Кодекси {уrуrвайронкунии маъмурии xум{урии тоxикистонбет26/27
Дата02.09.2018
өлшемі4 Mb.
түріКодекс
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

2. Дар баррасии парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ба тариrи назоратb ин[о иштирок мекунанд: - дар Раёсати Суди Олии Xум[урии Тоxикистон-Прокурори генералии Xум[урии Тоxикистон ё муовинони e; - дар коллегияи судb оид ба парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмурии Суди Олии Xум[урии Тоxикистон - прокуроре, ки аз xониби Прокурори генералии Xум[урии Тоxикистон ваколатдор шудааст; - дар Раёсати Суди Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, вилоят[о ва суди ша[ри Душанбе - мувофиrан прокурори Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, вилоят[о, ша[ри Душанбе, прокурори наrлиёти Тоxикистон ё муовинони он[о.

3. Суде, ки парвандаи [уrуrвайронкунии маъмуриро ба тариrи назоратb баррасb менамояд, [уrуr дорад [уrуrвайронкунандаро ба маxлиси суд даъват намояд.

4. Парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb аз ла[заи ба баррасии суди мар[илаи назоратb супурдан дар мe[лати на дертар аз як мо[ бояд баррасb карда шавад.

5. Дар маврид[ои зарурb ба маxлиси суд, ки дар он парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ба тариrи назоратb баррасb мегардад, барои додани баёнот [уrуrвайронкунанда, [имоятгари e, намояндагони rонунb ва xабрдида даъват карда мешаванд. Ба шахсони ба маxлиси суд даъватшуда имконияти бо эътироз ва шикоят шинос шудан дода мешавад.

6. Дар хусуси парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb раиси суд ё бо супориши e яке аз аъзои раёсат ё судяе, ки пеш дар баррасии ин парванда иштирок накардааст, маърeза мекунад. Маърeзачb [олат[ои парванда, мазмуни таъйинот, rарор, эътироз ё шикоятро баён мекунад. Ба маърeзачb судя[ое, ки парвандаро баррасb менамоянд, инчунин прокурор савол[о дода метавонанд. Агар дар маxлиси суд [уrуrвайронкунанда, [имоятгар ё намояндагони rонунии e ва xабрдида иштирок дошта бошанд, он[о баъди маърeзаи судя [уrуrи додани баёноти шифо[иро доранд.

7. Тараф[о баъд аз баромади маърeзачb хулосаи прокурорро оид ба эътироз ё шикояти назоратb шунида, пас аз он толори маxлиси судро тарк мекунанд.

8. Дар му[окимаи эътироз ё шикоят мувофиrан аъзои Раёсати Суди Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, вилоят[о, ша[ри Душанбе, Раёсати Суди Олии Xум[урии Тоxикистон иштирок менамоянд. Раёсати Суди Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, суд[ои вилоят, ша[ри Душанбе ва Раёсати Суди Олии Xум[урии Тоxикистон rарор мебароранд, ки он[о бо тарафдории аз се ду [иссаи овоз[ои аъзои раёсат, ки дар маxлис иштирок кардаанд, rабул карда мешаванд. {ангоми баробар будани овоз[ои тарафдор ва муrобил эътироз ё шикояти дар Раёсати Суди Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, суд[ои вилоят, ша[ри Душанбе ва Раёсати Суди Олии Xум[урии Тоxикистон баррасишуда, радкардашуда эътироф мешавад.

9. Коллегияи судb оид ба парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмурb дар хонаи машваратb таъйинот мебарорад ва он бо аксарияти овоз[о rабул карда мешавад.

10. Rисми хулосавии таъйиноти баровардашуда дар маxлиси суд аз xониби раисикунанда ё яке аз судя[о эълон карда мешавад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)
Моддаи 824.9. Таъйинот ва rарори суде, ки эътироз ё шикоятро баррасb менамояд

1. Дар натиxаи ба тариrи назоратb баррасb кардани парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb, суд метавонад:

- эътироз ё шикоятро рад намояд;

- таъйиноту rарор[ои баровардашударо бекор кунад ва пешбурди парвандаро rатъ намояд ё онро ба санxиши нав ё ин ки барои баррасии нави судb равон кунад;

- таъйиноти кассатсионb, инчунин таъйинот ва rарор[ои минбаъдаи судро бекор кунад ва парвандаро ба баррасии нави кассатсионb равон кунад;

- таъйинот ва rарор[оеро, ки ба тариrи назоратb бароварда шудаанд, бекор кунад, rарори суд ва таъйиноти кассатсиониро бетаuйир мононад ё ки таuйир ди[ад;

- ба таъйинот ё rарори суд таuйирот дохил кунад.

2. Суде, ки парвандаро ба тариrи назоратb баррасb мекунад, [ангоми мавxуд будани асос[ои дар моддаи 809 Кодекси мазкур пешбинишуда, пешни[од мебарорад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)


Моддаи 824.10. Асос[ои бекор кардан ё таuйир додани таъйинот ва rарори эътибори rонунb пайдокардаи суд

Таъйиноти суди мар[илаи якум, rарори судя, таъйиноти суди мар[илаи кассатсионb, таъйинот ва rарори мар[илаи назоратb дар маврид[ое бояд бекор карда ё таuйир дода шаванд, ки суди эътирозро баррасикунанда эътироф намояд, ки бо ин таъйинот ё rарор суди мар[илаи якум rарори uайриrонунb ё беасос баровардааст ё суди болоb таъйинот ё rарореро, ки пеш аз ин оид ба [амин парванда мавxуд буд, беасос бетаuйир монондааст, бекор кардааст ё таuйир додааст ё агар дар ваrти баррасb намудани парванда дар суди болоb ба чунин rонуншиканb ро[ дода шуда бошад, ки он[о ба дурустии таъйинот ё rарори баровардаи суди мазкур таъсир кардаанд ё таъсир карда метавонистанд. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)


Моддаи 824.11. {адди [уrуr[ои суди мар[илаи назоратb

1. {ангоми ба тариrи назоратb баррасb кардани парванда амали суд бо ваx[[ои эътироз ё шикоят ма[дуд карда намешавад ва суд вазифадор аст, ки [амаи маводи парвандаро дар [аxми пуррааш санxида барояд.

2. Суд дар ваrти ба тариrи назоратb баррасb кардани парванда метавонад xазоеро, ки нисбати [уrуrвайронкунанда таъйин карда шудааст, сабуктар намояд ё rонун оид ба [уrуrвайронкунии сабуктарро татбиr намояд, масъала[ои дигари вобаста ба таuйир додани санад[ои судиро [ал кунад, аммо [уrуr надорад, ки xазоро пурзeр кунад ё rонун оид ба [уrуrвайронкунии вазнинтарро татбиr намояд.

3. Агар суди мар[илаи назоратb эътироф намояд, ки дар суди мар[илаи якум ё дар суди мар[илаи кассатсионb парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb нодуруст rатъ карда шудааст, [амчунин xазои дар [аrrи [уrуrвайронкунанда таъйиншуда бо сабаби сабукиаш ба кирдори содиршуда номувофиr аст, дар он сурат [уrуr дорад rарор ё таъйинотро бекор кунад ва парвандаи [уrуrвайронкунии маъмуриро барои баррасии нав мувофиrан ба суди мар[илаи якум ё кассатсионb равон кунад.

4. Агар ба беасос rатъ кардани парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ё uайриrонунb сабук намудани xазои [уrуrвайронкунанда дар ваrти ба тариrи назоратb баррасb кардани парванда ро[ дода шуда бошад, мар[илаи болоии назоратb [уrуr дорад, таъйинот ё rарори мар[илаи поёнии назоратиро бекор кунад ва rарор[ои суди мар[илаи якум ё таъйиноти мар[илаи кассатсиониро бетаuйир мононад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)
Моддаи 824.12. {атмb будани дастур[ои суде, ки ба тариrи назоратb парвандаро баррасb кардааст

1. Дастур[ои суди мар[илаи назоратb дар ваrти баррасии такрории [амин парванда барои суд[ои мар[илаи поёнb [атмb мебошанд.

2. Суде, ки парвандаро ба тариrи назоратb баррасb менамояд, [уrуr надорад [олат[оеро, ки дар rарор муайян карда нашудаанд ё рад карда шуда буданд, муrаррар кунад ё ин ки исботшуда шуморад, [амчунин [уrуr надорад, ки масъала[ои исботшуда ё исботнашуда будани гуно[ро, эътиборнокb ё беэътибории ин ё он далел ва бартарии баъзе далел[оро назар ба дигарашон, татбиr намудани ин ё он rонунро аз тарафи суди мар[илаи якум ва масъалаи чораи xазоро пешакb [ал намояд.

3. Суде, ки парвандаро ба тариrи назоратb баррасb карда, таъйиноти суди мар[илаи кассатсиониро бекор мекунад, [уrуr надорад, хулоса[оеро, ки суди мар[илаи кассатсионb мумкин аст дар ваrти маротибаи дуюм баррасb кардани парванда барорад, пешгeb намояд. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)


Моддаи 824.13. Мазмуни таъйинот ё rарор

1. Rароре, ки [ангоми баррасии парванда Раёсати Суди Олии Xум[урии Тоxикистон, Раёсати Суди Вилояти Мухтори Кe[истони Бадахшон, суд[ои вилоят, ша[ри Душанбе, ё таъйиноте, ки коллегияи судb оид ба парванда[ои [уrуrвайронкунии маъмурb ба тариrи назоратb баровардаанд, бояд ба талаботи Кодекси мазкур мувофиr бошад.

2. Таъйинотро [амаи [айати суд, rарорро раисикунандаи маxлиси Раёсат имзо мекунанд.

3. Таъйинот ё rарори суд якxоя бо эътироз ё шикоят ба парванда [амро[ карда мешавад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)


Моддаи 824.14. Баррасии парванда баъд аз бекор карда шудани rарор ё таъйиноти суди мар[илаи кассатсионb

1. Баъд аз бекор карда шудани rарор ё таъйиноти суди мар[илаи кассатсионb парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb аз рeи тартиби умумb баррасb карда мешавад.

2. Вазнин кардани xазо ё татбиr кардани rонун оид ба [уrуrвайронкунии маъмурии вазнинтар дар ваrти парвандаро аз нав баррасb кардани суди мар[илаи якум фаrат ба шарте мумкин аст, ки rарор ба тариrи назоратb барои сабук будани xазо ё худ бинобар зарур будани татбиrи rонун оид ба [уrуrвайронкунии маъмурии вазнинтар бекор карда шуда бошад. (Rонун №650 аз 29.12.10с.)

БОБИ 50. ИXРОИ RАРОРИ ТАЪЙИНИ XАЗОИ МАЪМУРB

Моддаи 825. Эътибори rонунb пайдо намудани rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

Rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар [олат[ои зерин эътибори rонунb пайдо менамояд:

- баъди ба охир расидани мe[лати шикоят овардан нисбат ба rарор, ба шарте, ки аз rарор шикоят ё ба он эътироз оварда нашуда бошад;

- баъди ба охир расидани мe[лати овардани шикоят аз хусуси rарори аз рeйи натиxаи шикоят ва эътироз rабулгардида, ба шарте, ки аз хусуси ин rарор шикоят ё ба он эътироз оварда нашуда бошад, ба истиснои [олат[ое, ки бо rарори мазкур rарори rаблан rабулгардида бекор карда шуда бошад;

- фавран баъди rабули rарор аз рeйи натиxаи баррасии шикоят ё эътирозе, ки аз хусуси он шикоят оварда намешавад, ба истиснои [олат[ое, ки бо rарори зикршуда rарори rаблан rабулгардида бекор карда шуда бошад.

Моддаи 826. {атмb будани иxрои rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. Rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb барои иxро аз xониби маrомоти [окимияти давлатb, худидоракунии ма[аллb, инчунин шахсони мансабдор, ша[рвандон ва итти[одия[ои он[о, шахсони [уrуrb, сарфи назар аз шакли моликияташон [атмист.

2. Rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb бояд аз ла[заи эътибори rонунb пайдо намудани он иxро карда шавад.

Моддаи 827. Иxрои rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. Иxрои rарор дар бораи [уrуrвайронкунии маъмурb тибrи тартиби муrаррарнамудани rонунгузории Xум[урии Тоxикистон сурат мегирад.

2. {ангоми баррасии шикоят ё эътироз нисбат ба rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb ё нисбат ба rарор[ои минъбаъда оид ба шикоят ё эътироз rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb, ки эътибори rонунb пайдо намудааст, дар мe[лати се рeзи баъди эътибори rонунb пайдо намудани он ба судя, маrомоти давлатb (шахси мансабдор), ки барои амалb намудани он ваколатдор мебошад, фиристода мешавад.

3. Агар нисбат ба rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар мe[лат[ои муrарраргардида шикоят ё эътироз оварда нашуда бошад, rарори мазкур дар мe[лати се шабонарeзи баъди эътибори rонунb пайдо кардани он, [ангоми баррасии шикоят ё эътироз бошад, дар мe[лати се шабонарeзи баъди аз суд ё аз шахси мансабдори ваколатдори rарорро rабулнамуда ворид шудани rарор доир ба ин шикоят ё эътироз ба маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки барои амалb намудани rарор ваколатдор аст, фиристода мешавад.

4. Rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар мe[лати се шабонарeзи баъди эътибори rонунb пайдо намудани он ба маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки барои амалb намудани rарор ваколатдор аст, фиристода мешавад.

Моддаи 828. Ба иxро расонидани rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb

1. Rарори парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb аз xониби маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) тибrи тартиби муrаррарнамудаи Кодекси мазкур, дигар rонун[ои Xум[урии Тоxикистон ва санад[ои меъёрии [уrуrb ба иxро расонида мешавад.

2. Дар сурати rабул гардидани якчанд rарор доир ба таъйин намудани xазои маъмурb дар [аrrи [амон як шахс [ар як rарор дар ало[идагb ба иxро расонида мешавад.

Моддаи 829. Ба таъхир андохтан ва ба мe[лат[о xудо кардани иxрои rарори таъйин кардани xазои маъмурb

1. {ангоми мавxуд будани [олат[ое, ки дар мe[лат[ои муrарраргардида иxрои rарори таъйини xазои маъмуриро дар намуди [абси маъмурb, ма[рум сохтан аз [уrуrи махсус ё дар намуди xаримаи маъмурb имконнопазир мегардонанд, судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки rарорро rабул намудааст, метавонад иxрои rарорро ба мe[лати то як мо[ ба таъхир андозад.

2. Вазъи моддии шахси ба xавобгарии маъмурb кашидашударо ба инобат гирифта, пардохти xаримаи маъмурb метавонад аз xониби судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки rарорро rабул намудааст, ба муддати то се мо[ ба мe[лат[о xудо карда шавад.

Моддаи 830. Боздоштани иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb

1. Судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки дар бораи таъйин намудани xазои маъмурb rарор rабул намудаанд, дар сурати эътироз овардан нисбат ба rарори эътибори rонунb пайдонамуда иxрои ин rарорро то баррасии эътироз бозмедорад. Дар бораи боздошти иxрои rарор таъйинот бароварда, [ангоми зарурат он фавран ба маrомот ё шахси мансабдоре фиристода мешавад, ки ин таъйинотро иxро менамояд.

2. Эътироз овардани нисбат ба rарори [абси маъмурb ё боздошти маъмурии фаъолият иxрои ин rарорро бознамедорад.

Моддаи 831. Rатъи иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb

Судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки дар бораи таъйин намудани xазои маъмурb rарор rабул намудааст, дар [олат[ои зерин иxрои rарорро rатъ менамояд:

- [ангоми rабули санади авф, ба шарте, ки чунин санад, татбиrи xазои маъмурb монеъ шавад;

- дар сурати бекор кардан ё беэътибор донистани rонун ё муrаррароти ало[идаи он, ки xавобгарии маъмуриро барои кирдори содиргардида муrаррар менамояд;

- [ангоми фавти шахси ба xавобгарии маъмурb кашидашуда ё бо тартиби муrарраргардида фавтида эълон шудани e;

- агар аз тарафи Суди конститутсионии Xум[урии Тоxикистон rонун ё муrаррароти ало[идаи он, ки xавобгарии маъмуриро муrаррар менамояд, хилофи Конститутсияи (Сарrонуни) Xум[урии Тоxикистон эътироф шуда бошад;

- [ангоми гузаштани мe[лати идомаи иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb, ки дар моддаи 833 Кодекси мазкур муrаррар шудааст;

- дар сурати rабул гардидани rарори rатъи иxрои rарор дар бораи таъйин намудани xазои маъмурb дар [олат[ои пешбининамудаи Кодекси мазкур.

Моддаи 832. {алли масъала[ои вобаста ба иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb

1. Масъала[ои ба таъхир андохтан, боздоштан ё rатъ намудани иxрои rарор дар бораи таъйин намудани xазои маъмурb, инчунин рeёнидани xаримаи маъмурии ба шахси ноболиu таъйиншуда аз падару модар ё дигар намояндаи rонунии e аз тарафи судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки чунин rарорро rабул намудааст, дар мe[лати се рeзи баъди ба миён омадани асос барои [алли масъалаи дахлдор баррасb мешаванд.

2. Шахсоне, ки барои [алли масъала[ои дар rисми якуми [амин модда зикргардида манфиатдоранд, дар бораи xой ва ваrти баррасии он[о хабардор карда мешаванд. Бе сабаб[ои узрнок [озир нашудани шахсони манфиатдор барои халли масъала[ои дахлдор монеъ шуда наметавонад.

3. Rарор оид ба масъала[ои ба таъхир андохтан, ба мe[лат[о xудо намудан ё боздоштани иxрои rарор дар бораи таъйин намудани xазои маъмурb, инчунин рeёнидани xаримаи маъмурии дар [аrrи шахси ноболиu таъйингардида аз падару модар ё дигар намояндаи rонунии e дар намуди таъйинот бароварда мешавад. Нусхаи таъйинот ба шахси воrеb ё намояндаи rонунии шахси [уrуrb, ки дар [аrrи он[о ин таъйинот бароварда шудааст, инчунин ба xабрдида тибrи дархост супорида мешавад. {ангоми [озир набудани шахсони зикргардида нусхаи таъйинот ба он[о дар давоми се рeзи баъди баровардани он фиристода, дар ин бора дар парванда rайди дахлдор карда мешавад.

4. Масъалаи rатъ намудани иxрои таъйини xазои маъмурb дар шакли rарор rабул карда мешавад.

Моддаи 833. Мe[лати идома ёфтани иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb

1. Rарори таъйин намудани xазои маъмурb иxро карда намешавад, ба шарте, ки он дар мe[лати як сол аз ла[заи эътибори rонунb пайдо намуданаш мавриди иxро rарор нагирифта бошад.

2. Идома ёфтани мe[лати даъвои пешбининамудаи rисми якуми [амин модда дар сурате rатъ мегардад, ки шахси ба xавобгарии маъмурb кашидашуда аз иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb саркашb намояд. {исоби мe[лати даъво дар чунин [олат аз рeзи ошкор шудани шахси зикргардида ё молу мулку даромади e, ки мутобиrи rарори таъйин намудани xазои маъмурb нисбат ба он[о мумкин аст xаримаи маъмурb татбиr карда шавад, аз нав оuоз мегардад.

3. {ангоми ба таъхир андохтан ё боздоштани иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb мутобиrи модда[ои 829 - 832 Кодекси мазкур идома ёфтани мe[лати иxро то гузаштани мe[лати ба таъхир андохтан ё мe[лати боздоштани иxро боздошта мешавад.

4. {ангоми ба мe[лат[о xудо намудани иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb, давомнокии мe[лати иxро ба ин мe[лат дароз карда мешавад.

Моддаи 834. Ба охир расидани исте[солоти иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb

1. Rарори таъйин намудани xазои маъмурb, ки пурра иxро шудааст, бо rайди дахлдор дар бораи xазои маъмурии иxрогардида аз xониби маrомот ё шахси мансабдоре, ки rарорро ба иxро расонидааст, ба судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки ин rарорро rабул намудааст, баргардонида мешавад.

2. Rарори таъйин намудани xазои маъмурb, ки иxрои он таъмин нагардидааст ё нопурра иxро шудааст, аз xониби маrомот ё шахси мансабдори иxрокунандаи rарор ба судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки ин rарорро rабул намудааст, дар [олат[ои зерин баргардонида мешавад:

- агар дар суроuаи зикрнамудаи судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки rарорро rабул намудааст, шахси воrеии ба xавобгарии маъмурb кашидашуда истиrомат, кор ё та[сил накунад ё шахси [уrуrии ба xавобгарии маъмурb кашидашуда ё молу мулки шахсони зикргардида, ки ба он метавонад xазои маъмурb таъйин шавад, дар он суроuа мавxуд набошанд;

- агар шахси ба xавобгарии маъмурb кашидашуда молу мулк ё даромаде надошта бошад, ки ба он xазои маъмурb таъйин карда шавад ва тадбир[ои оид ба дарёфти молу мулки чунин шахс андешидашуда бенатиxа монда бошанд;

- агар мe[лати давомнокии иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb, ки моддаи 833 Кодекси мазкур пешбинb намудааст, гузашта бошад.

3. Дар [олат[ои пешбининамудаи сархат[ои якум ва дуюми rисми дуюми [амин модда шахси мансабдори ваколатдоре, ки rарори таъйин намудани xазои маъмурb та[ти иxрои e мебошад, санади дахлдор тартиб меди[ад ва он аз xониби шахси мансабдори ваколатдори болоb тасдиr карда мешавад.

4. Бозпас баргардонидани rарори таъйин намудани xазои маъмурb аз рeйи асос[ои пешбининамудаи сархат[ои якум ва дуюми rисми дуюми [амин модда барои иxро rабул кардани rарори нав дар доираи мe[лати пешбининамудаи моддаи 833 Кодекси мазкур монеа шуда наметавонад.

Моддаи 835. Иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb дар [аrrи шахсе, ки берун аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон истиrомат мекунад ё rарор дорад ва дар rаламрави Xум[урии Тоxикистон молу мулк надорад

Иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb дар [аrrи шахсе, ки берун аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон истиrомат мекунад ё rарор дорад ва дар rаламрави Xум[урии Тоxикистон молу мулк надорад, мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ва созишнома[ои байналмилалии Тоxикистон бо давлате, ки ин шахс дар rаламрави он истиrомат мекунад ё rарор дорад, инчунин бо давлате, ки молу мулки шахси ба xавобгарии маъмурb кашидашуда дар [удуди он мебошад, амалb мегардад.

БОБИ 51. ТАРТИБИ ИXРОИ НАМУД{ОИ XУДОГОНАИ XАЗОИ МАЪМУРB

Моддаи 836. Иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb дар намуди ого[b

1. Rарори таъйин намудани xазои маъмурb дар намуди ого[b аз xониби судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки ин rарорро rабул намудааст, баъди баррасb шудани парванда бо ро[и супоридан ё фиристодани нусхаи rарор иxро карда мешавад.

2. {ангоми rабули rарори таъйин намудани xазои маъмурb дар намуди ого[b оид ба парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb дар бобати риоя накардани rоида[ои [аракат дар ро[ он тибrи тартиби муrаррарнамудаи Вазорати кор[ои дохилии Xум[урии Тоxикистон ба расмият дароварда мешавад.

Моддаи 837. Иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb дар намуди xарима

1. Xаримаи маъмурb аз xониби шахсони воrеb, шахсони мансабдор ё шахсони [уrуrb, ки ба xавобгарии маъмурb кашида шудаанд, бояд дар мe[лати на дертар аз сb рeзи баъди эътибори rонунb пайдо кардани rарори таъйин намудани xаримаи маъмурb ё аз ла[заи гузаштани мe[лати батаъхирандозb ё ба мe[лат[о xудо намудан, ки моддаи 829 Кодекси мазкур пешбинb намудааст, иxро карда шавад.

2. Агар шахси ноболиu даромади мустаrил надошта бошад, xаримаи маъмурb аз падару модар ё дигар намояндаи rонунии e ситонда мешавад.

3. Маблаuи xаримаи маъмурb аз xониби шахсони воrеb, шахсони мансабдор ё шахсони [уrуrb, ки ба xавобгарии маъмурb кашида шудаанд, ба муассисаи Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» супорида ё гузаронида мешавад, ба истиснои xаримае, ки мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар xойи содиршавии [уrуrвайронкунии маъмурb ситонда мешавад.

4. Нусхаи [уxxати тасдиrкунандаи пардохти xаримаи маъмуриро шахсони воrеb, шахсони мансабдор ё шахсони [уrуrb ё намояндаи rонунии шахси [уrуrии ба xавобгарии маъмурb кашидашуда ба судя, маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) rарорро rабулнамуда мефиристанд.

Моддаи 838. Иxрои rарори таъйин намудани xазои маъмурb дар намуди xарима, ки дар xойи содиркунии [уrуrвайронкунии маъмурb ситонида мешавад

1. Мутобиrи Кодекси мазкур [ангоми дар xойи содиркунии [уrуrвайронкунии маъмурb ситонидани xаримаи маъмурb ба [уrуrвайронкунанда rарор-пардохтномаи намунаи муrарраршуда дода мешавад, ки он [уxxати [исобу китоби rатъии молиявb ба шумор меравад.

2. Дар rарор - пардохтномаи санаи додани он, мансаб, насаб, ном ва номи падари шахси мансабдори ваколатдор, ки xазои маъмуриро таъйин намудааст, маълумот дар бораи шахси ба xавобгарии маъмурb кашидашуда, моддаи Кодекси мазкур, ки xавобгарии маъмуриро барои ин [уrуrвайронкунb пешбинb менамояд, ваrт ва ма[алли содир шудани [уrуrвайронкунии маъмурb, маблаuи xаримаи маъмурии ситондашуда зикр мегардад.

3. Дар rарор - пардохтномаи бояд дар бораи таъйин намудани xаримаи маъмурb барои содир намудани [уrуrвайронкунии маъмурии пешбининамудаи Кодекси мазкур вобаста ба риоя накардани rоида[ои [аракат дар ро[, [амчунин маълумот дар бораи rабулкунандаи xарима, ки мутобиrи rоида[ои тартиб додани [уxxат[ои [исоббаробаркунb барои гузаронидани маблаuи xаримаи маъмурb заруранд, зикр гардад.

4. Rарор - пардохтномаи дар ду нусха тартиб дода шуда, ба он шахси мансабдори ваколатдоре, ки xазои маъмуриро таъйин намудааст ва шахси ба xавобгарии маъмурb кашидашуда имзо мегузоранд.

5. {ангоми дар xойи содиркунии [уrуrвайронкунии маъмурb пардохт нашудани xаримаи маъмурb исте[солоти парвандаи [уrуrвайронкунии маъмурb тибrи тартиби муrаррарнамудаи Кодекси мазкур анxом дода мешавад.

Моддаи 839. Ба охир расидани исте[солот оид ба иxрои rарори татбиrи xазои маъмурb дар намуди xарима

Rарори татбиrи xазои маъмурb, ки аз рeйи он ситонидани xаримаи маъмурb пурра амалb гардидааст, бо rайди иxрои он ба маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор), ки ин rарорро rабул намудааст, баргардонида мешавад.

Моддаи 840. Иxрои rарори боздошти маъмурии амали иxозатнома барои машuул шудан ба намуд[ои муайяни фаъолият

1. Rарори боздошти маъмурии амали иxозатнома барои машuул шудан ба намуд[ои муайяни фаъолият аз тарафи он маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) иxро карда мешавад, ки e мутобиrи rонун [уrуr дорад, барои [амин намуди фаъолият иxозатнома ди[ад.

2. Rарори боздошти маъмурии амали иxозатнома барои машuул шудан ба намуд[ои муайяни фаъолият бо ро[и бозхонди ин иxозатнома ба мe[лати боздошти амали он иxро карда мешавад.

Моддаи 841. Иxрои rарори ма[рум кардан аз иxозатнома барои машuул шудан ба намуд[ои муайяни фаъолият

1. Rарори ма[рум кардан аз иxозатнома барои машuул шудан ба намуд[ои муайяни фаъолият аз xониби маrомоти ваколатдори давлатb (шахси мансабдор) бо ро[и бозгирифтани иxозатнома иxро карда мешавад.

2. Rарори ма[рум кардан аз иxозатнома барои машuул шудан ба намуд[ои муайяни фаъолият тибrи тартиби муrаррарнамудаи Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи иxозатномади[b ба баъзе намуд[ои фаъолият» иxро карда мешавад.

Моддаи 842. Иxрои rарори ма[рум кардани шахси воrеb аз [уrуrи махсус

1. Rарори судя дар бораи ма[рум кардани шахси воrеb аз [уrуrи идораи воситаи наrлиёт аз тарафи шахсони мансабдори ваколатдори маrомоти кор[ои дохилb иxро карда мешавад.


Каталог: upload -> iblock -> e71
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Пресс-центр
e71 -> Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет