Кодекси {уrуrвайронкунии маъмурии xум{урии тоxикистонбет25/27
Дата02.09.2018
өлшемі4 Mb.
түріКодекс
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

2. Бо талаби шахси воrеb ё намояндаи шахси [уrуrb ба e фавран нусхаи протокол[о ва дигар маводи дахлдор, ки барои таъмини [имояи [уrуr ва манфиат[ои rонунии шахси нисбаташ чора[ои таъминкунандаи исте[солоти ин парванда татбиrгардида зарур мебошанд, супорида мешаванд.

3. Вобаста ба натиxаи баррасии шикоят дар бораи rонеъ гардонидан ё rонеъ нагардонидан шикоят rарор rабул карда мешавад.

4. Шикоят овардан аз хусуси чора[ои таъминкунандаи исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ба маrомоти ваколатдори давлатb ва шахси мансабдори ваколатдори болоb барои шикоят нисбат ба татбиrи ин чора[о ба суд мамониат намекунад.

5. Зараре, ки дар натиxаи амал[ои uайриrонунии шахси мансабдор расонида шудааст, бояд мутобиrи rоида[ои муrаррарнамудаи Кодекси гражданb ва Кодекси мурофиавии граждании Xум[урии Тоxикистон рeёнида шавад.

Моддаи 811. {уrуrи шикоят овардан аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. Аз xониби шахсони дар модда[ои 771-774 ва 780 Кодекси мазкур номбаршуда аз хусуси rарор[ои парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмурb ба таври зерин шикоят оварда мешавад:

- rарор[ои аз тарафи судя rабулгардида - ба суди болоb;

- rарор[ои аз тарафи шахсони мансабдори ваколатдор rабулгардида - ба маrомоти ваколатдори давлатии болоb, шахси мансабдори ваколатдори болоb ё ба суди ма[алли баррасии парванда.

2. Агар шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb [ам ба суд ва [ам ба маrомоти ваколатдори давлатии болоb ё ба шахси мансабдори ваколатдори болоb оварда шуда бошад, онро суд баррасb менамояд.

3. Шикоят аз хусуси rарор ва таъйинот дар бораи рад кардани оuози парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb мутобиrи rоида[ои муrаррарнамудаи боби мазкур пешни[од карда мешавад.

Моддаи 812. Тартиби шикоят овардан аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. Шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ба судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки нисбати ин парванда rарор rабул кардааст, супорида мешавад ва он[о e[дадоранд дар мe[лати се рeзи баъди ворид шудани шикоят онро бо тамоми маводи парванда ба суд, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) болоb фиристад.

2. Шикоят овардан аз хусуси rарори судя дар бораи таъйин намудани xазои маъмурb дар намуди xазои [абси маъмурb ва бо ро[и маъмурb берун кардан аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон бояд дар рeзи гирифтани он ба суди болоb фиристода шавад.

3. Шикоятро барои баррасb бевосита ба суди болоb, маrомоти ваколатдори давлатии (шахси мансабдори) болоb пешни[од кардан мумкин аст. Дар ин маврид маrоме (шахси мансабдоре), ки ба e шикоят ворид шудааст, вазифадор аст дар мe[лати се рeз парвандаи [уrуrвайронкунии маъмуриро аз маrоми онро баррасикарда талаб карда гирад. Дар сурати бевосита ба суди болоb шикоят овардан аз хусуси rарори судя дар бораи таъйин намудани xазои маъмурb дар намуди берун кардан аз [удуди Xум[урии Тоxикистон, суди болоb дар рeзи гирифтани шикояти мазкур парвандаи [уrуrвайронкунии маъмуриро аз суде, ки онро баррасb кардааст, талаб карда мегирад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

4. Агар баррасии шикоят аз rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb та[ти сало[ияти суди болоb, судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) rарор надошта бошад, дар ин [олат шикоят дар мe[лати се рeз барои баррасb аз рeйи тобеият фиристода мешавад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

5. Барои шикоят аз rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb боxи давлатb пардохта намешавад.

6. Rарори судя, rарори маrомоти ваколатдори давлатии болоb, шахси мансабдори ваколатдори болоb, rарори суди болоb, ки аз рeйи шикоят rабул гардидааст, дар мe[лати се рeз барои иxро фиристода мешаванд. Ин rарорро тан[о ба тариrи назоратb аз нав баррасb кардан мумкин аст. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

Моддаи 813. Мe[лати овардани шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. Аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар мe[лати да[ шабонарeз аз ла[заи ба шахсони дар модда[ои 771-774 Кодекси мазкур номбаршуда супорида шудан ё нусхаи rарорро гирифтани он[о шикоят овардан мумкин аст. Дар сурати бо сабаб[ои узрнок гузаронидани ин мe[лат дар асоси дархости шахсе, ки дар [аrrи e rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb rабул шудааст, ин мe[лат метавонад аз xониби судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) барои баррасии шикоят барrарор карда шавад.

2. Аз хусуси rарор[ои парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмурии вобаста ба риоя накардани rонунгузорb дар бораи интихобот ва раъйпурсb дар мe[лати панx рeзи баъди супоридан ё гирифтани нусхаи rарор шикоят овардан мумкин аст.

3. Аз хусуси rарор дар бораи бо ро[и маъмурb аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон берун кардани ша[рванди хориxb ва шахси беша[рванд дар мe[лати як шабонарeз аз ла[заи эълон кардани он шикоят овардан мумкин аст. (Rонун №718 аз 28.06.11с.)

4. Дар бораи рад кардани дархости барrарроркунии мe[лати шикоят аз rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb таъйинот бароварда мешавад.

Моддаи 814. Тайёрb барои баррасии шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

{ангоми тайёрb барои баррасии шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор):

- муайян менамояд, ки оё [олат[ои истиснокунандаи имконияти аз xониби ин судя ё шахси мансабдори ваколатдор баррасb гардидани парванда, инчунин [олат[ои истиснокунандаи исте[солоти парванда вуxуд дорад ё не;

- дархост[оро баррасb мекунад, [ангоми зарурат экспертиза таъйин менамояд, маводи иловагиро талаб карда мегирад, шахсонеро, ки иштироки он[о дар баррасии шикоят [атмb мебошад, даъват менамояд;

- агар баррасb та[ти сало[ияти e rарор надошта бошад, шикоятро бо тамоми маводи парванда вобаста ба тобеияташ ирсол менамояд.

Моддаи 815. Боздоштани иxрои rарор бо сабаби овардани шикоят ё эътироз

Овардани шикоят ё эътироз иxрои rарорро дар бораи таъйин намудани xазои маъмурb то баррасb кардани шикоят ё эътироз бозмедорад.

Моддаи 816. Мe[лат[ои баррасии шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. Шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb бояд дар мe[лати да[ рeзи баъди ворид шудани шикоят бо тамоми маводи парванда аз тарафи коллегияи судb оид ба парванда[ои маъмурb, судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) баррасb карда шавад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

2. Шикоят[о аз хусуси rарор[ои парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмурие, ки ба муrобили rонунгузорb дар бораи интихобот ва раъйпурсb таарруз мекунанд, бояд дар мe[лати панx рeзи баъди ворид шудани он[о бо тамоми мавод дар суди ваколатдори баррасии шикоят баррасb карда шаванд.

3. Шикоят аз rарори [абси маъмурb ё бо ро[и маъмурb берун кардан аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон бояд дар мe[лати як шабонарeзи баъди овардани шикоят баррасb гардад, ба шарте, ки шахси ба xавобгарии маъмурb кашидашаванда та[ти [абси маъмурb rарор дошта бошад ё бо ро[и маъмурb аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон берун карда шавад.

4. Шикоят овардан аз rарори таъйини xазои маъмурb [амчун боздошти маъмурии фаъолият бояд дар мe[лати панx шабонарeзи баъди ба маrомоти болоb ворид шудани шикоят бо тамоми мавод баррасb гардад.

Моддаи 817. Баррасии шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. Шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb аз xониби коллегияи судb оид ба парванда[ои маъмурb, судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) баррасb карда мешавад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

2. {ангоми баррасии шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb:

- эълон карда мешавад, ки шикоятро кb баррасb менамояд, кадом шикоят баррасb мегардад ва кb шикоят овардааст;

- [озир будани шахси воrеb ё намояндаи rонунии e ё намояндаи rонунии шахси [уrуrb, ки нисбати e оид ба парванда rарор rабул карда шудааст, инчунин [озир набудани шахсони барои иштирок дар баррасии шикоят даъватшуда муайян карда мешавад;

- ваколати намояндагони rонунии шахси воrеb ё [уrуrb, [имоягар ва намоянда санxида мешавад;

- сабаб[ои [озир нашудани иштирокчиёни исте[солоти парванда муайян карда мешавад ва дар бораи баррасии шикоят дар uоибии шахсони мазкур ё оид ба мавrуф гузоштани баррасии шикоят rарор rабул карда мешавад;

- [уrуr ва e[дадори[ои шахсони дар баррасии шикоят иштироккунанда фа[монида мешавад;

- раддия ва дархост[ои из[оршуда [ал карда мешаванд;

- шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb эълон мегардад;

- мувофиrи маводи мавxудаи парванда ва ба таври иловагb пешни[одгардида rонунb ва асоснок будани rарори rабулшуда, аз xумла баёноти шахси воrеb ё намояндаи rонунии шахси [уrуrb, ки дар [аrrи e оид ба парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb rарор rабул гардидааст, санxида, [ангоми зарурат гуво[ии дигар шахсони дар баррасии шикоят иштироккунанда, шар[и мутахассис ва хулосаи коршинос шунида, дигар далел[о тадrиr карда мешаванд, инчунин амал[ои дигари мурофиавb мутобиrи Кодекси мазкур анxом дода мешаванд;

- дар баррасии парванда прокурор иштирок дошта бошад, хулосаи e шунида мешавад.

3. Коллегияи судb оид ба парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмурb, судя ё шахси мансабдори ваколатдоре, ки шикоятро баррасb менамояд, бо ваx[[ои шикоят ма[дуд нашуда, парвандаро дар [аxми пурра месанxад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

Моддаи 818. Rарор аз рeйи шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. Аз рeйи натиxаи баррасии шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb яке аз rарор[ои зерин rабул карда мешавад:

- дар бораи бетаuйир монондани rарор ва rонеъ нагардонидани шикоят;

- дар бораи таuйир додани rарор, ба шарте, ки дар ин [олат xазои маъмурии муrарраргардида вазнин нашавад ё бо дигар тарз [олати шахсе, ки нисбати e rарор rабул гардидааст, бад нагардад;

- дар бораи бекор намудани rарор ва rатъ намудани исте[солоти парванда [ангоми мавxуд будани аrаллан яке аз [олат[ои пешбининамудаи модда[ои 26 ва 735 Кодекси мазкур, инчунин [ангоми исбот нашудани [олат[ое, ки дар асоси он[о оид ба парванда rарор rабул гардида буд;

- дар бораи бекор намудани rарор ва баргардонидани парванда барои баррасии нав ба судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) баррасии парванда [ангоми ба таври xиддb риоя нагардидани талаботи меъёр[ои мурофиавии пешбининамудаи Кодекси мазкур, ба шарте, ки он ба баррасии [аматарафа, пурра ва воrеъбинонаи парванда мамониат карда бошад, инчунин бинобар зарурати татбиrи rонуни [уrуrвайронкунии маъмурb, ки боиси таъйин намудани xазои маъмурии нисбатан сахттар мегардад, ба шарте, ки xабрдида дар хусуси сабукии xазои маъмурии бо ин парванда таъйингардида шикоят оварда бошад;

- дар бораи бекор кардани rарор ва фиристодани парванда барои баррасb дар асоси тобеият, агар [ангоми баррасии шикоят муrаррар карда шавад, ки rарор аз тарафи судя, маrомот ва шахси мансабдори бесало[ият rабул карда шудааст.

2. Rарор аз рeйи натиxаи баррасии шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар шакли таъйинот бароварда мешавад ва бояд маълумоти пешбининамудаи rисми якуми моддаи 807 Кодекси мазкурро дошта бошад.

3. Нусхаи таъйиноти аз рeйи шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb rабул гардида ба шахсе, ки дар [аrrи e ин таъйинот бароварда шудааст, дар мe[лати се рeз, ба xабрдида бошад, бо хо[иши e фиристода мешавад.

4. Агар [ангоми баррасии шикоят аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb муайян гардад, ки баррасии он та[ти сало[ияти ин судя ё шахси мансабдори ваколатдор rарор надорад, дар хусуси аз рeйи тобеият фиристодани шикоят таъйинот бароварда мешавад.

Моддаи 819. Эълон кардани rарори натиxаи баррасии шикоят

1. Rарори аз рeйи натиxаи баррасии шикоят rабулшуда баъди rабул гардидани он фавран эълон мегардад.

2. Нусхаи rарори аз рeйи натиxаи баррасии шикоят rабулшуда дар мe[лати се рeзи баъди rабул гардиданаш ба шахси воrеb ё намояндаи rонунии шахси [уrуrb, ки нисбати он[о rарор rабул гардида буд, инчунин ба xабрдида [ангоми шикоят овардани e ва ба прокурор тибrи дархосташ супорида ё фиристода мешавад.

3. Rарори аз рeйи натиxаи баррасии шикоят оид ба [абси маъмурb rабулшуда дар рeзи rабул гардиданаш ба маълумоти маrомот ё шахси мансабдори масъули иxрои rарор, ба шахсе, ки дар [аrrи e ин rарор rабул гардидааст, ба xабрдида, инчунин ба маълумоти прокурор расонида мешавад.

Моддаи 820. Аз нав дида баромадани rарор вобаста ба шикоят кардан аз rароре, ки оид ба парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb rабул шудааст

1. Аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb rабулнамудаи шахси мансабдори ваколатдор ё аз хусуси rарори аз рeйи шикоят аз болои ин rарор rабулнамудаи шахси мансабдори ваколатдори болоb ба суди ма[алли баррасии шикоят ва минбаъд ба суди болоb шикоят овардан мумкин аст.

2. Шикоят аз rарори rабулнамудаи судя оид ба парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ё аз rарори судя аз рeйи шикоят аз хусуси ин rарор ба суди болоb оварда мешавад.

3. Минбаъд шикоят[о аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ё аз хусуси rарор аз рeйи шикоят ба ин rарор, баррасb ва [аллу фасли он[о тибrи тартиб ва мe[лат[ои муrаррарнамудаи модда[ои 812-819 Кодекси мазкур оварда мешаванд.

4. Нусхаи rарор дар мe[лати се рeзи баъди rабули он ба шахсони дар моддаи 819 Кодекси мазкур пешбинишуда фиристода мешавад.

Моддаи 821. Овардани эътироз ба rарори эътибори rонунb пайдонакардаи парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ва rарор[ои минбаъда

1. Ба rарори эътибори rонунb пайдонакардаи парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ва rарор[ои минбаъдаи зина[ои болоb аз рeйи шикоят ба ин rарор мумкин аст тибrи тартиб ва мe[лат[ои муrаррарнамудаи модда[ои 811-813 Кодекси мазкур аз тарафи прокурор эътироз оварда шавад.

2. Эътирози прокурор аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ва аз хусуси rарор[ои минбаъда аз рeйи шикоят ба ин rарор тибrи тартиб ва мe[лат[ои муrаррарнамудаи модда[ои 812-820 Кодекси мазкур баррасb карда мешавад.

3. Нусхаи rарор аз рeйи эътирози прокурор аз хусуси rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ва аз хусуси rарор[ои минбаъда аз рeйи шикоят[о нисбат ба ин rарор ба прокуроре, ки эътироз овардааст ва ба шахсони пешбининамудаи моддаи 819 Кодекси мазкур дар мe[лати се рeзи баъди rабули rарор фиристода мешавад.

Моддаи 822. Аз нав баррасb намудани rарор[ои эътибори rонунb пайдокардаи парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ва rарор[о аз рeйи натиxаи баррасии шикояту эътироз[о

Моддаи 822 хориx карда шуд. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)
Моддаи 823. Rарори суде, ки парвандаро бо тартиби назоратb аз нав баррасb менамояд

Моддаи 823 хориx карда шуд. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)


Моддаи 824. Оrибат[ои бекор гардидани rарор бо rатъ шудани парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. Бекор кардани rарор бо rатъ шудани парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb боиси баргардонидани маблаu, ашё[ои бо подош гирифташуда ва мусодирашуда, инчунин бекор кардани дигар ма[дудият[ои марбут бо rарори rаблан rабулшуда мегардад. {ангоми баргардонида натавонистани ашё арзиши он мутобиrи арзиши рeзи содиршавии [уrуrвайронкунии маъмурb руёнида мешавад.

2. Дар бораи бекор кардани rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар [олат[ои зарурb ё бо хо[иши шахсе, ки дар [аrrи e rарор бекор гардидааст, ба xойи кор, та[сил ва ё истиrомат хабар дода мешавад.

3. Зараре, ки ба ша[рванд дар натиxаи таъйин намудани xазои маъмурb дар намуди [абс расонида шудааст, тибrи тартиби муrаррарнамудаи rонунгузорb xуброн карда мешавад.


БОБИ 49.1. ПЕШБУРДИ ПАРВАНДА{ОИ {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРb ДАР СУДИ МАР{ИЛАИ НАЗОРАТB

(Rонун №650 аз 29.12.10с.)


Моддаи 824.1. Ба тариrи назоратb эътироз ё шикоят кардан аз таъйинот ва rарори суд, ки эътибори rонунb пайдо кардаанд

1. Эътироз ё шикоят дар бораи аз сари нав баррасb намудани таъйинот ва rарори суде, ки эътибори rонунb пайдо кардаанд, ба истиснои rарор[ои Раёсати Суди Олии Xум[урии Тоxикистон, ба суди мар[илаи назоратb аз xониби прокурор, [уrуrвайронкунанда, [имоятгар, намояндаи rонунb ва xабрдида тибrи муrаррароти боби мазкур пешни[од карда мешавад.

2. Прокурори генералии Xум[урии Тоxикистон, муовинони e, Сарпрокурори [арбb, прокурори Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, вилоят[о, ша[ри Душанбе, прокурори наrлиёти Тоxикистон ба rарор[ои суд, ки эътибори rонунb пайдо кардаанд, эътироз оварда метавонанд.

3. Раиси Суди Олии Xум[урии Тоxикистон, муовинони e бо маrсади таъмини таxрибаи ягонаи судb [уrуr доранд бевосита ба суди мар[илаи назоратb барои аз нав баррасb намудани rарор[ои эътибори rонунb пайдокардаи суд ба тариrи назоратb эътироз кунанд.

4. Шахси эътироз ё шикояткарда [уrуr дорад онро боз хонад. Бозхонди эътироз ё шикоят то оuози маxлиси судие, ки дар он эътироз ё шикоят бояд баррасb гардад, имконпазир аст. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)
Моддаи 824.2. Тартиби пешни[оди эътироз ё шикояти назоратb

1. Эътироз ё шикояти назоратb бевосита ба суди мар[илаи назоратb, ки [уrуrи аз нав баррасb намудани rарор[ои судии эътибори rонунb пайдокардаро дорад, пешни[од карда мешавад.

2. Эътироз ё шикояти назоратb аз rарор[ои судии зерин пешни[од мегардад:

- оид ба таъйиноти суди мар[илаи кассатсионии Суди Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, суд[ои вилоят, ша[ри Душанбе оид ба таъйинот ва rарори эътибори rонунb пайдокардаи суд[ои ша[р ва но[ия - мутаносибан ба Раёсати Суди Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, суд[ои вилоят, суди ша[ри Душанбе;

- оид ба таъйинот ва ё rарори эътибори rонунb пайдокардаи суд[ои ша[ру но[ия[ои тобеи xум[урb, оид ба таъйинот ва ё rарори эътибори rонунb пайдокардаи суди Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, суд[ои вилоят ва суди ша[ри Душанбе, ба шарте, ки ин таъйинот ё rарор дар Суди Олии Xум[урии Тоxикистон мавриди баррасии кассатсионb rарор нагирифта бошад, оид ба rарори Раёсати Суди Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, суд[ои вилоят ва суди ша[ри Душанбе, оид ба таъйинот ва ё rарори эътибори rонунb пайдокардаи Суди Олии Xум[урии Тоxикистон, ба шарте, ки он[о ба тариrи кассатсионb мавриди баррасb rарор нагирифта бошанд - ба коллегияи судb оид ба парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмурии Суди Олии Xум[урии Тоxикистон;

- оид ба таъйиноти коллегияи судb оид ба парванда[ои маъмурии Суди Олии Xум[урии Тоxикистон - ба раёсати Суди Олии Xум[урии Тоxикистон. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)


Моддаи 824.3. Мe[лати ба тариrи назоратb аз нав баррасb намудани таъйинот ва rарори суд

Ба тариrи назоратb аз нав баррасb намудани таъйинот ва rарори суд вобаста ба зарурати татбиrи rонун дар бораи [уrуrвайронкунии маъмурии нисбатан вазнинтар, сабукии xазо ё бо дигар асос[о, ки [олати [уrуrвайронкунандаро вазнин мекунанд, инчунин аз нав баррасb намудани таъйинот, rарори суд дар бораи rатъ кардани пешбурди парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb, дар давоми шаш мо[ аз рeзи эътибори rонунb пайдо кардани он[о имконпазир аст. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)


Моддаи 824.4. Мe[тавои эътироз ё шикояти назоратb

1. Эътироз ё шикояти назоратb бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

- номи суде, ки ба он шикоят ё эътирози назоратb ирсол мегардад;

- насаб, ном ва номи падари шахсе, ки шикоят ё эътирози назоратb пешни[од кардааст, ма[алли истиrомат ё будубош ва мавrеи мурофиавии e дар парванда;

- зикри суд[ое, ки парвандаро ба сифати суди мар[илаи якум ё мар[илаи кассатсионb ё назоратb баррасb намудаанд ва мe[тавои санад[ои судии rабулнамудаи он[о;

- зикри санад[ои судb, ки та[ти эътироз ё шикояти назоратb rарор гирифтаанд;

- ишора ба вайрон кардани rонун [ангоми пешбурди парванда;

- хо[иши шахсе, ки эътироз ё шикоят пешни[од кардааст.

2. Агар эътироз ё шикояти назоратb rаблан ба мар[илаи назоратb пешни[од шуда бошад, дар он бояд ба rарори rабулнамудаи суд ишора карда шавад.

3. Ба шикояти назоратb бояд шахси онро пешни[однамуда ё намояндаи e имзо кунад. Ба шикояти назоратb, ки намоянда пешни[од кардааст, ваколатнома ё [уxxати дигари тасдиrкунандаи ваколати намоянда замима мегардад. Эътирози назоратb бояд аз xониби прокуроре, ки эътироз овардааст, имзо карда шавад.

4. Ба эътироз ё шикояти назоратb нусхаи санад[ои нисбат ба парванда rабулнамудаи суд ва [уxxат[ои дигари мурофиавии тасдиrкунандаи ваx[[ои дар шикоят ё эътироз овардашуда, ки ба таври дахлдор тасдиr карда шудаанд, замима мегарданд.

5. Маводи иловагии пешни[одгардида набояд бо ро[и гузаронидани амал[ои тафтишb ба даст оварда шаванд. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)


Моддаи 824.5. Тартиби бе баррасb баргардонидани эътироз ё шикояти назоратb

Эътироз ё шикояти назоратb аз xониби судя дар мe[лати 10 шабонарeз аз рeзи воридшавb ба суди мар[илаи назоратb дар [олат[ои зерин бе баррасb баргардонида мешавад:

- эътироз ё шикоят xавобгeи талаботи пешбининамудаи моддаи 824.4 Кодекси мазкур набошад;

- эътироз ё шикоятро шахсе пешни[од карда бошад, ки барои муроxиат кардан ба суди мар[илаи назоратb [уrуr надорад;

- мe[лати пешни[оди эътироз ё шикоят нисбат ба санад[ои судb бо тартиби назоратb гузаронида шуда бошад;

- то rабули эътироз ё шикоят барои мо[иятан баррасb намудани он дар хусуси баргардонидан ё бозхонди он[о дархост ворид шуда бошад;

- эътироз ё шикоят бар хилофи тартиби муrаррарнамудаи моддаи 8242 Кодекси мазкур пешни[од шуда бошад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)
Моддаи 824.6. Амал[о оид ба эътироз ё шикояти назоратии воридшуда

1. Эътироз ё шикояти назоратb баъди ба суди дахлдор ворид шудан аз тарафи Раис ё муовини e барои баррасb ба судяи [амин суд супорида мешавад. Эътироз ё шикояти назоратb бояд дар мe[лати 30 шабонарeз баррасb карда шавад.

2. Судяе, ки шикоят ё эътирозро баррасb менамояд, парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурии дахлдорро аз суди поёнb талаб мекунад.

3. Судя эътироз ё шикояти назоратиро омeхта, яке аз rарор[ои зеринро rабул менамояд:

-дар бораи беrаноат монондани эътироз ё шикояти назоратb;

-дар бораи оuоз намудани пешбурди назоратb ва ба баррасии мар[илаи назоратии судb додани эътироз ё шикояти назоратb.

4. Rарори судя бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

- сана ва ма[алли rабул кардани rарор;

- номи суд, насаб, ном ва номи падари судяе, ки rарорро rабул кардааст;

- насаб, ном ва номи падари шахсе, ки шикоят ё эътирози назоратиро пешни[од намудааст;

- ишора ба санад[ои судии мавриди шикоят ва эътироз rароргирифта;

- асос[ои rабули rарор.

5. Раиси Суди Олии Xум[урии Тоxикистон ва муовинони e, раисони Суди Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, суд[ои вилоят ва суди ша[ри Душанбе [уrуr доранд бо rарори судя дар бораи беrаноат монондани эътироз ё шикояти назоратb розb нашаванд. Дар ин маврид шахсони номбурда rарори судяро бекор карда, мутобиrи сархати дуюми rисми 3 [амин модда rарор мебароранд. Эътирози Раиси Суди Олии Xум[урии Тоxикистон бевосита дар суди мар[илаи назоратb баррасb мегардад.

6. Нусхаи rарор ба шахси эътироз ё шикояткарда равон карда мешавад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)


Моддаи 824.7. Талаб карда гирифтани парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. Прокурори генералии Xум[урии Тоxикистон, муовинони e, прокурори Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, вилоят[о, ша[ри Душанбе, прокурори наrлиёти Тоxикистон, Сарпрокурори [арбb метавонанд парвандаи [уrуrвайронкунии маъмуриро, ки санади судии аз рeи он rабулшуда эътибори rонунb пайдо кардааст, бо маrсади баррасb намудани масъалаи пешни[оди эътирози назоратb аз суди дахлдор талаб намоянд.

2. Прокурор[ои ша[ру но[ия[о ва прокурор[ои ба он[о баробаркардашуда аз суд[ои ша[ру но[ия[о [уrуrи талаб карда гирифтани парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмуриро доранд ва дар маврид[ои зарурb ба прокурори болоb дар хусуси ба таври назоратb овардани эътироз пешни[од ирсол менамоянд. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)
Моддаи 824.8. {айат ва тартиби баррасии парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb аз рeи эътироз ё шикоят

1. Парванда ба тариrи назоратb дар коллегияи судb оид ба парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмурии Суди Олии Xум[урии Тоxикистон дар [айати се нафар судя, дар Раёсати Суди Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, вилоят[о, суди ша[ри Душанбе ва Суди Олии Xум[урии Тоxикистон дар [айати на камтар аз се ду [иссаи аъзои раёсат баррасb карда мешавад.


Каталог: upload -> iblock -> e71
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Пресс-центр
e71 -> Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет