[дадор аст, мутобиrи даъвати судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар исте[солоти e rарор дорад, дар мe[лати муrарраргардида [озир шавад ва гуво[и дуруст ди[ад, [амаи маълумотеро, ки вобаста ба парванда ба e маълум аст, хабар ди[ад, ба савол[ои гузошташуда xавоб ди[ад ва бо имзояш дар протоколи дахлдор дурустии гуво[и худро тасдиr намояд.

3. Шо[ид [уrуr дорад:

- ба муrобили худ, [амсар ва хешовандони наздикаш шо[ид набошад;

- бо забони модарb ё забоне, ки онро медонад, гуво[b ди[ад;

- аз кeмаки ройгони тарxумон истифода барад;

- доир ба дуруст сабт кардани гуво[ии худ дар протокол эрод гирад.

4. {ангоми пурсиши шо[иди ноболиuи ба синни чорда[ нарасида иштироки омeзгор ё равоншинос [атмb мебошад. {ангоми зарурат пурсиш дар [узури намояндаи rонунии шо[иди ноболиu сурат мегирад.

5. Шо[ид ого[ карда мешавад, ки дар сурати дидаю дониста додани нишондоди бардурeu ба xавобгарии маъмурb кашида хохад шуд.

6. Барои рад намудан ё саркашb кардан аз иxрои e[дадори[ои пешбининамудаи rисми дуюми [амин модда шо[ид ба xавобгарии маъмурии муrаррарнамудаи Кодекси мазкур кашида мешавад.

Моддаи 776. Шахси холис

1. Дар [олат[ои пешбининамудаи Кодекси мазкур аз xониби шахси мансабдори ваколатдоре, ки дар исте[солоти e парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb rарор дорад, ба сифати шахси холис метавонад шахси болиuе, ки ба натиxаи парванда манфиатдор нест, xалб карда шавад. Шумораи шахсони холис набояд аз ду нафар кам бошад.

2. Иштироки шахсони холис дар [олат[ои пешбининамудаи Кодекси мазкур [атмb аст. Шахси холис дар протокол воrеияти дар [узури e иxро шудани [аракат[ои мурофиавb, мазмун ва натиxа[ои он[оро бо имзои худ тасдиr мекунад.

3. Дар бораи иштироки шахсони холис дар протокол rайди дахлдор карда мешавад.

4. Шахси холис [уrуr дорад доир ба [аракат[ои иxрошаванда дархосту эрод[о баён намояд. Дархосту эрод[о бояд ба протокол ворид карда шаванд.

5. {ангоми зарурат шахси холис метавонад мутобиrи Кодекси мазкур ба сифати шо[ид пурсида шавад.

Моддаи 777. Мутахассис

1. Ба сифати мутахассис барои иштирок дар исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb шахси болиuе, ки ба натиxаи парванда манфиатдор нест ва барои мусоидат дар ошкору асоснок кардан ва дарёфти далел[о, инчунин истифодаи восита[ои техникb дорои дониши зарурb мебошад, метавонад xалб карда шавад.

2. Мутахассис e[дадор аст:

- бо даъвати судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки дар исте[солоти e парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb rарор дорад, [озир шавад;

- дар иxрои амал[ое, ки дониши махсусро таrозо мекунад, бо маrсади ошкору асоснок кардан ва дарёфти далел[о иштирок кунад, амал[ои аз xониби e содиршавандаро шар[у эзо[ ди[ад;

- бо имзои худ воrеияти иxрои амал[ои зикргардида ва мазмуну натиxа[ои он[оро тасдиr намояд.

3. Мутахассис ого[ карда мешавад, ки дар сурати дидаю дониста додани гуво[и бардурeu ба xавобгарии маъмурb кашида хохад шуд.

4. Мутахассис [уrуr дорад:

- бо маводи парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb, ки ба ашёи амал[ои бо иштироки e иxрошаванда тааллуr доранд, шинос шавад;

- бо иxозати судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки дар исте[солоти e парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb rарор дорад, ба шахсе, ки дар [аrrи e исте[солоти ин парванда сурат мегирад, инчунин ба xабрдида ва шо[идон савол[ое ди[ад, ки ба ашёи амал[ои дахлдор марбутанд;

- вобаста ба амал[ои анxомди[андаи худ дархосту эрод[о баён намояд. Дархосту эрод[о бояд ба протокол ворид карда шаванд.

5. Барои рад намудан ё саркашb кардан аз иxрои e[дадори[ои пешбининамудаи rисми дуюми [амин модда мутахассис ба xавобгарии маъмурии муrаррарнамудаи Кодекси мазкур кашида мешавад.

Моддаи 778. Коршинос

1. Ба сифати коршинос мумкин аст, шахси болиuе, ки ба натиxаи парванда манфиатдор нест ва дорои дониши махсус дар со[аи илм, техника, санъат ва [унар буда, ин дониш барои татбиrи экспертиза ва додани хулосаи экспертb кифоя мебошад, xалб гардад.

2. Коршинос e[дадор аст:

- бо даъвати судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар исте[солоти e rарор дорад, [озир шавад;

- доир ба масъала[ои дар наздаш гузошташуда хулосаи холисона ва дар бобати мазмуни хулоса шар[у эзо[оти зарурb ди[ад.

3. Коршинос ого[ карда мешавад, ки дар сурати дидаю дониста додани хулосаи бардурeu ба xавобгарии маъмурb кашида хохад шуд.

4. Коршинос [уrуr дорад:

- аз додани хулоса даст кашад, ба шарте, ки масъала[ои назди e гузошташуда аз доираи дониши махсуси e берун ё маводи ба e пешни[одшуда барои додани хулоса нокифоя бошанд;

- бо маводи ба ашёи экспертиза дахлдоштаи парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb шинос шавад, ба e пешни[од намудани маводи иловагиро, ки барои додани хулоса заруранд, дархост намояд;

- бо иxозати судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар исте[солоти e rарор дорад, ба шахсе, ки дар [аrrи e исте[солоти ин парванда пеш бурда мешавад, ба xабрдида ва шо[идон доир ба ашёи экспертиза савол[ои дахлдор ди[ад;

- дар хулосаи худ [олат[оеро, ки [ангоми экспертиза муrаррар гардида, барои парванда а[амият доранд, вале оид ба он[о масъала гузошта нашудааст, нишон ди[ад;

- [ангоми баррасии парванда [узур дошта бошад.

5. Барои рад намудан ё саркашb аз иxрои e[дадори[ои дар rисми дуюми [амин модда пешбинишуда коршинос ба xавобгарии маъмурии муrаррарнамудаи Кодекси мазкур кашида мешавад.

Моддаи 779. Тарxумон

1. Ба сифати тарxумон метавонад шахси болиuе xалб карда шавад, ки ба натиxаи парванда манфиатдор нест, забон[оро медонад ва ё дорои rобилияти дарки ишора[ои гунгу кар[о мебошад, ки барои исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb зарур мебошад.

2. Тарxумон аз тарафи судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) таъйин карда мешавад, ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар исте[солоти e rарор дорад.

3. Тарxумон e[дадор аст бо даъвати судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар исте[солоти e rарор дорад, [озир шавад, матни ба e супоридашударо пурра ва даrиr тарxума намояд ва бо имзои худ дурустии тарxумаро дар протоколи дахлдор тасдиr намояд.

4. Тарxумон ого[ карда мешавад, ки дар сурати дидаю дониста нодуруст тарxума карданаш ба xавобгарии маъмурb кашида хохад шуд.

5. Барои рад намудан ё саркашb аз иxрои e[дадори[ои дар rисми сеюми [амин модда пешибинишуда тарxумон ба xавобгарии маъмурии муrаррарнамудаи Кодекси мазкур кашида мешаад.

Моддаи 780. Прокурор

1. Прокурор [уrуr дорад:

- rонунb будани амали маrомот ва ё шахсони мансабдори ваколатдореро, ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар исте[солоти он[о rарор дорад, санxад;

- исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмуриро оuоз намояд;

- дар баррасии парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb иштирок намояд, дархост из[ор намояд, доир ба масъала[ои [ангоми баррасии парванда ба миён омада хулоса ди[ад;

- нисбат ба rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb, сарфи назар аз иштирок дар баррасии парванда эътироз оварад, инчунин дигар амал[ои дар Rонуни конститутсионии Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи маrомоти прокуратураи Xум[урии Тоxикистон» пешбининашударо анxом ди[ад;

- дар асоси шикоят нисбат ба rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пешни[од манзур намояд;

- доир ба масъала[ои татбиrи чора[ои таъминкунандаи исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пешни[од манзур намояд ё эътироз оварад.

2. Дар бораи ма[ал ва ваrти баррасии парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурие, ки аз тарафи ноболиu содир шудааст ё бо ташаббуси прокурор оuоз гардидааст, ба прокурор хабар дода мешавад.

Моддаи 781. {олат[ое, ки имконияти иштирок намуданро дар исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb истисно мекунанд

1. Барои иштирок дар исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ба сифати [имоягар ва намоянда шахсоне иxозат дода намешаванд, ки он[о кормандони маrомоти давлатии анxомди[андаи назорат ва санxиши риояи rоида[ое бошанд, ки риоя накардани ин rоида[о барои оuози ин парванда асос шудааст ё он[о rаблан аз рeйи [амин парванда ба сифати дигар иштирокчиён баромад карда бошанд.

2. Барои иштирок дар исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ба сифати мутахассис, коршинос ва тарxумон шахсоне иxозат дода намешаванд, ки бо шахси ба xавобгарии маъмурb кашидашаванда, xабрдида, намояндагони rонунии он[о, [имоягар, намоянда, прокурор ё шахсе, ки парванда дар исте[солоти e rарор дорад, муносибат[ои хешутаборb дошта бошанд ё он[о rаблан аз рeйи [амин парванда ба сифати дигар иштирокчиён баромад карда бошанд, инчунин барои он[оро шахсан, бевосита ё бавосита дар хусуси ба оrибати [амин парванда манфиатдор [исобидан асос мавxуд бошад.

Моддаи 782. Рад кардани иштирокчиёни исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. {ангоми мавxуд будани [олат[ои дар моддаи 781 Кодекси мазкур пешбинишуда, ки имконияти иштироки шахсро дар исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ба сифати [имоягар, намоянда, мутахассис, коршинос, тарxумон ё прокурор истисно менамоянд, иштироки шахсони зикргардида дар баррасии парванда рад карда мешавад.

2. Аризаи из[ори худрадкунb ва ё радкунb ба судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) супорида мешавад, ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар исте[солоти e rарор дорад.

3. Судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар исте[солоти e rарор дорад, аризаи худрадкунb ва ё радкуниро баррасb намуда, дар бораи rонеъ ё рад кардани он таъйинот мебарорад.

Моддаи 783. Xуброни хароxоти xабрдида, шо[ид, коршинос, тарxумон ва шахси холис

1. Ба xабрдида, шо[ид, коршинос, тарxумон ва шахси холис тибrи тартиби муrаррарнамудаи {укумати Xум[урии Тоxикистон хароxоти зерини [озиршавb бо даъвати судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки дар исте[солоти e парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb rарор дорад, арзиши ро[кирои ин шахсон аз ма[алли истиrомат ё будубош ба xойи пешбурди исте[солоти парванда ва бозгашт, агар он бо сукунат дар ма[алли дигар вобаста бошад, арзиши кирои манзили истиrоматb, инчунин хароxоти шабонарeзb xуброн карда мешавад.

2. Ба шахсоне, ки ба исте[солоти парванда ба сифати xабрдида, шо[ид, коршинос, тарxумон ва шахсони холис даъват шудаанд, тибrи тартиби муrарраргардида музди миёнаи xойи корашон ба муддате пардохта мешавад, ки барои [озир шудан ба суд, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар исте[солоти он[о rарор дорад, сарф намудаанд.

БОБИ 47. ДАЛЕЛ{О ВА ИСБОТКУНB

Моддаи 784. {олат[ое, ки тибrи парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb муайян карда мешаванд

Вобаста ба парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ин [олат[о бояд муайян карда шаванд:

- мавxудияти [уrуrвайронкунии маъмурb;

- шахсе, ки кирдори (амал ё беамалии) зидди[уrуrиро, ки барои он мутобиrи Кодекси мазкур xавобгарии маъмурb пешбинb шудааст, содир намудааст;

- гуна[гории шахс дар содир намудани [уrуrвайронкунии маъмурb;

- [олат[ои сабуккунанда ва вазнинкунандаи xавобгарии маъмурb;

- хусусият ва андозаи зарари тибrи [уrуrвайронкунии маъмурb расонидашуда;

- [олат[ои истиснокунандаи исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb;

- мавxуд будани асоси супоридани маводи [уrуrвайронкунии маъмурb барои баррасb дар xойи истиrомат, кор ё та[сил;

- дигар [олат[ое, ки барои [аллу фасли дурусти парванда а[амият доранд, инчунин сабаб ва шароити содиршавии [уrуrвайронкунии маъмурb.

Моддаи 785. Далел[о

1. Ба сифати далел оид ба парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb [ама гуна маълумоти воrеие дониста мешавад, ки дар асоси он тибrи тартиби муrаррарнамудаи Кодекси мазкур судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки парванда дар исте[солоти e rарор дорад, xой доштан ё надоштани [уrуrвайронкунии маъмурb, гуна[гории шахси воrеb ё [уrуrии ба xавобгарии маъмурb кашидашаванда, инчунин дигар [олат[ои барои [аллу фасли дурусти парванда му[имро муrаррар менамояд.

2. Маълумот[ои дар rисми якуми [амин модда зикргардида, бо протоколи [уrуrвайронкунии маъмурb ва дигар протокол[ои дар Кодекси мазкур пешбинишуда, инчунин баёноти шахси ба xавобгарии маъмурb кашидашаванда, гуво[ии xабрдида, шо[идон ё шар[и мутахассис, хулосаи экспертиза, дигар [уxxат[о, нишондоди восита[ои махсуси техникb ва далел[ои шайъb муrаррар карда мешаванд.

3. Истифодаи далел[ое, ки бо риоя накардани талаботи rонун ба даст оварда шудаанд, манъ аст.

Моддаи 786. Баёноти шахсе, ки дар [аrrи e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пеш бурда мешавад, гуво[ии xабрдида ва шо[идон

1. Баёноти шахсе, ки нисбати e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пеш бурда мешавад ва гуво[ии xабрдида, шо[идон аз маълумоте иборат мебошанд, ки ба парванда марбутанд ва аз тарафи ин шахсон ба тарзи хаттb ё шифо[b хабар дода шудаанд.

2. Баёноти шахсе, ки дар [аrrи e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пеш бурда мешавад, гуво[ии xабрдида ва шо[идон дар протоколи [уrуrвайронкунии маъмурb, протоколи татбиrи чора[ои таъминкунандаи исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb инъикос гардида, [ангоми зарурат навишта, ба парванда [амро[ карда мешаванд.

Моддаи 787. Экспертиза

1. Судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмури дар исте[солоташон rарор дорад, [ангоми зарурати истифодаи дониш[ои махсуси со[аи илм, техника, санъат ва касбу [унар барои пешбурди исте[солоти парванда дар бораи таъйин намудани экспертиза таъйинот мебарорад. Таъйинот барои иxро аз тарафи коршиносон ва муассиса[ое, ки ба он[о гузаронидани экспертиза супорида шудааст, [атмb мебошад.

2. Дар таъйинот ин[о зикр мешаванд:

- асос[о барои таъйин намудани экспертиза;

- насаб, ном ва номи падари коршинос ё номи муассисае, ки дар он бояд экспертиза гузаронида шавад;

- масъала[ои дар назди коршинос гузошташуда;

- номгeйи маводи ба ихтиёри коршинос пешни[одшаванда.

Дар таъйинот [амчунин бояд дар бораи ба коршинос фа[монидани [уrуrу e[дадори[ои e ва ого[ кардани коршинос дар бораи xавобгарии xиноятb барои дидаю дониста додани хулосаи бардурeu зикр карда шавад.

3. Масъала[ои дар назди коршинос гузошташуда ва хулосаи e наметавонанд аз доираи дониши махсуси коршинос берун бошанд.

4. Судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар исте[солоташон rарор дорад, e[дадоранд то ла[заи барои иxро фиристодани таъйинот шахсеро, ки нисбати e исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb пеш бурда мешавад, инчунин xабрдидаро бо он шинос намоянд, ба он[о аз xумла [уrуr[ояшонро дар бораи из[ори радкунb ба коршинос, из[ори дархост дар бораи ба сифати коршинос xалб намудани шахсони пешни[одшуда ва [уrуrи додани савол[оро, ки дар хулосаи коршинос бояд xавобашон зикр шавад, ба он[о фа[монанд.

5. Коршинос хулосаро аз номи худ ба тариrи хаттb пешни[од менамояд. Дар хулосаи коршинос бояд нишон дода шавад, ки тадrиrот аз тарафи кb ва дар кадом асос гузаронида шудааст, мазмуни он аз чb иборат аст, инчунин бояд ба савол[ои дар назди коршинос гузошташуда xавоб[ои асоснок дода шавад.

6. Хулосаи коршинос барои судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар исте[солоти e rарор дорад, [атмb намебошад, вале норозигb нисбат ба хулосаи коршинос бояд асоснок карда шавад.

Моддаи 788. Гирифтани чошнb ва намуна[о

1. Шахси мансабдори ваколатдоре, ки исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмуриро пеш мебарад, [уrуr дорад, намуна[ои хат, чошнb ва намуна[ои молро барои экспертиза гирад.

2. Дар мавриди зарурат [ангоми гирифтани чошнb ва намуна[о суратгирb ва навори кино, сабти овоз ва видео, дигар тарзи муrарраршудаи rайди далел[ои шайъb истифода бурда мешаванд.

3. Дар бораи гирифтани чошни[ои озмоишb ва намуна[о тибrи тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур протокол тартиб дода мешавад.

Моддаи 789. Далел[ои шайъb

1. Дар зери маф[уми далел[ои шайъb оид ба парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb олоти содиркунb ё ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb, аз xумла олоти содиркунb ё ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb, ки дорои из[ои (наrши пайи) он мебошанд, фа[мида мешаванд.

2. Далел[ои шайъb [ангоми зарурат сурат гирифта, ё ба дигар тарзи маъмурb rайд гардида, ба парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb [амро[ карда мешаванд. Мавxудияти далел[ои шайъb дар протоколи [уrуrвайронкунии маъмурb ё дигар протоколи пешбининамудаи Кодекси мазкур rайд карда мешавад.


Каталог: upload -> iblock -> e71
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Пресс-центр
e71 -> Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет